Jaarplan Nederlandse Stomavereniging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2012. Nederlandse Stomavereniging"

Transcriptie

1 Jaarplan 2012 Nederlandse Stomavereniging

2 Voorwoord Het jaarplan 2012 is cruciaal voor de toekomst van de Nederlandse Stomavereniging. We staan voor vele uitdagingen. In de vereniging zelf en ook daarbuiten zijn vele ontwikkelingen gaande die de kwaliteit van leven van mensen met een stoma of een pouch kunnen gaan beïnvloeden. De vereniging heeft te maken met het wegvallen van structurele subsidies, harde subsidie-eisen en de externe druk om intensiever te gaan samenwerken met andere patiëntenverenigingen. Ook onze achterban verandert; meer en meer bereiken ons informatieverzoeken via de en ook negatieve ervaringen met zorgprofessionals worden steeds vaker gemeld. Samenwerking is veelal een positieve ontwikkeling voor een patiëntenorganisatie. Immers patiëntenverenigingen moeten geen dubbele werkzaamheden doen, maar krachten bundelen om blijvend invloed te hebben op zorgprofessionals en zorgverzekeraars. Maar ook naar andere organisaties als verzekeringsmaatschappijen, uitkeringsinstanties, vervoersmaatschappijen e.d. Het betekent wel dat de vereniging zich ook moet aanpassen aan de veranderde informatiebehoefte en sneller wil kunnen inspelen op signalen en het zoeken naar oplossingen. Ook zet de vereniging een volgende stap in haar professionalisering, waarin de strategische beleidscyclus centraal komt te staan en voorgesteld zal worden om te komen tot een strategisch bestuur en een ledenraad. De gezondheidszorg in Nederland verandert door de toenemende druk van de uitgaven in de gezondheidszorg. Woorden als zelfmanagement, lage ziektelast, concentratie van zorg, kwaliteitsinstituut, richtlijnen, zorgstandaarden, verhoging eigen risico, stringent pakketadvies protocollen, gepast gebruik van hulpmiddelen, zijn het leidend adagio en zullen ook de stomazorg zeker beïnvloeden de komende jaren. Daarom is dit jaarplan vooral een sturingsinstrument voor bestuur en medewerkers en geeft haar leden, haar samenwerkingspartners, relaties en financiers inzicht in de resultaten die we in 2012 willen behalen. Met het doel om een daadkrachtige, enthousiaste, warme en informatieve vereniging te kunnen blijven, ook in de toekomst. Dat betekent in 2012 wederom een grote inzet van bestuur, vrijwilligers en medewerkers om onze missie en visie te kunnen blijven verwezenlijken. Ik vertrouw erop dat net als in voorgaande jaren de bestuursleden, vrijwilligers en medewerkers samen weer de schouders onder de grote hoeveelheid werk zetten om ook 2012 tot een succesvol jaar te maken. Ik wens u veel leesplezier. Anne Braakman Directeur januari

3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Inleiding 3 2. Belangrijke veranderingen 4 3. Missie, visie van speerpunten 7 4. Doelgroep, strategie, beleidscyclus en besturing 7 5. Resultaten en werkplan Organisatie Samenwerkingspartners Communicatie, informatie en ledenwerving & binding Evaluatie Financiën Literatuurlijst 19 Bijlagen: 1. Overzicht bestuur en medewerkers Landelijk bureau 2. Project Naar een flexibele en duurzame inzetbaarheid binnen de vereniging 3. Wat is lean management 4. Begroting KWF Kankerbestrijding subsidieaanvraag

4 1 Inleiding In 2009 is het meerjarenplan Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging tot stand gekomen. In 2010 en 2011 is hier door middel van werkplannen voortvarend en succesvol uitvoering aan gegeven. Het werkplan 2011 was wederom ambitieus, de vereniging was eind 2010 zeer succesvol in het binnenhalen van extra projectgelden en het Landelijke bureau werd aangevuld met de benodigde expertise. Vanaf april tot aan het einde van 2011 hebben we te maken gehad met structurele onderbezetting op het Landelijke bureau door ziekte en vertrek van medewerkers. Hierdoor en het tegelijkertijd toegekend krijgen van projectgelden heeft ertoe geleid dat niet alle doelen uit 2011 zijn behaald. U vindt ze dan ook weer terug in dit jaarplan. Kortom de Nederlandse Stomavereniging staat voor een behoorlijke uitdaging. In hoofdstuk 2 staan de belangrijke veranderingen aangeven die in 2012 van invloed kunnen zijn op het leven van mensen met een stoma of pouch. In hoofdstuk 3 leest u vanuit welke vertrekpunt de werkzaamheden en activiteiten worden uitgevoerd. In het volgende hoofdstuk wordt de doelgroep beschreven van de Nederlandse Stomavereniging, evenals de gehanteerde strategie. In hetzelfde hoofdstuk leest u ook waarom in 2012 een nieuw meerjarenplan wordt opgesteld en voorgelegd aan de leden. Tevens vindt u terug de manier van besturen van de vereniging evenals de nieuwe plannen daarvoor. In hoofdstuk 5 worden de resultaten beschreven die in 2012 behaald moeten worden. Aangegeven wordt wat de activiteiten of projecten zijn die moeten leiden tot deze resultaten. Daarbij vindt u ook de verwijzingen naar de projectaanvraag van KWF Kankerbestrijding waarin de activiteiten grotendeels worden uitgewerkt. Hoofdstuk 6 beschrijft de wijze waarop de verenging zich organiseert en de wensen daarvoor met de verhoudingen tussen Landelijk bureau en bestuur. Samenwerkingspartners zijn van wezenlijk belang voor de vereniging en daarom wordt hier aandacht aan besteed in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 gaat om de wensen ten aanzien van het communicatiebeleid. Ook wordt in gegaan op het project EBI (Ervaringen Bundelen en Inzetten), het belang van ledenbinding en werving. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de plannen rondom de actieve vrijwilligers (actieve kader) het fundament van onze vereniging. Er worden veel plannen beschreven in de voorgaande hoofdstukken. Deze plannen worden geëvalueerd om leermomenten zichtbaar te maken en mee te nemen naar de komende jaren. Zie hiervoor hoofdstuk 9. Zonder geld geen stomavereniging. Tot slot daarom in hoofdstuk 10 de eisen van subsidiegevers, veranderingen voor de komende jaren en een voorstel om plannen te maken om de komende jaren ook voldoende financiën te blijven vergaren. 3

5 2 Belangrijke veranderingen 2.1 Cijfers t.a.v. stomata - Nog steeds is niet precies duidelijk hoeveel mensen in Nederland een stoma of pouch hebben. De Nederlandse Stomavereniging gaat ervan uit dat in Nederland mensen leven met een permanent of tijdelijk stoma of een pouch. Jaarlijks wordt er bij ongeveer mensen een stoma s geplaatst 1. Daarbij is onbekend bij hoeveel mensen jaarlijks het stoma wordt opgeheven. - In 2010 rapporteerde Dutch Surgical Colorectal ( DSCA) ruim mensen die geopereerd werden i.v.m. kanker aan de dikke darm. Daarvan kregen ruim 330 mensen een tijdelijk stoma en ongeveer 375 mensen een definitief stoma. Dat is respectievelijk 6% en 7%. - In datzelfde jaar rapporteerde DSCA dat ook mensen zijn geopereerd i.v.m. kanker in het rectum. Daarvan ontvingen meer dan de helft een stoma en meer mensen een definitief stoma dan een tijdelijk stoma (respectievelijk 996 tegen 777 of te wel 44% en 35%). - Vergelijking tussen de cijfers van 2009 en 2010 laat zien dat het aantal definitieve aangelegde stoma s bij een rectumcarcinoom daalde van 51% naar 44%. - In 2009 is bij een kleine mensen kanker geconstateerd aan de urinewegen. Cijfers over het aantal mensen met een urine stoma of pouch zijn niet openbaar. 2.2 Cijfers t.a.v. stomamaterialen - In 2010 deden circa 2,4 miljoen mensen een beroep op hulpmiddelen zorg, een stijging van 7% in vergelijking met De totale uitgaven voor hulpmiddelen bedroegen 1,4 miljard, een stijging van 5% in vergelijking met Bijna 90% van de verzekerden maakt geen of maar heel weinig kosten voor hulpmiddelen. Van de ruim 10% van de verzekerden die wel gebruik maken van hulpmiddelenzorg is slechts 1% in 2010 verantwoordelijk voor bijna 50% van de uitgaven voor hulpmiddelen. - De gemiddelde kosten per gebruiker daalden licht, de gemiddelde kosten per declaratie bleven nagenoeg gelijk. - Het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) verwacht een groei van de totale uitgaven aan hulpmiddelen van circa 5,6% in 2011 en over de periode 2012 tot 2015 een gemiddelde jaarlijkse groei van 6% oplopend tot 7%. - In de top 5 van hulpmiddelenzorg staat op plaats 3 het gebruik van stomamaterialen. - In 2010 werd 131 miljoen aan stomamaterialen uitgegeven mensen maken volgens de cijfers gebruik van stomamaterialen. Echter niet alle verzekerden, die het gebruik van stomamaterialen declareren hebben een stoma. Het stomamateriaal kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor specifieke wonden of bij fistels. Beleidsaannames maken voor mensen met een stoma op basis van cijfers van het gebruik van stomamateriaal kan niet volgens de Nederlandse Stomavereniging, de FHI, Nefemed en de V&VN stomaverpleegkundigen. Minister Schippers is op de hoogte gesteld van de onbetrouwbaarheid van de cijfers, zonder resultaat tot nu toe. 2.3 Stomazorg De Nederlandse Stomavereniging heeft een aantal ambities t.a.v. de stomazorg: 1 Dit zijn de gehanteerde cijfers van het platform stomazorg en stomahulpmiddelen, waar de Nederlandse Stomavereniging deel van uitmaakt, naast het cluster stoma van de FHI, Nefemed en de V&VN Stomaverepleegkundigen. 4

6 - transparantie over de kwaliteit van de stomazorg, waardoor zorgverbetering wordt gestimuleerd; - haar derde partij-rol versterken in overleggen met de verschillende beroepsgroepen van medici en verpleegkundigen, de zorgverzekeraars, het ministerie van VWS, politici en eventuele andere beleidsvormende- en uitvoeringsinstanties; - de positie van de stomadrager als zorgconsument verstevigen door het bieden van inzicht in wat verwacht mag worden van de stomazorg en stomahulpmiddelen; - ondersteuning bieden bij de keuze voor zorgaanbieders en behandelaars. Eind 2010 is een driejarige subsidie aan het project digitale patiëntenwijzer stomazorg toegekend aan de Nederlandse Stomavereniging. Met de digitale patiëntenwijzer stomazorg wil de Nederlandse Stomavereniging bereiken dat de stomadrager een instrument krijgt aangeboden, waarmee hij informatie kan vinden die hij kan gebruiken in zijn relatie met de zorgprofessional (individueel) en waarmee waar nodig een kwaliteitsdiscussie gestart kan worden tussen vertegenwoordigers van de vereniging en het betreffende ziekenhuis. De patiëntenwijzer biedt enerzijds informatie over de kwaliteit van de stomazorg in de Nederlandse ziekenhuizen gebaseerd op kwaliteitscriteria vanuit het gebruikersperspectief. Anderzijds zijn recente ervaringen van stomadragers met diezelfde stomazorg zichtbaar. De digitale patiëntenwijzer stomazorg levert de stomavereniging gevalideerde informatie op over de kwaliteit van de stomazorg in Nederlandse ziekenhuizen. Dit betekent een enorme schaalvergroting van het openbaar en inzichtelijk maken van de kwaliteit van de stomazorg in Nederland. De informatie uit de patiëntenwijzer stomazorg ondersteunt de stomadragers bij zelfmanagement en het behoud van regie over het eigen leven. Tegelijkertijd leidt de informatie uit de patiëntenwijzer tot een versterking van de rol als derde partij in de landelijke en regionale belangenbehartiging. Zorginhoudelijk zijn belangrijke ontwikkelingen in 2012: - de richtlijn stomazorg van de V&VN stomaverpleegkundigen; - de zorgstandaard kanker; - kwaliteitsinstituut; - concentratie van zorg en gevolgen daarvan voor de stomazorg in ziekenhuizen; - de gevolgen van het invoeren van de DOT s, verhoging vrij onderhandelbare prijzen (het zogenaamde B segment) naar 70%. 2.4 Stomamaterialen In december 2008 stelde de toenmalige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in de discussie rond hulpmiddelen, dat de cliënt recht heeft op de meest adequate oplossing. Om dat te realiseren moet worden gezocht naar de perfecte match tussen dat wat de cliënt wil, kan en mag (in termen van beoogd functioneren) en dat wat het hulpmiddel hem/haar kan bieden. Dat betekent dat van een situatie waarin een cliënt krijgt waar hij recht op heeft (een soort standaardoplossing ), wordt toegegaan naar een situatie waarbij hij het meest adequate hulpmiddel krijgt, passend bij zijn mogelijkheden en wensen; een functiegerichte aanspraak op hulpmiddelen! Met functiegerichte aanspraak wordt bedoeld dat er moet worden gezocht naar een proces van hulpmiddelenverstrekking waarin het functioneren van de cliënt centraal staat; de hulpmiddelenzorg moet cliëntgericht, doeltreffend, doelmatig en transparant zijn. Dat laatste betekent dat inzichtelijk moet zijn waarom gekozen is voor dat specifieke hulpmiddel. Om die 5

7 transparantie te bevorderen heeft het ministerie van VWS in september 2009 subsidie verleend voor een project, waarin door vijf organisaties is gewerkt aan de ontwikkeling van een Basisrichtlijn Hulpmiddelenzorg (Richtlijnen voor Functiegerichte Aanspraak hulpmiddelen projec of kortweg RiFAproject). Deze Basisrichtlijn Hulpmiddelenzorg (afgekort BRL) is in februari 2010 gepubliceerd (CG- Raad, 2010). Na de afronding van het RiFA-project is gezocht naar middelen om de ontwikkelde BRL te toetsen. Voor een eerste protocol is geld gevonden bij het Innovatiefonds Zorgverzekeraars; het project PROFIL / Protocol voor Functiegerichte Indicatiestelling bij Loopproblematiek. Bij het Fonds NutsOhra en het Revalidatiefonds is subsidie verkregen voor het project Protocolontwikkeling t.b.v. verstrekken van hulpmiddelen in het kader van de Zorgverzekeringswet. Op verzoek van de CG-Raad hebben we het protocol toeschrijven stomamaterialen in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland (ZN), FHI, Nefemed en V&VN stomaverpleegkundigen in 2011 ontwikkeld. In 2012 zal een pilot van start gaan om een implementatie onder stomaverpleegkundigen in 2013 mogelijk te maken. Hiervoor wordt subsidie gezocht. De projectleiding zal in dit project worden uitbesteed. Beleidsmatig zijn belangrijke ontwikkelingen in 2012: - gepast gebruik zorg; - kwaliteitsinstituut 2 ; - ontwikkelingen bij medisch speciaalzaken en fabrikanten. 2.5 Andere (maatschappelijke) ontwikkelingen Eind 2010 heeft de stomavereniging samen met een groot aantal patiëntenverenigingen, waaronder de trekker De Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN) en maatschappelijke organisaties succesvol strijd gevoerd voor toiletten in treinen. Dit heeft samen met andere acties geresulteerd dat op termijn weer toiletten in treinen komen. Toiletten in treinen zijn belangrijk voor stomadragers evenals toegankelijke en schone (openbare) toiletten. En in die toiletten afvalemmers met deksel, ook in de herentoiletten. Helaas zijn toegankelijke toiletten en afvalemmers met deksel nog niet in elke openbare gelegenheid, restaurant, winkel etc. een vanzelfsprekendheid. Ook in 2012 zullen we hieraan, net zoals in 2011 met onze kaartenactie voor afvalemmers op toiletten, aandacht aan blijven besteden. Er zijn momenteel 2 merken zakjes waarvan de zogenaamde binnenzakjes kunnen worden doorgespoeld in het toilet. De overige zakjes kunnen de stomadrager extra afval en vaak problemen met de afvalopslag bezorgen. Gemeenten staat het vrij om eigen regels te maken hoe vaak zij het afval ophalen bij haar burgers en of zij extra kosten in rekening brengen voor extra afval. Binnen de stomavereniging heeft een vrijwilliger in zijn eigen regio gerealiseerd dat er een extra tegemoetkoming komt voor stomadragers die extra afval aanbieden. Eind 2011 is door middel van een oproep in Vooruitgang geïnventariseerd of meer stomadragers hinder ondervinden bij gemeenten i.v.m. het extra afvalmateriaal. Mocht het een groot probleem zijn onder stomadragers dan wordt in 2012 hier (landelijk) aandacht aan besteed. 2 Volledige naam Nationaal Kwaliteitsinstituut Gezondheidszorg in oprichting. In dit kwaliteitsinstituut zal alle expertise over veiligheid, doelmatigheid en transparantie van de zorg samen komen. Met als doel de kwaliteit van de zorg te vergroten en juist daarmee onnodige kosten te vermijden en terug te dringen. 6

8 Extra bagage in verband met spoel- en stomamateriaal kan een probleem opleveren bij vliegtuigmaatschappijen. De Nederlandse Stomavereniging is al jaren in gesprek met vliegtuigmaatschappijen en zal dit blijven doen in Missie, visie en speerpunten van de Nederlandse Stomavereniging De missie, visie en speerpunten zijn onveranderd en worden in 2012 opnieuw bespreekbaar gemaakt in verband met het op te stellen Meerjarenbeleidsplan Missie 3 De stomavereniging streeft naar een optimale kwaliteit van leven na stoma-aanleg voor alle mensen met een (tijdelijke) stoma of pouch in Nederland en hun naasten door goede stomazorg en toegang tot adequate stomamaterialen. 3.2 Visie De stomavereniging realiseert dit door laagdrempelige toegang te creëren tot andere lotgenoten en het maken van up-to-date informatie over mogelijkheden en ontwikkelingen in de stomazorg en van hulpmiddelen. Tevens behartigt de stomavereniging de individuele- en collectieve belangen van stomadragers en streeft zij naar continue kwaliteitsverbeteringen in de stomazorg en van hulpmiddelen. 3.3 Speerpunten in het beleid van de stomavereniging zijn: 1. het perspectief van de stomadrager is uitgangspunt bij alle activiteiten; 2. kwalitatief goede stomazorg en adequate stomahulpmiddelen; 3. het centraal stellen van ervaringsdeskundigheid; 4. samenwerken met categorale patiëntenorganisaties, die zich specifiek richten op de aandoeningen waarvan de stoma een gevolg kan zijn; 5. onafhankelijke positie hebben en behouden t.o.v. zorgaanbieders, zorgverzekeraars, medisch speciaalzaken en industrie. 4 Doelgroep, strategie, beleidscyclus en besturing 4.1 Doelgroep De Nederlandse Stomavereniging is er voor alle mensen met een stoma en pouch en hun naasten. De stoma kan worden geplaatst op de dikke darm (colonstoma), op de dunne darm (ileostoma) of op de nier/urinewegen (urostoma/nefrostoma) voor urine. Stoma s kunnen een tijdelijke oplossing zijn om (een gedeelte van) de darm tijdelijk rust te geven, of het is een permanente oplossing als een groot deel, of meerdere delen van de darm of de blaas moeten worden verwijderd. 3 waar staat en gaat de Nederlandse Stomavereniging voor 7

9 De oorzaken voor het aangemeten krijgen van een stoma zijn heel divers en kunnen onder andere het gevolg zijn van goedaardige tumoren (poliepen), kwaadaardige tumoren, diverticulitis (ontstekingen in de darm), ontstekingsziekten (Colitis ulcerosa, ziekte van Crohn), MS, slechte darmfunctie, aangeboren afwijkingen of een ongeluk. Een alternatief voor een stoma kan een pouch zijn als de conditie van de darmen het maken van een pouch toelaat. 4.2 Strategie De strategie van de Nederlandse Stomavereniging omvat in 2012 de volgende hoofdlijnen: 1. Zoveel mogelijk projectmatig werken, projecten zijn afhankelijk van projectsubsidies; 2. Acties en projecten zijn gericht op ondersteuning van mensen die een stoma of pouch hebben en op verbetering van de stomazorg en de toegang tot adequate stomamaterialen en noodzakelijke accessoires; 3. Acties en projecten worden ter goedkeuring voorgesteld in het Dagelijks Bestuur en door hen getoetst op de uitgangspunten zoals verwoord in missie, visie en de speerpunten van de Nederlandse Stomavereniging; 4. Acties en projecten worden door de (tijdelijke) medewerkers van het Landelijke bureau aangestuurd en/of uitgevoerd; 5. In de uitvoering van projecten en acties wordt zoveel mogelijk samengewerkt met leden die een actieve rol willen en kunnen spelen; 6. Alle projecten van de Nederlandse Stomavereniging zijn flexibel. Als gaandeweg verbeteringen mogelijk zijn om de doelstellingen te bereiken, wordt werkwijze en activiteiten bijgesteld. Iedere aanpassing wordt getoetst op de uitgangspunten zoals verwoord in missie, visie en de speerpunten van de Nederlandse Stomavereniging. Veranderingen worden meegedeeld aan het Dagelijks Bestuur in de voortgangsrapportages van de projecten; 7. De Nederlandse Stomavereniging vertegenwoordigt Nederland in de European Ostomy Association (EOA). Bovendien werkt de Nederlandse Stomavereniging toe naar: 1. Acties/projecten gefundeerd op achterbanraadpleging; 2. Evaluaties van alle acties/projecten met als doel kwaliteitsverbetering van de werkzaamheden; 3. Een code waarin voor de vereniging belangrijke waarden en kerncompetenties worden benoemd. Deze code wordt leidraad voor de wijze waarop de stomavereniging in haar uitstraling, activiteiten, projecten en werkwijze zichtbaar wil zijn en wordt onderdeel van het communicatieplan. De strategie vormt het uitgangspunt voor het jaarplan Zie hoofdstuk Beleidscyclus In 2012 vinden de voorbereidingen plaats voor een Meerjarenbeleidsplan en wordt de beleidscyclus beschreven die de Nederlandse Stomavereniging wil gaan hanteren als uitkomst van de bestuurlijke vernieuwing. 8

10 Naarmate de beleidsvoering complexer wordt, is het van groot belang de strategische keuzen centraal te stellen en alle overige activiteiten daadwerkelijk dienstbaar te maken daaraan. Dit komt de transparantie ten goede, en daarmee de betrokkenheid van, en het draagvlak onder de leden. Het bevordert ook de slagkracht en de eenheid van beleid. Het Meerjarenbeleidsplan zal jaarlijks worden geactualiseerd. Dat wil zeggen, dat in 2012 het Meerjarenbeleidsplan voor wordt vastgesteld, in 2013 het plan voor , etc. Een dergelijke jaarlijkse bijstelling is van belang, omdat prioritering en doelstellingen slechts leidend kunnen zijn als zij actueel zijn. 4.4 Besturing Onderstaand figuur geeft de besturing van de Nederlandse Stomavereniging weer: De Algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de vereniging. Conform de statuten is het besturen van de vereniging, met de daarbij behorende bevoegdheden, opgedragen aan het Landelijk Bestuur en het Dagelijks Bestuur. In 2012 wordt toegewerkt aan een strategisch bestuur en een Ledenraad met behulp van het project Bestuurlijke Vernieuwing dat loopt van medio 2011 tot en met begin Het Dagelijks Bestuur wil in 2012 een Corporate Governance Code opstellen voor Goed Bestuur. De directeur vormt samen met de andere medewerkers het team op het Landelijk bureau, het ondersteunende en beleidsmatig centrum van de stomavereniging. Het Landelijke bureau bewaakt samen met het Dagelijks Bestuur de strategie, toetsen de uitvoering van het jaarplan binnen de vastgestelde begroting en raadplegen de adviesraad, het stomapanel en diverse commissies en ander werkverbanden. De actieve leden zijn vrijwilligers, die actief zijn in projecten, trajecten en activiteiten. Het Landelijk bureau biedt hen: centrale regie; goede match tussen actieve leden en de projecten/activiteiten; 9

11 voeding van de verbinding tussen actieve leden en het Landelijk bureau (communicatie, uitwisseling en inspiratie); scholing op maat. Bovendien zijn er actieve leden op regionaal niveau actief in regiobesturen en de bezoekdienst. Het Landelijk bureau biedt hen: financiële ondersteuning; administratieve ondersteuning; informatie-uitwisseling en inspiratie in de vergaderingen van het Landelijke Bestuur; vrijwilligershandboek; scholingsaanbod via de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK); materialendag. 5. Resultaten en werkplan 2012 De voorgenomen resultaten van 2012 zijn gebaseerd op: de doelstellingen in de meerjarige projectplannen van EBI, Patiëntenwijzer Stomazorg en bestuurlijke vernieuwing ; meerjarige trajecten zoals de actualisatie van de kwaliteitscriteria; meerjarenplan Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging ; niet gerealiseerde resultaten uit 2011; subsidievereisten. De beoogde resultaten worden waar van toepassing SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) uitgewerkt in jaarwerkplannen van de medewerkers van de Nederlandse Stomavereniging. Ook hebben bestuursleden bepaalde activiteiten als aandachtsveld. De beoogde resultaten worden ook met hen besproken. De voortgang zal per kwartaal worden gemonitord en vastgelegd in een driemaandelijkse management rapportage voor Dagelijks Bestuur en Landelijk Bestuur. Voor een gedetailleerde uitwerking naar doel en belang, verwachte resultaten, wijze van aanpak, tijdsplanning en aanvullende informatie zie bijlage 5 4 conform aanvraag voor subsidie KWF Kankerbestrijding en navolgende hoofdstukken. Resultaat Activiteit of project Zie verder bijlage 5 punt 1 Besturen van de vereniging Uitvoer geven aan project bestuurlijke De aanvraag van KWF/kankerbestrijding is goedgekeurd. Bijlage 5 is ter kennisneming. 10

12 en bestuurlijk vernieuwen 2 Meerjarenbeleidsplan Goed functionerende werkorganisatie(landelijk bureau) 4 Adequaat vrijwilligersbeleid vernieuwing Continueren informatie-uitwisseling regionale activiteiten door regiovoorzitters Jaarverslag en financiële verantwoording Organiseren van jaarlijkse ALV Besturen van de vereniging d.m.v. vergaderingen Landelijk en Dagelijks Bestuur Opstellen van Corporate Governance Code voor Goed Bestuur Invoeren subsidie-eisen 2013 m.b.t. besturen van een vereniging of stichting Beleidscyclus met Dagelijks en Landelijk Bestuur, Landelijk bureau, adviesraden, stakeholders en andere kritische meedenkers Reguliere werkzaamheden uitvoeren (zie ook doel 6) Uitvoer geven aan project Naar een flexibele en duurzame inzetbaarheid binnen de Stomavereniging Implementeren van HRM cyclus, functieomschrijvingen en personeelshandboek Nieuwe CRM invoeren Doorlichting werkprocessen secretariaat en financiële administratie a.d.h.v. uitgangspunten van leanmanagement Opstellen en implementeren financieel handboek en maandelijkse financiële management rapportages voor directeur Verdere implementatie van urenregistratie Vrijwilligerscontracten invoeren Vrijwilligershandboek aanpassen aan: o Bestuurlijke vernieuwing o Organisatorische veranderingen Landelijk bureau o Gereedschap uit toolkit de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) Tevredenheidsmeting m.b.t. ondersteuning van vrijwilligers Bedanken alle vrijwilligers middels jaarlijks vrijwilligersgeschenk 5 Serviceniveau verbeteren Opzetten en implementeren van een digiteam/e-buddies en ervaringenlijn

13 6 Goed functionerende bezoekdienst regionale bijeenkomsten georganiseerd door de regionale besturen Invoer nieuw CRM systeem Verspreiden bezoekdienstfolders via ziekenhuizen en aan nieuwe leden Uitvoeren van (telefonische) bezoeken Volgen van de verplichte NFK basistraining lotgenotencontact Aanbieden van nieuwe basistraining vrijwilligers bezoekdienst Aanbieden van een materialendag Organiseren van circa 120 bijeenkomsten in de acht regio s. Te weten: o thema bijeenkomsten o lotgenoten en nieuwe leden bijeenkomsten. o inloopbijeenkomsten Verder ontwikkelen en implementeren van nieuwe werkwijze voor versturen van uitnodigingen en verwerken aanmeldingen 8 3 landelijke bijeenkomsten Organiseren van 3 landelijke bijeenkomsten in Delft, Assen en Eindhoven met als thema Feel Good. 9 3 landelijke bijeenkomsten voor jongeren 10 EBI implementeren en uitvoeren 11 Optimale informatievoorziening en lotgenotencontact 12 Communicatie: goed zichtbaar en ledenwerving Zie Uitvoeren project EBI Aanpassen EBI visie aan uitgangspunten en mogelijkheden Nederlandse Stomavereniging Beheren en actueel houden van content website Moderaten forum website Website evalueren en aanpassen Uitbrengen van 4 uitgaven van kwartaalmagazine Vooruitgang Uitgeven en actualiseren van voorlichtingsmaterialen rechtstreeks aan (niet)leden, geïnteresseerden en stomaverpleegkundigen Uitbrengen van minimaal 4 digitale nieuwsbrieven Integratie met website van kanker.nl, protocol toeschrijven stomamaterialen Continueren en evalueren ledenwervingsactie Instellen van ervaringenlijn voor (niet) leden Communicatieplan opstellen en uitvoeren voor ,2.3, 2.4,

14 EBI project uitvoeren conform projectplan 13 Achterbanraadpleging Peilingen d.m.v. het stomapanel o.a. i.s.m. de Vrije Universiteit van Amsterdam 14 Goede belangenbehartiging t.a.v. stomazorg en maatschappelijke participatie Peilingen in het kader van EBI Verder actualisatie kwaliteitscriteria Verdere uitvoer patiëntenwijzer stomazorg Uitvoeren pilot protocol toeschrijven stomamaterialen Participeren in zorg en verbetertrajecten Deelname aan diversie commissies, werkgroepen en adviesraden en Organisatie De Nederlandse Stomavereniging is een vereniging met een uitvoerend Dagelijks Bestuur en Landelijke Bestuur enerzijds en een Landelijk bureau anderzijds. Het Landelijk Bestuur, gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur, legt verantwoording af aan haar leden op de Algemene ledenvergadering. De taken en verantwoordelijkheden van het Dagelijks Bestuur en Landelijk Bestuur zijn vastgelegd in het Vrijwilligershandboek. De taken en verantwoordelijkheden van de directeur zijn vastgelegd in een directiereglement. Voor overzicht van bestuur en medewerkers zie bijlage 1. In 2012 vindt onder invloed van verdere professionalisering en subsidiegever KWF Kankerbestrijding een transitie plaats van een uitvoerend Dagelijks Bestuur naar een strategisch bestuur en van een ALV naar een ledenraad. Voorstellen daartoe worden omschreven in de notitie Naar een toekomstbestendige Nederlandse Stomavereniging. Door de komst van een strategisch bestuur vindt een kanteling plaats van werkzaamheden die eerder het bestuur uitvoerde naar het Landelijke bureau. Om deze kanteling goed te laten verlopen en op zijn merites te kunnen beoordelen wordt het project Naar een flexibele en duurzame inzetbaarheid binnen de Stomavereniging in 2012 uitgevoerd. Begin 2012 heeft de stomavereniging daarvoor ESF subsidie ontvangen. Zie voor een korte omschrijving van het project bijlage 2. Tevens wordt het Landelijk bureau en in het bijzonder het secretariaat en de financiële administratie doorgelicht aan de hand van de principes van lean management, zie bijlage 3 voor een korte uitleg. Eind 2010 is het team uitgebreid, in 2011 is een personeelshandboek ontwikkeld en zijn voorlopige functieomschrijvingen omschreven met daarin o.a. voor de medewerkers de resultaatgebieden van hun functie. Deze functieomschrijvingen vormen samen met dit jaarplan 2012 uitgangspunt voor de in te voeren HRM cyclus waar de voortgang van de doelstellingen wordt bewaakt en op basis waarvan de medewerkers jaarlijks worden beoordeeld. 13

15 7 Samenwerkingspartners In het Meerjarenplan Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging wordt de urgentie benoemd van verdere versterking en behoud van bestaande netwerkcontacten. De Nederlandse Stomavereniging heeft een uitgebreid netwerk en weet ook nieuwe contacten aan te boren. De stomavereniging heeft daar de afgelopen jaren de nodige tijd en energie ingestoken. Het netwerk vervult een signaalfunctie voor de stomavereniging in geval van gebrekkige stomazorg en biedt de betrokken partijen de mogelijkheid elkaar te benaderen bij vragen of problemen. Het is en blijft fragiel van karakter. De zorgvuldig opgebouwde contacten kunnen opeens verdwijnen door veranderingen binnen organisaties of het verdwijnen van contactpersonen en vergt voortdurend onderhoud. Extra zal worden geïnvesteerd in contacten met de (wetenschappelijke) beroepsverenigingen van specialisten. Een nauwe samenwerking met de beroepsgroepen van stomaverpleegkundigen, gastrointestinale chirurgen, urologen en gastro-enterologen is meer dan ooit noodzakelijk. Dit is niet alleen van belang om de laatste beleidsontwikkelingen uit te wisselen, maar ook om te voorkomen dat partijen, inclusief de stomavereniging zelf, tegen elkaar uitgespeeld gaan worden in bijvoorbeeld het traject van inkoop van zorg door zorgverzekeraars. Belangrijk in 2012 is de samenwerking met onze koepelorganisatie. Onderzocht wordt op welke wijze we beleidsmatig meer dan voorheen kunnen samenwerken en op welke wijze facilitaire diensten in gezamenlijkheid kunnen worden uitgevoerd. De CG-Raad is vanaf 2012 enorm ingekrompen qua menskracht. Het is afwachten op welke wijze de consequenties daarvan de stomavereniging daadwerkelijk treffen. In 2011 zijn ook verkenningen uitgevoerd door o.a. de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN) om meer te komen tot samenwerking rondom patiëntenverenigingen m.b.t. het spijsverteringsorgaan. In 2012 wordt gekeken hoe verdere samenwerking tot stand kan komen. Tevens zal de Stichting Hirschprung, de Vereniging Anusatresie en de Nederlandse Stomavereniging criteria opstellen van minimumnormen voor congenitale chirurgie rond Hirschsprung en Anusatresie. Deze minimumnormen zullen door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ )worden meegenomen in het standaard beleid voor hoog complexe laag volume aandoeningen (aandoeningen die weinig voorkomen en waarvan de behandeling heel specifiek en ingewikkeld is). De Nederlandse Stomavereniging werkt in (meer en minder mate) samen met: De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en andere kanker patiëntenorganisaties (KPO s) zoals de Borstkankervereniging in het project EBI. KWF Kankerbestrijding, Fonds PGO en de Maag Leven Darm Stichting (MLDS), CIBG/Fonds PGO 14

16 Beroepsgroepen: V&VN stomaverpleegkundigen, Nederlandse Vereniging voor Urologen (NVU), de Nederlandse Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie (NVGIC) en de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL) Ziekenhuizen (bijeenkomsten, verspreiding informatiemateriaal nieuwe stomadragers, brochures en i.v.m. zorgverbetertrajecten en patiëntenwijzer stomazorg) Organisaties actief op het gebied van transparante zorg en uit meten van ervaringen van stomadragers, de zogenaamde CQ Index( MediQuest, Nivel, DSCA, CKZ) Koepelorganisaties, CG- Raad, NPCF en NFK College voor Zorgverzekeringen Federatie van Technologiebranches( genaamd FHI, cluster stomazorg) en medisch speciaalzaken Nefemed (cluster stomazorg) en fabrikanten van stomamaterialen Stichting Miletus, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en individuele zorgverzekeraars Ander patiëntenverenigingen als CCUVN, Stichting Waterloop, de werkgroep Polyposis Coli, De Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS), de Vereniging HNPCC- Lynch en de Interstitiële Cystitis patiëntenvereniging. Andere organisaties op het gebied van stomata zoals Stichting Stomaatje, Stichting Allochtonen en Kanker. 8. Communicatie, informatie, EBI, ledenbinding en actief kader 8.1 Communicatie & informatie In 2010 is een communicatiemedewerker aangesteld en in 2011 is een communicatiebeleid opgesteld. Begin 2012 zal een communicatieplan worden opgesteld met daarin een prioritering van de activiteiten die in het communicatiebeleid worden genoemd. De laatste twee jaar werkt de stomavereniging met een jaarthema. In 2012 is dit Feel Good. Ook is het op 6 oktober 2012 wereldstomadag waaraan de Nederlandse Stomavereniging graag mee wil werken onder het motto Let s be heard. Het PR beleid dat hiervoor wordt ontwikkeld is een voorproefje op de beeldvormingscampagne die de stomavereniging in 2013 wil lanceren uitmondend in de beklimming van de Alpe d'huzes door actievelingen binnen de vereniging. 8.2 EBI Onmiskenbaar onderdeel van de totale communicatie van de Nederlandse Stomavereniging is het project EBI. EBI staat voor ervaringen bundelen & inzetten. Het doel van het EBI-project is om het bereik en de inzet van de ervaringsdeskundigheid van onze doelgroep substantieel te vergoten, te bundelen en in te zetten, waardoor: 1. Het cliëntenperspectief een sterke representatieve basis krijgt; 2. De derde partijrol geloofwaardiger en krachtiger wordt vervuld; 3. De positie van de individuele cliënt sterker wordt; 4. De regie van de doelgroep over lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging groter wordt. Om dit te bereiken wordt in het project ingezet op sociale media en het bouwen van een stomaportaal. EBI is echter ook een visie, die een andere denkwijze en werkwijze binnen de vereniging vereist. 15

17 Daarom is eind 2011 onze oude manier van werken in kaart gebracht en wordt begin 2012 een eigen visie ontwikkeld op de nieuwe manier van werken. Uitgangspunt daarbij is automatische digitalisering van de communicatieprocessen en aansluiten bij de digitale mogelijkheden waarover de vereniging al beschikt (website, stomapanel, digitale nieuwsbrief) of in de nabije toekomst gaat beschikken (het CRM systeem van de NFK). Het EBI project heeft een looptijd van drie jaar (tot en met 2013) en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Borstkankervereniging Nederland (BVN) en de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN). 8.3 Ledenwerving & binding De Nederlandse Stomavereniging is een vereniging met ruim leden. Dit betekent dat ongeveer 27% van de onze doelgroep lid is van onze vereniging. De vereniging is de afgelopen jaren blijven groeien. Dit is een compliment voor de vereniging, maar geenszins een argument om achterover te leunen. De groei van het aantal leden is een bevestiging van het gevoerde beleid enerzijds. Anderzijds betekent het een verhoging van de legitimiteit van handelen, het versterkt de onderhandelingspositie met bijvoorbeeld zorgverzekeraars en zorgverleners en het verhoogt de financiële armslag, die een verdere versterking van de dienstverlening en belangenbehartiging mogelijk maakt. Ledenbinding kan echter beter en blijft belangrijk. Mede gezien de verhoging van onze contributie en de kans dat dat leden gaan opzeggen. In 2012 zal daarom aandacht worden besteed aan: 1. Ledenbestand analyse (leeftijd, soort stoma of pouch, achterliggende aandoening, soorten leden, verloop, jaren lidmaatschap, doorstroom J-leden ect.); 2. Evaluatie en plan van aanpak ledenwervingsacties van de laatste drie jaar; 3. Instellen van een ervaringenlijn voor (niet) leden; 4. Communicatie naar leden verder optimaliseren door uitvoering aan communicatiebeleid te geven. 8.4 Actief kader Ruim 100 actieve leden zetten zich als vrijwilliger in voor de Nederlandse Stomavereniging. Dit gebeurt als lid van het Dagelijks en Landelijk bestuur, als lid van het regionale bestuur en/of de bezoekdienst, als vrijwilliger in een zorginkoop en/of verbetertraject in ziekenhuizen en/of als lid van een commissie of werkgroep. De Nederlandse Stomavereniging heeft een vrijwilligershandboek met daarin de rechten en plichten van de vrijwilliger en ook biedt het informatie over de wijze waarop de stomavereniging wil dat in de regio gewerkt wordt. Desondanks hebben de regio s aangegeven behoefte te hebben aan onderlinge informatie-uitwisseling om het eigen regio beleid verder te ontwikkelen. Eind 2011 is daar een begin mee gemaakt door de regio s hun ideeën en werkwijzen te laten verkopen in een informatiemarktplaats. In 2012 wordt daar verder mee gegaan. Daarnaast zal uitvoering gegeven worden aan het verder ontwikkelen van het vrijwilligersbeleid door het opnemen van de voorwaarden die de subsidiegevers stellen en waar nodig uit te breiden met het gereedschap uit de toolkit vrijwilligersbeleid van de NFK. Dit houdt o.a. in: 1. Vrijwilligerscontracten invoeren 2. Vrijwilligershandboek aanpassen aan: a. Bestuurlijke vernieuwing 16

18 b. Organisatorische veranderingen kantoor c. Gereedschap uit toolkit NFK Het vrijwilligersbeleid behelst meer dan de bovengenoemde zaken. Ook privacy beleid t.a.v. leden, borging van deskundigheid van vrijwilligers, inzichtelijk krijgen wat onder de leden aan vrijwilligerspotentieel e.d. aanwezig is zullen onderdeel worden van het vrijwilligersbeleid. Om de actieve vrijwilligers in de toekomst goed te blijven ondersteunen zal gemeten worden wat de tevredenheid van vrijwilligers is over de geboden ondersteuning vanuit de Nederlandse Stomavereniging. Uitkomsten hiervan zullen ook meegenomen worden in project Naar een flexibele en duurzame inzetbaarheid binnen de stomavereniging (zie hoofdstuk 5 en bijlage 2). 9. Evaluatie In 2011 zijn op vele vlakken trajecten in gang gezet, die leiden tot basale veranderingen binnen de stomavereniging: een eigen personeelshandboek, nieuwe voorlopige functieomschrijvingen en een nieuw in te richten HRM cyclus. Deze veranderingen en de genoemde veranderingen in dit jaarplan moeten vanaf 2012 bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het Landelijke bureau. Tevens moeten de veranderingen ook leiden tot het laten zien van resultaten, zodat de opbrengsten van de werkzaamheden en activiteiten van de vereniging veel beter dan voorheen zichtbaar zijn voor haar achterban. Om deze veranderingen te kunnen evalueren wordt in 2012 gekeken op welke wijze het Landelijk bureau instrumenten kan ontwikkelen om de genoemde implementaties te monitoren. Op deze wijze kan gaandeweg o.a. het P&O beleid verder worden verbeterd. 17

19 10. Financiën Vanaf 2012 gelden andere subsidie-eisen van de subsidiegevers KWF Kankerbestrijding en CIBG/Fonds PGO, die substantieel bijdragen aan het mogelijk maken van de werkzaamheden die de Nederlandse Stomavereniging uitvoert. De subsidie van CIBG/Fonds PGO zal vanaf 2011 worden verminderd van naar in In 2012 krijgt de stomavereniging toegekend, een korting van 20%. Daarnaast zijn er een groot aantal subsidievereisten, zoals een minimaal bedrag voor het lidmaatschap van 25, - per jaar. Dit zal de vereniging in 2013 doorvoeren en komend jaar haar leden hierover informeren. De subsidie van KWF Kankerbestrijding is gelijk gebleven, ondanks het toenemend ledenaantal. KWF Kankerbestrijding hanteert vanaf 2012 profielen met voorwaarden waaraan de KPO moet voldoen wil het in een bepaald profiel passen. Dit zijn o.a. vrijwilligerscontracten en accountantsverklaring en 2013 zijn overgangsjaren, waarbij in 2013 eventueel een korting van 10% kan worden toegepast of 10% extra kan worden verkregen t.o.v De stomavereniging zal over 2012 een accountantsverklaring overleggen. Waar nodig zal de organisatie in 2012 zo worden ingericht dat het aan de eisen van KWF Kankerbestrijding en CIBG/Fonds PGO voldoet, zodat de subsidie voor 2013 veilig wordt gesteld. Intern wordt de financiële administratie verder geprofessionaliseerd. Onder meer door het opstellen en implementeren van een financieel handboek en maandelijkse financiële management rapportages voor directeur i.v.m. onder en bovenuitputting t.a.v. de begroting. In 2012 zal ook gewerkt worden met urenregistratie van de medewerkers, om in 2012 ook uren van medewerkers te kunnen toeschrijven naar activiteiten die behoren bij bijvoorbeeld de bezoekdienst, landelijke dagen, ondersteuning van de regio etc. Op deze wijze wordt zowel intern als extern goed zichtbaar wat bepaalde activiteiten daadwerkelijk kosten. De Nederlandse Stomavereniging zal de komende jaren financiële keuzes moeten maken om financieel gezond te kunnen blijven en voor haar achterban te kunnen blijven betekenen wat ze wil betekenen. De afgelopen twee jaar is 100% van de projectaanvragen die de vereniging heeft gedaan gehonoreerd. Daardoor is de vereniging in staat om bestuurlijk te vernieuwen, haar werkorganisatie daarop in te richten en inhoudelijke vernieuwende projecten uit te voeren. Echter dit biedt geen financiële zekerheid voor de toekomst. Om ook financieel toekomstbestendig te blijven moet nagedacht worden over een financiële oplossing voor de langere termijn. Daartoe zal een financiële commissie in het leven worden geroepen die daarover ideeën presenteert aan het Dagelijks Bestuur van de vereniging. Zie bijlage 4 voor de financiële begroting

20 Literatuurlijst - Jaarrapportage 2010 DSCA, Uitkomst van zorg registratie; transparantie, uitkomst van zorg en kwaliteit, 2011, DCSA - GIPeilingen 2010, ontwikkelingen genees-en hulpmiddelengebruik, genees-en hulpmiddelen informatie project, oktober 2011, nr 32, CVZ. - Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging, Meerjarenplan , januari 2010, Anne Braakman, Nederlandse Stomavereniging 19

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

Strategisch Jaarplan 2013. Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

Strategisch Jaarplan 2013. Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties Strategisch Jaarplan 2013 Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties NFK, september 2012 Inhoud Voorwoord 3 Missie, visie en strategie 5 Missie 5 Ontwikkelingen 5 Visie 5 Hoofdstrategieën en

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013

ACTIVITEITENPLAN 2013 ACTIVITEITENPLAN 2013 Inhoudsopgave VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. DE VERENIGING NVN...5 2.1 De leden van de NVN...6 2.2 Vrijwillige inzet binnen de NVN...8 2.3 Structuur NVN...9 3. EXTERNE CONTACTEN...11

Nadere informatie

Meerjarenstrategie 2015-2018. Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

Meerjarenstrategie 2015-2018. Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties Meerjarenstrategie 2015-2018 Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties NFK Februari 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Impact van kanker en omgevingsontwikkelingen 4 2.1 Maatschappelijke impact

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013 Jaarplan 2014 Datum 1 november 2013 Onderwerp Jaarplan op hoofdlijnen & Begroting 2014 met toelichting Inleiding Voorliggend het jaarplan 2014 van de PCOB. Binnen de vereniging PCOB zijn de volgende kernactiviteiten

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht NHG-Jaarplan 2014 Huisartsenzorg in samenwerking Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail : info@nhg.org internet : www.nhg.org 1 Inhoud

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Maastricht Universitair Medisch Centrum +

Jaardocument 2012. Maastricht Universitair Medisch Centrum + Maastricht Universitair Medisch Centrum + INHOUDSOPGAVE A. Bestuursverslag 2012 Maastricht UMC Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur... 1 Verslag Raad van Toezicht... 3 1 Algemene informatie... 4 1.1 INLEIDING...

Nadere informatie

Jaarverslag Maag Lever Darm Stichting

Jaarverslag Maag Lever Darm Stichting Jaarverslag Maag Lever Darm Stichting 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verslag van de Raad van Toezicht 5 Over de MLDS 8 Kennis 24 Communicatie en relaties 41 Financiën 49 2 Voorwoord jaarverslag 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen Jaarverslag 2006 College voor zorgverzekeringen Voorwoord De invoering van de Zorgverzekeringswet is een belangrijk momentum in de sociale ziektekostenverzekering in Nederland. Een ingrijpende wijziging

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Uitvoeringsverslag 2010. Achmea Zorgkantoor N.V.

Uitvoeringsverslag 2010. Achmea Zorgkantoor N.V. Uitvoeringsverslag 2010 Achmea Zorgkantoor N.V. 1 Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE...3 1a. Bestuursverklaring...3 1b. Typering organisatie...4 Inrichting organisatie zorgkantoren...4 Management van

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering...

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering... INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.3. Eerstelijnszorgverleners

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

Gelre jaarbericht 2013

Gelre jaarbericht 2013 Gelre jaarbericht 2013 3 juni 2014 Inhoud 1. Over Ons 3 1.1. Onze missie 3 1.2. Opleiden en Onderzoek 3 1.3. Gelre Apeldoorn 3 1.4. Gelre Zutphen 3 1.5. Landelijke en regionale ontwikkelingen 4 1.6. Factsheet

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016

Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016 Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7 4.2 Doelmatigheid...8

Nadere informatie