Jaarplan Nederlandse Stomavereniging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2012. Nederlandse Stomavereniging"

Transcriptie

1 Jaarplan 2012 Nederlandse Stomavereniging

2 Voorwoord Het jaarplan 2012 is cruciaal voor de toekomst van de Nederlandse Stomavereniging. We staan voor vele uitdagingen. In de vereniging zelf en ook daarbuiten zijn vele ontwikkelingen gaande die de kwaliteit van leven van mensen met een stoma of een pouch kunnen gaan beïnvloeden. De vereniging heeft te maken met het wegvallen van structurele subsidies, harde subsidie-eisen en de externe druk om intensiever te gaan samenwerken met andere patiëntenverenigingen. Ook onze achterban verandert; meer en meer bereiken ons informatieverzoeken via de en ook negatieve ervaringen met zorgprofessionals worden steeds vaker gemeld. Samenwerking is veelal een positieve ontwikkeling voor een patiëntenorganisatie. Immers patiëntenverenigingen moeten geen dubbele werkzaamheden doen, maar krachten bundelen om blijvend invloed te hebben op zorgprofessionals en zorgverzekeraars. Maar ook naar andere organisaties als verzekeringsmaatschappijen, uitkeringsinstanties, vervoersmaatschappijen e.d. Het betekent wel dat de vereniging zich ook moet aanpassen aan de veranderde informatiebehoefte en sneller wil kunnen inspelen op signalen en het zoeken naar oplossingen. Ook zet de vereniging een volgende stap in haar professionalisering, waarin de strategische beleidscyclus centraal komt te staan en voorgesteld zal worden om te komen tot een strategisch bestuur en een ledenraad. De gezondheidszorg in Nederland verandert door de toenemende druk van de uitgaven in de gezondheidszorg. Woorden als zelfmanagement, lage ziektelast, concentratie van zorg, kwaliteitsinstituut, richtlijnen, zorgstandaarden, verhoging eigen risico, stringent pakketadvies protocollen, gepast gebruik van hulpmiddelen, zijn het leidend adagio en zullen ook de stomazorg zeker beïnvloeden de komende jaren. Daarom is dit jaarplan vooral een sturingsinstrument voor bestuur en medewerkers en geeft haar leden, haar samenwerkingspartners, relaties en financiers inzicht in de resultaten die we in 2012 willen behalen. Met het doel om een daadkrachtige, enthousiaste, warme en informatieve vereniging te kunnen blijven, ook in de toekomst. Dat betekent in 2012 wederom een grote inzet van bestuur, vrijwilligers en medewerkers om onze missie en visie te kunnen blijven verwezenlijken. Ik vertrouw erop dat net als in voorgaande jaren de bestuursleden, vrijwilligers en medewerkers samen weer de schouders onder de grote hoeveelheid werk zetten om ook 2012 tot een succesvol jaar te maken. Ik wens u veel leesplezier. Anne Braakman Directeur januari

3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Inleiding 3 2. Belangrijke veranderingen 4 3. Missie, visie van speerpunten 7 4. Doelgroep, strategie, beleidscyclus en besturing 7 5. Resultaten en werkplan Organisatie Samenwerkingspartners Communicatie, informatie en ledenwerving & binding Evaluatie Financiën Literatuurlijst 19 Bijlagen: 1. Overzicht bestuur en medewerkers Landelijk bureau 2. Project Naar een flexibele en duurzame inzetbaarheid binnen de vereniging 3. Wat is lean management 4. Begroting KWF Kankerbestrijding subsidieaanvraag

4 1 Inleiding In 2009 is het meerjarenplan Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging tot stand gekomen. In 2010 en 2011 is hier door middel van werkplannen voortvarend en succesvol uitvoering aan gegeven. Het werkplan 2011 was wederom ambitieus, de vereniging was eind 2010 zeer succesvol in het binnenhalen van extra projectgelden en het Landelijke bureau werd aangevuld met de benodigde expertise. Vanaf april tot aan het einde van 2011 hebben we te maken gehad met structurele onderbezetting op het Landelijke bureau door ziekte en vertrek van medewerkers. Hierdoor en het tegelijkertijd toegekend krijgen van projectgelden heeft ertoe geleid dat niet alle doelen uit 2011 zijn behaald. U vindt ze dan ook weer terug in dit jaarplan. Kortom de Nederlandse Stomavereniging staat voor een behoorlijke uitdaging. In hoofdstuk 2 staan de belangrijke veranderingen aangeven die in 2012 van invloed kunnen zijn op het leven van mensen met een stoma of pouch. In hoofdstuk 3 leest u vanuit welke vertrekpunt de werkzaamheden en activiteiten worden uitgevoerd. In het volgende hoofdstuk wordt de doelgroep beschreven van de Nederlandse Stomavereniging, evenals de gehanteerde strategie. In hetzelfde hoofdstuk leest u ook waarom in 2012 een nieuw meerjarenplan wordt opgesteld en voorgelegd aan de leden. Tevens vindt u terug de manier van besturen van de vereniging evenals de nieuwe plannen daarvoor. In hoofdstuk 5 worden de resultaten beschreven die in 2012 behaald moeten worden. Aangegeven wordt wat de activiteiten of projecten zijn die moeten leiden tot deze resultaten. Daarbij vindt u ook de verwijzingen naar de projectaanvraag van KWF Kankerbestrijding waarin de activiteiten grotendeels worden uitgewerkt. Hoofdstuk 6 beschrijft de wijze waarop de verenging zich organiseert en de wensen daarvoor met de verhoudingen tussen Landelijk bureau en bestuur. Samenwerkingspartners zijn van wezenlijk belang voor de vereniging en daarom wordt hier aandacht aan besteed in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 gaat om de wensen ten aanzien van het communicatiebeleid. Ook wordt in gegaan op het project EBI (Ervaringen Bundelen en Inzetten), het belang van ledenbinding en werving. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de plannen rondom de actieve vrijwilligers (actieve kader) het fundament van onze vereniging. Er worden veel plannen beschreven in de voorgaande hoofdstukken. Deze plannen worden geëvalueerd om leermomenten zichtbaar te maken en mee te nemen naar de komende jaren. Zie hiervoor hoofdstuk 9. Zonder geld geen stomavereniging. Tot slot daarom in hoofdstuk 10 de eisen van subsidiegevers, veranderingen voor de komende jaren en een voorstel om plannen te maken om de komende jaren ook voldoende financiën te blijven vergaren. 3

5 2 Belangrijke veranderingen 2.1 Cijfers t.a.v. stomata - Nog steeds is niet precies duidelijk hoeveel mensen in Nederland een stoma of pouch hebben. De Nederlandse Stomavereniging gaat ervan uit dat in Nederland mensen leven met een permanent of tijdelijk stoma of een pouch. Jaarlijks wordt er bij ongeveer mensen een stoma s geplaatst 1. Daarbij is onbekend bij hoeveel mensen jaarlijks het stoma wordt opgeheven. - In 2010 rapporteerde Dutch Surgical Colorectal ( DSCA) ruim mensen die geopereerd werden i.v.m. kanker aan de dikke darm. Daarvan kregen ruim 330 mensen een tijdelijk stoma en ongeveer 375 mensen een definitief stoma. Dat is respectievelijk 6% en 7%. - In datzelfde jaar rapporteerde DSCA dat ook mensen zijn geopereerd i.v.m. kanker in het rectum. Daarvan ontvingen meer dan de helft een stoma en meer mensen een definitief stoma dan een tijdelijk stoma (respectievelijk 996 tegen 777 of te wel 44% en 35%). - Vergelijking tussen de cijfers van 2009 en 2010 laat zien dat het aantal definitieve aangelegde stoma s bij een rectumcarcinoom daalde van 51% naar 44%. - In 2009 is bij een kleine mensen kanker geconstateerd aan de urinewegen. Cijfers over het aantal mensen met een urine stoma of pouch zijn niet openbaar. 2.2 Cijfers t.a.v. stomamaterialen - In 2010 deden circa 2,4 miljoen mensen een beroep op hulpmiddelen zorg, een stijging van 7% in vergelijking met De totale uitgaven voor hulpmiddelen bedroegen 1,4 miljard, een stijging van 5% in vergelijking met Bijna 90% van de verzekerden maakt geen of maar heel weinig kosten voor hulpmiddelen. Van de ruim 10% van de verzekerden die wel gebruik maken van hulpmiddelenzorg is slechts 1% in 2010 verantwoordelijk voor bijna 50% van de uitgaven voor hulpmiddelen. - De gemiddelde kosten per gebruiker daalden licht, de gemiddelde kosten per declaratie bleven nagenoeg gelijk. - Het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) verwacht een groei van de totale uitgaven aan hulpmiddelen van circa 5,6% in 2011 en over de periode 2012 tot 2015 een gemiddelde jaarlijkse groei van 6% oplopend tot 7%. - In de top 5 van hulpmiddelenzorg staat op plaats 3 het gebruik van stomamaterialen. - In 2010 werd 131 miljoen aan stomamaterialen uitgegeven mensen maken volgens de cijfers gebruik van stomamaterialen. Echter niet alle verzekerden, die het gebruik van stomamaterialen declareren hebben een stoma. Het stomamateriaal kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor specifieke wonden of bij fistels. Beleidsaannames maken voor mensen met een stoma op basis van cijfers van het gebruik van stomamateriaal kan niet volgens de Nederlandse Stomavereniging, de FHI, Nefemed en de V&VN stomaverpleegkundigen. Minister Schippers is op de hoogte gesteld van de onbetrouwbaarheid van de cijfers, zonder resultaat tot nu toe. 2.3 Stomazorg De Nederlandse Stomavereniging heeft een aantal ambities t.a.v. de stomazorg: 1 Dit zijn de gehanteerde cijfers van het platform stomazorg en stomahulpmiddelen, waar de Nederlandse Stomavereniging deel van uitmaakt, naast het cluster stoma van de FHI, Nefemed en de V&VN Stomaverepleegkundigen. 4

6 - transparantie over de kwaliteit van de stomazorg, waardoor zorgverbetering wordt gestimuleerd; - haar derde partij-rol versterken in overleggen met de verschillende beroepsgroepen van medici en verpleegkundigen, de zorgverzekeraars, het ministerie van VWS, politici en eventuele andere beleidsvormende- en uitvoeringsinstanties; - de positie van de stomadrager als zorgconsument verstevigen door het bieden van inzicht in wat verwacht mag worden van de stomazorg en stomahulpmiddelen; - ondersteuning bieden bij de keuze voor zorgaanbieders en behandelaars. Eind 2010 is een driejarige subsidie aan het project digitale patiëntenwijzer stomazorg toegekend aan de Nederlandse Stomavereniging. Met de digitale patiëntenwijzer stomazorg wil de Nederlandse Stomavereniging bereiken dat de stomadrager een instrument krijgt aangeboden, waarmee hij informatie kan vinden die hij kan gebruiken in zijn relatie met de zorgprofessional (individueel) en waarmee waar nodig een kwaliteitsdiscussie gestart kan worden tussen vertegenwoordigers van de vereniging en het betreffende ziekenhuis. De patiëntenwijzer biedt enerzijds informatie over de kwaliteit van de stomazorg in de Nederlandse ziekenhuizen gebaseerd op kwaliteitscriteria vanuit het gebruikersperspectief. Anderzijds zijn recente ervaringen van stomadragers met diezelfde stomazorg zichtbaar. De digitale patiëntenwijzer stomazorg levert de stomavereniging gevalideerde informatie op over de kwaliteit van de stomazorg in Nederlandse ziekenhuizen. Dit betekent een enorme schaalvergroting van het openbaar en inzichtelijk maken van de kwaliteit van de stomazorg in Nederland. De informatie uit de patiëntenwijzer stomazorg ondersteunt de stomadragers bij zelfmanagement en het behoud van regie over het eigen leven. Tegelijkertijd leidt de informatie uit de patiëntenwijzer tot een versterking van de rol als derde partij in de landelijke en regionale belangenbehartiging. Zorginhoudelijk zijn belangrijke ontwikkelingen in 2012: - de richtlijn stomazorg van de V&VN stomaverpleegkundigen; - de zorgstandaard kanker; - kwaliteitsinstituut; - concentratie van zorg en gevolgen daarvan voor de stomazorg in ziekenhuizen; - de gevolgen van het invoeren van de DOT s, verhoging vrij onderhandelbare prijzen (het zogenaamde B segment) naar 70%. 2.4 Stomamaterialen In december 2008 stelde de toenmalige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in de discussie rond hulpmiddelen, dat de cliënt recht heeft op de meest adequate oplossing. Om dat te realiseren moet worden gezocht naar de perfecte match tussen dat wat de cliënt wil, kan en mag (in termen van beoogd functioneren) en dat wat het hulpmiddel hem/haar kan bieden. Dat betekent dat van een situatie waarin een cliënt krijgt waar hij recht op heeft (een soort standaardoplossing ), wordt toegegaan naar een situatie waarbij hij het meest adequate hulpmiddel krijgt, passend bij zijn mogelijkheden en wensen; een functiegerichte aanspraak op hulpmiddelen! Met functiegerichte aanspraak wordt bedoeld dat er moet worden gezocht naar een proces van hulpmiddelenverstrekking waarin het functioneren van de cliënt centraal staat; de hulpmiddelenzorg moet cliëntgericht, doeltreffend, doelmatig en transparant zijn. Dat laatste betekent dat inzichtelijk moet zijn waarom gekozen is voor dat specifieke hulpmiddel. Om die 5

7 transparantie te bevorderen heeft het ministerie van VWS in september 2009 subsidie verleend voor een project, waarin door vijf organisaties is gewerkt aan de ontwikkeling van een Basisrichtlijn Hulpmiddelenzorg (Richtlijnen voor Functiegerichte Aanspraak hulpmiddelen projec of kortweg RiFAproject). Deze Basisrichtlijn Hulpmiddelenzorg (afgekort BRL) is in februari 2010 gepubliceerd (CG- Raad, 2010). Na de afronding van het RiFA-project is gezocht naar middelen om de ontwikkelde BRL te toetsen. Voor een eerste protocol is geld gevonden bij het Innovatiefonds Zorgverzekeraars; het project PROFIL / Protocol voor Functiegerichte Indicatiestelling bij Loopproblematiek. Bij het Fonds NutsOhra en het Revalidatiefonds is subsidie verkregen voor het project Protocolontwikkeling t.b.v. verstrekken van hulpmiddelen in het kader van de Zorgverzekeringswet. Op verzoek van de CG-Raad hebben we het protocol toeschrijven stomamaterialen in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland (ZN), FHI, Nefemed en V&VN stomaverpleegkundigen in 2011 ontwikkeld. In 2012 zal een pilot van start gaan om een implementatie onder stomaverpleegkundigen in 2013 mogelijk te maken. Hiervoor wordt subsidie gezocht. De projectleiding zal in dit project worden uitbesteed. Beleidsmatig zijn belangrijke ontwikkelingen in 2012: - gepast gebruik zorg; - kwaliteitsinstituut 2 ; - ontwikkelingen bij medisch speciaalzaken en fabrikanten. 2.5 Andere (maatschappelijke) ontwikkelingen Eind 2010 heeft de stomavereniging samen met een groot aantal patiëntenverenigingen, waaronder de trekker De Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN) en maatschappelijke organisaties succesvol strijd gevoerd voor toiletten in treinen. Dit heeft samen met andere acties geresulteerd dat op termijn weer toiletten in treinen komen. Toiletten in treinen zijn belangrijk voor stomadragers evenals toegankelijke en schone (openbare) toiletten. En in die toiletten afvalemmers met deksel, ook in de herentoiletten. Helaas zijn toegankelijke toiletten en afvalemmers met deksel nog niet in elke openbare gelegenheid, restaurant, winkel etc. een vanzelfsprekendheid. Ook in 2012 zullen we hieraan, net zoals in 2011 met onze kaartenactie voor afvalemmers op toiletten, aandacht aan blijven besteden. Er zijn momenteel 2 merken zakjes waarvan de zogenaamde binnenzakjes kunnen worden doorgespoeld in het toilet. De overige zakjes kunnen de stomadrager extra afval en vaak problemen met de afvalopslag bezorgen. Gemeenten staat het vrij om eigen regels te maken hoe vaak zij het afval ophalen bij haar burgers en of zij extra kosten in rekening brengen voor extra afval. Binnen de stomavereniging heeft een vrijwilliger in zijn eigen regio gerealiseerd dat er een extra tegemoetkoming komt voor stomadragers die extra afval aanbieden. Eind 2011 is door middel van een oproep in Vooruitgang geïnventariseerd of meer stomadragers hinder ondervinden bij gemeenten i.v.m. het extra afvalmateriaal. Mocht het een groot probleem zijn onder stomadragers dan wordt in 2012 hier (landelijk) aandacht aan besteed. 2 Volledige naam Nationaal Kwaliteitsinstituut Gezondheidszorg in oprichting. In dit kwaliteitsinstituut zal alle expertise over veiligheid, doelmatigheid en transparantie van de zorg samen komen. Met als doel de kwaliteit van de zorg te vergroten en juist daarmee onnodige kosten te vermijden en terug te dringen. 6

8 Extra bagage in verband met spoel- en stomamateriaal kan een probleem opleveren bij vliegtuigmaatschappijen. De Nederlandse Stomavereniging is al jaren in gesprek met vliegtuigmaatschappijen en zal dit blijven doen in Missie, visie en speerpunten van de Nederlandse Stomavereniging De missie, visie en speerpunten zijn onveranderd en worden in 2012 opnieuw bespreekbaar gemaakt in verband met het op te stellen Meerjarenbeleidsplan Missie 3 De stomavereniging streeft naar een optimale kwaliteit van leven na stoma-aanleg voor alle mensen met een (tijdelijke) stoma of pouch in Nederland en hun naasten door goede stomazorg en toegang tot adequate stomamaterialen. 3.2 Visie De stomavereniging realiseert dit door laagdrempelige toegang te creëren tot andere lotgenoten en het maken van up-to-date informatie over mogelijkheden en ontwikkelingen in de stomazorg en van hulpmiddelen. Tevens behartigt de stomavereniging de individuele- en collectieve belangen van stomadragers en streeft zij naar continue kwaliteitsverbeteringen in de stomazorg en van hulpmiddelen. 3.3 Speerpunten in het beleid van de stomavereniging zijn: 1. het perspectief van de stomadrager is uitgangspunt bij alle activiteiten; 2. kwalitatief goede stomazorg en adequate stomahulpmiddelen; 3. het centraal stellen van ervaringsdeskundigheid; 4. samenwerken met categorale patiëntenorganisaties, die zich specifiek richten op de aandoeningen waarvan de stoma een gevolg kan zijn; 5. onafhankelijke positie hebben en behouden t.o.v. zorgaanbieders, zorgverzekeraars, medisch speciaalzaken en industrie. 4 Doelgroep, strategie, beleidscyclus en besturing 4.1 Doelgroep De Nederlandse Stomavereniging is er voor alle mensen met een stoma en pouch en hun naasten. De stoma kan worden geplaatst op de dikke darm (colonstoma), op de dunne darm (ileostoma) of op de nier/urinewegen (urostoma/nefrostoma) voor urine. Stoma s kunnen een tijdelijke oplossing zijn om (een gedeelte van) de darm tijdelijk rust te geven, of het is een permanente oplossing als een groot deel, of meerdere delen van de darm of de blaas moeten worden verwijderd. 3 waar staat en gaat de Nederlandse Stomavereniging voor 7

9 De oorzaken voor het aangemeten krijgen van een stoma zijn heel divers en kunnen onder andere het gevolg zijn van goedaardige tumoren (poliepen), kwaadaardige tumoren, diverticulitis (ontstekingen in de darm), ontstekingsziekten (Colitis ulcerosa, ziekte van Crohn), MS, slechte darmfunctie, aangeboren afwijkingen of een ongeluk. Een alternatief voor een stoma kan een pouch zijn als de conditie van de darmen het maken van een pouch toelaat. 4.2 Strategie De strategie van de Nederlandse Stomavereniging omvat in 2012 de volgende hoofdlijnen: 1. Zoveel mogelijk projectmatig werken, projecten zijn afhankelijk van projectsubsidies; 2. Acties en projecten zijn gericht op ondersteuning van mensen die een stoma of pouch hebben en op verbetering van de stomazorg en de toegang tot adequate stomamaterialen en noodzakelijke accessoires; 3. Acties en projecten worden ter goedkeuring voorgesteld in het Dagelijks Bestuur en door hen getoetst op de uitgangspunten zoals verwoord in missie, visie en de speerpunten van de Nederlandse Stomavereniging; 4. Acties en projecten worden door de (tijdelijke) medewerkers van het Landelijke bureau aangestuurd en/of uitgevoerd; 5. In de uitvoering van projecten en acties wordt zoveel mogelijk samengewerkt met leden die een actieve rol willen en kunnen spelen; 6. Alle projecten van de Nederlandse Stomavereniging zijn flexibel. Als gaandeweg verbeteringen mogelijk zijn om de doelstellingen te bereiken, wordt werkwijze en activiteiten bijgesteld. Iedere aanpassing wordt getoetst op de uitgangspunten zoals verwoord in missie, visie en de speerpunten van de Nederlandse Stomavereniging. Veranderingen worden meegedeeld aan het Dagelijks Bestuur in de voortgangsrapportages van de projecten; 7. De Nederlandse Stomavereniging vertegenwoordigt Nederland in de European Ostomy Association (EOA). Bovendien werkt de Nederlandse Stomavereniging toe naar: 1. Acties/projecten gefundeerd op achterbanraadpleging; 2. Evaluaties van alle acties/projecten met als doel kwaliteitsverbetering van de werkzaamheden; 3. Een code waarin voor de vereniging belangrijke waarden en kerncompetenties worden benoemd. Deze code wordt leidraad voor de wijze waarop de stomavereniging in haar uitstraling, activiteiten, projecten en werkwijze zichtbaar wil zijn en wordt onderdeel van het communicatieplan. De strategie vormt het uitgangspunt voor het jaarplan Zie hoofdstuk Beleidscyclus In 2012 vinden de voorbereidingen plaats voor een Meerjarenbeleidsplan en wordt de beleidscyclus beschreven die de Nederlandse Stomavereniging wil gaan hanteren als uitkomst van de bestuurlijke vernieuwing. 8

10 Naarmate de beleidsvoering complexer wordt, is het van groot belang de strategische keuzen centraal te stellen en alle overige activiteiten daadwerkelijk dienstbaar te maken daaraan. Dit komt de transparantie ten goede, en daarmee de betrokkenheid van, en het draagvlak onder de leden. Het bevordert ook de slagkracht en de eenheid van beleid. Het Meerjarenbeleidsplan zal jaarlijks worden geactualiseerd. Dat wil zeggen, dat in 2012 het Meerjarenbeleidsplan voor wordt vastgesteld, in 2013 het plan voor , etc. Een dergelijke jaarlijkse bijstelling is van belang, omdat prioritering en doelstellingen slechts leidend kunnen zijn als zij actueel zijn. 4.4 Besturing Onderstaand figuur geeft de besturing van de Nederlandse Stomavereniging weer: De Algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de vereniging. Conform de statuten is het besturen van de vereniging, met de daarbij behorende bevoegdheden, opgedragen aan het Landelijk Bestuur en het Dagelijks Bestuur. In 2012 wordt toegewerkt aan een strategisch bestuur en een Ledenraad met behulp van het project Bestuurlijke Vernieuwing dat loopt van medio 2011 tot en met begin Het Dagelijks Bestuur wil in 2012 een Corporate Governance Code opstellen voor Goed Bestuur. De directeur vormt samen met de andere medewerkers het team op het Landelijk bureau, het ondersteunende en beleidsmatig centrum van de stomavereniging. Het Landelijke bureau bewaakt samen met het Dagelijks Bestuur de strategie, toetsen de uitvoering van het jaarplan binnen de vastgestelde begroting en raadplegen de adviesraad, het stomapanel en diverse commissies en ander werkverbanden. De actieve leden zijn vrijwilligers, die actief zijn in projecten, trajecten en activiteiten. Het Landelijk bureau biedt hen: centrale regie; goede match tussen actieve leden en de projecten/activiteiten; 9

11 voeding van de verbinding tussen actieve leden en het Landelijk bureau (communicatie, uitwisseling en inspiratie); scholing op maat. Bovendien zijn er actieve leden op regionaal niveau actief in regiobesturen en de bezoekdienst. Het Landelijk bureau biedt hen: financiële ondersteuning; administratieve ondersteuning; informatie-uitwisseling en inspiratie in de vergaderingen van het Landelijke Bestuur; vrijwilligershandboek; scholingsaanbod via de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK); materialendag. 5. Resultaten en werkplan 2012 De voorgenomen resultaten van 2012 zijn gebaseerd op: de doelstellingen in de meerjarige projectplannen van EBI, Patiëntenwijzer Stomazorg en bestuurlijke vernieuwing ; meerjarige trajecten zoals de actualisatie van de kwaliteitscriteria; meerjarenplan Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging ; niet gerealiseerde resultaten uit 2011; subsidievereisten. De beoogde resultaten worden waar van toepassing SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) uitgewerkt in jaarwerkplannen van de medewerkers van de Nederlandse Stomavereniging. Ook hebben bestuursleden bepaalde activiteiten als aandachtsveld. De beoogde resultaten worden ook met hen besproken. De voortgang zal per kwartaal worden gemonitord en vastgelegd in een driemaandelijkse management rapportage voor Dagelijks Bestuur en Landelijk Bestuur. Voor een gedetailleerde uitwerking naar doel en belang, verwachte resultaten, wijze van aanpak, tijdsplanning en aanvullende informatie zie bijlage 5 4 conform aanvraag voor subsidie KWF Kankerbestrijding en navolgende hoofdstukken. Resultaat Activiteit of project Zie verder bijlage 5 punt 1 Besturen van de vereniging Uitvoer geven aan project bestuurlijke De aanvraag van KWF/kankerbestrijding is goedgekeurd. Bijlage 5 is ter kennisneming. 10

12 en bestuurlijk vernieuwen 2 Meerjarenbeleidsplan Goed functionerende werkorganisatie(landelijk bureau) 4 Adequaat vrijwilligersbeleid vernieuwing Continueren informatie-uitwisseling regionale activiteiten door regiovoorzitters Jaarverslag en financiële verantwoording Organiseren van jaarlijkse ALV Besturen van de vereniging d.m.v. vergaderingen Landelijk en Dagelijks Bestuur Opstellen van Corporate Governance Code voor Goed Bestuur Invoeren subsidie-eisen 2013 m.b.t. besturen van een vereniging of stichting Beleidscyclus met Dagelijks en Landelijk Bestuur, Landelijk bureau, adviesraden, stakeholders en andere kritische meedenkers Reguliere werkzaamheden uitvoeren (zie ook doel 6) Uitvoer geven aan project Naar een flexibele en duurzame inzetbaarheid binnen de Stomavereniging Implementeren van HRM cyclus, functieomschrijvingen en personeelshandboek Nieuwe CRM invoeren Doorlichting werkprocessen secretariaat en financiële administratie a.d.h.v. uitgangspunten van leanmanagement Opstellen en implementeren financieel handboek en maandelijkse financiële management rapportages voor directeur Verdere implementatie van urenregistratie Vrijwilligerscontracten invoeren Vrijwilligershandboek aanpassen aan: o Bestuurlijke vernieuwing o Organisatorische veranderingen Landelijk bureau o Gereedschap uit toolkit de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) Tevredenheidsmeting m.b.t. ondersteuning van vrijwilligers Bedanken alle vrijwilligers middels jaarlijks vrijwilligersgeschenk 5 Serviceniveau verbeteren Opzetten en implementeren van een digiteam/e-buddies en ervaringenlijn

13 6 Goed functionerende bezoekdienst regionale bijeenkomsten georganiseerd door de regionale besturen Invoer nieuw CRM systeem Verspreiden bezoekdienstfolders via ziekenhuizen en aan nieuwe leden Uitvoeren van (telefonische) bezoeken Volgen van de verplichte NFK basistraining lotgenotencontact Aanbieden van nieuwe basistraining vrijwilligers bezoekdienst Aanbieden van een materialendag Organiseren van circa 120 bijeenkomsten in de acht regio s. Te weten: o thema bijeenkomsten o lotgenoten en nieuwe leden bijeenkomsten. o inloopbijeenkomsten Verder ontwikkelen en implementeren van nieuwe werkwijze voor versturen van uitnodigingen en verwerken aanmeldingen 8 3 landelijke bijeenkomsten Organiseren van 3 landelijke bijeenkomsten in Delft, Assen en Eindhoven met als thema Feel Good. 9 3 landelijke bijeenkomsten voor jongeren 10 EBI implementeren en uitvoeren 11 Optimale informatievoorziening en lotgenotencontact 12 Communicatie: goed zichtbaar en ledenwerving Zie Uitvoeren project EBI Aanpassen EBI visie aan uitgangspunten en mogelijkheden Nederlandse Stomavereniging Beheren en actueel houden van content website Moderaten forum website Website evalueren en aanpassen Uitbrengen van 4 uitgaven van kwartaalmagazine Vooruitgang Uitgeven en actualiseren van voorlichtingsmaterialen rechtstreeks aan (niet)leden, geïnteresseerden en stomaverpleegkundigen Uitbrengen van minimaal 4 digitale nieuwsbrieven Integratie met website van kanker.nl, protocol toeschrijven stomamaterialen Continueren en evalueren ledenwervingsactie Instellen van ervaringenlijn voor (niet) leden Communicatieplan opstellen en uitvoeren voor ,2.3, 2.4,

14 EBI project uitvoeren conform projectplan 13 Achterbanraadpleging Peilingen d.m.v. het stomapanel o.a. i.s.m. de Vrije Universiteit van Amsterdam 14 Goede belangenbehartiging t.a.v. stomazorg en maatschappelijke participatie Peilingen in het kader van EBI Verder actualisatie kwaliteitscriteria Verdere uitvoer patiëntenwijzer stomazorg Uitvoeren pilot protocol toeschrijven stomamaterialen Participeren in zorg en verbetertrajecten Deelname aan diversie commissies, werkgroepen en adviesraden en Organisatie De Nederlandse Stomavereniging is een vereniging met een uitvoerend Dagelijks Bestuur en Landelijke Bestuur enerzijds en een Landelijk bureau anderzijds. Het Landelijk Bestuur, gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur, legt verantwoording af aan haar leden op de Algemene ledenvergadering. De taken en verantwoordelijkheden van het Dagelijks Bestuur en Landelijk Bestuur zijn vastgelegd in het Vrijwilligershandboek. De taken en verantwoordelijkheden van de directeur zijn vastgelegd in een directiereglement. Voor overzicht van bestuur en medewerkers zie bijlage 1. In 2012 vindt onder invloed van verdere professionalisering en subsidiegever KWF Kankerbestrijding een transitie plaats van een uitvoerend Dagelijks Bestuur naar een strategisch bestuur en van een ALV naar een ledenraad. Voorstellen daartoe worden omschreven in de notitie Naar een toekomstbestendige Nederlandse Stomavereniging. Door de komst van een strategisch bestuur vindt een kanteling plaats van werkzaamheden die eerder het bestuur uitvoerde naar het Landelijke bureau. Om deze kanteling goed te laten verlopen en op zijn merites te kunnen beoordelen wordt het project Naar een flexibele en duurzame inzetbaarheid binnen de Stomavereniging in 2012 uitgevoerd. Begin 2012 heeft de stomavereniging daarvoor ESF subsidie ontvangen. Zie voor een korte omschrijving van het project bijlage 2. Tevens wordt het Landelijk bureau en in het bijzonder het secretariaat en de financiële administratie doorgelicht aan de hand van de principes van lean management, zie bijlage 3 voor een korte uitleg. Eind 2010 is het team uitgebreid, in 2011 is een personeelshandboek ontwikkeld en zijn voorlopige functieomschrijvingen omschreven met daarin o.a. voor de medewerkers de resultaatgebieden van hun functie. Deze functieomschrijvingen vormen samen met dit jaarplan 2012 uitgangspunt voor de in te voeren HRM cyclus waar de voortgang van de doelstellingen wordt bewaakt en op basis waarvan de medewerkers jaarlijks worden beoordeeld. 13

15 7 Samenwerkingspartners In het Meerjarenplan Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging wordt de urgentie benoemd van verdere versterking en behoud van bestaande netwerkcontacten. De Nederlandse Stomavereniging heeft een uitgebreid netwerk en weet ook nieuwe contacten aan te boren. De stomavereniging heeft daar de afgelopen jaren de nodige tijd en energie ingestoken. Het netwerk vervult een signaalfunctie voor de stomavereniging in geval van gebrekkige stomazorg en biedt de betrokken partijen de mogelijkheid elkaar te benaderen bij vragen of problemen. Het is en blijft fragiel van karakter. De zorgvuldig opgebouwde contacten kunnen opeens verdwijnen door veranderingen binnen organisaties of het verdwijnen van contactpersonen en vergt voortdurend onderhoud. Extra zal worden geïnvesteerd in contacten met de (wetenschappelijke) beroepsverenigingen van specialisten. Een nauwe samenwerking met de beroepsgroepen van stomaverpleegkundigen, gastrointestinale chirurgen, urologen en gastro-enterologen is meer dan ooit noodzakelijk. Dit is niet alleen van belang om de laatste beleidsontwikkelingen uit te wisselen, maar ook om te voorkomen dat partijen, inclusief de stomavereniging zelf, tegen elkaar uitgespeeld gaan worden in bijvoorbeeld het traject van inkoop van zorg door zorgverzekeraars. Belangrijk in 2012 is de samenwerking met onze koepelorganisatie. Onderzocht wordt op welke wijze we beleidsmatig meer dan voorheen kunnen samenwerken en op welke wijze facilitaire diensten in gezamenlijkheid kunnen worden uitgevoerd. De CG-Raad is vanaf 2012 enorm ingekrompen qua menskracht. Het is afwachten op welke wijze de consequenties daarvan de stomavereniging daadwerkelijk treffen. In 2011 zijn ook verkenningen uitgevoerd door o.a. de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN) om meer te komen tot samenwerking rondom patiëntenverenigingen m.b.t. het spijsverteringsorgaan. In 2012 wordt gekeken hoe verdere samenwerking tot stand kan komen. Tevens zal de Stichting Hirschprung, de Vereniging Anusatresie en de Nederlandse Stomavereniging criteria opstellen van minimumnormen voor congenitale chirurgie rond Hirschsprung en Anusatresie. Deze minimumnormen zullen door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ )worden meegenomen in het standaard beleid voor hoog complexe laag volume aandoeningen (aandoeningen die weinig voorkomen en waarvan de behandeling heel specifiek en ingewikkeld is). De Nederlandse Stomavereniging werkt in (meer en minder mate) samen met: De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en andere kanker patiëntenorganisaties (KPO s) zoals de Borstkankervereniging in het project EBI. KWF Kankerbestrijding, Fonds PGO en de Maag Leven Darm Stichting (MLDS), CIBG/Fonds PGO 14

16 Beroepsgroepen: V&VN stomaverpleegkundigen, Nederlandse Vereniging voor Urologen (NVU), de Nederlandse Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie (NVGIC) en de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL) Ziekenhuizen (bijeenkomsten, verspreiding informatiemateriaal nieuwe stomadragers, brochures en i.v.m. zorgverbetertrajecten en patiëntenwijzer stomazorg) Organisaties actief op het gebied van transparante zorg en uit meten van ervaringen van stomadragers, de zogenaamde CQ Index( MediQuest, Nivel, DSCA, CKZ) Koepelorganisaties, CG- Raad, NPCF en NFK College voor Zorgverzekeringen Federatie van Technologiebranches( genaamd FHI, cluster stomazorg) en medisch speciaalzaken Nefemed (cluster stomazorg) en fabrikanten van stomamaterialen Stichting Miletus, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en individuele zorgverzekeraars Ander patiëntenverenigingen als CCUVN, Stichting Waterloop, de werkgroep Polyposis Coli, De Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS), de Vereniging HNPCC- Lynch en de Interstitiële Cystitis patiëntenvereniging. Andere organisaties op het gebied van stomata zoals Stichting Stomaatje, Stichting Allochtonen en Kanker. 8. Communicatie, informatie, EBI, ledenbinding en actief kader 8.1 Communicatie & informatie In 2010 is een communicatiemedewerker aangesteld en in 2011 is een communicatiebeleid opgesteld. Begin 2012 zal een communicatieplan worden opgesteld met daarin een prioritering van de activiteiten die in het communicatiebeleid worden genoemd. De laatste twee jaar werkt de stomavereniging met een jaarthema. In 2012 is dit Feel Good. Ook is het op 6 oktober 2012 wereldstomadag waaraan de Nederlandse Stomavereniging graag mee wil werken onder het motto Let s be heard. Het PR beleid dat hiervoor wordt ontwikkeld is een voorproefje op de beeldvormingscampagne die de stomavereniging in 2013 wil lanceren uitmondend in de beklimming van de Alpe d'huzes door actievelingen binnen de vereniging. 8.2 EBI Onmiskenbaar onderdeel van de totale communicatie van de Nederlandse Stomavereniging is het project EBI. EBI staat voor ervaringen bundelen & inzetten. Het doel van het EBI-project is om het bereik en de inzet van de ervaringsdeskundigheid van onze doelgroep substantieel te vergoten, te bundelen en in te zetten, waardoor: 1. Het cliëntenperspectief een sterke representatieve basis krijgt; 2. De derde partijrol geloofwaardiger en krachtiger wordt vervuld; 3. De positie van de individuele cliënt sterker wordt; 4. De regie van de doelgroep over lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging groter wordt. Om dit te bereiken wordt in het project ingezet op sociale media en het bouwen van een stomaportaal. EBI is echter ook een visie, die een andere denkwijze en werkwijze binnen de vereniging vereist. 15

17 Daarom is eind 2011 onze oude manier van werken in kaart gebracht en wordt begin 2012 een eigen visie ontwikkeld op de nieuwe manier van werken. Uitgangspunt daarbij is automatische digitalisering van de communicatieprocessen en aansluiten bij de digitale mogelijkheden waarover de vereniging al beschikt (website, stomapanel, digitale nieuwsbrief) of in de nabije toekomst gaat beschikken (het CRM systeem van de NFK). Het EBI project heeft een looptijd van drie jaar (tot en met 2013) en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Borstkankervereniging Nederland (BVN) en de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN). 8.3 Ledenwerving & binding De Nederlandse Stomavereniging is een vereniging met ruim leden. Dit betekent dat ongeveer 27% van de onze doelgroep lid is van onze vereniging. De vereniging is de afgelopen jaren blijven groeien. Dit is een compliment voor de vereniging, maar geenszins een argument om achterover te leunen. De groei van het aantal leden is een bevestiging van het gevoerde beleid enerzijds. Anderzijds betekent het een verhoging van de legitimiteit van handelen, het versterkt de onderhandelingspositie met bijvoorbeeld zorgverzekeraars en zorgverleners en het verhoogt de financiële armslag, die een verdere versterking van de dienstverlening en belangenbehartiging mogelijk maakt. Ledenbinding kan echter beter en blijft belangrijk. Mede gezien de verhoging van onze contributie en de kans dat dat leden gaan opzeggen. In 2012 zal daarom aandacht worden besteed aan: 1. Ledenbestand analyse (leeftijd, soort stoma of pouch, achterliggende aandoening, soorten leden, verloop, jaren lidmaatschap, doorstroom J-leden ect.); 2. Evaluatie en plan van aanpak ledenwervingsacties van de laatste drie jaar; 3. Instellen van een ervaringenlijn voor (niet) leden; 4. Communicatie naar leden verder optimaliseren door uitvoering aan communicatiebeleid te geven. 8.4 Actief kader Ruim 100 actieve leden zetten zich als vrijwilliger in voor de Nederlandse Stomavereniging. Dit gebeurt als lid van het Dagelijks en Landelijk bestuur, als lid van het regionale bestuur en/of de bezoekdienst, als vrijwilliger in een zorginkoop en/of verbetertraject in ziekenhuizen en/of als lid van een commissie of werkgroep. De Nederlandse Stomavereniging heeft een vrijwilligershandboek met daarin de rechten en plichten van de vrijwilliger en ook biedt het informatie over de wijze waarop de stomavereniging wil dat in de regio gewerkt wordt. Desondanks hebben de regio s aangegeven behoefte te hebben aan onderlinge informatie-uitwisseling om het eigen regio beleid verder te ontwikkelen. Eind 2011 is daar een begin mee gemaakt door de regio s hun ideeën en werkwijzen te laten verkopen in een informatiemarktplaats. In 2012 wordt daar verder mee gegaan. Daarnaast zal uitvoering gegeven worden aan het verder ontwikkelen van het vrijwilligersbeleid door het opnemen van de voorwaarden die de subsidiegevers stellen en waar nodig uit te breiden met het gereedschap uit de toolkit vrijwilligersbeleid van de NFK. Dit houdt o.a. in: 1. Vrijwilligerscontracten invoeren 2. Vrijwilligershandboek aanpassen aan: a. Bestuurlijke vernieuwing 16

18 b. Organisatorische veranderingen kantoor c. Gereedschap uit toolkit NFK Het vrijwilligersbeleid behelst meer dan de bovengenoemde zaken. Ook privacy beleid t.a.v. leden, borging van deskundigheid van vrijwilligers, inzichtelijk krijgen wat onder de leden aan vrijwilligerspotentieel e.d. aanwezig is zullen onderdeel worden van het vrijwilligersbeleid. Om de actieve vrijwilligers in de toekomst goed te blijven ondersteunen zal gemeten worden wat de tevredenheid van vrijwilligers is over de geboden ondersteuning vanuit de Nederlandse Stomavereniging. Uitkomsten hiervan zullen ook meegenomen worden in project Naar een flexibele en duurzame inzetbaarheid binnen de stomavereniging (zie hoofdstuk 5 en bijlage 2). 9. Evaluatie In 2011 zijn op vele vlakken trajecten in gang gezet, die leiden tot basale veranderingen binnen de stomavereniging: een eigen personeelshandboek, nieuwe voorlopige functieomschrijvingen en een nieuw in te richten HRM cyclus. Deze veranderingen en de genoemde veranderingen in dit jaarplan moeten vanaf 2012 bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het Landelijke bureau. Tevens moeten de veranderingen ook leiden tot het laten zien van resultaten, zodat de opbrengsten van de werkzaamheden en activiteiten van de vereniging veel beter dan voorheen zichtbaar zijn voor haar achterban. Om deze veranderingen te kunnen evalueren wordt in 2012 gekeken op welke wijze het Landelijk bureau instrumenten kan ontwikkelen om de genoemde implementaties te monitoren. Op deze wijze kan gaandeweg o.a. het P&O beleid verder worden verbeterd. 17

19 10. Financiën Vanaf 2012 gelden andere subsidie-eisen van de subsidiegevers KWF Kankerbestrijding en CIBG/Fonds PGO, die substantieel bijdragen aan het mogelijk maken van de werkzaamheden die de Nederlandse Stomavereniging uitvoert. De subsidie van CIBG/Fonds PGO zal vanaf 2011 worden verminderd van naar in In 2012 krijgt de stomavereniging toegekend, een korting van 20%. Daarnaast zijn er een groot aantal subsidievereisten, zoals een minimaal bedrag voor het lidmaatschap van 25, - per jaar. Dit zal de vereniging in 2013 doorvoeren en komend jaar haar leden hierover informeren. De subsidie van KWF Kankerbestrijding is gelijk gebleven, ondanks het toenemend ledenaantal. KWF Kankerbestrijding hanteert vanaf 2012 profielen met voorwaarden waaraan de KPO moet voldoen wil het in een bepaald profiel passen. Dit zijn o.a. vrijwilligerscontracten en accountantsverklaring en 2013 zijn overgangsjaren, waarbij in 2013 eventueel een korting van 10% kan worden toegepast of 10% extra kan worden verkregen t.o.v De stomavereniging zal over 2012 een accountantsverklaring overleggen. Waar nodig zal de organisatie in 2012 zo worden ingericht dat het aan de eisen van KWF Kankerbestrijding en CIBG/Fonds PGO voldoet, zodat de subsidie voor 2013 veilig wordt gesteld. Intern wordt de financiële administratie verder geprofessionaliseerd. Onder meer door het opstellen en implementeren van een financieel handboek en maandelijkse financiële management rapportages voor directeur i.v.m. onder en bovenuitputting t.a.v. de begroting. In 2012 zal ook gewerkt worden met urenregistratie van de medewerkers, om in 2012 ook uren van medewerkers te kunnen toeschrijven naar activiteiten die behoren bij bijvoorbeeld de bezoekdienst, landelijke dagen, ondersteuning van de regio etc. Op deze wijze wordt zowel intern als extern goed zichtbaar wat bepaalde activiteiten daadwerkelijk kosten. De Nederlandse Stomavereniging zal de komende jaren financiële keuzes moeten maken om financieel gezond te kunnen blijven en voor haar achterban te kunnen blijven betekenen wat ze wil betekenen. De afgelopen twee jaar is 100% van de projectaanvragen die de vereniging heeft gedaan gehonoreerd. Daardoor is de vereniging in staat om bestuurlijk te vernieuwen, haar werkorganisatie daarop in te richten en inhoudelijke vernieuwende projecten uit te voeren. Echter dit biedt geen financiële zekerheid voor de toekomst. Om ook financieel toekomstbestendig te blijven moet nagedacht worden over een financiële oplossing voor de langere termijn. Daartoe zal een financiële commissie in het leven worden geroepen die daarover ideeën presenteert aan het Dagelijks Bestuur van de vereniging. Zie bijlage 4 voor de financiële begroting

20 Literatuurlijst - Jaarrapportage 2010 DSCA, Uitkomst van zorg registratie; transparantie, uitkomst van zorg en kwaliteit, 2011, DCSA - GIPeilingen 2010, ontwikkelingen genees-en hulpmiddelengebruik, genees-en hulpmiddelen informatie project, oktober 2011, nr 32, CVZ. - Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging, Meerjarenplan , januari 2010, Anne Braakman, Nederlandse Stomavereniging 19

Stichting Lynch - Polyposis. Strategisch beleidsplan 2014-2018. 1. Inleiding

Stichting Lynch - Polyposis. Strategisch beleidsplan 2014-2018. 1. Inleiding Stichting Lynch - Polyposis Strategisch beleidsplan 2014-2018 1. Inleiding In de in 2013 opgestelde statuten van de stichting Lynch-Polyposis, waarin Vereniging HNPCC-Lynch en stichting PPC zijn opgegaan,

Nadere informatie

De zeven voorwaarden voor goede stomazorg

De zeven voorwaarden voor goede stomazorg De zeven voorwaarden voor goede stomazorg De zeven voorwaarden voor goede stomazorg Ongeveer 30.000 mensen in Nederland hebben een stoma waar zij de rest van hun leven mee moeten leren leven en omgaan.

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Nederlandse Stomavereniging Samen Sterk

Jaarplan 2014. Nederlandse Stomavereniging Samen Sterk Jaarplan 2014 Nederlandse Stomavereniging Samen Sterk 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Kenmerken van de Nederlandse Stomavereniging 4 Activiteiten 2014 Informeren, adviseren en ondersteunen leden en niet-leden

Nadere informatie

Uitkomsten peiling Strategisch Meerjarenplan 2016-2018

Uitkomsten peiling Strategisch Meerjarenplan 2016-2018 Uitkomsten peiling Strategisch Meerjarenplan 2016-2018 Een peiling onder 639 stomadragers 1. Aanleiding, aanpak en deelname 1.1 Waarom dit onderzoek? De Stomavereniging heeft de stomadrager uitgenodigd

Nadere informatie

Beleidsplan DES Centrum Terugblik. 2. Missie / Visie. 3. Ontwikkelingen. 4. Het beleidsplan

Beleidsplan DES Centrum Terugblik. 2. Missie / Visie. 3. Ontwikkelingen. 4. Het beleidsplan 1 Beleidsplan DES Centrum 2016-2019 1. Terugblik 2. Missie / Visie 3. Ontwikkelingen 4. Het beleidsplan 2016-2019 De speerpunten voor de periode 2016 2019 Communicatie naar donateurs en stakeholders Kennisontwikkeling

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Nederlandse Stomavereniging voor en door mensen met een stoma of pouch. Word lid! Samen met u investeren we in optimale stomazorg

Nederlandse Stomavereniging voor en door mensen met een stoma of pouch. Word lid! Samen met u investeren we in optimale stomazorg Nederlandse Stomavereniging voor en door mensen met een stoma of pouch Word lid! Samen met u investeren we in optimale stomazorg De Nederlandse Stomavereniging zet zich in voor iedereen met een stoma of

Nadere informatie

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. PGOsupport adviseert

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Leverpatiënten Vereniging De lever en leverziekten: de NLV weet er alles van!

Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Leverpatiënten Vereniging De lever en leverziekten: de NLV weet er alles van! Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Leverpatiënten Vereniging 2016 2019 De lever en leverziekten: de NLV weet er alles van! Overleverenoverlevenenoverlevenenoverleveren Overleverenoverlevenenoverlevenenoverleveren

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Utrecht, september 2012

Meerjarenbeleidsplan Utrecht, september 2012 Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Utrecht, september 2012 Vereniging Waterloop maakt mensen met blaas- of nierkanker sterker en zorg beter Colofon Titel Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Tekst Bestuur Vereniging

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Freya Beleidsplan 2015-2018

Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya is de enige landelijk werkende patiëntenorganisatie in Nederland op het gebied van vruchtbaarheidsproblemen. We hebben een grote achterban van mensen met vruchtbaarheidsproblemen,

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

Strategisch meerjarenplan

Strategisch meerjarenplan Missie De Stomavereniging staat voor optimale kwaliteit van leven voor mensen met een stoma of pouch. Waarom dit plan? Verklarende woordenlijst De Stomavereniging staat voor: Doel 1 Doel 2 Doel 3 Doel

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Hematon

Meerjarenbeleidsplan Hematon Meerjarenbeleidsplan Hematon 2015 2020 Publieksversie Hematon bestaat sinds 2012, na de fusie van vier kankerpatiëntenorganisaties. De startperiode was, zoals bij alle organisaties, er een van leren, vallen

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 Inhoudsopgave 1. Inleidining blz. 2 2. Missie blz. 2 3. Beleid blz. 2 4. Beleidsuitvoering blz. 5 5. Meetpunten blz. 7 6. Verantwoording blz.

Nadere informatie

Bezoekdienst. Persoonlijk praten over het leven met een stoma of pouch.

Bezoekdienst. Persoonlijk praten over het leven met een stoma of pouch. Bezoekdienst Persoonlijk praten over het leven met een stoma of pouch Deel uw verhaal Vraag advies over uw situatie Thuis of telefonisch Krijgt u of heeft u net een stoma of pouch en wilt u weten hoe het

Nadere informatie

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Multiple Sclerose Vereniging Nederland Algemeen In Nederland is per ziekte/aandoening slechts één patiëntenvereniging. Voor Multiple Sclerose is dat MS Vereniging Nederland,

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN 2016D07727 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Nederlandse Stomavereniging. Van, door en voor stomadragers!

Jaarverslag 2013. Nederlandse Stomavereniging. Van, door en voor stomadragers! Jaarverslag 2013 Nederlandse Stomavereniging Van, door en voor stomadragers! 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Kenmerken van de Nederlandse Stomavereniging... 5 1. Activiteiten 2013... 7 2. Kengetallen leden...

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Nederlandse Stomavereniging

Jaarplan 2015. Nederlandse Stomavereniging Jaarplan 2015 Nederlandse Stomavereniging 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Kenmerken van de Nederlandse Stomavereniging 4 Activiteiten 2015 Informeren, adviseren en ondersteunen leden en niet-leden 6 Goede

Nadere informatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Managementsamenvatting/advies: Meetlat met toetscriteria Toetscriterium 1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse Door een analyse te maken

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie)

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) ITP Patiëntenvereniging Nederland Beleidsdocument 2010 t/m 2014 Beleidsdocument 2010 2014 voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) Colofon ITP Patiëntenvereniging Nederland Adres:

Nadere informatie

Zorgcontinuüm en rollen m.b.t. voorschrijven van stomahulpmiddelen

Zorgcontinuüm en rollen m.b.t. voorschrijven van stomahulpmiddelen Het voorschrijven van stoma, kan alleen in context gehele (stoma)zorg worden gezien. Het is geen eenmalig maar meer een cyclisch gebeuren. Door evaluatie hulpmiddel maar vooral door de veranderde omstandigheden

Nadere informatie

Subsidiebeleid Stichting Zorg en Zekerheid

Subsidiebeleid Stichting Zorg en Zekerheid SUBSIDIEBELEID 2014 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Thema s... 4 2.1 Preventie... 4 2.2 Ouderenzorg... 5 2.3 Mantelzorg/vrijwilligerswerk... 5 2.4 Daarnaast kunnen projectvoorstellen ingestuurd

Nadere informatie

Steun voor mensen met kanker aan:

Steun voor mensen met kanker aan: vereniging voor mensen met blaas- of nierkanker Steun voor mensen met kanker aan: blaas nier nierbekken urineleider plasbuis Steun voor u Steeds meer mensen worden geconfronteerd met blaas- of nierkanker.

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Leven met blaas- of nierkanker. Postadres p/a NFK Postbus RD Utrecht. Jaarrekening 2016

Leven met blaas- of nierkanker. Postadres p/a NFK Postbus RD Utrecht. Jaarrekening 2016 Postadres p/a NFK Postbus 8152 3503 RD Utrecht Inhoudsopgave Pagina Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 4 Staat van baten en lasten over 2016 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen Van Vraag naar Ondersteuning Landelijk kader inrichting passend onderwijs november 2014 De stichting Siméa behartigt de belangen van de instellingen

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2017 Almere, 2016 Inhoud 1. Voorwoord 2. De organisatie 2.1 Wie zijn we 2.2 Missie en visie 2.3 Waar staat Stichting Sarco voor 3. Wat wil Stichting Sarco bereiken en hoe wil zij dit realiseren

Nadere informatie

Protocollering hulpmiddelenzorg met als voorbeeld hulpmiddelenzorg voor mensen met stoma

Protocollering hulpmiddelenzorg met als voorbeeld hulpmiddelenzorg voor mensen met stoma Protocollering hulpmiddelenzorg met als voorbeeld hulpmiddelenzorg voor mensen met stoma 24 mei 2013 NOVW - 240513 1 Kennismaking Yvonne Heerkens, PhD Programmaleider Terminologie & Technologie Nederlands

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Nederlandse Stomavereniging

Huishoudelijk reglement Nederlandse Stomavereniging 1 Huishoudelijk reglement Nederlandse Stomavereniging Zoals vastgesteld op 28 januari 2016 Dit huishoudelijk reglement is opgesteld overeenkomstig artikel 25, lid 1 van de statuten. Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

Functieprofiel Programmaleider voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving

Functieprofiel Programmaleider voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving Functieprofiel Programmaleider voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving Functieprofielen programma Implementatie MKS Inleiding Het rapport Samen op

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 mei 2015 Betreft Kamervragen. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 mei 2015 Betreft Kamervragen. Geachte Voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland Voorzitter en twee Leden Bestuur Diabetesvereniging Nederland Aanleiding Ambities van Diabetesvereniging Nederland (DVN) in combinatie met een steeds sneller veranderende omgeving eisen een heldere focus,

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2015 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

4. Positionering organisatie en uitstraling naar buiten: PR en communicatie... 6

4. Positionering organisatie en uitstraling naar buiten: PR en communicatie... 6 Concept Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 0 Voorwoord... 3 1. Missie & Visie... 4 Missie... 4 Visie... 4 2. Capaciteit en middelen... 4 3. Informatievoorziening en belangenbehartiging... 5 3.1

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Beleidsplan De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten.

Beleidsplan De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten. Beleidsplan 2017 2019 De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten. 1. De vereniging De Depressie Vereniging is erkend door het Ministerie

Nadere informatie

WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017

WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017 WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017 Stichting Hersenletsel.nl Zuid Holland Pagina 1 Inhoud Inleiding Pag. 3 Organisatievorm Pag. 5 Speerpunten 2016 Pag. 6 Actiepunten Pag. 7 Financiële

Nadere informatie

Word nu lid van de Stomavereniging

Word nu lid van de Stomavereniging Word nu lid van de Stomavereniging sterker met stoma door jouw ervaring te delen Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen Elke De stomazorgwijzer heeft mij inzicht gegeven in de kwaliteit van de stomazorg

Nadere informatie

regie in eigen hand b. krachtenbundeling verspreiden van kennis stimuleren van onderzoek en ontwikkeling

regie in eigen hand b. krachtenbundeling verspreiden van kennis stimuleren van onderzoek en ontwikkeling Artikel 1. Visie (1) 1.1 De Parkinson Vereniging ontwikkelt zich tot een onmisbare professionele steun voor en door mensen die zelf of in hun directe omgeving te maken hebben met de ziekte van Parkinson

Nadere informatie

Darmstoma Een kunstmatige uitgang van de darm

Darmstoma Een kunstmatige uitgang van de darm Darmstoma Een kunstmatige uitgang van de darm U heeft van uw arts gehoord dat u een stoma krijgt of dat de kans op een stoma bij uw operatie aanwezig is. Het is een ingrijpende verandering in uw leven

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

V&VN Pijnverpleegkundigen

V&VN Pijnverpleegkundigen V&VN Pijnverpleegkundigen Strategisch Beleidsplan 2015-2020 2015 11 30 VERSIE: 1.1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie, Visie en Eigenheid... 3 Missie... 3 Visie... 3 Eigenheid... 3 3. Afdelingsstructuur...

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit.

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit. DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015 en Jaarplan VBA 2014-2015 1 Adres Symphony Toren Gustav Mahlerplein 109-111 1082 MS Amsterdam www.nvba.nl 2 DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015

Nadere informatie

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging. FC 60 C 22 M 21 Y 10K PMS 549 FC 0 C 54 M 100 Y 0 K PMS 144 Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.nl

Nadere informatie

Kwaliteit in nieuw perspectief

Kwaliteit in nieuw perspectief Kwaliteit in nieuw perspectief Wat komt er op ons af in Almere? Almere groeit, wij groeien mee... 400.000 350.000+ 300.000 200.000 100.000 0 250.000 185.000 140.000 100.000 50.000 10.000 1980 1986 1994

Nadere informatie

Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011

Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011 Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011 Patiënten en zorgverleners willen bereiken dat in Nederland de kwaliteit van de zorg aan mensen met hart- en vaatziekten verbetert

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Hersenletsel.nl, patiëntenvereniging voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel

Hersenletsel.nl, patiëntenvereniging voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel 1 Werkplan en begroting 2015 Hersenletsel.nl, patiëntenvereniging voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel Samenhang, daadkracht en richting, doelstellingen en activiteiten voor 2015 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Voor U ligt het nieuwste beleidsplan van de V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners. 1. Inleiding Dit beleidsplan is een leidraad voor het bestuur van de V&VN

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor lotgenotencontact Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong

Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor lotgenotencontact Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong. Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Meningitis Stichting. 1. Inleiding

Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Meningitis Stichting. 1. Inleiding Meerjarenbeleidsplan 2014-2018 Nederlandse Meningitis Stichting 1. Inleiding De Nederlandse Meningitis Stichting (NMS) is opgericht op 13 december 1996 met als doel informatie over meningitis/sepsis/encefalitis

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 2018

BELEIDSPLAN 2015 2018 BELEIDSPLAN 2015 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 2 2. Missie blz. 3 3. Doelstellingen blz. 3 4. Lotgenotencontact blz. 3 5. Informatievoorziening blz. 4 6. Belangenbehartiging blz. 4 7. Ledenbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Reglement. Special Interest Group (SIG)

Reglement. Special Interest Group (SIG) Reglement Special Interest Group (SIG) Een SIG bestaat uit verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die affiniteit hebben met een specifiek deskundigheidsgebied of thema binnen de oncologie waarbinnen

Nadere informatie

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij?

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Projectplan voor een werkplaats deskundigheidsbevordering sociale wijkteams voor & door mensen met niet aangeboren hersenletsel. Almere, november 2014 Onderzoekslijn

Nadere informatie

GESTANDAARDISEERDE EN GECONCENTREERDE ZORG VOOR ZELDZAME AANDOENINGEN

GESTANDAARDISEERDE EN GECONCENTREERDE ZORG VOOR ZELDZAME AANDOENINGEN GESTANDAARDISEERDE EN GECONCENTREERDE ZORG VOOR ZELDZAME AANDOENINGEN Een project van VSOP in samenwerking met Stichting Diagnose Kanker, Nederlandse Vereniging voor Addison en Cushing Patiënten, Haemochromatose

Nadere informatie

Cliëntenraad. In 2015 zal de Clïentenraad inzoomen op verbetering en behoud van kwaliteit van de basiszorg. Hiervoor

Cliëntenraad. In 2015 zal de Clïentenraad inzoomen op verbetering en behoud van kwaliteit van de basiszorg. Hiervoor Jaarplan 2015 Cliëntenraad Inleiding De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten die voor zorg op SJG Weert zijn aangewezen. Met cliënten wordt bedoeld patiënten, hun familie

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015 1 Jaarplan netwerk Haaglanden Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl Voorzitter Binnen het 9-koppige bestuur van Jumpteam is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding & de aansturing van het bestuur en daarmee voor Jumpteam als vereniging. Taken & verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5 Werkplan HRM 2017 Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM 2017 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave: Inleiding 3 1. Human Resource Management en Personeel & Organisatie 2016 3 2.

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake 1 Intake A CLIENTSYSTEEM De arts oriënteert zich op (claim-aan)vragen, weet vraagstellingen te formuleren, kan adequaat verwijzen en weet op hoofdlijn consequenties te schetsen binnen verschillende verzekeringssystemen.

Nadere informatie

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Voorwoord De samenleving investeert in organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten door

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting BBC

Jaarverslag Stichting BBC Jaarverslag 2016 Stichting BBC 1 Missie en visie In het fusiedocument (2014) is de missie van de stichting BBC beschreven. Deze is als volgt geformuleerd: De Stichting BBC ondersteunt de cliënten van Ipse

Nadere informatie

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Waarom een PAR in Zinzia? De visie en strategie van Zinzia bieden een duidelijke koers aan de organisatie. Vanaf 2013 heeft - met het kompas Ziel

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Strategisch beleidsplan 2016-2020 Afdeling V&VN Oncologie Document Strategisch beleidsplan 2016-2020 Datum April 2016 Auteur Emmy Harms / beleidsadviseur Medebetrokkenen Bestuur: Marlies Peters, Bert Fledderus,

Nadere informatie

Dwarslaesie Organisatie Nederland BEGROTING

Dwarslaesie Organisatie Nederland BEGROTING Dwarslaesie Organisatie Nederland Begroting 2015 Rekening 2013 Begroting 2014 LOTGENOTENCONTACT Regiocoördinatie Reis-, verblijf en overlegkosten - 2.175 3.750 Algemene Leden- en platform vergaderingen

Nadere informatie

Functieprofiel Communicatiemedewerker voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving

Functieprofiel Communicatiemedewerker voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving Functieprofiel Communicatiemedewerker voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving Functieprofielen programma Implementatie MKS Inleiding Het rapport

Nadere informatie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie V&VN Geriatrie Jaarplan 2014-2015 Inleiding Dit jaarplan beschrijft de activiteiten die de afdeling V&VN Geriatrie voornemens is uit te voeren in 2014 en 2015. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de missie

Nadere informatie

Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad

Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad Colofon: De tekst in deze handreiking is gebaseerd op de Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad van de Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Waarom een zorgpad hersentumor in Groningen? Samen werken aan betere zorg: dát werkt!

Waarom een zorgpad hersentumor in Groningen? Samen werken aan betere zorg: dát werkt! Waarom een zorgpad hersentumor in Groningen? Samen werken aan betere zorg: dát werkt! Birgitta Marijnissen (projectleider Zorgbelang Groningen) Ina de Vries (Zorginkoper Zorgverzekeraar Menzis) Symposium

Nadere informatie

Nederlandse Stomavereniging voor en door mensen met een stoma of pouch. Bezoekdienst. Deel uw verhaal Vraag advies voor uw unieke situatie

Nederlandse Stomavereniging voor en door mensen met een stoma of pouch. Bezoekdienst. Deel uw verhaal Vraag advies voor uw unieke situatie Nederlandse Stomavereniging voor en door mensen met een stoma of pouch Bezoekdienst Deel uw verhaal Vraag advies voor uw unieke situatie Wilt u graag ervaringen delen over het leven met een stoma? Onze

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam Werkplan 2017 Stichting Brede Raad Rotterdam Rotterdam 26 mei 2016 Werkplan 2017, definitief, onderdeel subsidieaanvraag 2017, Stichting Brede Raad Rotterdam 1. Inhoud 2. Inleiding... 2 Leeswijzer... 2

Nadere informatie

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland In het hart van de regio 1 Inhoudsopgave 1 RGF Zuidwest Nederland in het hart van de regio... 3 2 De highlights voor 2013... 3 2.1 Weet wat er leeft... 3 2.2 Goed geïnformeerd

Nadere informatie