Handelingsgericht opbrengsten verhogen. jaarverslag. Voor kwaliteitsverbetering en passend onderwijs. Vierkant voor goed onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handelingsgericht opbrengsten verhogen. jaarverslag. Voor kwaliteitsverbetering en passend onderwijs. Vierkant voor goed onderwijs"

Transcriptie

1 jaarverslag 2012 Handelingsgericht opbrengsten verhogen Voor kwaliteitsverbetering en passend onderwijs Vierkant voor goed onderwijs 1

2 Organisatie Scholen kiezen uit overtuiging voor het ABC en voor ABC ers. Voor het tweede jaar hadden scholen zelf de keuze wie ze als begeleider wilden. Ze kozen massaal voor het ABC. We zijn erg blij met dit vertrouwen en doen er alles aan om onze toegevoegde waarde in de scholen nog verder te vergroten. Het ABC kent de Amsterdamse leerkrachten, leidsters, kinderen en ouders. Die kennis zetten we elke dag in om dicht bij de dagelijkse lespraktijk onderwijsbehoeften in kaart te brengen en onderwijsresultaten te verhogen. Het ABC kiest voor een ambachtelijke aanpak: samen met leerkrachten, leidsters, ouders en kinderen kijken we wat er nodig is om leren weer bijna vanzelf en vanzelfsprekend te laten gaan. De ABC-medewerkers in de school werken interdisciplinair samen om de resultaten op een handelingsgerichte manier te vergroten. Voordat we dat doen geven we aan wie de toezichthouders van het ABC zijn en wat hun activiteiten zijn geweest. De omzet was in ,5 mln. De Certiked erkenning voor de kwaliteit van de interne processen is gecontinueerd. Dit geldt ook voor de CEDEO erkenning die de klantwaardering meet. Deze certificaten zijn een voorwaarde voor het gebruik van het Keurmerk Onderwijsadvies door het ABC. Naast het succes was 2012 ook een moeilijk jaar omdat we onze tarieven hebben moeten verlagen. En omdat steeds meer omzet van kortdurende aard is. Daarnaast zijn scholen voorzichtiger met de inkoop van begeleiding. De bedrijfsvoering van het ABC zal zich daar de komende jaren beter op moeten aanpassen. Gelukkig is er voor de leerlingen met ernstige leerproblemen ook een mogelijkheid om behandeling via de zorgverzekeraar te krijgen. Bij ABC Praktijk kunnen we deze leerlingen de behandelingen geven die ze nodig hebben. In dit jaarverslag geven we een kort overzicht van een aantal belangrijke thema s. Het ABC is lid van de brancheorganisatie Edventure en lid van de Coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL). Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft zich in 2012 vooral gericht op de ontwikkelingen in de buitenwereld van het ABC en de voorbereiding van de directiewisseling. De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt: Mevr. Drs. G. Vaes, Amsterdam, Mevr. Drs. B. Griep-Quint, Amsterdam, Mevr. Mr. M. Janssen, Bussum, Prof. Dr. S. Karsten, Amsterdam, Dhr. Drs. H. Luiten, Zaandam, Dhr. G. H. Gruppen, Amsterdam. 2 3

3 ABC aan het werk Vroeg- en voorschoolse Educatie (VVE) De training en begeleiding in de VVE is in 2012 zeer sterk gegroeid. Dit is vrijwel geheel op het conto te schrijven van het project Taal en VVE. In dit project werken we samen met het Centrum voor Nascholing Amsterdam (CNA). Door een goede inhoud en een strakke projectleiding hebben we voor dit project ook veel waardering gekregen van de opdrachtgever, wat resulteerde in vervolgopdrachten. Met deze vervolgopdrachten en de opdracht voor Kwaliteitsverbetering in de VVE is de omzet sterk verhoogd. ABC Praktijk Ook in 2012 is ABC Praktijk weer gegroeid. De begrotingsdoelstelling van 1,4 miljoen omzet is vrijwel behaald. Het dienstverleningspakket is uitgebreid en is met name met de vestiging in Zuidoost versterkt. In het najaar 2012 is gestart met een evaluatie waarbij omzetgroei, rendement, het dienstverleningspakket en de samenwerking met ABC Onderwijsadviseurs op de agenda stonden. Ook is een kleine benchmark met collega s in de regio uitgewerkt. Passend Onderwijs/gedrag Mede door het uitstel van de invoering is 2012 een tussenjaar geworden. De schoolbesturen zijn vooral actief geweest in het vormgeven van de structuur van het nieuwe samenwerkingsverband. Het ABC heeft vooral geïnvesteerd in samenwerkingsrelaties met andere partijen om de leerkrachtvaardigheden en de schoolsituatie op het gebied van gedrag van leerlingen te verbeteren. Dat heeft geleid tot afspraken met de VU als het gaat om de implementatie van het Evidence Based Programma School Wide Positive Behaviour Support en met Karin van Kooten als het gaat om de vaardigheden van IB ers en leerkrachten als het gaat om handelingsgericht werken. Leerlingbegeleiding De concurrentie op leerlingbegeleiding is het afgelopen jaar veel groter geworden. Dat heeft tot verlies van opdrachten geleid, maar ook tot nieuwe kansen. Zo hebben twee schoolbesturen ons gevraagd om samen met hun eigen medewerkers de leerlingbegeleiding opnieuw te organiseren. Het doel hierbij is dat besturen hun eigen talent beter kunnen benutten en dat de organisatie mede door gebruik van een andere financiering zoals zorgverzekeraars, de leerlingbegeleiding kostenefficiënter kunnen aanbieden. De dienstverlening van ABC Praktijk speelt hierin ook een belangrijke rol. Het verlies op door school betaalde leerlingbegeleiding zou hierdoor moeten worden gecompenseerd. Samenwerking t.b.v. Decentralisatie Jeugdzorg In 2012 hebben we zowel de banden met Altra als met Spirit aangetrokken om op deze wijze onze dienstverlening in het kader van het Koersbesluit van de gemeente Amsterdam te verbeteren. 4 5

4 Omdat de stedelijke formele besluiten pas laat zijn genomen is er nog weinig geoperationaliseerd in Het ABC had graag ervaring opgedaan met de reikwijdte van de sociale huisarts maar stedelijk was de tijd nog niet rijp voor concrete experimenten. Feitelijk is onze omzet SMW gestabiliseerd. Professionalisering De professionalisering van leerkrachten stond in 2012 op ons prioriteitenlijstje. Landelijk is er veel aandacht voor professionalisering via bijvoorbeeld de prestatiebox en de lerarenbeurs. Stedelijk zijn er bijvoorbeeld Amsterdamse beroepsstandaarden voor leerkrachten. Tegelijkertijd zien we dat de KBA-aanpak nog heel dominant is in de stad en er nog weinig ruimte lijkt voor andere vormen van individuele Scholen die door het ABC begeleid waren bleken goede scores te hebben behaald. en teamontwikkeling van leerkrachten. Wel zien we dat veel besturen investeren in eigen academies zoals die van AMOS, STAIJ en AWBR. Het ABC wil het partnerschap met deze academies verbeteren en via deze lijn ook meer leerkrachtvaardigheden aanbieden. HGOV Zowel het handelingsgericht werken als het opbrengstgericht werken zijn in 2012 belangrijke begrippen geweest in de Amsterdamse scholen. Wij gaan er vanuit dat dit ook nog een aantal jaren zo zal blijven. Het is ook gelukt om op enkele scholen een integraal HGOV traject te starten. Tegelijkertijd is het ons nog niet gelukt om een dominante speler in de stad te worden als het gaat om handelingsgericht werken of opbrengstgericht werken. Om ons aandeel in de stad te versterken zochten we samenwerking met andere partijen, zoals Van Kooten en Co. Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) De consulenten van Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) bij het ABC zijn erop gericht scholen te helpen bij hun verantwoordelijkheid voor het onderwijsleerproces van hun zieke leerlingen. Officieel zijn scholen de opdrachtgevers. Het is dan ook verheugend te merken dat steeds meer scholen ons zonder tussenkomst van derden weten te vinden. Er is dit jaar geen Ziezondag geweest, omdat in het najaar van 2012 Nederland het gastland was voor het internationale Hopecongres. In april 2012 is de stichting OZL opgericht. Day a Week School Amsterdam In 2012 is het aantal scholen dat meedoet aan de Day a Weekschool uitgebreid. Zo is in schooljaar 2012/2013 ook Sirius deel gaan nemen aan de Day a Weekschool en zijn we met de gemeente Amstelveen in gesprek. Steeds vaker vragen scholen om een specifiek aanbod voor hoogbegaafdheid voor hun school. Steunpunt Nieuwkomers Het tweede jaar van het steunpunt Nieuwkomers is goed verlopen en de opdracht wordt voortgezet. Hoewel het een kleine opdracht is, is mede door ons toedoen het aantal kinderen dat thuiszit drastisch verlaagd. Ouderbetrokkenheid Op verzoek van het ministerie van OCW hebben we een prachtige battle over ouderbetrokkenheid georganiseerd op het Calandlyceum. De battle werd uitgevoerd door stichting Discussiëren Kun Je leren (DKJL) en de leerlingen die er aan meegedaan hebben, zijn later bij de minister op bezoek geweest. Daarnaast hebben we een succesvolle bijeenkomst gehouden met de oprichter van het Amerikaanse programma Learning Dreams. Alhoewel het ministerie het onderwerp krachtig op de agenda heeft gezet, is er geen geld aan gekoppeld. Dat betekent dat scholen initiatieven op het gebied van ouderbetrokkenheid zelf moeten betalen. Het aantal trajecten dat we uitgevoerd hebben op het gebied van educatief partnerschap tussen school en ouders is mede daarom in 2012 nog beperkt gebleven. Een van onze medewerkers heeft op het ministerie het beleid op het gebied van ouderbetrokkenheid mede vorm gegeven. Taal De teruggang in de taalomzet die enkele jaren te zien was, is gestopt en omgebogen in een sterke groei. Als we naar de CITO resultaten van scholen kijken is er met name in de bovenbouw nog veel verbetering mogelijk en nodig. We hebben daar ook goede begeleidingstrajecten voor. Hoewel de omzet op taal dus is toegenomen, zien we dat scholen nog niet massaal kiezen voor investeringen in bijvoorbeeld begrijpend lezen. Daarnaast zijn we in 2012 een beperkte samenwerking met CPS aangegaan. 6 7

5 Bedrijfsmatig Rekenen In 2012 hebben we een tweetal succesvolle rekenmiddagen georganiseerd, de ene in samenwerking met de VU, de ander met de UvA. Het is duidelijk dat er onder leerkrachten veel behoefte is aan meer kennis op het gebied van rekenen en aan uitwisseling van diverse methodes. We hebben deelgenomen aan het project referentieniveaus rekenen. En ook zijn we er in geslaagd om de Amsterdamse Taalconferentie uit te laten breiden naar een Taal- en Rekenconferentie. Tegelijkertijd zien we dat de betaalde opdrachten in omvang beperkt blijven. Scholen lijken (nog) niet bereid langdurige trajecten rekenen in te kopen. Burgerschap In het schooljaar zien we enige groei op het gebied van burgerschapstrajecten met name de Vreedzame School. We investeren zowel in Noord als in Nieuw-West in burgerschap in de wijk. We hebben, in opdracht van de gemeente, de eerste verkiezing van het Amsterdammertje van het Jaar georganiseerd. ICT Samen met de Waagsociety en Oefenweb hebben we het afgelopen jaar aandacht besteed aan de inzet van ICT om het onderwijs te verbeteren. Hoewel scholen zeker geïnteresseerd zijn, hebben we nog geen duidelijke businesscase op dit terrein en zal het in 2013 geen prioriteit zijn. En nog zoveel meer Naast deze begeleidingsactiviteiten waren er ook nog vele anderen. Onze schoolmaatschappelijk werkers gaven door de hele stad goede ondersteuning aan ouders met opvoedproblemen, in evaluaties scoorden onze maatschappelijk werkers hoog. We ondersteunden de Vereniging Meesterschappers, de vereniging van jonge ambitieuze leerkrachten, onder meer bij het organiseren van de Nacht van de Leerkracht. We voerden in opdracht van de GGD Taakspel uit op tientallen scholen en in opdracht van de Stadsregio tientallen verkeersprojecten. Kwaliteitsmanagement / Procesverbetering De nieuwe procedures en automatisering van het offertetraject zijn in 2012 verder ontwikkeld. De doorlooptijd is verminderd en er zijn duidelijke afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook de managementinformatie gegenereerd uit de offertes is verbeterd. Ook in andere processen is meer lijn gebracht en/of zijn nieuwe procedures gemaakt tezamen met proceseigenaren. Het gaat dan om de processen voor matchmaking en de interne audits voor het kwaliteitssysteem. Rapportages De maandrapportages zijn in 2012 verder ontwikkeld. Maandelijks is nu zichtbaar wat de resultaten zijn in termen van omzet en gerealiseerde uren op totaalniveau, regioniveau en bedrijfsonderdeel. Deze rapportages zijn ook in All ABC ingebracht op medewerkersniveau. Daarnaast is een rapportage ontwikkeld voor de te verwachten liquide middelen en de debiteurensaldi. Stabiliteit in management Het is gelukt om stabiliteit in het management te bewerkstelligen. Om kleinere regio s mogelijk te maken is de functie van de manager Marktontwikkeling niet meer opgevuld maar is deze functie gebruikt om drie Regiomanagers aan te stellen. Deze managers hebben naast hun regiotaak ook een inhoudelijke taak, te weten Passend Onderwijs/Decentralisatie Jeugdzorg en onderwijstijdverlenging. In de regio ligt ook de verantwoordelijkheid voor de besturen van openbaar onderwijs en de stadsdeelbesturen. De verantwoordelijkheid voor de interne organisatie ligt bij de manager Bedrijfsvoering, die samen met de directeur ook verantwoordelijk is voor de marktontwikkeling. De directeur heeft tijdelijk de verantwoordelijkheid voor de vakgebieden op zich genomen. De nieuwe procedures en automatisering zijn verder ontwikkeld. Omzet en realisatie De omzet is in 2012 meer dan begroot gedaald. Dit heeft te maken met mindere realisatie van uren, verandering van type opdrachten en lagere uurtarieven. Ook is een verandering van type omzet zichtbaar: minder uren op de traditionele leerlingbegeleiding tegenover meer omzet op grote projecten waaronder een grote uitbreiding op het gebied van het jonge kind. 8 9

6 In realisatie zien we dat het in de maanden september, oktober, januari en februari lastig is om de te realiseren uren ook daadwerkelijk uit te voeren. Hierdoor loopt de omzet in deze maanden sterk achter op de prognoses. Goed relatiebeheer, accurate gegevens en slim omgaan met doelgroepbenadering is belangrijk voor het ABC. Finance en control In control is het eerste kwartaal meer geïnvesteerd dan begroot om een versnelling te krijgen in de vereiste ontwikkelingen in rapportages en automatisering. In 2012 is het debiteuren beleid verder aangescherpt; betalingstermijnen zijn verkort en contracten aangepast, waardoor er meer grip is op de liquide middelen. De telefoniekosten zijn omlaag gebracht door het afsluiten van ander type contracten met Vodafone. In 2012 is een offertetraject voor de accountant afgerond. Met invang van schooljaar is Dubois & Co. de nieuwe accountant voor de komende drie jaar. HRM In 2012 is voor de inhoudelijk medewerkers een nieuwe beoordelingsregeling van kracht geworden. Uitgangspunt is de samenwerking tussen de medewerker en zijn/haar manager in een gesprekscyclus van een jaar (plannen-functioneren-beoordelen). De regeling zelf betreft vier dimensies: cijfers, systemen, individu en samen. Het onderdeel 360 feedback moet nog ontwikkeld worden. Doel van HRM is het nog beter mogelijk maken van de perfect match voor de klant, ten behoeve hiervan zijn de kennis/competenties en vaardigheden van medewerkers beter in beeld gebracht. Ook zijn oude regelingen geüpdatet, is het opleidingsplan verder ontwikkeld en is een keuze gemaakt voor een nieuwe Arbodienst die per januari 2013 zal starten. CRM Goed relatiebeheer, accurate gegevens en slim omgaan met doelgroepbenadering is belangrijk voor het ABC. In 2012 is gestart met het per doelgroep benaderen van de potentiële klanten door evenementen te organiseren per vakgebied en per vakgebied nieuwsbrieven te versturen. Tegelijkertijd is de structuur van het CRM-systeem aangepast en is een deel van de klantgegevens geüpdatet. Bedrijfsvoering is echter in 2012 nog onvoldoende in staat geweest om de doelgroepbenadering met het CRM systeem te ondersteunen

7 Cijfers Personele verdeling (verdeling naar leeftijd) Peildatum op 31/12/2012 leeftijd mannen vrouwen totaal jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Totaal Formatie ABC FTE Peildatum op 31/12/2012 ABC Formatie in FTE Centrale Centrale afdeling 21,56 fte (26,47%) Inhoudelijk personeel (regio 1,2,3, Atlas en Praktijk) 59,91 fte (73,53%) Totaal 81,47 fte (100%) 12 13

8 Leerlingen PO, VO en SBO per Stadsdeel Verdeling ingekochte activiteiten 2012 Leerlingen PO, VO en SBO per Stadsdeel Centrum Nieuw-West Noord Oost West Zuid Zuid-Oost 0 x 1000 Taal en leren Rekenen Burgerschap Onderwijszorg Schoolmaatschappelijkwerk Jonge kind en VVE Hoogbegaafdheid Consultatieve ll begeleiding Leerling Onderzoek t.b.v. scholen Leerling onderzoek en begeleiding t.b.v. particulieren Overigen 14 15

9 Contact Heeft u een vraag, wilt u meer informatie of direct gebruikmaken van een of meer van onze diensten? Neem dan contact op met uw ABC klantmanager of bel of mail naar het ABC. ABC Onderwijsadviseurs Baarsjesweg AA Amsterdam T F E hetabc.nl abcpraktijk.hetabc.nl (ABC ABC-Onderwijsadviseurs 16

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Meerjaren Begroting 2015-2018

Meerjaren Begroting 2015-2018 Meerjaren Begroting 2015-2018 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 Beleidsontwikkelingen 6 Doelen en activiteiten 9 Personeel 15 Begroting 2015-2018 21 - Inleiding 22 - Balans incl. toelichting 29 - Staat van baten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Jaarverslag

Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Jaarverslag Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord 3 Verslag raad van toezicht 5 Onderwijs 12 Personeel 18 Organisatie 23 Facilitaire Diensten 31 Financiën

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

6 juni 2008 PO/ZO/14662

6 juni 2008 PO/ZO/14662 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 6 juni 2008 PO/ZO/14662 Onderwerp Passend onderwijs Vooraf In de afgelopen maanden is een begin

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs

Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Directie S&B Maart 2012 1 INHOUD 0. Samenvatting Overzicht 1: doelen, resultaten en acties DEEL A: Visie en beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN Mei 2013 Bestuursjaarverslag 2012 Stichting voor Protestants

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2013 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Dollard College 1.2 Organisatie 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Kwaliteit en VVE, ervaringen en tips

Kwaliteit en VVE, ervaringen en tips Kwaliteit en VVE, ervaringen en tips Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Succesfactoren 5 Portret van Stichting Katholiek Onderwijs De Zwerm 8 Portret van Stichting Kindante in Sittard 11 Portret van Lucas

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

INHOUD BESTUURSVERSLAG JAARREKENING

INHOUD BESTUURSVERSLAG JAARREKENING Jaarverslag 2013 INHOUD Voorwoord 1 Leeswijzer 2 Verslag Raad van Toezicht 3 BESTUURSVERSLAG Algemeen Visie en Missie 9 Strategisch Plan 11 De organisatie 12 Leerlingaantallen 14 College van Bestuur 14

Nadere informatie

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1

Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1 Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding Blz. 3 Hoofdstuk 2 Gegevens van de school Blz. 5 Hoofdstuk 3 Welke leerlingen bezoeken onze school Blz. 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Stadsdeel Osdorp. Jong in Osdorp 2007-2010. Jong in Osdorp. Programma Jeugd 2007 2010 tussenrapportage maart 2008

Stadsdeel Osdorp. Jong in Osdorp 2007-2010. Jong in Osdorp. Programma Jeugd 2007 2010 tussenrapportage maart 2008 april 2008 Jong in Osdorp Programma Jeugd 2007 2010 tussenrapportage maart 2008 1 april 2008 Voorwoord Op 27 april 2007 is in de raadsvergadering het programma jeugd 2007-2010 vastgesteld onder de titel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie