SED VITAE DISCIMUS. zelfstandige gymnasia in beweging. Ingeborg Kromhout

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SED VITAE DISCIMUS. zelfstandige gymnasia in beweging. Ingeborg Kromhout"

Transcriptie

1 SED VITAE DISCIMUS zelfstandige gymnasia in beweging SHZG Ingeborg Kromhout

2 Non scholae sed vitae discimus We leren niet voor school, maar voor het leven

3 SED VITAE DISCIMUS zelfstandige gymnasia in beweging

4 Ik denk dat ik vijftien of zestien was toen ik me realiseerde dat al die dingen die je op school leert, dat is pas het eerste hoofdstuk van een heel lang boek. Dat kun je omslaan, daar zit nog een wereld achter. Achter die schoolstof zit een verborgen wereld. En het mooie vond ik dat ik toch ook wel een paar docenten had die eigenlijk, ik zou zeggen, dat decor weg lieten vallen en ineens zeiden: wacht even, ik kan je vast een vergezicht laten zien. Dat waren voor mij misschien wel de belangrijkste leermomenten, dat ik ineens dat uitzicht zag. Robbert Dijkgraaf (in interview met Gerda Hoekstra voor film over gymnasia, Inhoud Ten geleide Voorwoord Tex Gunning Inleiding Interviews met rectoren Visie Docentrollen Leerdoelen Leerinhoud Leeractiviteiten Bronnen en materialen Leeromgeving Groeperingsvorm Tijd Toetsing Begeleiding en ondersteuning De rol van de leerling Hoe nu verder? 58 Overzicht gymnasia 59 4 Aanbevolen Literatuurlijst Dankbetuiging Aantekeningen

5 Ten geleide Waarom een boek over de onderwijskundige ontwikkelingen van de 38 zelfstandige gymnasia? Een toelichting voor degenen die niet werkzaam zijn op een van deze scholen. Al jarenlang proberen de zelfstandige gymnasia op vele gebieden hun krachten te bundelen: hoe ga je om met de richtlijnen vanuit het ministerie; hoe borg je de positie van de klassieke talen; wat doe je met de functiemix en het entreerecht, en ga zo maar door. De belangrijkste vragen die de gymnasia met elkaar delen, hebben echter betrekking op het primaire proces: hoe bieden wij de gymnasiast het onderwijs dat uitdagend en inspirerend is en dat uitnodigt tot nieuwsgierigheid? Methoden schieten daarbij vaak te kort voor het type leerling dat je veelal op het gymnasium tegenkomt. Begaafd, meerbegaafd, hoogbegaafd: een gymnasiumklas is nooit homogeen en met al die verschillen in intelligentie, begaafdheden en talenten moet je als docent wel om kunnen gaan. De meeste docenten maken eigen materiaal: uren worden besteed om verdiepende en verrijkende opdrachten en leermiddelen te maken. Al jaren geleden zijn de gymnasia in het Pegasus-project gestart met het uitwisselen van deze materialen, eerst op conferenties, de afgelopen jaren digitaal. De laatste tijd groeit de behoefte om ook over zaken als toetsing, leeractiviteiten, de rol van de docent en omgaan met hoogbegaafden met elkaar van gedachten te wisselen. Via het bureau van de SHZG, Stichting Het Zelfstandig Gymnasium, waarvan alle zelfstandige gymnasia lid zijn, worden conferenties en themabijeenkomsten georganiseerd om de onderwerpen met elkaar te bespreken, beleid te ontwikkelen en van elkaar te leren. Om een goed overzicht te krijgen waar de gymnasia per school de nadruk op leggen, zijn interviews afgenomen met de rectoren. De bevindingen van deze gesprekken zijn samengevat in dit boek, waarbij nadrukkelijk zij opgemerkt dat op alle gymnasia veel meer onderwijskundige activiteiten en projecten plaatsvinden dan u in deze samenvatting aantreft! Wat is de SHZG? In december 2009 is het jarenlange samenwerkingsverband tussen de Vereniging Rectoren Zelfstandige Gymnasia en het Landelijk Steunpunt Zelfstandige Gymnasia opgegaan in de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium. Alle 38 zelfstandige gymnasia in Nederland zijn lid van deze stichting. Samenwerking op gebied van onderwijs en kwaliteit vormt de pijlers van deze stichting: zo hebben de gymnasia hun eigen benchmark, de gymnasiale enquête waarin bijvoorbeeld in-, door- en uitstroomgegevens en eindexamenresultaten van de gymnasia vergeleken worden. Het gymnasiale onderwijsproject Pegasus is in 2005 gestart en heeft geleid tot formulering van het profiel van het gymnasium, de docent en de leerling én van het gymnasiale materiaal. De Stichting Het Zelfstandig Gymnasium heeft een bureau bemenst door de directeur, het hoofd onderwijs en de secretaresse dat zorg draagt voor het door de rectoren geformuleerde beleid. Vele onderwerpen staan structureel op de agenda: visitatieprojecten in het kader van kwaliteitszorg; hoogbegaafdheid en excellentie; de ontwikkeling van een Gymnasium cum Laude; de ontwikkeling van de Gouden Standaard in samenwerking met de gymnasiale afdelingen van scholengemeenschappen; de positie van de klassieke talen; verlagen van (imaginaire) drempels van potentiële leerlingen van niet-westerse afkomst; personeelsbeleid. Deze onderwerpen komen aan bod op rectorenconferenties (2x per jaar), conrectorenconferenties (1x per jaar) en themabijeenkomsten per onderwerp. Daarnaast reageert de SHZG op actuele onderwerpen, behartigt zij de gymnasiale belangen en onderhoudt zij contact met onderwijsgerelateerde instanties (OCW, universiteiten, VSNU, VO Raad, pedagogische centra, Stichting Kennisnet etc.). Meer informatie vindt u op Gerda Hoekstra directeur SHZG 5

6 Ik wil dat mijn kinderen begeleid worden in hun ontwikkeling zodat ze gelukkig kunnen worden in de wereld van morgen. Tex Gunning Voorwoord Tex Gunning Groeien, in beweging zijn, ontwikkelen tot 21e-eeuws onderwijs: wat betekent dat, waar bent u naar op weg? Mij wordt vaak gevraagd naar mijn visie op ontwikkeling van organisaties, maar naar mijn stellige overtuiging kun je alleen mensen laten groeien, die vervolgens organisaties laten groeien. Door een medewerker in eerste instantie te zien als een medemens die net als u en ik graag een waarde-vol leven wil leiden dat meer waarde omvat dan economische waarde alleen. Een leven dat zin geeft. Dat we kunnen leven in gemeenschap en interactie met anderen, waar zorg is voor elkaar en waar integriteit, respect en mogelijkheden voor zelfontplooiing centraal staan. Het huidige onderwijs laat hier in zekere zin een gat vallen. Ondanks alle intenties tot verandering lijkt ons onderwijssysteem nog steeds erg gericht op het klaarstomen van beroepsbevolking en niet op het tot ontwikkeling brengen van mensen. Er is nog steeds sprake van een overmatige focus op kennisoverdracht terwijl, in de exponentiële tijden waarin wij leven, kennis overal beschikbaar is en uitermate snel veroudert. Een groot deel van onze kinderen gaat straks een beroep uitoefenen dat vandaag nog niet eens bestaat. Als we niet oppassen, leiden we onze kinderen op om succesvol te worden in de wereld van gisteren. Ik wil dat mijn kinderen begeleid worden in hun ontwikkeling zodat ze gelukkig kunnen worden in de wereld van morgen. Als we iets verder durven te kijken dan de waan van de dag en onze ogen openen voor the inconvenient truth, zien we bovendien dat we afstevenen op een energiecrisis, een grondstoffencrisis en een klimaatcrisis. Dit zijn mondiale problemen van een omvang en een complexiteit die wij als mensheid nog niet eerder kenden, laat staan opgelost hebben. Er is geen precedent, geen handleiding. Een ding is duidelijk: we kunnen niet doorgaan op de ingeslagen weg. We hebben een wereld gecreëerd die in zijn huidige vorm volkomen onhoudbaar is. We moeten met elkaar de uitdaging aangaan om serieus na te denken over de wereld van morgen. En daar moeten we vervolgens aan gaan bouwen! De transitie naar een duurzame wereld vraagt om een nieuwe definitie van het begrip waarde. We zullen af moeten van de grondhouding waarbij wij ons onvoorwaardelijk laten leiden door het begrip economische 6

7 waarde. Maar we zullen ook tot een herwaardering moeten komen van de begrippen groei en succes. En als de volgende generatie haar zekerheden niet meer kan halen uit economisch geluk en meer groei, dan zullen we die generatie moeten helpen hoe ze op een andere manier persoonlijke zekerheid en geluk kan ontwikkelen. U begrijpt dat dit een enorme cultuurverandering betekent. Deze nieuwe cultuur vraagt om een generatie leiders die niet alleen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf maar ook voor deze wereld en zij vraagt om een generatie die niet alleen empathie toont, maar ook haar eigen verbondenheid kan zien met de rest van deze wereld. Een generatie die kan zien dat persoonlijk welzijn en welvaart alleen kunnen bestaan in co-existentie met anderen en met de natuur. Ook vraagt deze nieuwe cultuur om een generatie die actief onderzoekt wat zingeving voor haar persoonlijk betekent en een die in alle opzichten duurzaam denkt. Het onderwijs zal hierbij een cruciale rol moeten spelen. In een tijd waarin de discussie over veranderingen in het onderwijs gedomineerd wordt door bezuinigingsopgaven, prestatieafspraken en andere controlemechanismen waarmee tevergeefs getracht wordt te sturen op output, heb ik mijn hoop gevestigd op een steeds groter wordende groep leiders binnen het onderwijs, die begrijpen welke verantwoordelijkheid op hun schouders rust. Docenten, directeuren en bestuurders die begrijpen dat we onze kinderen alleen goed kunnen voorbereiden op de wereld als we dat doen vanuit universele, menselijke waarden. Vanuit een systeem van waardegedreven onderwijs waarin, naast voor het overdragen van kennis, ruim aandacht is voor waarden als empathie, verantwoordelijkheid, integriteit en authenticiteit. En uiteraard voor sociale en communicatieve vaardigheden. In dit boek over de ontwikkelingen in het gymnasiaal onderwijs komt u hen tegen, deze pioniers. Laat u zich inspireren zodat we van elkaar kunnen leren hoe we samen invulling kunnen geven aan de wereld van morgen. Tex Gunning lid van de Raad van Bestuur AkzoNobel Tex Gunning 7

8 Inleiding In het voorjaar van 2011 besluiten de zelfstandige gymnasia een nieuwe stap te zetten in het samen ontwikkelen van leermateriaal: het spinnenweb van Van den Akker (2003), aangereikt door de SLO, wordt het fundament onder de onderwijskundige samenwerking van de zelfstandige gymnasia. In mei 2011 ben ik op pad gegaan om 38 rectoren en conrectoren van de zelfstandige gymnasia te interviewen en zo te komen tot een overzicht van wat men waar voor welk knooppunt ontwikkelt, ontwikkeld heeft of van plan is te gaan ontwikkelen. Toetsing Leerdoelen Leerinhoud De interviews leverden een schat aan informatie en inspiratie op. Geen gestructureerd en helder overzicht van wat men waar doet, geen overzichtelijke kruisjeslijst per knooppunt, maar meer een inkijk in de betrokkenheid bij het leren, de bezorgdheid over het leren, het leiding geven aan leren, de inspiratie tot het leren. Wat doen wij als gymnasia om alle facetten van het leren zoals in het spinnenweb weergegeven, vorm te geven? Hoe brengen wij de bij de wet vastgestelde exameneisen samen met onze ambities ten aanzien van de gymnasiale waarden? Hoe doen wij daarbij recht aan al die verschillen in talenten van leerlingen? Hoe laten wij onze docenten groeien in het (laten) leren? Tijd Leeromgeving Groeperingsvormen Visie Leeractiviteiten Docentrollen Bronnen en materialen Dit boek beoogt Een beeld te geven van wat er op de verschillende scholen gebeurt; Docenten en schoolleidingen te inspireren met krachtige voorbeelden uit de praktijk; Een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van typisch gymnasiale trending topics als gymnasium cum laude, gouden standaard en hoe om te gaan met hoogbegaafden; De nadruk te verleggen van onderwijs geven naar samen leren en laten leren. Van den Akker, 2003 uit: SLO, Leerplan in ontwikkeling, 2009 Met veel plezier heb ik geluisterd naar het enthousiasme en de bevlogenheid waarmee de rectoren hun gymnasium schetsten, heb ik de trots gezien die uitgesproken en onuitgesproken aanwezig was in elk gesprek. Trots ten aanzien van de docenten die met enorme inzet, vakkennis, expertise en betrokkenheid er voor gaan, trots ten aanzien van docenten én leerlingen die het gymnasium maken tot wat het moet zijn: een broedplaats van talent en intellect, van creativiteit en ontplooiing, een sportschool voor de ziel, de geest, het karakter en het brein: de mens. 8

9 In de afgelopen twee jaar heb ik op gymnasia, maar ook daarbuiten, veel inspirerende woorden opgetekend, interessante keynotespeakers gehoord, filmpjes gezien en tips meegekregen. VO-Raad, Kennisnet, Wikiwijs, Digischool, trainers en sprekers van de APS-gymnasiumdag, docenten op regiobijeenkomsten, Pegasus-ambassadeurs, de conferentie De Verdieping op het Gymnasium in Schiedam, Prof.dr. Henk Schmidt, gastspreker op de najaarsconferentie 2011 van de rectoren en vele anderen leverden stof tot nadenken. In dit boek vindt u uitgewerkte voorbeelden van projecten of verwijzingen daarnaar, intrigerende uitspraken, links, tips en alles wat u als schoolleider of u als docent zou kunnen inspireren en boeien. Het boek is tegelijk een naslagwerk en een startdocument, met ruimte voor tips, ideeën ook van buitenaf, voor uw eigen aantekeningen, ideeën en bevindingen. Ik wens u veel inspiratie. Dank voor uw meepraten en meedenken. Ingeborg Kromhout Juni 2012 Spindraad is een relatief zeer sterk materiaal dat zijn eigenschappen nog niet volledig heeft prijsgegeven. Spinrag van sommige soorten is sterker dan staaldraden van gelijke dikte. Men ziet dan ook veel mogelijke toepassingen voor dit unieke materiaal. Wikipedia 9

10 What sculpture is to a block of marble, education is to a human soul. Joseph Addison ( ) Engels politicus, schrijver en dichter Interviews met rectoren Waar hadden we het over? Leren en onderwijs: hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Heeft goed onderwijs met goed leren te maken? Is onderwijs geven hetzelfde als laten leren? Wat is kennisoverdracht? Zijn we het eens met Sir Ken Robinson, wereldberoemd expert op het gebied van onderwijs en creativiteit, die stelt dat écht alles anders moet, willen we weer ruimte hebben voor creativiteit, voor creatief denken, voor laten bloeien van talenten, voor lef om te leren? Is er een middenweg? Leren en toetsen/eindexamens: zijn toetsen/eindexamens een hinderlijke onderbreking van het leren? Remmen ze door hun vastgestelde termijn de (hoog)begaafden in hun ontwikkeling? Is standardized testing de dood in de pot? En wat doen we er dan aan? Leren en tijd? Leren en 1040 uur? Onderwijs en 1040 uur? Is lestijd hetzelfde als leertijd? Hebben we allemaal hetzelfde nodig? Wat doet het met de leerling om in hetzelfde tempo als die ander te moeten leren, kennis te moeten opdoen? Kan dat ook anders? Leren en docenten: weten we wat onze docentrol is? Weten we hoe we laten leren? Mogen we doen wat we willen, kunnen we autonoom zijn als we kunnen laten zien dat het wérkt! Leren en leerlingen: hoe verhouden die zich tot elkaar? Vragen we leerlingen eigenlijk wel eens wat ze nodig hebben om te leren? Wat kunnen wij van hen leren? Leren en leeractiviteiten: verandert of verbetert het leren door het inzetten van andere leeractiviteiten? Van het wat naar het hoe Al deze vragen speelden een belangrijke rol in de gesprekken. In die zin sluiten de vraagstukken van de gymnasia naadloos aan bij wat de SLO schrijft in Leerplan in Ontwikkeling (p.13): Traditioneel kreeg de leerstof (inhoud) vaak de meeste aandacht. De laatste jaren blijken nieuwe inzichten en opvattingen over leren vaak een inspiratiebron voor vernieuwing. Het curriculaire spinnenweb dat als basis dient voor het gymnasiale curriculum, telt negen knooppunten die met elkaar verbonden worden door de visie. Niet alle negen knooppunten zijn even uitvoerig aan bod geweest in de gesprekken. De hoe-vragen zijn voor veel gymnasia op dit moment belangrijker dan de wat-vragen. Toch worden alle negen onderdelen van het web hier besproken, de een derhalve minder diepgaand dan de ander. Bij de bespreking worden gymnasia waar 10

11 Om de leesbaarheid te vergroten, noem ik de gymnasia bij eerste vermelding met de volledige naam, maar neem daarna mijn toevlucht tot plaatsnaam of schoolnaam. Bovendien is het belangrijk te weten dat het, als een gymnasium genoemd wordt als de school waar een bepaalde activiteit plaatsvindt, niet per definitie betekent dat dit de énige school is waar men deze activiteit aantreft. dat zo uitkomt, met name genoemd. In het algemene overzicht achterin wordt kort aangegeven waar elk individueel gymnasium het accent legt op dit moment. Drie (knoop?)punten zijn er in deze bespreking aan toegevoegd: omgaan met hoogbegaafden, begeleiding en ondersteuning, en last but not least: de rol van de leerling. Dit boek heeft niet de intentie een complete beschrijving te zijn van alle facetten die deel uitmaken van het onderwijs, van scholen en van leren. Het is een bloemlezing uit mijn verslagen van de gesprekken. Het is bedoeld om te inspireren, om nog meer te delen en van elkaar te leren. True happiness involves the full use of one s power and talents. John W. Gardner 11

12 Visie Elk interview heb ik afgesloten met de vraag om in één of twee zinnen kort en krachtig de visie van de school weer te geven. Dat was voor veel rectoren geen gemakkelijke opgave. Bespiegelingen over wat men wil bereiken, begonnen vaak met het aanbrengen van kennis, het laten behalen van een goed diploma en breidden zich uit tot een bredere variant waar vaak de gesprekken over waar men met de school mee bezig was, al de voorbode van waren. Opvallend was dat veel rectoren de visie niet beperkten tot de ontwikkeling van de leerlingen, maar van alle medewerkers van de school. Hieronder een poging om de gymnasiale rode draad in de visie weer te geven. Schematisch en met open plekken zodat en opdat men kan aanvullen waar men wil Ï Visie Ð Waartoe leren de leerlingen? Kennisconstructie Ontwikkeling talenten Leren denken Ontplooien en excelleren Toerusten op de toekomst Houding en plaats in de maatschappij, goed burgerschap Opleiden voor de universiteit, voor het bedrijven van wetenschap Ontwikkeling van creatieve intelligentie en van het vermogen tot innovatie Rendement ondergeschikt aan maatschappelijke opdracht Gymnasium voor iedereen die aan de eisen voldoet, dus ook voor de allochtoon, de leerling uit de achterstandswijk en de leerling met de rugzak (én de medewerkers!) Groeien in professionaliteit Groeien in kennis Groeien in didactisch handelen, in laten leren Toerusten op de toekomst: ontplooien en excelleren Plezier op de werkvloer 12

13 talenten inzicht autonomie en denken loslaten inspirerend verbreding historische motiveren keuzevrijheid onderzoekende excelleren kunst en cultuur onderscheidend binden en boeien kennis variëteit in aanbod kennis vergaren kunst in alle vakken schaal van verdienste criteriumgericht beoordelen intellectueel 21e verantwoordelijkheid verdieping dialoog nieuwsgierigheid internationaal goed in het leven staan wetenschappelijk ondernemerschap leren bewering dimensie sportief betekenisvol wereldburger rendement normen maatschappelijke opdracht onverschrokken cultuur multicultureel uitmuntend filosofisch professionele ruimte houding staketsel kwaliteiten eeuw vakoverstijgend hoogbegaafden feedback verbinden vertrouwen begeleiding hoge cijfers talentontwikkeling professioneel vasthouden activerende werkvormen kenniseconomie multidisciplinair denkvaardigheden leren gebeurt overal Bildung duurzaamheid verrijking lef baanbrekend in gesprek samen school is gemeenschap leiderschap creativiteit sociale klimmers eigen initiatief ontwikkeling veiligheid lef om te leren waarden fouten maken mag/moet maximale ontplooiing onderwijsprestaties meebewegen uitdagend gymnasiaal betrokken denken eigenaarschap differentiëren discipline curriculum stimuleren 13

14 Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire. William Butler Yeats ( ) Ierse dichter, toneelschrijver en mysticus Docentrollen Hoe ziet de rol van de docent eruit bij het leren van de leerling? In een regiobijeenkomst van acht gymnasia op het Sint-Oelbertgymnasium in Oosterhout was de conclusie van de schoolleiders na een gesprek over nut en toegevoegde waarde van ICT in het onderwijsproces dat de rol van de docent cruciaal is en blijft. Elk gymnasium stelt bij de werving en selectie van nieuwe docenten hoge eisen aan opleiding, kennis en docentvaardigheden, aan kwaliteit. Bij het zoeken naar antwoorden op onderwijskundige vragen als hoe ga je om met verschillen; hoe laat je talenten ontwikkelen; hoe motiveer je leerlingen, zijn docenten de aangewezen professionals om met elkaar aan de slag te gaan. Zij zijn immers degenen die het hoe van het leren van hun leerlingen (mede) bepalen. Zoals het de rol is van de docent om eisen te stellen aan de ontwikkeling van de leerlingen, zo is het de rol van de schoolleider om eisen te stellen aan en ruimte te bieden voor de ontwikkeling van de docent. Veel rectoren zijn bezig met de vraag hoe je de docent kunt laten groeien. POP-gesprekken, functioneringsgesprekken, de functiemix, studiemiddagen, gesprekken met de benen op tafel, nascholing, regiobijeenkomsten Pegasus, coaching door collega s of externen: allerlei middelen worden aangegrepen om de docent te stimuleren, in beweging te laten blijven, zich te laten ontwikkelen. Vragen aan docenten variëren daarbij: Wat voor mij een heel belangrijke ervaring was op het gymnasium was toch de enorme kwaliteit van de docenten en het feit dat ze, dat velen, toch met één been al in die wetenschappelijke wereld stonden. (...) Die ervaring, een soort wetenschappelijke kwaliteit: het zit hem niet zozeer in de geleerdheid van de docenten, dat vind ik niet zo belangrijk, maar meer in de bevlogenheid, de onderzoekende houding... (...) Dat was voor mij heel erg motiverend. Robbert Dijkgraaf (in interview met Gerda Hoekstra voor film over gymnasia, Wat is voor jou gymnasiale vorming? Wat heb je nodig om jou als docent succesvol te maken? Hoe onderscheid jij je van anderen? Waarin ben jij baanbrekend? Wat doe je anders dan vroeger? Waarom? Wat levert het op? Hoe reageren je leerlingen? Wat is een goede docent? (Deze vraag wordt regelmatig óók aan leerlingen gesteld!) Welke bijdrage kun jij leveren aan het waarmaken van onze visie? Welke standaard hanteren wij: waaraan moet een docent voldoen? Vinden leerlingen jou een goed docent en zo ja, waarom? Weet je wat beter zou kunnen? Wat kun je leren van je collega s? Wat kun jij je collega s bieden? Wat is voor jou professionele ruimte? Wat doe je er mee? Hoe ziet voor jou begeleiding er uit? Ben je in staat je leerlingen te coachen? Wat doe je dan? 14

15 uit Constructivist Philosophy of Education De vragen zijn gebaseerd op stellingen en uitgangspunten, opgetekend op de verschillende gymnasia: Ook de docent heeft zijn eigen leerweg. Talentontwikkeling van docenten: minstens zo belangrijk als van leerlingen. Ons uitgangspunt is: onze leerlingen leren omdat docenten leren. Je blijft altijd in ontwikkeling, niemand is gearriveerd. Je probeert als schoolleider docent en leerling in de eigen kracht te zetten. Als we maar bewegen, in ontwikkeling zijn en vooral ook: in gesprek! Iedereen groeit als er lef is om te leren, als iedereen nieuwsgierig blijft. Een goede docent voelt zelf aan waar hij de school een dienst mee bewijst: die zit niet te wachten op een order! Er is talent nodig om talent te laten bloeien. Leren doe je met elkaar en van elkaar en dat geldt dús ook voor docenten. Het spreekt voor zich dat de vragen en de stellingen in vergelijkbare, maar toch verschillende contexten geuit worden. Hoe ga je er dan mee aan de slag? Voor ontwikkeling, beweging, professionalisering is het volgende (in ieder geval) nodig: Zicht op waar je heen wilt met elkaar: een visie die gedragen wordt. Tijd: de meeste docenten maken veel uren en ervaren een grote werkdruk. Ruimte: docenten willen geen keurslijf, maar ruimte om te ontdekken wat werkt, wat goed is en wat anders kan/moet. Loslaten moet. Behoefte: ik zie dat mijn leerlingen meer nodig hebben, iets anders nodig hebben. Wat doe ik daaraan? Ik ben verantwoordelijk. Hieronder benoem ik een aantal factoren die ontwikkelingen op gang hebben gebracht binnen de gymnasia. Specifieke vragen van deze tijd (laten excelleren, differentiëren, omgaan met hoogbegaafdheid) zijn een belangrijke Constructivism is very different from the prevailing educational philosophy of behaviorism found in traditional public and parochial schools. The filling of the pail (behaviorism) in such schools comes from a stimulus-response phenomenon focusing on accumulating pre-set facts and skills, where students are rewarded or punished for their mastery of the given material. Constructivism, on the other hand, is rooted in the recognition that human learning is an internal, mental process focusing on concept development, deep understanding, and creativity. This internal activity is where the lighting of the fire occurs. Simply, constructivism is based on learning from internal process rather than by external circumstance (behaviorism). Constructivism necessitates students development and use of autonomy and creative problem solving, which greatly contrasts with the heteronomy (obedience) expected and required of students in behaviorist schools. In traditional schools, behaviorist philosophy can be seen in classes that are usually driven by teachertalk and depend heavily on textbooks or workbooks/worksheets for the structure of the course. There is a fixed world of knowledge that the student must come to know. Teachers serve mainly as pipelines for transferring the curriculum to the mind of the student that is an empty vessel, a tabula rasa to be filled. There is little room for student-initiated questions, independent thought or interaction between students. This approach is largely passive, teacher-directed and controlled. The goal of the learner is to correctly complete assignments and pass tests where the accepted explanation or methodology has been expostulated by the teacher. Constructivist teachers, on the other hand, play the role of a midwife in the birth of understanding. Their role is not to dispense knowledge of a fixed curriculum but to provide students with a variety of opportunities and impelling incentives to construct knowledge mentally in direct relationship with meaningful and relevant experiences with the world of objects, nature, people, and ideas. Constructivist teachers help students to explore, think, ask questions, make guesses, experiment, discover, make connections, be creative, use their multiple intelligences, take risks, do primary research from a wide variety of materials, from people, and from their mistakes, rather than to follow. 15

16 Marianne Boogaard Guuske Ledoux WLG op Expeditie Samenwerking tussen docenten en onderzoekers in onderwijsinnovatie; Amsterdam, Kohnstamm Instituut Onder het motto Toptalent uitdagen tot topprestaties deed het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen mee aan de Expeditie Durven Delen Doen, een innovatieproject van de VO Raad ( ). De algemene onderzoeksvraag luidde: Wat zijn goede en effectieve manieren om getalenteerde leerlingen te laten presteren naar het maximum van hun kunnen? Welke bijdrage hieraan leveren strategieën als het aanbieden van keuzemogelijkheden, het prikkelen van de leergierigheid, zeggenschap over eigen leren en reflectie op eigen ontwikkeling en keuzes? (p.4) Docenten en onderzoekers werkten in een flink aantal samenwerkingsprojecten samen om op deze vraag, uitgewerkt in deelvragen, een antwoord te vinden. Het boek is een helder verslag van de projecten en de bevindingen en bevat bijdragen als Gebruik die grijze cellen! Breinvriendelijk leren bij economie (Nanda Stijntjes) (p. 53) en Kiezen is een kunst,hoe begeleid je talentvolle leerlingen bij hun profielkeuze? (Jochem van Kammen) p. 75. Opvallend is de constatering van oud-leerlingen die overigens zeer lovend zijn over hun tijd op het WLG dat ze pas na hun schooltijd talenten ontdekten of ontwikkelden waar zij op het WLG nog geen weet van hadden: sport, muziek, schilderen, schrijven, communicatieve vaardigheden, zelfreflectie, samenwerken, techniek, organisatorische en leiderschapskwaliteiten. (p.85) In het hoofdstuk Wat vinden leerlingen motiverend en uitdagend onderwijs? geven leerlingen duidelijk aan dat lessen waar je veel van leert, gevarieerd zijn. Goede uitleg, zo stelt het boek (p.89) kan in vele vormen, maar biedt bij voorkeur ruimte voor interactie: de docent laat de leerlingen meedenken. Een leerling licht toe: Onze economiedocent legt heel levendig uit. Op zo n manier dat je eigenlijk zelf meedoet aan de uitleg. En uitleg door medeleerlingen werkt vaak beter, zo stellen de leerlingen! De Expeditie heeft veel opgeleverd. Belangrijk is de constatering op p. 135 dat Innoveren een eeuwig durende Expeditie is. Je bent altijd onderweg! impuls om in beweging te komen. Antwoorden vinden op deze vragen heeft altijd te maken met het onderzoeken van de eigen lespraktijk, met ervaren wat anderen doen, met leren en innoveren. Op veel gymnasia zijn deze vragen dan ook de sleutels in het contactslot. Rectoren en docenten zien niet altijd heil in nascholing door externen. Externe deskundigheid wordt zeker gewaardeerd, maar het rendement vindt men nogal eens laag. Soms is het -zo is de ervaring- na een jaar behoorlijk weggezakt. Over het algemeen wordt er van een grotere opbrengst gesproken als docenten bijvoorbeeld in samenwerking met een universiteit aan de slag gaan met het eigen functioneren. Dit kan inhoudelijk zijn (bijvoorbeeld Bèta Excellentie ontwikkelen voor de hoogbegaafden i.s.m. de TU), of meer liggen op het gebied van experimenteren met nieuwe lesvormen (WLG op Expeditie, Kohnstamm Instituut, zie kader). Als een vernieuwingstraject eenmaal op gang is, vindt externe deskundigheid vaak beter aansluiting (behoefte is gecreëerd). Zo werkte het Cygnus Gymnasium in Amsterdam drie jaar lang met het APS aan onderzoekend leren en zet men de training (voor bijvoorbeeld nieuwe docenten) zelf voort door de oude docenten daarvoor in te zetten. De dinsdagmiddag is de werkmiddag waarop men met elkaar leert, traint en materiaal ontwikkelt (plaatsen in Moodle). Simon Ettekoven (APS) ging op het Johan de Witt-gymnasium in Dordrecht aan de slag met activerende werkvormen. Gedeelde visie: het uitgangspunt dat er veel variatie is in populatie en dat er dus veel variatie moet zijn in het aanbod is de leidraad op het Barlaeus. Er zijn groepen samengesteld om interdisciplinair te brainstormen over hoe je dat doet. Iedere leerling op het Barlaeus moet aan het eind van de les kunnen zeggen: ik heb iets geleerd. Soms ontstaat de angst dat men de professionele vrijheid kwijtraakt als men samen ontwikkelt en afstemt. Het helpt dat men het eens is met de grondgedachte. De functiemix wordt vaak heel inhoudelijk ingezet om docenten te stimuleren zich te ontwikkelen. Voor de verschillende functies wordt duidelijk aangegeven welke eisen er gesteld worden aan de docent. In de gesprekken komen het primair proces, de persoonlijke ontwikkeling en talenten aan de orde. Zo krijg je in Amersfoort op het Johan van Oldenbarnevelt een LD-functie als je een uitdragend expert bent. Op het Gymnasium Apeldoorn is de functiemix-procedure opgezet met 16

EEN GOUDEN STANDAARD VOOR DE GYMNASIUMOPLEIDING. Rapport van de werkgroep Gouden Standaard

EEN GOUDEN STANDAARD VOOR DE GYMNASIUMOPLEIDING. Rapport van de werkgroep Gouden Standaard EEN GOUDEN STANDAARD VOOR DE GYMNASIUMOPLEIDING Rapport van de werkgroep Gouden Standaard maart 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord.......... 3 Hoofdstuk I: Profilering van de gymnasiumopleiding.... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Scholen voorop. Praktijkervaringen van scholen uit Expeditie durven, delen, doen. Mieke Aarts

Scholen voorop. Praktijkervaringen van scholen uit Expeditie durven, delen, doen. Mieke Aarts Scholen voorop Praktijkervaringen van scholen uit Expeditie durven, delen, doen Mieke Aarts Over deze publicaties Scholen voorop is een van de slotpublicaties van het Innovatieproject van de VO-raad. Een

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen Piet Groenewegen Lydia van Deelen-Meeng Zeger van Hoffen Bruno Emans Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde

Nadere informatie

NEEM EEN AANDEEL IN JE TOEKOMST. Schoolplan 2010-2014 van het Montaigne Lyceum

NEEM EEN AANDEEL IN JE TOEKOMST. Schoolplan 2010-2014 van het Montaigne Lyceum NEEM EEN AANDEEL IN JE TOEKOMST Schoolplan 2010-2014 van het Montaigne Lyceum 16 februari 2010 2 Voorwoord Met het schoolplan Neem een aandeel in je toekomst spreken wij onze ambities uit voor de ontwikkeling

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

Magazine voor voortgezet onderwijs / januari februari 2014 / jaargang 8 MAGAZINE 4

Magazine voor voortgezet onderwijs / januari februari 2014 / jaargang 8 MAGAZINE 4 Magazine voor voortgezet onderwijs / januari februari 2014 / jaargang 8 MAGAZINE 4 k Ilja Klink wil met het Hyperion Lyceum naar de top k Chinese taal en cultuur: vak met karakter k Klein beginnen en dan

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

Programmaplan Wikiwijs 2009-2011-...

Programmaplan Wikiwijs 2009-2011-... Programmaplan Wikiwijs 2009-2011-... Juli 2009 Colofon Dit is een publicatie van: Stichting Kennisnet en Open Universiteit Nederland Dit programmaplan Wikiwijs 2009-2011- wordt onder de Creative Commons

Nadere informatie

Tex Gunning. nivoz-lezing

Tex Gunning. nivoz-lezing We weten wat van waarde is. Het wordt tijd dat we durven te varen op dat kompas! Tex Gunning 2011 39 Tex Gunning 2011 nivoz-lezing 40 2011: een jaar in perspectief Halverwege december 2010 stak in Tunis

Nadere informatie

VISIE en PEDAGOGISCH PROJECT De Letterdoos ( aangepast 2014 )

VISIE en PEDAGOGISCH PROJECT De Letterdoos ( aangepast 2014 ) VISIE en PEDAGOGISCH PROJECT De Letterdoos ( aangepast 2014 ) 1.Situering Basisschool De Letterdoos is gelegen in de Gentstraat te Oostakker. De omgeving wordt voornamelijk bevolkt door arbeidersgezinnen

Nadere informatie

Met andere ogen kijken. en dan nieuwe dingen doen? Over inspiratie door buitenlandse ervaringen

Met andere ogen kijken. en dan nieuwe dingen doen? Over inspiratie door buitenlandse ervaringen Met andere ogen kijken. en dan nieuwe dingen doen? Over inspiratie door buitenlandse ervaringen Onderzoek naar peer-to-peer learning in een internationale context Van Beekveld&Terpstra Organisatieadviesbureau

Nadere informatie

Excellentie en de leeromgeving

Excellentie en de leeromgeving Excellentie en de leeromgeving Wat kan een school doen om het beste uit haar getalenteerde leerlingen te halen? Suzanne Vrancken, Msc. & drs. Sanne Tromp Met dank aan: de JCU leerlingen van Jaarklassen

Nadere informatie

Een IKC dat staat als een huis!

Een IKC dat staat als een huis! Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Spier ten Doesschate Mark van der Pol APS

Nadere informatie

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Muziek zonder Noten Over Muziek Maken en Communiceren Ria Frowijn, Hanno Tomassen Utrechts Conservatorium Hogeschool voor de Kunsten Utrecht fascinatie, improviserend ontwerpen, muziek, kern, proces, interactie,

Nadere informatie

Excellentie en differentiatie

Excellentie en differentiatie Excellentie en differentiatie Met praktijkvoorbeelden van vo-scholen uit het netwerk van het Junior College Utrecht Dr. Ton van der Valk Met dank aan: Judith Schenzel, voor haar bijdrage aan de research

Nadere informatie

Wat werkt in innovatieve scholen?

Wat werkt in innovatieve scholen? Wat werkt in innovatieve scholen? Thema s en instrumenten CPS: Linda Odenthal APS: Teja van der Meer KPC Groep: Nora Booij M.m.v.: Aafke Bouwman, Jan Dickers, Iko Doeland, Guido van Hoek, Ady Hoitink,

Nadere informatie

Leerlingen zijn echte mensen!

Leerlingen zijn echte mensen! Windesheimreeks kennis en onderzoek LECTORAAT PEDAGOGISCHE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS Windesheimreeks kennis en onderzoek Femke Geijsel Femke Geijsel combineert haar wetenschappelijk onderzoek sinds 2001

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Artikelen naar aanleiding van de conferentie

Artikelen naar aanleiding van de conferentie Artikelen naar aanleiding van de conferentie Artikelen naar aanleiding van de conferentie Colofon Deze reader is samengesteld naar aanleiding van de conferentie Onderzoek de school in!? op 25 september

Nadere informatie

Colofon. Column. Inhoudsopgave. Personaliseren is HOT; Hype Of Trend? 36 Groene ict levert het onderwijs serieuze besparingen op

Colofon. Column. Inhoudsopgave. Personaliseren is HOT; Hype Of Trend? 36 Groene ict levert het onderwijs serieuze besparingen op November 2013 Column Personaliseren is HOT; Hype Of Trend? Als een begrip te vaak gebruikt wordt, when it is learned and how it is learned; this may not indicate unlimited moet je uitkijken. De kans dat

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Goed in verschillen. Van Oog voor Verschil naar Verschil in de Vingers

Goed in verschillen. Van Oog voor Verschil naar Verschil in de Vingers Goed in verschillen Van Oog voor Verschil naar Verschil in de Vingers leesvoer, verbeterbeelden, kijkwijzers, injezelfkijkspiegels en andere hulpstukken 1 Inhoud Beste collega, 3 Is er leren na de visie?

Nadere informatie

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen PROFILERING KSH Extern winnen is intern beginnen 1. Inleiding In het schoolplan 2011-2014 van de KSH staat de missie van de school beschreven, vanuit de twee kernwoorden Kennis en Karakter. Deze woorden

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Doreen Admiraal Hans Meijer Wim Uphoff Ric Vos Ivonne de Vrind Lay-out: Lilian Admiraal Inhoudsopgave

Nadere informatie