Algemene Leverings Voorwaarden Advertenties van Vereniging.(1)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Leverings Voorwaarden Advertenties van Vereniging.(1)"

Transcriptie

1 Algemene Leverings Voorwaarden Advertenties van Vereniging.(1) De toepasselijkheid van de Algemene Leverings Voorwaarden Advertenties De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle met de vereniging (1), hierna kortweg de vereniging aangegane overeenkomsten, ongeacht anders luidende bepalingen in eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. Voorzover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met de vereniging. (Ondergetekende verklaart bevoegd te zijn tot het aangaan van deze overeenkomst. (2)) Aanbieding, acceptatie en annulering Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege de vereniging gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door hen schriftelijk anders is vermeld. Alle genoemde advertentiekosten gelden voor direct kopieerbare film of in lijn reproduceerbare werktekeningen en zijn exclusief eventuele zet,- werktekeningen,- of filmkosten. Annulering dient plaats te vinden per aangetekend schrijven. Indien na acceptatie door de opdrachtgever minder dan 14 dagen voor het ter perse gaan van een opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever gehouden tot het betalen van een schadevergoeding van 90 procent van het totaal te factureren bedrag. In alle andere gevallen zal 10 procent van het totaal bedrag in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever. Berekening van technische kosten Indien een adverteerder aan de vereniging geen goed en compleet materiaal geschikt voor verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een advertentie via het desbetreffende medium, aanlevert, is de vereniging gerechtigd aan de adverteerder de hierdoor veroorzaakte extra technische kosten van vereniging in rekening te brengen. Tenzij tussen partijen omtrent de berekening van technische kosten uitdrukkelijk en schriftelijk anders is of wordt overeengekomen bedragen deze kosten niet meer dan 15% van het bedrag der verveelvoudiging of openbaarmaking, waarop die kosten betrekking hebben. Het bedrag van deze kosten is steeds verschuldigd zonder enige aftrek van kortingen die op het bedrag der verveelvoudiging of openbaarmaking kunnen zijn overeengekomen. Betalingsvoorwaarden Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 21 dagen na datum van de factuur of op de termijn als is overeengekomen en op de factuur is vermeld. In ieder geval van niet (tijdige) betaling is de opdrachtgever automatisch in gebreke. Over de periode gerekend vanaf de datum waarop de betalingtermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan de vereniging, is de opdrachtgever over het uitstaande bedrag een onmiddellijke opeisbare rente, gelijk aan de wettelijke rente, verschuldigd. Alle door de vereniging ter inning van de uitstaande bedragen te maken incassokosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk zijn voor rekening van de opdrachtgever behalve indien door rechterlijke uitspraak anders wordt beslist. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht ten minste 25 procent van het gevorderde te bedragen. Een en ander geldt ook in geval van faillissement of surséance van betaling. Aansprakelijkheid In geval van misstelling van een advertentie is de vereniging te zijner keuze gehouden de adverteerder aan te bieden een reductie dan wel herplaatsing tegen gereduceerde prijs of gratis. Er is sprake van misstelling indien er sprake is van een dermate belangrijke afwijking van de opdracht of van dermate ernstige technische fouten bij de plaatsing, dat niet met rectificatie volstaan kan worden dan wel uit hoofde van het feit, dat het tijdsverloop rectificatie of herplaatsing van de betrokken advertentie zonder zin doet zijn. Een en ander is alleen mogelijk mits de adverteerder binnen twee weken na de openbaarmaking of verveelvoudiging van de advertentie een klacht heeft kenbaar gemaakt. In geval van een fout of tekortkoming in de advertentie door toedoen van de adverteerder zelf, zal de adverteerder niet gerechtigd zijn tot gehele of gedeeltelijke ontheffing of opschorting van een betalingsverplichting, dan wel een andere schikking.

2 De vereniging is niet aansprakelijk voor schade welke rechtstreeks voortvloeit uit tekortkoming in haar dienstverlening jegens de opdrachtgever indien deze in strijd is met de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betamelijk is. Het recht van reclame voor de opdrachtgever vervalt, indien bij datum van ter perse gaan van aan voorzijde vermelde publicatie geen cliché van inferieure kwaliteit voorhanden is bij de opdrachtnemer. De gereserveerde ruimte zal echter wel in rekening worden gebracht. Iedere aansprakelijkheid van de vereniging voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade, schade wegens gederfde winst, en schade veroorzaakt door het niet correct plaatsen van de advertentie. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij de vereniging heeft gemeld. Duur en verbruik van advertentiecontracten Een advertentiecontract wordt schriftelijk aangegaan voor de duur zoals bij overeenkomst bepaald, behoudens het bij het tweede lid van dit artikel bepaalde. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen beding omtrent de duur van het advertentiecontract, wordt een duur van twaalf achtereenvolgende maanden geacht te zijn overeengekomen. Wordt een advertentiecontract aangegaan voor een duur langer dan twaalf opeenvolgende maanden, dan is de vereniging gerechtigd de berekening van de advertentietarieven, in relatie tot een daaraan verbonden advertentievolume, per kalenderjaar uit te voeren en te factureren, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Een advertentiecontract zal echter steeds geacht worden te zijn geëindigd, indien partijen een nieuwe overeenkomst te sluiten waarbij meer of minder ruimte gebruikt wordt. Ook kan de vereniging de bestaande overeenkomst aanpassen door het toevoegen van supplementen waarin nader overeengekomen afspraken staan. Bewijs(exemplaren) De vereniging is gehouden voor elke verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een advertentie gratis bewijsexemplaren te verschaffen mits de adverteerder daarom heeft verzocht. Weigering van advertenties De vereniging heeft het recht een aanbod of een opdracht tot het aangaan van een advertentiecontract of losse advertenties niet te aanvaarden, zonder opgaaf van redenen. Indien de vereniging een advertentiecontract is aangegaan, mag zij bepaalde binnen die overeenkomst opgegeven advertenties weigeren. Deze weigering moet steun vinden in: a. technische bezwaren; b. inhoud, aard, strekking of vorm der opgegeven advertenties; c. redelijker te verwachten wanbetaling; d. weigering van vooruitbetaling door de adverteerder indien vooruitbetaling is overeengekomen. e. Het door derden doen profiteren; f. Andere redenen van principiële aard. Ontbinding en overmacht De vereniging is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: De opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn verplichting uit de overeenkomst voldoet. De opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of failliet gaat. De opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden. In bovengenoemde gevallen wordt de opdrachtgever geacht in gebreke te zijn. De vereniging is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan ontbonden worden. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

3 Geschillenregeling Bij de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende de totstandkoming van de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen worden beslist door de bevoegde rechter van het arrondissement waar de vereniging gevestigd is. Paraaf opdrachtgever:.(2) 1. naam van de vereniging 2. van toepassing indien er geen overeenkomst is toegevoegd.

4 Bedrijfsnaam T.a.v. contactpersoon Adres Postcode Plaats Opdrachtbevestiging Kwartaalblad van de vereniging Onder dankzegging bevestigen wij de volgende afspraak Medium : Formaat : Prijs : Uiterste inleverdatum Advertentiemateriaal : Datum overeenkomst : Bijzonderheden : Op al onze advertentieplaatsingen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden voor advertenties van toepassing. Indien gewenst kunt u een kosteloos een kopie worden toegezonden. Wij verzoeken u het exemplaar voor akkoord te ondertekenen en binnen 5 dagen na bovengenoemde datum te retourneren. Met vriendelijke groet, Voor akkoord Bestuurder van de vereniging Directeur

5 Toelichting op advertentieovereenkomsten In het advertentiewezen is het normaal dat vrij snel tot zaken gekomen wordt. Veelal wordt een opdrachtbevestiging gestuurd en bij ontvangst van materialen wordt er vanuit gegaan dat er bewijs is dat een advertentie geplaatst is. Vaak is dit voldoende, echter een orderbevestiging die getekend is door een opdrachtgever biedt meer juridische houvast. Om een potentiële opdrachtgever niet te laten schrikken van alle juridische voorwaarden, worden de lange tekst aan leveringsvoorwaarden meestal niet op een opdrachtbevestiging vermeld. Uiteraard is het wel belangrijk, om in geval van een dispuut, beroep te kunnen doen op de leveringsvoorwaarden. Een opdrachtgever die voor de Algemene Leveringsvoorwaarden tekent, ook al heeft hij deze niet ontvangen of gelezen, is gehouden aan de gestelde regels. Uiteraard kun je deze regelen niet voordurend veranderen. Het beste kunnen deze gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel en bij wijzigingen dienen bestaande klanten op de hoogte gesteld te worden. Indien je bijzondere afspraken wil maken met een klant, dan doe je dit niet door de Algemene Voorwaarden te veranderen, maar door de bijzondere afspraken op de orderbevestiging te vermelden. Lees zelf ook goed de Algemene Voorwaarden, zodat je klanten goed kunt inlichten over vereisten of wellicht wil je voor de vereniging specifieke aanpassingen. De Algemene Voorwaarden geven rechten en plichten voor de klant én de vereniging.

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Adverteerders: zij die, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van reclamebemiddelaars, advertenties ter

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PHIELIX VERZEKERINGEN B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM. Artikel 1.

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PHIELIX VERZEKERINGEN B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM. Artikel 1. Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PHIELIX VERZEKERINGEN B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM Artikel 1. ALGEMEEN 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing waarbij door Phielix

Nadere informatie

Algemene levering voorwaarden

Algemene levering voorwaarden Algemene levering voorwaarden Algemene Voorwaarden met betrekking tot abonnementen van een applicatie(app) handelsnaam van Digi- Commerce handelend onder de naam (Digi-Commerce.nl, Appandapply.nl, Appandapply.com,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden LouwersOnline, Bovenhei 40 te Veldhoven. 1. Definities

Algemene voorwaarden LouwersOnline, Bovenhei 40 te Veldhoven. 1. Definities Algemene voorwaarden LouwersOnline, Bovenhei 40 te Veldhoven 1. Definities Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LouwersOnline of een

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden VivaVeda Christiane Veldkamp Hubert Ummelsstraat 2 5953 PT Reuver 077-475 80 62 06-42 20 37 17 info@vivaveda.nl www.vivaveda.nl Algemene leveringsvoorwaarden TOEPASSING. Artikel 1. 1. Op alle offertes

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Campo Internet

Algemene Voorwaarden Campo Internet 1 Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door, tenzij expliciet anders vermeld wordt in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van AgroLingua BV, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Venlo onder nr. 12064847.

Algemene Voorwaarden van AgroLingua BV, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Venlo onder nr. 12064847. Algemene Voorwaarden van AgroLingua BV, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Venlo onder nr. 12064847. Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "vertaalbureau":

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen. Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst. Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen. Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst. Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Algemene Voorwaarden ie-design Fluwelensingel 47 2806 CB Gouda KvK: 28 103 077 Banknummer: 5 11 12 13 hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 085-4011 069 www.creativeict. www.creativeict.nl Creative ICT Bultsweg 90 7532 XJ Enschede info@creativeict.nl www.creativeict.nl KvK 08221000 BTW NL 203920429 B01 ABN AMRO 44.38.64.314

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154 Artikel 1. Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden - hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Digias VOF

Algemene voorwaarden Digias VOF Algemene voorwaarden Digias VOF 1. Definities 1.1 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Digias VOF. 1.2 Dienst(en): de dienst(en) zoals nader aangeduid in de tussen Digias VOF en cliënt gesloten

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging VE Vastgoed Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VE Projects, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CCB

Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden van Call Center Benelux B.V. gevestigd en kantoorhoudend te 5707 AZ Helmond aan de De Hoefkens 5/A hierna te noemen: CCB Artikel 1. Definities 1.1 In deze

Nadere informatie

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht.

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht. ALGEMENE VOORWAARDEN Reclamebureau HollandsPracht Deel 1 Artikel 1. Algemeen 1.1 HollandsPracht In deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) wordt met HollandsPracht ( HollandsPracht ) bedoeld:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN 1. Algemeen 1.1 Rimote Media wordt in het document verder aangeduid met Rimote. De afnemende partij zal voortaan worden

Nadere informatie

Roel s Hosting en Registratie - Algemene voorwaarden versie 01-08-2008.

Roel s Hosting en Registratie - Algemene voorwaarden versie 01-08-2008. Roel s Hosting en Registratie - Algemene voorwaarden versie 01-08-2008. Inhoudsopgave 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lex & Leads B.V. Lex & Leads B.V. Energiestraat 5b 1411 AN NAARDEN KvK nummer: 34320641 hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENNOCK & POSTEMA

ALGEMENE VOORWAARDEN PENNOCK & POSTEMA Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pennock & Postema en Klant waarop Pennock & Postema deze voorwaarden van toepassing heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

de wederpartij van opdrachtnemer

de wederpartij van opdrachtnemer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer Opdrachtgever

Nadere informatie

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden Miranda Mol Business Intelligence Algemene Voorwaarden Delftsestraatweg 18 2641 NB Pijnacker 06 34 34 57 44 Mirandamol313@gmail.com www.mmbi.nl Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 MijnDomeinReseller: Een handelsnaam van MijnInternetOplossing B.V. Welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52643573. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van de éénmanszaak Lufaa, gevestigd te Amsterdam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 50150790.

ALGEMENE VOORWAARDEN van de éénmanszaak Lufaa, gevestigd te Amsterdam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 50150790. ALGEMENE VOORWAARDEN van de éénmanszaak Lufaa, gevestigd te Amsterdam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 50150790. Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Special-Hosting wordt gesloten.

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Special-Hosting wordt gesloten. 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Special-Hosting wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Special-Hosting:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van MERCIYES MEDIA TE LEERDAM. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door MERCIYES MEDIA TE LEERDAM, tenzij expliciet

Nadere informatie