Algemene voorwaarden G.O.B. Mamaloetje

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden G.O.B. Mamaloetje"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden G.O.B. Mamaloetje Artikel 1 Definities (kinderopvang) het, tegen betaling, verzorgen en opvoeden van kinderen in een gezinssituatie door een ander dan de ouder of Gastouderopvang: verzorger, bestaande in de gelijktijdige opvang van kinderen tot een wettelijk maximum aantal in de woning waar de ouder of de gastouder zijn hoofdverblijf heeft. natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst afsluit voor een kind met wie hij of zij De consument: een huishouding voert en dat in belangrijke mate door hem of haar wordt onderhouden dan wel waarvoor hij of zij een pleegvergoeding ontvangt in het kader van de wet op de Jeugdhulpverlening. (onderneming in kinderopvang/gastouderbureau) natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met de consument betreffende het aanbieden van de dienst tot bemiddeling bij het tot De ondernemer: stand komen van kinderopvang door een gastouder en het begeleiden van de consument bij problemen in de uitvoering van de kinderopvang door de gastouder. overeenkomst tussen Gastouderbureau Mamaloetje en de consument Overeenkomst: waarin het aantal overeengekomen uren gastouderopvang, de duur van de overeenkomst en het uurtarief worden vastgelegd. Advies- en overlegorgaan ingesteld door het gastouderbureau, Oudercommissie: bestaande uit een vertegenwoordiging van ouders en verzorgers van de geplaatste kinderen. De Klachtencommissie: stichting Klachtencommissie Kinderopvang (skk) Artikel 2 Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de gastouderopvang voor kinderen in de leeftijd van nul jaar tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint. 2. De overeenkomst tot bemiddeling en begeleiding van gastouderopvang wordt gesloten tussen consument en ondernemer. 3. De overeenkomst van opdracht wordt gesloten tussen consument en gastouder. Artikel 3 De kennismaking 1. De ondernemer biedt schriftelijk dan wel elektronisch informatie over gastouderopvang aan. 2. Deze informatie bevat ten minste de volgende elementen: - de door het gastouderbureau te verlenen diensten, de bemiddelings- en plaatsingsprocedure; - de vorm en frequentie van informatie-uitwisseling, waaronder het aantal oudergesprekken dat er in principe per jaar wordt gehouden;

2 - de wijze waarop het gastouderbureau aan de ouderbetrokkenheid vorm heeft gegeven; - de op het moment van informatieverstrekking geldende prijs voor gastouderopvang en van alle reguliere en eventueel extra diensten; - de klachtenprocedure; - de opzegtermijn en de dag van de maand waarop kan worden opgezegd; - de wijze waarop de koppeling tot stand wordt gebracht; - de wijze waarop afspraken tussen consument en gastouder tot stand komen; - de wijze waarop de gastouder wordt begeleid door het gastouderbureau. Artikel 4 Het aanbod 1. Het aanbod bevat minimaal de naam en leeftijd van het kind, de beschikbare ingangsdatum voor plaatsing alsmede de door consument gewenste tijdsduur. 2. De consument moet binnen de door de ondernemer gestelde termijn laten weten of hij of zij het aanbod al dan niet aanvaardt. 3. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is gedurende de reactietermijn onherroepelijk. Indien de reactietermijn is verstreken is het aanbod als vervallen te beschouwen. Artikel 5 De overeenkomst 1. De overeenkomst komt schriftelijk tot stand op het moment dat de consument een exemplaar van het aanbod voorzien van zijn of haar schriftelijke handtekening aan de ondernemer retourneert en de ondernemer deze heeft ontvangen. De ondernemer bevestigt de overeenkomst aan de consument. Daardoor ontstaan ook voor de consument verplichtingen. 2. Incidentele wijzigingen in de opvang laten de overeenkomst onverlet. 3. De overeenkomst geldt tot wederopzegging. 4. De overeenkomst wijst op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. 5. Tussen ondernemer en consument wordt een overeenkomst tot bemiddeling en begeleiding van gastouderopvang gesloten. 6. Tussen consument en gastouder wordt een overeenkomst van opdracht gesloten. Artikel 6 Bemiddeling, plaatsing, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 1. De ondernemer bemiddelt bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen consument en gastouder. De ondernemer brengt de koppeling tot stand maar is geen partij in de afspraken over de gastouderopvang. Daarover maakt de consument zelf rechtstreeks afspraken met de gastouder. Nadat consument en gastouder afspraken over de opvang van een kind hebben gemaakt, begeleidt de ondernemer de consument bij problemen bij de uitvoering van de kinderopvang door de gastouder en zal zich daarbij optimaal inspannen. Ter voorkoming van problemen zal de ondernemer de deskundigheid van gastouders bevorderen en de door hen geleverde kwaliteit bewaken alsook regelmatig contact houden met consument en gastouder. 2. De consument is bij het brengen van het kind naar de gastouder verantwoordelijk voor zijn of haar kind tot het moment dat partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht daadwerkelijk heeft plaats gevonden. De gastouder is vervolgens verantwoordelijk voor het kind tot het moment dat wederom partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht van

3 verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk heeft plaats gevonden. 3. De ondernemer en gastouder kunnen van de consument eisen dat deze de eventuele ophaalbevoegdheid van een derde schriftelijk vastlegt. 4. De ondernemer, gastouder en consument zijn aansprakelijk voor zover dit uit de wet of de onderlinge overeenkomsten voortvloeit. 5. De ondernemer, gastouder en consument dragen samen zorg voor een adequate informatieuitwisseling over het kind. Artikel 7 Aansprakelijkheid 1. De ouder dient WA-verzekerd te zijn. De gastouder is WA-verzekerd voor haar werkzaamheden als gastouder waarvoor de tussenkomst van Gastouderbureau Mamaloetje is ingeroepen. Als aanvullende voorwaarde stelt GOB wel dat de gastouder haar ondertekende overeenkomst met Gastouderbureau Mamaloetje retourneert. 2. Door Gastouderbureau Mamaloetje is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de gastouders en de medewerkers van Gastouderbureau Mamaloetje. 3. Gastouderbureau Mamaloetje sluit iedere aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en hoe ook ontstaan, door wie ook ingesteld voor welke schade ook, nadrukkelijk uit, behoudens en voor zover de schade wordt gedekt door de genoemde aansprakelijkheidsverzekering en daadwerkelijk door de verzekeraar zal worden vergoed, dit met een eigen risico van 50,- per schadegeval. 4. Gastouderbureau Mamaloetje kan geen enkele aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen van medische aandoeningen, ook al zijn die aandoeningen bij haar bekend. Voor het toedienen van medicijnen (voorbehouden handelingen) kan eveneens geen enkele aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid gedragen worden. Artikel 8 Duur, wijziging en beëindiging van de overeenkomst 1. De overeenkomst voor gastouderopvang is geldig van 0 jaar tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint. Een en ander tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 2. Indien partijen overeenkomen dat er sprake is van verlenging van de overeenkomst, wordt dit door beide partijen schriftelijk bevestigd. De onderhavige Algemene Voorwaarden blijven in dat geval van toepassing. 3. Bij overlijden van het kind is de overeenkomst van rechtswege per direct beëindigd. Bij nieuw ingetreden blijvende invaliditeit die het functioneren binnen de kinderopvang kan beïnvloeden hebben de consument en de ondernemer het recht om de overeenkomst per direct te beëindigen. 4. Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst of een gedeelte van de overeengekomen tijdsduur te beëindigen door middel van een aan de wederpartij gerichte schriftelijke verklaring, met in achtneming van een opzegtermijn van twee maanden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en in ieder geval per de eerste of de vijftiende van de maand. De ondernemer die van dit recht gebruik maakt kan, onverlet zijn of haar overige rechten op grond van deze Algemene Voorwaarden, de overeenkomst slechts gemotiveerd opzeggen. 5. De ondernemer kan de overeenkomst met een consument die twee maanden niet heeft

4 betaald, per aangetekende brief of persoonlijke aanzegging met ontvangstbevestiging, direct opzeggen. Hiermee komt tevens het recht op kinderopvangtoeslag te vervallen. De consument wordt de mogelijkheid geboden de opzegging ongedaan te maken door onmiddellijke betaling. De onmiddellijke opzegging is niet van toepassing indien de consument aannemelijk maakt dat hij in de gehele daar genoemde periode door overmacht niet in staat was om aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Dit laat de betalingsverplichting van de consument op grond van artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden onverlet. Artikel 9 Toegankelijkheid 1. Indien een geplaatst kind, nadat diens ouders daartoe zijn aangemaand, zodanig gedrag blijft vertonen dat daardoor gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de overige opgenomen kinderen, dan wel het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden opgevangen, heeft de ondernemer het recht op redelijke grond en met inachtneming van een redelijke termijn de toegang tot de ondernemer te weigeren en de overeenkomst op te zeggen. De ondernemer kan dan naar vermogen verwijzen naar een voor de opvang van dit kind beter geschikte instantie. Artikel 10 De prijs en prijswijzigingen 1. De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen. 2. Prijswijzigingen worden uiterlijk twee maanden voor de invoering aangekondigd, Gastouderbureau Mamaloetje behoudt zich het recht voor ten gevolge van wijzigingen in de cao of anderszins de tarieven aan te passen. Ter zake van de koppeling is de ouder per kind een bedrag per opvanguur verschuldigd. 3. Tevens is de ouder een door beide partijen (de ouder en de gastouder) vastgesteld uurtarief verschuldigd aan de gastouder voor de overeengekomen opvanguren. Artikel 11 De dienst 1. De ondernemer staat ervoor in, dat de door hem of haar verrichte werkzaamheden voor de kinderopvang beantwoorden aan de overeenkomst in overeenstemming met de wettelijke eisen. 2. Gastouderbureau Mamaloetje faciliteert ouders en gastouders bij de werving. Ouders kunnen Gastouderbureau Mamaloetje vragen om hun gastouder in te schrijven. Dit kan ook andersom. 3. Gastouderbureau Mamaloetje houdt toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening, doch geeft te dien aanzien geen garanties en sluit uitdrukkelijk hiervoor elke aansprakelijkheid uit. Er bestaat geen dienstverband tussen de gastouders en Gastouderbureau Mamaloetje. 4.. Elke verandering in persoonlijke omstandigheden van de ouder die relevant is voor de bemiddeling en de begeleiding van de kinderopvang door de gastouder wordt direct doorgegeven aan Gastouderbureau Mamaloetje. 5. Bij absentie van gastouder kan ouder een verzoek doen aan Gastouderbureau Mamaloetje om naar een vervangende gastouder in de omgeving of op het adres van gastouder te zoeken. Dit verzoek kan gedaan worden als gastouder of vraagouder per hierom vraagt met een kopie naar vraagouder respectievelijk naar gastouder. Deze wordt dan gestuurd naar Daarna neemt de aanvrager telefonisch contact op met Gastouderbureau

5 Mamaloetje. Gastouderbureau Mamaloetje kan niet aansprakelijk worden gesteld als er geen vervanging voor de gastouder kan worden verzorgd. Artikel 12 Concurrentiebeding Indien door bemiddeling van Gastouderbureau Mamaloetje een kennismaking tot stand is gekomen tussen gastouder en vraagouder, hetzij schriftelijk, hetzij door internetverkeer dan wel door een bezoekafspraak, ongeacht of genoemde kennismaking resulteert in een overeenkomst, is het gastouder en vraagouder niet toegestaan om een overeenkomst met elkaar aan te gaan bij een ander gastouderbureau. Het is de gastouder en de vraagouder uitdrukkelijk niet toegestaan om een onderlinge bemiddeling aan te gaan, die zou kunnen resulteren in een overeenkomst bij een ander gastouderbureau, ook niet als het een overeenkomst met een andere gast- of vraagouder zou betreffen. Bij overtreding van deze voorwaarde houdt Gastouderbureau Mamaloetje zich het recht voor om een schadevergoeding van 500,- (vijfhonderd euro) te eisen van zowel de gastouder als de vraagouder. Indien genoemde kennismaking geen overeenkomst tot resultaat heeft, beschikt Gastouderbureau Mamaloetje over het eerste recht om een andere kennismaking tot stand te brengen. Artikel 13 Overmacht 1. Indien Gastouderbureau Mamaloetje haar verplichtingen uit de overeenkomst met de ouder/verzorger niet of slechts gedeeltelijk kan nakomen als gevolg van overmacht, is Berend Botje gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht, zonder dat Gastouderbureau Berend Botje schadeplichtig is. 2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan feiten en omstandigheden die de gehele of gedeeltelijke nakoming van de met de ouder/verzorger gesloten overeenkomst verhinderen en die niet aan Gastouderbureau Berend Botje kan worden toegerekend of omstandigheden waardoor de nakoming in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst al dan niet voorzienbaar waren. Artikel 14 Vakmanschap en materiële verzorging 1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden voor de kinderopvang worden verricht overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal. De ondernemer voldoet minimaal aan de wettelijke eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Artikel 15 De betaling/niet-tijdige betaling 1. De consument is verantwoordelijk voor tijdige betaling aan de ondernemer. 2. Betaling geschiedt eens per maand en niet langer dan een maand vooruit. 3. De consument is in verzuim na het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum schriftelijk een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. De ondernemer waarschuwt de consument daarbij dat als er dan nog geen betaling plaats vindt de overeenkomst onmiddellijk kan worden opgezegd.

6 4. Bij niet-tijdige betaling van de herinneringsfactuur brengt Gastouderbureau Mamaloetje aanvullend 25,00 administratiekosten in rekening bij het versturen van de aanmaning. 5. Als ouder, na herhaalde aanmaningen, in verzuim blijft te voldoen aan de betalingsverplichting dan zal Gastouderbureau Mamaloetje een incassobureau of deurwaarder inschakelen. 6. De kosten van het incassobureau alsmede alle buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de ouder. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde openstaande bedrag. Tevens komen de gerechtelijke kosten voor rekening van de ouder. 7. Ouder is te allen tijde eindverantwoordelijk voor het over (doen) maken van de kinderopvangtoeslag en de netto bijdragen naar voorgenoemde rekening. Indien ouder niet (tijdig) betaalt en/of de betaling van de kinderopvangtoeslag voortijdig stopzet, zal Gastouderbureau Mamaloetje niet gehouden zijn om desondanks de niet ontvangen kinderopvangtoeslag en/of het verschil tussen de gastouderopvangkosten (inclusief GOB-kosten) en de kinderopvangtoeslag aan gastouder te betalen. 8. De ouder is in verzuim na het verstrijken van de betaaldatum. 9. Onverlet het bepaalde in lid 4 van dit artikel kan de ondernemer ervoor kiezen een betalingsregeling aan te bieden. 10. Bezwaren over facturen dienen schriftelijk, per of post, te worden ingediend en wel binnen 14 dagen nahet verstrijken de betaaldatum. Hierna worden de ouders geacht de prestatie resp. de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden bezwaren niet meer door GOB in behandeling genomen. Voor zover het bezwaar gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de ouders op, tot het moment waarop het bezwaar is afgewikkeld. Artikel 16 Aansprakelijkheid ondernemer en consument 1. Door Gastouderbureau Mamaloetje wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door Gastouderbureau Mamaloetje afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. De aansprakelijkheid is alsdan derhalve beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Artikel 17 Klachtencommissie 1. Gastouderbureau Mamaloetje is aangesloten bij de stichting Klachtencommissie Kinderopvang (skk). Deze commissie heeft tot doel klachten in behandeling te nemen die binnen de betreffende organisatie niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost. De skk is onafhankelijk. 2. De ouder kan een klacht zonder overleg met of toestemming van Gastouderbureau Mamaloetje voorleggen aan de klachtencommissie van skk. De ouder kan ook direct met Gastouderbureau Mamaloetje contact opnemen om een klacht in te dienen, waardoor Gastouderbureau Mamaloetje de mogelijkheid heeft om de klacht zelf in behandeling te nemen en samen met de ouder te zoeken naar overeenstemming/oplossing. Mocht de ouder een klacht hebben ingediend bij de skk, de ouder wordt op één of meer punten in het ongelijk gesteld en Gastouderbureau Mamaloetje kosten in rekening gebracht krijgt door skk, dan is Gastouderbureau Mamaloetje gerechtigd deze kosten op basis van de verhouding gelijk aan de kant van GOB ten opzichte van gelijk aan de kant van de ouder op de ouder te verhalen.

7 Artikel 18 Looptijd Algemene Voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden kunnen een tijdelijk karakter hebben indien er binnen de branche ook ten behoeve van de gastouderopvang Algemene Voorwaarden worden afgesloten, die dan voor de gehele sector gastouderopvang algemeen bindend worden verklaard. IJsselstein 17 juni 2013

MO-GROEP. Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang

MO-GROEP. Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang MO-GROEP Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang Pagina ARTIKEL 1 - Definities 2 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 2 ARTIKEL 3 - De kennismaking 3 ARTIKEL 4 - Het aanbod 3

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.1

ALGEMENE VOORWAARDEN. Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.1 ALGEMENE VOORWAARDEN Definitief v1.1 VERSIEBEHEER Versie Datum Wijziging 1.0 31/08/13 Status definitief 1.1 20/10/13 Layout aangepast naar Unikids 2.0 stijl 1van10 INHOUDSOPGAVE VERSIEBEHEER... 1 INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Kindercentrum Kids Together Januari 2010

Algemene voorwaarden voor Kindercentrum Kids Together Januari 2010 Algemene voorwaarden voor Kindercentrum Kids Together Januari 2010 Deze Algemene Voorwaarden van de Maatschappelijk Ondernemers Groep en de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang zijn tot stand

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zo aan Huis

Algemene voorwaarden Zo aan Huis Algemene voorwaarden Zo aan Huis Versie januari 2015 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 - Definities 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 3 ARTIKEL 3 - De kennismaking 3 ARTIKEL 4 - Het aanbod 4 ARTIKEL 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gastouderbureau CoCo

Algemene Voorwaarden Gastouderbureau CoCo Algemene Voorwaarden Gastouderbureau CoCo INHOUD Artikel 1 Begripsbepaling 1.1 Kinderopvang 1.2 Gastouderopvang 1.3 Gastouderbureau 1.4 Gastouder 1.5 Vraagouder Artikel 2 Toepasselijkheid 2.1 Doelgroep

Nadere informatie

1.1 Kinderopvang 3. 1.2 Gastouderopvang 3. 1.3 Gastouderbureau 3. 1.4 Gastouder 3. 1.5 Ouder 3. 2.1 Doelgroep 4. 2.

1.1 Kinderopvang 3. 1.2 Gastouderopvang 3. 1.3 Gastouderbureau 3. 1.4 Gastouder 3. 1.5 Ouder 3. 2.1 Doelgroep 4. 2. Gastouderbureau Kindvriendelijk Algemene Voorwaarden Gastouderbureau Kindvriendelijk Artikel 1 Begripsbepaling 1.1 Kinderopvang 3 1.2 Gastouderopvang 3 1.3 Gastouderbureau 3 1.4 Gastouder 3 1.5 Ouder 3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014 Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014 Geldig vanaf 1 maart 2014 ARTIKEL 1 - Definities 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 4 ARTIKEL 3 - Informatie verstrekking 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CCB

Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden van Call Center Benelux B.V. gevestigd en kantoorhoudend te 5707 AZ Helmond aan de De Hoefkens 5/A hierna te noemen: CCB Artikel 1. Definities 1.1 In deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Backup

Algemene voorwaarden Online Backup Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 1.2 1.3 Algemene voorwaarden Online Backup ETB Automatisering B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 54340918 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden CAPTER Hilversum B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden CAPTER Hilversum B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden CAPTER Hilversum B.V. 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de met hoofdletters aangeduide begrippen in de navolgende betekenissen gebruikt: CAPTER Hilversum B.V

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document. Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

ALGEMENE VOORWAARDEN. Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document. Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ALGEMENE VOORWAARDEN Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV

Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV SJONIC DIGITAL MEDIA BV EDISONWEG 1D 3404 LA IJSSELSTEIN T 030-6875506 F 030-6875507 SJONIC@SJONIC.NL SJONIC.NL KVK UTRECHT 30174195 RABOBANK 33.60.15.062 Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Bureau Ganzenveer 2.0 Definities Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens Bureau Ganzenveer 2.0, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: offertes,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRO ASSISTANCE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN PRO ASSISTANCE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PRO ASSISTANCE B.V. 1. Definities 1.1 Onder Pro Assistance en PS Project Support wordt verstaan: de rechtspersoon die, handelend onder de naam Pro Assistance B.V. (Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN:

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: WAAROM LEIDERSCHAP, Online leiderschapstrainingen gericht op persoonlijke groei en effectief leiderschap. Van der Dussenstraat 11A1, 3039 TA, te Rotterdam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden isense General Staffing B.V. isense Den Haag B.V. isense Eindhoven B.V. isense Rotterdam B.V. isense Amsterdam B.V. isense Utrecht B.V. isense Contractbeheer B.V. isense Consulting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Prima IT

Algemene voorwaarden Prima IT Algemene voorwaarden Prima IT Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Prima IT: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Prima IT V.O.F.., statutair gevestigd te Leeuwarden en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVADES BV

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVADES BV ALGEMENE VOORWAARDEN PROVADES BV ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Provades BV en iedere tussen de opdrachtgever en Provades BV tot stand

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bestemd voor dierenpensions die lid zijn van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo

Algemene voorwaarden bestemd voor dierenpensions die lid zijn van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo Burgers hondenpension is aangesloten bij de organisatie DIBEVO, wat staat voor vakbekwaamheid en kwaliteit. Wij hanteren dan ook de Algemene Voorwaarden DIBEVO-dierenpensions, welke vanaf 1 januari 2008

Nadere informatie

Voorwaarden Davilex Online

Voorwaarden Davilex Online Voorwaarden Davilex Online Artikel 1: Definities In deze Davilex Online Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Software B.V. b. Afnemer: een

Nadere informatie