Postkaarten van straattheater en circus. Yohann Floch. Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Postkaarten van straattheater en circus. Yohann Floch. Inleiding"

Transcriptie

1 Postkaarten van straattheater en circus Yohann Floch Inleiding In de vaststelling dat professionelen uit de wereld van het straattheater en het circus weinig artistieke mobiliteit genieten en dat zij in het algemeen ondervertegenwoordigd zijn in de bestaande organismen, besloten vier organisaties zelf een initiatief voor mobiliteit in de sector uit te werken en uit te proberen. Het Britse Circus Development Agency, het Belgische Internationaal Straattheaterfestival, het Zweedse Subtopia en het Finse Sirkuksen tiedotuskeskus sloegen de handen in elkaar voor het project CasCas experiment diversity with street arts and circus, een initiatief dat steun van het Cultuurprogramma van de Europese Commissie ontving voor de periode Bedoeling van het project was een groep professionelen uit heel Europa kunstenaars en artiesten, programmamakers, critici, leden van productieteams, technici, kostuumontwerpers, vertegenwoordigers van overheidsinstellingen enz. naar één van de vier partnerlanden uit te nodigen voor een werkverblijf van telkens zes dagen. Elk bezoek werd minutieus voorbereid opdat deze heterogene groep de brede context in zijn volle verscheidenheid en complexiteit kon leren kennen. Met bezoeken aan creatieruimten, scholen, festivals en voorstellingen, ontmoetingen met artistieke gezelschappen, programmamakers, vertegenwoordigers van instellingen en organisaties zorgden de organisatoren ervoor dat de bezoekers een volledig overzicht kregen van de bestaande realiteit en de aan de gang zijnde evolutie. CasCas wilde vooral de ongelijke mobiliteit aanpakken en nam zich dus voor om op maat van elke begunstigde informatie te verstrekken over het straattheater en het circus in het algemeen, maar ook over mogelijkheden voor individuen (residenties, research, netwerking, specialisatie, distributie ). Het dient daarbij gezegd dat deze ongelijkheid veelal het gevolg is van een gebrek aan intellectuele en institutionele erkenning voor deze artistieke praktijk die overal op het Europese continent opgang maakt. Naast kennismaking met de realiteit van een ander land kregen de deelnemers ook gelegenheid voor interactie op een ander niveau. Het was immers de bedoeling de bezoeken samen te beleven met professionelen met andere geografische en professionele achtergronden, competenties en kennis samen te brengen en perspectieven te openen door de confrontatie met andere manieren van denken, werken en leren aan te gaan. De laatste doelstelling die werd vastgelegd was dat elke partner in het project op zijn beurt een bron van informatie zou worden en elk lid van zijn team zo in dit proces zou betrekken, zodat iedereen baat ondervindt bij een goede circulatie van kennis: in een permanent contact met lokaal straattheater en circus was het inderdaad belangrijk dat de deelnemers de informatie die zij tijdens hun bezoeken vergaard hadden, zouden doorgeven, en dat zij ze de mogelijkheden die in andere landen bestaan bekend zouden maken bij wie er gebruik van zou kunnen maken. Interculturele dialoog, peer to peer leren, het verwerven van competenties... allemaal begrippen waar Europese projecten gewoonlijk bol van staan. Maar CasCas heeft de uitdaging aangegaan ze ook in concrete acties om te zetten met uitwisselingsmomenten van hoge kwaliteit. En iedereen heeft de mogelijkheden die geboden werden om te groeien, inzicht te verwerven, een beeld van de toekomst te vormen niet alleen voor ieder op zich, maar voor straattheater en circus op Europees niveau - gretig aangegrepen. Bovendien was het fascinerend te zien hoe de getoonde projecten en werken en de gesprekken stof leverden voor bezinning over alle mogelijke 1

2 wereldwijde politieke, economische en sociale uitdagingen waar onze samenlevingen mee geconfronteerd worden en over de onzekerheid of de hoop er het gevolg van is. Ik heb als toeschouwer het voorrecht gehad het project in zijn geheel te volgen en de vier groepen deelnemers op hun reisweg te vergezellen. Vermits ik opdracht kreeg onze reizen te documenteren, werkte ik een tekst uit waarin ik die reizen beschrijf in de vorm van fragmenten die telkens bepaalde initiatieven belichten om zo de rijkdom aan en diversiteit binnen de verschillende artistieke praktijken te belichten. Het gaat hier dus niet om een diepgaande studie van kunst in de openbare ruimte en artistiek circus in Europa, en evenmin om een exhaustief verslag van onze dagelijkse bezigheden. In de hier volgende bladzijden probeer ik alleen maar een idee te geven van een geweldige ervaring en laat ik de professionelen geregeld zelf aan het woord. Ziehier dus een paar postkaarten die ik onderweg naar verschillende bestemmelingen verzond. Op elk kaartje staat de uitnodiging die projectcoördinator Kiki Muukkonen lanceerde werd met de woorden: Ik heb gedroomd dat CasCas een werkwoord was : Laten we CasCassen! Postkaarten voor iedereen Eendracht maakt macht: het oude devies manifesteerde zich tijdens onze reizen in zijn volle betekenis en wij hebben het heel concreet ondervonden. Overal waar mensen uit het straattheater of circus bijeenkwamen om waarden te verdedigen of voorstellen aan de instellingen te formuleren, verbeterde de algemene situatie. In het zog van een politieke erkenning van deze opkomende praktijk als artistieke praktijk, werden specifieke voorzieningen in het leven geroepen, infrastructuur gecreëerd of verbeterd en kregen artistieke producties meer zichtbaarheid. Het bundelen van de gemeenschappelijke belangen gebeurde via het oprichten van gespecialiseerde centra (zoals het Circuscentrum of Sirkuksen tiedotuskeskus) of van verenigingen van professionelen (zoals Manegen of de National Association of Street Artists). Als informatiepunten werden zij bevoorrechte gesprekspartners bij de lokale zowel als nationale - politieke overheden en voedden zij reflectie en het debat bij diegenen die belangrijke beslissingen moeten nemen in het cultuurbeleid. Uit de talrijke lessen die ik uit de tournee heb geleerd is de nood aan een sterke belangenbehartiger voor het circus in het Verenigd Koninkrijk veruit de belangrijkste. Wij hebben het Circus Development Agency, maar dat agentschap verloor twee jaar geleden zijn subsidies en is vandaag nog maar een skelet. Het Finse Sirkuksen tiedotuskeskus (circusinformatiecentrum) toonde duidelijk aan hoe belangrijk het voor een land is om belangenbehartiging op hoog niveau te hebben. In het VK zijn wij een verzameling individuen, gezelschappen en instellingen die elk op zich goed werk leveren, maar een overkoepelende structuur missen om de sector tot een samenhangend geheel te smeden. Wij leven teveel van project naar project, focussen op de lokale situatie en het overleven van het gezelschap, en bijgevolg wordt coördinatie tussen regio s, scholen, gezelschappen en projecten over het hoofd gezien. Dat verzwakt ons als sector in heel veel opzichten, zelfs al beschikken we over sterke artiesten, festivals, instellingen en zo voort. Een Britse artiest (CasCas Finland) Belangenbehartiging We noteren alvast dat de diverse actoren in dit proces hun eigen identiteit niet verliezen en hun eigen weg blijven volgen. Zij formuleren gezamenlijke voorstellen en spreken met één stem over onderwerpen die hen allen aanbelangen en bevorderen zo de cohesie en het professionalisme van de sector. Zweden biedt een mooi voorbeeld met Manegen, een promotieplatform voor circus, cabaret en straattheater: de organisatie groepeert opleidings- en distributie-initiatieven zowel als 2

3 onafhankelijke artiesten. Zoals overal bestonden er ook hier natuurlijk wrijvingen tussen structuren of personen, maar die vloeiden voort uit het zoeken naar eenheid en naar heldere boodschappen die de wereld ingestuurd konden worden. Af en toe verliep dit collectieve werk wat moeizamer dan anders, bij voorbeeld in het geval van Rezo, dat de vier centra voor straattheaterresidenties in Wallonië groepeerde. Door de concurrentie tussen de verschillende actoren in hun zoektocht naar overheidssubsidie en de soms grote verschillen in persoonlijkheid slaagde dit netwerk er niet in een echt collectief project uit te werken. Ik vermoed dat het de solidariteit binnen de sector was die mij nog het diepst getroffen heeft. Iedereen lijkt zich betrokken te voelen bij de ontwikkeling van de sector in zijn geheel, jonge artiesten net zo goed als gevestigde waarden. Zij komen allemaal op voor een vooruitgang van de sector en hoewel de strijd om een breder publiek te bereiken moeizaam verloopt, toch had bijna iedereen die wij ontmoetten het gevoel dat het kon lukken en er dat er in Zweden veel te beleven viel. Brits technicus (CasCas Zweden) En die eendracht bestaat, dat vechten voor zaken die iedereen aanbelangen en pleitbezorging op Europees niveau. Het Circostrada Network verenigt als platform een zestigtal actoren van uiteenlopend profiel uit heel Europa, die samen werken aan het formuleren van aanbevelingen bij de Europese instellingen, de lidstaten en de burger in het algemeen. Samenwerking tussen verschillende landen bevorderen, good practice propageren en toepassen, artistieke gezelschappen uitrusten met praktische informatie het platform is heel actief en boekt talrijke resultaten. Elk grensoverschrijdend samenwerkingproject steunt overigens op het delen van kennis en ervaring en CasCas is daar een mooie illustratie van. De actoren ondersteunen elkaar over de grenzen van hun eigen land heen en verhogen daarmee niet alleen de meerwaarde van hun projecten, maar helpen al wie tot die solidaire straattheater- en circusgemeenschap behoort. Er schiet mij een anekdote te binnen die deze solidariteit illustreert: tijdens de ontmoetingen met vertegenwoordigers van cultuurcommissies of ministers bevoegd voor cultuur deden de deelnemers veel meer dan alleen maar informatie vergaren. Vermits zij uit een ander land kwamen en dus niets te verliezen hadden, konden zij vrijuit het gebrek aan samenhang tussen de bestaande politieke strategieën met de vinger wijzen, het veelvoorkomend gebrek aan interne expertise om straattheater- en circusprojecten competent te evalueren hekelen, en een lans breken voor een erkenning van hun sector en voor het respecteren van een gelijke behandeling van hun discipline naast andere kunstdisciplines. Openheid van geest Om kennis te delen, netwerken tot stand te brengen en, belangrijker nog, een Pan-Europese dialoog te openen over de rol en de toekomst van de nieuwe circus- en straattheaterkunsten van de 21 ste Eeuw, is openheid van geest van onschatbare waarde. Ik geloof dat wij, door in Europa een gemeenschapsgevoel tot stand te brengen dat niet alleen diversiteit huldigt en onderlinge verschillen respecteert, maar uiteindelijk ook samenwerking over de grenzen heen bevordert, zullen zien hoe dat heel opwindend werk zal opleveren, dat toegankelijk is voor om het even welk publiek, een geweldig artistiek en sociaal potentieel heeft, waarvan de performances inspirerend zullen zijn en uitdagen tot verandering. (Een Britse kunstenaar en regisseur, CasCas Zweden) De belangrijkste uitdaging voor de sector is en blijft openheid van geest, het uit de wereld helpen van vooroordelen (b.v. dat circus meer is dan het traditionele circus met dieren, dat straattheater veel meer is dan vuurspuwers en ballonnenmakers ). Er is nog een lange weg te gaan, maar er werden al resultaten geboekt. In Vlaanderen bij voorbeeld, bleven cultuurcentra grotendeels gesloten voor circus, omdat de programmatoren weinig of geen idee hadden van wat er allemaal gemaakt wordt en door wie. Toch lijkt er een evolutie op gang gekomen te zijn met het 3

4 programmeren van voorstellingen in hun jeugdprogramma. Dat is natuurlijk niet voldoende, maar de Vlamingen D Irque & Fien hebben al avondvoorstellingen gekregen en zo een lans kunnen breken voor Vlaamse gezelschappen. Hetzelfde zien we in Finland, waar een circuit van 57 onafhankelijke theaters altijd eigen producties programmeerde met acteurs die op jaarbasis betaald werden. Vandaag staan zij onder druk om hun werking meer open te stellen voor externe producties, met name voor circus, om Finse circustroepen de kans te geven hun voorstelling meer en beter in Finland te verspreiden. Dat is vandaag nog steeds niet het geval, vermits bepaalde producties maar een paar keer gebracht worden vóór zij naar het buitenland geëxporteerd worden, of al verdwijnen nog vóór zij goed en wel te zien waren. Binnen de circusgemeenschap lijkt er een samenhang en een onderlinge bereidwilligheid te bestaan die er in het Verenigd Koninkrijk niet langer is. Ik geloof dat onze sector in die mate gegroeid is dat wij nu allemaal moeten vechten voor werk, en die competitiviteit geeft aanleiding tot een gebrek aan solidariteit. Een Brits technicus (CasCas Zweden) Ambachtelijkheid Een gebrek aan nieuwsgierigheid bij programmamakers, te weinig gelegenheid om werk te tonen, gebrekkige ondersteuning van distributienetwerken, gebrekkige ondersteuning van export van werk naar het buitenland, ontbreken van beurzen waarmee de sector kan professionaliseren, gebrekkige ondersteuning van jong, aanstormend talent dat zijn de klachten die de deelnemers aan CasCas hebben laten horen of in andere landen hebben gehoord en die zij nu aan overheidsinstellingen voorleggen. Het zijn collectieve verzuchtingen, maar ook de actie is collectief! Het Stockholm Street Festival we zullen het er verder in de tekst nog over hebben werd gelanceerd om de inwoners van Stockholm te laten kennismaken met straattheater en circus, om het publiek smaak te doen krijgen in deze in Scandinavië weinig bekende kunstvormen. Laat ons ook niet vergeten dat de APCC, de beroepsvereniging voor circus van Catalonië, in hartje Barcelona een ruimte voor residenties opende om tegemoet te komen aan de noden van lokale gezelschappen. Volgens hetzelfde principe gaven pioniersgezelschappen zoals Cirkus Cirkör in Zweden, NoFit State in Wales of Circo Aereo in Finland jonge artiesten die bij hen kwamen aankloppen een steuntje in de rug. Zij stelden werkplaats ter beschikking, leverden mentoren of administratief en technisch advies, traden op als uitvoerend producent, of huisvestten artiesten of productiemedewerkers in opleiding en vulden zo de hiaten in het gebrekkige overheidsbeleid op. Zij speelden daarbij een structurerende rol ook vandaag nog krijgen sommige van die gezelschappen de opdracht van de overheid om de rol van intermediaire organisatie te spelen. Circo Aereo kreeg bij voorbeeld steun van het Finse ministerie van Onderwijs en Cultuur en van de Kone Foundation voor het beheer van Hautomo, een soort broedplaats. Jonge artiesten konden er hun projecten ontwikkelen doordat hen een kader geboden werd, zij artistiek advies kregen en gecoacht werden bij de productie, waardoor hun professionele loopbaan een sterke start kon nemen en zij coproducties en partnerships konden aangaan. In kon Hautomo helpen bij de ontwikkeling van zes projecten: BJ van het gezelschap Chipmunk Forge; de performance O Baltimore van Petri Tuominen, medeoprichter van de Race Horse Company geïnspireerd door filmmaker John Waters; O DD van Rauli Kosonen, nog een lid van de Race Horse Company, met een atypische scenografie die terugkeert naar de circustent; Knit van Joona Kaakinen en Aino Hurri, een korte voorstelling voor jongeren bij hen thuis; Circles, een stuk voor figurentheater en animatiefilm van Kalle Lehto, en ten slotte HUHU van Ilmatila, een project waarin circus en digitale kunst in fasen verwerkt worden tot een animatiefilm. Het fantastische gevoel dat je een band hebt met mensen met wie je dezelfde passie deelt, 4

5 en veel belangrijker nog dat je elkaar zoveel kunt helpen gewoon door ideeën, inzichten, kennis en contacten uit te wisselen. Ik kwam thuis met een hoofd vol nieuwe inspiratie en ik weet dat ik hetzelfde heb teweeggebracht bij op zijn minst een paar andere deelnemers. Een Nederlandse programmator (CasCas Zweden) Postkaarten van de toekomstige generaties Jongerencircus Een andere overeenkomst is de populariteit van wijkcircus; overal in het land rijzen kleine scholen uit de grond of zijn er al een decennium of zo bezig. Alleen Berlijn heeft hierin een sterke culturele traditie door het Cabuwazicircus en andere circuscursussen die na school of na het werk in de wijk gegeven worden. (Ik heb altijd gevonden dat dit een heel sterke manier is om aan publieksopbouw te doen als je kinderen of jijzelf circus doet, dan zal je makkelijker een circusvoorstelling bijwonen.) Een in Duitsland wonende Australisch artiest en lesgever (CasCas België) In al de landen die ik in het kader van CasCas bezocht is er een overvloed aan initiatieven rond vrijetijdscircus, vooral gericht naar jongeren, maar lang niet uitsluitend. Gwendolien Sabbe, programma-adviseur bij cultuurcentrum De Spil in Asse, bevestigde dat er veel scholen waren en dat zij het hele jaar door veel kinderen over de vloer kregen voor naschoolse cursussen, soms ononderbroken. Tijdens ons verblijf in Gent woonden wij trouwens het tiende Jeugdcircusfestival bij, een internationaal rendez-vous georganiseerd door het Circuscentrum. In het Verenigd Koninkrijk en de Ierse Republiek leek het of elk mogelijke creatieruimte de deuren opende voor dit soort activiteit om financiële reden, zeker en vast, maar ook vanuit de bekommernis om toekomstige generaties (toeschouwers en soms ook artiesten) te vormen of op te leiden. Ik plan op zekere dag ook een familievakantie in Wookey Hole met mijn zoon. Een Zweeds artiest en regisseur (CasCas Ierland & Groot-Brittannië) Op onze weg kwamen we op de gekste plaats die je maar kunt bedenken: Wookey Hole, een landelijk dorpje dat ingepalmd werd door Jerry Cottle, een van de Britse pausen van het traditionele circus. Hij besloot er zijn oude dag actief door te brengen door een hoeve te kopen, met de bijbehorende landerijen en archeologische grotten (aan de overkant van het Kanaal kan je zoiets inderdaad kopen!). Het hele domein werd omgebouwd tot een toeristische attractie rond het circus, met de bouw van een hotel en restaurants, een tentoonstelling van oude kermisobjecten, een speelterrein rond de legende van de heks van Wookey (en dinosaurussen voor het waarom daarvan moet je met je eigen ogen gaan kijken) Deze pudding van twijfelachtige smaak, die gastvrij en enthousiast geleid wordt door deze man, herbergt zowaar ook een school voor vrijetijdscircus waar de kinderen technisch op een verbluffend hoog niveau onderwezen worden. Het is zonder twijfel de beste school van het hele land: Wat mij vooral opviel was het hoge technische niveau en professionalisme van het jeugdcircus. Eerlijk gezegd waren zij vakkundiger dan veel professionele voorstellingen die ik gezien heb. Een Iers artiest en regisseur (CasCas Ierland & Groot-Brittannië) En dat het vuur van de passie voor een performer het allerbelangrijkste is de grootste belevenis van mijn tournee was de heel traditionele circusvoorstelling van het jeugdcircus van Wookey Hole. Een Deens artiest en regisseur (CasCas Ierland & Groot-Brittannië) Hét land van het jeugdcircus is echter zonder twijfel Finland. In 2011 leidde Circus Helsinki 800 mensen op en diversifieerde het zijn cursussen - volgens leeftijdsgroep, niveau, discipline een ware circusfabriek voor kinderen en volwassenen (tot 70 uur les per week!), in de gebouwen van 5

6 een voormalig industrieterrein. Het werd in 2001 opgericht voor 12 leerlingen, maar het succes hield aan en de school verhuist binnenkort naar een locatie in de buurt van Cirko-kesku, het centrum voor hedendaags circus. Elk jaar volgen enkele leerlingen een intensieve opleiding om professional te worden. Toch worden zij door de directie niet speciaal in die richting geduwd, integendeel zelfs: de school waarschuwt hen voortdurend hoe onzeker het beroep van circusartiest is. In België is er echter een diepe kloof tussen de scholen voor amateurs en de beroepsscholen. Dit lijkt in Finland niet het geval te zijn. In scholen voor amateurs is het circus blijkbaar van een heel hoog niveau. Die scholen lijken veeleer te functioneren als voorbereidende opleidingen, en dat bestaat in België niet. Belgisch dramaturg en cultuurjournalist (CasCas Finland) Hetzelfde geldt voor de Sorin Sirkus school, die in 1985 werd gesticht in Tampere: een handjevol technisch hoogbekwame adolescenten waagden, vaak met succes, hun kans bij een aantal wereldwijd gerenommeerde hogescholen, waaronder de Ecole nationale supérieure van Montréal en de Ecole supérieure des arts du cirque in Brussel. De organisatie is overigens onafgebroken nauw betrokken bij Europese sectorale netwerken, zoals de FEDEC (Fédération Européenne des Ecoles de Cirque), NICE (Network International Circus Exchance) en Caravan (Youth Circus and Education Network). Maar vergis u niet: Sirkus Sorin is in de eerste plaats een bloeiende hobbyschool waar jaarlijks honderd tot zelfs tweehonderd voorstellingen gegeven worden om de vorderingen van de aankomende circusartiesten tijdens het jaar in de kijker te zetten. Directrice Taina Kopra let er nauwgezet op dat de ouderen de jongeren inspireren en de resultaten zijn ongelooflijk. De omstandigheden waarin de opleiding plaatsvindt zijn niet vreemd aan dat succes: drie repetitieruimten, 14 lesgevers, een kostuumafdeling en een atelier voor decors en accessoires, een volledig state of the art uitgeruste en aanpasbare zaal voor voorstellingen voor 480 toeschouwers (zonder twijfel de mooiste circuszaal van heel het land) De grote droom kan uitkomen! Sorin Circus zien was inspirerend, want wij dromen van een dynamische, multifunctionele circusruimte in het hartje van Newcastle, waar de jeugd en de lokale gemeenschap kunnen participeren. Het is ook hoopgevend te zien hoe een circus het middelpunt kan zijn van een cultuurwijk en van grootschalige stadsvernieuwing zoals Suvilahti. Er zijn dus plekken in Europa waar veel plaats gemaakt wordt voor het circus. Een Brits artiest (CasCas Finland) Alle scholen maakten gewag van een toenemend aantal vrouwelijke leerlingen, alsof de kleine meisjes nu niet meer naar de balletschool gaan. Dat lijkt er op te wijzen dat de jongens het circus steeds minder als een mannelijke of viriele bezigheid beschouwen, al waagde niemand van de ondervraagden zich aan een hypothese die dit veranderende imago en deze leegloop zou kunnen verklaren. We hadden dit onderwerp graag voorgelegd aan Tove Sahlin, activiste van Women in Swedish Performing Arts, die ik tijdens CasCas Zweden ontmoette en die blijk gaf van een heel heldere kijk op de plaats die het genre in de kunst krijgt. Hogere opleiding Op het vlak van kwaliteit en resultaat van het circusonderwijs is Zweden waarschijnlijk een van de beste plekken in de wereld ik ben nog geen week terug in het VK, maar heb er al reclame voor gemaakt! Een Brits artiest (CasCas Zweden) Wij waren inderdaad sterk onder de indruk van de DOCH - Dans och Cirkushögskolans (Dans- en circushogeschool) in Stockholm, vooral dan van de luxueuze en moderne infrastructuur en de visionaire oriëntaties. Van alle landen die we bezochten lijkt dit ons het neusje van de zalm op het vlak van hogere opleiding voor circuskunsten al moeten we wel even vermelden dat wij de 6

7 ESAC (Ecole Supérieure des Arts du Cirque) in Brussel niet hebben kunnen bezoeken omdat zij gesloten was tijdens de zomervakantie Choreografe, docent en rector Efva Lilja verwelkomde ons met een vinnige en hekelende uiteenzetting over het Zweedse onderwijssysteem: over de toenemende nadruk op cultural and creative industries en over de exorbitante inschrijvingsgelden voor studenten van andere continenten (tienduizenden Euro per jaar). Zij tekende bondig een portret van een systeem dat wankelt door de crisis, en van de strijd om de erkenning van de plaats van de kunst in de samenleving. In een comfortabel auditorium luisterden wij ingetogen naar haar uiteenzetting over het artistiek onderzoek, de praktijk en de opleiding, de theorie en vooral de bruggen die geslagen worden met andere academische disciplines. Op het vlak van circusopleiding, onderwijs en academisch onderzoek denk ik dat Zweden op kop loopt nergens in Europa is de groei zo snel en bewust geweest. Het door de staat gefinancierde hoger onderwijs is buitengewoon vruchtbaar, veel meer dan in het VK. En het opendeur beleid, tenminste voor EU-burgers, zorgt voor een brede diversiteit onder de deelnemers, wat de kunstpraktijk alleen maar ten goede komt. Een Brits artiest (CasCas Zweden) Marie-Andrée Robitaille, artistiek directeur van de DOCH, gaf ons een rondleiding langs de werkruimten. Daar stoorden we een koorddanser op het slappe koord en een acrobaat die op zijn hoofd stond - ze trokken snel hun T-shirt weer aan en zetten de keiharde R&B muziek zachter. Robitaille, een in Zweden gevestigde Franstalige Canadese uit Québec die vroeger bij Cirque du Soleil en Cirkus Cirkör werkte, was talent scout bij Cirque du Soleil, wat in ons gezelschap hier en daar wenkbrauwen deed fronsen. De lessen, die in 2005 van start gingen, worden op dit ogenblik gevolgd door vijftien tot twintig studenten en leiden tot een licentiaatdiploma. De opleiding trekt ook veel buitenlanders, zowel bij studenten en mensen die aan hun proefschrift werken als bij professoren. In Finland biedt de faculteit toegepaste wetenschappen onderdak aan de Turku Arts Academy en de voortgezette cursus circus. Het pedagogisch team moedigt de studenten aan een universitair diploma te behalen, omdat dit meer kansen op een carrière biedt en hun omscholing vergemakkelijkt. Want en dat is heel interessant 60% van de studenten wil later les geven en niet zozeer zelf professioneel circusartiest worden. Na de graad van licentiaat specialiseren veel studenten zich voor master in de pedagogie en didactiek, waarmee zij meer kans op een job hebben Scandinavisch pragmatisme... De licentiaatopleiding is bovendien technisch geen hoogstaande opleiding. Studenten die zich willen bekwamen tot professioneel circusartiest moeten dus vaak uitwijken naar het buitenland naar Frankrijk, Oekraïne, België - of naar elders in Zweden. Daartegenover staat dat studenten die hun diploma willen homologeren, verplicht zijn een verhandeling te schrijven over een praktisch of theoretisch onderwerp van het circus en wij ondertussen maar dromen van een databank waarin al deze documenten samengebracht worden, zodat de opgedane kennis beter kan circuleren Zonder aanmatigend te willen klinken ( ) artiesten in Zweden wonen elke voorstelling bij die naar de stad komt. De hogere opleiding is (tenminste formeel gezien) een artistieke opleiding, en hier is een scoop: een volwaardig professioneel circusartiest leid je niet op in twee jaar. Drie jaar is genoeg ALS hij al enige ervaring heeft of opleiding genoot, maar 2 jaar zonder dat zeker niet. Een Zweedse producent (CasCas Ierland & Groot-Brittannië) Sociaal Circus zelfvertrouwen verwerven, plezier beleven en respect winnen, onafhankelijk zijn en tolerant projectverantwoordelijke Sofia-Charlotta Kakko en haar assistente Piia Karkkola werken op het 7

8 Centrum voor toegepast onderzoek in de theaterpraktijk aan de universiteit van Tampere. Deze professionelen stonden aan het hoofd van een onderzoeksproject rond sociaal circus dat wilde nagaan in welke zin het circus zich manifesteert als een waardevol instrument om met probleemgroepen te werken. Het Sosiaalinen Sirkus, dat tot stand kon komen dank zij de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), is afgelopen. Niemand weet of het nog een vervolg zal krijgen. Al was de aanvankelijke doelstelling van dit project een handleiding voor sociale werkers op punt te stellen ze wordt binnenkort in het Fins en Engels uitgegeven dan moest het onderzoek ook zeven pilootprojecten op punt helpen stellen en een analyse maken van de resultaten van een aantal specifieke workshops die plaatsvonden tussen najaar 2009 en voorjaar De achterliggende gedachte was een zo helder en duidelijk mogelijke inschatting te maken van de impact op diverse bevolkingsgroepen gehandicapten, bij voorbeeld en om gemeentebesturen ertoe aan te zetten om duurzame acties te ondernemen en daarbij een beroep te doen op de knowhow van de circuswereld. En de zeven partners werden natuurlijk uitgenodigd om mee in dit avontuur te stappen. We zullen nog zien hoe de goedgemeente zich zal laten overtuigen door dit pakket nieuwe argumenten. De deelnemers aan CasCas noemden kleinschalige sociale circusprojecten in de vier uithoeken van Europa, projecten van korte duur die vooral steunden op sterk geëngageerde vrijwilligers. Agit Cirk in Lapland, bij voorbeeld, organiseerde workshops voor jonge pubers en adolescenten uit vluchtelingenkampen en wist hen weer aan het lachen te krijgen door hen acrobatie of touwklimmen te leren: de workshops vonden in het algemeen plaats in een cultureel centrum in Rovaniemi, waar de deelnemers op onregelmatige tijdstippen konden oefenen en waar kleine voorstellingen voor het lokale publiek georganiseerd werden met stevige parka s en handschoenen aan als het in open lucht was! Opnieuw leren lachen, dat is wat Clowns Zonder Grenzen Zweden wilde bereiken tijdens de humanitaire missies in de vluchtelingenkampen, vooral in Afrika beneden de Sahara. Wij luisterden ontroerd naar de vreselijke getuigenissen en de overwinningen die hun vrijwilligers boekten. Zij hebben net een master Year in Physical Theatre op het conservatorium uitgeprobeerd - kwestie van de studenten te sensibiliseren voor andere artistieke praktijken dan die welke gebaseerd zijn op tekst en hen uit te nodigen mee te gaan op hun verre missies. Meer algemeen bekeken is de actie gericht op bepaalde sociale groepen, i.e. de mensen van om de hoek, een courante, zelfs historische praktijk in het Verenigd Koninkrijk en de Ierse Republiek. De troep van Spraoi in Waterford brengt elk jaar trouwens een combinatie van een straattheaterfestival met workshops voor de inwoners ter voorbereiding van de grote stadsparade. Generaties lang al bouwen de inwoners vrijwillig decors, wagens en machinerie en maken zij kostuums voor het defilé, waar de hele stad aan deelneemt. Knowhow benutten, tijd voor iets maken, een moment samen met de buren doorbrengen je beseft dadelijk in welke mate deze culturele werking met straattheater en circus bijdraagt tot de sociale cohesie, vooral als er een visie op lange termijn achter zit. Kunst van alledag inzetten als instrument, zonder wakker te liggen van economische of toeristische return, maar wel van het bevorderen van de kunst van het samenleven. Turku 2011, Europese culturele hoofdstad, lanceerde een opmerkelijke studie van de impact van cultuur op het welzijn. Levensvreugde, zeker en vast, maar het onderzoek wilde enerzijds vooral indicatoren definiëren en anderzijds de impact van kunst en cultuur op de gezondheid inschatten. Er bestond zelfs een programma over de geestelijke gezondheid van de allerjongsten, waaraan heel wat scholen meewerkten. Bovendien verzorgde de faculteit geneeskunde medische 8

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Reportage: Een carriere in het circus: De ideale versiertruc. 074 onderwijs, jeugd en cultuur. 076 Onderzoek: Europa en de toegang van jongeren

Reportage: Een carriere in het circus: De ideale versiertruc. 074 onderwijs, jeugd en cultuur. 076 Onderzoek: Europa en de toegang van jongeren pag 2 inhoud inhoud pag 3 inhoud Voorwoord: Er hangt iets in de lucht, 007 Reportage: Een carriere in het circus: 064 er bloeit iets moois... hoe begin je eraan? Inleiding: De Nieuwe Smakers 009 De ideale

Nadere informatie

Een samenleving voor alle seizoenen

Een samenleving voor alle seizoenen Een samenleving voor alle seizoenen Relaties tussen generaties : een uitdaging Een samenleving voor alle seizoenen-relaties tussen generaties : een uitdaging Cette publication est également disponible

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Bảo vệ : sản văn hóa in Vietnam

Bảo vệ : sản văn hóa in Vietnam internationaal Marc Jacobs Bảo vệ : sản văn hóa in Vietnam Y Immaterieel-erfgoedbeleid, het Vietnamees etnologiemuseum en het loslaten van en terugkijken op de subsidie-economie 42 Bảo vệ is een oude Vietnamese

Nadere informatie

De Verhalenbakkerij Rapportage van een praktijkonderzoek met makers in community arts In het kader van het Pomica-traject

De Verhalenbakkerij Rapportage van een praktijkonderzoek met makers in community arts In het kader van het Pomica-traject De Verhalenbakkerij Rapportage van een praktijkonderzoek met makers in community arts In het kader van het Pomica-traject Michelle van der Tier (oktober 2011) 1 Onderzoekrapport Community Art Project De

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie

Universiteit HasseltMagazine

Universiteit HasseltMagazine België - Belgique PB 3500 Hasselt 1 12/867 afgiftekantoor 3500 Hasselt 1 erkenning: P303505 Universiteit HasseltMagazine Eredoctoraten in het teken van diversiteit Nummer 3 juli 2011 jaargang 6 Verschijnt

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Het Kantelingsalfabet. Uiteindelijk is elke kanteling het resultaat van mensenwerk. - Jan Rotmans in zijn hoofdstuk Kantelen

Het Kantelingsalfabet. Uiteindelijk is elke kanteling het resultaat van mensenwerk. - Jan Rotmans in zijn hoofdstuk Kantelen Het Kantelingsalfabet Uiteindelijk is elke kanteling het resultaat van mensenwerk. - Jan Rotmans in zijn hoofdstuk Kantelen Een co-creatie van een divers gezelschap van kantelaars, dwarsdenkers, verbinders,

Nadere informatie

Productie door de burger. Democratischer dan volksvertegenwoordiging. Jurgen van der Heijden

Productie door de burger. Democratischer dan volksvertegenwoordiging. Jurgen van der Heijden Productie door de burger Democratischer dan volksvertegenwoordiging Jurgen van der Heijden 1 Productie door de burger Democratischer dan volksvertegenwoordiging Jurgen van der Heijden 2 3 Productie door

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten De Vrijheid van de Sudbury Valley School Daniel Greenberg en anderen 35 jaar ervaringen en inzichten Daniel Greenberg en anderen De Vrijheid van de Sudbury Valley School vijfendertig jaar ervaringen en

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

40 jaar Destelheide. feestnummer. DH-infoblad. Informatieblad van het vormingscentrum Destelheide -Nr 21. Belgie- Belgique

40 jaar Destelheide. feestnummer. DH-infoblad. Informatieblad van het vormingscentrum Destelheide -Nr 21. Belgie- Belgique Belgie- Belgique P.B- P.P, 1650 Beersel BC 1646 P 209319 Afgiftekantoor Beersel DH-infoblad Informatieblad van het vormingscentrum Destelheide -Nr 21 feestnummer 40 jaar Destelheide V.U. Guy Uyttebroeck,

Nadere informatie

Wetenschapscommunicatie

Wetenschapscommunicatie Wetenschapscommunicatie 20 JAAR WETENSCHAPSCOMMUNICATIE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL SPECIALE EDITIE - DECEMBER 2006 CONTACT Vrije Universiteit Brussel Departement Research & Development Cel Wetenschapscommunicatie

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Chief of Mission IOM in Nederland

Chief of Mission IOM in Nederland MIGRATIE INFO NUMMER 4 15e JAARGANG december 2009 migratie en religie, cultuur en traditie _ Hoe belangrijk zijn religie, cultuur en traditie voor de migrant en de samenleving? Wat is de rol van religieuze

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2014 > 2019

Cultuurbeleidsplan 2014 > 2019 Cultuurbeleidsplan 2014 > 2019 1 2 INHOUDSTAFEL Voorwoorden p. 04 Schepen Nederlandstalige Aangelegenheden p. 04 Voorzitter Adviesraad Cultuur van Sint-Gillis p. 05 Voorzitter Raad van Beheer van de Nederlandstalige

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

inhoud prima vista O&O interview parelvisser heilig huisje O&O vrienden Kort 34 Agenda 38

inhoud prima vista O&O interview parelvisser heilig huisje O&O vrienden Kort 34 Agenda 38 inhoud FORUM, tweemaandelijks tijdschrift uitgegeven door het Koninklijk Conservatorium Antwerpen AP-Hogeschool issn 0779-7397 Hoofdredactie Lieve Eeckhaut Eindredactie Lieve Eeckhaut Redactie Hans Dowit,

Nadere informatie

Hoe alle medewerkers betrekken bij de MVO-strategie?

Hoe alle medewerkers betrekken bij de MVO-strategie? Hoe alle medewerkers betrekken bij de MVO-strategie? 8 tips om een veranderingsproces in goede banen te leiden 10 YEARS! inhoud Inleiding...3 Acht tips om een veranderingsproces in goede banen te leiden...4

Nadere informatie

1. INLEIDING: ONTSTAAN VAN HET PROJECT BETONNEN JUNGLE

1. INLEIDING: ONTSTAAN VAN HET PROJECT BETONNEN JUNGLE WOORD VOORAF INLEIDING DEEL 1: KADER VAN HET PROJECT 1. INLEIDING: ONTSTAAN VAN HET PROJECT BETONNEN JUNGLE 2. DOELGROEP 2.1. ONTSTAAN VAN DE TONEELPLOEG 2.2. SAMENSTELLING VAN DE TONEELPLOEG 2.3. BELEVINGSWERELD

Nadere informatie

Ons Droomhuis. i.s.m: s Heeren Loo

Ons Droomhuis. i.s.m: s Heeren Loo Ons Droomhuis Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP) Auteur: Saskia Moerbeek Willem de Zwijgerlaan 350 B/2 1055 RD Amsterdam E: info@stichtingbmp.nl W: www.stichtingbmp.nl i.s.m: s Heeren

Nadere informatie