Het AK avonturenparcours Amateurkunsten in de beleveniseconomie Kaat Peeters

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het AK avonturenparcours Amateurkunsten in de beleveniseconomie Kaat Peeters"

Transcriptie

1 Het AK avonturenparcours Amateurkunsten in de beleveniseconomie Kaat Peeters Amateurkunsten in de 21 ste eeuw Elk weekend kan je wel ergens in Vlaanderen te gast zijn op het vijftig- of zelfs honderdjarig jubileum van een culturele vereniging. Met name toneelgroepen, koren en harmonies kennen vaak een lange traditie en hebben verschillende generaties creatievelingen kunnen boeien. Het verenigingsleven blijft in Vlaanderen een belangrijke impact hebben. Ook de amateurkunstensector telt heel veel verenigingen en er is, ondanks sommige berichten, geen sprake van een dalende trend. De verenigingen blijven hun belang houden. Anderzijds zijn er nu wel steeds meer individuele kunstenaars die zich in de schijnwerper weten te plaatsen en zien we, net als bij het sociaal-cultureel volwassenenwerk het geval is, meer losse verenigingsverbanden met kortere engagementen. Ook hier is sprake van de zogeheten zapcultuur. Een zapcultuur die soms als bedreiging, soms als troef wordt ervaren. Experimenteren, het proeven van, het zich op korte termijn bekwamen in een kunstdiscipline; menigeen geeft hieraan de voorkeur. Anderen halen veel voldoening uit het samen musiceren, het samen creëren van een theaterstuk, het samen dansen, het samen zingen in een koor en niet alleen de kunstbeoefening, maar ook het contact met de overige leden uit de vereniging, maakt dat vele amateurkunstenaars zich met passie en bezieling toeleggen op kunstbeoefening. Een doemscenario waarbij het aantal verenigingen tot een minimum gereduceerd wordt, is in de amateurkunstensector niet aan de orde. En dat heeft niet enkel sociologische, maar ook heel praktische redenen. Theater maak je nu eenmaal doorgaans in groep. Samen zingen en samen musiceren schept eens zoveel voldoening wanneer je met een vast gezelschap kan vooruitgang boeken. Feedback krijgen over je beeldend werk en technische en artistieke inspiratie halen uit het werk van anderen maakt dat ook in meer individualistische disciplines regelmatig groepen worden gevormd. Ook het deeltijds kunstonderwijs biedt mogelijkheden om te leren van anderen, samen met anderen te creëren in een langer durend engagement. De amateurkunstensector is een zeer diverse sector. Het amateurkunstendecreet geeft er volgende definitie aan. Amateurkunsten: elke kunstvorm die in het kader van het sociaal-culturele gebeuren aan iedere burger de kans biedt om zich via kunstbeoefening en -beleving te ontplooien en zijn potentiële creatieve vermogens te ontwikkelen op vrijwillige basis en zonder beroepsmatige doeleinden. Hieronder vallen tal van beoefenaars die actief zijn in één van volgende disciplines: muziek, beeldhouwen, dans, theater, film, fotografie, zang, multimedia, DJ en, schilderen en schrijven. De participatiesurvey Vlaanderen wees uit dat maar liefst 25% van de Vlamingen in de vrije tijd actief met één van deze kunstvormen bezig is. Anderhalf miljoen mensen dus die kiezen voor actieve kunstbeoefening. De amateurkunstensector heeft nu opdracht gegeven aan twee universiteiten om verder te onderzoeken wie die anderhalf miljoen Vlamingen juist zijn, met welke kunstvormen ze bezig zijn, individueel of in verenigingsverband, in het DKO of in een andere kunstopleiding Uit de participatiesurvey, die werd uitgevoerd door het steunpunt Re-Creatief Vlaanderen kunnen we alvast enkele interessante cijfers vermelden over het profiel van de amateurkunstenaars. Vrouwen participeren iets meer dan mannen: 26% van de vrouwen en 24% van de mannen beoefent in de vrije tijd een kunstzinnige hobby. Bij de onderverdeling in leeftijdsgroepen werd vastgesteld dat de participatie afneemt naarmate men ouder wordt. In de leeftijdscategorie van de jarigen beoefent maar liefst 52% een kunstzinnige hobby. In de leeftijdscategorie is dit nog 14%. Als we naar de scholingsgraad kijken, dan valt op dat van de respondenten die nog dagonderwijs volgen 53% met actieve kunstbeoefening bezig is. Dit cijfer benadert het cijfer van de beoefenaars tussen de 14 en 17 jaar. Verder kon worden geconcludeerd dat de participatie toeneemt naarmate de scholingsgraad hoger is. 1

2 De spreiding over de disciplines is als volgt: muziek 8,3%, schilderen 8,0%, fotografie 7,8%, zingen 7,4%, schrijven 6,5%, dans 5,5%, beeldhouwen 2,6% en toneel 1,9%. Disciplines worden regelmatig gecombineerd. Zang wordt bv. vaak gecombineerd met muziek; mensen die schrijven zijn ook vaak met schilderen bezig. Het ledenbestand van de landelijke amateurkunstenorganisaties bestaat voor maar liefst 33% uit jongeren onder de 25 jaar. In een vergrijzend Vlaanderen hoeft deze sector dus niet te vrezen voor een uitdovende instroom. Ondertussen dringt een intergenerationele aanpak zich hier wel op; 28% is boven de 50 jaar. Gegeven hoeveel creativiteit er omgaat en gegeven dat er maar weinigen zijn die van hun kunst kunnen leven, kunnen we zonder blozen stellen dat de amateurkunstensector met overtuiging de meeste creativiteit in Vlaanderen vertegenwoordigt. Beleid en structuur De amateurkunstensector wordt op Vlaams niveau ondersteund door het Agentschap Sociaal- Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen. De sector is echter niet in één domein te vatten. De amateurkunstensector bevindt zich evengoed op een snijlijn met het jeugdwerk (cfr. het bereik van een groot aandeel jongeren), erfgoed (binnen de amateurkunsten worden verschillende vormen van erfgoed levend gehouden; we denken hierbij bv. aan volksdans, vertelkunst ), samenlevingsopbouw (cfr. community arts) en, uiteraard, de kunsten. Het decreet van 22 december 2000 veranderde de sector grondig. Belangrijke uitgangspunten van het decreet waren de ontzuiling en verdere professionalisering van de sector. Het decreet erkent en subsidieert één landelijke amateurkunstenorganisatie per kunstdiscipline of deeldiscipline. De amateurkunstensector is bijgevolg door de Vlaamse overheid gestructureerd in negen landelijke, pluralistische amateurkunstenorganisaties. Deze zijn: Kunstwerk[t] (beeldende kunst), Koor&Stem (vocale muziek), Opendoek (theater), Vlamo (instrumentale muziek), Muziekmozaïek (folk en jazz), Danspunt (dans), Centrum voor Beeldexpressie (beeldcultuur), Poppunt (lichte muziek) en Creatief Schrijven (letteren). Zij worden gesubsidieerd op basis van een beleidsplan voor een periode van 5 jaar. Het aanbod van de landelijke amateurkunstenorganisaties is zeer rijk en divers. Het zijn stuk voor stuk informatiecentra voor alle beoefenaars. Per discipline of deeldiscipline is er een uiterst informatieve website en worden er gespecialiseerde tijdschriften uitgegeven. Verschillende organisaties hebben een open documentatiecentrum waar men ondermeer repertoire-advies kan krijgen. Er worden documentatie-en werkmaterialen ontwikkeld en de sector organiseert publieksgerichte evenementen en festivals. Men kan zich met elkaar meten in diverse wedstrijden, bv. voor verschillende muziekdisciplines, het Koninklijk Landjuweel, Talens Palet, Dansjuweel Beoefenaars kunnen artistieke, organisatorische en technische begeleidingen krijgen, zoals bv.productieleiding, stemtraining, digitale beeldbewerking, cameravaardigheden, geluidstechniek, stemvorming, gehoortraining en er zijn de masterclasses voor bv. jazz of de schrijfdocentenopleiding. Met regelmaat worden vernieuwende projecten opgezet en de internationale werking wordt volop verder uitgebouwd. Binnen de sector worden tal van cross-disciplinaire initiatieven genomen en via een gericht doelgroepenbeleid zorgt de sector ervoor dat iedereen aan bod komt. Amateurkunstenaars krijgen via de negen organisaties volop speel- en expositiekansen en kunnen hun activiteiten bekend maken in binnen-en buitenland. Bij verschillende organisaties worden materialen ter beschikking gesteld - bv sokkels en kaders gratis te ontlenen bij Kunstwerk[t]- en iedereen kan terecht voor aangepaste verzekeringspakketten. Het Forum voor Amateurkunsten treedt op haar beurt op als overlegcentrum en belangenbehartiger van de negen landelijke amateurkunstenorganisaties. Het Forum stimuleert het overleg, coördineert de samenwerking en bevordert de uitstraling van de amateurkunstensector in Vlaanderen. Het Forum ontwikkelde bv. een online subsidiewijzer voor alle disciplines met een overzicht van de subsidiemogelijkheden op provinciaal, Vlaams en internationaal niveau. Het Forum voor Amateurkunsten is organisator van het landelijk evenement Week van de Amateurkunsten dat in 2009 aan haar veertiende editie toe is. In 2007 en in 2008 kende dit evenement een deelname van meer dan 180 gemeenten. De lokale coördinatoren wisten telkens meer dan activiteiten op de agenda te plaatsen. 2

3 Anno 2008 ondersteunt deze sector reeds een verenigingen verspreid over heel Vlaanderen en nog eens een individuele kunstenaars. Het bijzondere van amateurkunst Amateurkunst is iets dat je vaak beoefent met een groot engagement. Je wil het goed doen, fier zijn op wat je creëert en anderen raken met je creaties. Je steekt er heel wat van je vrije tijd in én combineert dit geregeld met een vrijwillige inzet voor je groep. Er wordt in alle disciplines gestreefd naar kwaliteit. Deze sector is vrijer van compromissen dan de professionele kunstensector. Een amateurkunstenaar creëert vanuit de drang iets te maken en hoeft zich geen zorgen te maken over de commerciële waarde ervan. Amateurkunsten vormen een basis voor een ruim sociaal netwerk. Via de individuele kunstbeoefening kan men deel gaan uitmaken van het verenigingsleven, van sociaal-artistieke projecten en andere maatschappelijke initiatieven. Bij de amateurkunsten zit je volop bij de actieve cultuurpaticipant. Wanneer het beleid inwoners optimale kansen wil geven om deel te nemen aan het culturele leven, dan maakt de mogelijkheid om zelf kunst te beoefenen daar integraal deel van uit. Mensen aanmoedigen en kansen bieden om met kunst bezig te zijn is hoe dan ook bevorderlijk voor de samenleving. Een samenleving heeft alle baat bij creatieve mensen, maar ook de gemeenschapsvormende factor en het feit dat kunst een universele taal is die in principe niemand uitsluit zijn argumenten pro het stimuleren van actieve kunstbeoefening. De kwaliteit, de creativiteit, de omvang en de potentie van deze sector wordt in de 21 ste eeuw ook meer en beter opgepikt. Steeds meer actoren ontdekken en erkennen dat hier dé bron van creativiteit te vinden is. De sector heeft de tijdsgeest ook mee waarin creativiteit een felbevraagde competentie is. Ook media pikken er makkelijker op in. Hoe media zaken in de kijker plaatsen is zeer belangrijk. Al decennia lang telt Vlaanderen een fenomenaal aantal amateurschilders en amateurfotografen die prachtig werken maken. De Canvascollectie bracht dit voor het eerst gekanaliseerd in de huiskamers en plots hoor je op de Vrijdagsmarkt mensen aan elkaar vertellen t is toch ongelofelijk wat er allemaal gemaakt wordt en d r zijn zulke schone werken bij. Mijne gebuur blijkt er ook wat van te kunnen. Het feit dat er in de voorrondes meer dan werken werden ingediend verbaasde de TV-makers, de musea en het publiek. En laat deze omvang nu net het geval zijn bij alle kunstdisciplines. Er bestaat geen enkele gemeente in Vlaanderen die niet meerdere amateurkunsteneverenigingen en tientallen, zelfs honderden duizendtallen kunstbeoefenaars telt. Hen in de kijker plaatsen heeft een effect op de samenleving. In de Canvascollectie werden professionele en amateurkunstenaars naast elkaar geplaatst, met een mooie synergie als gevolg. Het publiek wist deze synergie ook zeer te appreciëren. We hopen dan ook dat de Canvascollectie op verschillende vlakken inspiratie biedt om amateurkunstenaars serieus te nemen en hen regelmatig een plek te bieden naast de professionele kunstenaars. Inzetten op een sterke wisselwerking Waarom is een wisselwerking met deze sector interessant? Waarom en hoeveel zou je hierin investeren? Diverse goede praktijken schrijven hierop een antwoord. Beveren brengt een mooi voorbeeld met de musical die zij maakten. Het Cultuurcentrum Sint-Niklaas heeft een lange traditie in het samenwerken met het lokale amateurkunstenveld. De stad telt een flink aantal verenigingen die theater, volkstoneel, figurentheater, jeugdtheater, operette, musical, dans en muziek beoefenen. Het Cultuurcentrum biedt drie speelvlakken met hun eigen mogelijkheden en publiekscapaciteit. De verenigingen, door de Cultuurraad erkend voor podiumkunsten, krijgen hiervoor een gunsttarief voor de eigen voorstellingen, repetitietijd, hulp bij de decorbouw en uiteraard de nodige technische ondersteuning bij de voorstellingen zelf, zoals opmaken van het lichtplan, geluidstechniek, decorwissels en dergelijke. Het podiumprogramma wordt ingevuld door het Cultuurcentrum zelf, de verenigingen erkend bij de Cultuurraad (voor podiumkunsten), andere bij de Cultuurraad erkende verenigingen, scholen en 3

4 jeugdverenigingen, andere organisatoren en privé-instellingen. Hierbij dient aangestipt dat de meerderheid van de verenigingen voor podiumkunsten de podia van het cultuurcentrum gebruiken en op één uitzondering na geen eigen theater uitbaten. Decorbouw is hier een unieke service, die het Cultuurcentrum wil blijven bieden aan de erkende verenigingen. Om dit te kunnen voortzetten wordt de nodige creativiteit aan de dag gelegd. De vaste decorbouwers overleggen met de amateurkunstenaars op welke wijze de bouw van hun decors kan worden aangepakt. Uit de voorraad decorstukken, -panelen en -doeken wordt vaak geput om mits verbouwing en schilderwerk nieuwe decors te (her)scheppen. De verantwoordelijke cultuurfunctionaris zorgt voor een geïntegreerd beheer: gebouwen, budget, logistiek, veiligheid en personeel, kalenderbeheer, coördinatie, contacten met de diverse partners, samenwerkingsverbanden, prospectie, samenstelling en opvolging van de programmatie podiumkunsten. 30CC (Leuven) wist succesvol producties op te zetten met amateurkunstenaars. 30CC begon zes jaar terug producties te maken waar amateurkunstenaars samenwerken met en gecoacht worden door professionele artiesten. De eerste productie, Carmina Burana, was meteen een schot in de roos met een deelname van maar liefst 160 amateurzangers, 3 professionele solisten, een toneelgroep en een dansgroep. Het jaar daarna werd het Mysterie van de Passie van Onze Heer op locatie in de Predikherenkerk gebracht met een amateurtheatergezelschap, Cirkus in Beweging en een koor. Vanaf de derde productie deed men audities om zangers,dansers en acteurs te recruteren. In dit derde jaar werd een productie gebracht, Henry (met muziek van Henry Purcell), met een gezelschap van geselecteerde amateurkunstenaars, een beperkt orkest, een koor en twee vrouwelijk solisten. In de vierde editie betrok men het culinair gegeven en werden aan het publiek diners spectacles aangeboden, waarbij de toeschouwers konden eten. Voor de vijfde productie Ceci n est plus Carmen bracht men in de schouwburg een verhaal dat zich afspeelde in een bejaardenhome. Hieraan werkten vooral 50-, 60- en zelfs 70-plussers mee. Dit samen met een orkest van jonge, nog niet professionele mensen. De laatste productie, Troje, heeft men net achter de rug. Via audities werd een groep van een 20-tal mensen samengesteld. Het uitgangspunt van 30CC is hierbij altijd geweest dat men amateurs de kans wil geven om onder een professionele begeleiding en entourage (4 ervan waren in de schouwburg) te werken. Ook wat techniek, licht en geluid betreft, lagen deze producties steeds in een professioneel bedje. De coördinator, Francis Ringelé, waakte er steeds over dat de amateurkunstenaars een zo aangenaam mogelijk parcours doorlopen; dat men zich goed voelt bij het hele proces. 30CC gaat er prat op dat er steeds zeer mooie producties worden afgeleverd. Hierbij waakt men erover niet steeds dezelfde amateurkunstenaars in te zetten. Men gaat bv op zoek naar nieuwe talenten via audities. Een bijzondere troef aan deze producties is dat zij steeds heel veel publiek trokken en dat dit publiek bijzonder enthousiast was. Men merkt ook dat de amateurkunstenaars hun eigen achterban betrekken en sommigen daardoor voor het eerst een voet in de schouwburg zetten. Er komt een nieuw publiek op af dat extra gemotiveerd is. Voor het personeel van de schouwburg viel bij deze producties bv bijzonder op dat verschillende mensen kwamen vragen waar de toiletten zich bevinden. Duidelijk een nieuw publiek dus. Enthousiasme bij het publiek, maar ook enthousiasme bij de coördinator. Francis Ringelé heeft zich hier steeds met veel energie op toegelegd en ziet dit ook als een voorwaarde. Belangrijk gegeven is ook wel dat hij hier vanuit 30CC de nodige tijd voor kon uittrekken. Dergelijke producties opzetten vergen tijd, energie en middelen. 0,2 VTE van de werktijd van de coördinator ging naar deze projecten. Naast bovenvermelde producties, levert men hier ook andere inspanningen voor de amateurkunstenaars. Zo krijgen amateurverenigingen met eigen producties een voorsprong op andere huurders. Bovendien geeft men met een beurtrolsysteem één toneelvereniging per jaar de kans om in de schouwburg te spelen, waarbij de stad de uitkoopsom betaalt. Het CC deelt de tickets gratis uit aan het sociaal-culturele veld met telkens een volle zaal tot gevolg. Bij bovenstaande voorbeelden treedt het CC niet enkel op als cultuurspreider, maar ook als facilitator en producent. 4

5 Een sector om te benutten binnen de beleveniseconomie Het CC/GC als makelaar en bemiddelaar. Wat kan de amateurkunstensector betekenen in de beleveniseconomie? Waarmee moet dan rekening gehouden worden? Do s en don ts - Amateurkunsten brengen een specifiek publiek op de been. Het is geen geheim en allerminst een negatief punt dat dit vooral familie en vrienden van de amateurkunstenaars in kwestie zijn. Dit specifieke publiek biedt kansen. Een nieuw publiek komt het CC/GC binnen om mee te beleven wat hun vrienden of familie gemaakt hebben. Om mee in de sfeer van de creativiteit te komen en om samen fier te zijn op wat de persoon ik ken die gemaakt heeft. Vanuit een andere blik wordt er naar producties en creaties gekeken. Het publiek voelt een specifieke verbondenheid door het feit dat men de mensen op het podium, de exposanten vaak persoonlijk kent. Je betrekt dus nieuwe publieken met een specifieke onderlinge verbondenheid. Een heel mooi voorbeeld is bv de enthousiast verheugde reactie van het NTGent toen tijdens het Landjuweel (wedstrijd voor amateurtheater) verschillende amateurproducties bij hen op de planken stonden. Een heel nieuw profiel van publiek bood zich in de schouwburg aan; een bijzonder enthousiast en anders samengesteld publiek. En een deel ervan verliet de schouwburg met informatie in de hand over het NTGent. De eerste stap is gezet. - Mensen willen mee creëren, mee beleven. Binnen de sector werd dit jaar het project Popfolio gelanceerd. Het verbaasde niemand dat dit online en offline project een hit werd. Popfolio is een project van Poppunt, Centrum voor Beeldexpressie, Creatief Schrijven en Kunstwerk(t) rond het ontwerpen van portfolio s voor bands en dj s. De datingsite koppelt muzikanten, bands en dj s aan fotografen, art directors, copywriters, regisseurs, vj s, journalisten en vormgevers. De gekoppelde zieltjes mochten op blind date in het Antwerpse muziekcentrum Trix, alwaar de crème de la crème van muziekfotografen en journalisten, regisseurs en art directors de deelnemers klaarstoomde voor de creatie van een portfolio. Het hoogtepunt van deze creatieve paringsdans waren de Popfolio Awards op 4 oktober in de Arenbergschouwburg te Antwerpen. Bij dit project konden mensen hun talenten dus samen brengen, samenwerken omwille van de kunst. Samenwerken via de kunst, waardoor je in principe niemand bij voorbaat uitsluit. Popfolio was een Vlaams initiatief, maar kan ook op meer lokale schaal een succesverhaal zijn. Mensen willen graag samen iets groter creëren, hun talent betekenis geven en ermee naar buiten komen. - De beleveniseconomie benut je ook bij locatieprojecten. Locatieprojecten hebben altijd een streepje voor, denk maar aan de chambres d amis waarbij het publiek naar huiskamers trekt omwille van de voorstelling die er plaats vindt, maar evengoed om eens binnen te gluren in andermans huiskamer. Kunst in de huiskamer -routes zijn nog nooit zonder publiek gebleven. Amateurkunstenaars werken hier maar wat graag aan mee. Laat de route starten of eindigen in CC/GC en je hebt weer extra gemotiveerd publiek. Benut s mens nieusgierigheid. Een hele sterke beleving was bv de uitzending van de film Aanrijding in Moscou op het plein van Ledeberg (waar de film werd opgenomen), georganiseerd door CC Gent. Dit werd een overdonderend succes. Terwijl de film al weken in bioscopen draaide, wilde iedereen er toch bij zijn om op deze specifieke plek met z n allen naar de film te kijken. En divers was het publiek absoluut. - Wanneer een CC of GC ervoor kiest om meer met amateurkunstenaars aan de slag te gaan, dan is een heel belangrijke vereiste agenda-afstemming. Amateurkunstenaars hebben voldoende voorbereidingstijd nodig, willen het kunnen inplannen en hebben ook vaak meer dan bij professionele gezelschappen het geval is- de infrastructuur voldoende op voorhand nodig voor repetitie, het klaarzetten van techniek Samenwerken met amateurkunstenaars vergt een bewuste keuze. Het leggen en onderhouden van goede contacten is in deze belangrijk. Wanneer een groep bv onvoldoende tijd krijgt om zich voor te bereiden in het CC of GC zelf, dan zullen ze zich weer naar de parochiezaal verwezen voelen. 5

6 - Combineer het actieve aan het receptieve luik. Koppel een kunsteducatief luik aan een voorstelling of een reeks van voorstellingen. Organiseer bv een workshop a capella zingen de dag dat je Ik val, val in mijn armen geprogrammeerd hebt. Zo is een deel van het publiek al klaargestoomd om s avonds actief in de zaal plaats te nemen en mee te zingen of nodig een paar klassen uit om etsen te komen maken wanneer in het weekend een expositie wordt geopend en stel hun werkjes mee tentoon. Er zijn uiteraard legio voorbeelden in dit verband. - Laat de amateurkunstenaars mee het proces maken. Geef hen mogelijkheden en het vertrouwen om een deel van de programmatie in elkaar te steken. Het Beleg van Schoten bv is een project dat volledig in handen is van een groep jongeren. Deze groep regelt werkelijk alles: van sponsorwerving, over het maken van affiches, het verspreiden van flyers, het zelf maken van kunstinstallaties tot het programmeren en onthalen van enkele grote namen. Aan het Beleg werken al gauw meerdere tientallen jongeren mee. Zij beleven mee en hun vrienden willen maar al te graag mee in deze sfeer stappen. Dit publiek aangevuld met het publiek dat op de bekende namen afkomt geeft opnieuw een mooie mix. - Amateurkunstenaars zijn creatieve mensen met creatieve ideeën. Benut deze creativiteit en benut hun inspiratie. Zet samen met hen een productie op (cfr de voorbeelden van Leuven en Beveren), laat hen de belevenis mee creëren. Waarom niet een lokaal theater/muziek/zang gezelschap een bepaald deel van de programmatie (binnen het profiel van CC/GC) laten kiezen en hen het voorprogramma laten verzorgen? Het heeft een ongelofelijk effect als een lokaal gezelschap het podium mag delen met hun idolen. Wederom een divers publiek gegarandeerd. De amateurkunstenaars uit de gemeente inspraak geven in de programmatie maakt de werking van het CC/GC geheid aantrekkelijker. 6

Niet-professionele kunstbeoefening: 9 kavels

Niet-professionele kunstbeoefening: 9 kavels Niet-professionele kunstbeoefening: 9 kavels Inleiding Niet-professionele kunstbeoefening zijn alle expressieve (kunst)uitingen die jongeren beleven en actief beoefenen in hun vrije tijd. We baseren ons

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE FAMEUS FABULEUS BERCHEM

RESULTATEN ENQUÊTE FAMEUS FABULEUS BERCHEM RESULTATEN ENQUÊTE FAMEUS FABULEUS BERCHEM Een onderzoek uitgevoerd door Tine Gillis, Lisa Mets, Jordan Paxton, Roxanne Thielemans en Kato van Hoorick in naam van Fameus vzw en Karel de Grote Hogeschool

Nadere informatie

Vrijdag 30 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vrijdag 30 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 30 maart 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Viering Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Tielrode Dames en heren Vandaag start de paasvakantie. Voor

Nadere informatie

Jong talent stimuleren. Enkele bevindingen en tips UIT DE TRAJECTBEGELEIDING LOKAAL AMATEURKUNSTENBELEID

Jong talent stimuleren. Enkele bevindingen en tips UIT DE TRAJECTBEGELEIDING LOKAAL AMATEURKUNSTENBELEID Jong talent stimuleren Enkele bevindingen en tips UIT DE TRAJECTBEGELEIDING LOKAAL AMATEURKUNSTENBELEID Wie zijn wij? Missie Hoe? Creativiteit stimuleren en ondersteunen Als steunpunt en belangenbehartiger

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding - 2 - Wat vindt men belangrijk aan het aanbod van kunst en cultuur in Den Haag? - 3 - Hoe

Nadere informatie

Meer wisselwerking tussen DKO en amateurkunsten de weg naar versterkte cultuurparticipatie?

Meer wisselwerking tussen DKO en amateurkunsten de weg naar versterkte cultuurparticipatie? VERSLAGBOEK i Symposium 10 december 2007 i Consciencegebouw Brussel Meer wisselwerking tussen DKO en amateurkunsten de weg naar versterkte cultuurparticipatie? - Woord vooraf - Toespraak Guy Redig, kabinetschef

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Woensdag 16 november Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Aankondiging Canvascollectie PSK, Brussel

Woensdag 16 november Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Aankondiging Canvascollectie PSK, Brussel Woensdag 16 november 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Aankondiging Canvascollectie PSK, Brussel Dames en heren, Chère collègue ministre (Fadila) Laanan,

Nadere informatie

1 op 3 doet het in mijn gemeente. tips voor het lokaal amateurkunstenbeleid

1 op 3 doet het in mijn gemeente. tips voor het lokaal amateurkunstenbeleid 1 op 3 doet het in mijn gemeente tips voor het lokaal amateurkunstenbeleid 1 Inhoud Intro p 00 Beleid en structuur van de amateurkunstensector p 00 Amateurkunsten in de 21ste eeuw p 00 Enkele kerncijfers

Nadere informatie

historiek, eigenheid & diversiteit sector amateurkunsten

historiek, eigenheid & diversiteit sector amateurkunsten ONDERWIJS OUDER WORDEN P11 4 P5 12 ZUURSTOF VOOR COMPETENTIES INNOVATIE VERZILVEREN P12 5 P6 13 OOG VOOR STERK VRIJWILLIGERSWERK INDIVIDUELE KUNSTENAARS 6 P6 & ALTERNATIEVE GEDIVERSIFIEERD GROEPSVORMING

Nadere informatie

Anderhalf miljoen amateurkunstenaars vragen uw aandacht!

Anderhalf miljoen amateurkunstenaars vragen uw aandacht! Anderhalf miljoen amateurkunstenaars vragen uw aandacht! Aandachtspunten voor het gemeentelijk beleid 2007-2012 Kunst doet mensen lachen, huilen, voelen, denken. Ze stelt ter discussie, confronteert, beïnvloedt

Nadere informatie

Engagementsverklaring etnisch- culturele diversiteit

Engagementsverklaring etnisch- culturele diversiteit Engagementsverklaring etnisch- culturele diversiteit Op 21 maart 2013, Internationale Dag tegen Racisme, lanceert het Forum voor Amateurkunsten haar engagementsverklaring etnisch- culturele diversiteit.

Nadere informatie

Vrijdag 25 mei Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Opening Operadagen Rotterdam

Vrijdag 25 mei Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Opening Operadagen Rotterdam Vrijdag 25 mei 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening Operadagen Rotterdam (het gesproken woord telt) Directeur Guy Coolen, (burgemeester Ahmed Aboutaleb)

Nadere informatie

Snapshot Amateurkunsten

Snapshot Amateurkunsten Snapshot Amateurkunsten Een overzicht van bevindingen uit bevolkings- en scholenonderzoek 2004-2014 Dries Vanherwegen, Jessy Siongers & John Lievens Vakgroep sociologie Onderzoeksgroep CuDOS - UGent AMATEURKUNSTEN

Nadere informatie

5 november 2012. Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid

5 november 2012. Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid Lokaal Cultuurbeleid: wetgevend kader Decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 2010 Deelname aan culturele activiteiten in shertogenbosch licht toegenomen Het opleidingsniveau is het meest

Nadere informatie

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten,

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, presenteert Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, wil Poppunt samen met steden en gemeenten, jeugdhuizen en -verenigingen, scholen, clubs, concertzalen,

Nadere informatie

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten,

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, presenteert Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, wil Poppunt samen met steden en gemeenten, jeugdhuizen en -verenigingen, scholen, clubs, concertzalen,

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van de Cultuurprijs van de gemeente Sint- Amands

Reglement voor de toekenning van de Cultuurprijs van de gemeente Sint- Amands Reglement voor de toekenning van de Cultuurprijs van de gemeente Sint- Amands 1. Inleiding Om de beoefening en de spreiding van cultuur in de gemeente Sint-Amands aan te moedigen en te bevorderen, besliste

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidie

Aanvraag projectsubsidie Aanvraag projectsubsidie Projecten voor amateurkoren - bestemd voor leden van Koor&Stem georganiseerd in provincie Oost-Vlaanderen Procedure voor aanvraag van een projectsubsidie 1 Richtlijnen en voorwaarden

Nadere informatie

De blijft je hele leven een rol spelen

De blijft je hele leven een rol spelen Laat je zien. In de Theaterklas. Stilletjes zijn we er heel trots op: onze Theaterklas. Omdat we ernstig vermoeden dat geen enkele andere middelbare onderwijsinstelling op dit hoge niveau programma s aanbiedt

Nadere informatie

In de eerste lijn maakt Koor&Stem een onderscheid tussen drie doelgroepen: In de tweede lijn maakt Koor&Stem een onderscheid tussen twee doelgroepen:

In de eerste lijn maakt Koor&Stem een onderscheid tussen drie doelgroepen: In de tweede lijn maakt Koor&Stem een onderscheid tussen twee doelgroepen: 5. Doelgroepen In de eerste lijn maakt Koor&Stem een onderscheid tussen drie doelgroepen: Koren Zangers Geïnteresseerd publiek In de tweede lijn maakt Koor&Stem een onderscheid tussen twee doelgroepen:

Nadere informatie

Amateurkunst & publiek

Amateurkunst & publiek Amateurkunst & publiek 2011 inhoudsopgave Inleiding 05 Bezoeken 06 Formele podia 07 Informele podia 10 Vergelijking formele en informele podia 15 Amateurs en professionals 17 Colofon 18 Inleiding Inleiding

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

projectsubsidie FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING

projectsubsidie FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING reglement projectsubsidie FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING Antwerpen Berchem Berendrecht-Zandvliet-Lillo Borgerhout Deurne Ekeren Hoboken Merksem Wilrijk 1. Wat is de projectsubsidie Fonds voor Talentontwikkeling?

Nadere informatie

PERSBERICHT. Kunst op maat van kleine kinderen in Dommelhof. Derde editie Babelut Festival: muziek en theater voor de allerkleinsten

PERSBERICHT. Kunst op maat van kleine kinderen in Dommelhof. Derde editie Babelut Festival: muziek en theater voor de allerkleinsten Neerpelt, 26 februari 2013 PERSBERICHT Kunst op maat van kleine kinderen in Dommelhof Derde editie Babelut Festival: muziek en theater voor de allerkleinsten Van woensdag 27 februari tot en met zondag

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2021 OPENDOEK inspireert creëert verbreedt - verlegt grenzen De toekomst dient zich uit eigen beweging aan, vooruitgang niet P. Henningsen Beleidsplantraject Bevraging leden (april 16)

Nadere informatie

AL 15 JAAR DE WEDSTRIJD IN KUNST VOOR IEDEREEN VAN 13 TOT 19 JAAR

AL 15 JAAR DE WEDSTRIJD IN KUNST VOOR IEDEREEN VAN 13 TOT 19 JAAR AL 15 JAAR DE WEDSTRIJD IN KUNST VOOR IEDEREEN VAN 13 TOT 19 JAAR FILM MODE BEELDEND DJ TXT DANS PERFORMANCE MUZIEK FOTO SCHRIJF NU IN! WWW.KUNSTBENDE.BE Kunstbende? Een chaotische meute? Een zootje artiesten?

Nadere informatie

ontspanning en iets presteren

ontspanning en iets presteren ontspanning en iets presteren motieven en ambities van amateurkunstbeoefenaars Henk Vinken en Teunis IJdens Ontspanning, doelgericht leren, gezellig tijdverdrijf met anderen en de ambitie om een kunstzinnige

Nadere informatie

Wat kunnen de 9 landelijke amateurkunstenorganisaties betekenen voor lokale beleidsmakers?

Wat kunnen de 9 landelijke amateurkunstenorganisaties betekenen voor lokale beleidsmakers? Wat kunnen de 9 landelijke amateurkunstenorganisaties betekenen voor lokale beleidsmakers? Het is een meer dan boeiende opdracht om de gelaagdheid van amateurkunsten te leren kennen en een beleid op maat

Nadere informatie

Samenvatting. Vrijwilligers in de Amateurkunst

Samenvatting. Vrijwilligers in de Amateurkunst Samenvatting Vrijwilligers in de Amateurkunst Samenvatting Vrijwilligers in de Amateurkunst De amateurkunstsector kampt met een tekort aan vrijwilligers. Vooral in de disciplines beeldende kunst en instrumentale

Nadere informatie

Decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Gewijzigd bij Datum Opschrift Datum BS 06/07/2001 Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001 21/12/2001

Nadere informatie

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film)

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) 10 1. Musea/tentoonstellingen 2. Bioscoopbezoek 3. Podiumkunsten 4. Erfgoedactiviteiten

Nadere informatie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie Culture market 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie INHOUD 19.02.2014 presentatie inhoud deelneming organisatie BRUSSELS CREATIVE FORUM : een project voor Brussel presentatie CULTUREEL BORRELEN IN BRUSSEL

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Een hartelijke uitnodiging voor een creatief LOKAAL AMATEURKUNSTENBELEID

Een hartelijke uitnodiging voor een creatief LOKAAL AMATEURKUNSTENBELEID Een hartelijke uitnodiging voor een creatief LOKAAL AMATEURKUNSTENBELEID Een wandeling doorheen de amateurkunstensector 3 Negen landelijke organisaties 3 Een overlegcentrum en belangenbehartiger voor de

Nadere informatie

Verordening nr. 03/01 24 april Verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten I. MEMORIE VAN TOELICHTING

Verordening nr. 03/01 24 april Verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten I. MEMORIE VAN TOELICHTING Verordening nr. 03/01 24 april 2003 Verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten I. MEMORIE VAN TOELICHTING De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voert een breed en inclusief kunstenbeleid.

Nadere informatie

De slag om de vrije tijd

De slag om de vrije tijd De slag om de vrije tijd cultuurparticipatie en andere vormen van vrijetijdsbesteding Henk Vinken en Teunis IJdens Sinds 2007 daalt het percentage van de Nederlandse bevolking dat in de vrije tijd actief

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

Vuur voor. cultuur. ID-kits cultuureducatie in Vlaanderen

Vuur voor. cultuur. ID-kits cultuureducatie in Vlaanderen Vuur voor cultuur ID-kits cultuureducatie in Vlaanderen Veel kinderen en jongeren zetten in workshops, cursussen en projecten (hun eerste) stappen in kunst, media en erfgoed. Ook volwassenen leren hierover

Nadere informatie

Ja, ik wil! Een creatiever Twente!

Ja, ik wil! Een creatiever Twente! Ja, ik wil! Een creatiever Twente! kaliberkunstenschool.nl/creatievertwente Contactpersoon: Angelina Schoonewille a.schoonewille@kaliberkunstenschool.nl 06-206 185 18 088-486 8704 www.kaliberkunstenschool.nl/creatievertwente

Nadere informatie

Inhoudsopgave Cultuur

Inhoudsopgave Cultuur Inhoudsopgave Cultuur Wegwijzer 1. Wetgeving 1.1. Decreet lokaal cultuurbeleid 1 / 1 1.2. Decreet amateurkunsten 1 / 11 1.3. Decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk 1 / 17 1.4. Decreet intergemeentelijke

Nadere informatie

BASIS SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE CULTURELE EN SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN

BASIS SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE CULTURELE EN SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN STAD KORTRIJK BASIS SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE CULTURELE EN SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN artikel 1: beleidskader Het cultuurbeleidsplan voorziet in een aantal ondersteuningsinitiatieven voor het culturele

Nadere informatie

TOESPRAAK Brussel, Donderdag 25 maart 2015

TOESPRAAK Brussel, Donderdag 25 maart 2015 TOESPRAAK Brussel, Donderdag 25 maart 2015 Sven Gatz Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd, en Brussel Algemente Vergadering van Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra Beste cultuurprofessionals, Beste

Nadere informatie

Logo (leeuw) Vlaamse Regering

Logo (leeuw) Vlaamse Regering Logo (leeuw) Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van

Nadere informatie

De receptieve participatie aan de amateurkunsten in Vlaanderen

De receptieve participatie aan de amateurkunsten in Vlaanderen Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen Schooljaar 2008-2009 De receptieve participatie aan de amateurkunsten in Vlaanderen Een publieksonderzoek binnen de disciplines theater, dans, beeldende kunsten

Nadere informatie

sponsordossier ithaka 25

sponsordossier ithaka 25 ithaka sponsordossier ithaka 25 bedankt voor het doornemen van dit dossier. hieronder stellen wij ithaka, het beeldende kunstenfestival van LOKO - de leuvense studentenkoepel, voor & bieden we u de kans

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE EN SOCIO- CULTURELE VERENIGINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE EN SOCIO- CULTURELE VERENIGINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE EN SOCIO- CULTURELE VERENIGINGEN Art. 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de culturele en socio-culturele verenigingen en bepaalt

Nadere informatie

Van Forum tot Universum. Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg

Van Forum tot Universum. Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg Van Forum tot Universum Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg 3 Leidschendam, de molens in Stompwijk. Even verderop tref je Museum Swaensteyn, theater Ludens, het Veur theater en een eindeloos

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN Art. 1.1. Art. 1.2. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer.

Nadere informatie

EtuConsult. cursus Cultuur en Creativiteit. Voor pedagogisch medewerkers

EtuConsult. cursus Cultuur en Creativiteit. Voor pedagogisch medewerkers EtuConsult cursus Cultuur en Creativiteit in de BSO Voor pedagogisch medewerkers Cultuureducatie is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom bieden steeds meer bso s culturele activiteiten

Nadere informatie

Turnhouts initiatief Organisatie: Turnhout 2012 vzw Aanpak: 1 jaar voor openingsevenement: draagvlak creëren 3 maanden vooraf: intensieve

Turnhouts initiatief Organisatie: Turnhout 2012 vzw Aanpak: 1 jaar voor openingsevenement: draagvlak creëren 3 maanden vooraf: intensieve Turnhouts initiatief Organisatie: Turnhout 2012 vzw Aanpak: 1 jaar voor openingsevenement: draagvlak creëren 3 maanden vooraf: intensieve promocampagne Terugkerend, doorlopend en permanent aanbod met hoogtepunten

Nadere informatie

Academies dag de. van

Academies dag de. van Academies dag de van Dag van de Academies provincie Antwerpen _Locatie desingel _Datum zaterdag 18 februari 2017 _Uur 11u tot 18u De Dag van de Academies is niet aan zijn proefstuk toe. De 2 overkoepelende

Nadere informatie

REGLEMENT ERKENNING als MALDEGEMSE VERENIGING of SPECIFIEKE MALDEGEMSE VERENIGING

REGLEMENT ERKENNING als MALDEGEMSE VERENIGING of SPECIFIEKE MALDEGEMSE VERENIGING REGLEMENT ERKENNING als MALDEGEMSE VERENIGING of SPECIFIEKE MALDEGEMSE VERENIGING Artikel 1 soorten erkenning als vereniging Verenigingen of organisaties kunnen op twee manieren erkend worden door het

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

ZES VOUCHERS VOOR JOUW ARTISTIEKE ONTWIKKELING! CURSUS EN COACHING VOUCHERS. VOOR WIE? De vouchers zijn bedoeld voor: &

ZES VOUCHERS VOOR JOUW ARTISTIEKE ONTWIKKELING! CURSUS EN COACHING VOUCHERS. VOOR WIE? De vouchers zijn bedoeld voor: & ZES VOUCHERS VOOR JOUW ARTISTIEKE ONTWIKKELING! DIT BOEKJE IS 2850,- WAARD. DE VOUCHERS KUN JE INWISSELEN VOOR EEN CURSUS OF COACHINGSESSIE(S) BIJ EEN CENTRUM VOOR DE KUNSTEN IN BRABANT. CURSUS EN COACHING

Nadere informatie

ZES vouchers voor jouw

ZES vouchers voor jouw ZES vouchers voor jouw artistieke ontwikkeling! Dit boekje is 2850,- waard. De vouchers kun je inwisselen voor een cursus of coachingsessie(s) bij een Centrum voor de Kunsten in Brabant. Cursus en Coaching

Nadere informatie

DE VELDHOVENSE REVUE 2016

DE VELDHOVENSE REVUE 2016 DE VELDHOVENSE REVUE 2016 auditie informatiepakket in het theater willen mensen verrast worden, met iets dat ze verwachten Tristan Bernard WELKOM Voor je ligt het auditie informatiepakket van De Veldhovense

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10%

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10% 23 CULTUURPARTICIPATIE De bekendheid en het gebruik van de diverse culturele voorzieningen, instellingen, plekken en festivals staan centraal in dit hoofdstuk. Daarnaast wordt ingegaan op de mate waarin

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Cultuur

Hoofdstuk 21. Cultuur Hoofdstuk 21. Cultuur Samenvatting Evenals in 2003, heeft driekwart van de Leidenaren in de afgelopen 12 maanden één of meerdere culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit

Nadere informatie

Van glasfusion tot streetdance in Deventer. Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad.

Van glasfusion tot streetdance in Deventer. Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad. Van glasfusion tot streetdance in Deventer Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad. Wie in Deventer iets wil leren op het gebied van kunst, kan niet

Nadere informatie

Vlaamse Regering ~~. =

Vlaamse Regering ~~. = VR 2012 0911 DOC.1119/2 Vlaamse Regering ~~. = >>J - n= Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters Kunstenaarstoets Waarom deze toets? U wilt de Utrechtse Cultuurlening aanvragen. Om in aanmerking te komen voor deze lening moet u beroepsmatig werken als kunstenaar. Met dit formulier kunt u uw beroepsmatigheid

Nadere informatie

Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis

Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis Ten behoeve van een duidelijke positionering in de stad van zowel CultuurSchakel als Koorenhuis in de nieuwe structuur van cultuureducatie

Nadere informatie

Slotwoord Jongerenmediadag

Slotwoord Jongerenmediadag Slotwoord Jongerenmediadag Woensdag 7 november 2012 Hallo iedereen! Het is nu mijn beurt om samen met jullie deze Jongerenmediadag stilaan af te ronden. De Jongerenmediadag kadert in de uitvoering van

Nadere informatie

X P O A R T. Een educatief kunstenproject

X P O A R T. Een educatief kunstenproject X Een educatief kunstenproject Het educatief kunstenproject X ART wordt jaarlijks georganiseerd door de VZW Razor Reel in het kader van het Razor Reel Fantastic Film Festival (RRFFF) en heeft als doel

Nadere informatie

Ik hou van mijn job omdat

Ik hou van mijn job omdat Ik hou van mijn job omdat Naar aanleiding van de viering van 40 jaar CC s en GC s in Vlaanderen, lanceerden we in januari 2013 onze LeuksteEnquêteOoit. We vroegen aan alle personeelsleden, vrijwilligers

Nadere informatie

Kunstenaarstoets. Uw gegevens. Beroep en opleiding als kunstenaar

Kunstenaarstoets. Uw gegevens. Beroep en opleiding als kunstenaar Kunstenaarstoets Waarom deze toets? U wilt een cultuurlening aanvragen bij Cultuur+Ondernemen. Om in aanmerking te komen voor deze lening moet u beroepsmatig werken als. Met dit formulier kunt u uw beroepsmatigheid

Nadere informatie

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd dienst : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme niveau : A weddenschaal : A4a-A4b prestatie : 1/1 bezetting

Nadere informatie

1. Is er een academie voor muziek-woord-dans of een academie voor beeldende kunsten (of een filiaal ervan) in uw gemeente?

1. Is er een academie voor muziek-woord-dans of een academie voor beeldende kunsten (of een filiaal ervan) in uw gemeente? 1. Is er een academie voor muziek-woord-dans of een academie voor beeldende kunsten (of een filiaal ervan) in uw gemeente? = 428 = 52 2. Werkt(e) u op niveau van de kinderen reeds samen met een academie

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet Vernieuwingen sinds aanpassing Kunstendecreet medio 2008 : - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars

Nadere informatie

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities.

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. N e e r, 2 6 m e i 2 0 1 0 Visie & Beleid Beste lezer, Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. Indien u opmerkingen, suggesties of vragen heeft, laat ons dit weten.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 1. Inleiding Theater de Schalm is het oudste en tweede theater in de regio Eindhoven. In de rol van gemeenschapshuis groeide het theater vanaf het ontstaansjaar 1961 mee met de kernen

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Cultuur

Hoofdstuk 22. Cultuur Hoofdstuk 22. Cultuur Samenvatting Driekwart van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden één of meer culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit het meest populair,

Nadere informatie

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015 Rhedelijk Cultureel Leerplan September 2015 1 Inhoudsopgave 1. Ter inleiding 3 2. Missie en visie 4 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Doelstellingen 2.4 Werkwijze 3. Uitgangspunten en kwaliteitsbeleid 5 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Stad Eeklo Cultuurdienst Molenstraat 36 9900 EEKLO T 09 218 27 31 F 09 378 40 49 info@stad.eeklo.be SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Gelet op het decreet van 12 juli 2012 betreffende

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 40033 17 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregel wordt verstaan

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

THE MAKING OF WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN. Week van de Amateurkunsten 2017 Infomoment 2

THE MAKING OF WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN. Week van de Amateurkunsten 2017 Infomoment 2 THE MAKING OF WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN 28.4-7.5 17 2 0 Week van de Amateurkunsten 2017 Infomoment 2 Woensdag 11 januari / 19.30 uur Gemeentehuis Maldegem (raadzaal) 1. WAK: wat is dat? 2. Voorwaarden

Nadere informatie

Samen actief of liever alleen?

Samen actief of liever alleen? Samen actief of liever alleen? Kunstbeoefening in de vrije tijd: solo of in groepsverband Henk Vinken Veertig procent van de amateurkunstenaars is actief in zijn eentje. Anderen zoeken elkaar op, in informeel

Nadere informatie

1. Werkt(e) u op niveau van de kinderen reeds samen met een dagschool?

1. Werkt(e) u op niveau van de kinderen reeds samen met een dagschool? 1. Werkt(e) u op niveau van de kinderen reeds samen met een dagschool? = 63 = 5 Bevraging samenwerking DKO dagonderwijs (DKO) pagina 1 2. Werkt(e) u op niveau van de leerkrachten reeds samen met een dagschool?

Nadere informatie

PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK

PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK 403 Stuk 17-A (2007-2008) Nr. 1-B PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN

Nadere informatie

Publieksversie Beleids plan 2009-2012

Publieksversie Beleids plan 2009-2012 Publieksversie Beleids plan 2009-2012 KF_Beleidsplancorr.indd 1 05-09-2008 11:31:08 Stimuleren en ontwikkelen van actieve kunstbeoefening is ons streven KF_Beleidsplancorr.indd 2 05-09-2008 11:31:33 Missie

Nadere informatie

Doelstelling 20 jaar GO!

Doelstelling 20 jaar GO! Doelstelling 20 jaar GO! Dit feestjaar wordt aangegrepen om ons net op een zichtbare en feestelijke manier onder de aandacht te brengen en tezelfdertijd te werken aan een zinvol pedagogisch/strategisch

Nadere informatie

stichting Magneet Festival - 22 september 2009 Fotografie Zie 't Zo

stichting Magneet Festival - 22 september 2009 Fotografie Zie 't Zo Eindelijk is het zover! De Magneetbar - bekend van de gelijknamige Magneetbar op Lowlands - heeft een eigen festival in het leven geroepen: Het Magneet Festival. As we speak wordt de motor aangeslingerd

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

b) dans: alle activiteiten op het vlak van de kunstvorm waarbij het bewegen van het menselijk lichaam de belangrijkste uiting is;

b) dans: alle activiteiten op het vlak van de kunstvorm waarbij het bewegen van het menselijk lichaam de belangrijkste uiting is; Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Vlaamse Codex Tekst HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder: 1 amateurkunsten:

Nadere informatie

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX 1. Inleiding In Boxtel, net als in de rest van Brabant en Nederland bruist het van de creativiteit en energie. Ook in Boxtel steekt actief burgerschap veelvuldig

Nadere informatie

Deelverordening subsidies amateurkunst gemeente Tiel

Deelverordening subsidies amateurkunst gemeente Tiel Bijlage 1: Deelverordening subsidies amateurkunst na aanpassing Deelverordening subsidies amateurkunst gemeente Tiel Beleidsterrein Subsidieterrein Doel subsidies: Subsidievorm: Kunst en Cultuur Amateurkunst

Nadere informatie

conceptnota ithaka 25

conceptnota ithaka 25 ithaka conceptnota ithaka 25 wat is ithaka? ithaka is een beeldend kunstenfestival voor jong artistiek talent georganiseerd door LOKO cultuur. haar vijfentwintigste editie gaat door van 6 tot 12 maart

Nadere informatie

CIJFERRAPPORT GEMEENSCHAPSCENTRA

CIJFERRAPPORT GEMEENSCHAPSCENTRA CIJFERRAPPORT GEMEENSCHAPSCENTRA Refertejaar 2010 Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra vzw Gallaitstraat 86 bus 23 1030 Brussel T 02 201 17 07 F 02 201 07 19 info@cultuurcentra.be www.cultuurcentra.be

Nadere informatie