Projectrapport Armoede in Beweging:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectrapport Armoede in Beweging:"

Transcriptie

1 Projectrapport Armoede in Beweging: BEWEGEN OP VOORSCHRIFT Leuven Riso Vlaams-Brabant In samenwerking met Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt Leuven 212 Methodiekontwikkeling Pagina 1 van 39

2 INHOUDSTAFEL DEEL 1. IDENTIFICATIE VAN HET PROJECT pagina 4 PROJECTFICHE DEEL 2. METHODIEKONTWIKKELING pagina 7 A.BETROKKENEN pagina 7 1. Wie is er concreet betrokken bij het project? 2. Geef het organogram van het project. 3. Dienden organisaties of personen hun toestemming te geven voor de uitvoering van de methodiek? 4. Registreer in grote lijnen de stappen die ondernomen werden gedurende de ontwikkeling van de methodiek. 5. Werd het project uitgevoerd zoals oorspronkelijk beschreven in de projectfiche? 6. Welke middelen worden momenteel gebruikt om de methodiek uit te voeren? B.EVALUATIE pagina 11 B.1. EFFECTEVALUATIE pagina Welk evaluatiedesign werd gekozen om het project te evalueren? 8. Op welke manier (meetinstrument) werd de data verzameld? 9. Werden de gewenste projectdoelstellingen geformuleerd in deel 1 bereikt? Vergelijking interventiegroep controlegroep Projectdoelstelling 1: Mensen die aan het project hebben deelgenomen gaan na afloop van het project meer bewegen. a) Is er een verschil in effect op beweeggedrag tussen deelnemers naargelang geslacht, leeftijd en werkstatus? b) Wat is het effect van het project op het gewicht en BMI van de deelnemers c) Wat is het effect van het project op het welbevinden van de deelnemers (gevoelens van eenzaamheid, depressie, stress, slaapkwaliteit, )? B.2. PROCESEVALUATIE pagina 22 a) Wat zijn de voornaamste kenmerken van BOV-deelnemers (doorverwijsreden, kanaal waarlangs BOV kennen, doelen, drempels, ) b) Wat is de appreciatie van het project en het aanbod door de BOV-deelnemers? c) welke mate rapporteren de BOV-deelnemers inschrijvingen/ lidmaatschap voor cursussen uit het reguliere sportaanbod? d) In welke mate hebben de BOV-deelnemers tijdens hun deelname aan het project contact met mensen uit andere sociale omgevingen? e) Wat stimuleert de deelnemers (naast het voorschrift en de beweegcoach) om tijdens het project het bewegen vol te houden? f) Is er een verschil in het profiel tussen deelnemers doorgestuurd door externe huisartsen en huisartsen uit de wijkgezondheidscentra? 1. Bereikten alle delen van de methodiek de volledige doelgroep? 11. Welke aspecten van de methodiek zullen gewijzigd worden als gevolg van de evaluatie? 12. Zijn er bepaalde randvoorwaarden om de methodiek te implementeren? DEEL 3. EVALUATIE VAN DE PROJECTVORM pagina 35 A. PARTNERSCHAP pagina Had u reeds eerder samengewerkt met de partners waarmee u het project hebt uitgevoerd? Met wie wel en wie niet? Pagina 2 van 39

3 2. Was de verplichting om het project in partnerschap te doen met andere beleidsdomeinen een meerwaarde of een belemmering voor een uitvoeren van het project en het behalen van de doelstellingen? 3. Waren de partners waarmee u het project hebt uitgevoerd, de juiste partners om uw doelstellingen mee te bereiken? Zo nee, welke zijn de organisaties die eerder wel/niet zouden moeten betrokken worden? B. SUBSIDIE EN REGELGEVING pagina Waren de middelen die u hebt aangevraagd voldoende om het project naar wens uit te voeren? Leg uit. 2. Zou het door u ingediende project kunnen ingepast worden binnen de organisatieopdracht van één van de uitvoerende organisaties? Waarom wel / niet? Leg uit. 3. Past het werken aan gezondheid van mensen in armoede via beweging volgens u in uw organisatie opdracht, en hebt u hier voldoende tijd / mensen / middelen voor? C. PROJECTOPROEP pagina Beantwoordde deze projectoproep aan een nood binnen uw organisatie? Aan een nood bij de doelgroep? Leg uit. 2. Kunt u aan deze nood tegemoetkomen zonder deze projectmiddelen? Leg uit. 3. Hoe zou u deze projectoproep beter aanpassen aan de noden rond gezondheid/beweging/armoede binnen uw werkveld? D. TOEKOMST pagina Zult u de verworven kennis / toegepaste methodiek / bereikte doelgroep enz van dit project verder inpassen binnen uw organisatie? Leg uit. 2. Welke aspecten van het project zullen bewaard blijven binnen uw organisatie? 3. Is het blijvend werken aan gezondheid via beweging voor deze doelgroep een doelstelling voor uw organisatie? Wat zijn de grootste drempels om dit te kunnen waarmaken? Leg uit. BIJLAGEN Pagina 3 van 39

4 DEEL 1. IDENTIFICATIE VAN HET PROJECT In het eerste deel wordt gevraagd naar een algemene beschrijving van het project. Dit onderdeel is in te vullen bij de start van het project. Indiener? Wat? PROJECTFICHE Het project werd ingediend door RISO Vlaams-Brabant In de relatie tussen de arts en de patiënt wordt het voorschrijven van beweging gehanteerd als methodiek om een gezondheidsprobleem gericht aan te pakken en gezondheidswinst te boeken. De huisarts schrijft beweging voor zoals het ook met een medicijn gaat: beweging als geneesmiddel. Met het voorschrift van de arts gaat de betrokken patiënt naar de beweegcoach. Deze staat in voor de intakes, de toeleiding naar het beweegaanbod, logistieke ondersteuning (o.a. info over aanschaf sportkledij, over financiële tegemoetkomingen) en het opvolgen van de voortgang van enkele relevante gezondheidsparameters in het kader van bewegen. De gezondheidswinst wordt zo zichtbaar gemaakt voor patiënt en arts. De opbouwwerker ondersteunt deze methodiek door het creëren van gunstige voorwaarden om het gebruiken van dit voorschrift het daadwerkelijk starten met bewegen en het volhouden hiervan te doen slagen. Hiertoe wordt een beweegtraject opgezet door kandidaat deelnemers te laten proeven van een beweegaanbod en hen de kans te geven dit te modeleren naar hun noden. Doorheen dit hele proces staat de ervaringsdeskundigheid van de deelnemers centraal: wat vinden zij belangrijk, welke drempels ervaren zij, wat werkt voor hen, wat niet. Een opbouwwerker bevraagt deelnemers in groep en individueel over hun ervaringen met bewegen in het bijzonder. Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het project? Wat is de algemene doelstelling van het project? WGC Ridderbuurt - LOGO Leuven - Buurtsport Leuven - Cirkus in Beweging - vrijwillige begeleiders fietsproject - BLOSO (Aquafun + klimgroep) - Inloopcentrum Meander (CAW Leuven) - OCMW Leuven - Integratiedienst Leuven - VWAWN Leren Ondernemen - VWAWN 't Lampeke - Buurthuis Casablanca - Wijkontwikkeling Leuven - KULeuven - Ready To Improve - VIGeZ - Provincie Vlaams-Brabant - Stad Leuven Twee jaar (in de oorspronkelijke aanvraag hoopten we op 2x 25 euro daar er enkel goedkeuring kwam voor 25 euro, loopt het project maar over 1 jaar) Ondanks het feit dat gezondheid een grondrecht is, is dit recht voor mensen met een lage SES niet gegarandeerd. De aantoonbare verschillen in gezondheid tussen groepen met een hoge en een lage SES enerzijds en de mate waarin deze groepen beroep doen op de gezondheidszorg (de toegankelijkheid) anderzijds, maken dat op pijnlijke wijze duidelijk. Het voorliggende project focust op het verkleinen van die gezondheidskloof en het boeken van gezondheidswinst op vlak van gezonde leefstijl, meer bepaald het aspect bewegen. Het project wil een gezonde leefstijl op vlak van bewegen bij mensen met lage SES bevorderen met het oog op het behalen van gezondheidswinst, door hen met regelmaat te laten deelnemen aan een bewegingsaanbod op maat. Het BOV-project speelt zich af op 3 niveaus. Projectdoelstelling 1: Mensen die aan het project hebben deelgenomen gaan tijdens en na afloop van het project meer bewegen. Deze eerste projectdoelstelling situeert zich op het niveau van gedrag. Via het project worden mensen gestimuleerd om individueel te bewegen of te sporten (bv. Op een hometrainer, met stappenteller,..). We willen dus nagaan of mensen naar aanleiding van dit project meer bewegen. 2. Vanuit BOV worden bewegingslessen gegeven. Mensen gaan dus in groep en heel laagdrempelig bewegen. 3. Als derde projectdoelstelling stellen we dat we samenwerken met reguliere sportclubs om Pagina 4 van 39

5 mensen naar door te verwijzen. Deze laatste component is heel vruchtbaar omdat ze de deelnemers buiten de vertrouwde context laat treden. Zo wordt contact met mensen uit andere sociale omgevingen bevorderd. 1. Opvolging van deelnemers gebeurt a.d.h.v. bijgevoegde vragenlijst en fysieke meetresultaten (in het najaar verschijnt het uitgebreide rapport van de eerste tussentijdse evaluatie). Wat zijn de beoogde effecten? 2. Opvolging van doorstromings- en uitvalratio's. tevens worden cijfers bijgehouden omtrent de groei van het aanbod, groei en diversiteit van deelnemers en groei van het aantal doorverwijzers. 3. Zie o.a. betrokkenheid mensen in armoede. Het eigenaarschap moet verder met de doelgroep worden ontwikkeld. Af en toe verwonderen deelnemers ons met hun uitspraken. Zij geven aan dat ze willen mee-ondersteunen. Bij de intake of evaluatie van de BC worden vragen gesteld die polsen naar interesse voor een werkgroep of een denktank. Waarom? Met BOV willen we blijvend drempels definiëren met de mensen zelf én met hen hefbomen zoeken om mensen te motiveren tot het zetten van de eerste stap én vooral vol te houden. Omschrijving van de doelgroep? Op welke manier wordt intersectoraal samengewerkt binnen het project? Op welke manier worden mensen in armoede betrokken bij het project? Mensen in armoede en groepen bedreigd met sociale uitsluiting in Leuven. Meer specifiek: maatschappelijk kwetsbare mensen 1 en mensen met gezondheidsklachten voor wie de drempel om te gaan bewegen te hoog is: mensen die in armoede leven, mensen met psychiatrische problemen, mensen van allochtone afkomst. We zijn begin 21 gestart met een experimentele groep van 5 patiënten. Via deze subsidieaanvraag willen we deze groep verder uitbreiden met 5 nieuwe patiënten (3 coaching / 2 beweegadvies; samen met de opvolging van de deelnemers uit werkjaar 21-5 deelnemers en deelnemers). Het BOV is een samenwerking tussen Riso Vlaams-Brabant en WGC Ridderbuurt. De instroom van patiënten verliep dan ook via het WGC (in nauwe samenwerking reeds met VWAWN 't Lampeke, Inloopcentrum De Meander, Leuvense buurtwerkingen en Leuvense integratiedienst). Via deze subsidieaanvraag willen we de instroom verbreden door het aangaan van samenwerking met verschillende huisartsen in Groot Leuven. Ook het aanbod 'bewegen op maat' was tot op heden eerder beperkt. Na 1,5 jaar stellen we vast dat ook dit aanbod verder moet uitgebreid worden. Ook dit verbreden van het aanbod maakt deel uit van deze subsidieaanvraag. Het project vindt plaats in Groot Leuven. Zie hiervoor naar samenwerking met partnerorganisaties Voorafgaand aan de opstart in 21 werd gekozen voor een investering in het analyseren en rapporteren van mogelijke drempels. Doel was zoveel mogelijk informatie verzamelen van onderuit als basis om het concept 'Bewegen op voorschrift' bij te sturen. Dit gebeurde zowel tijdens groepsmomenten als tijdens beweegmomenten. Dit proces herhaalt zich bij elk nieuw werkjaar. Voor zowel de groepsgesprekken als de individuele gesprekken werd gewerkt met zeer gerichte vragen. Wat in deze context vooral van belang is : een 'socratische' manier van denken en handelen kan het contact met cliënten verdiepen en verrijken. De gemeenschappelijke gesprekstechnologie die wordt aangereikt en ontdekt, bevordert immers de dialoogvaardigheden van de medewerkers. 1 We gebruiken in dit rapport vaak de term maatschappelijk kwetsbare groepen en korten dit af tot MKG Pagina 5 van 39

6 De lokale netwerking met diverse organisaties en partners in Leuven is voor ons de methodiek bij uitstek. Samen zijn we sterk. Complementair werken vanuit ieders eigen deskundigheid moet ons vooruit helpen om in Leuven de gezondheidskloof te verkleinen. Verenigingen waar armen het woord nemen, CAW, OCMW s, buurt- en wijkwerk, sociale tewerkstelling, straathoekwerk hebben ervaring en deskundigheid opgebouwd rond armoede die gedeeld moet worden met de sportwereld en (lees: lesgevers, sport- en recreatieclubs) zodat er een gedeelde verantwoordelijkheid ontstaat rond sport- en vrijetijdsparticipatie van mensen die leven in bestaansonzekere situaties. Op welke wijze streeft het project naar lokale verankering? Buurtsport Stad Leuven is ideale partner in Leuven om dit pilootproject te faciliteren en mee uit te bouwen. Zij zorgen mee voor de invulling van een gevarieerd aanbod op maat. Zij sensibiliseren via deze weg ook het sportbeleid van Leuven. Zij zijn de link naar het reguliere circuit en een deuropener om daar inclusie te stimuleren, zodat deelnemers van BOV (en andere doelgroepen) beter kunnen doorstromen. De samenwerking van het wijkgezondheidscentrum, het opbouwwerk en de buurtsport geeft een sterke dynamiek en een groter draagvlak aan het project. Wat is het innovatieve karakter van het project? Subsidiebedrag? 25 In het netwerk dat BOV ondertussen rond zich heeft geschaard onderscheiden we drie grote groepen van partners : partners voor de toeleiding, partners voor het aanbod en partners voor het onderzoek. Het innovatieve karakter van dit project situeert zich op volgende punten: 1. Bewegen wordt door de behandelende arts als therapie voorgeschreven. 2. Er gebeurt een grondige screening, doelstellingen worden individueel vastgelegd en maataanpak uitgewerkt. 3. Er is zowel groeps- als individuele opvolging van de verschillende deelnemers. 4. Intense samenwerking met bestaande aanbod. 5. Meting van bereikte resultaten. 6. Bewegen krijgt een plaats tussen verschillende levensdomeinen. Pagina 6 van 39

7 DEEL 2. METHODIEKONTWIKKELING A.BETROKKENEN 1. Wie is er concreet betrokken bij het project? Geef een duidelijke beschrijving (aantallen, hoe bereikt, ) van de concrete doelgroep die aan het project zal deelnemen. Beschrijf eventuele andere relevante actoren betrokken bij het project. Doelgroep Wie neemt er concreet deel aan het project, aantallen, hoe bereiken, Onze doelgroep zijn mensen met gezondheidsklachten voor wie de drempel om te gaan bewegen te hoog is, met zeer specifieke aandacht voor mensen in armoede en groepen bedreigd met sociale uitsluiting in Leuven. Owv de inbedding binnen het wijkgezondheidscentrum en gezien de specifieke toeleiders (buurtwerk, ) zijn bijna alle deelnemers maatschappelijk kwetsbare mensen, mensen die in armoede leven, mensen met psychiatrische problemen, mensen van allochtone afkomst. Er werd vooropgesteld om 5 nieuwe deelnemers te bereiken. Bij de resultaten kunnen we vermelden dat we er in geslaagd zijn om 5 (m.b. 51) deelnemers te bereiken: 18 allochtone mannen, 3 Belgische mannen, 15 allochtone vrouwen en 14 Belgische vrouwen. Gemidddelde leeftijd is 35 jaar. Voor een gedetailleerde omschrijving van de subgroepen en de profielen van BOV leden verwijzen we verder in dit rapport naar Hoofdstuk B, B.1. Effectevaluatie punt 9. Andere relevante actoren (Naam organisatie, contactpersoon, contactgegevens) WGC De Ridderbuurt Ierse Predikherenstraat 8 3 Leuven 16/2393 WGC De Central R. Valvekensstraat Kessel-Lo Leuvense huisartsen, 4-tal groepspraktijken Stad Leuven: Buurtsportmedewerker Iris Dekeyzer, Stadskantoor Leuven Prof. Vanoverstratenplein 1, 3 Leuven. R2I, Ready to Improve, voor het groepswerk, Wouter Goris, Pagina 7 van 39

8 2. Geef het organogram van het project. Hoe verhouden de verschillende betrokkenen zich ten opzichte van elkaar? Wie heeft contact met wie en waarvoor? BOV beheer :coördinator Riso, coördinator WGC, stafmedewerker Riso, projectleiding, Één huisarts van het WGC. Projectleiding : projectleider ism RISO-opbouwwerker en preventiewerker uit WGC de Ridderbuurt uitvoering: opbouwwerker beweegcoaches ondersteuning: BOV stuurgroep: Faber KU Leuven, Vigez, Provinciemedewerker dienst welzijn en gezondheid Vlaams-Brabant, Buurtsportmedewerker stad Leuven, Beweegpsycholoog profit sector (Ready To Improve), LOGO Oost-brabant andere actoren die bijdragen aan project : Sportdienst Stad Leuven, KHL afdeling voeding en beweging, preventiemedewerker WGC De Central, Integratiedienst stad Leuven, Werkgroep Fonds Vrijetijdsparticipatie Leuven, Werkgroep Gezonde Wijk Leuven, Cirkus in Beweging, vrijwillige begeleiders Fietsschool Leuven, Inloopcentrum Meander (CAW Leuven), OCMW Leuven, VWAWN Leren Ondernemen, VWAWN t Lampeke, Buurthuis Casablanca, Wijkontwikkeling Leuven, Leuvens Fonds Vrijetijdsparticipatie KULeuven, Provincie Vlaams-Brabant. Figuur 1: organogram project 3. Dienden organisaties of personen hun toestemming te geven voor de uitvoering van de methodiek? Zo ja, wie? Stelden deze organisaties de nodige middelen ter beschikking? We hebben de methodiek uitgewerkt binnen Riso Vlaams-Brabant en het WGC. Onze staf en raden van beheer hebben hieraan hun goedkeuring gegeven. Riso Vlaams-Brabant stelt hiervoor een deeltijdse opbouwwerker ter beschikking en enkele uren coaching door een stafmedewerker. Het WGC stelt een lokaal ter beschikking van de BOV-coaches, enkele uren beweegcoaching en stuurt mee het hele project via het BOVbeheer. 4. Registreer in grote lijnen de stappen die ondernomen werden gedurende de ontwikkeling van de methodiek. Wanneer (in welke maand) Voorafgaande periode Januari 212 Wat (welke taak) Verkenning van thema gezondheid en keuze voor bewegen en gezondheid Voorbereiding van het project Wie (functietitel van wie instond voor de taak) Opbouwwerker na verloop van tijd : medewerker van wijkgezondheidscen trum Projectleider / opbouwwerker Opmerkingen Pagina 8 van 39

9 Februari-maart Aanwerving bijkomende beweegcoaches Voorbereiding uitbreiding (communicatieplanning) externe huisartsen Uitbreiding beweegaanbod ifv groei 212 april Start beweegcoaches april-dec Intensivering samenwerking met reguliere beweegaanbieders : randvoorwaarden creëren via netwerking Intake, toeleiding en evaluaties nieuwe deelnemers Opvolging deelnemers uit Communicatie met betrokken huisartsen Opstart groepswerkingen met maatschappelijk kwetsbaren ifv inzicht in gedragsverandering Opstart inzet +coaching vrijwilliger Intens bijwonen van vormingsinitiatieven en studiemomenten mbt preventief gezondheidswerk met maatschappelijk kwetsbare groepen Intervisie en overleg met gelijkaardige projecten in andere regio s (Gent) Deelname aan beweegaanbod ikv participatieve ontwikkeling en permanente bijsturing vanuit informele en formele feedback Stuurgroep Verdere uitvoering project Postmeting Groepswerk met R2I BOV beheer en projectleiders Projectleiding Opbouwwerker en beweegcoach Inwerking door huidige BC Projectleiding en opbouwwerker Beweegcoaches Beweegcoaches Projectleiding, opbouwwerker en beweegcoach (facultatief) Opbouwwerker Opbouwwerker Projectleiding, beweegcoaches, opbouwwerker Projectleiding, facultatief:beweegcoaches, opbouwwerker Opbouwwerker, beweegcoaches September - oktober projectleiding November - Beweegcoaches december projectleider Januari 213 Rapport opmaken projectleider Gezien het innovatieve karakter van de methodiek waren dit organisch en trage processen De sportsector heeft weinig (positieve) ervaring in werken met doelgroep (lage SES) Door investering in a priori aanbod, toeleiding en onderzoek: weinig inzet op deze deelfacetten Tabel 1: tijdslijn 5. Werd het project uitgevoerd zoals oorspronkelijk beschreven in de projectfiche? Koppel hierbij terug naar de beschrijving van het project in de projectfiche (deel 1.) Geef hierbij aan welke acties (of onderdelen van het project) werden uitgevoerd en welke niet? Waarom wel of waarom niet? Opmerking: dit geeft ook antwoorden op de vraag of projectdoel 2 en 3 bereikt zijn. Pagina 9 van 39

10 Alle acties zijn uitgevoerd zoals voorzien. Het traject van beweegcoaching verliep als volgt: o Huisartsen van WGC en externe huisartsen geven een beweegvoorschrift aan patiënten o Ze komen terecht bij een beweegcoach, die een intake doet (gesprek, meting), zoekt naar gepast beweegaanbod, opvolgt en na 6 maanden een postmeting. Nadien wordt geëvalueerd en besproken in hoeverre de deelnemer nog opvolging wenst. o Vanuit BOV wordt een beweegaanbod gecreëerd of aangeboden, op 4 niveaus: Individueel beweegaanbod : hometrainer, wandelen, hometrainer Eigen opgezet beweegaanbod in groep voor diegenen die de eerste stap naar sportclubs nog niet durven zetten: funfit klimgroep aquafun start to run. Voor diegenen die net iets verder staan, zetten we samen met anderen (sportclubs ea) een beweegaanbod op: buurtsport - yoga fitness (17 abonnementen) contact met wandelgroep. Tenslotte zoeken we voor diegenen die deze stap al kunnen zetten, een gepast aanbod binnen de reguliere sportclubs. Zowieso wordt er actief doorverwezen, dwz er wordt een eerste keer (tot meerdere keren) meegegaan: zwemschool fietsschool - Wushu toneel (Stuk)-badminton- buurtsport- Nordic walking- yoga jujusi voetbal tennis kungfu Telkens wordt ook gezocht naar financiële tegemoetkomingen voor het inschrijvingsgeld. o Voor een kleine groep is er een groepstraject opgezet met de bedoeling om via die weg motiverend te kunnen werken. Om dit traject waar te maken zetten de projectleider, opbouwwerker en beweegcoach in op het uitbouwen van een sterk netwerk met (beleids)partners uit sectoren van gezondheid, sport en welzijn. Opvolging van de acties De doelen en resultaten werden in een schema van voortgang opgevolgd. Gaandeweg werd bijgestuurd door het BOVbeheer met Riso en het WGC. De feedback van de stuurgroep, toeleiders, partners, deelnemers en beweegaanbieders namen we hierin mee. De acties zijn als zeer zinvol ervaren door alle betrokkenen. Wat opvalt is dat de extern betrokken huisartsen enthousiast reageren op deze methodiek. Zij benoemen dit als een bijzonder efficiënte manier om hun patiënt toe te leiden naar een verantwoord beweegaanbod op maat. Wat waren de drempels bij het uitvoeren van de (verschillende acties) van het project? Grootste drempel bij de uitvoering van de acties was tijdsgebrek bij elke medewerker. Grote tijdsinvesteringen waren : - de communicatie met de sportsector die heel hard zoekende is naar ondersteuning in het werk met doelgroepen - het zoeken naar een efficiënte en motiverende communicatie met het netwerk van huisartsen - de blijvende communicatie met de toeleiders van maatschappelijk kwetsbaren - onderhouden van een heel breed netwerk (gezien het intersectoraal karakter) - verzamelen van objectieve gegevens voor evidence-based onderzoek - het voortdurend zoeken naar bijkomende middelen en fondsen om aanbod betaalbaar te houden - zoeken naar financiële tegemoetkomingen voor deelnemers die willen deelnemen aan een sportaanbod, omwille van de versnippering van de verschillende regelingen. In de toekomst gaan we dan ook op al deze elementen verder moeten inzetten: contacten met huisartsen, uitbreiding van de huisartsen, toegankelijk maken van het reguliere sportaanbod, verankeren van het netwerk. Waren er nog andere organisaties die zorgden voor ondersteuning bij het uitvoeren van de methodiek? Zo ja, hoe zorgden ze voor ondersteuning en wat hield die ondersteuning in? - Organisaties uit het reguliere circuit: naast het aanbod dat Buurtsport in Leuven installeert, werd door een aantal clubs uit het reguliere beweegcircuit extra geïnvesteerd om de drempel te verlagen van het eigen aanbod, zodat BOV-deelnemers konden instappen en doorstromen naar dit reguliere circuit. Twee van de sterkste voorbeelden hiervan zijn Atlantis vzw en Kreakatau vzw die in de voorbije samenwerking elk meer dan 2 BOV-deelnemers bereikten met hun respectievelijk zwem- en Pagina 1 van 39

11 yoga-aanbod. - Ready2improve BVBA - een klein privaat bedrijf dat mensen coacht op gedragsverandering - is sinds de aanvang een betrokken partner. Omdat zij dermate interesse tonen om mee in te zetten vanuit hun deskundigheid om de gezondheidskloof te verkleinen, wordt regelmatig overlegd over de rol van bewegingspsychologie binnen het werken met MKG. We willen samen met deze partner uitzoeken hoe het werken op intrinsieke motivatie binnen de BOV-methodiek een plaats kan krijgen. Eind 212 werd als experiment groepswerk binnen BOV opgestart. Vraag is of groepswerk en/of inzicht in de psychologie van gedragsverandering een zinvolle bijdrage kan leveren in het volhouden van regelmatige beweging voor maatschappelijk kwetsbare deelnemers. Na de groepsactiviteiten van 213 willen we dit grondig evalueren. 6. Welke middelen worden momenteel gebruikt om de methodiek uit te voeren? U kunt hierbij een opdeling maken in medewerkers, materiaal, infrastructuur, medewerkers o 28 u beweegcoaches o projectleiding DT o Opbouwwerker materiaal: o Het doktersvoorschrift o Folders van het BOV-project met deelflyers over de verschillende activiteiten (zie bijlage) o gedeeld digitaal intake- en evaluatiepakket o sportmateriaal dat ons ter beschikking wordt gesteld via Buurtsport zoals matjes voor tai-chi en yoga. o gsm met abonnement voor beweegcoaches o pc met internet o hometrainers o spelmateriaal voor de fun fit - infrastructuur o Lokaal voor intake en evaluatie met beweegcoach in WGC de Ridderbuurt o Voor enkele uren: kinelokaal in WGC De central o Voor het eigen beweegaanbod: stedelijk lokaal in een kwetsbare buurt (eigendom van buurtsport) + stedelijk lokaal in CC Leuven o Infrastructuur van reguliere aanbieders (zwembad, finse piste, ) B.EVALUATIE In dit onderdeel wordt de evaluatie van het project uitgeschreven. Hierbij wordt een opdeling gemaakt tussen de effectevaluatie en de procesevaluatie.dit onderdeel is in te vullen tijdens en na de evaluatie van het project. B.1. EFFECTEVALUATIE 7. Welk evaluatiedesign werd gekozen om het project te evalueren? Werd er gekozen voor een meting voor de interventie(voormeting) en een meting na de interventie(nameting)? Werd een groep geselecteerd waar er niets gebeurde (controlegroep) om de resultaten mee te vergelijken? Voor de uitvoering van de effectevaluatie van Bewegen op voorschrift (BOV) werd gekozen voor een prepost design met controlegroep. De controlegroep bestond uit maatschappelijk kwetsbare volwassenen die op zich in aanmerking komen om aan het project deel te nemen, maar nog geen bewegingsvoorschrift hadden gekregen. Een gelijke verdeling tussen interventie- en controlegroep wat betreft geslacht en al of niet Pagina 11 van 39

12 allochtone afkomst werd nagestreefd. Zowel de interventiegroep (n = 51) als de controlegroep (n=27) vulden twee maal (premeting en postmeting) een vragenlijst is waarbij gepeild werd naar onder andere algemene socio-demografische gegevens (leeftijd, geslacht, werkstatus, nationaliteit, opleidingsniveau), ervaren gezondheid, stress, depressieve gevoelens, mate van fysieke activiteit,. (zie bijlage). De dataverzameling voor de premeting viel in de periode januari - juni 212 en de postmeting ging door in de periode juninovember 212, waarbij er telkens gemiddeld 6 maanden tussen beide metingen zat. Het doel van de effectmeting is om na te gaan in welke mate projectdoelstelling 1 werd bereikt. Het is dus vooral de bedoeling om inzicht te krijgen of er bij de deelnemers sprake is van gedragsverandering ten aanzien van bewegen. Daarnaast was het ook de bedoeling om na te gaan of het project ook een impact had op een aantal andere variabelen direct of indirect gerelateerd aan beweging (vb. gewicht, BMI of ervaren gezondheid, meer energie, ). 8. Op welke manier (meetinstrument) werden de data verzameld? Werd gebruik gemaakt van een vragenlijst, een dagboekmethode, een interview, om de deelnemers te bevragen? De data werden verzameld aan de hand van een zelf-ontwikkelde vragenlijst waarbij gepeild werd naar onder andere algemene socio-demografische gegevens (leeftijd, geslacht, werkstatus, nationaliteit, opleidingsniveau), ervaren gezondheid, stress, depressieve gevoelens, mate van fysieke activiteit,. (zie bijlage). We kregen hierbij advies door VIGEZ, WGC De Brugse Poort, Bewegen Op Recept (STIOM), Ready to Improve en Faber. Deze vragenlijst werd twee maal (premeting en postmeting) afgenomen zowel bij de interventiegroep (n=51) als bij de controlegroep (n=27). De dataverzameling voor de premeting viel in de periode januari - juni 212 en de postmeting ging door in de periode juni- november 212, waarbij er telkens gemiddeld 6 maanden tussen beide metingen zat. De data werd geanalyseerd met behulp van het statistisch verwerkingsprogramma SPSS v2 voor Windows. Een α-level van p<.5 werd gebruikt om statische significantie te bepalen. Een chi-kwadraat test werd gebruikt om de interventiegroep en de controlegroep te vergelijken voor kwalitatieve variabelen. Voor het vergelijken van beide groepen voor kwantitatieve variabelen, werd gebruik gemaakt van een independent samples t-test. Deze statistische testen werden gebruikt voor het vergelijken van de BOV-deelnemers die intern of extern werden doorverwezen. Een repeated measures anova werd gebruikt om na te gaan of er een verschil was tussen interventie- en controlegroep tussen premeting en postmeting. 9. Werden de gewenste projectdoelstellingen geformuleerd in deel 1 bereikt? Welke impact had de methodiek op alle personen die participeerden? Welke impact had de methodiek op verschillende subgroepen? Welke impact had de methodiek op tussenliggende doelstellingen? Bracht de methodiek negatieve effecten teweeg? Hieronder worden de effecten van het project per projectdoelstelling gerapporteerd (vooral projectdoel 1 projectdoelen 2 en 3 zitten vooral in vraag 5, ook in B2, procesevaluatie). We kozen ervoor om de tabellen en figuren in de tekst te laten staan als verduidelijking. Vooraleer analyses uit te voeren om zicht te krijgen op de effectiviteit van het project werd een vergelijking gemaakt tussen de interventiegroep en de controlegroep. Vergelijking interventiegroep controlegroep Leeftijd en geslacht De gemiddelde leeftijd van de BOV-deelnemers was jaar met een range van 17 tot 59 jaar. Voor de controlegroep bedroeg de gemiddelde leeftijd 36.91met een range van 27 tot 58 jaar. Beide groepen zijn vergelijkbaar qua leeftijd (t=.71 p=.48, zie tabel 2) en geslacht (X² =.82, p =.37). De interventie- en controlegroep bestaan respectievelijk uit 4% (n = 2) en 3% (n = 8) mannen. Pagina 12 van 39

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012 WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE RIDDERBUURT VZW

Activiteitenverslag 2012 WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE RIDDERBUURT VZW Activiteitenverslag 2012 WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE RIDDERBUURT VZW 2012. Activiteitenverslag 2012 WGC De Ridderbuurt vzw Pagina 1 Inleiding 2012 is afgerond onze werking getuigde volop van dynamiek. Het

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Implementatie en continuering van de BeweegKuur:

Implementatie en continuering van de BeweegKuur: Implementatie en continuering van de BeweegKuur: Monitorstudie onder zorgverleners ajaar 20 L.G.M. Raaijmakers J.H.M. Helmink F.J.M. Hamers S.P.J. Kremers Contact: Lieke Raaijmakers Universiteit Maastricht

Nadere informatie

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Inhoudsopgave Advies... 1 Aanleiding voor dit advies... 1 Belangrijkste bevindingen... 1 Advies aan gemeente Westervoort... 2 Inleiding...

Nadere informatie

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur De 12 werken voor Vlaams Brabantse gemeenten en OCMW s Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur Vlaams Brabantse prioriteitennota voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

Nadere informatie

Sociale activering strategie

Sociale activering strategie Sociale activering strategie Werkblad beschrijving interventie voor Goed Beschreven Maart 2013, versie 1.0 Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad Voor meer informatie centrumgezondleven@rivm.nl www.movisie.nl/effectievesocialeinterventies

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

Evaluatie Seks Plus Consulten

Evaluatie Seks Plus Consulten TNO-rapport TNO LS R10707 Evaluatie Seks Plus Consulten Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

De bijdrage van Harten voor Sport (2014)

De bijdrage van Harten voor Sport (2014) De bijdrage van Harten voor Sport (2014) Maatschappelijke opbrengsten en werkzame factoren Martin van Rooijen Onderzoek, Monitoring en Evaluatie, Harten voor Sport Froukje Smits Onderzoeker Sport & Samenleving,

Nadere informatie

(Vroeg)signalering eenzaamheid en depressie bij zelfstandig wonende Amsterdamse ouderen

(Vroeg)signalering eenzaamheid en depressie bij zelfstandig wonende Amsterdamse ouderen GGD Amsterdam Cluster Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering (Vroeg)signalering eenzaamheid en depressie bij zelfstandig wonende Amsterdamse ouderen Marlies Visser Fatima El Fakiri GGD Amsterdam

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

EVALUATIE VAN HET RECUP PC PROJECT VAN STAD GENT: DO S AND DON TS VOOR DE TOEKOMST MARIËN ILSE

EVALUATIE VAN HET RECUP PC PROJECT VAN STAD GENT: DO S AND DON TS VOOR DE TOEKOMST MARIËN ILSE iminds Digital Society Een onderzoeksrapport voor Digipolis Gent EVALUATIE VAN HET RECUP PC PROJECT VAN STAD GENT: DO S AND DON TS VOOR DE TOEKOMST MARIËN ILSE IMINDS- SMIT VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Monitor Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage

Monitor Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage Monitor Professionalisering Jeugdzorg Eindrapportage 1 2014 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Eindverslag pilotfase. cursus Weten, wensen, werken

Eindverslag pilotfase. cursus Weten, wensen, werken Eindverslag pilotfase cursus Weten, wensen, werken Daphne Jansen Mieke Rijken NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl Telefoon 030 2 729 700

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

BURGERS IN BEWEGING. Rotterdam, 2 september 2013. Ilse Flink Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC, Rotterdam

BURGERS IN BEWEGING. Rotterdam, 2 september 2013. Ilse Flink Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC, Rotterdam BURGERS IN BEWEGING Een onderzoek naar succesfactoren en belemmerende factoren bij het ontstaan, voortduren en uitbouwen van burgerinitiatieven op het gebied van sporten en bewegen in lage SES wijken Rotterdam,

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

blijvend bewegen Handreiking voor de opzet van een beweeginterventie naar voorbeeld van de Beweegpas

blijvend bewegen Handreiking voor de opzet van een beweeginterventie naar voorbeeld van de Beweegpas blijvend bewegen Handreiking voor de opzet van een beweeginterventie naar voorbeeld van de Beweegpas Colofon Eerste druk, december 2012 2012 Vilans Onderdelen van deze uitgave mogen worden overgenomen

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport CREATING TOMORROW Lianne Bertling Rosine van Dam Jeanine Klaver IMPACTANALYSE DELTA

Nadere informatie

Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma

Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma D.L. Jansen M. Cardol P. Spreeuwenberg M.J.W.M. Heijmans

Nadere informatie

Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5

Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5 1 2 INHOUDSTAFEL JP 2010 Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Overzicht... 7 Strategische acties en personeelskader in 2010... 9 Bestuurlijke organisatie... 12 Hoofdstuk II Inhoudelijk

Nadere informatie

Gecombineerde Leefstijl Interventie Depressieve klachten. in een Eerstelijns Zorgvoorziening

Gecombineerde Leefstijl Interventie Depressieve klachten. in een Eerstelijns Zorgvoorziening Gecombineerde Leefstijl Interventie Depressieve klachten in een Eerstelijns Zorgvoorziening Een programmabeschrijving op basis van een verkennende pilotstudie Colofon: Redactie: Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Methodebeschrijving Activerend huisbezoek bij ouderen. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Activerend huisbezoek bij ouderen. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Activerend huisbezoek bij ouderen Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Renske van der Zwet MOVISIE 030-789 2254 r.vanderzwet@movisie.nl

Nadere informatie

De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd

De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd Synthese Peter De Cuyper, Miet Lamberts & Fernando Pauwels Onderzoek in opdracht van het Agentschap voor Binnenlands

Nadere informatie