Algemene voorwaarden Motivatieprogramma ASP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Motivatieprogramma ASP"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Motivatieprogramma ASP Van de Coöperatie Trafieq, gevestigd te Utrecht, Nederland. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Waar in deze algemene voorwaarden hij of zijn staat, kan vanzelfsprekend ook zij en haar worden gelezen. 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Trafieq en op alle door Trafieq aangegane overeenkomsten, met name de overeenkomsten aangaande de uitvoering van het Motivatieprogramma ASP door een trainer die daartoe van Trafieq opdracht heeft gekregen. 3. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over cursist, wordt de natuurlijke persoon bedoeld die het besluit ASP hebben opgelegd gekregen door het CBR en die met Trafieq een cursusovereenkomst heeft gesloten. Concreet betekent dit dat de cursist zich bij Trafieq heeft ingeschreven voor het Motivatieprogramma ASP en daarmee de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd. 4. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over Motivatieprogramma ASP, wordt de drie dagdelen omvattende cursus bedoeld die door een Trafieq aangewezen trainer in een door Trafieq aangewezen locatie op een door Trafieq aangewezen datum en tijdstip in opdracht van het CBR wordt uitgevoerd. Het Motivatieprogramma vormt een verplicht onderdeel van het gehele alcoholslot programma. 5. Deelname aan het Motivatieprogramma ASP is exclusief voorbehouden aan door het CBR bevestigde deelnemers van het alcoholslot programma, in bezit van een geldig rijbewijs met code Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over spijtoptant, wordt de natuurlijke persoon bedoeld, waarmee Trafieq voor een tweede of daaropvolgende malen een (cursus)overeenkomst heeft gesloten (zie ook artikel 1.3) binnen de geldende termijn van zes maanden van hetzelfde alcoholslot programma. Concreet betekent dit dat een spijtoptant op basis van geldende criteria, gesteld in artikel 5.6, niet is toegelaten tot een eerdere cursus of eerdere cursussen binnen hetzelfde alcoholslotprogramma. 7. Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden kunnen alleen worden gemaakt wanneer wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en schriftelijk akkoord bevonden door Trafieq. 8. Als ook de cursist naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de cursist niet van toepassing. Tenzij de voorwaarden van de cursist niet in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Trafieq. Een andersluidend beding in de voorwaarden van de cursist doet hieraan niets af. 9. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van cursus, wordt daaronder ook verstaan de te verrichten diensten en werkzaamheden ten behoeve van het Motivatieprogramma ASP in zoverre deze door het CBR in opdracht zijn verstrekt aan Trafieq. Artikel 2 inschrijving voor het Motivatieprogramma ASP 1. De cursist kan zich enkel inschrijven voor het Motivatieprogramma ASP door middel van het daartoe bestemde online inschrijfformulier, tenzij schriftelijk vooraf anders overeengekomen. Trafieq behoudt zich het recht om inschrijving anders dan middels het daartoe bestemde online inschrijfformulier, (tenzij schriftelijk vooraf anders overeengekomen) te weigeren. 2. De cursist kan schriftelijk verzoeken om een andere wijze van inschrijving. Hij doet daartoe een met redenen omkleed verzoek via naar: Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst 1. Een overeenkomst met Trafieq komt pas dan tot stand wanneer Trafieq een aan haar gegeven inschrijving schriftelijk heeft aanvaard door het verzenden van een inschrijfbevestiging naar het door de cursist opgegeven e- mailadres. 2. De cursist is aan zijn inschrijving, in welke vorm dan ook aan Trafieq gegeven, gebonden. Een verklaring van de cursist dat hij zijn inschrijving wenst te annuleren of wijzigen, kan niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de oorspronkelijke inschrijving tot stand komt, als Trafieq de inschrijving heeft bevestigd. 3. Voor het verzenden van de uitnodiging voor het Motivatieprogramma maakt Trafieq gebruik van de diensten van Aangetekend Mailen. Met gebruik van Aangetekend Mailen is de overeenkomst tussen deelnemer en Trafieq een bewijswaardige overeenkomst. 4. Trafieq gaat ervan uit dat de door haar aan de cursist verzonden inschrijfbevestiging de inhoud van de cursusovereenkomst volledig en juist weergeeft. Is de cursist van mening dat dit niet zo is, dan moet

2 hij dit binnen 8 dagen na dagtekening van onze inschrijfbevestiging, schriftelijk aan Trafieq laten weten. 5. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van Trafieq, of namens Trafieq gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Trafieq alleen als deze afspraken en/of toezeggingen door tot vertegenwoordiging van Trafieq bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd. Artikel 4 Prijzen 1. De gehanteerde prijzen zijn inclusief omzetbelasting en - tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen - inclusief cursusmateriaal, administratiekosten, en financiële transactiekosten. 2. Trafieq behoudt zich het recht voor om, als na de datum waarop de overeenkomst tot stand kwam, maar vóór de dag van definitieve uitnodiging voor het Motivatieprogramma ASP, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de cursist in rekening te brengen. 3. Trafieq behoudt zich ook het recht om in gevallen zoals onder artikel 5 beschreven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst. 4. Als cursist onjuist het formulier herinschrijving invult en ten onrechte of een onjuiste betaling doet middels de Ideal- betalingsmodule zal Trafieq het onjuist betaalde bedrag op verzoek terugbetalen. Op het terug te betalen bedrag worden 12,50 (zegge twaalf euro en vijftig eurocent) in mindering gebracht voor administratie en handelingskosten. Artikel 5 Aflevering- en leveringstermijnen 1. Trafieq nodigt de cursist uit via , tenzij schriftelijk vooraf anders overeengekomen. Trafieq beantwoordt (reply) het door de cursist bij de inschrijving gehanteerde e- mailadres, tenzij schriftelijk vooraf anders overeengekomen. 2. Trafieq kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor niet ontvangen e- mails door, waaronder en niet uitsluitend, fouten in het door de cursist opgegeven e- mailadres, storingen in mailserver, gehackte accounts of computers of laptops die stuk zijn, waardoor de cursist de mail van Trafieq niet heeft ontvangen of kunnen lezen. 3. Trafieq streeft er naar de cursist uit te nodigen voor het Motivatieprogramma ASP op minimale afstand van zijn woonplaats, zoals opgegeven in de inschrijving. Indien de cursist een eerste en/of tweede voorkeurslocatie heeft opgegeven met de inschrijving, dan houdt Trafieq zoveel mogelijk rekening met deze voorkeuren. Trafieq behoudt zich het recht voor om te bepalen waar de cursist het Motivatieprogramma ASP kan gaan volgen. De definitieve door Trafieq gekozen locatie staat vast. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd. 4. Voor een in het buitenland woonachtige of werkzame cursist houdt Trafieq zoveel mogelijk rekening met de opgegeven voorkeuren. Indien er geen voorkeur is opgegeven zal Trafieq de cursist uitnodigen voor het Motivatieprogramma ASP voor de eerstvolgende beschikbaarheid. Trafieq behoudt zich het recht voor om te bepalen waar de cursist het Motivatieprogramma ASP kan gaan volgen. De definitieve door Trafieq gekozen locatie staat vast. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd. 5. Trafieq streeft ernaar de cursist uit te nodigen voor het Motivatieprogramma ASP op het dagdeel van zijn eerste en/of tweede voorkeur, zoals opgegeven bij de inschrijving door de cursist. Trafieq behoudt zich het recht voor om te bepalen op welke dagdelen en datums de cursist het Motivatieprogramma ASP zal volgen. De definitieve door Trafieq gekozen datums staan vast. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd. 6. De cursist wordt slechts dan uitgenodigd voor het Motivatieprogramma ASP als aan alle deelname eisen, gesteld door het CBR, voldaan is. Voor meer informatie over de gestelde eisen kunt u zich wenden tot het CBR. 7. Na inschrijving voor het Motivatieprogramma is de cursist verantwoordelijk voor het zo spoedig mogelijk verkrijgen van het nieuwe rijbewijs met code De cursist dient bij aanvang van de cursus in bezit te zijn van een geldig rijbewijs met code 103. Dit rijbewijs dient de cursist iedere cursusdag te tonen aan de door Trafieq aangestelde trainer. 9. Trafieq doet haar best de cursus voor het Motivatieprogramma binnen 10 weken na inschrijving te laten starten. Indien de cursist op het moment van aanvang van de cursus nog niet in bezit is van een nieuw rijbewijs met code 103, kan de cursist niet deelnemen aan het Motivatieprogramma. 10. De cursist dient uiterlijk twee weken voorafgaand aan de start van het Motivatieprogramma Trafieq te informeren indien de cursist niet over een nieuw rijbewijs beschikt of denkt te beschikken bij aanvang van de cursus. Bij in achtname van de minimale termijn van twee weken zal Trafieq geen kosten in rekening brengen voor herplaatsing in een nieuwe cursus. Indien de termijn van twee weken

3 overschreden wordt, zal Trafieq de volledige cursuskosten à 342,43 in rekening brengen bij de cursist. 11. Indien een cursist wordt aangemerkt als een zogenaamde spijtoptant dan wordt een cursist slechts dan uitgenodigd voor het Motivatieprogramma ASP als aan alle deelname eisen, gesteld door het CBR, voldaan zijn en hij het verschuldigde bedrag bij inschrijving heeft voldaan aan Trafieq. 12. Trafieq behoudt zich het recht voor om in onderstaande gevallen een cursist de toegang tot het Motivatieprogramma te ontzeggen. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de door Trafieq aangewezen trainer die het betreffende Motivatieprogramma in opdracht van Trafieq verzorgt. a. De cursist verschijnt te laat op de cursus. b. De cursist verschijnt op een verkeerde locatie. c. De cursist verschijnt onder invloed van alcohol of een andere verdovende, stimulerende of bewustzijnveranderende psychogene stof op de cursus. d. De cursist blijkt de Nederlandse taal onvoldoende machtig om de cursus te kunnen volgen. Dyslexie of analfabetisme zijn geen redenen om een cursist de toegang tot het Motivatieprogramma ASP te ontzeggen. e. De cursist doet demonstratief niet mee aan de cursus en verandert zijn gedrag niet na twee waarschuwingen van de door Trafieq aangewezen trainer. f. De cursist verstoort het groepsproces op enigerlei wijze en verandert zijn gedrag niet na twee waarschuwingen van de door Trafieq aangewezen trainer. g. De cursist gedraagt zich agressief en/of dreigend naar trainer of andere cursisten. h. Personen die zich inschrijven voor het Motivatieprogramma ASP maar waarover, door het CBR, geen besluit is genomen om aan het alcoholslot programma deel te nemen. i. Personen die tijdens de cursus niet kunnen legitimeren met een rijbewijs met code 103 rijden met een alcoholslot 13. Uitstel van deelname aan een eenmaal door Trafieq ingepland Motivatieprogramma ASP is in principe niet mogelijk. De enige uitzondering hierop vormen situaties die buiten de schuld van de cursist ontstaan en die hij niet kan veranderen of voorkomen. In dit soort situaties dient de cursist uiterlijk binnen vijf werkdagen na het ontstaan van de situatie bewijs aan te leveren. Is de cursist verhinderd wegens ziekte, dan moet deze in alle gevallen medisch inhoudelijk bewijs overleggen. Uit dit bewijs moet blijken dat de cursist door de ziekte niet in staat is de cursus te volgen. Zaken die met werk te maken hebben, vormen geen geldige reden tot uitstel. Reeds geboekte vakanties en dergelijke kan de cursist op het online inschrijfformulier kenbaar maken bij het onderdeel verhinder datums. Trafieq kan van de cursist vragen om bewijsmateriaal te overleggen dat de gemelde verhinderdatum(s) staaft. 14. Trafieq behoudt zich het recht voor om met het inplannen van de cursus geen rekening te houden met gemelde verhinder datums, indien deze onvoldoende bewezen zijn. 15. Ongeldige redenen van afwezigheid, waarbij andere ongeldige redenen niet uitgesloten worden, zijn bijvoorbeeld: a. Vergeten van de cursusdatum, verkeerd noteren in agenda of verslapen door de cursist op dagen waarop de cursist het Motivatieprogramma ASP dient te volgen; b. De cursist heeft de met in de bijlage de uitnodiging niet ontvangen, te laat gelezen of niet geopend. c. De cursist kan geen oppas voor kinderen organiseren op de dagen waarop de cursist het Motivatieprogramma ASP dient te volgen; d. De cursist beheerst de taal niet goed en heeft daarom de brief niet of niet goed begrepen; e. Er is sprake van een zieke partner en/of andere familieleden zonder levensbedreigende situatie. Waaronder maar niet uitsluitend griep, verkoudheid, virale en bacteriële infecties; f. Het bijwonen van een bruiloft van derdegraads en volgendegraads familieleden, vrienden of collega s; g. Sport / competitiewedstrijden; h. Aangekondigde staking; i. De cursist heeft geen vervoersmogelijkheden of geen geld voor openbaar vervoer; j. De cursist is ziek zonder artsenverklaring, of de ziekte maakt het bijwonen van het Motivatieprogramma ASP niet onmogelijk. Hierbij valt te denken aan kneuzingen, gebroken arm etc.; k. De cursist, of een van zijn familieleden is jarig op een van de dagen waarop de cursist het Motivatieprogramma ASP geacht is te volgen; l. Er is sprake van zwangerschap van cursist of diens partner, met uitzondering van acute complicaties of de bevalling zelf op de datum waarop de cursist het Motivatieprogramma ASP geacht is te volgen;

4 m. Indien de cursist een opleidingsdag, cursus, workshop, praktijkdag etc. heeft. 16. Geldige redenen voor verhinderdatums kunnen na het ontvangen van de uitnodiging voor het Motivatieprogramma niet meer worden doorgegeven. 17. De uiteindelijke en definitieve besluitvorming over consequenties van een ontzegging tot het Motivatieprogramma voor het verder verloop van het alcoholslot programma wordt gecommuniceerd door en valt onder verantwoordelijkheid van het CBR. 18. Trafieq behoudt zich ook het recht om de onder artikelen 5.12 en 5.15 beschreven gevallen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gerechtelijke tussenkomst. Er is in een dergelijk geval voor de cursist geen recht van restitutie van betaalde bedragen mogelijk, noch bij Trafieq, noch bij het CBR. 19. Wijziging van cursus kan slechts dan als dat vooraf schriftelijk is overeengekomen met bestuurders van Trafieq. Voor wijziging van een cursusdatum en/of locatie worden 35,00 (zegge vijfendertig euro en nul eurocent) in rekening gebracht. Deze handelings- en administratiekosten dienen op de rekening van Trafieq te zijn bijgeschreven alvorens een eventuele wijziging geëffectueerd zal zijn. Artikel 6 Gegevens cursist 1. De cursist staat in voor de juistheid en de volledigheid van zijn gegevens en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij aan Trafieq verstrekt. 2. Trafieq behandelt persoonlijke gegevens conform de wet op de privacy. De gegevens van de cursist worden voor geen enkel ander doeleinde gebruikt dan ten behoeve van het Motivatieprogramma ASP. Uw gegevens worden niet doorverkocht of gegeven aan andere, niet relevante partijen. Artikel 7 Aansprakelijkheid 1. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de cursist en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons aansprakelijk stelt met de middelen rechtens aan te tonen). Met name is Trafieq ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen - geleden door de cursist, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door de door Trafieq gekozen cursuslocatie, door het door Trafieq gekozen cursus tijdstip, het ontzeggen van de toegang tot het Motivatieprogramma ASP wegens de onder artikel 5.12 genoemde redenen, door het gebruikte cursusmateriaal, presentaties, door de competenties van in opdracht van Trafieq opererende trainer en/of andere hier niet benoemde redenen inclusief het door een overmachtsituatie niet door kunnen gaan van een cursus of deel van een cursus. 2. Behoudens eventuele verplichtingen van Trafieq uit hoofde van het bovenstaande is Trafieq nimmer gehouden verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid te dragen omtrent het al dan niet ontvangen van per post of digitaal verzonden bescheiden. De cursist draagt verantwoordelijkheid voor het aanvaarden van poststukken. Om welke reden dan ook geretourneerde poststukken en digitale correspondentie aan Trafieq worden beschouwd als het weigeren van deelname aan het Motivatieprogramma ASP. Dit wordt als zodanig doorgegeven aan het CBR. 3. De cursist is gehouden Trafieq te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de cursist komen. 4. In geschillen over de kwaliteit van de door ons geleverde producten en diensten verwijzen we u naar onze klachtenregeling. Deze is op te vragen bij Artikel 8 De plaats van handeling, de inhoud en de uitvoering van het Motivatieprogramma ASP 1. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande is Trafieq nimmer gehouden verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid te dragen omtrent de vorm en inhoud van cursus materiaal, presentatiemateriaal, gebruikte werkvormen, oefeningen en huiswerkopdrachten. 2. Eigenaarschap van cursus materialen, presentatiematerialen, gebruikte werkvormen, oefeningen en huiswerkopdrachten ligt uitdrukkelijk en zonder uitzondering bij het CBR. 3. De cursist is gehouden volledige medewerking te verlenen aan het Motivatieprogramma ASP, en alles wat van hem in dit kader gevraagd wordt, zoals, maar niet uitsluitend, deelnemen aan groepsactiviteiten en - discussies, huiswerkopdrachten, deelnemen aan de werkvormen van het Motivatieprogramma ASP, het volgen van de aanwijzingen van de in opdracht van Trafieq werkzame trainer.

5 4. Het tijdens het Motivatieprogramma ASP aan de cursist verstrekte werkboek is en blijft eigendom van Trafieq voor de duur van het gehele Motivatieprogramma. Na het volledig afronden van het Motivatieprogramma ASP ontvangt de cursist het werkboek in eigendom. 5. Op het werkboek zijn alle rechten voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit de uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. 6. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid te dragen omtrent de locatie, plaats van handelen van het Motivatieprogramma ASP, als het gaat om, niet andere zaken uitsluitend, de faciliteiten, de bereikbaarheid, het comfort, de veiligheid, enige vermissing of diefstal van goederen van de cursist, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). 7. De cursist is gehouden zich als goede gast te gedragen. Enige schade, materieel en immaterieel, door cursist veroorzaakt aan locatie, trainer, andere cursisten en/of de goede naam van Trafieq vallen onder de volledige en onverminderde verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de cursist. 8. De cursist is gehouden aan geheimhouding van alles wat hem van medecursisten tijdens het Motivatieprogramma ASP ten gehore of op andere wijze te weten is gekomen. Op straffe van het voldoen van enige schade aan eisende partij. Trafieq is uitdrukkelijk geen partij in geschillen tussen de cursist en een of meerdere medecursisten. Artikel 9 Betaling door spijtoptanten 1. Betaling dient te geschieden in Euro zonder enige aftrek of korting door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening onmiddellijk bij de inschrijving van het Motivatieprogramma ASP. Dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling. 2. De cursist is gehouden de betaling in een keer te voldoen. Er bestaat geen mogelijkheid tot gespreide betaling. 3. Als de cursist niet tijdig tot volledige betaling overgaat, is hij in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling door Trafieq is vereist. In dat geval heeft Trafieq het recht, de nakoming van alle verbintenissen met de cursist op te schorten, onverminderd alle rechten uit het gemene recht voortvloeiend. Bij in gebreke blijven van volledige betaling binnen de gestelde termijn wordt melding van uitsluiting van het Motivatieprogramma ASP aan het CBR gedaan. Artikel 10 Overmacht Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Trafieq kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of - verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheid- ) instanties. Als Trafieq of de van in opdracht van Trafieq opererende trainers, door overmacht de leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen, is Trafieq gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan de cursist Trafieq niet tot schadevergoeding aanspreken. Artikel 11 Toepasselijk recht Op de door Trafieq gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Artikel 12 Geschillenbeslechting Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met en/of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door een bevoegde rechter in Nederland. Aldus opgesteld door bestuurders van de Coöperatie Trafieq, gevestigd te Utrecht, Nederland.

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

Inkomensbeheerders, Postbus 81, 8250 AB Dronten. KvK Lelystad 54098343

Inkomensbeheerders, Postbus 81, 8250 AB Dronten. KvK Lelystad 54098343 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al door ons aangegane overeenkomsten 2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over cliënt,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TOTAALPRESENT Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en

ALGEMENE VOORWAARDEN TOTAALPRESENT Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en ALGEMENE VOORWAARDEN TOTAALPRESENT Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tot levering van diensten en producten

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie

Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014 Algemene leveringsvoorwaarden geldend vanaf 1maart 2014 I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake koop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559 Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559 Inhoudsopgave A Definities B Toepasselijkheid C Aanbod, bestelling en totstandkoming overeenkomst D Prijzen en tarieven E Facturering en betaling F

Nadere informatie

Webstudio Brigitte heeft haar voorwaarden opgeslitst in deel 1 webdesign, deel 2 huisstijl, deel 3 drukwerk en deel 4 VIP trainigen & Workshops

Webstudio Brigitte heeft haar voorwaarden opgeslitst in deel 1 webdesign, deel 2 huisstijl, deel 3 drukwerk en deel 4 VIP trainigen & Workshops Webstudio Brigitte heeft haar voorwaarden opgeslitst in deel 1 webdesign, deel 2 huisstijl, deel 3 drukwerk en deel 4 VIP trainigen & Workshops deel 1 Webdesign Algemene leveringsvoorwaarden Hieronder

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Totallion Webdesign & Webhosting versie 1.0, 01 januari 2009

Algemene Leveringsvoorwaarden Totallion Webdesign & Webhosting versie 1.0, 01 januari 2009 Algemene Leveringsvoorwaarden Totallion Webdesign & Webhosting versie 1.0, 01 januari 2009 Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen / Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3: Aanbiedingen en het tot stand

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. voor Midden-Nederland: 110544070000

Inschrijfnummer K.v.K. voor Midden-Nederland: 110544070000 Algemene voorwaarden van: SaaS Online Keppelenkamp 35 5311 GZ Gameren Inschrijfnummer K.v.K. voor Midden-Nederland: 110544070000 Definities In deze algemene voorwaarden hebben de in dit artikel opgenomen

Nadere informatie

Cursusvoorwaarden open inschrijving

Cursusvoorwaarden open inschrijving Schmitz Enterprise Architecture Balatonmeerlaan 27 1060 RD Amsterdam 06 22 574 315 info@schmitzenterprisearchitecture.nl www.schmitzenterprisearchitecture.nl KVK 60414154 Cursusvoorwaarden open inschrijving

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN van toepassing op de opdrachten verleend aan Xerus B.V. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BPC DUIVEN gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal-Gelderland in Arnhem onder dossiernummer 09180136

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BPC DUIVEN gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal-Gelderland in Arnhem onder dossiernummer 09180136 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BPC DUIVEN gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal-Gelderland in Arnhem onder dossiernummer 09180136 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

2. De Internet site van autobedrijf Hidzer Autoservice richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.

2. De Internet site van autobedrijf Hidzer Autoservice richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt. Algemene Voorwaarden Autobedrijf Hidzer Autoservice 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van autobedrijf Hidzer Autoservice en op alle met autobedrijf

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CCB

Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden van Call Center Benelux B.V. gevestigd en kantoorhoudend te 5707 AZ Helmond aan de De Hoefkens 5/A hierna te noemen: CCB Artikel 1. Definities 1.1 In deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. In deze Algemene Voorwaarden van More 2 Safety (hierna M2S) wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden. In deze Algemene Voorwaarden van More 2 Safety (hierna M2S) wordt verstaan onder: Hoofdstuk 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden van More 2 Safety (hierna M2S) wordt verstaan onder: Diensten: de door M2S te verrichten diensten ten behoeve van en overeengekomen met de Opdrachtgever.

Nadere informatie

1.1. KunstICT Webhosting: KunstICT Webhosting, gevestigd te (9502 HG) Stadskanaal aan de Arendshorst 15.

1.1. KunstICT Webhosting: KunstICT Webhosting, gevestigd te (9502 HG) Stadskanaal aan de Arendshorst 15. Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van KunstICT Webhosting te Stadskanaal (hierna ook te noemen KunstICT Webhosting) Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PHIELIX VERZEKERINGEN B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM. Artikel 1.

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PHIELIX VERZEKERINGEN B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM. Artikel 1. Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PHIELIX VERZEKERINGEN B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM Artikel 1. ALGEMEEN 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing waarbij door Phielix

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Supracom B.V. Paleisweg 5 3886 LC Garderen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Supracom B.V. Paleisweg 5 3886 LC Garderen ALGEMENE VOORWAARDEN Supracom B.V. Paleisweg 5 3886 LC Garderen Ingeschreven onder dossiernummer 09075523 bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente HOOFDSTUK BEGRIPSBEPALINGEN Aanbieding: Aanvullende

Nadere informatie

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Vehicula BV en op alle met Vehicula BV aangegane overeenkomsten.

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Vehicula BV en op alle met Vehicula BV aangegane overeenkomsten. Algemene Voorwaarden Vehicula BV 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Vehicula BV en op alle met Vehicula BV aangegane overeenkomsten. 2. De Internet

Nadere informatie

Artikel 2: Overeenkomsten, opdrachten. Algemene voorwaarden van: GoudsConcept BV Hoge Gouwe 7 2801 LA Gouda

Artikel 2: Overeenkomsten, opdrachten. Algemene voorwaarden van: GoudsConcept BV Hoge Gouwe 7 2801 LA Gouda Algemene voorwaarden van: GoudsConcept BV Hoge Gouwe 7 2801 LA Gouda Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 243357890000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor alle activiteiten van

Algemene Voorwaarden voor alle activiteiten van Algemene Voorwaarden voor alle activiteiten van Pagina 1 van 13 Artikel 1: Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden voor levering van diensten en producten (door NIKOLAI NL Design Studio).

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZWINQ BV. Versie 2 oktober 2014 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30279038

ALGEMENE VOORWAARDEN ZWINQ BV. Versie 2 oktober 2014 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30279038 ALGEMENE VOORWAARDEN ZWINQ BV Versie 2 oktober 2014 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30279038 1 Inhoud Artikel 2 Toepasselijkheid 5 Artikel 3 Wijziging voorwaarden 5 Artikel 4 Nietigheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN:

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: WAAROM LEIDERSCHAP, Online leiderschapstrainingen gericht op persoonlijke groei en effectief leiderschap. Van der Dussenstraat 11A1, 3039 TA, te Rotterdam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De Besloten Vennootschap Cloud2, gevestigd te Alkmaar, en/of iedere (rechts)persoon of vennootschap die door hen het recht is

Nadere informatie