Algemene voorwaarden Motivatieprogramma ASP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Motivatieprogramma ASP"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Motivatieprogramma ASP Van de Coöperatie Trafieq, gevestigd te Utrecht, Nederland. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Waar in deze algemene voorwaarden hij of zijn staat, kan vanzelfsprekend ook zij en haar worden gelezen. 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Trafieq en op alle door Trafieq aangegane overeenkomsten, met name de overeenkomsten aangaande de uitvoering van het Motivatieprogramma ASP door een trainer die daartoe van Trafieq opdracht heeft gekregen. 3. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over cursist, wordt de natuurlijke persoon bedoeld die het besluit ASP hebben opgelegd gekregen door het CBR en die met Trafieq een cursusovereenkomst heeft gesloten. Concreet betekent dit dat de cursist zich bij Trafieq heeft ingeschreven voor het Motivatieprogramma ASP en daarmee de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd. 4. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over Motivatieprogramma ASP, wordt de drie dagdelen omvattende cursus bedoeld die door een Trafieq aangewezen trainer in een door Trafieq aangewezen locatie op een door Trafieq aangewezen datum en tijdstip in opdracht van het CBR wordt uitgevoerd. Het Motivatieprogramma vormt een verplicht onderdeel van het gehele alcoholslot programma. 5. Deelname aan het Motivatieprogramma ASP is exclusief voorbehouden aan door het CBR bevestigde deelnemers van het alcoholslot programma, in bezit van een geldig rijbewijs met code Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over spijtoptant, wordt de natuurlijke persoon bedoeld, waarmee Trafieq voor een tweede of daaropvolgende malen een (cursus)overeenkomst heeft gesloten (zie ook artikel 1.3) binnen de geldende termijn van zes maanden van hetzelfde alcoholslot programma. Concreet betekent dit dat een spijtoptant op basis van geldende criteria, gesteld in artikel 5.6, niet is toegelaten tot een eerdere cursus of eerdere cursussen binnen hetzelfde alcoholslotprogramma. 7. Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden kunnen alleen worden gemaakt wanneer wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en schriftelijk akkoord bevonden door Trafieq. 8. Als ook de cursist naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de cursist niet van toepassing. Tenzij de voorwaarden van de cursist niet in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Trafieq. Een andersluidend beding in de voorwaarden van de cursist doet hieraan niets af. 9. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van cursus, wordt daaronder ook verstaan de te verrichten diensten en werkzaamheden ten behoeve van het Motivatieprogramma ASP in zoverre deze door het CBR in opdracht zijn verstrekt aan Trafieq. Artikel 2 inschrijving voor het Motivatieprogramma ASP 1. De cursist kan zich enkel inschrijven voor het Motivatieprogramma ASP door middel van het daartoe bestemde online inschrijfformulier, tenzij schriftelijk vooraf anders overeengekomen. Trafieq behoudt zich het recht om inschrijving anders dan middels het daartoe bestemde online inschrijfformulier, (tenzij schriftelijk vooraf anders overeengekomen) te weigeren. 2. De cursist kan schriftelijk verzoeken om een andere wijze van inschrijving. Hij doet daartoe een met redenen omkleed verzoek via naar: Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst 1. Een overeenkomst met Trafieq komt pas dan tot stand wanneer Trafieq een aan haar gegeven inschrijving schriftelijk heeft aanvaard door het verzenden van een inschrijfbevestiging naar het door de cursist opgegeven e- mailadres. 2. De cursist is aan zijn inschrijving, in welke vorm dan ook aan Trafieq gegeven, gebonden. Een verklaring van de cursist dat hij zijn inschrijving wenst te annuleren of wijzigen, kan niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de oorspronkelijke inschrijving tot stand komt, als Trafieq de inschrijving heeft bevestigd. 3. Voor het verzenden van de uitnodiging voor het Motivatieprogramma maakt Trafieq gebruik van de diensten van Aangetekend Mailen. Met gebruik van Aangetekend Mailen is de overeenkomst tussen deelnemer en Trafieq een bewijswaardige overeenkomst. 4. Trafieq gaat ervan uit dat de door haar aan de cursist verzonden inschrijfbevestiging de inhoud van de cursusovereenkomst volledig en juist weergeeft. Is de cursist van mening dat dit niet zo is, dan moet

2 hij dit binnen 8 dagen na dagtekening van onze inschrijfbevestiging, schriftelijk aan Trafieq laten weten. 5. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van Trafieq, of namens Trafieq gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Trafieq alleen als deze afspraken en/of toezeggingen door tot vertegenwoordiging van Trafieq bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd. Artikel 4 Prijzen 1. De gehanteerde prijzen zijn inclusief omzetbelasting en - tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen - inclusief cursusmateriaal, administratiekosten, en financiële transactiekosten. 2. Trafieq behoudt zich het recht voor om, als na de datum waarop de overeenkomst tot stand kwam, maar vóór de dag van definitieve uitnodiging voor het Motivatieprogramma ASP, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de cursist in rekening te brengen. 3. Trafieq behoudt zich ook het recht om in gevallen zoals onder artikel 5 beschreven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst. 4. Als cursist onjuist het formulier herinschrijving invult en ten onrechte of een onjuiste betaling doet middels de Ideal- betalingsmodule zal Trafieq het onjuist betaalde bedrag op verzoek terugbetalen. Op het terug te betalen bedrag worden 12,50 (zegge twaalf euro en vijftig eurocent) in mindering gebracht voor administratie en handelingskosten. Artikel 5 Aflevering- en leveringstermijnen 1. Trafieq nodigt de cursist uit via , tenzij schriftelijk vooraf anders overeengekomen. Trafieq beantwoordt (reply) het door de cursist bij de inschrijving gehanteerde e- mailadres, tenzij schriftelijk vooraf anders overeengekomen. 2. Trafieq kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor niet ontvangen e- mails door, waaronder en niet uitsluitend, fouten in het door de cursist opgegeven e- mailadres, storingen in mailserver, gehackte accounts of computers of laptops die stuk zijn, waardoor de cursist de mail van Trafieq niet heeft ontvangen of kunnen lezen. 3. Trafieq streeft er naar de cursist uit te nodigen voor het Motivatieprogramma ASP op minimale afstand van zijn woonplaats, zoals opgegeven in de inschrijving. Indien de cursist een eerste en/of tweede voorkeurslocatie heeft opgegeven met de inschrijving, dan houdt Trafieq zoveel mogelijk rekening met deze voorkeuren. Trafieq behoudt zich het recht voor om te bepalen waar de cursist het Motivatieprogramma ASP kan gaan volgen. De definitieve door Trafieq gekozen locatie staat vast. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd. 4. Voor een in het buitenland woonachtige of werkzame cursist houdt Trafieq zoveel mogelijk rekening met de opgegeven voorkeuren. Indien er geen voorkeur is opgegeven zal Trafieq de cursist uitnodigen voor het Motivatieprogramma ASP voor de eerstvolgende beschikbaarheid. Trafieq behoudt zich het recht voor om te bepalen waar de cursist het Motivatieprogramma ASP kan gaan volgen. De definitieve door Trafieq gekozen locatie staat vast. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd. 5. Trafieq streeft ernaar de cursist uit te nodigen voor het Motivatieprogramma ASP op het dagdeel van zijn eerste en/of tweede voorkeur, zoals opgegeven bij de inschrijving door de cursist. Trafieq behoudt zich het recht voor om te bepalen op welke dagdelen en datums de cursist het Motivatieprogramma ASP zal volgen. De definitieve door Trafieq gekozen datums staan vast. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd. 6. De cursist wordt slechts dan uitgenodigd voor het Motivatieprogramma ASP als aan alle deelname eisen, gesteld door het CBR, voldaan is. Voor meer informatie over de gestelde eisen kunt u zich wenden tot het CBR. 7. Na inschrijving voor het Motivatieprogramma is de cursist verantwoordelijk voor het zo spoedig mogelijk verkrijgen van het nieuwe rijbewijs met code De cursist dient bij aanvang van de cursus in bezit te zijn van een geldig rijbewijs met code 103. Dit rijbewijs dient de cursist iedere cursusdag te tonen aan de door Trafieq aangestelde trainer. 9. Trafieq doet haar best de cursus voor het Motivatieprogramma binnen 10 weken na inschrijving te laten starten. Indien de cursist op het moment van aanvang van de cursus nog niet in bezit is van een nieuw rijbewijs met code 103, kan de cursist niet deelnemen aan het Motivatieprogramma. 10. De cursist dient uiterlijk twee weken voorafgaand aan de start van het Motivatieprogramma Trafieq te informeren indien de cursist niet over een nieuw rijbewijs beschikt of denkt te beschikken bij aanvang van de cursus. Bij in achtname van de minimale termijn van twee weken zal Trafieq geen kosten in rekening brengen voor herplaatsing in een nieuwe cursus. Indien de termijn van twee weken

3 overschreden wordt, zal Trafieq de volledige cursuskosten à 342,43 in rekening brengen bij de cursist. 11. Indien een cursist wordt aangemerkt als een zogenaamde spijtoptant dan wordt een cursist slechts dan uitgenodigd voor het Motivatieprogramma ASP als aan alle deelname eisen, gesteld door het CBR, voldaan zijn en hij het verschuldigde bedrag bij inschrijving heeft voldaan aan Trafieq. 12. Trafieq behoudt zich het recht voor om in onderstaande gevallen een cursist de toegang tot het Motivatieprogramma te ontzeggen. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de door Trafieq aangewezen trainer die het betreffende Motivatieprogramma in opdracht van Trafieq verzorgt. a. De cursist verschijnt te laat op de cursus. b. De cursist verschijnt op een verkeerde locatie. c. De cursist verschijnt onder invloed van alcohol of een andere verdovende, stimulerende of bewustzijnveranderende psychogene stof op de cursus. d. De cursist blijkt de Nederlandse taal onvoldoende machtig om de cursus te kunnen volgen. Dyslexie of analfabetisme zijn geen redenen om een cursist de toegang tot het Motivatieprogramma ASP te ontzeggen. e. De cursist doet demonstratief niet mee aan de cursus en verandert zijn gedrag niet na twee waarschuwingen van de door Trafieq aangewezen trainer. f. De cursist verstoort het groepsproces op enigerlei wijze en verandert zijn gedrag niet na twee waarschuwingen van de door Trafieq aangewezen trainer. g. De cursist gedraagt zich agressief en/of dreigend naar trainer of andere cursisten. h. Personen die zich inschrijven voor het Motivatieprogramma ASP maar waarover, door het CBR, geen besluit is genomen om aan het alcoholslot programma deel te nemen. i. Personen die tijdens de cursus niet kunnen legitimeren met een rijbewijs met code 103 rijden met een alcoholslot 13. Uitstel van deelname aan een eenmaal door Trafieq ingepland Motivatieprogramma ASP is in principe niet mogelijk. De enige uitzondering hierop vormen situaties die buiten de schuld van de cursist ontstaan en die hij niet kan veranderen of voorkomen. In dit soort situaties dient de cursist uiterlijk binnen vijf werkdagen na het ontstaan van de situatie bewijs aan te leveren. Is de cursist verhinderd wegens ziekte, dan moet deze in alle gevallen medisch inhoudelijk bewijs overleggen. Uit dit bewijs moet blijken dat de cursist door de ziekte niet in staat is de cursus te volgen. Zaken die met werk te maken hebben, vormen geen geldige reden tot uitstel. Reeds geboekte vakanties en dergelijke kan de cursist op het online inschrijfformulier kenbaar maken bij het onderdeel verhinder datums. Trafieq kan van de cursist vragen om bewijsmateriaal te overleggen dat de gemelde verhinderdatum(s) staaft. 14. Trafieq behoudt zich het recht voor om met het inplannen van de cursus geen rekening te houden met gemelde verhinder datums, indien deze onvoldoende bewezen zijn. 15. Ongeldige redenen van afwezigheid, waarbij andere ongeldige redenen niet uitgesloten worden, zijn bijvoorbeeld: a. Vergeten van de cursusdatum, verkeerd noteren in agenda of verslapen door de cursist op dagen waarop de cursist het Motivatieprogramma ASP dient te volgen; b. De cursist heeft de met in de bijlage de uitnodiging niet ontvangen, te laat gelezen of niet geopend. c. De cursist kan geen oppas voor kinderen organiseren op de dagen waarop de cursist het Motivatieprogramma ASP dient te volgen; d. De cursist beheerst de taal niet goed en heeft daarom de brief niet of niet goed begrepen; e. Er is sprake van een zieke partner en/of andere familieleden zonder levensbedreigende situatie. Waaronder maar niet uitsluitend griep, verkoudheid, virale en bacteriële infecties; f. Het bijwonen van een bruiloft van derdegraads en volgendegraads familieleden, vrienden of collega s; g. Sport / competitiewedstrijden; h. Aangekondigde staking; i. De cursist heeft geen vervoersmogelijkheden of geen geld voor openbaar vervoer; j. De cursist is ziek zonder artsenverklaring, of de ziekte maakt het bijwonen van het Motivatieprogramma ASP niet onmogelijk. Hierbij valt te denken aan kneuzingen, gebroken arm etc.; k. De cursist, of een van zijn familieleden is jarig op een van de dagen waarop de cursist het Motivatieprogramma ASP geacht is te volgen; l. Er is sprake van zwangerschap van cursist of diens partner, met uitzondering van acute complicaties of de bevalling zelf op de datum waarop de cursist het Motivatieprogramma ASP geacht is te volgen;

4 m. Indien de cursist een opleidingsdag, cursus, workshop, praktijkdag etc. heeft. 16. Geldige redenen voor verhinderdatums kunnen na het ontvangen van de uitnodiging voor het Motivatieprogramma niet meer worden doorgegeven. 17. De uiteindelijke en definitieve besluitvorming over consequenties van een ontzegging tot het Motivatieprogramma voor het verder verloop van het alcoholslot programma wordt gecommuniceerd door en valt onder verantwoordelijkheid van het CBR. 18. Trafieq behoudt zich ook het recht om de onder artikelen 5.12 en 5.15 beschreven gevallen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gerechtelijke tussenkomst. Er is in een dergelijk geval voor de cursist geen recht van restitutie van betaalde bedragen mogelijk, noch bij Trafieq, noch bij het CBR. 19. Wijziging van cursus kan slechts dan als dat vooraf schriftelijk is overeengekomen met bestuurders van Trafieq. Voor wijziging van een cursusdatum en/of locatie worden 35,00 (zegge vijfendertig euro en nul eurocent) in rekening gebracht. Deze handelings- en administratiekosten dienen op de rekening van Trafieq te zijn bijgeschreven alvorens een eventuele wijziging geëffectueerd zal zijn. Artikel 6 Gegevens cursist 1. De cursist staat in voor de juistheid en de volledigheid van zijn gegevens en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij aan Trafieq verstrekt. 2. Trafieq behandelt persoonlijke gegevens conform de wet op de privacy. De gegevens van de cursist worden voor geen enkel ander doeleinde gebruikt dan ten behoeve van het Motivatieprogramma ASP. Uw gegevens worden niet doorverkocht of gegeven aan andere, niet relevante partijen. Artikel 7 Aansprakelijkheid 1. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de cursist en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons aansprakelijk stelt met de middelen rechtens aan te tonen). Met name is Trafieq ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen - geleden door de cursist, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door de door Trafieq gekozen cursuslocatie, door het door Trafieq gekozen cursus tijdstip, het ontzeggen van de toegang tot het Motivatieprogramma ASP wegens de onder artikel 5.12 genoemde redenen, door het gebruikte cursusmateriaal, presentaties, door de competenties van in opdracht van Trafieq opererende trainer en/of andere hier niet benoemde redenen inclusief het door een overmachtsituatie niet door kunnen gaan van een cursus of deel van een cursus. 2. Behoudens eventuele verplichtingen van Trafieq uit hoofde van het bovenstaande is Trafieq nimmer gehouden verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid te dragen omtrent het al dan niet ontvangen van per post of digitaal verzonden bescheiden. De cursist draagt verantwoordelijkheid voor het aanvaarden van poststukken. Om welke reden dan ook geretourneerde poststukken en digitale correspondentie aan Trafieq worden beschouwd als het weigeren van deelname aan het Motivatieprogramma ASP. Dit wordt als zodanig doorgegeven aan het CBR. 3. De cursist is gehouden Trafieq te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de cursist komen. 4. In geschillen over de kwaliteit van de door ons geleverde producten en diensten verwijzen we u naar onze klachtenregeling. Deze is op te vragen bij Artikel 8 De plaats van handeling, de inhoud en de uitvoering van het Motivatieprogramma ASP 1. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande is Trafieq nimmer gehouden verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid te dragen omtrent de vorm en inhoud van cursus materiaal, presentatiemateriaal, gebruikte werkvormen, oefeningen en huiswerkopdrachten. 2. Eigenaarschap van cursus materialen, presentatiematerialen, gebruikte werkvormen, oefeningen en huiswerkopdrachten ligt uitdrukkelijk en zonder uitzondering bij het CBR. 3. De cursist is gehouden volledige medewerking te verlenen aan het Motivatieprogramma ASP, en alles wat van hem in dit kader gevraagd wordt, zoals, maar niet uitsluitend, deelnemen aan groepsactiviteiten en - discussies, huiswerkopdrachten, deelnemen aan de werkvormen van het Motivatieprogramma ASP, het volgen van de aanwijzingen van de in opdracht van Trafieq werkzame trainer.

5 4. Het tijdens het Motivatieprogramma ASP aan de cursist verstrekte werkboek is en blijft eigendom van Trafieq voor de duur van het gehele Motivatieprogramma. Na het volledig afronden van het Motivatieprogramma ASP ontvangt de cursist het werkboek in eigendom. 5. Op het werkboek zijn alle rechten voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit de uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. 6. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid te dragen omtrent de locatie, plaats van handelen van het Motivatieprogramma ASP, als het gaat om, niet andere zaken uitsluitend, de faciliteiten, de bereikbaarheid, het comfort, de veiligheid, enige vermissing of diefstal van goederen van de cursist, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). 7. De cursist is gehouden zich als goede gast te gedragen. Enige schade, materieel en immaterieel, door cursist veroorzaakt aan locatie, trainer, andere cursisten en/of de goede naam van Trafieq vallen onder de volledige en onverminderde verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de cursist. 8. De cursist is gehouden aan geheimhouding van alles wat hem van medecursisten tijdens het Motivatieprogramma ASP ten gehore of op andere wijze te weten is gekomen. Op straffe van het voldoen van enige schade aan eisende partij. Trafieq is uitdrukkelijk geen partij in geschillen tussen de cursist en een of meerdere medecursisten. Artikel 9 Betaling door spijtoptanten 1. Betaling dient te geschieden in Euro zonder enige aftrek of korting door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening onmiddellijk bij de inschrijving van het Motivatieprogramma ASP. Dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling. 2. De cursist is gehouden de betaling in een keer te voldoen. Er bestaat geen mogelijkheid tot gespreide betaling. 3. Als de cursist niet tijdig tot volledige betaling overgaat, is hij in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling door Trafieq is vereist. In dat geval heeft Trafieq het recht, de nakoming van alle verbintenissen met de cursist op te schorten, onverminderd alle rechten uit het gemene recht voortvloeiend. Bij in gebreke blijven van volledige betaling binnen de gestelde termijn wordt melding van uitsluiting van het Motivatieprogramma ASP aan het CBR gedaan. Artikel 10 Overmacht Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Trafieq kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of - verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheid- ) instanties. Als Trafieq of de van in opdracht van Trafieq opererende trainers, door overmacht de leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen, is Trafieq gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan de cursist Trafieq niet tot schadevergoeding aanspreken. Artikel 11 Toepasselijk recht Op de door Trafieq gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Artikel 12 Geschillenbeslechting Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met en/of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door een bevoegde rechter in Nederland. Aldus opgesteld door bestuurders van de Coöperatie Trafieq, gevestigd te Utrecht, Nederland.

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN. SOUNDFIDELITY te Wolvega Nederland

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN. SOUNDFIDELITY te Wolvega Nederland ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN SOUNDFIDELITY te Wolvega Nederland Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en op alle door ons aangegane

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene voorwaarden van Goodtimegifts, gevestigd te Ittervoort, Nederland. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene voorwaarden van Goodtimegifts, gevestigd te Ittervoort, Nederland. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene voorwaarden van Goodtimegifts, gevestigd te Ittervoort, Nederland. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen,

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van: CIVKOSKA bruidsmode

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van: CIVKOSKA bruidsmode Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van: CIVKOSKA bruidsmode Artikel 1 - Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Thorma Kachels Nederland v.o.f. 16 augustus 2009

Algemene voorwaarden van Thorma Kachels Nederland v.o.f. 16 augustus 2009 Algemene Voorwaarden van de vennootschap onder firma Thorma Kachels Nederland v.o.f, gevestigd te 9247 TS Ureterp, Nederland. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

I4Strategy Advice & ICT Interim Management

I4Strategy Advice & ICT Interim Management I4Strategy Advice & ICT Interim Management Algemene voorwaarden 1 ALGEMEEN 1.1 Als in onderstaande tekst wordt gesproken over wij, ons, onze wordt daarmee bedoeld I4Strategy. 1.2 Op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden VideoVL/Keytown Facilities & Productions Flevoweg 11c, 2318 BZ Leiden Kamer van Koophandel: 27335267 Artikel 01. Artikel 02. Artikel 03. Artikel 04. Artikel 05. Artikel 06.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buurtboer te Amsterdam, Nederland

Algemene voorwaarden De Buurtboer te Amsterdam, Nederland Algemene voorwaarden De Buurtboer te Amsterdam, Nederland Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, bestellingen, offertes en op alle door ons

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van de V.O.F. Pasman Bootramen, gevestigd te Lelystad Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane

Nadere informatie

Inkomensbeheerders, Postbus 81, 8250 AB Dronten. KvK Lelystad 54098343

Inkomensbeheerders, Postbus 81, 8250 AB Dronten. KvK Lelystad 54098343 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al door ons aangegane overeenkomsten 2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over cliënt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden MOTORWERK is gevestigd te Tegelen (Kasteellaan 45, 5932 AE) Is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51562642 te Venlo, BTW identificatienr. NL078757526. MOTORWERK

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. van Zavadi vof, gevestigd te Deventer, Nederland.

Algemene voorwaarden. van Zavadi vof, gevestigd te Deventer, Nederland. Algemene voorwaarden van Zavadi vof, gevestigd te Deventer, Nederland. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE KLANTVOORWAARDEN

ALGEMENE KLANTVOORWAARDEN ALGEMENE KLANTVOORWAARDEN Behorende bij de activiteiten van Kees van Iersel Opleiding & Training gevestigd aan Vinkelsestraat 14 te HEESCH Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

SaBroSoft Automotive Software, gevestigd te Loon op Zand, Nederland.

SaBroSoft Automotive Software, gevestigd te Loon op Zand, Nederland. Algemene voorwaarden SaBroSoft Automotive Software, gevestigd te Loon op Zand, Nederland. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen De onderneming A.G. Wennekes tevens handelend onder de naam Kennis Up To Date (hierna: Kennis Up To Date), ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

van de besloten vennootschap * (naam), gevestigd te * (plaats), Nederland.

van de besloten vennootschap * (naam), gevestigd te * (plaats), Nederland. Algemene voorwaarden Producten van de besloten vennootschap * (naam), gevestigd te * (plaats), Nederland. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

VTC-CURSUSVOORWAARDEN

VTC-CURSUSVOORWAARDEN VTC-CURSUSVOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. VTC:de besloten vennootschap Verticaal Transport Centrum B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3771 LB)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN YOGATREAT

ALGEMENE VOORWAARDEN YOGATREAT ALGEMENE VOORWAARDEN YOGATREAT Yogatreat Utrecht 2016 Kvk 50230794 Artikel 1 - Begripsomschrijving Yogatreat - de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Yogatreat op enigerlei wijze verbonden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor (Gedeelde) In Company cursussen

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor (Gedeelde) In Company cursussen Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor (Gedeelde) In Company cursussen De onderneming A.G. Wennekes handelend onder de naam Kennis Up To Date, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetadvies Bakker partij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Bewegingscentrum Leeuwarden Opleidingen

Algemene voorwaarden. Bewegingscentrum Leeuwarden Opleidingen Algemene voorwaarden Bewegingscentrum Leeuwarden Opleidingen De deelnemer en Bewegingscentrum Leeuwarden Opleidingen (BCL / Boelens Concept consult (BCC) komen overeen: Artikel 1 Definities In deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6 1 Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie Pagina 1 van 6 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl!

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl! Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV

ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV Artikel 1. Definities Gebruiker: Reframe ComFit BV, gevestigd te Tilburg en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18080017;

Nadere informatie

van de eenmanszaak SvD Handelsonderneming, gevestigd te Zevenbergen, Nederland.

van de eenmanszaak SvD Handelsonderneming, gevestigd te Zevenbergen, Nederland. van de eenmanszaak SvD Handelsonderneming, gevestigd te Zevenbergen, Nederland. Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane

Nadere informatie

a. Buteyko Instituut Nederland: Buteyko Instituut Nederland, gevestigd te Zevenaar, KVK 09 11 93 99.

a. Buteyko Instituut Nederland: Buteyko Instituut Nederland, gevestigd te Zevenaar, KVK 09 11 93 99. Algemene Voorwaarden Buteyko Instituut Nederland (Versie Januari 2014) Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Buteyko Instituut Nederland: Buteyko Instituut

Nadere informatie

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene Voorwaarden Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op alle aanbiedingen van Art of Teamwork en alle overeenkomsten tussen Art of Teamwork en haar

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

1 april 2016 Algemene voorwaarden Hestia Opleidingen B.V. 1 van 5

1 april 2016 Algemene voorwaarden Hestia Opleidingen B.V. 1 van 5 Algemene voorwaarden van Hestia Opleidingen B.V., statutair gevestigd te Laren, kantoorhoudende te 7245 PW, Bieldersteeg 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden.

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden. Algemene Cursusvoorwaarden MarketingShake Artikel 1: Definities 1.1 MarketingShake, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee MarketingShake als docenten of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend voor open cursussen die vanaf 1 januari 2017 door Meer Kennis worden aangeboden.

Algemene voorwaarden geldend voor open cursussen die vanaf 1 januari 2017 door Meer Kennis worden aangeboden. Algemene voorwaarden geldend voor open cursussen die vanaf 1 januari 2017 door Meer Kennis worden aangeboden. De onderneming ten behoeve waarvan deze Algemene voorwaarden zijn opgesteld: W.J. Oostwouder

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELIJKGESLAAGD.COM Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. Algemene voorwaarden NUTHEORIE.NL. Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2 Theorieopleiding:

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Mijnbudgetcoach.nl gaan nooit verder dan door Mijnbudgetcoach.nl schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Mijnbudgetcoach.nl gaan nooit verder dan door Mijnbudgetcoach.nl schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Wegwijzer in muziek Artikel 1. Algemeen 1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen van Wegwijzer in muziek. Ze gelden voor elke aanbieding,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Elienore De meest recente versie van onze algemene voorwaarden is op onze website te vinden.

Algemene Voorwaarden Elienore De meest recente versie van onze algemene voorwaarden is op onze website te vinden. Elienore Website Email info@elienore.com Tel +31(0)647 890 445 Bank NL14RABO 01712092 65 BTW nr. 200727357B01 KvK nr. 60350903 Algemene Voorwaarden Elienore De meest recente versie van onze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 1. DEFINITIES Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan SNEL THEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

Per 01 september 2015

Per 01 september 2015 Per 01 september 2015 Deelname is geheel op eigen risico, wij accepteren geen aansprakelijk voor explosieve groei van creativiteit, opdrachten en een tekenverslaving. En daarnaast: Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Hamel Opleidingen: Integraal opleidingsinstituut gevestigd te Gorinchem (ingeschreven bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2

Nadere informatie

- De bloemist: De bloemist handelend op deze website en waarvan de contact gegevens op deze website staan.

- De bloemist: De bloemist handelend op deze website en waarvan de contact gegevens op deze website staan. Leveringsvoorwaarden Verkoop en leveringsvoorwaarden. Artikell1 Definitie In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - De bloemist: De bloemist handelend op deze website en waarvan de contact gegevens op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: +31(0)6 15577159 rt@rondomleren.nl Regentesselaan 20-26 1217EG Hilversum Algemene Voorwaarden RondomLeren Artikel 1. Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: RondomLeren

Nadere informatie

Van de Vennootschap onder firma De Media Brouwerij, gevestigd te Baarn, Nederland.

Van de Vennootschap onder firma De Media Brouwerij, gevestigd te Baarn, Nederland. Algemene voorwaarden 2015 Van de Vennootschap onder firma De Media Brouwerij, gevestigd te Baarn, Nederland. Artikel 1. Toepasselijkheid. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten

Nadere informatie

1.8 De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat TheoriePro.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

1.8 De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat TheoriePro.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast. Algemene Voorwarden van TheoriePro.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan TheoriePro.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training.

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training. Algemene voorwaarden CorRebus 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met CorRebus Psychosociale Hulpverlening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Mijn Online IDentiteit

Algemene voorwaarden trainingen Mijn Online IDentiteit Versie 11-04-2016 Algemene voorwaarden trainingen Mijn Online IDentiteit Mijn Online IDentiteit Brederoplein 3 3521XA Utrecht Kvk nummer: 62103962 Artikel 1. Definities o Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ar2All BV Ingeschreven in het handelsregister onder nummer

Algemene voorwaarden Ar2All BV Ingeschreven in het handelsregister onder nummer Algemene voorwaarden Ar2All BV Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58340297 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door

Nadere informatie

Cursist: de aan Afnemer gelieerde natuurlijke persoon die feitelijk aan de Cursus deelneemt.

Cursist: de aan Afnemer gelieerde natuurlijke persoon die feitelijk aan de Cursus deelneemt. Algemene Voorwaarden HTP Advies B.V. gedeponeerd bij de KvK Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities Afnemer: degene die met HTP een overeenkomst heeft gesloten. HTP: HTP Advies B.V. Cursist: de aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Eenmanszaak Joeri Communicatie en Events, gevestigd te Grave, 5361 GB, Nederland

Algemene voorwaarden De Eenmanszaak Joeri Communicatie en Events, gevestigd te Grave, 5361 GB, Nederland Algemene voorwaarden De Eenmanszaak Joeri Communicatie en Events, gevestigd te Grave, 5361 GB, Nederland Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

Content Service Vof te Zaandam, Nederland. Artikel 1. Toepasselijkheid ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Content Service Vof te Zaandam, Nederland. Artikel 1. Toepasselijkheid ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Content Service Vof te Zaandam, Nederland Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beter Budget Beheer en EJ Ham Consultancy

Algemene Voorwaarden Beter Budget Beheer en EJ Ham Consultancy 1 Algemene Voorwaarden Beter Budget Beheer en EJ Ham Consultancy Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Samurai Animations

Algemene Voorwaarden - Samurai Animations Artikel 1. Definities Samurai: het bedrijf Samurai Animations, gevestigd te Den Bosch aan de Peellandstraat 11, 5211 VP Den Bosch Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg DEEL I ALGEMEEN 1. Begrippen 1.1. Opleiding Natuurlijke Kraamzorg is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder

Nadere informatie

a. FRAME: instituut gevestigd te Amsterdam (ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 09128027).

a. FRAME: instituut gevestigd te Amsterdam (ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 09128027). Algemene voorwaarden Cursussen en Trainingen FRAME B.V. Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. FRAME: instituut gevestigd te Amsterdam (ingeschreven bij de K.v.K. onder

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1.0 De website www.effectief-afvallen.nl en webwinkels http://effectiefafvallen.biedmeer.nl en http://voordeligehuidverzorging.biedmeer.nl zijn een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - 123GESLAAGD.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN - 123GESLAAGD.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 123GESLAAGD V.O.F., gevestigd te s-gravenhage, hierna te noemen: Tussenpersoon. De wederpartij van Tussenpersoon is een rechtspersoon of natuurlijk persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jordanies Foodmobiel

Algemene Voorwaarden Jordanies Foodmobiel Algemene Voorwaarden Jordanies Foodmobiel Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd.

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Rowin Enckhof Personal Training: De onderneming

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN. kentekenplaat-express.nl te Dordrecht, Nederland. Artikel 1. Toepasselijkheid

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN. kentekenplaat-express.nl te Dordrecht, Nederland. Artikel 1. Toepasselijkheid ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN kentekenplaat-express.nl te Dordrecht, Nederland Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden theoriekoning.nl

Algemene voorwaarden theoriekoning.nl Algemene voorwaarden theoriekoning.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan theoriekoning.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom Algemene voorwaarden Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 3. Intellectuele eigendom 4. Betalingsvoorwaarden 5. Annulering en restitutie 6. Wijzigingen in de opdracht 7.

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. ARTIKEL 3: Inschrijven en bevestigen workshop.

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. ARTIKEL 3: Inschrijven en bevestigen workshop. ARTIKEL 1: Definities. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een workshop is gesloten. Workshop deelnemer: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel enige andere partij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel enige andere partij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1. Definities Opdrachtnemer: Oerkracht Advies, Trainings- en coachingsbureau, gevestigd te Breda, in deze Algemene Voorwaarden verder aangeduid als Oerkracht Advies. Overeenkomst: De overeenkomst waarvan

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Stichting Ambitie & Coaching - CI Coaching te Badhoevedorp Nederland Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. van ZON6, gevestigd te Enschede, Nederland. 10 november Artikel 1 Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden. van ZON6, gevestigd te Enschede, Nederland. 10 november Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden van ZON6, gevestigd te Enschede, Nederland. 10 november 2014 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al ZON6 haar aanbiedingen en op alle door

Nadere informatie

Verkoop- en leveringsvoorwaarden GrassInc. B.V.

Verkoop- en leveringsvoorwaarden GrassInc. B.V. Verkoop- en leveringsvoorwaarden GrassInc. B.V. Definities: Verkoper Koper Overeenkomst :, de gebruiker van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. : De wederpartij van de verkoper, de afnemer, de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TREND OFFICE BAKAS

ALGEMENE VOORWAARDEN TREND OFFICE BAKAS ALGEMENE VOORWAARDEN TREND OFFICE BAKAS Trend Office Bakas b.v. Sarphatipark 56hs Amsterdam Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever : de wederpartij van Trend Office

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Signiom BV T +31 (0)76 5930930 KvK 20148396 info@signiom.nl Postbus 5 F +31 (0)76 5930872 NL44RABO0146591968 www.signiom.nl 4940 AA Raamsdonksveer NL820316416B01

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden RijbewijsCursus.nl Versie 1.0 01-01-2015

Algemene Voorwaarden RijbewijsCursus.nl Versie 1.0 01-01-2015 Algemene Voorwaarden RijbewijsCursus.nl Versie 1.0 01-01-2015 Dit zijn de Algemene Voorwaarden die RijbewijsCursus.nl hanteert bij alle leveringen en overeenkomst met cursisten en/of klanten. RijbewijsCursus.nl

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

deskundigheidsbevordering huiselijk geweld / ouderenmishandeling / kindermishandeling Algemene Voorwaarden

deskundigheidsbevordering huiselijk geweld / ouderenmishandeling / kindermishandeling Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemeen Artikel 1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Moetd en haar opdrachtgevers of hun rechtsopvolgers, in het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoudsopgave. Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht. T 088 392 6367 E info@examentraining.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoudsopgave. Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht. T 088 392 6367 E info@examentraining. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht T 088 392 6367 E info@examentraining.nl Inhoudsopgave Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Aanmelding Artikel

Nadere informatie

El Hambre stelt voorop dat haar medewerkers te allen tijde trachten een hoogwaardige kwaliteit van de

El Hambre stelt voorop dat haar medewerkers te allen tijde trachten een hoogwaardige kwaliteit van de Algemene voorwaarden El Hambre stelt voorop dat haar medewerkers te allen tijde trachten een hoogwaardige kwaliteit van de dienstverlening te bieden en zij stelt de tevredenheid van de klant voorop. Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bureau voor Positieve Psychologie versie 3 mei 2017

Algemene voorwaarden Bureau voor Positieve Psychologie versie 3 mei 2017 Pagina 1 van 6 Algemene voorwaarden Bureau voor Positieve Psychologie versie 3 mei 2017 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon (dan wel de rechtsopvolger), met wie

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Noscratch.nl Eenmanszaak te Rotterdam, Nederland Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open inschrijving & In company scholing Leerhuizen Palliatieve Zorg

Algemene voorwaarden Open inschrijving & In company scholing Leerhuizen Palliatieve Zorg Algemene voorwaarden Open inschrijving & In company scholing Leerhuizen Palliatieve Zorg Artikel 1 Definities a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Leerhuizen enerzijds

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Met cursist wordt hier bedoeld; de persoon die aan Rijschool Drive Social een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theoriecursus

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1.0 De website www.effectief-afvallen.nl en webwinkels http://effectiefafvallen.biedmeer.nl zijn een onderdeel van Body & Healthcare4U 1.1 Op alle

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Budgetcoaching

Algemene Voorwaarden Budgetcoaching Algemene Voorwaarden Budgetcoaching Telefoonnummer: 06-29235211 e-mail: info@stapsteen-begeleiding.nl website: www.stapsteen-begeleiding.nl KvK: 64207137 Artikel 1. Begripsbepaling In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie