Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van Haenen Gerechtsdeurwaarders (hierna eveneens te noemen: Haenen) zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte opdrachten tot het verrichten van ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden. Haenen Gerechtsdeurwaarders is de handelsnaam van Haenen gerechtsdeurwaarders en incassospecialisten B.V., gevestigd te Maastricht en kantoorhoudende te 6227 BX Maastricht aan het adres Einsteinstraat 6 en hierna ook te noemen: opdrachtnemer. 2. Werkzaamheden 2.1 Omschrijving van de ambtelijke rechtspraktijk Het uitbrengen van dagvaardingen en het betekenen van exploten, de tenuitvoerlegging van vonnissen en andere executoriale titels en al die werkzaamheden die bij de wet expliciet zijn opgedragen aan gerechtsdeurwaarders. TARIEF: voor rekening van opdrachtgever komen de kosten, zoals die bij de wet zijn vastgesteld in het zogenaamde schuldenaarstarief en voorzover die kosten niet ten laste van debiteur kunnen worden gebracht, casu quo niet kunnen worden geïncasseerd. 2.2 Omschrijving niet-ambtelijke rechtspraktijk De niet-ambtelijke rechtspraktijk omvat onder meer: de incassowerkzaamheden, het geven van adviezen, het verlenen van juridische bijstand en het voeren van procedures het aanbrengen van dagvaardingen, het indienen van stukken, het behandelen van deze zaken en het compareren ter terechtzitting, alsmede alle andere daarmede verband houdende werkzaamheden, het opstellen van conclusies en de afwikkeling van de executoriale titels. 3. Opdrachtgevers De werkzaamheden worden door de opdrachtnemer verricht op verzoek van en/of in opdracht voor tussenpersonen, zijnde bijvoorbeeld advocaten, gerechtsdeurwaarders, (rechtskundig) adviseurs, incassobureaus en voor overige opdrachtgevers zijnde niet een tussenpersoon, zoals particulieren, bedrijven, gemeenten en (overheids-)instellingen en banken.

2 4. Aanvaarding Een aan Haenen verstrekte opdracht geldt als aanvaard, indien dit schriftelijk door haar aan de opdrachtgever is bevestigd of wanneer zij is aangevangen met de uitvoering van de opdracht. Haenen is in ieder geval aangevangen met de uitvoering van de opdracht op het moment dat zij zich ten opzichte van derden heeft gedragen als opdrachtnemer. 5. Intrekking Indien de opdrachtgever een reeds aangevangen opdracht wenst in te trekken is de opdrachtgever gehouden om aan de opdrachtnemer alle niet ontvangen doch door de opdrachtnemer gemaakte kosten te vergoeden. 6. Werkzaamheden 6.1 De werkzaamheden en rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever. 6.2 Indien er meerdere opdrachtgevers zijn dan geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de nakoming van de verplichtingen. 6.3 Bij een aan Haenen verstrekte opdracht tot executie/tenuitvoerlegging van een executoriale titel, staat het Haenen vrij al de in haar ogen noodzakelijke executiemaatregelen te treffen. Deze werkzaamheden kunnen onder meer bestaan uit: het leggen van beslag op de inkomsten, het leggen van bankbeslagen, het leggen van beslag op roerende zaken en het leggen van beslag op onroerende zaken. 6.4 Het staat Haenen vrij om derden, waaronder een andere gerechtsdeurwaarder of een advocaat, in te schakelen voor onder andere het verrichten van ambtelijke handelingen, het waarnemen van rolzittingen, het ten uitvoer leggen van executoriale titels en/of het voeren van gerechtelijke procedures. Deze kosten worden door Haenen als verschotten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. 6.5 In het geval dat Haenen de algemene opdracht wordt gegeven om incassowerkzaamheden te verrichten of om het nodige te doen om betaling van een executoriale titel te verkrijgen dan staat het haar vrij om een in haar ogen acceptabele betalingsregeling met de schuldenaar te treffen. 6.6 In het minnelijke traject kunnen de werkzaamheden onder meer bestaan uit het beoordelen van een vordering op juridische, financiële en praktische haalbaarheid, het schriftelijk, elektronisch en telefonisch aanmanen van de schuldenaar, het afleggen van huisbezoeken, het corresponderen (al dan niet elektronisch) met de schuldenaar althans zijn/haar gemachtigde, het (elektronisch) corresponderen met derden, (elektronisch) corresponderen en overleg voeren met de opdrachtgever, het beoordelen van betalingsvoorstellen, het administreren en bewaken van betalingsregelingen en het uitvoeren van incassowerkzaamheden. 6.7 Optioneel: buiten dienst-bezoek, sommatie-exploot, intensief/complex verweer. De hieraan verbonden kosten kunnen niet worden doorbelast aan de schuldenaar.

3 7. Tarieven 7.1 Haenen berekent voor de door haar verrichte werkzaamheden de vergoeding, zoals die in haar tarieven is bepaald. Deze tarieven maken een integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. 7.2 Haenen heeft het recht de haar volgens de tarieven toekomende vergoeding, ook aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien de opdrachtgever buiten haar om met de schuldenaar een regeling of een schikking treft, de opdracht tot incasso intrekt of Haenen Gerechtsdeurwaarders ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat. 7.3 Haenen is gerechtigd de door haar ontvangen bedragen te verrekenen met al hetgeen de opdrachtgever aan haar verschuldigd is of zal worden. 7.4 De door Haenen Gerechtsdeurwaarders geïncasseerde gelden strekken te allen tijde eerst in mindering op de door Haenen gemaakte kosten alsmede de verschotten. Tussentijdse afdrachten van Haenen aan haar opdrachtgever vinden plaats eerst na verrekening van de door Haenen gemaakte kosten en de verschotten. 7.5 Haenen is gerechtigd haar tarieven jaarlijks aan te passen op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Werknemers Laag (1990 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 8. Aansprakelijkheid 8.1 Haenen is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever heeft geleden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan haar kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld. 8.2 Haenen is niet aansprakelijk voor schade door derden geleden ten gevolge van handelingen die al dan niet op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn verricht. 8.3 Door Haenen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen aanspraak op een uitkering geeft. 9. Voorschotten In het kader van de door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) opgelegde bestuursregel is het niet meer toegestaan om de zogenoemde out-of-pocket kosten voor de opdrachtgevers voor te schieten. Dit is een verplichte regel en hiervan mag dus niet worden afgeweken. De opdrachtgever zal dus in de gevallen waarin zulks speelt een kostenvoorschot aan de opdrachtnemer moeten voldoen. Denk daarbij onder meer aan verschotten zoals griffierecht en andere kosten van derden die bij de opdrachtnemer in rekening worden gebracht. Voorts is Haenen gerechtigd te vorderen, dat de opdrachtgever een door Haenen Gerechtsdeurwaarders te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van de te maken kosten. De hoogte van het kostenvoorschot is afhankelijk van de hoogte van de vordering alsmede de te verrichten werkzaamheden.

4 10. Advisering Voor werkzaamheden en/of kosten, die niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden (zoals het voeren van onderhandelingen, het geven van adviezen, het voeren van een procedure, het verlenen van rechtskundige bijstand enzovoorts) is de cliënt aan Haenen Gerechtsdeurwaarder verschuldigd een salaris van 125,00 per uur. (excl. BTW) 11. Ambtelijke kosten en verschotten De gemaakte ambtelijke kosten worden in beginsel aan de opdrachtgever doorberekend op basis van de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven. Het BTAG (Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders) wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Als er ambtelijke werkzaamheden zijn of worden verricht waarvoor de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven geen vergoeding kennen, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd die gerelateerd is aan het schuldenaarstarief voor gelijksoortige handelingen. Voor een vergeefse ambtshandeling, waarvan de oorzaak niet aan Haenen Gerechtsdeurwaarders is te wijten, wordt aan de cliënt de helft van het toepasselijke schuldenaarstarief in rekening gebracht. Voor een reeds in gereedheid gebracht exploot, dat op verzoek van de cliënt niet behoeft door te gaan, wordt aan de opdrachtgever de helft van het BTAG-tarief in rekening gebracht. Indien wordt opgetreden als verzendende/ontvangende instantie als bedoeld in EG-Verordening nummer 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 (EU-Betekeningsverordening) wordt voor werkzaamheden, niet vallende onder de ambtshandelingen waarvoor een schuldenaarstarief is vastgesteld, een bedrag in rekening gebracht van 125,00 per uur, met dien verstande dat voor elk (ingevuld) formulier (voor iedere gedaagde) een bedrag ad 30,00 berekend wordt. Deze werkzaamheden omvatten onder meer het ontvangen, invullen en verzenden van de voorgeschreven formulieren en het telefonisch en schriftelijk overleg, een en ander te vermeerderen met de portokosten. Indien deze werkzaamheden buiten de ambtshandeling op zich meer tijd vergen dan één uur, dan zal na het eerste uur voor ieder kwartier of gedeelte van een kwartier 25,00 bij de cliënt in rekening worden gebracht. Wanneer er sprake is van ambtelijke werkzaamheden die Haenen Gerechtsdeurwaarders in redelijkheid als bijzonder kan aanmerken, brengt Haenen Gerechtsdeurwaarders, naast de van overheidswege vastgestelde schuldenaartarieven, het adviseringstarief in rekening. Als bijzonder kunnen onder meer worden aangemerkt arbeidsintensieve en/of tijdrovende ambtelijke handelingen die meer zorg en tijd vragen dan gebruikelijk is. De vergoeding voor verschotten en de kosten van eventuele assistenten die niet (geheel) volgens de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven op de schuldenaar kunnen worden verhaald, of die niet (geheel) door de schuldenaar zijn voldaan, worden aan de cliënt doorberekend. Indien blijkt dat verhaalsmogelijkheden ontbreken en de opdrachtnemer het niet langer zinvol acht om de executie voort te zetten casu quo het dossier aan te houden, dan is de opdrachtnemer gerechtigd het dossier te sluiten en vervolgens tot afwikkeling met de opdrachtgever over te gaan. Bij een eventuele beëindiging van de samenwerking zal opdrachtnemer de bij hem in behandeling zijnde zaken conform de onderhavige algemene voorwaarden afwikkelen eerst na algehele voldoening van de vordering of nadat verdere executiemaatregelen volgens opdrachtnemer niet meer zinvol zijn.

5 12. Geheimhouding 12.1 De opdrachtgever is verplicht om de door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen 12.2 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die eventueel tegen de opdrachtnemer worden ingesteld wegens een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens alsmede andere weten regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en ten aanzien van wettelijke bewaartermijnen De opdrachtnemer is niet verplicht in het kader van een opdracht ter beschikking gestelde of op andere wijze verkregen stukken aan opdrachtgever te retourneren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Exploten en processen-verbaal en titels zoals vonnissen hoeven alleen te worden geretourneerd indien een vordering niet volledig geïncasseerd is De opdrachtgever verplicht zich jegens de opdrachtnemer correct, volledig en transparant in haar informatieverschaffing jegens de opdrachtnemer te zijn, zulks met betrekking tot de specifieke vordering die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit handen geeft of heeft gegeven. Eventuele wijzigingen en/of betalingen worden onverwijld door opdrachtgever aan opdrachtnemer medegedeeld; dit kan schriftelijk of per . De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden of negatieve gevolgen voor de opdrachtnemer als gevolg van het onvolledig of onjuist verstrekken van informatie aan de opdrachtnemer. Indien de opdrachtnemer hierdoor schade lijdt of extra werkzaamheden dient te verrichten dan komt zulks voor rekening van de opdrachtgever. 13. Betaling Voldoening van al hetgeen aan Haenen verschuldigd is, dient te geschieden binnen veertien dagen, nadat Haenen haar declaratie aan haar opdrachtgever toegezonden heeft (datum factuur), bij gebreke waarvan de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd wordt van 1% per maand vanaf de vervaldatum. 14. Buitengerechtelijke kosten Indien de declaratie niet binnen veertien dagen na datum declaratie is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege met betaling in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever naast de hoofdsom de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Aan buitengerechtelijke kosten zal alsdan het navolgende percentage berekend worden: over de eerste % met een minimum van 40 over de volgende % over de volgende % over de volgende % over het meerdere 0,5% met een maximum van 6.775

6 15. Tarieven voor cliënten, zijnde niet een tussenpersoon, zoals behorende bij de algemene voorwaarden van Haenen Gerechtsdeurwaarders. Definities De grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de betaalde bedragen, mits die betaling heeft plaatsgevonden na het verstrekken van de opdracht tot incasso. Onder geïncasseerde bedragen, ongeacht van wie betaling afkomstig is, wordt mede verstaan rechtstreeks aan de cliënt, of diens opdrachtgever betaalde bedragen. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan de cliënt of diens opdrachtgever gedane andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering. Tarieven Basisvergoeding: In alle zaken, van welke aard ook, zal een basisvergoeding verschuldigd zijn door de opdrachtgever, indien die kosten, volgens de wettelijk tarieven, niet ten laste van debiteur kunnen worden gebracht. Zodra het in rekening te brengen honorarium de gemelde basisvergoeding overschrijdt, vervalt de aanspraak op deze basisvergoeding. Incassokosten: over de eerste % met een minimum van 40 over de volgende % over de volgende % over de volgende % over het meerdere 0,5% met een maximum van De basisvergoeding bedraagt 40,- 16. Tarieven voor tussenpersonen zoals behorende bij de algemene voorwaarden van Haenen Gerechtsdeurwaarders. Definities De grondslag voor de berekening van de afwikkelingskosten zijn alle geïncasseerde bedragen onder aftrek van eventueel door Haenen gemaakte kosten bestaande uit ambtelijke werkzaamheden.

7 Geïncasseerde bedragen, ongeacht van wie betaling afkomstig is, zijn alle rechtstreeks aan de gerechtsdeurwaarder, de eisende partij en de tussenpersoon betaalde bedragen, mits die betaling heeft plaatsgevonden na het verstrekken van de opdracht tot afwikkeling. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan de gerechtsdeurwaarder, de eisende partij of de tussenpersoon gedane andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering. Afwikkelingskosten: - minimum van 40,00-5% over de ontvangsten (na aftrek van de ambtelijke kosten) te vermeerderen met dossierkosten ad 40, Rolwaarneming Voor de waarneming van rolzittingen bij de Rechtbanken, kamer voor kantonzaken, is door opdrachtgever verschuldigd: dossierkosten ad 40,00 en voor ieder volgend rolbericht een bedrag van 7,00; 18 Overige tarieven/leges Voor het voorbereiden en bijwonen door een van de gerechtsdeurwaarders zelf, dan wel een gekwalificeerde kracht van diens kantoor, van comparities van partijen, enquêtes en descentes, een kort geding, een bedrag van 100,00 per uur (reiskosten inbegrepen). Bij overschrijding van dat uur wordt 25,00 per kwartier of gedeelte van een kwartier doorberekend. opstellen van conclusies 100,00 informatiekosten bevolking (GBA) 1,63 informatiekosten inkomstenbron 1,63 informatiekosten RDW 1,63 informatiekosten KvK 7,00 informatiekosten Kadaster 7,00 verhaalsinformatie 50,00 kopieerkosten 0,15 per kopie

8 19. Geschillen 19.1 Op de rechtsverhouding tussen Haenen en haar opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing In alle voorkomende gevallen worden geschillen -die mochten ontstaan uit een opdracht van waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn- beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg Indien een bepaling van de onderhavige algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. In dat geval zullen opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigbare bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk hetzelfde doel van de desbetreffende bepaling(en) in acht wordt genomen. 20. BTW Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting. Desgewenst informeren wij u graag nader. Maastricht, 1 januari 2014

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A.

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Bedrijfsnaam Naam Straat Postcode Telefoon E-mail KvK nr Ondergetekende wenst lid te worden van de Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. (hierna:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V.

Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V. Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN DRIEKLEUR VERZEKERINGEN Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg 30 januari 2009 (nummer 2009/3) Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Begripsbepaling:

Algemene Voorwaarden. 1. Begripsbepaling: Algemene Voorwaarden 1. Begripsbepaling: 1. Onder cliënt wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan: degene die met Advocatenpraktijk Knoppel Knoppel & Partners, hierna te noemen KKP, een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs

Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs 1. Partijen 1. Opdrachtnemer is mr. drs. M.Vissers, handelend onder de naam MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs. MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Het kantoor Nautilusstraat 3 K 7821 AG Emmen T 0591 20 04 14 M 06 37 40 88 84 F 0591 64 62 96 E info@mariskaharbers.nl Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Artikel 1 Definities In

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

de wederpartij van opdrachtnemer

de wederpartij van opdrachtnemer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer Opdrachtgever

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lex & Leads B.V. Lex & Leads B.V. Energiestraat 5b 1411 AN NAARDEN KvK nummer: 34320641 hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden SFS Consultancy BV Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: SFS Consultancy BV: SFS Consultancy BV Nederland B.V., Edmond Jasparstraat 28, 6217 HP Maastricht,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MSM support

Algemene voorwaarden MSM support Algemene voorwaarden MSM support gevestigd en kantoorhoudende te R. Sniederslaan 5, 5582 ES Waalre hierna te noemen: MSM Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren Van: Levenshouding/ Natuurlijke geboorte Praktijkadres: Akkerwinde 54 2906XC Capelle aan den IJssel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F Hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn Artikel 7 Honorarium

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn Artikel 7 Honorarium Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren Van: Schaap Kindercoaching Praktijkadres: Amstellaan 2b, 1442 RX Purmerend hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Coach Diensten op het gebied van coaching, training

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van: SMC Consultancy BV Van Voordenpark 6k 5301 KP Zaltbommel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Brouwer Consultancy & Interim Management bv Snip 87 9728 XR GRONINGEN Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 01150501 hierna te noemen: BCIM BV Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor MSM Support / IT Support / CRM Support / Supportgroep

ALGEMENE VOORWAARDEN voor MSM Support / IT Support / CRM Support / Supportgroep ALGEMENE VOORWAARDEN voor MSM Support / IT Support / CRM Support / Supportgroep gevestigd en kantoorhoudende te Bree 58, 5501 JE Veldhoven hierna te noemen: MSM Ingaande per 1 oktober 2012 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2Contact

Algemene Voorwaarden 2Contact Algemene Voorwaarden 2Contact 1. Definities 1.1 2Contact: 2Contact Telemarketing B.V./2Contact Direct Marketing B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Haarlem

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: OneLine Business Intelligence Andersteinweg 2 3953 BA Maarsbergen hierna te noemen: OneLine Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden: Artikel - 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: EPA Intermediair

Nadere informatie

b. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Rjocht Advocatuur en Mediation tot het verrichten van diensten.

b. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Rjocht Advocatuur en Mediation tot het verrichten van diensten. De Algemene voorwaarden Rjocht Advocatuur en Mediation Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Rjocht Advocatuur en Mediation, ook wel aangeduid met het kantoor, met inbegrip

Nadere informatie