Algemene service voorwaarden Egardia

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene service voorwaarden Egardia"

Transcriptie

1 Algemene service voorwaarden Egardia Bijgewerkt: juli 2014 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Beveiligingsdienst Artikel 4 - Gebruiksbeperkingen Artikel 5 - Totstandkoming overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht Artikel 8 - Duur van de overeenkomst Artikel 9 - Prijzen en betaling Artikel 10 - Beveiliging van de website Artikel 11 - Beperkingen van garantie en aansprakelijkheid Artikel 12 - Onze dienstverlening Artikel 13 - Uw verantwoordelijkheid Artikel 14 - Gegevensbescherming Artikel 15 - Klachtenregeling Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen Artikel 17 - Wijziging van de voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Alarmbericht: een door het alarmsysteem gegeneerde melding dat er in uw huis beweging is gesignaleerd, een deur- of raamcontact is verbroken, rook is gesignaleerd, brekend glas van een raam of deur is gedetecteerd of dat lekkage is opgetreden. 2. Alarmsysteem: de combinatie van een huiscentrale met afstandsbediening, bedieningspaneel, bewegingsmelders, deur/raamcontact en bijbehorende accessoires die door ons wordt aangeboden voor gebruik met de beveiligingsdienst. 3. Camera : een optionele uitbreiding op het alarmsysteem waarin een IP camera is opgenomen. 4. Contactpersoon: een persoon waarvan u het telefoonnummer of adres hebt ingegeven op de website met als doel die persoon alarmberichten te kunnen laten ontvangen. 5. Overeenkomst: de overeenkomst die wij met u hebben gesloten betreffende de levering van de beveiligingsdienst. 6. Beveiligingsdienst: onze dienst die u in staat stelt om via , telefoon of per SMS alarmberichten te ontvangen zoals beschreven in artikel Installatiehandleiding: de installatiehandleiding voor het alarmsysteem die is opgenomen in de verpakking en in digitale vorm op de website. 8. U of uw: de persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met ons voor de levering van de beveiligingsdienst. 9. Website: 10. Wij of ons: Egardia B.V. Artikel 2 - Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van ons voor de levering van de beveiligingsdienst en op alle (rechts)handelingen tussen ons en u, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst en maken tevens onderdeel uit van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten. 1 / 7

2 2. Het aanbod van ons voor de beveiligingsdienst is uitsluitend geldig voor het gebruik van de beveiligingsdienst indien u het voornemen heeft om de beveiligingsdienst privé voor uw eigen woning te gebruiken en dit voornemen ook daadwerkelijk uitvoert ( = gebruik als consument). Artikel 3 - Beveiligingsdienst 1. De beveiligingdienst stelt u in staat om via , telefoon of per SMS alarmberichten te ontvangen. Aanvullend kunt u met de beveiligingdienst via een camera uw woning bekijken en opnames maken. De aard van de alarmberichten die u kunt ontvangen hangt af van de door u geïnstalleerde apparatuur en accessoires. Het alarmsysteem biedt alleen de mogelijkheid om alarmberichten te genereren wanneer beweging is gesignaleerd, een deurof raamcontact is verbroken, rook is gesignaleerd, brekend glas van een raam of deur is gedetecteerd of een beginnende lekkage is gesignaleerd. 2. Om gebruik te kunnen maken van de beveiligingsdienst, dient u: a. te voldoen aan de systeemeisen die zijn weergegeven op de website; b. het alarmsysteem en de camera te installeren in overeenstemming met de installatiehandleiding; en c. te registreren voor de beveiligingsdienst in overeenstemming met artikel 5 van de voorwaarden. Artikel 4 - Gebruiksbeperkingen 1. U dient de beveiligingsdienst steeds te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden en met de installatiehandleiding. 2. Het volgende gebruik van de beveiligingsdienst is niet toegestaan: a. Het genereren en verzenden van overmatige hoeveelheden alarmberichten en overlastgevende alarmberichten; b. Gebruik dat een misdrijf of een overtreding inhoudt; c. Het verzenden van alarmberichten direct naar hulpverlenende instanties zoals politie, brandweer en ambulance. 3. Wij hebben het recht om bij gebruik van de beveiligingsdienst in strijd met dit artikel, de levering van de beveiligingsdienst op te schorten of de overeenkomst met u wegens toerekenbare tekortkoming te ontbinden. Artikel 5 - Totstandkoming overeenkomst 1. De overeenkomst komt tot stand doordat de volgende stappen volledig zijn doorlopen: a. U activeert de huiscentrale in overeenstemming met de installatiehandleiding; b. U heeft de registratiestappen op de website doorlopen en geaccepteerd; en c. Wij hebben u een bevestigings verstuurd. 2. U dient alle vereiste gegevens waarover wij dienen te beschikken voor de levering van de beveiligingsdienst volledig en accuraat op de website in te geven en die gegevens indien noodzakelijk te onderhouden. Artikel 6 - Herroepingsrecht 1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Egardia, Uitbreidingstraat 84, 3 e verdieping, 2600 Berchem, ) via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of ) op de hoogte stellen 2 / 7

3 van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het Egardia herroepingsformulier, maar bent hiertoe niet verplicht. 3. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. De terugbetaling zal plaatsvinden met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval worden voor zulke terugbetalingen u geen kosten in rekening worden gebracht. 4. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. 5. Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten starten tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis hebt gesteld dat u de overeenkomst herroept geleverd is, vergeleken met de gehele uitvoering van de overeenkomst. Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht 1. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor: a. Diensten die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de herroepingstermijn waarbij de uitvoering is begonnen na voorafgaande instemming van de klant en de uitdrukkelijke afstand van zijn herroepingsrecht. Artikel 8 - Duur van de overeenkomst 1. U gaat de overeenkomst voor onbepaalde tijd met ons aan met een minimum periode van 1 kalendermaand. 2. Opzegging is op ieder moment mogelijk mits u een opzegtermijn van 1 kalendermaand in acht neemt en de opzegging schriftelijk of per aan ons doorgeeft. 3. Wanneer u de beveiligingsdienst middels een prepaid betaling heeft betaald dan heeft u automatisch gekozen voor een duur van de overeenkomst tot het einde van het lopende jaar, het einde van het volgende jaar of het einde van het daaropvolgend jaar. U krijgt geen geld gecrediteerd indien u begonnen bent gebruik te maken van de beveiligingsdienst. Artikel 9 - Prijzen en betaling 1. Voor de levering van de beveiligingsdienst betaalt u een bedrag in EURO per maand per alarmsysteem waarvoor u de beveiligingsdienst activeert, plus een aanvullend bedrag in EURO per maand per 4 camera s (indien dat voor u van toepassing is). De maandvergoeding die u betaalt wordt bepaald op basis van het geldende tariefoverzicht dat is opgenomen op de website op het moment dat u de overeenkomst met ons aangaat. 2. Het is mogelijk dat u voor het gebruik van onderdelen van de beveiligingsdienst een bedrag per SMS dient te betalen dat u verzend in het kader van de beveiligingsdienst. Voor het versturen van een SMS kan uw mobiele telefoonaanbieder extra kosten in rekening brengen. Informeer naar de SMS tarieven bij uw eigen mobiele telefoonaanbieder. 3. Wij kunnen de maandvergoeding voor de beveiligingsdienst eenzijdig aanpassen. Indien wij de vergoeding verhogen zullen wij dit 1 maand van tevoren aan u mededelen. U heeft vervolgens het recht om de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde vergoeding voor u van kracht wordt. Indien u de overeenkomst niet opzegt aanvaardt u de gewijzigde vergoeding. 3 / 7

4 4. Wij incasseren de vergoeding maandelijks aan het begin van iedere kalendermaand op basis van de incassomachtiging die u hebt afgegeven bij het aangaan van de overeenkomst. 5. Indien de incasso niet slaagt bent u automatisch in verzuim met de betaling van uw vergoeding voor de diensten zonder dat wij u hiervoor schriftelijk in gebreke hoeven te stellen. U bent vervolgens aan ons een vergoeding voor de door ons gemaakte redelijk incassokosten verschuldigd. Tevens maken wij dan aanspraak op uw betaling van de wettelijke handelsrente over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door ons is ontvangen. 6. Wij zijn gerechtigd om de levering van de beveiligingsdienst op te schorten of de overeenkomst voor de beveiligingsdienst te ontbinden wanneer u verzuimt te betalen. 7. U kunt de betaling van de beveiligingsdienst voldoen middels een automatische incasso (SEPA) of een prepaid betaling. U krijgt geen geld terug van de aankoopprijs van een recht op de beveiligingsdienst indien u begonnen bent gebruik te maken van de beveiligingsdienst. 8. De betalingen voor de beveiligingsdienst kunnen worden afgeschreven middels een maandelijkse automatische incasso. Wanneer u het alarmsysteem registreert kunt u uw toestemming geven voor een maandelijkse SEPA incasso. SEPA betaalgegevens Egardia B.V. Adres: Kleine Landtong 19, 4201 HL Gorinchem, Nederland Gemachtigde: Egardia B.V. Bank: ABN AMRO Nederland IBAN: NL26ABNA BIC: ABNANL2A SEPA-ID: NL47ZZZ U kunt ook betalen voor de beveiligingsdienst door te kiezen voor de prepaid betaling. De volgende betaalmethoden staan tot uw beschikking: a. Creditcard (Visa, MasterCard en American Express). U kunt de creditcardgegevens via onze beveiligde SSL procedure veilig invoeren. b. Bancontact/Mister Cash. U rekent af in uw vertrouwde online bankomgeving, op basis van de specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. c. Maestro. Als uw betaalkaart door uw bank is geactiveerd voor Maestro dan kunt u online uw bestelling betalen. d. DIRECTebanking. Met DIRECTebanking kunt u direct de betaling van uw bestelling regelen met een online bankoverschrijving. e. PayPal. U kunt uw bestelling op een veilige manier betalen met uw PayPal account. f. Bankoverschrijving. U kunt het totaalbedrag van uw bestelling overmaken op de bankrekening van onze betalingspartner Docdata onder vermelding van het Docdata referentienummer en het Egardia ordernummer. U krijgt per de order- en bankgegevens toegezonden. Zodra uw betaling correct is ontvangen, gaan wij tot verwerking van de bestelling over. Het duurt ongeveer 2-4 werkdagen voordat wij een bankoverschrijving kunnen verwerken. België (de juiste bankgegevens worden altijd per naar u gestuurd) 4 / 7

5 Artikel 10 - Beveiliging van de website 1. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de toegangsgegevens van de website (zoals gebruikersnaam en wachtwoord) die u hebt gekozen voor uw gebruik van de beveiligingsdienst. U dient de toegangsgegevens vertrouwelijk te houden en u mag deze alleen gebruiken in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en instructies die zijn gegeven door personeel van onze klantendienst voor de beveiligingsdienst. 2. Uw wachtwoord voor de website zal na drie pogingen worden geblokkeerd. U dient dan bij de klantendienst het wachtwoord te laten herstellen. De klantendienst kan u hiervoor een kopie van uw legitimatiebewijs vragen. 3. Indien u het vermoeden hebt dat uw toeganggegevens niet langer vertrouwelijk zijn, dient u onmiddellijk onze klantendienst in kennis te stellen en de instructies van het personeel van onze klantendienst op te volgen. 4. Indien wij het redelijke vermoeden hebben dat de beveiliging van de website is doorbroken of zal worden doorbroken, mogen wij u nieuwe toegangsgegevens uitreiken of uw toegang tot de website tijdelijk opschorten. Indien wij gebruik hebben gemaakt van dit recht wordt dit aan per aan u medegedeeld. Artikel 11 - Beperkingen van garantie en aansprakelijkheid 1. Wij garanderen niet dat de beveiligingsdienst foutloos werkt of steeds beschikbaar is. 2. Wij verrichten voorafgaand aan de levering van de beveiligingsdienst geen inspectie van uw woning of uw inboedel en ontvangen daarover evenmin informatie van u. Wij kunnen dan ook niet bepalen of en in hoeverre de beveiligingsdienst en het alarmsysteem een adequate beveiliging biedt van uw woning en inboedel. U bent zelf verantwoordelijk voor een adequate beveiliging van uw woning en inboedel. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u lijdt als het gevolg van het ontbreken hiervan. 3. U bent zelf verantwoordelijk voor het adequaat verzekeren van uw woning en inboedel tegen beschadiging, diefstal of tenietgaan. Aan geen enkele uiting van ons mag u de betekenis toekennen dat het gebruik van de beveiligingsdienst en het alarmsysteem een adequate verzekering overbodig maakt. 4. Wij beschikken niet over een beveiligingscertificaat, noch over enig ander certificaat dat gebruikelijk wordt aangewend als waarborg voor de kwaliteit van (de installatie van) een beveiligingsproduct tegen inbraak. Wij bieden evenmin de kwaliteit van een professioneel geïnstalleerd alarmsysteem dat automatisch meldingen verzend aan een gecertificeerde alarmcentrale. 5. Behalve indien in dit artikel expliciet anders is bepaald, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die u leidt in het kader van de overeenkomst. 6. Wij zijn niet aansprakelijk voor door u geleden schade, waaronder begrepen schade als gevolg van beschadiging of het tenietgaan van uw woning of van uw inboedel, die u hebt geleden als een gevolg van: a. het niet up to date houden van de informatie die u hebt ingevoerd op de website; 5 / 7

6 b. het niet ontvangen van alarmberichten of vertraagd ontvangen van alarmberichten als een gevolg van het niet beschikbaar zijn van de telecommunicatie infrastructuur die wordt gebruikt voor het overbrengen van signalen in het kader van de beveiligingsdienst; c. een gebrekkige installatie van het alarmsysteem; d. het niet functioneren van het alarmsysteem of de beveiligingsdienst als gevolg van schade ontstaan door inbraak, lekkage of brand in uw woning; e. het gebruik van de beveiligingsdienst in strijd met de overeenkomst. 7. Wij zijn aansprakelijk voor aan ons toerekenbaar overlijden of lichamelijk letsel tot een maximum van ,- per gebeurtenis. 8. Indien de door u geleden schade het directe gevolg is van de opzet of grove schuld van onze medewerkers, geldt geen beperking van aansprakelijkheid. Artikel 12 - Onze dienstverlening 1. Wij bieden ondersteuning bij fouten en gebruikersvragen die optreden bij uw gebruik van het alarmsysteem en de beveiligingsdienst. Hiervoor kunt u tijdens kantooruren (09.00 uur uur) terecht op de website of neem per of telefoon contact op met onze klantendienst. 2. Wij spannen ons maximaal commercieel in om u of de door u aangewezen personen per SMS, of per telefoon alarmberichten door te zenden als bedoeld in artikel 3.1. Artikel 13 - Uw verantwoordelijkheid 1. U dient ervoor te zorgen dat: a. Het alarmsysteem en/of de camera volledig werken en niet zijn aangepast in strijd met de installatiehandleiding; b. De internetverbinding die verbonden is met de huiscentrale van het alarmsysteem, werkt en dat in uw router of firewall geen instellingen zijn aangebracht die communicatie tussen de huiscentrale en ons blokkeert; c. U uw contactpersonen vooraf hebt geïnformeerd over hun aanstelling als contactpersoon en ze hebt geïnstrueerd over het gebruik van de beveiligingsdienst; d. U een contactpersoon verwijdert indien over die contactpersoon een klacht is ontvangen door ons. Artikel 14 - Gegevensbescherming 1. De persoonsgegevens van u en uw contactpersonen die wij verwerken in het kader van de beveiligingsdienst worden door ons verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid. Dit privacybeleid treft u aan op de website. 2. Aanvullend geldt voor de beveiligingsdienst dat wij gegevens betreffende alarmberichten en de verzending daarvan aan u of uw contactpersonen voor geen enkel doel zullen gebruiken dan voor de levering van de beveiligingsdienst of voor het opsporen van gebruik van de beveiligingsdienst in strijd met deze voorwaarden. Artikel 15 - Klachtenregeling 1. Wij beschikken over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelen de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons, nadat u de gebreken heeft geconstateerd. 3. Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd 6 / 7

7 vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil die we snel en efficiënt trachten op te lossen. Indien onderling overleg niet tot een oplossing leidt, zullen geschillen voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen Aanvullende dan wel van deze voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van u zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door u op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen. Artikel 17 - Wijziging van de voorwaarden Wij kunnen deze voorwaarden eenzijdig wijzigen. Wijzigingen worden steeds bekend gemaakt op de website. Wijzigingen van de voorwaarden zullen wij uiterlijk 1 maand van tevoren aan u bekend maken, tenzij het voor ons redelijkerwijs niet mogelijk is om die termijn in acht te nemen. Indien de kwaliteit of de inhoud van de beveiligingsdienst als gevolg van de wijziging voor u negatief wordt beïnvloed, kunt u de overeenkomst schriftelijk of per opzeggen tegen de ingangsdatum van de wijziging. Indien u de overeenkomst niet opzegt aanvaardt u de gewijzigde voorwaarden. -- einde -- 7 / 7

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Versie 1.0-12 mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van NLSS Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

Update versie 11 september 2013

Update versie 11 september 2013 Algemene Leveringsvoorwaarden voor online winkelen Update versie 11 september 2013 Artikel 1 - Definities: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Aanvullende overeenkomst Bedenktijd Consument Dag Digitale inhoud Duurovereenkomst

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Aanvullende overeenkomst Bedenktijd Consument Dag Digitale inhoud Duurovereenkomst Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Energieleveranciers.nl

Algemene Voorwaarden Energieleveranciers.nl Algemene Voorwaarden Energieleveranciers.nl Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van

Nadere informatie

Artikel 2 Definities

Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Consumenten MijnPartnerGroep.nl Artikel 1 Identiteit van de ondernemer MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: MijnContainerPartner.nl / (MCP) MijnHostingPartner.nl / (MHP)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Slapen

Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Slapen Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vettepakken

Algemene Voorwaarden Vettepakken Algemene Voorwaarden Vettepakken Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document. Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

ALGEMENE VOORWAARDEN. Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document. Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ALGEMENE VOORWAARDEN Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van

Nadere informatie

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging Artikel 1: Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van uhost. 1.2 Bestelformulier(en): Het/de bestelformulier(en) op de Websites van uhost. 1.3 De Klant(en): Iedere (rechts)persoon(en)

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ixl hosting

Algemene Voorwaarden ixl hosting Algemene Voorwaarden ixl hosting Artikel 1. Definities 1. ixl hosting: ixl hosting B.V. gevestigd te Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56267908. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Essent Shop. Geldig vanaf 6 juni 2014

Algemene Voorwaarden Essent Shop. Geldig vanaf 6 juni 2014 Algemene Voorwaarden Essent Shop Geldig vanaf 6 juni 2014 Postadres: Essent Retail Energie B.V. Postbus 1484 5200 BM s-hertogenbosch Bezoekadres: Willemsplein 4 s-hertogenbosch Internet: www.essent.nl/shop

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten en aanvullende voorwaarden Terberg Leasing B.V. (Justlease.nl)

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten en aanvullende voorwaarden Terberg Leasing B.V. (Justlease.nl) Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten en aanvullende voorwaarden Terberg Leasing B.V. (Justlease.nl) Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Proxico: Proxico Websolutions gevestigd te Beek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57779058. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ziggo

Algemene Voorwaarden Ziggo Algemene Voorwaarden Ziggo Per 1 november 2009 Inhoud artikel 01 definities 3 artikel 02 toepasselijkheid Algemene voorwaarden 5 artikel 03 totstandkoming Abonnement 5 artikel 04 duur en beëindiging 6

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Anna en Anna-services.

Algemene Voorwaarden Anna en Anna-services. Algemene Voorwaarden Anna en Anna-services. - Om te bewaren - Definities In deze algemene voorwaarden betekent: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden Anna en Anna-services. Anna: een door NLE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: Inhoudsopgave: Artikel 10 - Conformiteit en garantie. Artikel 11 - Levering en uitvoering

Algemene Voorwaarden: Inhoudsopgave: Artikel 10 - Conformiteit en garantie. Artikel 11 - Levering en uitvoering Algemene Voorwaarden: Inhoudsopgave: Artikel 10 - Conformiteit en garantie Artikel 11 - Levering en uitvoering Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Artikel 13 - Betaling Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van Fast 4 You. Auteur: Fast 4 You Datum: 16 februari 2015 Versie: 2.0 Status: Definitief

Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van Fast 4 You. Auteur: Fast 4 You Datum: 16 februari 2015 Versie: 2.0 Status: Definitief Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van Fast 4 You Auteur: Fast 4 You Datum: 16 februari 2015 Versie: 2.0 Status: Definitief Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Elektronische bestelling,

Nadere informatie