Algemene service voorwaarden Egardia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene service voorwaarden Egardia"

Transcriptie

1 Algemene service voorwaarden Egardia Bijgewerkt: juli 2014 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Beveiligingsdienst Artikel 4 - Gebruiksbeperkingen Artikel 5 - Totstandkoming overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht Artikel 8 - Duur van de overeenkomst Artikel 9 - Prijzen en betaling Artikel 10 - Beveiliging van de website Artikel 11 - Beperkingen van garantie en aansprakelijkheid Artikel 12 - Onze dienstverlening Artikel 13 - Uw verantwoordelijkheid Artikel 14 - Gegevensbescherming Artikel 15 - Klachtenregeling Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen Artikel 17 - Wijziging van de voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Alarmbericht: een door het alarmsysteem gegeneerde melding dat er in uw huis beweging is gesignaleerd, een deur- of raamcontact is verbroken, rook is gesignaleerd, brekend glas van een raam of deur is gedetecteerd of dat lekkage is opgetreden. 2. Alarmsysteem: de combinatie van een huiscentrale met afstandsbediening, bedieningspaneel, bewegingsmelders, deur/raamcontact en bijbehorende accessoires die door ons wordt aangeboden voor gebruik met de beveiligingsdienst. 3. Camera : een optionele uitbreiding op het alarmsysteem waarin een IP camera is opgenomen. 4. Contactpersoon: een persoon waarvan u het telefoonnummer of adres hebt ingegeven op de website met als doel die persoon alarmberichten te kunnen laten ontvangen. 5. Overeenkomst: de overeenkomst die wij met u hebben gesloten betreffende de levering van de beveiligingsdienst. 6. Beveiligingsdienst: onze dienst die u in staat stelt om via , telefoon of per SMS alarmberichten te ontvangen zoals beschreven in artikel Installatiehandleiding: de installatiehandleiding voor het alarmsysteem die is opgenomen in de verpakking en in digitale vorm op de website. 8. U of uw: de persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met ons voor de levering van de beveiligingsdienst. 9. Website: 10. Wij of ons: Egardia B.V. Artikel 2 - Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van ons voor de levering van de beveiligingsdienst en op alle (rechts)handelingen tussen ons en u, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst en maken tevens onderdeel uit van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten. 1 / 7

2 2. Het aanbod van ons voor de beveiligingsdienst is uitsluitend geldig voor het gebruik van de beveiligingsdienst indien u het voornemen heeft om de beveiligingsdienst privé voor uw eigen woning te gebruiken en dit voornemen ook daadwerkelijk uitvoert ( = gebruik als consument). Artikel 3 - Beveiligingsdienst 1. De beveiligingdienst stelt u in staat om via , telefoon of per SMS alarmberichten te ontvangen. Aanvullend kunt u met de beveiligingdienst via een camera uw woning bekijken en opnames maken. De aard van de alarmberichten die u kunt ontvangen hangt af van de door u geïnstalleerde apparatuur en accessoires. Het alarmsysteem biedt alleen de mogelijkheid om alarmberichten te genereren wanneer beweging is gesignaleerd, een deurof raamcontact is verbroken, rook is gesignaleerd, brekend glas van een raam of deur is gedetecteerd of een beginnende lekkage is gesignaleerd. 2. Om gebruik te kunnen maken van de beveiligingsdienst, dient u: a. te voldoen aan de systeemeisen die zijn weergegeven op de website; b. het alarmsysteem en de camera te installeren in overeenstemming met de installatiehandleiding; en c. te registreren voor de beveiligingsdienst in overeenstemming met artikel 5 van de voorwaarden. Artikel 4 - Gebruiksbeperkingen 1. U dient de beveiligingsdienst steeds te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden en met de installatiehandleiding. 2. Het volgende gebruik van de beveiligingsdienst is niet toegestaan: a. Het genereren en verzenden van overmatige hoeveelheden alarmberichten en overlastgevende alarmberichten; b. Gebruik dat een misdrijf of een overtreding inhoudt; c. Het verzenden van alarmberichten direct naar hulpverlenende instanties zoals politie, brandweer en ambulance. 3. Wij hebben het recht om bij gebruik van de beveiligingsdienst in strijd met dit artikel, de levering van de beveiligingsdienst op te schorten of de overeenkomst met u wegens toerekenbare tekortkoming te ontbinden. Artikel 5 - Totstandkoming overeenkomst 1. De overeenkomst komt tot stand doordat de volgende stappen volledig zijn doorlopen: a. U activeert de huiscentrale in overeenstemming met de installatiehandleiding; b. U heeft de registratiestappen op de website doorlopen en geaccepteerd; en c. Wij hebben u een bevestigings verstuurd. 2. U dient alle vereiste gegevens waarover wij dienen te beschikken voor de levering van de beveiligingsdienst volledig en accuraat op de website in te geven en die gegevens indien noodzakelijk te onderhouden. Artikel 6 - Herroepingsrecht 1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Egardia, Uitbreidingstraat 84, 3 e verdieping, 2600 Berchem, ) via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of ) op de hoogte stellen 2 / 7

3 van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het Egardia herroepingsformulier, maar bent hiertoe niet verplicht. 3. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. De terugbetaling zal plaatsvinden met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval worden voor zulke terugbetalingen u geen kosten in rekening worden gebracht. 4. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. 5. Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten starten tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis hebt gesteld dat u de overeenkomst herroept geleverd is, vergeleken met de gehele uitvoering van de overeenkomst. Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht 1. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor: a. Diensten die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de herroepingstermijn waarbij de uitvoering is begonnen na voorafgaande instemming van de klant en de uitdrukkelijke afstand van zijn herroepingsrecht. Artikel 8 - Duur van de overeenkomst 1. U gaat de overeenkomst voor onbepaalde tijd met ons aan met een minimum periode van 1 kalendermaand. 2. Opzegging is op ieder moment mogelijk mits u een opzegtermijn van 1 kalendermaand in acht neemt en de opzegging schriftelijk of per aan ons doorgeeft. 3. Wanneer u de beveiligingsdienst middels een prepaid betaling heeft betaald dan heeft u automatisch gekozen voor een duur van de overeenkomst tot het einde van het lopende jaar, het einde van het volgende jaar of het einde van het daaropvolgend jaar. U krijgt geen geld gecrediteerd indien u begonnen bent gebruik te maken van de beveiligingsdienst. Artikel 9 - Prijzen en betaling 1. Voor de levering van de beveiligingsdienst betaalt u een bedrag in EURO per maand per alarmsysteem waarvoor u de beveiligingsdienst activeert, plus een aanvullend bedrag in EURO per maand per 4 camera s (indien dat voor u van toepassing is). De maandvergoeding die u betaalt wordt bepaald op basis van het geldende tariefoverzicht dat is opgenomen op de website op het moment dat u de overeenkomst met ons aangaat. 2. Het is mogelijk dat u voor het gebruik van onderdelen van de beveiligingsdienst een bedrag per SMS dient te betalen dat u verzend in het kader van de beveiligingsdienst. Voor het versturen van een SMS kan uw mobiele telefoonaanbieder extra kosten in rekening brengen. Informeer naar de SMS tarieven bij uw eigen mobiele telefoonaanbieder. 3. Wij kunnen de maandvergoeding voor de beveiligingsdienst eenzijdig aanpassen. Indien wij de vergoeding verhogen zullen wij dit 1 maand van tevoren aan u mededelen. U heeft vervolgens het recht om de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde vergoeding voor u van kracht wordt. Indien u de overeenkomst niet opzegt aanvaardt u de gewijzigde vergoeding. 3 / 7

4 4. Wij incasseren de vergoeding maandelijks aan het begin van iedere kalendermaand op basis van de incassomachtiging die u hebt afgegeven bij het aangaan van de overeenkomst. 5. Indien de incasso niet slaagt bent u automatisch in verzuim met de betaling van uw vergoeding voor de diensten zonder dat wij u hiervoor schriftelijk in gebreke hoeven te stellen. U bent vervolgens aan ons een vergoeding voor de door ons gemaakte redelijk incassokosten verschuldigd. Tevens maken wij dan aanspraak op uw betaling van de wettelijke handelsrente over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door ons is ontvangen. 6. Wij zijn gerechtigd om de levering van de beveiligingsdienst op te schorten of de overeenkomst voor de beveiligingsdienst te ontbinden wanneer u verzuimt te betalen. 7. U kunt de betaling van de beveiligingsdienst voldoen middels een automatische incasso (SEPA) of een prepaid betaling. U krijgt geen geld terug van de aankoopprijs van een recht op de beveiligingsdienst indien u begonnen bent gebruik te maken van de beveiligingsdienst. 8. De betalingen voor de beveiligingsdienst kunnen worden afgeschreven middels een maandelijkse automatische incasso. Wanneer u het alarmsysteem registreert kunt u uw toestemming geven voor een maandelijkse SEPA incasso. SEPA betaalgegevens Egardia B.V. Adres: Kleine Landtong 19, 4201 HL Gorinchem, Nederland Gemachtigde: Egardia B.V. Bank: ABN AMRO Nederland IBAN: NL26ABNA BIC: ABNANL2A SEPA-ID: NL47ZZZ U kunt ook betalen voor de beveiligingsdienst door te kiezen voor de prepaid betaling. De volgende betaalmethoden staan tot uw beschikking: a. Creditcard (Visa, MasterCard en American Express). U kunt de creditcardgegevens via onze beveiligde SSL procedure veilig invoeren. b. Bancontact/Mister Cash. U rekent af in uw vertrouwde online bankomgeving, op basis van de specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. c. Maestro. Als uw betaalkaart door uw bank is geactiveerd voor Maestro dan kunt u online uw bestelling betalen. d. DIRECTebanking. Met DIRECTebanking kunt u direct de betaling van uw bestelling regelen met een online bankoverschrijving. e. PayPal. U kunt uw bestelling op een veilige manier betalen met uw PayPal account. f. Bankoverschrijving. U kunt het totaalbedrag van uw bestelling overmaken op de bankrekening van onze betalingspartner Docdata onder vermelding van het Docdata referentienummer en het Egardia ordernummer. U krijgt per de order- en bankgegevens toegezonden. Zodra uw betaling correct is ontvangen, gaan wij tot verwerking van de bestelling over. Het duurt ongeveer 2-4 werkdagen voordat wij een bankoverschrijving kunnen verwerken. België (de juiste bankgegevens worden altijd per naar u gestuurd) 4 / 7

5 Artikel 10 - Beveiliging van de website 1. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de toegangsgegevens van de website (zoals gebruikersnaam en wachtwoord) die u hebt gekozen voor uw gebruik van de beveiligingsdienst. U dient de toegangsgegevens vertrouwelijk te houden en u mag deze alleen gebruiken in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en instructies die zijn gegeven door personeel van onze klantendienst voor de beveiligingsdienst. 2. Uw wachtwoord voor de website zal na drie pogingen worden geblokkeerd. U dient dan bij de klantendienst het wachtwoord te laten herstellen. De klantendienst kan u hiervoor een kopie van uw legitimatiebewijs vragen. 3. Indien u het vermoeden hebt dat uw toeganggegevens niet langer vertrouwelijk zijn, dient u onmiddellijk onze klantendienst in kennis te stellen en de instructies van het personeel van onze klantendienst op te volgen. 4. Indien wij het redelijke vermoeden hebben dat de beveiliging van de website is doorbroken of zal worden doorbroken, mogen wij u nieuwe toegangsgegevens uitreiken of uw toegang tot de website tijdelijk opschorten. Indien wij gebruik hebben gemaakt van dit recht wordt dit aan per aan u medegedeeld. Artikel 11 - Beperkingen van garantie en aansprakelijkheid 1. Wij garanderen niet dat de beveiligingsdienst foutloos werkt of steeds beschikbaar is. 2. Wij verrichten voorafgaand aan de levering van de beveiligingsdienst geen inspectie van uw woning of uw inboedel en ontvangen daarover evenmin informatie van u. Wij kunnen dan ook niet bepalen of en in hoeverre de beveiligingsdienst en het alarmsysteem een adequate beveiliging biedt van uw woning en inboedel. U bent zelf verantwoordelijk voor een adequate beveiliging van uw woning en inboedel. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u lijdt als het gevolg van het ontbreken hiervan. 3. U bent zelf verantwoordelijk voor het adequaat verzekeren van uw woning en inboedel tegen beschadiging, diefstal of tenietgaan. Aan geen enkele uiting van ons mag u de betekenis toekennen dat het gebruik van de beveiligingsdienst en het alarmsysteem een adequate verzekering overbodig maakt. 4. Wij beschikken niet over een beveiligingscertificaat, noch over enig ander certificaat dat gebruikelijk wordt aangewend als waarborg voor de kwaliteit van (de installatie van) een beveiligingsproduct tegen inbraak. Wij bieden evenmin de kwaliteit van een professioneel geïnstalleerd alarmsysteem dat automatisch meldingen verzend aan een gecertificeerde alarmcentrale. 5. Behalve indien in dit artikel expliciet anders is bepaald, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die u leidt in het kader van de overeenkomst. 6. Wij zijn niet aansprakelijk voor door u geleden schade, waaronder begrepen schade als gevolg van beschadiging of het tenietgaan van uw woning of van uw inboedel, die u hebt geleden als een gevolg van: a. het niet up to date houden van de informatie die u hebt ingevoerd op de website; 5 / 7

6 b. het niet ontvangen van alarmberichten of vertraagd ontvangen van alarmberichten als een gevolg van het niet beschikbaar zijn van de telecommunicatie infrastructuur die wordt gebruikt voor het overbrengen van signalen in het kader van de beveiligingsdienst; c. een gebrekkige installatie van het alarmsysteem; d. het niet functioneren van het alarmsysteem of de beveiligingsdienst als gevolg van schade ontstaan door inbraak, lekkage of brand in uw woning; e. het gebruik van de beveiligingsdienst in strijd met de overeenkomst. 7. Wij zijn aansprakelijk voor aan ons toerekenbaar overlijden of lichamelijk letsel tot een maximum van ,- per gebeurtenis. 8. Indien de door u geleden schade het directe gevolg is van de opzet of grove schuld van onze medewerkers, geldt geen beperking van aansprakelijkheid. Artikel 12 - Onze dienstverlening 1. Wij bieden ondersteuning bij fouten en gebruikersvragen die optreden bij uw gebruik van het alarmsysteem en de beveiligingsdienst. Hiervoor kunt u tijdens kantooruren (09.00 uur uur) terecht op de website of neem per of telefoon contact op met onze klantendienst. 2. Wij spannen ons maximaal commercieel in om u of de door u aangewezen personen per SMS, of per telefoon alarmberichten door te zenden als bedoeld in artikel 3.1. Artikel 13 - Uw verantwoordelijkheid 1. U dient ervoor te zorgen dat: a. Het alarmsysteem en/of de camera volledig werken en niet zijn aangepast in strijd met de installatiehandleiding; b. De internetverbinding die verbonden is met de huiscentrale van het alarmsysteem, werkt en dat in uw router of firewall geen instellingen zijn aangebracht die communicatie tussen de huiscentrale en ons blokkeert; c. U uw contactpersonen vooraf hebt geïnformeerd over hun aanstelling als contactpersoon en ze hebt geïnstrueerd over het gebruik van de beveiligingsdienst; d. U een contactpersoon verwijdert indien over die contactpersoon een klacht is ontvangen door ons. Artikel 14 - Gegevensbescherming 1. De persoonsgegevens van u en uw contactpersonen die wij verwerken in het kader van de beveiligingsdienst worden door ons verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid. Dit privacybeleid treft u aan op de website. 2. Aanvullend geldt voor de beveiligingsdienst dat wij gegevens betreffende alarmberichten en de verzending daarvan aan u of uw contactpersonen voor geen enkel doel zullen gebruiken dan voor de levering van de beveiligingsdienst of voor het opsporen van gebruik van de beveiligingsdienst in strijd met deze voorwaarden. Artikel 15 - Klachtenregeling 1. Wij beschikken over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelen de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons, nadat u de gebreken heeft geconstateerd. 3. Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd 6 / 7

7 vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil die we snel en efficiënt trachten op te lossen. Indien onderling overleg niet tot een oplossing leidt, zullen geschillen voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen Aanvullende dan wel van deze voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van u zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door u op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen. Artikel 17 - Wijziging van de voorwaarden Wij kunnen deze voorwaarden eenzijdig wijzigen. Wijzigingen worden steeds bekend gemaakt op de website. Wijzigingen van de voorwaarden zullen wij uiterlijk 1 maand van tevoren aan u bekend maken, tenzij het voor ons redelijkerwijs niet mogelijk is om die termijn in acht te nemen. Indien de kwaliteit of de inhoud van de beveiligingsdienst als gevolg van de wijziging voor u negatief wordt beïnvloed, kunt u de overeenkomst schriftelijk of per opzeggen tegen de ingangsdatum van de wijziging. Indien u de overeenkomst niet opzegt aanvaardt u de gewijzigde voorwaarden. -- einde -- 7 / 7

Algemene Service Voorwaarden WoonVeilig

Algemene Service Voorwaarden WoonVeilig Algemene Service Voorwaarden WoonVeilig Artikel 1. Begripsbepalingen Om misverstanden te voorkomen hebben wij hierna de definities van een aantal begrippen opgenomen die wij in deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Service Voorwaarden WoonVeilig

Algemene Service Voorwaarden WoonVeilig Algemene Service Voorwaarden WoonVeilig van kracht vanaf 1 mei 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen Om misverstanden te voorkomen hebben wij hierna de definities van een aantal begrippen opgenomen die wij

Nadere informatie

Servicevoorwaarden WoonVeilig

Servicevoorwaarden WoonVeilig Servicevoorwaarden WoonVeilig van kracht vanaf 1 november 2017 Deze servicevoorwaarden voor de beveiligingsdiensten van WoonVeilig zijn aanvullend op de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Algemene installatievoorwaarden Egardia

Algemene installatievoorwaarden Egardia Algemene installatievoorwaarden Egardia Bijgewerkt: juli 2014 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Overeenkomst Artikel 4 - Uw verplichtingen Artikel 5 - Onze verplichtingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Egardia

Algemene voorwaarden Egardia Algemene voorwaarden Egardia Bijgewerkt : juli 2014 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Bedrijfsgegevens Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Aanbod Artikel 5 - Overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten 1. Toepassing Deze Productvoorwaarden zijn een aanvulling op de Leveringsovereenkomst voor Elektriciteit en/of Gas aan consumenten en de daarop geldende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sartofashion BV

Algemene Voorwaarden Sartofashion BV Algemene Voorwaarden Sartofashion BV Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn Algemene voorwaarden voedingssupplementen Brainlabs BV Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling

Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling Beste muzikant, Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Gitaar in Tune welke op alle leveringen en services van toepassing zijn. Via de download pagina

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Merchandise. Artikel 1 Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden Merchandise. Artikel 1 Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Merchandise Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Webshop Rob Jacobs Mannenmode

Algemene Voorwaarden. Webshop Rob Jacobs Mannenmode Algemene Voorwaarden Webshop Rob Jacobs Mannenmode Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden WoonVeilig. Versie: oktober Afleverprocedure

Leveringsvoorwaarden WoonVeilig. Versie: oktober Afleverprocedure Leveringsvoorwaarden WoonVeilig Versie: oktober 2016 Afleverprocedure Producten die je bij WoonVeilig bestelt, worden op het afleveradres in Nederland dat je bij je bestelling hebt opgegeven, afgeleverd.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Aanvullende overeenkomst Proefperiode: Bedenktijd Consument Dag Digitale inhoud

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Aanvullende overeenkomst Proefperiode: Bedenktijd Consument Dag Digitale inhoud Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van Dinos and Dolls Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - v2

Algemene voorwaarden - v2 Algemene voorwaarden - v2 Aapje4Kids 18-01-2011 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Artikel 1 - Identiteit van de onderneming Champagnekopen is een onderdeel van DevelopTrend DevelopTrend - Champagnekopen Postbus 4761 4803ET BREDA

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Ondernemer Consument Overeenkomst op afstand Techniek voor communicatie op afstand

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Ondernemer Consument Overeenkomst op afstand Techniek voor communicatie op afstand Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Bosco Vini als gevolg van bestellingen in de webwinkel www.boscovini.nl. Inhoudsopgave: Artikel 1 -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden De Biertrommel

Algemene Voorwaarden De Biertrommel Algemene Voorwaarden De Biertrommel Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer Algemene voorwaarden Kracht Hondenvoer Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van het bedrijf Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ProudOf Rotterdam.

Pagina 1 van 7. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ProudOf Rotterdam. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ProudOf Rotterdam. Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Naam ondernemer: Sharp Trading

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Naam ondernemer: Sharp Trading Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. kindradar.nl

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. kindradar.nl Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

NVGPT Algemene Verkoopvoorwaarden

NVGPT Algemene Verkoopvoorwaarden NVGPT Algemene Verkoopvoorwaarden November 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de NVGPT Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6

Nadere informatie

GRANO TRADING. Algemene Voorwaarden - neutrale versie

GRANO TRADING. Algemene Voorwaarden - neutrale versie GRANO TRADING Algemene Voorwaarden - neutrale versie Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDE - Webshop Groninger Studenten Corps Vindicat atque Polit

ALGEMENE VOORWAARDE - Webshop Groninger Studenten Corps Vindicat atque Polit ALGEMENE VOORWAARDE - Webshop Groninger Studenten Corps Vindicat atque Polit Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het

Nadere informatie

Feestwinkel Elburg.nl

Feestwinkel Elburg.nl Algemene voorwaarden Feestwinkel Elburg.nl kostuums, accessoires, decoratie & meer... Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Cheeky Pie versie 13 april 2017

Algemene voorwaarden Cheeky Pie versie 13 april 2017 Inleiding Hieronder staan de algemene voorwaarden van Cheeky Pie. Op elke bestelling die u plaatst op onze website, of op het gebruikmaken van onze website zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Edelyn webshop

Algemene Voorwaarden van Edelyn webshop Algemene Voorwaarden van Edelyn webshop Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE WINKEL VOORWAARDEN KLIK-Onderwijsondersteuning

ALGEMENE WINKEL VOORWAARDEN KLIK-Onderwijsondersteuning ALGEMENE WINKEL VOORWAARDEN KLIK-Onderwijsondersteuning Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Voorwaarden: de onderhavige Algemene Winkelvoorwaarden van KLIK- Onderwijsondersteuning.

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2. Klant: de natuurlijke persoon en of de persoon

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

1. Bill Games: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1. Bill Games: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bill Games: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument: de natuurlijke

Nadere informatie

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer Handelsnaam: BeddenOpMaat.nl Onderdeel van : vof Blankhouten Meubelmarkt Vestigingsadres: Zijperstraat 13 1823CX Alkmaar Telefoonnummer: 072-5201055 E-mailadres:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities.

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Algemene Voorwaarden Eva Ondermode aan Huis gebruikt voor de verkopen het model van de algemene voorwaarden dat is gepubliceerd (24-6-2011) op de site van de Kamer van Koophandel en is samengesteld door

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. 2.

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V.:

Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V.: Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V. Vestigingsadres: Biezenmortelsestraat 2, 5074 PD, BIEZENMORTEL (NEDERLAND) E-mailadres: automaticgrooming@gmail.com KvK-nummer: 58446893

Nadere informatie

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Verkoop Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Consument: De natuurlijke persoon die

Nadere informatie

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden webshop Ipse de Bruggen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden webshop Ipse de Bruggen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden webshop Ipse de Bruggen Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - CUPSZ B.V.

Algemene voorwaarden - CUPSZ B.V. Algemene voorwaarden - CUPSZ B.V. Artikel 1 - Definities 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2. Bedrukkingsorder: dit is een "maat product". Het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pieter Elsinga Design bij leveringen, met ingang van 1 maart 2011. Artikel 1 Identiteit van Pieter Elsinga Design

Algemene Voorwaarden Pieter Elsinga Design bij leveringen, met ingang van 1 maart 2011. Artikel 1 Identiteit van Pieter Elsinga Design Algemene Voorwaarden Pieter Elsinga Design bij leveringen, met ingang van 1 maart 2011. Artikel 1 Identiteit van Pieter Elsinga Design Pieter Elsinga Design Langenhorst 70 6714 LT Ede Tel.: 0638424388

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. United Typing b.v. INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN. United Typing b.v. INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN United Typing b.v. Yogitype wordt geleverd door United Typing INHOUD ARTIKEL 1 - Definities 2 ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer 2 ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid 3 ARTIKEL 4 -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de rechtspersoon genaamd YOU & EYE B.V. handelend onder de naam Spiegelshop die producten op afstand aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De huurovereenkomst Artikel 6 - Annuleringsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Vitavis Lardinoisstraat 16 5611 ZZ Eindhoven Telefoon: 088-5439200 Kvk: 17192142

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Vitavis Lardinoisstraat 16 5611 ZZ Eindhoven Telefoon: 088-5439200 Kvk: 17192142 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webwinkel

Algemene voorwaarden Webwinkel Algemene voorwaarden Webwinkel Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Imperfect Design BV consumenten webwinkel

Algemene Voorwaarden Imperfect Design BV consumenten webwinkel P 1 / 5 Algemene Voorwaarden Imperfect Design BV consumenten webwinkel De algemene voorwaarden zijn van toepassing op verkopen van Imperfect Design BV aan consumenten en uitsluitend op overeenkomsten op

Nadere informatie

Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014)

Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014) Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014) Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities... 2 Artikel 2 - Identiteit van VNZ... 3 Artikel 3 - Toepasselijkheid... 3 Artikel 4 - Het aanbod... 3 Artikel 5 - De overeenkomst...

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 1 november 2014.

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 1 november 2014. Algemene voorwaarden In de Algemene Voorwaarden lees je alles over de voorwaarden, die verbonden zijn aan de levering, betaling en garantie bij Success Society. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking

Nadere informatie

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT UITGEVERIJ LINEKE EERDMANS Handelsnaam: Uitgeverij Lineke Eerdmans

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT UITGEVERIJ LINEKE EERDMANS Handelsnaam: Uitgeverij Lineke Eerdmans INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 Retourneren en Herroepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PoopyPets

Algemene Voorwaarden PoopyPets Algemene Voorwaarden PoopyPets In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen 14 dagen af

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Antifoulingspecialist

Algemene Voorwaarden Antifoulingspecialist Algemene Voorwaarden Antifoulingspecialist ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de Antifoulingspecialist ARTIKEL 3 Toepasselijkheid ARTIKEL 4 - Het aanbod ARTIKEL 5 - De overeenkomst ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Manuka-Holland

Algemene Voorwaarden Manuka-Holland Algemene Voorwaarden Manuka-Holland Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WELLNESS-NATURAL-PRODUCTS (WNP)

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WELLNESS-NATURAL-PRODUCTS (WNP) ALGEMENE VOORWAARDEN -Â HERROEPINGSRECHT ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WELLNESS-NATURAL-PRODUCTS (WNP) Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van WELLNESS-NATURAL-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Hulpmiddelencentrum West Nederland

Algemene Voorwaarden Webshop Hulpmiddelencentrum West Nederland Algemene Voorwaarden Webshop Hulpmiddelencentrum West Nederland Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Philadelphia Webshop

Algemene voorwaarden - Philadelphia Webshop Algemene voorwaarden - Philadelphia Webshop Philadelphia vindt duidelijke afspraken belangrijk. We gebruiken daarom Algemene Voorwaarden. Zo weet je precies wat je kunt verwachten van onze producten en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - neutrale versie

Algemene Voorwaarden - neutrale versie Algemene Voorwaarden - neutrale versie Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XBEE Benelux voor verkoop aan particulieren Voorwaarden op basis van opstelling door de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie

Algemene voorwaarden XBEE Benelux voor verkoop aan particulieren Voorwaarden op basis van opstelling door de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie Algemene voorwaarden XBEE Benelux voor verkoop aan particulieren Voorwaarden op basis van opstelling door de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor ISH Nepal Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden voor ISH Nepal Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden voor ISH Nepal Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BakkerKachels.nl, webwinkel van Jan Bakker Haarden en Schouwen

Algemene Voorwaarden BakkerKachels.nl, webwinkel van Jan Bakker Haarden en Schouwen Algemene Voorwaarden BakkerKachels.nl, webwinkel van Jan Bakker Haarden en Schouwen Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Local Express

Algemene voorwaarden Local Express Algemene voorwaarden Local Express Inhoud Algemene Voorwaarden... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Toepasselijkheid... 7 Artikel 3 Registratie en Bestelling... 6 Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Haven Winkeloord - Online Aankopen

Algemene Voorwaarden Haven Winkeloord - Online Aankopen Algemene Voorwaarden Haven Winkeloord - Online Aankopen Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN EVA Milano B.V. Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities...1 Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer...2 Artikel 3 - Toepasselijkheid...2 Artikel 4 - Het aanbod...3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2. Consument: de natuurlijke

Nadere informatie

ShopVIP Algemene Voorwaarden

ShopVIP Algemene Voorwaarden ShopVIP Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; consument: de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ!

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! 1. Definities Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanvraag: een door Afnemer geplaatste aanvraag voor het verrichten

Nadere informatie

Bestellen bij BOS webshop is heel gemakellijk. Stapsgewijs kunt u het bestelproces voltooien:

Bestellen bij BOS webshop is heel gemakellijk. Stapsgewijs kunt u het bestelproces voltooien: KLANTENSERVICE Druk hier om de klantenservice pagina te downloaden: Prijzen Alle vermelde prijzen in onze webshop zijn inclusief BTW. Bestellen Een account aanmaken Ga naar Mijn account bovenaan de homepagina

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities 1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan cliënten aanbiedt in de showroom als op afstand. 2. Cliënt: De (rechts)persoon die handelt in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden www.dedochtervanmies.nl/shop Artikel 1 Definities Bedenktijd Klant Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer

Algemene Voorwaarden www.dedochtervanmies.nl/shop Artikel 1 Definities Bedenktijd Klant Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer Algemene Voorwaarden Onderstaande voorwaarden hebben betrekking op alle diensten, producten, bestellingen en aanbiedingen die via de site www.dedochtervanmies.nl/shop aangeboden, verzonden en geleverd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Detox E-book

Algemene Voorwaarden Detox E-book Algemene Voorwaarden Detox E-book Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit Vegadutchie Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

De meest recente versie van deze voorwaarden kunt u vinden op: www.boekenwebsite.nl/voorwaarden

De meest recente versie van deze voorwaarden kunt u vinden op: www.boekenwebsite.nl/voorwaarden Boeken Voorwaarden Algemene Voorwaarden BoekenWebsite.nl Versie: 20140221 De meest recente versie van deze voorwaarden kunt u vinden op: www.boekenwebsite.nl/voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor ISH Nepal Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden voor ISH Nepal Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden voor ISH Nepal Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 DEFINITIES ARTIKEL 2 IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 DEFINITIES ARTIKEL 2 IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder:. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;. Consument:

Nadere informatie

Baby Dilemma. Algemene Voorwaarden Versie 1. Artikel 1 Algemeen

Baby Dilemma. Algemene Voorwaarden Versie 1. Artikel 1 Algemeen Baby Dilemma Algemene Voorwaarden Versie 1 Artikel 1 Algemeen 1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de ik vorm. Waar ik of mijn staat wordt het bedrijf Baby Dilemma bedoeld. Baby

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Algemene verkoopsvoorwaarden "De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen

Nadere informatie

tel: 06-24809688 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur) email: info@gabtas.nl KvK- nummer: 17233327 BTW- nummer: NL140855336B02

tel: 06-24809688 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur) email: info@gabtas.nl KvK- nummer: 17233327 BTW- nummer: NL140855336B02 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. INDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER Handelsnaam: Gabtas Gabrielle van den Elshout Aldrinstraat 1 5081 GH HILVARENBEEK tel: 06-24809688 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00

Nadere informatie

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer. John Berendsen Management B.V. handelend onder de naam: CONCINNITY

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer. John Berendsen Management B.V. handelend onder de naam: CONCINNITY Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Alijt Hooglandseweg-Zuid TC Amersfoort

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Alijt Hooglandseweg-Zuid TC Amersfoort Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie januari Beachsheet, Kamer van Koophandel , BTW NL B01, Bank NL85 TRIO

Algemene Voorwaarden. Versie januari Beachsheet, Kamer van Koophandel , BTW NL B01, Bank NL85 TRIO Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Ondernemer Consument Overeenkomst op afstand Techniek voor communicatie op afstand Bedenktijd Herroepingsrecht

Artikel 1 Definities Ondernemer Consument Overeenkomst op afstand Techniek voor communicatie op afstand Bedenktijd Herroepingsrecht Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Algemene Voorwaarden Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Juriaan Boogaard, SpecialStucco Eva Besnyostraat 103, 1087 KR Amsterdam Telefoonnummer: 06 22822221 E-mailadres: info@specialstucco.nl KvK-nummer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MX-Limburg

Algemene Voorwaarden MX-Limburg Algemene Voorwaarden MX-Limburg Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Nadere informatie

Mobilijzer BV. Algemene Voorwaarden voor Verkoop aan Consumenten Versie: Juli 2012

Mobilijzer BV. Algemene Voorwaarden voor Verkoop aan Consumenten Versie: Juli 2012 Mobilijzer BV Algemene Voorwaarden voor Verkoop aan Consumenten Versie: Juli 2012 Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten

Nadere informatie

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de rechtspersoon Milk Design B.V. die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de rechtspersoon Milk Design B.V. die producten op afstand aan consumenten aanbiedt; ALGEMENE VOORWAARDEN JOOLZ WEBWINKEL Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de rechtspersoon Milk Design B.V. die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Nadere informatie

Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN KLIKOSTORE.NL

Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN KLIKOSTORE.NL Voorwaarden De Klikostore is ten alle tijde gerechtigd de algemene voorwaarden van deze site te wijzigen of te herzien. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Highlights de meest relevante informatie De bestelde Codes worden onmiddellijk na ontvangst van de betaling (m.u.v. van bankoverboeking, PayPal, Skrill, Sofort, Pay per Minute, creditcard)

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 21 maart 2012. Hiermee komen eerdere versies te vervallen.

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 21 maart 2012. Hiermee komen eerdere versies te vervallen. Algemene Voorwaarden GUUSVERSCHUREN.NL voor levering aan particuliere consumenten. Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 21 maart 2012. Hiermee komen eerdere versies te vervallen. Artikel 1 Definities In

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden jaarlijks donateurschap Stichting We Smoke

Algemene Voorwaarden jaarlijks donateurschap Stichting We Smoke Algemene Voorwaarden jaarlijks donateurschap Stichting We Smoke Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de aanbieder Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel

Nadere informatie