1. De ontbinding, vereffening en herstructurering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. De ontbinding, vereffening en herstructurering"

Transcriptie

1 1. De ntbinding, vereffening en herstructurering 1.1. Ontbinding Grnden - Zals gemeenrechtelijke venntschap MAAR Kan niet wrden pgezegd (art. 645 lid 2 W.Venn.) Gaat niet teniet dr vereniging van alle aandelen in 1 hand (art. 646 W.Venn.) Blijft vrtbestaan bij faillissement/verlijden - Vrijwillige ntbinding (art. 183 W.Venn.): statutenwijziging vereist Vrafgaand bestuursverslag Bestuursrgaan licht vrstel tt ntbinding te (verantwrding) Staat van actief en passier van max. 3m ud + rdeel van cmmissaris/accunting ver de vlledigheid/getruwheid/juistheid Aandeelhuders kunnen kennis krijgen Algemene vergadering besluit zals inzake statutenwijziging Ntariële akte - Gerechtelijke ntbinding Om wettige redenen (art. 645, lid 2 W.Venn.) Bij venntschappen pgericht vr nbepaalde tijd Slapende venntschap: wegens niet-neerlegging van de jaarrekening gedurende 3 peenvlgende jaren (art. 182 W.Venn.) Op verzek van elke belanghebbende (incl. O.M.) Regularisatie mgelijk vr uitspraak ten grnde - Opmerking: geen ntbinding mgelijk eens een aanvraag tt gerechtelijk akkrd is ingediend tt uitspraak van de rb Rechtsgevlgen Behud van rechtspersnlijkheid (art. 183 W.Venn.) - tepassingsgebied: alle venntschappen met rechtspersnlijkheid, ngeacht de rzaak van ntbinding - del: verhinderen dat de venntschapsgederen zuden vergaan in het patrimnium van de vennten - beperking: enkel vr vereffeningsdel geen handelingen die geen verband huden met vereffening andere handelingen: niet-terekenbaar aan de venntschap - gevlgen tegenwerpelijk aan derden gemachtigde vrtzetting van bedrijvigheid (art. 187 W.Venn.): enkel ter bevrdering van de vereffening behud van afgescheiden vermgen gederen wrden geen eigendm van de vennten alle vr de ntbinding lpende verbintenissen/schulden/vereenkmsten blijven uitz.: intuitu persnae aangegane vereenkmsten bijznder geval: ntbinding dr vereniging van alle aandelen in 1 hand enige aandeelhuder = algemene vergadering: beneming van vereffenaars wrdt eigenaar van venntschapsgederen bij sluiting van de vereffening: p eenzijdige verklaring

2 persnlijke SE s kunnen geen beslag leggen p de venntschapsgederen tt de sluiting van de vereffening behud van de rganisatie, mits aanpassingen wijzigingen: enkel vr zver ndig vr de spedige afhandeling van de venntschap hangende gedingen in naam van de venntschap mgen wrden vrtgezet rechten van de vennten blijven rerende gederen behud van het handelskarakter nderwrpen aan de specifieke regelen van tepassing p handelaars Wijzigingen in de rganisatie van de venntschap - Vereffenaar (bijznder rgaan ter vereffening) WANT: bestuursrgaan wrdt geacht van rechtswege ntslagnemend te zijn Meerdere: cllege Kan een rechtspersn zijn Intern/extern bestuur Vertegenwrdiging vr alle vereffeningshandelingen Interne bevegdheidsbeperkingen: tegenwerpelijk aan derden indien regelmatig bekendgemaakt Beneming Geen benemingsvrwaarden Wijze: Statuten Nminatim aanwijzing Krachtens de statuten Dr algemene vergadering Venntschappen met meerderheidsregime: meerderheid Persnenvenntschappen: ½ van de vennten met ¾ van de delen Verplichte aanvraag tt bevestiging van de beneming dr de rb van kphandel Weigering: rb kan zelf een vereffenaar aanduiden + staat van activa en passiva beslissing binnen 24u na eenzijdig verzekschrift niet in de statuten: rb p verzek van een vennt vrwaarde: algemene vergadering kan (hgstwaarschijnlijk) niet tt beneming vergaan niet: in functie zijnde bestuurders zijn tv derden vereffenaar (art. 185 W.Venn.) geen vereffeningshandelingen stellen passieve vertegenwrdigingsbevegdheid aansprakelijkheid afzetting: beneming dr rb/a.v.a.: afzetting dr rb/a.v.a. nminatim benemd: nherrepbaar uitz.: gerechtelijke afzetting wegens grve tekrtkming beneming krachtens de statuten: statutenwijziging faillissement: pschrting van de vereffeningsfunctie MAAR: vereffenaars blijven vertegenwrdigen tv de curatr Belangencnflicten: zie regeling vr bestuurders (art. 191 W.Venn.) Ontslag: steeds mgelijk, tenzij ngelegen Vrwaarde: afhandeling van lpende zaken Bekendmaking (art. 74, 2, c W.Venn.)

3 - Algemene vergadering NV/BVBA/CV: a.v.a. blijft Persnenvenntschap: instellen van beslissingrgaan Beslissingen: ½ die samen ¾ van het kapitaal bezitten Opdracht: Vereffenaars brengen jaarlijks verslag uit aan de a.v.a. Vereffeningsstaat wrdt jaarlijks vrgelegd Gedkeuring van de rekeningen + kwijting van de vereffenaar bij sluiting van de vereffening NV/BVBA/CV/Cmm.VA: jaarlijkse bekendmaking van de jaarrekening (art. 193 W.Venn.) Statutenwijzigingen zijn mgelijk - Aan venntschappen in vereffening ntzegde bevegdheden Zetelverplaatsing Uitz.: hmlgatie dr rb Vrwaarde: de zetelverplaatsing is dienstig vr de vereffening Naamswijziging: ntaris met zijn ambt weigeren - Publiciteitsregeling Bekendmaking van de ntbinding (art. 74, 4, a W.Venn.) Bekendmaking van de beneming en bevegdheden van de vereffenaars (art. 74, 2 W.Venn.) Melding venntschap in vereffening in alle stukken (art. 183 W.Venn.) Bijzndere bekendmaking na sluiting van de vereffening (art W.Venn.) 1.2. Vereffening Algemeen - bij ntbinding/nietigverklaring - gevlgen actief verwezenlijken schulden betalen met inachtname van vrrechten en zekerheden waarbrgen vr SE s geen vermenging van patrimnia vereffenaar met SE s pspren en gen betaling aanbieden gewne SE s: gelijkheid (nvldende gelijkmatige uitbetaling) behud van verhaalsrecht tt 5j na de sluiting van de vereffening persnlijke aansprakelijkheid van de vereffenaar sald verdelen tussen de vennten: gelijkheid (in verhuding tt inbreng) uitz.: andere statutaire bepalingen - faillissement: kan tijdens + tt 6m na sluiting van de vereffening vrwaarde: faillissementsvrwaarden zijn vervuld krediet is aan het wankelen gebracht niet wanneer de vereffening rdentelijk verlpt verdachte peride kan vr reeds ntbnden venntschappen teruggeplaatst wrden p de dag van de ntbinding zelfs indien meer dan 6m geen frmeel ntbindingsbesluit vereist vrwaarde: aanwijzingen van frauduleuze vereffeningen (bedeling SE s nadeel te berkkenen) - waarbrgen vr vlugge afhandeling: ruime bevegdheden van de vereffenaar sepele werking van de algemene vergadering

4 krte verjaring van de vrderingen: 5j na sluiting van de vereffening Verwezenlijking van het actief - dr vereffenaar - vr zver ndig ter betaling van de SE - handelingen die telating van de algemene vergadering beheven (art. 187 W.Venn.) mdat ze nieuwe verbintenissen den ntstaan uitgiste/acceptatie van handelseffecten leningen aangaan belangrijke beslissingen nrerende gederen MAAR: penbare verkp kan znder telating indien de verkp vereist is vr de betaling van schulden/het ged niet deelbaar is Vrtzetting van bedrijvigheid: Vrwaarden ter bevrdering van de vereffening vrlpig inbreng in een andere venntschap vennten ntvangen hun deel in aandelen van de andere venntschap telating (art. 184 W.Venn.) kapitaalvenntschap: meerderheid persnenvenntschap: bijzndere regelingen - andere handelingen vrwaarde: strekken tt vereffening vrbeelden: endsseren van wissels, treffen van dadingen, handlichting vr hyptheken, vervreemding van rerende gederen, Betaling van de schuldeisers - pspring van SE s: vereffenaar kan afgaan p de bekhuding nalatigheid: persnlijk aansprakelijk - gelijkheid tussen chirgrafaire SE s (art. 190 W.Venn.) gevlgen geen schuldvergelijking tussen vrdering van vr en schuld van na de ntbinding geen vrdering tt ntbinding van pre-cntractuele verkp/geen revindicatie van nbetaald nrerend ged stuiting van intresten geen gedwngen tenuitverlegging MAAR: vrdering kan wel gerechtelijk erkend wrden Afwijkingen Schulden met zakelijke zekerheden/vrrechten Schulden p termijn: vereffenaar mag de SE s dwingen vr termijn betaling te ntvangen SE kan dit niet afdwingen Gelijkheid Uitz.: SE zijn verplicht er p te te zien dat eerst de eisbare schulden wrden betaald als het A > P/zij vldende gewaarbrgd zijn (art , lid 2 W.Venn.) Schulden na ntbinding (bedelschulden/schulden van de massa) Zijn SE s t.a.v. de gehele in samenlp zijnde bedel wrden eerst betaald Geen vrrecht, wel zelfde rechtsgevlgen Cass.: criterium = genblik van ntstaan van de schuld - Faillissement na ntbinding: activa zijn nvldende ter betaling van de schulden Op verklaring van de vereffenaar/p vrdering van een nbetaalde SE

5 Vrwaarde: vldaan aan vrwaarden van het faillissement Handelsbedrijvigheid Staking van betaling Wankelen van het krediet Niet wanneer de meeste SE hun vertruwen in de vereffeningsactiviteit behuden Gevlgen Ontstaan van 2 e massa Schrsing van individuele uitveringsmaatregelen Sluiten van de vereffening - vereffenaar met plan mbt geplande verdeling van de activa nder de SE s vrleggen aan de rb van kphandel - uitkeringen aan de vennten bedrag dat verblijft na betaling van de schulden in verhuding tt hun inbreng, behudens andersluidend beding in beginsel in natura: verdeelbare gederen: kavels niet deelbare gederen: glbaal verdragen aan de vennten meten zelf uit de nverdeeldheid treden praktijk: vereffenaar maakt de activa eerst ten gelde vrschtten: p risic van de vereffenaar - prcedure (art W.Venn.) vereffenaar met rekening en verantwrding afleggen + kwijting vragen aan de a.v.a. verslag van de vereffenaar + stavingstukken a.v.a. stelt nderzekscmmissarissen aan latere vergadering verslag van de cmmissarissen beslissing tt sluiting van de vereffening vergangsmaatregelen: waar brengt men de beken nder cnsignatie van gelden tvv nbetaalde SE s bekendmaking van sluiting + vergangsmaatregelen - rechtsgevlgen einde van de rechtspersnlijkheid MAAR: venntschap kan tt 6m na sluiting failliet verklaard wrden Rechten van de vennten van rechtswege eigenaar van de venntschapsactiva (nverdeeldheid) Cass.: vennten algemene rechtspvlgers/rechtspvlgers nder algemene titel van de venntschap niet aansprakelijk, behudens andersluidend beding bedrg: nietigverklaring van de sluitingsbeslissing kan gevrderd wrden rechten van de nbetaalde SE s: passief vrtbestaan van de rechtspersn termijn: 5j na bekendmaking van de sluiting van de vereffening verbintenissen schulden t..v. derden aangegaan dr vereffenaar q.q. (als rgaan) belang: men kan verrdeling bekmen znder eerst de vereffening te meten laten vernietigen venntschap kan zich ng verweren tegen prcedure/in berep gaan fiscus kan aanslag vestigen + vereffenaar kan bezwaarschrift indienen

6 vrdering tt vernietiging van het besluit tt vrtijdige ntbinding - aansprakelijkheid van de vereffenaar (art. 192 W.Venn.) futen vrtijdig sluiten van de vereffening niet invrderen van een schuldvrdering p een vermgende SA verdeling van activa nder de aandeelhuders znder betaling van de schulden verjaring: 5j na feiten/ntdekking van de feiten (art , Lid 4 W.Venn.) 1.3. Herstructureringen Algemeen - Wet 29 juni Wet 13 april vergang nder algemene titel van het venntschapsvermgen gehele vermgen/deel van het vermgen gaat van rechtswege ver p andere entiteit regels van gemeen recht mbt vergang meten niet gevlgd wrden verdracht van schulden: geen testemming van SE ndig algemene rechtspvlger derde in de zin van 1165 BW k intuïtu persnae-verbintenissen (aan A/P-zijde) gaan van rechtswege ver frmaliteiten vr tegenwerpelijkheid aan derden nrerende zakelijke rechten/zakelijke rechten pp zee- en binnenschepen: verschrijving p hyptheekkantr van de ntulen van alle bij de peratie vetrkken algemene vergaderingen (art. 683, lid 2 W.Venn.) intellectuele eigendmsrechten: publiciteitsvrwaarden uit relevante bijzndere wet - bescherming van SE s: verzetsrecht van ude SE s (art W.Venn.) SE kan bij de rb een zekerheid eisen Binnen 2m na bekendmaking van de fusie in het BS Vrwaarde: bestaande, maar ng niet vervallen schuldvrdering aansprakelijkheid (art W.Venn.) splitsing: verkrijgende venntschappen zijn hfdelijk gehuden tt betaling van de schulden die zeker en peisbaar waren bij tegenwerpelijkheid dr publicatie in het BS van de splitsing in verhuding tt het nett-actief tegekend aan iedere venntschap Vrmen - Fusie Fusie dr pslrping: bestaande venntschap verwerft het vermgen van een andere venntschap (art W.Venn.) Ontbinding znder vereffening van de verdragende venntschap Venntschappen in vereffening/faillissement: enkel mgelijk als er ng geen verdeling ten beheve van de aandeelhuders geweest is Aandeelhuders van de verdragende venntschap ntvangen aandelen in de verkrijgende venntschap Eventueel met pleg van max. 10% van de nminale/fractiewaarde Fusie dr prichting van een nieuwe venntschap: bestaande venntschappen brengen hun vermgen in in de nieuwe venntschap (art W.Venn.) - Splitsing (art W.Venn.) Verdeling van het vermgen vlgens verdeelsleutel in het splitsingsvrstel Aandeelhuders ntvangen aandelen in alle vernemende venntschappen Eventueel met pleg van max. 10% van de nminale/fractiewaarde Vrmen

7 Splitsing dr verneming: bestaande venntschap wrdt pgesplitst en de delen wrden vergenmen dr meerdere venntschappen Splitsing dr prichting van een nieuwe venntschap: nieuwe entiteiten ntstaan uit de pgesplitste delen - inbreng van bedrijfstak f van algemeenheid vergeding vr inbreng mag uitsluitend uit aandelen bestaan inbrengende venntschap wrdt niet ntbnden algemeenheid: gehele vermgen bedrijfstak: deel van her vermgen dat p technisch/rganisatrisch gebied een autnme activiteit uitefent en p eigen kracht kan werken (art. 680 W.Venn.) - verdracht van algemeenheid/bedrijfstak (art. 770 W.Venn.) - hierna: enkel regelen mbt fusie met pslrping!!! Vrwaarden - alle venntschappen met rechtspersnlijkheid uitz.: LV ESV beperkingen: maatschappelijk del vereiste dat nieuwe aandeelhuders meten wrden tegelaten - vereenkmst tussen bestuursrganen van de venntschappen, gedgekeurd dr de a.v.a. - regelen van statutenwijzigingen Prcedure (art. 693 e.v. W.Venn.) - raden van bestuur stellen gezamenlijk fusievrstel p (nderhands/authentiek) - raden van bestuur dienen apart een verslag ten beheve van hun aandeelhuders p: ecnmische delstellingen + ruilverhuding van de aandelen (met verantwrding) - cmmissaris van elke venntschap stelt verslaf p - vrlegging van de 3 dcumenten aan de a.v.a. van elke venntschap beslissing vlgens regelen van statutenwijziging ntulen: authentieke vastlegging vereenstemmende besluiten fusie is vltrkken - vernemende venntschap past statuten aan eventueel delswijziging niet fusie heeft geen gevlg (art. 701, lid 1 W.Venn.) - bekendmaking van fusiebesluiten van beide venntschappen + nieuwe statuten dr neerlegging ter griffie + publicatie in BS Rechtsgevlgen - vergang van rechtswege van alle activa en passiva nderpand van de SE s kan verwateren verzetsrecht vr ude SE s tegenwerpelijkheid aan derden: penbaarmaking van de fusieakte uitz.: vastged: verschrijving van de fusieakte p het hyptheekkantr splitsing: passiva gaan ver in verhuding tt de verdeelsleutel vr de activa zekere en peisbare schulden kunnen hfdelijk verhaald wrden p het vermgen van elk van de uit de splitsing ntstane venntschappen tt het nett-actief ten dage van de splitsing splitsing van venntschap met OA: vennten blijven gehuden vr ude schulden (schulden tt de dag van publicatie)

8 - aandeelhuders wrden van rechtswege aandeelhuders van de pslrpende venntschap - pgeslrpte venntschappen huden p te bestaan geen vereffening penbaarmaking - nietigheidsgrnden: afwezigheid van authentieke akte nietigheid van het besluit van de a.v.a. (art. 64 W.Venn.) pleg > 10%

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010 Belgiëlei 182 Tel: 03/239 34 30 inf@03beheer.be Beste mede-eigenaar, Nieuwe wet p de mede-eigendm - 2010 Zals u wellicht reeds vernmen heeft is sinds krt een nieuwe wet p de mede-eigendm van kracht. Ze

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

LUC GOUTRY VOLKSVERTEGENWOORDIGER

LUC GOUTRY VOLKSVERTEGENWOORDIGER maart 2006 NIEUWE WET OP DE VOORLOPIGE BEWINDVOERING LUC GOUTRY VOLKSVERTEGENWOORDIGER F O V I G 1 NIEUWE WET OP DE VOORLOPIGE BEWINDVOERING LUC GOUTRY VOLKSVERTEGENWOORDIGER Alternatieven vr vrlpige bewindvering

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

Preferentielijst Mr H.A. Stein

Preferentielijst Mr H.A. Stein 1 Uitdeling 1.1 Algemeen Del van verhaalsexecutie is steeds de verkp van gederen van de schuldenaar m uit de pbrengst de executant z veel mgelijk te vlden. De uitdeling is aan enkele duidelijke regels

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB)

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) De zrg vr de financiële zaken van diacnale aard zijn krachtens de kerkrde tevertruwd aan het Cllege

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden INTERN REGLEMENT EN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden 1.1 - Tenzij er een vrafgaand geschreven akkrd is van PARKING, heeft het luter feit van in de inrichting binnen te

Nadere informatie

Conform artikel 37 van de GR Patijnenburg zullen de besluiten tot opheffing ter informatie aan Gedeputeerde Staten worden toegezonden.

Conform artikel 37 van de GR Patijnenburg zullen de besluiten tot opheffing ter informatie aan Gedeputeerde Staten worden toegezonden. Liquidatieregeling en persneelsplan 1. AANLEIDING De gemeenten Westland en Midden-Delfland slten in 2005 een cnvenant waarbij werd vereengekmen dat de gemeente Midden-Delfland uittreedt uit de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. Naam stichting De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van de Annie M.G. Schmidtsch==l Jac=b de

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. Naam stichting De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van de Annie M.G. Schmidtsch==l Jac=b de 1 STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. Naam stichting De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van de Annie M.G. Schmidtsch==l Jac=b de Graefflaan. 2. Plaats van vestiging De stichting is gevestigd

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Definities Toepasselijkheid Algemeen

Definities Toepasselijkheid Algemeen Dr het aangaan van een relatie met Quinz zijn alle betrekkingen tussen Quinz en haar cliënten nderwrpen aan deze algemene vrwaarden, vr zver daar in nderlinge vereenstemming tussen partijen niet schriftelijk

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN De ndergetekenden, 1. Stichting Lindenhf te Schiedam, vr deze de heer L. Kppejan, zijnde ude werkgever 2. Stichting Bureau Jeugdzrg Stadsregi Rtterdam, vr deze de heer

Nadere informatie

Btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen

Btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen Btw-vrijstellingsregeling kleine ndernemingen Belangrijke mededeling De btw-vrijstellingsregeling vr kleine ndernemingen zal belangrijke wijzigingen ndergaan met ingang van 1 april 2014. De belangrijkste

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Selja

Algemene voorwaarden van Selja Algemene vrwaarden van Selja 1. Definities Opdrachtgever, afnemer f cliënt: de natuurlijke f rechtspersn met wie de vereenkmst tt levering van prducten en diensten van Selja wrdt geslten f wenst af te

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT TUSSEN: 1. Het Vlaamse Gewest, hier vertegenwrdigd dr de administrateur-generaal van het Agentschap

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de nderneming Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN AUTOSBRAVOS NEDERLAND B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN AUTOSBRAVOS NEDERLAND B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN AUTOSBRAVOS NEDERLAND B.V. Gegevens nderneming : De beslten venntschap met beperkte aansprakelijkheid Autsbravs Nederland

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax Facturatie in 2015 Definitieve regeling Gnda Schelfhaut - Accuntant/Belastingcnsulent IAB Directr VAT RSM Belgium InterTax Inleiding Omzetting van Richtlijn 2010/45/EU in de Belgische wetgeving Unifrmiseren

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013 TERMS OF USE DATA AFNEMERS Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-21/06/2013 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een gedepneerd handelsmerk van GS1 Belgium & Luxemburg en is een database ('Database') die de exclusieve

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 1 Reglement van de Stichting Atlas Massage Grep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 Inhud 1. Begripsbepaling 2. Beleid 3. Taken en bevegdheden van het bestuur 4. Besluiten 5. Raad van Advies

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT INHOUD VOORWOORD....................................................... v HOOFDSTUK I. DE VERBETERING VAN DE WETTELIJKE REGELING INZAKE VEREFFENING VAN VENNOOTSCHAPPEN: VAN EEN SUMMIERE REGELING NAAR BELANGRIJKE

Nadere informatie

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen Richtsneren en aanbevelingen Richtsneren vr de infrmatie die ratingbureaus peridiek aan ESMA meten meedelen 23/06/15 ESMA/2015/609 Inhud 1 Tepassingsgebied... 3 2 Definities... 3 3 Del van de richtsneren...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl}

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl} Algemene vrwaarden Grandes Villas de France stelt haar webplatfrm www.grandesvillasdefrance.{be nl} ter beschikking van de verhuurder/eigenaar/aanbieder vr de prmtie en de publiciteit van diens vakantievilla.

Nadere informatie

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV J. LAMBRECHTS Juridisch adviseur-bedrijfsjurist 2007 a Wolters Kluwer business Voorwoord 1 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijving 3 Hoofdstuk 2. Wanneer moet een BVBA/NV vereffend

Nadere informatie

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond Vrwaarden Wij hanteren dezelfde algemene vrwaarde als de Nederlandse thuiswinkel rganisatie die tt stand zijn gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd Artikel 1 - Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan

Nadere informatie

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR.

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR. De Neve Advieskantr inf@deneveadvieskantr.be - Tel: 051/60 63 60 - Fax: 051/63 52 30 - www.deneveadvieskantr.be Financieel verzicht - Vragenlijst vr de cliënt ( = verzekeringnemer): Naam: Vrnaam: Vr welke

Nadere informatie

Audit checklist bij inbreng in natura (kapitaalverhoging)

Audit checklist bij inbreng in natura (kapitaalverhoging) Audit checklist bij inbreng in natura (kapitaalverhging) Algemeen Statuten Statuten en publicatie in de Bijlage tt het Belgisch Staatsblad Statutenwijzigingen en publicatie in de Bijlage tt het Belgisch

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

VOORSTEL WIJZIGING STRUCTUUR EN GOVERNANCE ERASMUS TRUSTFONDS

VOORSTEL WIJZIGING STRUCTUUR EN GOVERNANCE ERASMUS TRUSTFONDS VOORSTEL WIJZIGING STRUCTUUR EN GOVERNANCE ERASMUS TRUSTFONDS Opgesteld dr de werkgrep Structuur & Gvernance (Willem van Hassel, Mijntje Lückerath, Saskia Stuiveling, Onn Paymans, Marielle van Eesteren

Nadere informatie

1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) doet zijn intrede

1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) doet zijn intrede Nieuwsbrief december 2014 I 1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) det zijn intrede De wijzigingen per 1 januari 2015 in vgelvlucht: Preftijd: in een arbeidsvereenkmst vr bepaalde tijd van zes

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; 2. Cnsument: de natuurlijke persn die

Nadere informatie

Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 1 januari 2007.

Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 1 januari 2007. Type levensverzekering Levensverzekering verbnden met beleggingsfndsen van tak 23 (znder kapitaalbescherming).*. Waarbrgen Het kapitaal bij leven f verlijden p een gegeven mment kmt vereen met de reserve

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER

BIBOB VRAGENFORMULIER Mdel mgevingsvergunning buwactiviteit BIBOB VRAGENFORMULIER Dit frmulier is in vereenstemming met de ministeriële Regeling Bibb-frmulieren (4 juni 2013 nr 389136) Let p: U dient van alle gevraagde bewijsstukken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) BIBOB Vragenlijsten Mdel 1 t/m 4 versie 2012 Frmulier vr: aanvrager namens eenmanszaak aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr AANVRAGER namens: Eenmanszaak Venntschap nder firma

Nadere informatie

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt Pierre de Bandt 1 I. INLEIDING Waarver handelt Bek III? 1) Detegangttdemarktisvrij(titel1) 2) Inschrijving bij KBO via ndernemingslketten(titel 2) 3) Algemene verplichtingen vr ndernemingen(titel 3) 2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: https://www.webwinkelkeur.nl/webwinkel/ vr meer infrmatie. Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Topbloemen Nederland BV handelend onder de naam/namen: Topbloemen.nl, Bestflowers.nl, Wijn-vandaag.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Topbloemen Nederland BV handelend onder de naam/namen: Topbloemen.nl, Bestflowers.nl, Wijn-vandaag. Algemene Vrwaarden Thuiswinkel (vr cnsumenten) Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Komplett.be

Algemene Voorwaarden Komplett.be Algemene Vrwaarden Kmplett.be Kmplett.be is lid van BeCmmerce, de Belgische vereniging van de bedrijven actief in verkp p afstand, via internet en dus alle vrmen van e-cmmerce. Daarm hanteren we de Algemene

Nadere informatie

WOONOVEREENKOMST SERVICEFLATS RESIDENTIE LUKAS

WOONOVEREENKOMST SERVICEFLATS RESIDENTIE LUKAS Vzw. Rvt Christine wn- en zrgcentrum WOONOVEREENKOMST SERVICEFLATS RESIDENTIE LUKAS Tussen enerzijds de VZW Rvt Christine die de serviceflats Residentie Lukas beheert, gelegen Hf van Delftlaan 46 te Ekeren,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene vrwaarden Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Accuntants 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars nrerende zaken 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een:

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een: Mdel 3: frmulier vr gemachtigd aanvrager namens rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersn namens een: Beslten venntschap

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Vrstel aan de raad Nummer: A15-03705 Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefn: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Punt 8 van de agenda vr de vergadering van 10 februari 2015. Onderwerp: Gedragscde

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Mem cördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Pr Waar gaat het m? De vergang van het huidige externe tezicht p Stichting Pr naar de inrichting van intern tezicht leidt tt verschuiving van een aantal

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign Leveringsvrwaarden Eyecatcher Webdesign 1 Definities Opdrachtnemer : Opdrachtgever : Overeenkmst : Dienst : Prduct : Eyecatcher Webdesign De natuurlijke f rechtspersn met wie Eyecatcher Webdesign een vereenkmst

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Statuten Aquaduiktechniek Weert,

Statuten Aquaduiktechniek Weert, Ow2/21c6752/statutenwijziging vereniging Heden, zevenentwintig augustus tweeduizend een (27-08-2001) Verscheen vr mij, meester Wlter Antn Maria van Grp, ntaris ter standplaats te Weert:De heer Gerardus

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Certificatie voorwaarden van SPEN Certificatie B.V. ten behoeve van: VCA* / ** (2008/5.1) ISO 9001:2008

Certificatie voorwaarden van SPEN Certificatie B.V. ten behoeve van: VCA* / ** (2008/5.1) ISO 9001:2008 Certificatievrwaarden Cde: 1 van 7 Certificatie vrwaarden van SPEN Certificatie B.V. ten beheve van: VCA* / ** (2008/5.1) ISO 9001:2008 1. Algemeen Deze certificatievrwaarden zijn uitgegeven dr SPEN Certificatie

Nadere informatie

De oprichting van de vennootschap

De oprichting van de vennootschap De prichting van de venntschap Vergelijking éénmanszaak versus venntschap Waarm een venntschap Oprichtingsfrmaliteiten Financieel plan Vestigingsfrmaliteiten Bekhudkundige verplichtingen Wanneer men beslist

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER OMGEVINGSVERGUNNING BOUWACTIVITEIT

BIBOB VRAGENFORMULIER OMGEVINGSVERGUNNING BOUWACTIVITEIT BIBOB VRAGENFORMULIER OMGEVINGSVERGUNNING BOUWACTIVITEIT Dit frmulier is in vereenstemming met de ministeriële Regeling Bibb-frmulieren (4 juni 2013 nr 389136) Let p: U dient van alle gevraagde bewijsstukken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beefer Nederland

Algemene Voorwaarden Beefer Nederland Algemene Vrwaarden Beefer Nederland Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Algemene Vrwaarden Thuiswinkel vr de levering van diensten Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Stichting Joods Jongeren Fonds vastgesteld op 5 november 2013

Huishoudelijk reglement Stichting Joods Jongeren Fonds vastgesteld op 5 november 2013 Huishudelijk reglement Stichting Jds Jngeren Fnds vastgesteld p 5 nvember 2013 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Jds Jngeren Fnds, gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengel Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Kamermuziek

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie