1. De ontbinding, vereffening en herstructurering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. De ontbinding, vereffening en herstructurering"

Transcriptie

1 1. De ntbinding, vereffening en herstructurering 1.1. Ontbinding Grnden - Zals gemeenrechtelijke venntschap MAAR Kan niet wrden pgezegd (art. 645 lid 2 W.Venn.) Gaat niet teniet dr vereniging van alle aandelen in 1 hand (art. 646 W.Venn.) Blijft vrtbestaan bij faillissement/verlijden - Vrijwillige ntbinding (art. 183 W.Venn.): statutenwijziging vereist Vrafgaand bestuursverslag Bestuursrgaan licht vrstel tt ntbinding te (verantwrding) Staat van actief en passier van max. 3m ud + rdeel van cmmissaris/accunting ver de vlledigheid/getruwheid/juistheid Aandeelhuders kunnen kennis krijgen Algemene vergadering besluit zals inzake statutenwijziging Ntariële akte - Gerechtelijke ntbinding Om wettige redenen (art. 645, lid 2 W.Venn.) Bij venntschappen pgericht vr nbepaalde tijd Slapende venntschap: wegens niet-neerlegging van de jaarrekening gedurende 3 peenvlgende jaren (art. 182 W.Venn.) Op verzek van elke belanghebbende (incl. O.M.) Regularisatie mgelijk vr uitspraak ten grnde - Opmerking: geen ntbinding mgelijk eens een aanvraag tt gerechtelijk akkrd is ingediend tt uitspraak van de rb Rechtsgevlgen Behud van rechtspersnlijkheid (art. 183 W.Venn.) - tepassingsgebied: alle venntschappen met rechtspersnlijkheid, ngeacht de rzaak van ntbinding - del: verhinderen dat de venntschapsgederen zuden vergaan in het patrimnium van de vennten - beperking: enkel vr vereffeningsdel geen handelingen die geen verband huden met vereffening andere handelingen: niet-terekenbaar aan de venntschap - gevlgen tegenwerpelijk aan derden gemachtigde vrtzetting van bedrijvigheid (art. 187 W.Venn.): enkel ter bevrdering van de vereffening behud van afgescheiden vermgen gederen wrden geen eigendm van de vennten alle vr de ntbinding lpende verbintenissen/schulden/vereenkmsten blijven uitz.: intuitu persnae aangegane vereenkmsten bijznder geval: ntbinding dr vereniging van alle aandelen in 1 hand enige aandeelhuder = algemene vergadering: beneming van vereffenaars wrdt eigenaar van venntschapsgederen bij sluiting van de vereffening: p eenzijdige verklaring

2 persnlijke SE s kunnen geen beslag leggen p de venntschapsgederen tt de sluiting van de vereffening behud van de rganisatie, mits aanpassingen wijzigingen: enkel vr zver ndig vr de spedige afhandeling van de venntschap hangende gedingen in naam van de venntschap mgen wrden vrtgezet rechten van de vennten blijven rerende gederen behud van het handelskarakter nderwrpen aan de specifieke regelen van tepassing p handelaars Wijzigingen in de rganisatie van de venntschap - Vereffenaar (bijznder rgaan ter vereffening) WANT: bestuursrgaan wrdt geacht van rechtswege ntslagnemend te zijn Meerdere: cllege Kan een rechtspersn zijn Intern/extern bestuur Vertegenwrdiging vr alle vereffeningshandelingen Interne bevegdheidsbeperkingen: tegenwerpelijk aan derden indien regelmatig bekendgemaakt Beneming Geen benemingsvrwaarden Wijze: Statuten Nminatim aanwijzing Krachtens de statuten Dr algemene vergadering Venntschappen met meerderheidsregime: meerderheid Persnenvenntschappen: ½ van de vennten met ¾ van de delen Verplichte aanvraag tt bevestiging van de beneming dr de rb van kphandel Weigering: rb kan zelf een vereffenaar aanduiden + staat van activa en passiva beslissing binnen 24u na eenzijdig verzekschrift niet in de statuten: rb p verzek van een vennt vrwaarde: algemene vergadering kan (hgstwaarschijnlijk) niet tt beneming vergaan niet: in functie zijnde bestuurders zijn tv derden vereffenaar (art. 185 W.Venn.) geen vereffeningshandelingen stellen passieve vertegenwrdigingsbevegdheid aansprakelijkheid afzetting: beneming dr rb/a.v.a.: afzetting dr rb/a.v.a. nminatim benemd: nherrepbaar uitz.: gerechtelijke afzetting wegens grve tekrtkming beneming krachtens de statuten: statutenwijziging faillissement: pschrting van de vereffeningsfunctie MAAR: vereffenaars blijven vertegenwrdigen tv de curatr Belangencnflicten: zie regeling vr bestuurders (art. 191 W.Venn.) Ontslag: steeds mgelijk, tenzij ngelegen Vrwaarde: afhandeling van lpende zaken Bekendmaking (art. 74, 2, c W.Venn.)

3 - Algemene vergadering NV/BVBA/CV: a.v.a. blijft Persnenvenntschap: instellen van beslissingrgaan Beslissingen: ½ die samen ¾ van het kapitaal bezitten Opdracht: Vereffenaars brengen jaarlijks verslag uit aan de a.v.a. Vereffeningsstaat wrdt jaarlijks vrgelegd Gedkeuring van de rekeningen + kwijting van de vereffenaar bij sluiting van de vereffening NV/BVBA/CV/Cmm.VA: jaarlijkse bekendmaking van de jaarrekening (art. 193 W.Venn.) Statutenwijzigingen zijn mgelijk - Aan venntschappen in vereffening ntzegde bevegdheden Zetelverplaatsing Uitz.: hmlgatie dr rb Vrwaarde: de zetelverplaatsing is dienstig vr de vereffening Naamswijziging: ntaris met zijn ambt weigeren - Publiciteitsregeling Bekendmaking van de ntbinding (art. 74, 4, a W.Venn.) Bekendmaking van de beneming en bevegdheden van de vereffenaars (art. 74, 2 W.Venn.) Melding venntschap in vereffening in alle stukken (art. 183 W.Venn.) Bijzndere bekendmaking na sluiting van de vereffening (art W.Venn.) 1.2. Vereffening Algemeen - bij ntbinding/nietigverklaring - gevlgen actief verwezenlijken schulden betalen met inachtname van vrrechten en zekerheden waarbrgen vr SE s geen vermenging van patrimnia vereffenaar met SE s pspren en gen betaling aanbieden gewne SE s: gelijkheid (nvldende gelijkmatige uitbetaling) behud van verhaalsrecht tt 5j na de sluiting van de vereffening persnlijke aansprakelijkheid van de vereffenaar sald verdelen tussen de vennten: gelijkheid (in verhuding tt inbreng) uitz.: andere statutaire bepalingen - faillissement: kan tijdens + tt 6m na sluiting van de vereffening vrwaarde: faillissementsvrwaarden zijn vervuld krediet is aan het wankelen gebracht niet wanneer de vereffening rdentelijk verlpt verdachte peride kan vr reeds ntbnden venntschappen teruggeplaatst wrden p de dag van de ntbinding zelfs indien meer dan 6m geen frmeel ntbindingsbesluit vereist vrwaarde: aanwijzingen van frauduleuze vereffeningen (bedeling SE s nadeel te berkkenen) - waarbrgen vr vlugge afhandeling: ruime bevegdheden van de vereffenaar sepele werking van de algemene vergadering

4 krte verjaring van de vrderingen: 5j na sluiting van de vereffening Verwezenlijking van het actief - dr vereffenaar - vr zver ndig ter betaling van de SE - handelingen die telating van de algemene vergadering beheven (art. 187 W.Venn.) mdat ze nieuwe verbintenissen den ntstaan uitgiste/acceptatie van handelseffecten leningen aangaan belangrijke beslissingen nrerende gederen MAAR: penbare verkp kan znder telating indien de verkp vereist is vr de betaling van schulden/het ged niet deelbaar is Vrtzetting van bedrijvigheid: Vrwaarden ter bevrdering van de vereffening vrlpig inbreng in een andere venntschap vennten ntvangen hun deel in aandelen van de andere venntschap telating (art. 184 W.Venn.) kapitaalvenntschap: meerderheid persnenvenntschap: bijzndere regelingen - andere handelingen vrwaarde: strekken tt vereffening vrbeelden: endsseren van wissels, treffen van dadingen, handlichting vr hyptheken, vervreemding van rerende gederen, Betaling van de schuldeisers - pspring van SE s: vereffenaar kan afgaan p de bekhuding nalatigheid: persnlijk aansprakelijk - gelijkheid tussen chirgrafaire SE s (art. 190 W.Venn.) gevlgen geen schuldvergelijking tussen vrdering van vr en schuld van na de ntbinding geen vrdering tt ntbinding van pre-cntractuele verkp/geen revindicatie van nbetaald nrerend ged stuiting van intresten geen gedwngen tenuitverlegging MAAR: vrdering kan wel gerechtelijk erkend wrden Afwijkingen Schulden met zakelijke zekerheden/vrrechten Schulden p termijn: vereffenaar mag de SE s dwingen vr termijn betaling te ntvangen SE kan dit niet afdwingen Gelijkheid Uitz.: SE zijn verplicht er p te te zien dat eerst de eisbare schulden wrden betaald als het A > P/zij vldende gewaarbrgd zijn (art , lid 2 W.Venn.) Schulden na ntbinding (bedelschulden/schulden van de massa) Zijn SE s t.a.v. de gehele in samenlp zijnde bedel wrden eerst betaald Geen vrrecht, wel zelfde rechtsgevlgen Cass.: criterium = genblik van ntstaan van de schuld - Faillissement na ntbinding: activa zijn nvldende ter betaling van de schulden Op verklaring van de vereffenaar/p vrdering van een nbetaalde SE

5 Vrwaarde: vldaan aan vrwaarden van het faillissement Handelsbedrijvigheid Staking van betaling Wankelen van het krediet Niet wanneer de meeste SE hun vertruwen in de vereffeningsactiviteit behuden Gevlgen Ontstaan van 2 e massa Schrsing van individuele uitveringsmaatregelen Sluiten van de vereffening - vereffenaar met plan mbt geplande verdeling van de activa nder de SE s vrleggen aan de rb van kphandel - uitkeringen aan de vennten bedrag dat verblijft na betaling van de schulden in verhuding tt hun inbreng, behudens andersluidend beding in beginsel in natura: verdeelbare gederen: kavels niet deelbare gederen: glbaal verdragen aan de vennten meten zelf uit de nverdeeldheid treden praktijk: vereffenaar maakt de activa eerst ten gelde vrschtten: p risic van de vereffenaar - prcedure (art W.Venn.) vereffenaar met rekening en verantwrding afleggen + kwijting vragen aan de a.v.a. verslag van de vereffenaar + stavingstukken a.v.a. stelt nderzekscmmissarissen aan latere vergadering verslag van de cmmissarissen beslissing tt sluiting van de vereffening vergangsmaatregelen: waar brengt men de beken nder cnsignatie van gelden tvv nbetaalde SE s bekendmaking van sluiting + vergangsmaatregelen - rechtsgevlgen einde van de rechtspersnlijkheid MAAR: venntschap kan tt 6m na sluiting failliet verklaard wrden Rechten van de vennten van rechtswege eigenaar van de venntschapsactiva (nverdeeldheid) Cass.: vennten algemene rechtspvlgers/rechtspvlgers nder algemene titel van de venntschap niet aansprakelijk, behudens andersluidend beding bedrg: nietigverklaring van de sluitingsbeslissing kan gevrderd wrden rechten van de nbetaalde SE s: passief vrtbestaan van de rechtspersn termijn: 5j na bekendmaking van de sluiting van de vereffening verbintenissen schulden t..v. derden aangegaan dr vereffenaar q.q. (als rgaan) belang: men kan verrdeling bekmen znder eerst de vereffening te meten laten vernietigen venntschap kan zich ng verweren tegen prcedure/in berep gaan fiscus kan aanslag vestigen + vereffenaar kan bezwaarschrift indienen

6 vrdering tt vernietiging van het besluit tt vrtijdige ntbinding - aansprakelijkheid van de vereffenaar (art. 192 W.Venn.) futen vrtijdig sluiten van de vereffening niet invrderen van een schuldvrdering p een vermgende SA verdeling van activa nder de aandeelhuders znder betaling van de schulden verjaring: 5j na feiten/ntdekking van de feiten (art , Lid 4 W.Venn.) 1.3. Herstructureringen Algemeen - Wet 29 juni Wet 13 april vergang nder algemene titel van het venntschapsvermgen gehele vermgen/deel van het vermgen gaat van rechtswege ver p andere entiteit regels van gemeen recht mbt vergang meten niet gevlgd wrden verdracht van schulden: geen testemming van SE ndig algemene rechtspvlger derde in de zin van 1165 BW k intuïtu persnae-verbintenissen (aan A/P-zijde) gaan van rechtswege ver frmaliteiten vr tegenwerpelijkheid aan derden nrerende zakelijke rechten/zakelijke rechten pp zee- en binnenschepen: verschrijving p hyptheekkantr van de ntulen van alle bij de peratie vetrkken algemene vergaderingen (art. 683, lid 2 W.Venn.) intellectuele eigendmsrechten: publiciteitsvrwaarden uit relevante bijzndere wet - bescherming van SE s: verzetsrecht van ude SE s (art W.Venn.) SE kan bij de rb een zekerheid eisen Binnen 2m na bekendmaking van de fusie in het BS Vrwaarde: bestaande, maar ng niet vervallen schuldvrdering aansprakelijkheid (art W.Venn.) splitsing: verkrijgende venntschappen zijn hfdelijk gehuden tt betaling van de schulden die zeker en peisbaar waren bij tegenwerpelijkheid dr publicatie in het BS van de splitsing in verhuding tt het nett-actief tegekend aan iedere venntschap Vrmen - Fusie Fusie dr pslrping: bestaande venntschap verwerft het vermgen van een andere venntschap (art W.Venn.) Ontbinding znder vereffening van de verdragende venntschap Venntschappen in vereffening/faillissement: enkel mgelijk als er ng geen verdeling ten beheve van de aandeelhuders geweest is Aandeelhuders van de verdragende venntschap ntvangen aandelen in de verkrijgende venntschap Eventueel met pleg van max. 10% van de nminale/fractiewaarde Fusie dr prichting van een nieuwe venntschap: bestaande venntschappen brengen hun vermgen in in de nieuwe venntschap (art W.Venn.) - Splitsing (art W.Venn.) Verdeling van het vermgen vlgens verdeelsleutel in het splitsingsvrstel Aandeelhuders ntvangen aandelen in alle vernemende venntschappen Eventueel met pleg van max. 10% van de nminale/fractiewaarde Vrmen

7 Splitsing dr verneming: bestaande venntschap wrdt pgesplitst en de delen wrden vergenmen dr meerdere venntschappen Splitsing dr prichting van een nieuwe venntschap: nieuwe entiteiten ntstaan uit de pgesplitste delen - inbreng van bedrijfstak f van algemeenheid vergeding vr inbreng mag uitsluitend uit aandelen bestaan inbrengende venntschap wrdt niet ntbnden algemeenheid: gehele vermgen bedrijfstak: deel van her vermgen dat p technisch/rganisatrisch gebied een autnme activiteit uitefent en p eigen kracht kan werken (art. 680 W.Venn.) - verdracht van algemeenheid/bedrijfstak (art. 770 W.Venn.) - hierna: enkel regelen mbt fusie met pslrping!!! Vrwaarden - alle venntschappen met rechtspersnlijkheid uitz.: LV ESV beperkingen: maatschappelijk del vereiste dat nieuwe aandeelhuders meten wrden tegelaten - vereenkmst tussen bestuursrganen van de venntschappen, gedgekeurd dr de a.v.a. - regelen van statutenwijzigingen Prcedure (art. 693 e.v. W.Venn.) - raden van bestuur stellen gezamenlijk fusievrstel p (nderhands/authentiek) - raden van bestuur dienen apart een verslag ten beheve van hun aandeelhuders p: ecnmische delstellingen + ruilverhuding van de aandelen (met verantwrding) - cmmissaris van elke venntschap stelt verslaf p - vrlegging van de 3 dcumenten aan de a.v.a. van elke venntschap beslissing vlgens regelen van statutenwijziging ntulen: authentieke vastlegging vereenstemmende besluiten fusie is vltrkken - vernemende venntschap past statuten aan eventueel delswijziging niet fusie heeft geen gevlg (art. 701, lid 1 W.Venn.) - bekendmaking van fusiebesluiten van beide venntschappen + nieuwe statuten dr neerlegging ter griffie + publicatie in BS Rechtsgevlgen - vergang van rechtswege van alle activa en passiva nderpand van de SE s kan verwateren verzetsrecht vr ude SE s tegenwerpelijkheid aan derden: penbaarmaking van de fusieakte uitz.: vastged: verschrijving van de fusieakte p het hyptheekkantr splitsing: passiva gaan ver in verhuding tt de verdeelsleutel vr de activa zekere en peisbare schulden kunnen hfdelijk verhaald wrden p het vermgen van elk van de uit de splitsing ntstane venntschappen tt het nett-actief ten dage van de splitsing splitsing van venntschap met OA: vennten blijven gehuden vr ude schulden (schulden tt de dag van publicatie)

8 - aandeelhuders wrden van rechtswege aandeelhuders van de pslrpende venntschap - pgeslrpte venntschappen huden p te bestaan geen vereffening penbaarmaking - nietigheidsgrnden: afwezigheid van authentieke akte nietigheid van het besluit van de a.v.a. (art. 64 W.Venn.) pleg > 10%

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus)

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus) Bijzndere studie: successierechten (prf. dr. M. Maus) Academiejaar 2012-2013 Samenvatting dr Jasper Dupnt HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied HOOFDSTUK 1. KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED a. Successierechten

Nadere informatie

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010 Belgiëlei 182 Tel: 03/239 34 30 inf@03beheer.be Beste mede-eigenaar, Nieuwe wet p de mede-eigendm - 2010 Zals u wellicht reeds vernmen heeft is sinds krt een nieuwe wet p de mede-eigendm van kracht. Ze

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

Allianz@ ...".., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U"') U"') c..

Allianz@ ....., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U') U') c.. Allianz@...".., Algemene Vrwaarden n! l~ r.-& U"') U"') c.. Allianz@) CGASCON-05/00 INHOUDSTAFEL Pagina Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Verzekerde Persnen 3 AFDELING A : DEKKINGEN BETREFFENDE DE OPRICHTINGSTERMIJN

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

onderdelen jaarrekening

onderdelen jaarrekening Bedrijfsecnmische analyse van de jaarrekening nderdelen jaarrekening Wettelijke indeling van de balans Actiefzijde = Actiefbestanddelen, die een aanwending van vermgen aanduiden, vlgens liquiditeitsgraad

Nadere informatie

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL Allianz@Y Algemene Vrwaarden VERZEKERING I.t') I.t') CL Allianz@ Lr) Lr) a.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. Begripsmschrijvingen 5 DEEL EEN Uw cntract Artikel 1 - Vrwerp van het cntract Artikel 2 - Persnen

Nadere informatie

VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN

VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN HYPOTHECAIR KREDIET (WOONLENING, WOONKREDIET, HYPOTHECAIRE LENING) Financiering van nrerende gederen Aankp en/f aanpassing van een gezinswning f tweede

Nadere informatie

Vastgoedmakelaardij. Inhoudstabel

Vastgoedmakelaardij. Inhoudstabel Vastgedmakelaardij Inhudstabel 1. Situering van de vastgedsectr... 3 1.1 Facts and figures... 3 1.2 Vastgedmakelaar... 5 1.3 Hyptheekverstrekker... 5 1.3 Ntaris... 5 1.4 Vastgedprmtr... 6 1.5 Vastgedexpert...

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0..

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0.. Allianz (ffi) lij Algemene Vrwaarden Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen VERZEKERING Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen Ir) Ir) 0.. Allianz@) '" c.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. DEEL

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC I. CONSUMENTENRECHT: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND = vereenkmsten waarbij de partijen zich vrafgaand aan en bij het sluiten van de vereenkmst niet in elkaars aanwezigheid bevinden. Schema Drie categrieën 1.

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000093648

VVE Beheer B.V. 000093648 VvE De Oude Scheepswerf te CAPELLE AA DE IJSSEL Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 22 september 2010 01952 Geachte leden, Bijgaand gelieve u aan te treffen de uitndiging 2010. vr de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel:

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel: Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-16.06.2014 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een geregistreerd handelsmerk van GS1 Belgium and Luxemburg, en is een database ( Database ), in exclusief bezit van GS1 Belgium

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11 Prgramma Verzekering alternatieve therapeuten Frmulier BATS 10/11 In vereenstemming met de autrisatie die dr de verzekeraar nder Cntract SC3342013280 is verleend aan ndergetekende en met in acht name van

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levenslp Fnds Subfnds: Staal Versienummer: 3.1.2 (231209) Levenslp (en haar subfndsen) is één van de namen waarnder het Mn Services Levenslp Fnds (en haar subfndsen)

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Voor de Groothandel in Levensmiddelen (GIL) voor de periode 1 oktober 2010 tot 1 april 2012

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Voor de Groothandel in Levensmiddelen (GIL) voor de periode 1 oktober 2010 tot 1 april 2012 CLLECTIEVE ARBEIDSVEREENKMST Vr de rthandel in Levensmiddelen (IL) vr de peride 1 ktber 2010 tt 1 april 2012 INHUDSPAVE Hfdstuk I: Algemene definities 1. Werkgever 2. rthandel in Levensmiddelen, Zetwaren,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie