Algemene voorwaarden Annuleren Overmacht Niveau van de opleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Annuleren Overmacht Niveau van de opleiding"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Een door het secretariaat ontvangen inschrijfformulier geldt als bevestiging van deelname aan de gekozen scholing en acceptatie van de voorwaarden zoals hieronder genoemd. Wij hanteren een termijn van 7 dagen bedenktijd nadat wij de ontvangst van het inschrijfformulier en deelname aan de opleiding hebben bevestigd. Een maand voor aanvang van de scholing ontvangt de deelnemer de factuur met het totaalbedrag en de eventueel afgesproken betalingstermijnen. Deze factuur dient binnen de genoemde termijn(en) te worden voldaan. Mocht de betaling door onvoorziene omstandigheden niet lukken, dient de deelnemer voor de vervaldatum contact op te nemen. Wanneer de betaling niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen is gedaan ontvangt de deelnemer eenmalig een herinnering via de mail. Is de betaling 7 dagen na de herinnering nog niet voldaan wordt 25,00 extra in rekening gebracht. Annuleren Inschrijving kan tot vier weken voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Tot 14 dagen voor aanvang vindt 50% restitutie plaats. Daarna is geen restitutie mogelijk. Het is wel mogelijk om dan een ander in de plaats te sturen. Een telefonische intake van de plaatsvervanger behoort tot de voorwaarden. Overmacht Het kan voorkomen dat door overmacht een lesdag of cursus geen doorgang kan vinden. Het instituut zal op dat moment alles in het werk stellen om een passende oplossing te vinden voor alle partijen. Niveau van de opleiding De scholing bij de Magie van Kindercoaching is er specifiek op gericht om diegenen die beroepshalve met kinderen werken extra inzichten en instrumenten aan te reiken om de uitoefening van hun beroep te ondersteunen.

2 Locaties De lessen en workshops worden gegeven op: 3 locaties in Nederland: Steenwijk (Overijssel) Het KinderCoachKasteel (www.kindercoachkasteel.nl) J.H. Trompmeesterstraat 25-27, Steenwijk (tegenover het station) Putten (Gelderland) Landgoed Schovenhorst (www.schovenhorst.nl) Garderense weg, Putten Rucphen (Noord Brabant) Bewustwordingscentrum Bert Steketee (www.bewustwordingscentrum.nl) Heimolendreef 12, Rucphen Lestijden De lestijden worden per opleiding/training/ workshop vermeld. Wanneer de te behandelen stof een kleine uitloop van de les vereist, wordt het onderwerp nog zoveel mogelijk afgerond. Dat kan betekenen dat af en toe de les hooguit vijf tot tien minuten uitloopt, maar dat zal slechts een enkele keer zijn. De lesruimtes gaan een half uur voor de aanvang van de les open. De koffie en thee staan dan klaar. Duur van de scholings-mogelijkheden De praktijkopleiding bestaat uit 36 lesuren, 3 tot 6 uren per week voor opdrachten, 10 intervisieuren en 5 mentoruren. De verdiepingstrainingen verschillen wat het aantal lesdagen betreft. Per lesdag zijn er 6 lesuren. Voor de opdrachten staan 3 tot 6 uren per week. De specialisatietraining pesten buiten westen bestaat uit 12 lesuren, 12 uren voor opdrachten en 2 mentoruren. De workshops/studiedagen bestaan uit 4 lesuren. Thuis-opdrachten De deelnemer aan de praktijkopleiding en verdiepingstrainingen moet rekenen op 3 tot 6 uur aan thuisopdrachten per week voor het doornemen van de aangegeven literatuur, en het oefenen van de lesstof. Naast de aangereikte lesstof raden wij van harte aan ook de aanbevolen boeken van de literatuurlijst te lezen. Ze vormen een waardevolle verdieping van de lesstof, en kunnen aanzetten tot kritisch denken en evalueren. Literatuur Tijdens de praktijkopleidingen wordt in de eerste les materialen en een lesmap uitgereikt wat bij het cursusgeld is inbegrepen. Boeken worden op een boekentafel ter inzage bij de opleidingen neergelegd.

3 Tarieven Op de website worden de actuele tarieven vermeld. Eigendomsrecht Alle intellectuele eigendomsrechten op het gebruikte lesmateriaal zijn en blijven bij het instituut of bij de rechthebbende van het intellectuele eigendomsrecht. Auteursrecht (copyright) Het lesmateriaal dat indien nodig ter ondersteuning van de lessen wordt uitgereikt, is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om het zonder toestemming te vermenigvuldigen, aan derden door te geven of er uit te publiceren, in welke vorm dan ook. Hetzelfde geldt voor de gemaakte aantekeningen over de inhoud van de les; deze zijn slechts voor eigen gebruik en mogen op geen enkele wijze verspreid worden, behalve wanneer de docent hier toestemming voor heeft verleend. Vertrouwelijkheid De deelnemer dient alles wat in de lessen wordt ingebracht door medestudenten, mentoren en docenten, zowel vragen als voorbeelden, als vertrouwelijke informatie te beschouwen en niet naar buiten te brengen. Alleen op deze manier kan een open uitwisseling gegarandeerd worden waarbij de privacy van mededeelnemers en docenten volledig wordt gerespecteerd. Met schriftelijke en mondelinge informatie die het opleidingsinstituut en de docent ontvangt wordt conform de wettelijke eisen vertrouwelijk en professioneel omgegaan. Ontbinding van de overeenkomst In het voorkomende geval dat een deelnemer door gedrag of anderszins problemen veroorzaakt dan wel de uitvoering en voortgang van de lessen verstoort, kan de docent besluiten de overeenkomst met de deelnemer eenzijdig te ontbinden. De deelnemer krijgt, voordat tot ontbinding wordt besloten, eerst nog een kans tot verbetering. Hij/zij wordt daartoe voor een gesprek uitgenodigd om de problematiek te bespreken en afspraken te maken. Blijkt de deelnemer onvoldoende verbetering te tonen, dan wordt alsnog tot ontbinding overgegaan. De deelnemer wordt dit schriftelijk en met redenen omkleed meegedeeld. In ernstige gevallen en bij wangedrag kan per direct de toegang tot de opleiding worden ontzegd. In geval van ontbinding op basis van probleemgedrag is er geen recht op restitutie van het cursusgeld voor het lopende jaar. Klachtenregeling Algemeen 1. Een deelnemer die rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van het instituut of een medewerker van de Magie van Kindercoaching, dan wel door een handeling van een medestudent, kan over die handeling een klacht indienen bij de directie. 2. De klacht dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 6 weken nadat de betreffende handeling is verricht of het besluit is genomen schriftelijk te worden ingediend, onder overlegging van ter zake van de klacht relevante stukken.

4 3. Bij overschrijding van de in het vorige lid genoemde termijn kan tot niet-ontvankelijk verklaring van de klacht worden overgegaan, tenzij de overschrijding niet aan belanghebbende is te wijten, dan wel niet voor zijn risico behoort te komen. 4. Klachten worden zeer serieus genomen en vertrouwelijk behandeld. De klacht en de afhandeling worden schriftelijk bewaard voor een termijn van zeven jaar. Het dossier is uitsluitend door de directie, door de vertrouwenspersoon en de onafhankelijke derde te raadplegen. 5. De klachtencommissie bestaat uit een door het instituut aangewezen onafhankelijke persoon. Tevens wijst de inbrenger van de klacht een persoon aan en deze beide aangewezen personen kiezen een derde lid van de klachtencommissie aan. De commissie bestaat hiermee uit drie personen. 6. Van de beslissing op de klacht wordt de deelnemer en het instituut binnen 6 weken schriftelijk, met redenen omkleed, op de hoogte gebracht. Deze termijn kan door de commissie, indien daar aanleiding toe bestaat, met twee weken worden verlengd. De klager en het instituut worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 7. De uitspraak van de onafhankelijke klachtencommissie is bindend voor alle partijen. Vertrouwenspersoon en klachtenregeling 1. Deelnemers kunnen indien gewenst een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Dit kan indien gewenst anoniem. 2. Op grond van een klacht zal het bevoegd gezag passende maatregelen nemen en de wijze van afhandelen met de vertrouwenspersoon doornemen, en indien gewenst ook met de indiener van de klacht. Een klacht zal altijd zorgvuldig onderzocht worden. Beroepsmogelijkheid. Wanneer de indiener van de klacht dan wel de persoon wie de klacht betreft het niet eens is met de afhandeling en de besluiten ten aanzien van de klacht, kan hij of zij in beroep gaan bij een onafhankelijke en niet aan de opleiding verbonden deskundige. Deze functie wordt momenteel waargenomen door dhr. Jan van den Broek. De onafhankelijke derde zorgt voor een beoordeling van de klacht binnen twee maanden nadat deze is voorgelegd. Deze beoordeling is bindend voor beide partijen, en de klacht zal worden afgehandeld in overeenstemming met dit oordeel cq. advies. Signalering knelpunten door deelnemers Deelnemers kunnen schriftelijk aan de directie kenbaar maken welke voorzieningen, onderwerpen binnen de instelling voor verbetering vatbaar zijn dan wel bemiddeling behoeven. Hiertoe wordt door deelnemer pas overgegaan nadat het onderwerp is voorgelegd aan de naar het oordeel van de deelnemer direct betrokkenen, en er geen antwoord is ontvangen binnen een redelijke termijn.

5 Directie/ mentor: Mw. Jeannette Bakker- Stam E: T: Vertrouwenspersoon: Dhr. Jan Hein de Jong E: T: Beroepsmogelijkheid onafhankelijke derde: Dhr. Jan van den Broek E: T: Klachtencommissie: De onafhankelijke persoon, aangewezen door de Magie van Kindercoaching. Een onafhankelijke persoon, aangewezen door de inbrenger van de klacht. Een onafhankelijke persoon, aangewezen door de twee bovenstaande aangewezen personen. Mediation: Klachten waarbij het instituut, de vertrouwenspersoon, de klachtencommissie en de onafhankelijke derde geen uitkomst kunnen bieden wordt de hulp van een mediator ingeschakeld. De mediator waarmee de Magie van Kindercoaching samenwerkt is mr E. Chiquita Welmerink

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen

Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst tot afname van een in company workshop of training

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching WORD NU ST!R-GECERTIFICEERD COACH MET DEZE INSPIRERENDE OPLEIDING POST BACHELOR GECERTIFICEERD COACH (St!R) UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 5.900-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden &CO Coaching en Ontwikkeling

Algemene Voorwaarden &CO Coaching en Ontwikkeling Algemene Voorwaarden &CO Coaching en Ontwikkeling &CO COACHING EN ONTWIKKELING is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten of technische storingen tengevolge waarvan de prijzen, data en/of

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Datum vaststelling : 21 januari 2009 Datum invoering : Januari 2009 Van toepassing voor : heel Eleos Hiermee vervallen : niet van toepassing Eerstvolgende

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

Examenreglement mondelinge SRM examens

Examenreglement mondelinge SRM examens Examenreglement mondelinge SRM examens Algemeen 1. Het mondeling examen wordt afgenomen door SRM. De SRM Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor het mondeling SRM-examen. 2. Het mondeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke Capabel Onderwijs Groep B.V., statutair gevestigd te Zwolle en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KRAAMZORG. BTKzorg

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KRAAMZORG. BTKzorg ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KRAAMZORG BTKzorg Pagina 2 van 9 INHOUD 1. ALGEMEEN...3 2. INFORMATIE...4 3. OVEREENKOMST EN NADERE AFSPRAKEN...4 4. PRIVACY...6 5. KWALITEIT EN VEILIGHEID...6 6. VERPLICHTINGEN

Nadere informatie

a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen.

a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen. Algemene Voorwaarden Optivity B.V. (per 1-12-2013) Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHT PROGRAMMA VOOR MIDDLE MANAGERS LEERGANG PRAKTISCH MIDDLE MANAGEMENT UW INVESTERING [code: B-LPM] 3.800,- Trainingsmateriaal: 100,- Arrangementskosten:

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen.

a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen. Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen.

Nadere informatie

De voor Kraam Inzicht b.v. geldende Algemene voorwaarden voor de Kraamzorg van de Kraamzorgbranche (Actiz en BTN e.a.) van november 2011.

De voor Kraam Inzicht b.v. geldende Algemene voorwaarden voor de Kraamzorg van de Kraamzorgbranche (Actiz en BTN e.a.) van november 2011. De voor Kraam Inzicht b.v. geldende Algemene voorwaarden voor de Kraamzorg van de Kraamzorgbranche (Actiz en BTN e.a.) van november 2011. Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Interteach Opleidingen B.V.: Opleidingsinstituut vooral gericht op kortdurende bedrijfscursussen

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

Klachtenreglement Sigma Zorg Interne en externe klachtenregeling. Versie 1.2 [1 februari 2012]

Klachtenreglement Sigma Zorg Interne en externe klachtenregeling. Versie 1.2 [1 februari 2012] reglement Sigma Zorg Versie 1.2 [1 februari 2012] Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Deel I Klachtenbehandeling door de directie Pag. 4 Hoofdstuk 1 Definities Pag. 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 FOUNDATION In deze training wordt ingegaan op principes van projectmatig werken volgens de PRINCE2-methode.

Nadere informatie

Inschrijving. Academie voor integratieve psychotherapie Vesta T.a.v. studentenadministratie Donderbergweg 10A 6611 KL Overasselt

Inschrijving. Academie voor integratieve psychotherapie Vesta T.a.v. studentenadministratie Donderbergweg 10A 6611 KL Overasselt Inschrijving. Voor deelname aan onze opleidingen kunt u zich inschrijven door het onderstaande inschrijfformulier ingevuld, samen met de eveneens geprinte en per pagina ondertekende algemene voorwaarden,

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

3. Bedrijfsomschrijving Peter Keulers Coaching is een zelfstandig werkend bureau voor coaching, interim management en organisatie advies

3. Bedrijfsomschrijving Peter Keulers Coaching is een zelfstandig werkend bureau voor coaching, interim management en organisatie advies Algemene voorwaarden 1. Definities a. Opdrachtnemer: Peter Keulers, tevens handelend onder de naam Peter Keulers Coaching, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van haar diensten. b.

Nadere informatie

Reglement klachtrecht Eleos

Reglement klachtrecht Eleos Reglement klachtrecht Eleos Datum vaststelling : 25 februari 2011 Datum invoering : Oktober 2001 eerste versie Van toepassing voor : heel Eleos Hiermee vervallen : de regelingen voor klachtenbehandeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868

Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868 Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie