Drie stappen naar verduurzaming Saenz streeft naar 3x beter, waarbij we stap voor stap toewerken naar de gewenste verbeteringen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Drie stappen naar verduurzaming Saenz streeft naar 3x beter, waarbij we stap voor stap toewerken naar de gewenste verbeteringen:"

Transcriptie

1 Saenz komt voort uit de Bedrijvenvereniging Noorderveld Molletjesveer. Bedrijven met ervaring op het gebied van energie en duurzaamheid hebben besloten te gaan samenwerken. Samen nemen wij de lokale energievoorziening in eigen handen. We werken aan rendabele projecten, die de deelnemers beter laten scoren op de duurzaamheidsindex en rendement opleveren. Rendabele projecten maken Zaanse bedrijven duurzamer Met Saenz willen we grijze energie vervangen door energie uit duurzame bronnen. Een volgende stap is dat die groene energie lokaal wordt geproduceerd, door eigen zonnepanelen, aardwarmte, windturbines, biomassa- verwerking of andere rendabele technologie. Daarmee kunnen we meer energie opwekken dan we zelf als deelnemende bedrijven nodig hebben. Saenz streeft naar het verlagen van de energiekosten van de deelnemende bedrijven. Zo werken we toe naar een lokaal energiesysteem, dat de Zaanstreek verduurzaamt, de energievoorziening minder storingsgevoelig maakt, en bovendien het kapitaal in de eigen regio houdt. Drie stappen naar verduurzaming Saenz streeft naar 3x beter, waarbij we stap voor stap toewerken naar de gewenste verbeteringen: Fase 1. Gezamenlijke inkoop van energie uit duurzame bronnen. Minder energie verbruiken door rendabele energiebesparing. Verlaging van de energiekosten van de deelnemende bedrijven. Fase 2. Meer duurzame energie opwekken (individueel of gezamenlijk) en de winst daarop in het gebied houden; Fase 3. Het surplus aan energie leveren aan derden en daarbij fungeren als opslaggebied voor energie. Deze stapsgewijze aanpak zal uiteraard jaren werk vragen, maar we willen met een vliegende start beginnen. 1

2 Alle bedrijven op de terreinen Noorderveld en Molletjesveer in Zaanstad- Noord kunnen deelnemen in de lokale energie maatschappij. Daarmee krijgen ze het recht om te participeren in projecten van Saenz die voor hen rendabel zijn, van energieadvies tot gezamenlijke inkoop, van gezamenlijke investeringen in duurzame opwekking tot onderzoek naar aansluiting op het Zaanse Warmtenet. Wat zijn de mogelijkheden op het bedrijventerrein Noorderveld- Molletjesveer? Onderzoek in 2015 van het adviesbureau EnergyGo in opdracht van de stichting Saenz - laat zien dat de bedrijven op Noorderveld en Molletjesveer gezamenlijk veel energie verbruiken, en veel meer zelf kunnen opwekken. De 600 actieve ondernemingen op de twee terreinen verbruiken samen per jaar ongeveer 24 miljoen kilowattuur aan stroom, en bijna 3 miljoen kubieke meter aardgas. 10% tot 25% besparing Elke ondernemer kan volgens de onderzoekers, op basis van goed energie- advies, 10% tot een kwart op zijn energiekosten besparen. Vandaar dat Saenz de deelnemende bedrijven helpt met een energiescan. Zon en wind bieden kansen De daken van de bedrijfsgebouwen op de beide terreinen bieden plaats voor zonnepanelen, samen goed voor 40% van het totale stroomverbruik in het gebied. Dat kan worden aangevuld met bijvoorbeeld windenergie. Het rapport raadt Saenz aan te onderzoeken of het mogelijk is aandelen te nemen in windturbines die langs het Noordzeekanaal worden geplaatst. Aansluiting op het warmtenet Het gasverbruik op de terreinen kan worden teruggedrongen door aansluiting te zoeken bij het 2

3 Warmtenet dat momenteel in Zaanstad wordt gebouwd. Dat is tevens een goede manier om restwarmte van industriële bedrijven op de terreinen beschikbaar te stellen aan andere bedrijven. De rapportage onderstreept het belang van energieopslag bijvoorbeeld in silo s - als buffer die de stabiliteit van het systeem helpt garanderen. Saenz is hierover in gesprek met de gemeente Zaanstad. De eerste stap Op 1 september 2015 is de Coöperatieve Energiemaatschappij Saenz U.A. opgericht. We nodigen zoveel mogelijk bedrijven uit op Noorderveld- Molletjesveer om lid te worden en te participeren in deze onderneming. Een Coöperatieve Vereniging U.A. (Uitgesloten Aansprakelijkheid) heeft rechtspersoonlijkheid en kan zelfstandig overeenkomsten sluiten. Bedrijven kunnen lid worden van de Coöperatie. Hiervoor wordt een ledenadministratie bijgehouden. Er is sprake van uitgesloten aansprakelijkheid. De leden zijn niet verder aansprakelijk dan het kapitaal dat ze hebben ingelegd. Financiering zal plaatsvinden door het heffen van inleggeld bij de start van het lidmaatschap. Voorts wordt er jaarlijks een directe ledenbijdrage per aansluiting in rekening gebracht en zijn er indirecte inkomsten via de ingekochte energie. De hoogte van deze bijdragen worden vastgesteld in de jaarlijkse ledenvergadering. De eerste actie van de coöperatie is om zo groot en sterk mogelijk te worden en zodoende een lokale marktpartij te worden die verduurzaming van het energiegebruik kan veroorzaken. In fase 1 ligt daarom het accent op de collectieve inkoop van duurzame energie voor de aangesloten bedrijven voor een met de standaard marktprijs concurrerende koers. Duurzamer en goedkoper dus. Leden die in 2015 toetreden krijgen ook een energie- advies op maat om besparingen op het gebruik in kaart te brengen. Zodra de Coöperatieve Energiemaatschappij Saenz U.A namens een groot collectief kan handelen kunnen gezamenlijke duurzaamheidsprojecten worden gerealiseerd. Dat kan door zelf projecten uit te voeren, maar ook door met partners in zee te gaan. Bijvoorbeeld door collectief onze daken te verhuren voor zonnepanelen of een inkoopcontract te sluiten met een lokale of regionale windenergieproducent. De spelregels van de Coöperatieve Energiemaatschappij Saenz U.A. De Coöperatieve Energiemaatschappij Saenz U.A is een vereniging van bedrijven met elk een stem; Elk lid stort eenmalig een entreebedrag als startkapitaal in de Coöperatieve Energiemaatschappij Saenz U.A van 1000,- ; Elk lid krijgt een winstrecht op de jaarlijks vast te stellen winstuitkering; Leden mogen extra winstrechten kopen van 1000,- maar ze houden 1 stemrecht; De leden dragen jaarlijks bij aan de basiskosten van de onderneming met een contributie van 100,- per aansluiting; Elk lid streeft ernaar om voor eind 2017 de eigen energie in te kopen via de Coöperatieve Energiemaatschappij Saenz U.A; De ingekochte energie door de Coöperatieve Energiemaatschappij Saenz U.A zal zo duurzaam mogelijk worden ingekocht en op termijn bij voorkeur lokaal duurzaam worden opgewekt; 3

4 Jaarlijks stelt de Algemene Vergadering van de leden de winst/verliesrekening vast en bepaalt welk deel van het resultaat te goede komt enerzijds aan kapitaalversterking, risicoreservering en projectfinanciering van de onderneming en anderzijds aan rentevergoeding voor de inleg en winst op de inleg. Bedrijfsaanpak Het bedrijfsplan van de Coöperatieve Energiemaatschappij Saenz U.A is doorgerekend en we gaan uit van een behoedzame strategie. Potentiele leden hebben nu een energiecontract met een wisselende looptijd en het kost dus tijd om over te stappen. Daarom hebben we tot eind 2017 een overgangsperiode ingebouwd waarin bedrijven al lid kunnen worden zonder direct energie af te nemen via de collectieve inkoop via de coöperatie. Vanaf begin 2018 is het de bedoeling dat een lid ook een energiecontract via de coöperatie heeft en daar sluitende afspraken over maakt. Voorts gaan we er vanuit dat als de coöperatie groeit naar meer dan 100 leden de inkoopkracht dermate groot is dat de coöperatie een hoge wervingskracht heeft bereikt om snel door te groeien naar zo n 350 leden. Om een vliegende start te maken wil de coöperatie starten met de overname van een bestaand inkoopcollectief op Noorderveld- Molletjesveer. Het gaat niet alleen om verlaging van uw huidige energiekosten. We streven ook naar het realiseren van rendabele projecten op het gebied van groene energie in Zaanstad- Noord. En zo mogelijk naar uitwisseling van energie of reststromen tussen deelnemende bedrijven (bijvoorbeeld warmte). Veel bedrijven merken al dat hun afnemers hogere eisen stellen aan de duurzaamheid van toeleveranciers, Saenz helpt de deelnemers om hun imago op dat gebied te verbeteren. De voordelen voor de leden zijn: 1 Lagere energieprijzen dan het standaardaanbod in onze regio; 2 Duurzaam aanbod van energie en op termijn lokale duurzame energie; 3 Gezamenlijk vermogen opbouwen in de coöperatie om lokaal duurzame investeringen te doen en op termijn de winst samen te delen; 4 Kennis en expertise in eigen kring bundelen om een sterke lokale duurzame markt op te bouwen met een goede reputatie; 5 Aantoonbaar duurzaam bezig zijn als bedrijf door deelname aan Saenz (powered by Saenz). We kunnen beginnen als we voldoende leden hebben en dan samen het bedrijfsplan vaststellen. Er is een bedrijfsstrategie die op de eerste ledenvergadering in oktober besproken zal worden met de bedrijven die zich hebben aangemeld. Na vaststelling van het bedrijfsplan worden de geïnteresseerde bedrijven uitgenodigd om daadwerkelijk lid te worden van de coöperatie via een ledenovereenkomst. In oktober moet de startfase zijn afgrond. Relatie met BVNM en Stichting Saenz De Bedrijvenvereniging Noorderveld- Molletjesveer behartigt de algemene economische belangen van de aangesloten bedrijven. De stichting Saenz bevordert de verduurzaming van de bedrijven in Zaanstad- Noord. De Coöperatieve Energiemaatschappij Saenz U.A is een echt bedrijf dat zaken gaat doen met de aangesloten bedrijven - die tevens de baas zijn van de coöperatie- op energiegebied. Iedere organisatie heeft z n eigen focus, maar alle drie zullen zo goed mogelijk samenwerken om de belangen van de bedrijven te dienen. 4

5 Duurzaamheidsfonds 2016 De stichting Saenz is in overleg met de gemeente Zaanstad om voor het jaar 2016 een Duurzaamheidsfonds in het leven te roepen voor bedrijven op Noorderveld- Molletjesveer. De gemeente heeft hiervoor inmiddels subsidie verworven van de provincie Noord- Holland. De spelregels moeten in kwartaal 4 van 2015 nog afgesproken worden maar we weten dat met dit duurzaamheidsfonds subsidies tot 25% van de totale investering kunnen worden gedekt. Vergroenen en verlokaliseren De Coöperatieve Energiemaatschappij Saenz U.A begint dus met collectieve inkoop van duurzame energie. Zodra de coöperatie groter en sterk is kunnen de vervolgstappen worden ingezet. Met marktmacht kan de coöperatie de voorwaarden stellen waaraan andere marktpartijen moeten voldoen om zaken te mogen doen: we willen de stappen doorlopen van duurzaam naar regionaal/lokaal duurzaam. De winst op energie moet naar de coöperatie en haar leden toevloeien en niet langer weglekken uit de regio naar grote internationale partijen. De coöperatie moet de partner zijn voor bedrijven (waar ook vandaan) die willen investeren in onze duurzaamheidsprojecten bijvoorbeeld door collectief verhuren van onze daken voor zonnepanelen. Daarmee kan in potentie 40% van onze elektriciteitsbehoefte worden gedekt (naast 20% met besparingsmaatregelen). De coöperatie kan ons gebied zakelijk verduurzamen als u gaat deelnemen als lid. Meld u nu aan als aankomend lid en beslis mee over het bedrijfsplan van Coöperatieve Energiemaatschappij Saenz U.A in oktober. 5

6 Fiscaliteit Bij een N.V. of een B.V. zijn dividenduitkeringen aan aandeelhouders nooit aftrekbaar. Bij een coöperatie ligt dit anders. Winstuitdelingen gedaan aan leden met personenvennootschappen (eenmanszaak / v.o.f. ) of natuurlijk personen behoren geheel of gedeeltelijk tot de aftrekbare bedrijfskosten. Aftrekbaar zijn uitdelingen uit de daartoe beschikbare over het jaar genoten winst die rechtstreeks zijn gebeurd naar de maatstaf van de door of jegens de leden in dat jaar verrichte leveringen (verlengstukwinst) (rente op inleggelden zijn uitgezonderd). Voor het doen van uitkeringen komt alleen in aanmerking de zgn. verlengstukwinst, d.w.z. de winst die de coöperatie als verlengstuk van de leden heeft behaald. Hiervoor is een in de Wet opgenomen berekening van toepassing. Wel is vereist dat de winstdeling daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Aan dat vereiste wordt niet voldaan wanneer de winstuitdeling plaatsvindt in de vorm van een bijschrijving op het ledenkapitaal. Winstuitdelingen aan leden rechtspersonen zijn bij de coöperatie niet aftrekbaar, maar leiden niet tot dubbele heffing van vennootschapsbelasting, omdat het lidmaatschap een deelneming vormt en dus voor de winstuitdelingen de deelnemingsvrijstelling geldt. Uitkeringen aan eenmanszaken vennootschappen onder firma zijn wel onderdeel van de winst van de betreffende onderneming. De verlengstukwinst mag overigens zoveel mogelijk worden toegerekend aan de leden natuurlijk personen, zodat bij de coöperatie een zo hoog mogelijke aftrek wordt bereikt. Voor de nieuwe leden in 2015 zal u via Saenz een bijdrage van 250,- kunnen ontvangen als bijdrage voor een energiescan van uw bedrijf. Dat levert u precieze informatie op hoe u direct op energie kan besparen in uw bedrijf. De gegevens zullen (anoniem) ook gebruikt worden om collectieve maatregelen voor te bereiden op het hele terrein. 6

toepassing is. De woning moet zich in een zogenaamde (aanliggende) postcoderoos rondom de productie-installatie bevinden.

toepassing is. De woning moet zich in een zogenaamde (aanliggende) postcoderoos rondom de productie-installatie bevinden. Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche Bodem Energiebelasting Algemeen Energiebelasting is in beginsel verschuldigd over de levering van elektriciteit over een aansluiting aan

Nadere informatie

Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem

Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem Energiebelasting Algemeen Energiebelasting is in beginsel verschuldigd over de levering van elektriciteit over een aansluiting aan

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Bijlage 2; Uitwerking ontwikkeling AGEM en financiën AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Verantwoording tekst; Deze bijlage is een bewerkte versie van een raadvoorstel van de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

Handboek Collectieve Zonneparken

Handboek Collectieve Zonneparken Handboek Collectieve Zonneparken Een werkdocument voor het realiseren van Zonneparken in Eindhoven Samengesteld door Morgen Groen Energie In opdracht de Gemeente Eindhoven 17-03-014 Handboek Collectieve

Nadere informatie

HANDBOEK ZONNEPARKEN EINDHOVEN EEN WERKDOCUMENT VOOR HET REALISEREN VAN ZONNEPARKEN IN EINDHOVEN

HANDBOEK ZONNEPARKEN EINDHOVEN EEN WERKDOCUMENT VOOR HET REALISEREN VAN ZONNEPARKEN IN EINDHOVEN HANDBOEK ZONNEPARKEN EINDHOVEN EEN WERKDOCUMENT VOOR HET REALISEREN VAN ZONNEPARKEN IN EINDHOVEN HANDBOEK ZONNEPARKEN EINDHOVEN EEN WERKDOCUMENT VOOR HET REALISEREN VAN ZONNEPARKEN IN EINDHOVEN Handboek

Nadere informatie

FAQ over AGEM Wat is de aanleiding voor het oprichten van AGEM? Wat willen we met de AGEM bereiken? Waarom is de AGEM nodig? Wat gaat de AGEM doen?

FAQ over AGEM Wat is de aanleiding voor het oprichten van AGEM? Wat willen we met de AGEM bereiken? Waarom is de AGEM nodig? Wat gaat de AGEM doen? FAQ over AGEM Wat is de aanleiding voor het oprichten van AGEM? De opwekking van duurzame energie loopt nog niet zo n vaart, ook niet in de Achterhoek. En zeker de wat grotere initiatieven, ook van bestaande

Nadere informatie

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Alle cijfers en berekeningen in deze brochure moeten nog definitief worden vastgesteld aan de hand van

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel AGEM en overige gemeentelijke duurzaamheidsprojecten

Bijlage bij raadsvoorstel AGEM en overige gemeentelijke duurzaamheidsprojecten Bijlage bij raadsvoorstel AGEM en overige gemeentelijke duurzaamheidsprojecten Allereerst wordt AGEM nader toegelicht. Vervolgens volgt er een opsomming van de verschillende initiatieven en projecten op

Nadere informatie

Deventer gaat voor de wind

Deventer gaat voor de wind Deventer gaat voor de wind Participeren in het lokale windpark Kloosterlanden. Investeren in duurzame windenergie levert je wat op! Met het windpark Kloosterlanden investeer je in de toekomst van nu. Duurzame

Nadere informatie

Bossche Windmolen Delen

Bossche Windmolen Delen Bossche Windmolen Delen Hoe werken Bossche Windmolen Delen precies? Energie Coöperatie 073 (EC073) splitst een windmolen (op papier) in duizenden stukjes, genaamd Bossche Windmolen Delen. Ieder windmolendeel

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB)

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) VISIE HEETEC Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) Stichting Duurzaam Heeten www.duurzaamheeten.nl 19 maart 2011 Bladzijde 1 van 14 Inhoud Inleiding 2 Doelstellingen.... 3 Uitgangspunten.

Nadere informatie

concept BEDRIJFSPLAN ENERGIEFABRIEK013

concept BEDRIJFSPLAN ENERGIEFABRIEK013 concept BEDRIJFSPLAN ENERGIEFABRIEK013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Missie, visie en strategie 4 3 Organisatiestructuur Energiefabriek013 5 3.1 Coöperatie u.a. 5 3.2 Organisatie 5 4 Activiteiten

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Michiel Kort Dirk Louter 13 juli 2011 43267 Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Inhoud Pagina

Nadere informatie

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME COLOFON TOOLBOX Naam : Kennislab voor Urbanisme Adres : Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort +31 (0)33 870 01 00 E-mail : kennislab@elbamedia.nl Lab-periode : 1 februari

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN 1 2 Dit bedrijfsplan is opgesteld door Green Spread in opdracht van de gemeente Arnhem. Oktober 2012 Utrechtseweg

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp 7 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

handboek burgerparticipatie windmolens

handboek burgerparticipatie windmolens handboek burgerparticipatie windmolens Colofon Handleiding Burgerparticipatie Windmolens Ontwikkeld door: Pride Finance en Platform Duurzaam Fryslân Met medewerking van: Agentschap.nl Opmaak: FisK, concept

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Duurzame energie in Castricum

Duurzame energie in Castricum Verkenning van de mogelijkheden voor duurzame energie Datum: 11 april 2012 Projectnummer: 11881 Status: Definitief Opdrachtgever: Uitgevoerd door: Gemeente Castricum Raadhuisplein 1 Postbus 1301 1900 BH

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie