JAARVERSLAG. QTR Fund. Amsterdam. Jaarverslag april 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. QTR Fund. Amsterdam. Jaarverslag 2010. 28 april 2011"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG Amsterdam Jaarverslag april 2011

2

3 INHOUD VERSLAG VAN DE BEHEERDER... 4 JAARREKENING Balans Winst en verliesrekening Kasstroomoverzicht Algemene toelichting Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Overige gegevens CONTROLEVERKLARING Pagina 3 van 23

4 VERSLAG VAN DE BEHEERDER Algemeen Wij hebben het genoegen u hierbij het jaarverslag van het eerste boekjaar van het aan te bieden. Het bestaat uit wetenschappelijk ontwikkelde systemen die wereldwijd handelen. Deze systemen worden niet gehinderd door emoties als angst en hebzucht. Het is volledig geautomatiseerd. Door in te spelen op inefficiënties van de markt wordt geld verdiend tijdens stijgingen én dalingen van de beurs. De systemen, ontwikkeld door drie gepromoveerde chemici, nemen beslissingen op basis van historische koersgegevens. Binnen het geldt 'no cure, no pay'. QTR Invest B.V. ontvangt alleen een vergoeding als de belegger geld verdient. Het vermogen binnen het nam toe van EUR op 1 september 2009 naar EUR op 31 december Over diezelfde periode kende het een koersgroei van naar 1.098,31, ofwel een rendement van 9,83%. Terugblik Om de prestaties van de modellen van het kwantitatief te beoordelen, hanteert QTR Invest drie prestatie-indicatoren: Rendement (%): netto rendement op maandbasis Success rate (%): aantal winstgevende trades per maand Winst & verlies (%): netto rendement van alle afzonderlijke trades op dagbasis. Hieronder zijn voor alle maanden uit het eerste boekjaar de prestatie-indicatoren weergegeven. September 2009 Oktober 2009 November 2009 December 2009 Pagina 4 van 23

5 Januari 2010 Februari 2010 Maart 2010 April 2010 Mei 2010 Juni 2010 Juli 2010 Augustus 2010 Pagina 5 van 23

6 September 2010 Oktober 2010 November 2010 December 2010 De eerste eigenschap van bovenstaande box-plots is de mediaan: de meest voorkomende waarde. Deze is weergegeven middels een rode lijn. De mediaan splitst de getallenreeks in tweeën: een hogere helft en een lagere helft. Ofwel, 50% van de getallen heeft een waarde hoger dan de mediaan, terwijl de andere 50% een lagere waarde kent. De blauwe box rondom de rode lijn kadert 25% boven en onder de mediaan af. De blauwe box wordt ook wel het middenbereik genoemd. De zwarte horizontale lijnen die met een gestippelde zwarte lijn verbonden zijn aan de blauwe box heten 'whiskers'. De waarde van de bovenste whisker komt als volgt tot stand. Aan het derde kwartiel (Q3) wordt een waarde opgeteld die gelijk is aan 1,5 het middenbereik. Hierdoor ontstaat als het ware een zoekgebied. De hoogste waarde binnen dit zoekgebied vormt de zwarte horizontale lijn, ofwel de 'whisker'. Op dezelfde manier komt de 'whisker' tot stand aan de onderkant van de blauwe box. Waarden die buiten de 'whiskers' vallen worden uitbijters genoemd. Uitbijters zijn visueel weergegeven als zwarte cirkels. December 2009 was de slechtste maand in de verslagperiode met een verlies van 5,75%. De boxplot van de succes rate van deze maand maakt duidelijk dat slechts 23% van de trades met winst werd afgesloten. Dit is de laagste succes rate uit de verslagperiode. Het beste maandresultaat weer neergezet in mei 2010: +4,20%. De succes rate lag in mei 2010 met 62% ruim boven de mediaan (de rode lijn), maar dat was niet de hoogste succes rate over de verslagperiode. Deze werd namelijk neergezet in juli 2010, toen de systemen 89% van alle trades winstgevend afsloten. Pagina 6 van 23

7 Verder bleken de rendementen over het kalenderjaar 2010 opvallend stabiel: 11 van de 12 maandrendementen vielen in het middenbereik. Financiële positie op balansdatum Het fondsvermogen van het is gestegen tot EUR op 31 december De beheerder verwacht dat hierdoor de Total Expense Ratio over 2011, exclusief winstdeling, maximaal 1% zal bedragen. Het totale fondsvermogen is bijeengebracht door 14 verschillende beleggers. De grootste belegger representeert 18% van het fondsvermogen. Vanwege deze relatief brede spreiding verwacht de beheerder geen risico s als gevolg van beleggers die hun participaties ter inkoop aanbieden. Vooruitzichten De beheerder verwacht in 2011 een significante toename van het fondsvermogen te realiseren als gevolg van verhoogde marketinginspanningen. De systemen binnen het zullen continu worden gemonitord en geanalyseerd. Indien wenselijk en wetenschappelijk onderbouwd dan kunnen (aspecten van) systemen worden aangepast. Risico s De handelsprogramma s van het zijn erop gericht om de risico s voor het fonds te beperken. Risico s zijn echter niet uit te sluiten. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico s met zich mee. De waarde van een participatie in het Fonds kan zowel stijgen als dalen. De Participanten krijgen mogelijk minder terug dan zij hebben ingelegd. Belangstellenden dienen het Prospectus zorgvuldig te lezen en van de volledige inhoud kennis te nemen. In het Prospectus wordt een overzicht van alle risicofactoren gegeven die voor de Participanten in het algemeen relevant zijn in het licht van de gevolgen en de waarschijnlijkheid ervan. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Het fonds is bedoeld voor belegging op middellange tot lange termijn. Futures en hefboomwerking Het investeert in beursgenoteerde future contracten. De beperkte margeverplichtingen die gelden voor het aanhouden van een futurescontract, maken een grote financiële hefboom mogelijk. Dientengevolge kunnen relatief kleine bewegingen in het onderliggende instrument leiden tot grote winsten of verliezen. Om deze risico s te beheersen, maakt het fonds gebruik van geavanceerde risicomanagementsystemen. De gemiddelde financiële hefboom uit hoofde van futures bedroeg over de verslagperiode 168%. Inkoop deelnemingsrechten Het fonds koopt in principe op verzoek maandelijks participaties in van beleggers indien zij hun deelname willen beëindigen. Hierbij is echter altijd een opzegtermijn van 10 werkdagen van toepassing. Gedurende deze opzegtermijn loopt de participant nog steeds risico. Daarnaast kunnen zowel de beheerder als de bewaarder in bijzondere situaties de mogelijkheid tot inkoop van participaties opschorten. Wij verwijzen hiervoor naar het prospectus. Pagina 7 van 23

8 Valutarisico Het fonds handelt zowel in Euro als in vreemde valuta, met name US dollar. De beheerder beoogt het valutarisico van het fonds volledig af te dekken. Risico s als gevolg van short posities De inherente risico s van een short positie zijn groter dan die van een long positie: terwijl het maximale verlies van een long positie een plafond bereikt wanneer de waarde van het onderliggende effect nul wordt, zal het maximale verlies van een short positie afhangen van de stijging van de waarde van het onderliggende effect, een stijging die in theorie onbeperkt kan zijn. Tegenpartijrisico De beheerder heeft gekozen voor de makelaar Interactive Brokers (U.K.) Ltd. voor uitvoering van de beleggingstransacties van het fonds. Interactive Brokers staat onder toezicht van de Britse FSA. Het fonds kan liquiditeiten rentedragend uitzetten, waarbij alleen gekozen wordt voor onder regulier toezicht staande banken. Renterisico Het fonds zet de liquiditeiten die niet nodig zijn als marginverplichting rentedragend uit. De huidige marktrente die hierop wordt ontvangen fluctueert. Liquiditeits- en kasstroomrisico Het fonds heeft een beperkt liquiditeitsrisico. Er wordt gehandeld in futures op zeer liquide markten en bovendien wordt een groot deel van het fondsvermogen aangehouden op direct opeisbare bankrekeningen. Hollandse Hedge Fund Index en Tracker Het maakt sinds 1 november 2009 deel uit van de Finles/IEX Hollandse Hedge Fund Index. Deze index tracker bestaat uit hedge funds van Nederlandse bodem. Alleen fondsen die zowel long- als shortposities innemen komen in aanmerking. Bovendien moeten de fondsen in de Index open staan voor in- en uittreders. Op deze manier is de Index repliceerbaar voor beleggers. Het QTR Fund heeft een weging van 1,04% in de Finles/IEX Hollandse Hedge Fund Index. Vanaf mei 2010 is het voor beleggers gemakkelijker geworden om in deze Index te beleggen. De bedenker van de index, Finles, heeft namelijk een tracker op de Index gelanceerd: de Hollandse Hedge Fund Tracker. Deze bestaat uit 28 Nederlandse hedge funds die worden geselecteerd op basis van vier criteria: omvang, liquiditeit, kosten en correlatie met de wereldwijde beurzen. Het heeft een weging van 1,1 % in de Finles/IEX Hollandse Hedge Fund Index. Met een rendement van 21,12% over het jaar 2010 eindigde het op de derde plaats in zowel Hollandse Hedge Fund Index als de Tracker. Fund Governance Met ingang van 2010 heeft QTR Invest B.V. als beheerder van het Fonds zogenaamde Principles of Fund Governance geïmplementeerd. Deze Gedragscode is gebaseerd op de door de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) geformuleerde Principles of Fund Governance. Deze gedragscode voor fondsbeheerders heeft tot doel waarborgen te scheppen voor een integere bedrijfsvoering en een zorgvuldige dienstverlening zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht ( Wft ). De beheerder staat niet onder toezicht van de Wft en is daarmee niet verplicht tot invoering van de gedragscode. Er is echter vrijwillig gekozen tot invoering van deze gedragscode. Hiermee Pagina 8 van 23

9 wordt gericht invulling gegeven aan de wettelijke bepalingen voor integere bedrijfsvoering als genoemd in de Wft, waar artikel 17 lid 5 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft ( Bgfo ) een nadere uitwerking vormt. Amsterdam, 28 april 2011 De beheerder QTR Invest B.V. Pagina 9 van 23

10 JAARREKENING Pagina 10 van 23

11 BALANS na resultaatbestemming Toe lichting ACTIVA Vorderingen Overige vorderingen Interest Overige vorderingen Overige activa Immateriële activa Oprichtingskosten Liquide middelen 3 Bank Effectenrekening Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen 4 Fondsvermogen Wettelijke reserves Kortlopende schulden Winstdeling Accountantskosten Compensatie beheerskosten Notariskosten 351 Ontvangen toetreders Totaal passiva Pagina 11 van 23

12 WINST EN VERLIESREKENING OPBRENGSTEN Toe lichting Opbrengsten uit beleggingen Interest Waardeveranderingen van beleggingen Waardeveranderingen termijntransacties Transactiekosten Valutaresultaat 1 Koers- en omrekeningsverschillen Resultaten afdekkingstransacties Totaal opbrengsten KOSTEN Kosten beheer Winstdeling Administratievergoeding Overige kosten Bewaarvergoeding Vergoeding externe accountant Marketingkosten 107 Afschrijving oprichtingskosten Compensatie beheerskosten Totaal kosten NETTO RESULTAAT Pagina 12 van 23

13 KASSTROOMOVERZICHT 2010 KASSTROOM UIT BELEGGINGSACTIVITEITEN Opbrengsten uit beleggingen Koersresultaten beleggingen na transactiekosten Resultaten uit afdekkingstransacties Betaalde beheerskosten KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN Ontvangen toetreders Betaalde uittreders NETTO KASSTROOM KOERS- EN OMREKENINGSVERSCHILLEN MUTATIE GELDMIDDELEN Pagina 13 van 23

14 ALGEMENE TOELICHTING Algemeen Fondsgegevens Science Park XG Amsterdam Nederland Groepsverhoudingen De beheerder van het fonds is QTR Invest B.V., gevestigd te Science Park 140, 1098 XG, Amsterdam. Het fonds biedt zelf participaties aan beleggers aan maar fungeert tevens als masterfund voor het feederfund QTR Friends & Family Feeder Fund, mede beheerd door QTR Invest B.V. De beheerder voert tevens nog het beheer over de fondsen XL en QTR Buy & Switch Fund. Juridische status Het fonds is per 1 september 2009 opgericht als beleggingsfonds voor gemene rekening en heeft dus geen rechtspersoonlijkheid. Het fonds biedt alleen participaties aan met een tegenwaarde van tenminste De beheerder is daarmee op grond van artikel 4 van de Vrijstellingsregeling Wet op het financieel toezicht vrijgesteld van de verplichting om een vergunning aan te vragen onder deze wet alsmede van de doorlopende verplichtingen volgens de Wet op het financieel toezicht. Fiscale status Het fonds is voor de Nederlandse vennootschapsbelasting een besloten fonds voor gemene rekening en als zodanig fiscaal transparant. Als gevolg hiervan is het fonds zelf geen belasting verschuldigd over de beleggingswinst, maar zijn alleen de individuele participanten belastingplichtig inzake hun deelname in het fonds. Risicoprofiel Voor beschrijving van de risico s verbonden aan belegging in het fonds wordt verwezen naar het verslag van de beheerder. Uitbesteding van taken De beheerder heeft de administratie van het fonds, waaronder de financiële administratie, participantenadministratie en het opstellen van het jaarverslag, uitbesteed aan CONFIDON Breda B.V., gevestigd te Etnastraat 20, 4814 AA, Breda. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Algemeen De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Boekjaar Het boekjaar van het fonds is gelijk aan het kalenderjaar. Dit verslag betreft het eerste, verlengde, boekjaar van het fonds dat loopt van 1 september 2009 tot en met 31 december Vergelijkende cijfers Omdat dit verslag het eerste boekjaar betreft, zijn er geen vergelijkende cijfers. Pagina 14 van 23

15 Grondslagen van waardering Algemeen Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de actuele waarde. Immateriële activa Oprichtingskosten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen. Voor het nog niet afgeschreven deel van de oprichtingskosten wordt een wettelijke reserve gevormd ten laste van het fondsvermogen. Beleggingen Beursgenoteerde beleggingen worden gewaardeerd tegen de slotkoersen per balansdatum. Vreemde valuta De jaarrekening wordt opgesteld in euro s, zijnde de functionele en presentatievaluta. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum of tegen de koers per balansdatum. Alle activa en passiva in vreemde valuta worden per balansdatum omgerekend tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening. Resultaten uit transacties ter afdekking van het valutarisico worden apart verantwoord onder de post valutaresultaat in de winst- en verliesrekening. Grondslagen voor resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde en de kosten en andere lasten over de verslagperiode. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De kosten en baten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. Beleggingsresultaten Zowel gerealiseerde als ongerealiseerde beleggingsresultaten worden in het resultaat opgenomen. Aangezien de waardebepaling van de objectieve wijze plaatsvindt, namelijk op basis van regelmatige marktnoteringen op courante markten, worden de gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten niet gesplitst. Transactiekosten Aankoopkosten van beleggingen worden direct bij aankoop ten laste van het resultaat gebracht. Verkoopkosten van beleggingen worden bij verkoop ten laste van het resultaat gebracht. In de vermelde transactiekosten zijn zowel de kosten van aankoop als van verkoop van beleggingen opgenomen. Beheerskosten Voor alle kosten geldt dat zij alleen ten laste van het resultaat worden gebracht, indien dit in overeenstemming is met het prospectus. Afschrijvingen De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de betreffende immateriële en materiële vaste activa. Grondslagen voor het kasstroomoverzicht Algemeen Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Pagina 15 van 23

16 TOELICHTING OP DE BALANS 1. Beleggingen De mutaties gedurende dit boekjaar waren als volgt: 2010 indexfutures valutafutures totaal Beginwaarde Aankopen Verkopen Koersresultaten Eindwaarde Uitstaande onderliggende waarde begin Uitstaande onderliggende waarde eind Per einde boekjaar waren er geen openstaande handelsposities (indexfutures) en was er één openstaand valutafuturecontract. Kenmerkend voor futuretransacties is dat er geen sprake is van premiebetaling of ontvangst en daardoor ontbreekt dan ook een geldstroom op het moment van transactie. De vermelde aan- en verkopen betreffen dan ook de onderliggende waarde van de futuretransacties. De transacties in valutafutures dienen ter afdekking van valutarisico s. De onderliggende waarde van de valutafutures vormde een nagenoeg tegengestelde positie ten opzichte van de overige fondsactiva en -passiva in vreemde valuta. 2. Oprichtingskosten Dit betreft de kosten van oprichting van het fonds. Hierin was geen vergoeding voor de beheerder, bewaarder of aan hen gelieerde partijen begrepen. De kosten worden in een periode van 5 jaar afgeschreven. De mutaties gedurende dit boekjaar waren als volgt: 2010 Boekwaarde begin - Betaalde oprichtingskosten Afschrijving Boekwaarde eind Liquide middelen De vermelde banktegoeden zijn volledig direct opeisbaar en staan daarmee ter vrije beschikking van het fonds. Van de vermelde banktegoeden is het grootste deel rentedragend uitgezet tegen een rente van 1,9%. Pagina 16 van 23

17 Het saldo van de effectenrekening dient voor een groot deel ter dekking ( margin ) van beleggingsposities en staat daardoor niet altijd en/of volledig ter vrije beschikking van het fonds. Door de wisselende posities van het fonds fluctueert deze borgstelling. Per einde boekjaar bedroeg de margin Eigen vermogen Fondsvermogen De mutaties gedurende dit boekjaar waren als volgt: 2010 Fondsvermogen begin - Toetreders Uittreders Netto resultaat Mutatie wettelijke reserve Fondsvermogen eind Wettelijke reserve De wettelijke reserve is gevormd in verband met de activering van de oprichtingskosten. Participatiewaarde Participatiewaarde 1.000, ,3052 Rendement sinds oprichting 9,83% Aantal participaties De mutaties gedurende dit boekjaar waren als volgt: 2010 Aantal participaties begin - Toetreders 1.179,9613 Uittreders -5,5141 Aantal participaties eind 1.174, Winstdeling De beheerder ontvangt geen vaste vergoeding, maar alleen een resultaatafhankelijke winstdeling van 20,00% van de winst van het fonds. Winstdeling wordt berekend over het nieuwe netto fondsresultaat, met dien verstande dat eerdere verliezen eerst gecompenseerd dienen te worden ( high watermark ). BTW is niet van toepassing op deze vergoeding. Het verschuldigde bedrag wordt maandelijks door de administrateur vastgesteld en vervolgens door de bewaarder uitbetaald uit het fonds. Het bedrag dat gedurende het boekjaar ten laste van het resultaat is gebracht, wordt vermeld in de winst- en verliesrekening. Het bedrag dat aan het einde van het boekjaar nog uitbetaald moest worden, staat vermeld op de balans onder kortlopende schulden. Pagina 17 van 23

18 6. Compensatie beheerskosten De beheerskosten (exclusief winstdeling) zijn gelimiteerd op maximaal 3,00% van het gemiddelde fondsvermogen. Alle kosten die boven dit maximum uitgaan, worden door de beheerder gecompenseerd aan het fonds. Het te compenseren bedrag wordt maandelijks door de administrateur vastgesteld op basis van het gemiddelde fondsvermogen tot en met de betreffende maand. Het bedrag dat de beheerder gedurende het boekjaar heeft gecompenseerd, wordt vermeld in de winst- en verliesrekening. Gedurende 2010 is het fondsvermogen en daarmee ook het gemiddelde fondsvermogen substantieel toegenomen. Doordat de beheerskosten grotendeels vaste bedragen betreffen, daalde daarmee de gemiddelde kostenratio. Hierdoor ontstond er ruimte om een deel van de eerder door de beheerder gecompenseerde kosten alsnog door het fonds te laten dragen, zonder dat de kostenratio boven het maximum van 3,00% uit kwam. Per einde boekjaar staat er daarom op de balans nog een bedrag terug te betalen aan de beheerder. 7. Ontvangen toetreders Dit betreft ontvangen stortingen voor toetreders per 1 januari Pagina 18 van 23

19 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 8. Interest Dit betreft zowel de interest op de banktegoeden als op de effectenrekening. 9. Administratievergoeding De administrateur, CONFIDON Breda B.V., ontvangt een vaste vergoeding van 0,5% per jaar over het fondsvermogen tot 15 miljoen. Boven deze grens gelden lagere percentages, waarvoor verwezen wordt naar het prospectus. Er is geen minimumvergoeding van toepassing. BTW is niet van toepassing op deze vergoeding. Het verschuldigde bedrag wordt maandelijks door de administrateur vastgesteld en vervolgens door de bewaarder uitbetaald uit het fonds. 10. Bewaarvergoeding De bewaarder, Stichting Custodian, wordt bestuurd door N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, een dochteronderneming van ANT Trust & Corporate Services N.V. Laatstgenoemde voert ook de feitelijke bewaarwerkzaamheden uit. ANT ontvangt een vaste vergoeding van 0,1% per jaar over het fondsvermogen tot 25 miljoen. Boven deze grens geldt een lager percentage, waarvoor verwezen wordt naar het prospectus. Er geldt een minimumvergoeding van ,- per jaar, verlaagd tot voor het eerste boekjaar. Over deze vergoeding is 19% BTW verschuldigd welke voor rekening komt van het fonds. Het verschuldigde bedrag wordt maandelijks door de administrateur vastgesteld en vervolgens door de bewaarder uitbetaald uit het fonds. 11. Vergoeding externe accountant De externe accountant, BDO Audit & Assurance B.V., ontvangt voor controle van het jaarverslag een vaste vergoeding van per boekjaar. Over deze vergoeding is 19% BTW verschuldigd welke voor rekening komt van het fonds. Het in de winst- en verliesrekening vermelde bedrag heeft volledig betrekking op de reservering van de vergoeding voor controle van het jaarverslag Total Expense Ratio De Total Expense Ratio (TER) geeft het gemiddelde kostenniveau ten opzichte van het fondsvermogen weer en was als volgt: 2010 Gemiddeld fondsvermogen Beheerskosten exclusief winstdeling TER exclusief winstdeling (per 12 maanden) 3,00% Beheerskosten inclusief winstdeling TER inclusief winstdeling (per 12 maanden) 5,47% Pagina 19 van 23

20 13. Portfolio Turnover Rate De Portfolio Turnover Rate (PTR) geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de activa en was als volgt: 2010 Aankopen beleggingen Verkopen beleggingen Totaal beleggingstransacties (1) Toetreders Uittreders Totaal transacties participaties (2) Totaal (1) minus Totaal (2) Gemiddeld fondsvermogen Portfolio Turnover Rate 53062,13% Pagina 20 van 23

21 OVERIGE GEGEVENS Resultaatbestemming Inzake de verdeling van het resultaat is in het prospectus het volgende bepaald: 15. Distribution Policy In accordance with the Fund s investment objectives and under normal circumstances any income or gains derived will be re-invested and not distributed to the Participants. However, the Fund Manager may, at its sole discretion and at any time, decide to distribute any income or gains derived to the Participants. In this case the Participants will be notified in writing at their addresses stated in the Register. Resultaatverdeling Conform bovenstaande bestemmingsregeling is het netto fondsresultaat over 2010 toegevoegd aan het fondsvermogen. Verantwoordelijkheidsverklaring De jaarrekening is opgesteld door de administrateur onder eindverantwoordelijkheid van de beheerder. Administrateur en beheerder bevestigen hierbij dat naar hun beste weten de jaarrekening een getrouw beeld geeft en geen onjuistheden of onvolledigheden van materieel belang bevat. Breda, 28 april 2011 Amsterdam, 28 april 2011 De administrateur CONFIDON Breda B.V. De beheerder QTR Invest B.V. Pagina 21 van 23

22

23

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 1 4. Antaurus Europe Fund

J a a r v e r s l a g 2 0 1 4. Antaurus Europe Fund J a a r v e r s l a g 2 0 1 4 Antaurus Europe Fund Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Antaurus Europe Fund 3 Profiel 4 Verslag van de Beheerder 5 Jaarrekening 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Antaurus Europe Fund

H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Antaurus Europe Fund H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Antaurus Europe Fund Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Antaurus Europe Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Halfjaarrekening 2008 8 Balans 9

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Inhoud Verslag van de beheerder 2 Jaarrekening 8 Samengestelde balans, winst & verliesrekening en kasstroomoverzicht 9 Toelichting op de samengestelde balans

Nadere informatie

Halfjaarverslag. ASR Beleggingspools

Halfjaarverslag. ASR Beleggingspools Halfjaarverslag ASR Beleggingspools periode: 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene Informatie ASR Beleggingspools Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder ASR Nederland

Nadere informatie

TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG

TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE...3 TITANS FUND IN LIQUIATIE...4 ALGEMEEN...4 BELEGGINGSBELEID...5 BELEGGINGSDOELSTELLING...5 RISICOPROFIEL...5 VERSLAG VAN

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Commodity Discovery Fund Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de beheerder 4 Kerncijfers 6 Jaarrekening 2013 7 Balans per 31 december 2013 8 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2012 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 3 BELEGGINGSFONDS MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN... 5 ALGEMEEN... 5 VERGUNNING OP

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012

Commodity Discovery Fund. Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 1 Inhoudsopgave Page Algemene informatie 3 Half-jaarrekening Balans 6 Winst- en verliesrekening 7 Mutatieoverzicht

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE...3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE...4 JAARREKENING...6 BALANS PER 31 DECEMBER 2010...8 BALANS PER 25 AUGUSTUS 2009...8

INHOUDSOPGAVE...3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE...4 JAARREKENING...6 BALANS PER 31 DECEMBER 2010...8 BALANS PER 25 AUGUSTUS 2009...8 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE...4 JAARREKENING...6 BALANS PER 31 DECEMBER 2010...8 BALANS PER 25 AUGUSTUS 2009...8 WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 25 AUGUSTUS 2009 TOT

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten JAARVERSLAG

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 3 1.1 Betrokken partijen... 3 1.2 Prospectus... 3 1.3 Oprichting, structuur en uitgifte... 4 1.4 Vergunning op grond van de Wet op het financieel

Nadere informatie

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 3 1.1 Betrokken partijen...3 1.2 Prospectus... 3 1.3 Oprichting,

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

Beleggingsfonds Hoofbosch

Beleggingsfonds Hoofbosch HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2014-30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene Informatie... 3 Kerngegevens... 4 Profiel... 5 Algemeen... 5 Vergunning AFM... 5 Beleggingsbeleid... 5 Risicoprofiel...

Nadere informatie

Titans Fund JAARVERSLAG

Titans Fund JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Kerngegevens... 4 Profiel... 5 Algemeen...5 Beleggingsbeleid- en doelstelling... 6 Risicoprofiel...6 Samenstelling portefeuille / liquiditeit...

Nadere informatie

INTERNATIONALE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

INTERNATIONALE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 INTERNATIONALE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Internationale Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Internationale Aandelenfonds Internationale Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers...

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2014

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2014 Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer

Nadere informatie

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek Jaarrapport Staal Metaal & Techniek 1 april t/m 31 december 2006 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE STAAL METAAL & TECHNIEK 3 PROFIEL STAAL METAAL & TECHNIEK 4 BELEGGINGSBELEID 7 KERNCIJFERS 9 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens FONDS VOOR GEMENE REKENING HOMBURG DE PRESIDENT Jaarrapport 2010 1 Inhoudsopgave Kerngegevens 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President 5 Jaarrekening 2010

Nadere informatie