JAARVERSLAG. QTR Fund. Amsterdam. Jaarverslag april 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. QTR Fund. Amsterdam. Jaarverslag 2010. 28 april 2011"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG Amsterdam Jaarverslag april 2011

2

3 INHOUD VERSLAG VAN DE BEHEERDER... 4 JAARREKENING Balans Winst en verliesrekening Kasstroomoverzicht Algemene toelichting Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Overige gegevens CONTROLEVERKLARING Pagina 3 van 23

4 VERSLAG VAN DE BEHEERDER Algemeen Wij hebben het genoegen u hierbij het jaarverslag van het eerste boekjaar van het aan te bieden. Het bestaat uit wetenschappelijk ontwikkelde systemen die wereldwijd handelen. Deze systemen worden niet gehinderd door emoties als angst en hebzucht. Het is volledig geautomatiseerd. Door in te spelen op inefficiënties van de markt wordt geld verdiend tijdens stijgingen én dalingen van de beurs. De systemen, ontwikkeld door drie gepromoveerde chemici, nemen beslissingen op basis van historische koersgegevens. Binnen het geldt 'no cure, no pay'. QTR Invest B.V. ontvangt alleen een vergoeding als de belegger geld verdient. Het vermogen binnen het nam toe van EUR op 1 september 2009 naar EUR op 31 december Over diezelfde periode kende het een koersgroei van naar 1.098,31, ofwel een rendement van 9,83%. Terugblik Om de prestaties van de modellen van het kwantitatief te beoordelen, hanteert QTR Invest drie prestatie-indicatoren: Rendement (%): netto rendement op maandbasis Success rate (%): aantal winstgevende trades per maand Winst & verlies (%): netto rendement van alle afzonderlijke trades op dagbasis. Hieronder zijn voor alle maanden uit het eerste boekjaar de prestatie-indicatoren weergegeven. September 2009 Oktober 2009 November 2009 December 2009 Pagina 4 van 23

5 Januari 2010 Februari 2010 Maart 2010 April 2010 Mei 2010 Juni 2010 Juli 2010 Augustus 2010 Pagina 5 van 23

6 September 2010 Oktober 2010 November 2010 December 2010 De eerste eigenschap van bovenstaande box-plots is de mediaan: de meest voorkomende waarde. Deze is weergegeven middels een rode lijn. De mediaan splitst de getallenreeks in tweeën: een hogere helft en een lagere helft. Ofwel, 50% van de getallen heeft een waarde hoger dan de mediaan, terwijl de andere 50% een lagere waarde kent. De blauwe box rondom de rode lijn kadert 25% boven en onder de mediaan af. De blauwe box wordt ook wel het middenbereik genoemd. De zwarte horizontale lijnen die met een gestippelde zwarte lijn verbonden zijn aan de blauwe box heten 'whiskers'. De waarde van de bovenste whisker komt als volgt tot stand. Aan het derde kwartiel (Q3) wordt een waarde opgeteld die gelijk is aan 1,5 het middenbereik. Hierdoor ontstaat als het ware een zoekgebied. De hoogste waarde binnen dit zoekgebied vormt de zwarte horizontale lijn, ofwel de 'whisker'. Op dezelfde manier komt de 'whisker' tot stand aan de onderkant van de blauwe box. Waarden die buiten de 'whiskers' vallen worden uitbijters genoemd. Uitbijters zijn visueel weergegeven als zwarte cirkels. December 2009 was de slechtste maand in de verslagperiode met een verlies van 5,75%. De boxplot van de succes rate van deze maand maakt duidelijk dat slechts 23% van de trades met winst werd afgesloten. Dit is de laagste succes rate uit de verslagperiode. Het beste maandresultaat weer neergezet in mei 2010: +4,20%. De succes rate lag in mei 2010 met 62% ruim boven de mediaan (de rode lijn), maar dat was niet de hoogste succes rate over de verslagperiode. Deze werd namelijk neergezet in juli 2010, toen de systemen 89% van alle trades winstgevend afsloten. Pagina 6 van 23

7 Verder bleken de rendementen over het kalenderjaar 2010 opvallend stabiel: 11 van de 12 maandrendementen vielen in het middenbereik. Financiële positie op balansdatum Het fondsvermogen van het is gestegen tot EUR op 31 december De beheerder verwacht dat hierdoor de Total Expense Ratio over 2011, exclusief winstdeling, maximaal 1% zal bedragen. Het totale fondsvermogen is bijeengebracht door 14 verschillende beleggers. De grootste belegger representeert 18% van het fondsvermogen. Vanwege deze relatief brede spreiding verwacht de beheerder geen risico s als gevolg van beleggers die hun participaties ter inkoop aanbieden. Vooruitzichten De beheerder verwacht in 2011 een significante toename van het fondsvermogen te realiseren als gevolg van verhoogde marketinginspanningen. De systemen binnen het zullen continu worden gemonitord en geanalyseerd. Indien wenselijk en wetenschappelijk onderbouwd dan kunnen (aspecten van) systemen worden aangepast. Risico s De handelsprogramma s van het zijn erop gericht om de risico s voor het fonds te beperken. Risico s zijn echter niet uit te sluiten. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico s met zich mee. De waarde van een participatie in het Fonds kan zowel stijgen als dalen. De Participanten krijgen mogelijk minder terug dan zij hebben ingelegd. Belangstellenden dienen het Prospectus zorgvuldig te lezen en van de volledige inhoud kennis te nemen. In het Prospectus wordt een overzicht van alle risicofactoren gegeven die voor de Participanten in het algemeen relevant zijn in het licht van de gevolgen en de waarschijnlijkheid ervan. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Het fonds is bedoeld voor belegging op middellange tot lange termijn. Futures en hefboomwerking Het investeert in beursgenoteerde future contracten. De beperkte margeverplichtingen die gelden voor het aanhouden van een futurescontract, maken een grote financiële hefboom mogelijk. Dientengevolge kunnen relatief kleine bewegingen in het onderliggende instrument leiden tot grote winsten of verliezen. Om deze risico s te beheersen, maakt het fonds gebruik van geavanceerde risicomanagementsystemen. De gemiddelde financiële hefboom uit hoofde van futures bedroeg over de verslagperiode 168%. Inkoop deelnemingsrechten Het fonds koopt in principe op verzoek maandelijks participaties in van beleggers indien zij hun deelname willen beëindigen. Hierbij is echter altijd een opzegtermijn van 10 werkdagen van toepassing. Gedurende deze opzegtermijn loopt de participant nog steeds risico. Daarnaast kunnen zowel de beheerder als de bewaarder in bijzondere situaties de mogelijkheid tot inkoop van participaties opschorten. Wij verwijzen hiervoor naar het prospectus. Pagina 7 van 23

8 Valutarisico Het fonds handelt zowel in Euro als in vreemde valuta, met name US dollar. De beheerder beoogt het valutarisico van het fonds volledig af te dekken. Risico s als gevolg van short posities De inherente risico s van een short positie zijn groter dan die van een long positie: terwijl het maximale verlies van een long positie een plafond bereikt wanneer de waarde van het onderliggende effect nul wordt, zal het maximale verlies van een short positie afhangen van de stijging van de waarde van het onderliggende effect, een stijging die in theorie onbeperkt kan zijn. Tegenpartijrisico De beheerder heeft gekozen voor de makelaar Interactive Brokers (U.K.) Ltd. voor uitvoering van de beleggingstransacties van het fonds. Interactive Brokers staat onder toezicht van de Britse FSA. Het fonds kan liquiditeiten rentedragend uitzetten, waarbij alleen gekozen wordt voor onder regulier toezicht staande banken. Renterisico Het fonds zet de liquiditeiten die niet nodig zijn als marginverplichting rentedragend uit. De huidige marktrente die hierop wordt ontvangen fluctueert. Liquiditeits- en kasstroomrisico Het fonds heeft een beperkt liquiditeitsrisico. Er wordt gehandeld in futures op zeer liquide markten en bovendien wordt een groot deel van het fondsvermogen aangehouden op direct opeisbare bankrekeningen. Hollandse Hedge Fund Index en Tracker Het maakt sinds 1 november 2009 deel uit van de Finles/IEX Hollandse Hedge Fund Index. Deze index tracker bestaat uit hedge funds van Nederlandse bodem. Alleen fondsen die zowel long- als shortposities innemen komen in aanmerking. Bovendien moeten de fondsen in de Index open staan voor in- en uittreders. Op deze manier is de Index repliceerbaar voor beleggers. Het QTR Fund heeft een weging van 1,04% in de Finles/IEX Hollandse Hedge Fund Index. Vanaf mei 2010 is het voor beleggers gemakkelijker geworden om in deze Index te beleggen. De bedenker van de index, Finles, heeft namelijk een tracker op de Index gelanceerd: de Hollandse Hedge Fund Tracker. Deze bestaat uit 28 Nederlandse hedge funds die worden geselecteerd op basis van vier criteria: omvang, liquiditeit, kosten en correlatie met de wereldwijde beurzen. Het heeft een weging van 1,1 % in de Finles/IEX Hollandse Hedge Fund Index. Met een rendement van 21,12% over het jaar 2010 eindigde het op de derde plaats in zowel Hollandse Hedge Fund Index als de Tracker. Fund Governance Met ingang van 2010 heeft QTR Invest B.V. als beheerder van het Fonds zogenaamde Principles of Fund Governance geïmplementeerd. Deze Gedragscode is gebaseerd op de door de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) geformuleerde Principles of Fund Governance. Deze gedragscode voor fondsbeheerders heeft tot doel waarborgen te scheppen voor een integere bedrijfsvoering en een zorgvuldige dienstverlening zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht ( Wft ). De beheerder staat niet onder toezicht van de Wft en is daarmee niet verplicht tot invoering van de gedragscode. Er is echter vrijwillig gekozen tot invoering van deze gedragscode. Hiermee Pagina 8 van 23

9 wordt gericht invulling gegeven aan de wettelijke bepalingen voor integere bedrijfsvoering als genoemd in de Wft, waar artikel 17 lid 5 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft ( Bgfo ) een nadere uitwerking vormt. Amsterdam, 28 april 2011 De beheerder QTR Invest B.V. Pagina 9 van 23

10 JAARREKENING Pagina 10 van 23

11 BALANS na resultaatbestemming Toe lichting ACTIVA Vorderingen Overige vorderingen Interest Overige vorderingen Overige activa Immateriële activa Oprichtingskosten Liquide middelen 3 Bank Effectenrekening Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen 4 Fondsvermogen Wettelijke reserves Kortlopende schulden Winstdeling Accountantskosten Compensatie beheerskosten Notariskosten 351 Ontvangen toetreders Totaal passiva Pagina 11 van 23

12 WINST EN VERLIESREKENING OPBRENGSTEN Toe lichting Opbrengsten uit beleggingen Interest Waardeveranderingen van beleggingen Waardeveranderingen termijntransacties Transactiekosten Valutaresultaat 1 Koers- en omrekeningsverschillen Resultaten afdekkingstransacties Totaal opbrengsten KOSTEN Kosten beheer Winstdeling Administratievergoeding Overige kosten Bewaarvergoeding Vergoeding externe accountant Marketingkosten 107 Afschrijving oprichtingskosten Compensatie beheerskosten Totaal kosten NETTO RESULTAAT Pagina 12 van 23

13 KASSTROOMOVERZICHT 2010 KASSTROOM UIT BELEGGINGSACTIVITEITEN Opbrengsten uit beleggingen Koersresultaten beleggingen na transactiekosten Resultaten uit afdekkingstransacties Betaalde beheerskosten KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN Ontvangen toetreders Betaalde uittreders NETTO KASSTROOM KOERS- EN OMREKENINGSVERSCHILLEN MUTATIE GELDMIDDELEN Pagina 13 van 23

14 ALGEMENE TOELICHTING Algemeen Fondsgegevens Science Park XG Amsterdam Nederland Groepsverhoudingen De beheerder van het fonds is QTR Invest B.V., gevestigd te Science Park 140, 1098 XG, Amsterdam. Het fonds biedt zelf participaties aan beleggers aan maar fungeert tevens als masterfund voor het feederfund QTR Friends & Family Feeder Fund, mede beheerd door QTR Invest B.V. De beheerder voert tevens nog het beheer over de fondsen XL en QTR Buy & Switch Fund. Juridische status Het fonds is per 1 september 2009 opgericht als beleggingsfonds voor gemene rekening en heeft dus geen rechtspersoonlijkheid. Het fonds biedt alleen participaties aan met een tegenwaarde van tenminste De beheerder is daarmee op grond van artikel 4 van de Vrijstellingsregeling Wet op het financieel toezicht vrijgesteld van de verplichting om een vergunning aan te vragen onder deze wet alsmede van de doorlopende verplichtingen volgens de Wet op het financieel toezicht. Fiscale status Het fonds is voor de Nederlandse vennootschapsbelasting een besloten fonds voor gemene rekening en als zodanig fiscaal transparant. Als gevolg hiervan is het fonds zelf geen belasting verschuldigd over de beleggingswinst, maar zijn alleen de individuele participanten belastingplichtig inzake hun deelname in het fonds. Risicoprofiel Voor beschrijving van de risico s verbonden aan belegging in het fonds wordt verwezen naar het verslag van de beheerder. Uitbesteding van taken De beheerder heeft de administratie van het fonds, waaronder de financiële administratie, participantenadministratie en het opstellen van het jaarverslag, uitbesteed aan CONFIDON Breda B.V., gevestigd te Etnastraat 20, 4814 AA, Breda. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Algemeen De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Boekjaar Het boekjaar van het fonds is gelijk aan het kalenderjaar. Dit verslag betreft het eerste, verlengde, boekjaar van het fonds dat loopt van 1 september 2009 tot en met 31 december Vergelijkende cijfers Omdat dit verslag het eerste boekjaar betreft, zijn er geen vergelijkende cijfers. Pagina 14 van 23

15 Grondslagen van waardering Algemeen Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de actuele waarde. Immateriële activa Oprichtingskosten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen. Voor het nog niet afgeschreven deel van de oprichtingskosten wordt een wettelijke reserve gevormd ten laste van het fondsvermogen. Beleggingen Beursgenoteerde beleggingen worden gewaardeerd tegen de slotkoersen per balansdatum. Vreemde valuta De jaarrekening wordt opgesteld in euro s, zijnde de functionele en presentatievaluta. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum of tegen de koers per balansdatum. Alle activa en passiva in vreemde valuta worden per balansdatum omgerekend tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening. Resultaten uit transacties ter afdekking van het valutarisico worden apart verantwoord onder de post valutaresultaat in de winst- en verliesrekening. Grondslagen voor resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde en de kosten en andere lasten over de verslagperiode. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De kosten en baten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. Beleggingsresultaten Zowel gerealiseerde als ongerealiseerde beleggingsresultaten worden in het resultaat opgenomen. Aangezien de waardebepaling van de objectieve wijze plaatsvindt, namelijk op basis van regelmatige marktnoteringen op courante markten, worden de gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten niet gesplitst. Transactiekosten Aankoopkosten van beleggingen worden direct bij aankoop ten laste van het resultaat gebracht. Verkoopkosten van beleggingen worden bij verkoop ten laste van het resultaat gebracht. In de vermelde transactiekosten zijn zowel de kosten van aankoop als van verkoop van beleggingen opgenomen. Beheerskosten Voor alle kosten geldt dat zij alleen ten laste van het resultaat worden gebracht, indien dit in overeenstemming is met het prospectus. Afschrijvingen De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de betreffende immateriële en materiële vaste activa. Grondslagen voor het kasstroomoverzicht Algemeen Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Pagina 15 van 23

16 TOELICHTING OP DE BALANS 1. Beleggingen De mutaties gedurende dit boekjaar waren als volgt: 2010 indexfutures valutafutures totaal Beginwaarde Aankopen Verkopen Koersresultaten Eindwaarde Uitstaande onderliggende waarde begin Uitstaande onderliggende waarde eind Per einde boekjaar waren er geen openstaande handelsposities (indexfutures) en was er één openstaand valutafuturecontract. Kenmerkend voor futuretransacties is dat er geen sprake is van premiebetaling of ontvangst en daardoor ontbreekt dan ook een geldstroom op het moment van transactie. De vermelde aan- en verkopen betreffen dan ook de onderliggende waarde van de futuretransacties. De transacties in valutafutures dienen ter afdekking van valutarisico s. De onderliggende waarde van de valutafutures vormde een nagenoeg tegengestelde positie ten opzichte van de overige fondsactiva en -passiva in vreemde valuta. 2. Oprichtingskosten Dit betreft de kosten van oprichting van het fonds. Hierin was geen vergoeding voor de beheerder, bewaarder of aan hen gelieerde partijen begrepen. De kosten worden in een periode van 5 jaar afgeschreven. De mutaties gedurende dit boekjaar waren als volgt: 2010 Boekwaarde begin - Betaalde oprichtingskosten Afschrijving Boekwaarde eind Liquide middelen De vermelde banktegoeden zijn volledig direct opeisbaar en staan daarmee ter vrije beschikking van het fonds. Van de vermelde banktegoeden is het grootste deel rentedragend uitgezet tegen een rente van 1,9%. Pagina 16 van 23

17 Het saldo van de effectenrekening dient voor een groot deel ter dekking ( margin ) van beleggingsposities en staat daardoor niet altijd en/of volledig ter vrije beschikking van het fonds. Door de wisselende posities van het fonds fluctueert deze borgstelling. Per einde boekjaar bedroeg de margin Eigen vermogen Fondsvermogen De mutaties gedurende dit boekjaar waren als volgt: 2010 Fondsvermogen begin - Toetreders Uittreders Netto resultaat Mutatie wettelijke reserve Fondsvermogen eind Wettelijke reserve De wettelijke reserve is gevormd in verband met de activering van de oprichtingskosten. Participatiewaarde Participatiewaarde 1.000, ,3052 Rendement sinds oprichting 9,83% Aantal participaties De mutaties gedurende dit boekjaar waren als volgt: 2010 Aantal participaties begin - Toetreders 1.179,9613 Uittreders -5,5141 Aantal participaties eind 1.174, Winstdeling De beheerder ontvangt geen vaste vergoeding, maar alleen een resultaatafhankelijke winstdeling van 20,00% van de winst van het fonds. Winstdeling wordt berekend over het nieuwe netto fondsresultaat, met dien verstande dat eerdere verliezen eerst gecompenseerd dienen te worden ( high watermark ). BTW is niet van toepassing op deze vergoeding. Het verschuldigde bedrag wordt maandelijks door de administrateur vastgesteld en vervolgens door de bewaarder uitbetaald uit het fonds. Het bedrag dat gedurende het boekjaar ten laste van het resultaat is gebracht, wordt vermeld in de winst- en verliesrekening. Het bedrag dat aan het einde van het boekjaar nog uitbetaald moest worden, staat vermeld op de balans onder kortlopende schulden. Pagina 17 van 23

18 6. Compensatie beheerskosten De beheerskosten (exclusief winstdeling) zijn gelimiteerd op maximaal 3,00% van het gemiddelde fondsvermogen. Alle kosten die boven dit maximum uitgaan, worden door de beheerder gecompenseerd aan het fonds. Het te compenseren bedrag wordt maandelijks door de administrateur vastgesteld op basis van het gemiddelde fondsvermogen tot en met de betreffende maand. Het bedrag dat de beheerder gedurende het boekjaar heeft gecompenseerd, wordt vermeld in de winst- en verliesrekening. Gedurende 2010 is het fondsvermogen en daarmee ook het gemiddelde fondsvermogen substantieel toegenomen. Doordat de beheerskosten grotendeels vaste bedragen betreffen, daalde daarmee de gemiddelde kostenratio. Hierdoor ontstond er ruimte om een deel van de eerder door de beheerder gecompenseerde kosten alsnog door het fonds te laten dragen, zonder dat de kostenratio boven het maximum van 3,00% uit kwam. Per einde boekjaar staat er daarom op de balans nog een bedrag terug te betalen aan de beheerder. 7. Ontvangen toetreders Dit betreft ontvangen stortingen voor toetreders per 1 januari Pagina 18 van 23

19 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 8. Interest Dit betreft zowel de interest op de banktegoeden als op de effectenrekening. 9. Administratievergoeding De administrateur, CONFIDON Breda B.V., ontvangt een vaste vergoeding van 0,5% per jaar over het fondsvermogen tot 15 miljoen. Boven deze grens gelden lagere percentages, waarvoor verwezen wordt naar het prospectus. Er is geen minimumvergoeding van toepassing. BTW is niet van toepassing op deze vergoeding. Het verschuldigde bedrag wordt maandelijks door de administrateur vastgesteld en vervolgens door de bewaarder uitbetaald uit het fonds. 10. Bewaarvergoeding De bewaarder, Stichting Custodian, wordt bestuurd door N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, een dochteronderneming van ANT Trust & Corporate Services N.V. Laatstgenoemde voert ook de feitelijke bewaarwerkzaamheden uit. ANT ontvangt een vaste vergoeding van 0,1% per jaar over het fondsvermogen tot 25 miljoen. Boven deze grens geldt een lager percentage, waarvoor verwezen wordt naar het prospectus. Er geldt een minimumvergoeding van ,- per jaar, verlaagd tot voor het eerste boekjaar. Over deze vergoeding is 19% BTW verschuldigd welke voor rekening komt van het fonds. Het verschuldigde bedrag wordt maandelijks door de administrateur vastgesteld en vervolgens door de bewaarder uitbetaald uit het fonds. 11. Vergoeding externe accountant De externe accountant, BDO Audit & Assurance B.V., ontvangt voor controle van het jaarverslag een vaste vergoeding van per boekjaar. Over deze vergoeding is 19% BTW verschuldigd welke voor rekening komt van het fonds. Het in de winst- en verliesrekening vermelde bedrag heeft volledig betrekking op de reservering van de vergoeding voor controle van het jaarverslag Total Expense Ratio De Total Expense Ratio (TER) geeft het gemiddelde kostenniveau ten opzichte van het fondsvermogen weer en was als volgt: 2010 Gemiddeld fondsvermogen Beheerskosten exclusief winstdeling TER exclusief winstdeling (per 12 maanden) 3,00% Beheerskosten inclusief winstdeling TER inclusief winstdeling (per 12 maanden) 5,47% Pagina 19 van 23

20 13. Portfolio Turnover Rate De Portfolio Turnover Rate (PTR) geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de activa en was als volgt: 2010 Aankopen beleggingen Verkopen beleggingen Totaal beleggingstransacties (1) Toetreders Uittreders Totaal transacties participaties (2) Totaal (1) minus Totaal (2) Gemiddeld fondsvermogen Portfolio Turnover Rate 53062,13% Pagina 20 van 23

21 OVERIGE GEGEVENS Resultaatbestemming Inzake de verdeling van het resultaat is in het prospectus het volgende bepaald: 15. Distribution Policy In accordance with the Fund s investment objectives and under normal circumstances any income or gains derived will be re-invested and not distributed to the Participants. However, the Fund Manager may, at its sole discretion and at any time, decide to distribute any income or gains derived to the Participants. In this case the Participants will be notified in writing at their addresses stated in the Register. Resultaatverdeling Conform bovenstaande bestemmingsregeling is het netto fondsresultaat over 2010 toegevoegd aan het fondsvermogen. Verantwoordelijkheidsverklaring De jaarrekening is opgesteld door de administrateur onder eindverantwoordelijkheid van de beheerder. Administrateur en beheerder bevestigen hierbij dat naar hun beste weten de jaarrekening een getrouw beeld geeft en geen onjuistheden of onvolledigheden van materieel belang bevat. Breda, 28 april 2011 Amsterdam, 28 april 2011 De administrateur CONFIDON Breda B.V. De beheerder QTR Invest B.V. Pagina 21 van 23

22

23

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE...3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE...4 JAARREKENING...6 BALANS PER 31 DECEMBER 2010...8 BALANS PER 25 AUGUSTUS 2009...8

INHOUDSOPGAVE...3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE...4 JAARREKENING...6 BALANS PER 31 DECEMBER 2010...8 BALANS PER 25 AUGUSTUS 2009...8 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE...4 JAARREKENING...6 BALANS PER 31 DECEMBER 2010...8 BALANS PER 25 AUGUSTUS 2009...8 WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 25 AUGUSTUS 2009 TOT

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV BALANS PER 30 JUNI 2015 Activa (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) 30-06-2015

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

FalcInvest Interest/Bond Fund. Halfjaarverslag 2008

FalcInvest Interest/Bond Fund. Halfjaarverslag 2008 FalcInvest Interest/ Halfjaarverslag 2008 Beheerder: Bewaarder: FalcInvest Fund Management B.V. Vereenigd Trusteekantoor B.V. Plesmanstraat 62 Claude Debussylaan 24 Postbus 1047 Postbus 11063 3900 BA VEENENDAAL

Nadere informatie

(beleggingsfonds in liquidatie) Liquidatieverslag. 18 augustus 2014

(beleggingsfonds in liquidatie) Liquidatieverslag. 18 augustus 2014 (beleggingsfonds in liquidatie) Liquidatieverslag 18 augustus 2014 I N H O U D S O P G A V E VERSLAG VAN DE BEWAARDER... 3 BALANS... 5 WINST- EN VERLIESREKENING... 6 KASSTROOMOVERZICHT... 7 TOELICHTING

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Halfjaarcijfers. Teslin Capital Management BV. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

Halfjaarcijfers. Teslin Capital Management BV. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV Halfjaarcijfers Teslin Capital Management BV 2014 De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV Balans per 30 juni 2014 (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) Activa 30-06-2014

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Inhoud Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Statutaire doelstelling en personalia 4 Balans per 31 december 2013 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013 Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal Rapport inzake de jaarstukken 2013 Vendelier 4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2017 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht Juli 2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2017 2 Winst en verliesrekening van 1 januari 2017 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2016 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht augustus 2016 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2016 2 Winst- en verliesrekening van 1 januari 2016 tot en met 30

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46. JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2013 ---------------- 31-12-2012 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2015 5 Balans per 30 juni 2015 6

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 5 Balans 6 Winst- en verliesrekening 7

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2014 5 Balans per 30 juni 2014 6

Nadere informatie

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2015 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2015 3 2 Staat van baten en lasten 2015 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten 2014 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2016

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2016 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2016 3 2 Staat van baten en lasten 2016 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2013 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2013 2 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014. Vastgesteld door het bestuur d.d..

Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014. Vastgesteld door het bestuur d.d.. Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door het bestuur d.d.. Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten 2013 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Wealth Management Partners N.V. te Amstelveen. Publicatierapport 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Amsterdam nummer: 27269025

Wealth Management Partners N.V. te Amstelveen. Publicatierapport 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Amsterdam nummer: 27269025 Wealth Management Partners N.V. te Amstelveen Publicatierapport 2014 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Amsterdam nummer: 27269025 Inhoudsopgave Pagina Balans per 31 december 2014 2 Grondslagen van

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V.

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Het jaarverslag 2012 is vastgesteld op de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 april 2013 Inhoud Verkorte balans en toelichting 1.

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER TITANS FUND. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER TITANS FUND. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2012 STICHTING BEWAARDER TITANS FUND, Nederland JAARREKENING 2012 Claude Debussylaan 24 1082 MD Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34333826 Inhoudsopgave Page Bestuursverslag 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Sustainable Values Fund

Sustainable Values Fund Sustainable Values Fund Vereffeningsverslag 22/07/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...- 7 - Balans...

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Research Note Prestatie-analyse met behulp van box plots

Research Note Prestatie-analyse met behulp van box plots Research Note Prestatie-analyse met behulp van box plots Inleiding Voortdurend worden er wereldwijd enorme hoeveelheden beursdata gegenereerd en verzameld. Dit is mede te danken aan de opkomst van internet

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011 Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het QTR Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven informatie over het beleggingsfondsen

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Vereffeningsverslag 03/06/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...-

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 2 3 Ontbreken van de verklaring 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie