Pensioenreglement 2014: vrijwillige beschikbare premieregeling Stichting Notarieel Pensioenfonds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenreglement 2014: vrijwillige beschikbare premieregeling Stichting Notarieel Pensioenfonds"

Transcriptie

1 Pensioenreglement 2014: vrijwillige beschikbare premieregeling Stichting Notarieel Pensioenfonds

2 VOORWOORD Per 1 januari 2014 kent de Stichting Notarieel Pensioenfonds voor notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen een nieuwe pensioenregeling met een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Deze pensioenregeling bestaat uit een verplichte basis middelloonregeling tot een salaris van maximaal het WIA-dagloon ( voor 2014) en een vrijwillige beschikbare premieregeling voor het salaris boven het maximale WIA dagloon ( voor 2014) en voor eventuele variabele loonbestanddelen. In dit reglement is de vrijwillige beschikbare premieregeling opgenomen. De verplichte middelloonregeling is opgenomen in het Pensioenreglement 2014: middelloonregeling.

3 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Samenhang met basisregeling... 4 Artikel 2. Definities... 4 Artikel 3. Karakter van de pensioenregeling... 6 Artikel 4. Deelnemerschap... 6 Artikel 5. Keuze: opbouw pensioenkapitaal en eventueel excedent-partnerpensioen... 7 Artikel 6. Vrijwillige premies voor opbouw van een pensioenkapitaal... 8 Artikel 7. Deeltijd Artikel 8. Aanwending van het pensioenkapitaal Artikel 9. Keuze excedent-partnerpensioen Artikel 10. Einde van de deelname anders dan door pensionering Artikel 11. Gevolgen van scheiding Artikel 12. Waardeoverdracht Artikel 13. Uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen op de feitelijke pensioenleeftijd 13 Artikel 14. Uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen bij einde van de deelname anders dan door pensionering Artikel 15. Financiering van de pensioenregeling Artikel 16. Fiscale maximering Artikel 17. Inwerkingtreding... 15

4 Artikel 1. Samenhang met basisregeling 1. De begrippen en bepalingen uit de basisregeling zijn, indien en voor zover relevant, eveneens van toepassing op de beschikbare premieregeling, tenzij in het onderhavige reglement anders is aangegeven. 2. In afwijking van de basisregeling zijn de artikelen betreffende a. wezenpensioen; b. premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid; c. arbeidsongeschiktheidspensioen; d. toeslagen; e. voortzetting tijdens verlof; en f. voortzetting na einde deelname niet van toepassing in de beschikbare premieregeling. Artikel 2. Definities 1. Basisregeling: de pensioenregeling zoals vastgelegd in het pensioenreglement 2014: middelloonregeling ; 2. Beschikbare premieregeling: de pensioenregeling die is vastgelegd in het onderhavige reglement ( pensioenreglement 2014: beschikbare premieregeling ); 3. Beleggingsdepots: voor de uitvoering van de beschikbare premieregeling afgescheiden delen van het vermogen van SNPF, waarin voor rekening en risico van de deelnemers belegd wordt in verschillende beleggingsfondsen; 4. Deeltijdpercentage: a. voor de deelnemer in loondienst is dit het percentage dat wordt gevonden door het aantal uren dat de deelnemer in loondienst op grond van de arbeidsovereenkomst per week werkzaam is te relateren aan de bij de werkgever gebruikelijke arbeidsduur (normale arbeidsduur), waarbij de uitkomst ten hoogste 100% bedraagt; b. voor de ondernemer is dit het percentage dat wordt gevonden door het aantal uren dat de ondernemer op jaarbasis besteedt aan werkzaamheden op grond waarvan de ondernemer aangemerkt wordt als notaris of kandidaatnotaris te relateren aan 1800 (normale arbeidsduur), waarbij de uitkomst ten hoogste 100% bedraagt; 5. Excedent-partnerpensioen: het partnerpensioen zoals bedoeld in artikel 8 dat aan de partner van de deelnemer wordt uitgekeerd bij overlijden van de deelnemer vóór de feitelijke pensioenleeftijd;

5 6. Fracties en fractiekoers: fracties zijn beleggingseenheden in een beleggingsdepot. De fractiekoers is de koers van 1 fractie; 7. Pensioenkapitaal: het pensioenkapitaal dat wordt gevormd door de inleg van vrijwillige premies conform artikel 6 vermeerderd met het daarop behaalde rendement en verminderd met de verschuldigde kosten en is te allen tijde gelijk aan de belegde waarde van de fracties op die datum; 8. Pensioengrondslag excedent-partnerpensioen: a. voor deelnemers in loondienst: het jaarsalaris inclusief vakantiegeld en een eventuele dertiende maand (voor zover de werkgever die in de arbeidsvoorwaarden heeft vastgelegd), exclusief variabele loonbestanddelen behorend bij een normale arbeidsduur per 1 januari respectievelijk per de latere datum van aanvang van het deelnemerschap, verminderd met het maximale WIA- dagloon (voor 2014: ). Bij aanvang van het deelnemerschap in de loop van een kalenderjaar wordt de pensioengrondslag naar rato vastgesteld; b. voor ondernemers: het gemiddelde van de vijf laatst vastgestelde winsten uit onderneming vóór toevoeging aan en afneming van de oudedagsreserve en vóór de ondernemersaftrek en vermeerderd met de ten laste van de winst gebrachte premies uit hoofde van de beschikbare premieregeling, in het derde kalenderjaar voorafgaande aan het deelnemersjaar waarop de pensioenopbouw betrekking heeft, telkenjare verminderd met het maximale WIA-dagloon van het lopende kalenderjaar (voor 2014: ). Indien een deeltijdpercentage van toepassing is, zal de winst uit onderneming worden herleid naar een winst die behaald had kunnen worden bij een normale arbeidsduur. Indien de winst uit onderneming in enig jaar lager is dan het maximale WIA-dagloon, wordt de pensioengrondslag excedentpartnerpensioen geacht nihil te zijn. Voor ondernemers die minder dan vijf jaar ondernemer zijn, wordt voor wat betreft de jaren dat er geen sprake is van ondernemerschap, voor de vaststelling van genoemd vijfjaars-gemiddelde uitgegaan van de pensioengrondslag excedent-partnerpensioen van de deelnemer in loondienst. Lid 5 en lid 6 van artikel 6 (pensioengrondslag) uit de basisregeling zijn niet van toepassing op de vaststelling van de pensioengrondslag.

6 9. Pensioengrondslag vast: a. voor deelnemers in loondienst: het jaarsalaris inclusief vakantiegeld, inclusief een eventuele 13e maand (voor zover de werkgever die in de arbeidsvoorwaarden heeft vastgelegd), exclusief variabele loonbestanddelen behorend bij een normale arbeidsduur per 1 januari respectievelijk per de latere datum van aanvang van het deelnemerschap, verminderd met het maximale WIA-dagloon (voor 2014: ). Bij aanvang van het deelnemerschap in de loop van een kalenderjaar wordt de pensioengrondslag naar rato vastgesteld; b. voor ondernemers: de winst uit onderneming vóór toevoeging aan en afneming van de oudedagsreserve en vóór de ondernemersaftrek en vermeerderd met de ten laste van de winst gebrachte premies uit hoofde van de beschikbare premieregeling, in het derde kalenderjaar voorafgaande aan het deelnemersjaar waarop de pensioenopbouw betrekking heeft, verminderd met het maximale WIA-dagloon van het lopende kalenderjaar (voor 2014: ). Indien een deeltijdpercentage van toepassing is, zal de winst uit onderneming worden herleid naar een winst die behaald had kunnen worden bij een normale arbeidsduur. Voor ondernemers die minder dan drie jaar ondernemer zijn, wordt voor wat betreft de jaren dat er geen sprake is van ondernemerschap, uitgegaan van de pensioengrondslag vast van de deelnemer in loondienst. Lid 5 en lid 6 van artikel 6 (pensioengrondslag) uit de basisregeling zijn niet van toepassing op de vaststelling van de pensioengrondslag. 10. Pensioengrondslag variabel: het gezamenlijke bedrag van variabele loonbestanddelen van de deelnemer in loondienst in enig kalenderjaar. Artikel 3. Karakter van de pensioenregeling Deze regeling is een premieovereenkomst (beschikbare premieregeling) voor wat betreft de opbouw van een pensioenkapitaal. Deze regeling is een uitkeringsovereenkomst voor wat betreft het excedentpartnerpensioen. Artikel 4. Deelnemerschap 1. Als voor een notaris, toegevoegd notaris of een kandidaat-notaris een pensioengrondslag vast en/of een pensioengrondslag variabel geldt, dan kan deze er voor kiezen om deel te nemen aan de beschikbare premieregeling. Bij wisseling van werkgever dient de keuze voor deelname aan de beschikbare premieregeling opnieuw gemeld te worden.

7 2. De deelname vangt aan op de eerste dag van de maand volgend op de dag waarop het verzoek tot deelname aan deze regeling is ontvangen door het fonds, voor zover dat verzoek is binnengekomen voor de 15e van de maand. Als het verzoek later wordt ontvangen, dan vangt de deelname aan op de eerste dag van de 2e maand volgend op de dag waarop het verzoek is gedaan. 3. De deelname aan de beschikbare premieregeling eindigt op het moment dat de deelname aan de basisregeling eindigt. Daarnaast eindigt de deelname per de eerste van de maand volgend op de dag dat het verzoek om stopzetting van de deelname is ontvangen, voor zover dat verzoek is binnengekomen voor de 15e van de maand. Als het verzoek later wordt ontvangen, dan eindigt de deelname op de eerste dag van de 2e opvolgende maand waarop het verzoek is gedaan. De deelname eindigt in ieder geval uiterlijk op de laatste dag van de maand vóór de feitelijke pensioenleeftijd. Artikel 5. Keuze: opbouw pensioenkapitaal en eventueel excedent-partnerpensioen 1. De beschikbare premieregeling geeft de deelnemer de mogelijkheid om - periodiek of eenmalig - vrijwillig premies te voldoen voor de opbouw van een pensioenkapitaal. Dit pensioenkapitaal dient te worden aangewend voor de financiering van een ouderdomspensioen. Het beleggingsrisico is volledig voor rekening van de deelnemer. Bij overlijden van de (gewezen) deelnemer vóór de feitelijke pensioenleeftijd vervalt het tot het moment van overlijden opgebouwde pensioenkapitaal aan het fonds. 2. De beschikbare premieregeling geeft de deelnemer de mogelijkheid om te kiezen voor een excedentpartnerpensioen. Deze keuze hangt niet af van het wel of niet opbouwen van een pensioenkapitaal zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel. 3. De keuze voor wel of geen excedent-partnerpensioen wordt gemaakt bij aanvang van deelname aan de beschikbare premieregeling, of binnen drie maanden nadat de deelnemer een partner in de zin van de basisregeling heeft. Een keuze voor excedent-partnerpensioen kan per de eerste van de maand worden beëindigd. Een keuze voor excedent-partnerpensioen dan wel een beëindiging van die keuze dient schriftelijk aan het fonds te worden doorgegeven. Bij wisseling van werkgever dient de keuze voor een excedent-partnerpensioen opnieuw gemeld te worden.

8 Artikel 6. Vrijwillige premies voor opbouw van een pensioenkapitaal 1. De hoogte van de maximale jaarlijkse premie ter financiering van de opbouw van een pensioen kapitaal, wordt volgens onderstaande leeftijdsafhankelijke staffel vastgesteld als percentage van de pensioengrondslag vast, de pensioengrondslag variabel of de som van deze pensioengrondslagen. Leeftijdsklasse Premie uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag (vast en of variabel) ,8% ,4% ,3% ,5% ,9% ,6% ,7% ,4% ,7% ,1% ,9% 2. De deelnemer heeft de keuze om het percentage uit de hiervoor genoemde staffel te voldoen of een lager bedrag. 3. Boven op de beschikbare premie komen de administratiekosten welke worden uitgedrukt in een percentage van de premie. De administratiekosten worden jaarlijks door het bestuur van het fonds vastgesteld. Daarnaast wordt indien van toepassing de risicopremie voor het excedentpartnerpensioen apart in rekening gebracht. De administratiekosten en de eventuele risicopremie voor het excedent-partnerpensioen zijn voor rekening van de deelnemer. De administratiekosten bedragen een door het bestuur vast te stellen percentage bovenop de netto beschikbare premie. 4. Van de beschikbare premie worden onder inhouding van transactiekosten fracties aangekocht van beleggingsdepots die samengesteld zijn uit beleggingsfondsen die hieronder zijn weergegeven. De ontwikkeling van het saldo kan gevolgd worden op een voor de deelnemer geopende deelnemersrekening. Het aantal fracties vermenigvuldigd met de fractiekoers, vormt de belegde waarde op de pensioenbeleggingsrekening op dat moment. Beleggingsfondsen TKPI MM European Equity Afdekking Fund (aandelen Europa passief) TKPI MM World Equity Index Fund EUR (aandelen wereld passief) TKPI MM Emerging Markets Fund (aandelen emerging actief) TKPI MM Credit Fund (bedrijfsobligaties actief) TKPI MM Inflation Index Linked Bond Fund Germany (inflation linked staats (DL) passief) TKPI MM Fixed Income Extra Long Fund (staatsobligaties EMU)passief TKPI MM Socially Responsible Investment Fund (aandelen duurzaam beleggen) TKPI MM TKPI Savings Fund

9 5. Op de beschikbaar gestelde premie worden voor iedere storting of onttrekking transactiekosten in mindering gebracht. De onderstaande transactiekosten zijn gebaseerd op de stand van zaken per 1 januari Ze worden periodiek beoordeeld en aangepast aan de actuele marktsituatie. Daarnaast zullen beheerkosten ten laste van de beleggingsdepots worden gebracht. De TER (Total Expense Ratio) betreft de beheerskosten en is verdisconteerd in het rendement. De TER wordt periodiek getoetst en aangepast. De actuele TER is te vinden op de website van het fonds. 6. Voor de belegging van de beschikbare premie is er keuze tussen Profiel beleggen en Vrij beleggen. 7. Bij Profiel beleggen wordt de beschikbare premie belegd volgens het life-cycle principe. In de onderstaande tabel staat in welke beleggingsdepots voor de life-cycle wordt belegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van leeftijdscohorten. Binnen elk volgend leeftijdscohort wordt minder risicovol belegd dan in het voorafgaande leeftijdscohort. Bij het bereiken van een volgend leeftijdscohort wordt de belegde waarde automatisch naar dat cohort omgezet onder inhouding van transactiekosten. Aantal jaren tot pensionering Leeftijds cohorten Aandelen Wereld (passief) Aandelen Europa (passief) Life Cycle Aandelen Emerging (actief) Staatsobligaties Bedrijfsobligaties (EMU of NL/DL) (actief) (passief) Inflation linked staats (DL) (passief) >27 A 61,2% 8,5% 15,3% 6,0% 6,0% 3,0% B 54,0% 7,5% 13,5% 10,0% 10,0% 5,0% C 46,8% 6,5% 11,7% 14,0% 14,0% 7,0% D 39,6% 5,5% 9,9% 18,0% 18,0% 9,0% E 32,4% 4,5% 8,1% 22,0% 22,0% 11,0% 9-10 F 25,2% 3,5% 6,3% 26,0% 26,0% 13,0% 7-8 G 18,0% 2,5% 4,5% 30,0% 30,0% 15,0% 5-6 H 10,8% 1,5% 2,7% 55,0% 20,0% 10,0% 3-4 I 7,2% 1,0% 1,8% 70,0% 15,0% 5,0% 1-2 J 3,6% 0,5% 0,9% 80,0% 10,0% 5,0% 8. Bij Vrij beleggen heeft de deelnemer de keuze uit zeven beleggingsdepots. Deze depots variëren van een depot met 100% aandelen tot een depot met 100% obligaties en een depot dat 100% in de geldmarkt belegt. Hieronder is weergegeven hoe de beleggingsdepots zijn samengesteld: Vrij beleggen Depot Percentage Aandelen Percentage Aandelen (duurzaam beleggen) Percentage Obligaties Percentage Geldmarkt A 100% 0% 0% 0% B 75% 0% 25% 0% C 50% 0% 50% 0% D 25% 0% 75% 0% E 0% 0% 100% 0% F 0% 50% 50% 0% G 0% 0% 0% 100% 9. Bij vrij beleggen, neemt de deelnemer de verantwoordelijkheid voor de keuze van de beleggingsmix zelf. SNPF brengt aan de deelnemer jaarlijks een niet bindend beleggingsadvies uit.

10 10. Bij Vrij beleggen kan de deelnemer de beleggingsmix maandelijks aanpassen. Daarnaast kan de deelnemer de keuze voor "profielbeleggen" of "vrij beleggen" maandelijks aanpassen. Als SNPF de keuze van de deelnemer voor 20e van de maand heeft ontvangen, wordt die geeffectueerd op de laatste dag van de maand waarin het verzoek tot wijziging van de (gewezen) deelnemer ontvangen is door het fonds en tegen de op de datum van effectuering geldende fractiekoers onder inhouding van transactiekosten. 11. De premies worden in maandelijkse termijnen voldaan. 12. Omdat het pensioenkapitaal bij overlijden van de (gewezen) deelnemer vóór de feitelijke pensioenleeftijd vervalt aan het fonds, wordt het pensioenkapitaal jaarlijks verhoogd door het fonds met een extra leeftijdsafhankelijke premie welke gerelateerd is aan de hoogte van het pensioenkapitaal. Deze premie wordt vastgesteld door het bestuur van het fonds, gehoord het advies van de actuaris. 13. Voor de bepaling van de leeftijd van de deelnemer in het kader van deze regeling, wordt uitgegaan van de leeftijd van de deelnemer op 1 januari van elk kalenderjaar. Dit geldt eveneens bij aanvang van de deelname in de loop van het kalenderjaar. Artikel 7. Deeltijd 1. Voor de deelnemer voor wie een deeltijdpercentage geldt, wordt het over deze periode overeenkomstig dit pensioenreglement vastgestelde beschikbare premie of excedent-partnerpensioen vermenigvuldigd met het in deze periode geldende deeltijdpercentage. Dit lid is niet van toepassing voor de beschikbare premie die betrekking heeft op de pensioengrondslag variabel. 2. Bij een wijziging van het aantal arbeidsuren wordt het deeltijdpercentage opnieuw vastgesteld. Hierbij wordt er voor de toekomstige diensttijd steeds van uitgegaan dat het nieuw vastgestelde deeltijdpercentage van toepassing blijft. 3. Indien het deeltijdpercentage van een deelnemer in loondienst wijzigt in de periode die aanvangt tien jaar direct voorafgaand aan de pensioenrichtleeftijd, kan de deelnemer in loondienst met de notaris, maatschap of rechtspersoon waar hij in dienst is, overeenkomen dat voor de vaststelling van de opbouw van het pensioenkapitaal in deze periode geen rekening wordt gehouden met de wijziging van het deeltijdpercentage. Dit geldt uitsluitend, voor zover het nieuwe deeltijdpercentage niet lager is dan 50% van het deeltijdpercentage aan het eind van de periode direct voorafgaande aan de aanvang van de aan het slot van de eerste volzin bedoelde periode. In afwijking van het zevende lid van artikel 23 van de basisregeling (financiering van de pensioenregeling), wordt de eventuele werknemersbijdrage gedurende deze periode nader tussen de werkgever en de deelnemer in loondienst overeengekomen.

11 4. Indien het deeltijdpercentage van een ondernemer wijzigt in de periode die aanvangt tien jaar direct voorafgaand aan de pensioenrichtleeftijd, is het toegestaan dat voor de vaststelling van de opbouw van het pensioenkapitaal in deze periode geen rekening wordt gehouden met de wijziging van het deeltijdpercentage. Dit geldt uitsluitend, voor zover het nieuwe deeltijdpercentage niet lager is dan 50% van het deeltijdpercentage aan het eind van de periode direct voorafgaande aan de aanvang van de aan het slot van de eerste volzin bedoelde periode en hiertoe een schriftelijk verzoek bij het fonds is ingediend. Artikel 8. Aanwending van het pensioenkapitaal 1. Het pensioenkapitaal wordt onder aftrek van transactiekosten op de feitelijke pensioenleeftijd bij het fonds aangewend voor een ouderdomspensioen. 2. De hoogte van het op de feitelijke pensioenleeftijd aan te kopen ouderdomspensioen wordt bepaald aan de hand van de op dat moment geldende tarieven voor aankoop van ouderdomspensioen. 3. In afwijking van het eerste lid kan de (gewezen) deelnemer er voor kiezen om het ouderdomspensioen (deels) uit te ruilen voor een partnerpensioen, een en ander met inachtneming van artikel 12 (uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen op de feitelijke pensioenleeftijd). Hierbij dient artikel 14 (fiscale maximering) in acht te worden genomen. 4. In afwijking van het eerste lid kan de (gewezen) deelnemer ervoor kiezen om het pensioenkapitaal, onder aftrek van transactiekosten, bij een andere, wettelijk toegestane, pensioenuitvoerder aan te wenden voor een ouderdomspensioen onder inachtneming van de wettelijke voorwaarden. 5. Het ouderdomspensioen dat wordt aangekocht uit het opgebouwde pensioenkapitaal volgt de keuzes van de deelnemer voor wat betreft vervroegen/uitstellen, hoog-laag/laag-hoog en deeltijdpensionering uit de basisregeling. Bij uitstel van de pensioenleeftijd blijft het pensioenkapitaal conform de bepalingen van artikel 6 belegd tot de feitelijke pensioenleeftijd. Artikel 9. Keuze excedent-partnerpensioen 1. De deelnemer kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 3 kiezen voor een excedentpartnerpensioen. 2. De deelnemer betaalt voor dit excedent-partnerpensioen een separate risicopremie naast de eventuele beschikbare premie voor de opbouw van een pensioenkapitaal. Artikel 6 lid 13 is van overeenkomstige toepassing.

12 3. Het excedent-partnerpensioen bedraagt 1,3% van de laatst vastgestelde pensioengrondslag excedent-partnerpensioen vermenigvuldigd met het aantal deelnemersjaren tussen het moment van een (hernieuwde) keuze voor een excedent-partnerpensioen en de pensioenrichtleeftijd. Voor de toepassing van het in de vorige volzin bepaalde worden onder deelnemingsjaren verstaan de tijdvakken gedurende welke een keuze van de deelnemer voor een excedent-partnerpensioen geacht kan worden te gelden voor zover in deze tijdvakken ook risicopremie door de deelnemer is afgedragen. 4. Het excedent-partnerpensioen gaat in op de eerste van de maand volgend op de maand waarin de deelnemer overlijdt en het wordt uitgekeerd tot het einde van de maand waarin de partner overlijdt. Indien de deelnemer wat betreft het excedent-partnerpensioen terugkomt op een eerder gemaakte keuze kan door het fonds of de administrateur een onderzoek worden ingesteld naar de gezondheid van de deelnemer en kan de acceptatie van de keuze voor het excedent-partnerpensioen hiervan afhankelijk worden gesteld. Artikel 10. Einde van de deelname anders dan door pensionering 1. In geval van beëindiging van het deelnemerschap anders dan door overlijden of door pensionering heeft de gewezen deelnemer enkel recht op het tot dat moment op grond van deze pensioenregeling opgebouwde pensioenkapitaal. Dit pensioenkapitaal blijft conform de bepalingen van artikel 6 belegd tot de feitelijke pensioenleeftijd. 2. Wanneer de (gewezen) deelnemer heeft gekozen voor een excedent-partnerpensioen geldt dat dit zonder vergoeding van waarde vervalt bij beëindiging van het deelnemerschap anders dan door pensionering. 3. De gewezen deelnemer die bij beëindiging van de deelname anders dan door pensionering een partner heeft en reeds eerder gekozen heeft voor een excedent-partnerpensioen, behoudt gedurende de periode dat de gewezen deelnemer aansluitend aan de beëindiging van de deelname een uitkering volgens de Werkloosheidswet ontvangt, aanspraak op excedent-partnerpensioen op risicobasis. De hoogte van het excedent-partnerpensioen wordt vastgesteld alsof hetzelfde pensioen op opbouwbasis zou zijn overeengekomen. Artikel 11. Gevolgen van scheiding 1. In afwijking van de omschrijving in artikel 1 (begripsomschrijvingen) van de basisregeling wordt in dit artikel onder 'scheiding' enkel verstaan 'einde van het huwelijk door echtscheiding of scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap'. Daarnaast wordt in afwijking van de omschrijving in artikel 1 (begripsomschrijvingen) van de basisregeling in dit artikel onder 'partner' verstaan 'de persoon die met de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde gehuwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan'.

13 2. In geval van scheiding heeft de (gewezen) partner van de (gewezen) deelnemer recht op de helft van het aantal fracties waarop de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde recht heeft gekregen gedurende de deelnemingsjaren aan de beschikbare premieregeling, gelegen tussen de datum van sluiting huwelijk dan wel aangaan van geregistreerd partnerschap en het einde ervan. De verevende fracties volgen de keuzes van de (gewezen) deelnemer. Aan dit lid wordt toepassing gegeven met inachtneming van het in de Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding bepaalde, waaronder de in die wet opgenomen mogelijkheid tot het maken van afwijkende afspraken. 3. Indien de deelnemer heeft gekozen voor een excedent-partnerpensioen, geldt dat dit zonder waarde vervalt bij scheiding. 4. De (gewezen) partner van de (gewezen) deelnemer heeft de mogelijkheid om na de scheiding de uit hoofde van het tweede lid toegewezen fracties om te zetten in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen. Het fonds zal daartoe alleen overgaan indien de (gewezen) partner en de (gewezen) deelnemer deze mogelijkheid zijn overeengekomen bij huwelijkse voorwaarden of bij een bij geschrift gesloten overeenkomst met het oog op de scheiding. 5. Indien de deelnemer heeft gekozen voor een uitruil zoals bedoeld in artikel 13, verkrijgt de gewezen partner bij scheiding na de feitelijke pensioenleeftijd aanspraak op het uit die uitruil ontstane partnerpensioen volgens het bepaalde in de Wet verplichte beroepspensioenregeling (bijzonder partnerpensioen). Dit bijzonder partnerpensioen wordt betrokken bij de vaststelling van het eigen recht van de gewezen partner als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de wet verevening pensioenrechten bij scheiding betrokken. 6. De bepalingen inzake de gevolgen van scheiding uit de basisregeling zijn, voor zover relevant, van overeenkomstige toepassing. Artikel 12. Waardeoverdracht Het pensioenkapitaal uit hoofde van de beschikbare premieregeling volgt voor wat betreft een eventuele waardeoverdracht de keuzes die de deelnemer hiertoe maakt uit hoofde van de basisregeling. Artikel 13. Uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen op de feitelijke pensioenleeftijd 1. De (gewezen) deelnemer heeft op de feitelijke pensioenleeftijd het recht om een deel van het ouderdomspensioen om te zetten in partnerpensioen, zodat het totale partnerpensioen (rekening houdend met reeds bestaande aanspraken op levenslang partnerpensioen) gelijk is aan maximaal 70% van het verlaagde levenslange ouderdomspensioen. Het na een voorgaande scheiding op grond van het artikel 11 "Gevolgen van scheiding" vastgestelde gedeelte van het ouderdomspensioen dat toekomt aan de gewezen partner, wordt niet in deze ruil betrokken. 2. Het levenslange ouderdomspensioen wordt dan verlaagd op basis van een collectief actuarieel gelijkwaardige ruilvoet, die geen onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen. De ruilvoet is vermeld in de bij de basisregeling behorende bijlage.

14 3. Het ouderdomspensioen mag na de uitruil niet lager zijn dan het in artikel 78 Wet verplichte beroepspensioenregeling genoemde bedrag ( 458,06 in 2014). 4. Het volgens dit artikel door uitruil verkregen partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de dag waarop de gepensioneerde overlijdt en wordt uitgekeerd tot het einde van de maand waarin de partner overlijdt. 5. Indien de in dit artikel omschreven uitruil is uitgevoerd en er nadien sprake is van scheiding, behoudt de gewezen partner aanspraak op het volgens dit artikel vastgestelde partnerpensioen. 6. De keuze voor uitruil moet minimaal drie maanden vóór de feitelijke pensioenleeftijd schriftelijk aan het fonds worden opgegeven. Artikel 14. Uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen bij einde van de deelname anders dan door pensionering 1. De (gewezen) deelnemer heeft bij einde van de deelname anders dan door pensioneren het recht om eenmalig een deel van het opgebouwde pensioenkapitaal aan te wenden voor de inkoop van een excedent-partnerpensioen op risicobasis. Dit excedent-partnerpensioen keert uit indien de gewezen deelnemer overlijdt vóór het bereiken van de feitelijke pensioenleeftijd. Het vervalt zonder vergoeding van waarde bij het bereiken van de feitelijke pensioenleeftijd. 2. De hoogte van het excedent-partnerpensioen als bedoeld in het vorige lid bedraagt ten hoogste 70% van de laatstelijk voor de beëindiging van de deelneming geldende pensioengrondslag voor het excedent-partnerpensioen. 3. De eenmalige risicopremie wordt bepaald op basis van door het fonds te bepalen tarieven. De risicopremie wordt onttrokken aan het opgebouwde pensioenkapitaal. De onttrekking is definitief. 4. Artikel 13 lid 3 is van overeenkomstige toepassing op het in dit artikel bepaalde. Artikel 15. Financiering van de pensioenregeling 1. De vrijwillige premies voor de opbouw van een pensioenkapitaal (verhoogd met de in rekening te brengen administratiekosten) komen voor rekening van de deelnemer. De deelnemer in loondienst kan met de werkgever overeenkomen dat de werkgever (een gedeelte van) de premie voor zijn rekening neemt. 2. De risicopremie voor het excedent-partnerpensioen komt voor rekening van de deelnemer en maakt geen onderdeel uit van de vrijwillige premie voor de opbouw van een pensioenkapitaal. De deelnemer in loondienst kan met de werkgever overeenkomen dat de werkgever (een deel van) de premie voor zijn rekening neemt.

15 3. De door de deelnemer in loondienst maandelijks verschuldigde premie zoals bedoeld in lid 1 en 2 wordt in zijn geheel aan het fonds afgedragen door de werkgever. Bij deze afdracht is de werkgever gehouden om op deelnemer niveau de juiste identificatie(s) mee te geven. 4. De door de ondernemer verschuldigde premies worden door die ondernemer zelf aan het fonds afgedragen. Het vermeldde in het vorige lid is van overeenkomstige toepassing. 5. Indien een ondernemer de verschuldigde premie niet of later voldoet dan op de door het bestuur gestelde vervaldag, kan dit tot gevolg hebben dat de dekking van het excedent-partnerpensioen vervalt of kan dit tot gevolg hebben dat de vrijwillige beschikbare premie niet of later wordt aangewend voor de vorming van het pensioenkapitaal. Het beleggingsrisico is nooit voor rekening van het fonds. Artikel 16. Fiscale maximering 1. Het totale ouderdomspensioen en partnerpensioen (basisregeling en beschikbare premieregeling tezamen) bedragen niet méér dan hetgeen is toegestaan op grond van de fiscale wet- en regelgeving. 2. Als blijkt dat door aanwending van het pensioenkapitaal het ouderdomspensioen of het partnerpensioen bij ingang méér bedraagt dan is toegestaan op grond van de fiscale wet- en regelgeving, zal het meerdere worden afgekocht. Bij uitkering van deze afkoopsom zullen de wettelijk voorgeschreven inhoudingen worden gedaan. Artikel 17. Inwerkingtreding Dit pensioenreglement treedt in werking op 1 mei Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op.. april Mr. E.P. Greup Bestuurslid SNPF mr. J. Borren Secretaris SNPF

Pensioenreglement 2014: middelloonregeling. Stichting Notarieel Pensioenfonds

Pensioenreglement 2014: middelloonregeling. Stichting Notarieel Pensioenfonds Pensioenreglement 2014: middelloonregeling Stichting Notarieel Pensioenfonds 'f VOORWOORD Per 1 januari 2014 kent Stichting Notarieel Pensioenfonds voor notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017 Reglement excedent-premieregeling Versie: 1 juli 2017 Inhoudsopgave I De excedent-premieregeling van BPL Pensioen... 3 Artikel 1 Welke pensioensoorten biedt mijn excedent-premieregeling?... 3 Artikel 2

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Pensioenreglement voor notarissen, kandidaat-notarissen en toegevoegd notarissen. van. Stichting Pensioenfonds Notariaat

Pensioenreglement voor notarissen, kandidaat-notarissen en toegevoegd notarissen. van. Stichting Pensioenfonds Notariaat Pensioenreglement voor notarissen, kandidaat-notarissen en toegevoegd notarissen van Stichting Pensioenfonds Notariaat VOORWOORD Per 1 januari 2014 kent Stichting Notarieel Pensioenfonds voor notarissen,

Nadere informatie

Pensioenreglement 2014: middelloonregeling. Stichting Notarieel Pensioenfonds

Pensioenreglement 2014: middelloonregeling. Stichting Notarieel Pensioenfonds Pensioenreglement 2014: middelloonregeling Stichting Notarieel Pensioenfonds Laatstelijk gewijzigd: 26 november 2015 VOORWOORD Per 1 januari 2014 kent Stichting Notarieel Pensioenfonds voor notarissen,

Nadere informatie

Pensioenreglement voor notarissen, kandidaat-notarissen en toegevoegd notarissen van. Stichting Pensioenfonds Notariaat

Pensioenreglement voor notarissen, kandidaat-notarissen en toegevoegd notarissen van. Stichting Pensioenfonds Notariaat Pensioenreglement voor notarissen, kandidaat-notarissen en toegevoegd notarissen van Stichting Pensioenfonds Notariaat INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 4 Artikel 2. Karakter van de pensioenregeling...

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds)

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 1. De pensioenovereenkomst zoals neergelegd in dit reglement draagt het karakter van een premieovereenkomst. 2. De ingevolge

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT PPF APG per 01-01-2016. Bijlage bij artikel12b. (Nettopensioenregeling)

PENSIOENREGLEMENT PPF APG per 01-01-2016. Bijlage bij artikel12b. (Nettopensioenregeling) PENSIOENREGLEMENT PPF APG per 01-01-2016 Bijlage bij artikel12b (Nettopensioenregeling) Stichting Personeelspensioenfonds APG Artikel 1 Algemene bepalingen 1. De Stichting kent met ingang van 1 april 2015

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2015) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Nettopensioenregeling

Nettopensioenregeling Nettopensioenregeling 1 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling van SPW. SPW probeert de nettopensioenregeling

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE PENSIOENMANTEL BESCHIKBARE PREMIE 1 november 2013 UW KAPITAAL ZIJN UW MENSEN SPECIAAL VOOR WTG Cappital: een unieke pensioenregeling voor WTG De pensioenregeling bij

Nadere informatie

Middelloonregeling met voorwaardelijke toeslag. Een uitkeringsovereenkomst, ook wel Defined Benefit genoemd.

Middelloonregeling met voorwaardelijke toeslag. Een uitkeringsovereenkomst, ook wel Defined Benefit genoemd. De pensioenregeling (uitkeringsovereenkomst) per 1 januari 2016 Deze pensioenregeling is van toepassing op alle werknemers die in dienst zijn van de werkgever(s) die zijn toegelaten tot het Pensioenfonds.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2014) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

Pensioenreglement BETEREXCEDENT. Contract: /001

Pensioenreglement BETEREXCEDENT. <WERKGEVER> Contract: <LEDNR>/001 Pensioenreglement BETEREXCEDENT Contract: /001 Versie 1 januari 2015 met grondslagen per 1 januari 2015 1 Hoofdstuk I Algemene inleidende bepalingen Artikel 1 Definities 1. In dit Pensioenreglement

Nadere informatie

Reglement Nettopensioenregeling. Stichting Pensioenfonds DSM Nederland

Reglement Nettopensioenregeling. Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Reglement Nettopensioenregeling Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Uitgave 1 januari 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Bepalingen Basisregeling 3 Artikel 2 Definities 3 Artikel 3 Deelnemerschap 4

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Pensioenreglement Januari 2007 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 Inhoudsopgave ALGEMEEN...3 Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen...3 Deelneming...5

Nadere informatie

Vanaf datum van indiensttreding bij de werkgever.

Vanaf datum van indiensttreding bij de werkgever. De pensioenregeling (uitkeringsovereenkomst) Deze pensioenregeling is van toepassing op alle werknemers die in dienst zijn van de werkgever(s) die zijn toegelaten tot het Pensioenfonds. Deze regeling heeft

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011 REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2011 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo Correspondentieadres: Postbus

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek. Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen

Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek. Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen PENSIOENSPAARREGLEMENT VAN DE STICHTING PENSIOENFONDS N.V. HOEK

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave:

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave: 1 REGLEMENT VOOR VRIJWILLIGE EIGEN BIJDRAGEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Uitgangspunten van de regeling / omschrijving pensioenaanspraken

Nadere informatie

Reglement Nettopensioenregeling. Stichting Pensioenfonds DSM Nederland

Reglement Nettopensioenregeling. Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Reglement Nettopensioenregeling Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Uitgave 1 september 2016 INHOUDSOPGAVE Reglement Nettopensioenregeling Pensioenfonds DSM Nederland Pagina Artikel 1 Bepalingen Basisregeling

Nadere informatie

Reglement Nettopensioenregeling. Stichting Pensioenfonds DSM Nederland

Reglement Nettopensioenregeling. Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Reglement Nettopensioenregeling Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Uitgave 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Reglement Nettopensioenregeling Pensioenfonds DSM Nederland Pagina Artikel 1 Bepalingen Basisregeling

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling BPL

Reglement excedent-premieregeling BPL Reglement excedent-premieregeling BPL Dit reglement excedent-premieregeling BPL is een aanvulling op artikel 16 van het pensioenreglement BPL en regelt de inhoud en voorwaarden van de excedent-premieregeling.

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

Pensioengids 2015. Verplichte basis middelloonregeling & Vrijwillige aanvullende regelingen

Pensioengids 2015. Verplichte basis middelloonregeling & Vrijwillige aanvullende regelingen Pensioengids 2015 Verplichte basis middelloonregeling & Vrijwillige aanvullende regelingen Inhoudsopgave 1 Meer over de pensioengids 5 2 Uw pensioen in het kort 6 2.1 Inkomen voor uw oudedag 6 2.2 Inkomen

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

Pensioenreglement NETTOPENSIOENREGELING. Contract: /001

Pensioenreglement NETTOPENSIOENREGELING. <WERKGEVER> Contract: <LEDNR>/001 Pensioenreglement NETTOPENSIOENREGELING Contract: /001 Versie 1 januari 2016 met grondslagen per 1 januari 2016 1 Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Met ingang van 1 januari 2015 voorziet

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds KPN

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds KPN Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds KPN Reglement per 30-06-2015 Goedgekeurd in bestuursvergadering van 24 juni 2015 Inhoudsopgave PENSIOENREGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS KPN 2015... 4 ARTIKEL

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling Uitgangspunten Nettopensioenregeling Laatst gewijzigd op 20 februari 2015 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling

Nadere informatie

20-2t- 22-23- 24-25- 25.A'- Artikel 11 - Artikel 1,2 - Artikel 13- Artikel L4- Artikel l_5 -

20-2t- 22-23- 24-25- 25.A'- Artikel 11 - Artikel 1,2 - Artikel 13- Artikel L4- Artikel l_5 - t ^ t- rqq3 PENSIOENREGLEMENT van de StlchÈlng Pensioenfonds Urenco Nederland Inhoudsopgave HOOFDSTI'K I Artikel 1 - Artikel 2 - Artikel 3 - Artikel 4 - ertikel 5 - Artikel 6 INLEIDENDE BEPÀLINGEN Begripsbepal

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

HET WERKNEMERS PENSIOEN

HET WERKNEMERS PENSIOEN HET WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor adviseurs en werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2017 Overzichtelijke pensioenopbouw Blijvend lage kosten HET WERKNEMERS PENSIOEN In het Werknemers Pensioen

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW kapitaal Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE.

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE. STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE. "Pensioenreglement III Individueel aanvullend pensioen ten behoeve van levenslang ouderdomspensioen 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3

Nadere informatie

REXEL NEDERLAND REGELING 2014

REXEL NEDERLAND REGELING 2014 REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

1. Definities 4 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek

1. Definities 4 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek p18.pdf 1 08-12-14 15:49 p13.pdf 1 08-12-14 15:50 Shell Nederland Pensioenfonds Stichting UW PENSIOEN BIJ SHELL Reglement Netto Pensioenregeling - 1 januari 2015 netto pensioen 2 Inhoud 1. Definities 4

Nadere informatie

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen BeterExcedent werknemer BeterExcedent wrkn.20130301 Deze brochure gaat over de Pensioenregeling BeterExcedent, de excedentregeling van het Bedrijfstakfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw). Wanneer u via

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds KPN

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds KPN Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds KPN Reglement per 01-07-2015 Goedgekeurd in bestuursvergadering van 28 september 2015 Inhoudsopgave PENSIOENREGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS KPN 2015...

Nadere informatie

Het Werknemers Pensioen. Overzichtelijke pensioenopbouw. Blijvend lage kosten

Het Werknemers Pensioen. Overzichtelijke pensioenopbouw. Blijvend lage kosten Het Werknemers Pensioen Productinformatie voor adviseurs en werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2018 Overzichtelijke pensioenopbouw Blijvend lage kosten Het Werknemers Pensioen In het Werknemers Pensioen

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003 VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS Per 01-01-2003 Met ingang van 5-9-2014 is dit pensioenreglement gesloten voor nieuwe werknemers. Deze vrijwillige spaarregeling

Nadere informatie

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam 1 Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam d.d. 23 september 2004 Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Deelnemers...2 Artikel 3. Aard van de pensioenaanspraken...3 Artikel 4.

Nadere informatie

Pensioengids 2014. Verplichte basis middelloonregeling & Vrijwillige aanvullende regelingen

Pensioengids 2014. Verplichte basis middelloonregeling & Vrijwillige aanvullende regelingen Pensioengids 2014 Verplichte basis middelloonregeling & Vrijwillige aanvullende regelingen Inhoudsopgave 1 Meer over de pensioengids 5 2 Uw pensioen in het kort 6 2.1 Inkomen voor uw oudedag 6 2.2 Inkomen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Beschikbare Premieregeling. BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout)

Beschikbare Premieregeling. BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout) Beschikbare Premieregeling BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout) Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers van BASF Nederland B.V., Construction

Nadere informatie

Pensioenen... Vopak pensioenregeling 2015

Pensioenen... Vopak pensioenregeling 2015 Pensioenen.............................................. Vopak pensioenregeling 2015 18 juni 2015 Inhoud INTRODUCTIE ALGEMEEN... 2 Artikel 1 Algemeen... 2 Artikel 2 Deelneming... 2 Artikel 3 Pensioen en

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

NETTO PENSIOEN REGELING

NETTO PENSIOEN REGELING NETTO PENSIOEN REGELING TOTALE PENSIOENOPBOUW AOW NIEUW! NETTO REGELING PAG.03 1. WAT IS DE NETTO PENSIOENREGELING? PAG.04 Bruto vergoeding van KLM gebruiken voor deelname aan de netto pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioenreglement BETEREXCEDENT. Contract: /001

Pensioenreglement BETEREXCEDENT. <WERKGEVER> Contract: <LEDNR>/001 Pensioenreglement BETEREXCEDENT Contract: /001 Versie 1 juni 2017 met grondslagen per 1 januari 2017 1 Hoofdstuk I Algemene inleidende bepalingen Artikel 1 Definities 1. In dit Pensioenreglement

Nadere informatie

Uitgangspunten nettopensioenregeling bpfbouw

Uitgangspunten nettopensioenregeling bpfbouw Uitgangspunten nettopensioenregeling bpfbouw Algemeen BpfBOUW biedt de nettopensioenregeling aan en voert deze samen met de BeterExcedent-regeling uit. De nettopensioenregeling is een premieovereenkomst

Nadere informatie

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen BeterExcedent werknemer BeterExcedent wrkn.2014.0201 Deze brochure gaat over de Pensioenregeling BeterExcedent, de excedentregeling van het Bedrijfstakfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw). Wanneer u

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie PENSIOENREGLEMENT 2006 Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN... 4 INTRODUCTIE... 4 ARTIKEL 1 - ALGEMEEN...

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 16.0 - Tekst van 21 december 2015 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2013

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT 2013 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2013 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2013 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

BIJLAGE I: REGLEMENT BESCHIKBARE PREMIEREGELING (Premieovereenkomst) BEHORENDE BIJ HET OP 1 JANUARI 2006 IN WERKING GETREDEN PENSIOENREGLEMENT VAN

BIJLAGE I: REGLEMENT BESCHIKBARE PREMIEREGELING (Premieovereenkomst) BEHORENDE BIJ HET OP 1 JANUARI 2006 IN WERKING GETREDEN PENSIOENREGLEMENT VAN BIJLAGE I: REGLEMENT BESCHIKBARE PREMIEREGELING (Premieovereenkomst) BEHORENDE BIJ HET OP 1 JANUARI 2006 IN WERKING GETREDEN PENSIOENREGLEMENT VAN STICHTING BROCACEF PENSIOENFONDS ALGEMEEN: Voor zover

Nadere informatie

DE NETTO PENSIOEN REGELING WAT U MOET WETEN OVER DE NETTO PENSIOENREGELING

DE NETTO PENSIOEN REGELING WAT U MOET WETEN OVER DE NETTO PENSIOENREGELING DE NETTO PENSIOEN REGELING WAT U MOET WETEN OVER DE NETTO PENSIOENREGELING Vanaf 2015 bouwt u minder pensioen op in de basispensioenregeling. Daarom kunt u extra pensioen opbouwen. Hiervoor biedt het pensioenfonds

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Pensioenregeling uta-werknemers 7b 7.19 Deelnemers 70 7.20 Premies 70 7.21 Ouderdomspensioen 71 7.22 Vervroegd

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering. Hierop

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 12.0 - Tekst van 6 december 2013 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds KPN

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds KPN Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds KPN Inhoudsopgave PENSIOENREGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS KPN 2000... 4 ARTIKEL 1 DEFINITIES 4 ARTIKEL 2 VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING 7 ARTIKEL 3 AANSPRAKEN OP

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Mentor Medical Systems B.V. Crucell Holland B.V. Versie

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2015

HAGEMEYER REGELING 2015 HAGEMEYER REGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Versie 1 januari 2015. Pensioenreglement 2015

Versie 1 januari 2015. Pensioenreglement 2015 Versie 1 januari 2015 Pensioenreglement 2015 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 1 1.1. Begripsomschrijvingen... 1 1.2. Deelnemerschap... 8 1.3. Pensioenaanspraken... 9 2. OUDERDOMSPENSIOEN... 10 2.3. Ouderdomspensioen

Nadere informatie