Prospectus Triodos Groenfonds NV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prospectus Triodos Groenfonds NV"

Transcriptie

1 Prospectus Triodos Groenfonds NV Gedateerd 30 juli 2014 Statutair gevestigd te Zeist TLIM

2 Belangrijke informatie. Triodos Groenfonds NV (ISIN: NL ) is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. Als beheerder van Triodos Groenfonds treedt op Triodos Investment Management BV. Mogelijke beleggers in Aandelen worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan een belegging financiële risico s zijn verbonden. Hen wordt nadrukkelijk geadviseerd dit Prospectus zorgvuldig te lezen en van de volledige inhoud kennis te nemen. Uitgezonderd Triodos Groenfonds en Triodos Investment Management is niemand gemachtigd informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen die niet in dit Prospectus zijn opgenomen. Indien zodanige informatie is verschaft of zodanige verklaringen zijn afgelegd, dient op dergelijke informatie of dergelijke verklaringen niet te worden vertrouwd als zijnde verstrekt of afgelegd door Triodos Groenfonds of Triodos Investment Management. De afgifte en verspreiding van dit Prospectus alsmede het aanbieden, verkopen en leveren van Aandelen kan in bepaalde jurisdicties buiten Nederland onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. Triodos Groenfonds verzoekt personen die in het bezit komen van dit Prospectus zich op de hoogte te stellen van die beperkingen en zich daaraan te houden. Het Prospectus vormt geen aanbod tot het verkrijgen van Aandelen of andere financiële instrumenten en is geen uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod, of een verzoek om in te schrijven op enig Aandeel in enige jurisdictie waar dit volgens de aldaar toepasselijke regelgeving niet geoorloofd is. Triodos Groenfonds behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een inschrijving voor Aandelen geheel of gedeeltelijk te weigeren wanneer toewijzing naar mening van het Bestuur zou leiden tot aantasting van de belangen van Triodos Groenfonds of van de Aandeelhouders. Triodos Groenfonds en Triodos Investment Management aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schending van enige zodanige beperking door wie dan ook. De volgende documenten maken onderdeel uit van dit Prospectus: Statuten van Triodos Groenfonds; De laatste drie jaarverslagen alsmede het meest recente halfjaarbericht van Triodos Groenfonds. Deze documenten zijn te vinden op de website van Triodos Bank, te weten en worden op aanvraag kosteloos toegezonden. Triodos Investment Management verklaart dat zij voldoet aan de bij of krachtens de Wft gestelde regels en dat dit Prospectus voldoet aan de bij of krachtens de Wft gestelde regels. De in dit Prospectus opgenomen gegevens zijn, voor zover dat aan Triodos Investment Management redelijkerwijs bekend had kunnen zijn op de datum van dit Prospectus, in overeenstemming met de werkelijkheid en er zijn geen gegevens weggelaten waarvan de vermelding de strekking van dit Prospectus zou wijzigen. Uitsluitend Triodos Investment Management is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens zoals opgenomen in dit Prospectus. Dit Prospectus wordt geactualiseerd zodra daar aanleiding toe is. Dit Prospectus verschijnt uitsluitend in de Nederlandse taal. Op dit Prospectus is Nederlands recht van toepassing. Voor geïnteresseerden/beleggers in Triodos Groenfonds is het document Essentiële beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. Vraag er om en lees de informatie voordat u het product koopt. Het document Essentiële beleggersinformatie van Triodos Groenfonds is te vinden op de website van Triodos Bank, te weten en wordt op aanvraag kosteloos toegezonden. Bij het aanbieden van Aandelen aan Professionele beleggers die zijn gevestigd in landen die behoren bij de Europese Economische Unie ( EEU ) zal Triodos Investment Management gebruik maken van haar marketing paspoort op grond van de Alternative Investment Fund Management Directive. 2

3 Inhoudsopgave. Belangrijke informatie 2 Definities 4 Inleiding 6 Beleggingsbeleid 7 Risicoprofiel en risicofactoren 8 Kosten en vergoedingen 11 Rendementsaspecten 13 Aandeelhouders en Fonds 14 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 17 Informatieverstrekking 19 Organisatiestructuur 20 Wijziging van de voorwaarden 22 Fiscale aspecten 23 Overige informatie 25 Assurance-rapport 27 Personalia 28 Bijlage: Statuten Triodos Groenfonds NV 29 Adressen 42 3

4 Definities. Tenzij anders vermeld of nader gespecificeerd, wordt verstaan onder: Aandeelhouders Aandelen AIFMD AIFMR Algemene Vergadering Beheerder Bestuur Bewaarder Beursdag Bgfo Fonds Gelieerde beleggingsinstelling Gelieerde Partij Groene beleggingen Groenfonds Groenprojecten Intrinsieke Waarde Intrinsieke Waarde per Aandeel Prioriteitsaandelen Houders van een of meerdere Aandelen Gewone aandelen op naam in het kapitaal van Triodos Groenfonds, elk groot nominaal EUR 5 richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG Level II verordening van de Europese Commissie (Commission Delegated Regulation supplementing Directive 2011/61/EU ) De algemene vergadering van aandeelhouders van Triodos Groenfonds NV, daaronder begrepen zowel het orgaan dat gevormd wordt door stemgerechtigde aandeelhouders en andere stemgerechtigden, als de bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten Triodos Investment Management B.V. Het statutair bestuur van het Fonds, te weten Triodos Investment Management B.V. BNP Paribas Securities Services S.C.A. Een dag waarop Euronext Amsterdam open is voor handel Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Triodos Groenfonds N.V., statutair en feitelijk gevestigd te Zeist Een beleggingsinstelling die verbonden is met dan wel wordt beheerd door de Beheerder of een andere Gelieerde Partij Een entiteit die onderdeel uitmaakt van Triodos Groep Aandelen in een Groenfonds Bij ministeriële regeling aangewezen beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 5.14 lid 2 letter b van de Wet IB 2001 Projecten in het belang van de bescherming van het milieu, waaronder natuur en milieu, als bedoeld in artikel 5.14 lid 3 van de Wet IB 2001, waarvoor een groenverklaring is afgegeven Het verschil tussen de uit de balans van het Fonds blijkende waarde van de activa, verminderd met het vreemd vermogen. Dit komt overeen met de waarde van het eigen vermogen, bestaande uit kapitaal, het agio, de herwaarderingsreserve, de overige reserves en de onverdeelde winst De Intrinsieke Waarde gedeeld door het aantal geplaatste Aandelen Prioriteitsaandelen in het kapitaal van het Fonds, elk met een nominale waarde van EUR 5,. Prospectus Het onderhavige prospectus d.d. 30 juli 2014 Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen van Triodos Groenfonds 4

5 Regeling Groenprojecten 2010 Register Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Financiën van 15 maart 2010, nr. vrom/dgm/k&l , houdende regels inzake de aanwijzing van en verklaring voor in Nederland gelegen projecten welke in het belang zijn van de bescherming van het milieu, waaronder natuur en bos als gepubliceerd in de Staatscourant van 29 maart Het register van houders van Aandelen Statuten De statuten van het Fonds, zoals laatstelijk gewijzigd op 26 juni 2014 Triodos Bank Triodos Groenfonds Triodos Groep Triodos Investment Management Website Triodos Bank N.V., statutair gevestigd te Zeist Triodos Groenfonds N.V., statutair gevestigd te Zeist De economische eenheid waarin Triodos rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch met elkaar zijn verbonden Triodos Investment Management B.V., statutair gevestigd te Zeist Wet IB 2001 Wet Inkomstenbelasting 2001 Wft Wet op het financieel toezicht 5

6 Inleiding. Doelstelling Triodos Groenfonds Triodos Groenfonds (het Fonds ) heeft ten doel het beleggen van vermogen in projecten die het behoud en de ontwikkeling van natuur en milieu bevorderen. De belangrijkste sectoren waarin Triodos Groenfonds belegt zijn duurzame energie, biologische landbouw, natuur- en landschap, duurzaam bouwen en milieutechnologie. De beleggingen geschieden op een zodanige wijze dat de risico s ervan worden gespreid teneinde de beleggers in de opbrengst te doen delen. Triodos Groenfonds heeft de status van Groenfonds. Dit betekent dat Aandeelhouders, onder voorwaarden, kunnen profiteren van een gunstige fiscale behandeling van hun belegging in Triodos Groenfonds. Doel en feitelijke werkzaamheden van een Groenfonds dienen hoofdzakelijk (ten minste 70%) te bestaan in het direct of indirect beleggen van vermogen in door de Nederlandse overheid erkende Groenprojecten. Triodos Investment Management Triodos Investment Management treedt op als Beheerder en Bestuurder van Triodos Groenfonds. Triodos Investment Management is een 100% dochtermaatschappij van Triodos Bank. Deeluitmakend van de Triodos Groep, onderschrijven Triodos Groenfonds en Triodos Investment Management de missie van Triodos Bank. Missie Triodos Bank Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, milieu en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en een duurzame samenleving. De missie van Triodos Bank is: Bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat. Het voor mensen, bedrijven en organisaties mogelijk te maken bewust met geld om te gaan en daarmee duurzame ontwikkeling te bevorderen. De klanten van de bank van duurzame financiële producten en een goede service te voorzien. 6

7 Beleggingsbeleid. Regeling Groenprojecten 2010 Triodos Groenfonds belegt in projecten die in het belang zijn van natuur en milieu en die van overheidswege zijn aangewezen als Groenproject. De aanwijzing als Groenproject heeft een geldigheidsduur van maximaal 30 jaar. De aanwijzing kan voor het geheel of voor een gedeelte van een project geschieden. De criteria voor de afgifte van een Groenverklaring zijn vastgelegd in de Regeling Groenprojecten Op grond van deze regeling dient een project onder andere een minimale omvang te hebben van EUR en moet het met inbegrip van eventueel ontvangen subsidies en sponsorbijdrage enig eigen rendement opleveren. Conform de eis uit de Regeling Groenprojecten 2010 dient Triodos Groenfonds ten minste 70% van het vermogen direct of indirect te beleggen in Groenprojecten. Aard van de beleggingen Beleggingen worden hoofdzakelijk gedaan in de vorm van leningen. Deze leningen worden verstrekt op basis van hypothecaire zekerheid of bankgarantie, en/of op basis van verpanding van vorderingen en opbrengsten uit contracten. Beleggingen kunnen tevens worden gedaan door eigendom te verwerven van onroerende zaken of aandelen in vennootschappen. Een aandelenbelang waaraan zeggenschap is verbonden, zal niet meer bedragen dan maximaal 50% van het aandelenkapitaal van de betreffende vennootschap. Voorts zal Triodos Groenfonds nooit meer dan 25% van zijn vermogen beleggen in één vennootschap of project. Beleggingen kunnen naast de op de hierboven beschreven directe wijze, ook op indirecte wijze plaatsvinden. Bij een indirecte belegging is er sprake van een deelname in het kapitaal van een entiteit, bijvoorbeeld een beleggingsinstelling, die de uiteindelijke investering doet. Sectorfocus Op grond van de geldende regelgeving wordt de markt voor beleggingen in Groenprojecten met name bepaald door projecten in de sectoren duurzame energie, biologische landbouw, natuur- en landschap, duurzaam bouwen en milieutechnologie. Wijzigingen in de Regeling Groenprojecten 2010 en wijzigingen in de Wet IB 2001 kunnen aanleiding geven tot een aanpassing van het beleggingsbeleid, mits passend binnen de duurzaamheidscriteria voor financiering van Triodos Groenfonds. Geografische focus Beleggingen vinden hoofdzakelijk in Nederland plaats. Beleggingen in buitenlandse projecten, buiten het Koninkrijk der Nederlanden, waaronder projecten in ontwikkelingslanden en Centraal- en Oost-Europese landen, zullen niet meer dan 10% van het fondsvermogen bedragen. Derivaten Triodos Groenfonds kan enkel in derivaten beleggen ten behoeve van het afdekken van renterisico s en valutarisico s. Triodos Groenfonds kan voor het afdekken van het valuta risico en/of rente risico zo nodig een deel van aangehouden beleggingen tot zekerheid verbinden. Liquiditeiten Om tot op zekere hoogte te kunnen voldoen aan verzoeken tot terugkoop van Aandelen zal het Fonds minimaal 10% van zijn vermogen aanhouden in direct opvraagbare rente dragende tegoeden bij solide financiële instellingen of zorg dragen voor voldoende andere waarborgen. Triodos Groenfonds kan aanwezige liquiditeiten (tijdelijk) beleggen in rentedragende financiële instrumenten uitgegeven door in de Europese Unie gereguleerde banken en/of in financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt en met een voor het Fonds passend duurzaamheid profiel. Dit betreffen financiële instrumenten van solide duurzaam opererende ondernemingen. Het zijn instrumenten in euro. Vreemd vermogen Triodos Groenfonds kan vreemd vermogen aantrekken tot maximaal 20% van de fiscale boekwaarde van de beleggingen. Van deze mogelijkheid kan gebruik worden gemaakt voor het doen van investeringen wanneer de verwachte opbrengsten die met de aldus verkregen middelen kunnen worden gerealiseerd hoger zijn dan de kosten van deze middelen en voor het voldoen aan verzoeken tot inkoop van aandelen indien er tijdelijk een tekort aan liquiditeiten is. Triodos Groenfonds kan voor het aantrekken van vreemd vermogen zo nodig zijn beleggingen tot zekerheid verbinden. De leverageratio, de mate waarin het Fonds gebruik maakt van vreemd vermogen afgezet tegen de Intrinsieke Waarde, in het Fonds zal, berekend op grond van de zogenaamde commitment method of calculation onder normale omstandigheden 105% zijn en in uitzonderlijke gevallen maximaal 120% bedragen. Waarbij 100% betekent dat er geen leverage is. Op grond van de zogenaamde gross method of calculation zal de leverage ratio in uitzonderlijke gevallen maximaal 70% bedragen. 7

8 Risicoprofiel en risicofactoren. Risicomanagement Triodos Groenfonds belegt middelen van met name particuliere beleggers voor hun rekening en risico. De beleggingsinstelling is geschikt voor beleggers die het zich kunnen veroorloven om het belegde vermogen voor langere tijd te investeren. Voor een adequate beheersing van de voor het Fonds relevante risico s is bij de Beheerder een integraal risicomanagement systeem ingericht. Dit risico management systeem bevat het integraal risico management raamwerk, gebaseerd op het zogenaamde COSO raamwerk voor integraal risicomanagement, risico management beleid en procedures conform wetgeving en marktstandaarden en een permanente onafhankelijke risicomanagementfunctie. In het risicomanagement raamwerk is onder andere de risicomanagement functie, de risico governance (threelines-of-defence model) van de Beheerder en van het Fonds en het risicomanagement proces (identificeren, meten, mitigeren, rapporteren en evalueren) van de Beheerder beschreven. De risicomanagementfunctie is verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van het risicomanagementproces en -beleid. De risicomanager is functioneel en hiërarchisch gescheiden van de portefeuillemanager. De waarde van beleggingen kan stijgen en dalen. Beleggers lopen het risico dat ze minder of niets terug krijgen van hetgeen zij hebben ingelegd. Potentiële beleggers wordt aangeraden om dit Prospectus zorgvuldig te lezen voordat een besluit om te beleggen wordt genomen. In het bijzonder dienen daarbij de onderstaande risico s te worden doorgenomen. Bij een belegging in Triodos Groenfonds dient in ieder geval rekening te worden gehouden met de volgende risico s. De risico s zijn vermeld in volgorde van belangrijkheid voor het Fonds. Risico met betrekking tot status als Groenfonds Op grond van de status als Groenfonds heeft het Fonds de verplichting ten minste 70% van het vermogen te beleggen in Groenprojecten, daaronder begrepen kredieten ten behoeve van Groenprojecten. Indien het Fonds op enig moment minder dan 70% van het vermogen in Groenprojecten heeft belegd, dan kan dit tot belastingheffing bij het Fonds leiden. Een blijvend tekort aan Groenprojecten kan tot verlies van de status van Groenfonds leiden, waardoor de fiscale voordelen voor de Aandeelhouder vervallen. Het Fonds zal zich maximaal inspannen om een dergelijke situatie te voorkomen. Renterisico Het rendement van Triodos Groenfonds is (grotendeels) afhankelijk van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Afhankelijk van de samenstelling van de portefeuille zal een verandering van de rentevoet op de kapitaalmarkt een positief of een negatief effect hebben op de resultaten van Triodos Groenfonds. Het Fonds kan ten behoeve van het afdekken van renterisico s beleggen in derivaten.de hoogte van rente is bij nieuwe beleggingen in sterke mate afhankelijk van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt en wordt in de regel voor lange termijn vastgesteld. Debiteurenrisico Aan de beleggingen in de vorm van leningen en obligaties zijn debiteurenrisico s verbonden. Het risico bestaat dat een debiteur niet aan zijn rente- en of aflossingsverplichtingen kan voldoen. Voormelde risico s worden voor zoveel mogelijk beperkt door het verkrijgen van zekerheden in de vorm van hypotheek- en pandrechten. Het Fonds gebruikt daarnaast beoordelingscriteria bij de aanvraag en tussentijdse beoordelingen van leningen om kredietrisico s te beoordelen en waar nodig bij te sturen. Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico is het risico dat het Fonds niet over voldoende financiële middelen beschikt of niet de mogelijkheid heeft om financiële middelen te verkrijgen die benodigd zijn om aan bepaalde verplichtingen te kunnen voldoen waaronder het voldoen aan verzoeken tot inkoop van aandelen. Het risico bestaat dat leningen die het Fonds verstrekt niet op korte termijn tegen een redelijke prijs contant kunnen worden gemaakt. Dit risico wordt beperkt door minimaal 10% van het vermogen te beleggen in direct opvraagbare rentedragende tegoeden en/of zorg te dragen voor voldoende andere liquiditeitswaarborgen. Concentratierisico Het concentratierisico is het risico dat zich voor kan doen indien het Fonds een grote concentratie van beleggingen heeft in dezelfde soort(en) debiteuren of op bepaalde markten. Door de aard van het beleggingsbeleid van het Fonds investeert het Fonds in ondernemingen die (hoofdzakelijk) opereren in de duurzame sector. Ter beperking van dit risico worden verschillende vermogenstitels, te weten, leningen, obligaties en overige beleggingen gespreid over diverse sectoren, namelijk 8

9 duurzame energie, biologische landbouw, duurzaam bouwen, natuur en landschap, milieutechnologie, overheden en solide, duurzaam opererende financiële instellingen. Binnen deze sector vindt er spreiding plaats over soorten projecten en debiteuren. Risico wederpartij Een wederpartij van het Fonds kan tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van het Fonds. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt door het zorgvuldig selecteren van wederpartijen. Landenrisico Indien en voor zover het Fonds direct of indirect belegt in projecten welke zijn gelegen in ontwikkelingslanden of Centraal- en Oost-Europese landen, zijn aan deze beleggingen een aantal specifieke risico s verbonden. Veel van deze landen kennen een instabiel politiek klimaat en een relatief beperkt ontwikkeld rechtssysteem. Daarnaast bieden de betreffende projecten in sommige gevallen beperktere mogelijkheden tot het vestigen van zekerheden bij het verstrekken van financiering en de eventuele uitwinning hiervan. Om dergelijke risico s te spreiden, zal het Fonds in de regel in de regel via en/of met intermediaire samenwerkingsorganisaties in dergelijke projecten beleggen. Beleggingen in buitenlandse projecten zullen niet meer dan 10% van het fondsvermogen bedragen. Valutarisico Aan beleggingen buiten de Eurozone zijn valutarisico s verbonden. Indien van toepassing en wanneer daar naar mening van de Beheerder aanleiding toe bestaat, zal het Fonds maatregelen treffen om deze risico s te beperken. In het jaarverslag van het Fonds zal ten aanzien van beleggingen waarbij sprake is van valutarisico s worden vermeld of en in hoeverre er maatregelen zijn getroffen om deze risico s te beperken. Inflatierisico Het inflatierisico brengt met zich mee dat het rendement van het Fonds wordt aangetast door waardevermindering van de euro. In de rentevergoeding op obligaties en leningen is in beginsel rekening gehouden met een toekomstige ontwikkeling van de inflatie. Risico ten aanzien van wet- en regelgeving Het rendement voor de Aandeelhouder is mede afhankelijk van de fiscale regeling voor bezittingen in maatschappelijke beleggingen in de inkomstenbelasting en daarmee afhankelijk van politieke besluitvorming. Indien de wetgeving op dit punt wordt gewijzigd kan dit invloed hebben op het uiteindelijk rendement voor de Aandeelhouder. Fiscaal risico Gedurende het bestaan van het Fonds kan het van toepassing zijnde fiscale regime wijzigen. Dit kan tot gevolg hebben dat een gunstige omstandigheid die ten tijde van toetreding van toepassing was, ten nadele wijzigt, al dan niet met terugwerkende kracht. Zie ook paragraaf Fiscale aspecten. Risico met betrekking tot opschorting inkoop of uitgifte van Aandelen Er kunnen zich situaties voordoen waarin het Fonds genoodzaakt is de inkoop of uitgifte/verkoop van Aandelen voor langere tijd te staken. In die situaties kunnen Aandelen gedurende langere tijd niet worden verkocht of gekocht. Risico erosie fondsvermogen Triodos Groenfonds heeft de status van fiscale beleggingsinstelling. Een van de voorwaarden, die aan de status van fiscale beleggingsinstelling zijn verbonden, betreft het jaarlijks uitkeren van de fiscale winst aan de Aandeelhouders. Onder omstandigheden kan het voorkomen dat de fiscale jaarwinst hoger uitvalt dan het behaalde jaarresultaat waardoor Triodos Groenfonds meer dividend uit moe t keren dan het behaalde jaarresultaat en dat het vermogen afneemt. Risico bij afwikkeling Aandelentransacties Dit risico heeft betrekking op het feit dat een afwikkeling via het betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of levering van de verkochte respectievelijk gekochte Aandelen door de wederpartij niet of niet op tijd of zoals verwacht plaatsvindt. Alle transacties voor zover het de levering van Aandelen betreft worden afgewikkeld volgens het principe levering tegen betaling. Alle transacties voor zover het de betaling 9

10 van gekochte Aandelen betreft geschieden tegelijk met de ontvangst van de gekochte Aandelen. Liquiditeitmanagement Voor een adequate beheersing van de liquiditeit van het Fonds is bij de Beheerder een liquiditeit management raamwerk ingericht, conform Europese wetgeving en marktstandaarden. Dit raamwerk bevat o.a. beleid en procedures voor: het bepalen van de beschikbaarheid van liquiditeit om te kunnen voldoen aan financiële verplichtingen, waaronder het inkopen van aandelen. het uitvoeren van periodieke liquiditeit stresstests om het risico van een tekort aan liquiditeit vast te stellen in normale en uitzonderlijke marktomstandigheden. rapportage- en escalatielijnen in het geval er een tekort aan liquiditeit dreigt. de aansluiting van het beleggingsbeleid, het liquiditeitsprofiel en het uitstapbeleid voor beleggers. De Beheerder hanteert gestandaardiseerde methoden om de liquiditeitspositie van het Fonds te monitoren en om toekomstige liquiditeitsontwikkelingen in kaart te brengen. Conform de AIFMD-wetgeving voert de Beheerder periodieke stresstests uit om het liquiditeitsrisico van het Fonds te meten en te evalueren. Hiertoe heeft de Beheerder een handboek stresstesting opgesteld met gestandaardiseerde methoden en technieken voor het uitvoeren van stresstests ten aanzien van de liquiditeit van het Fonds. De stresstest methode is ontleend aan de Basel III wetgeving voor banken ten aanzien van liquiditeitenbeheer. Hiertoe zijn enkele liquiditeitsparameters aangepast en onderworpen aan vooraf opgestelde historische en/of hypothetische stress gebeurtenissen en scenario s. Conform de AIFMD-wetgeving, worden zowel de beleggerskant als de investeringenkant meegenomen in de stresstest. A-typische uittredingsverzoeken van beleggers zoals een tekort aan markt liquiditeit zijn onder andere onderdeel van de stresstests. 10

11 Kosten en vergoedingen. Oprichtingskosten De oprichtingskosten van Triodos Groenfonds zijn reeds ten laste van het resultaat gebracht. Beheervergoeding De Beheerder ontvangt voor haar werkzaamheden een vergoeding van 0,8% op jaarbasis van het eigen vermogen. Deze vergoeding wordt per maand (0,067%) berekend over de stand van het eigen vermogen op maandultimo, exclusief het resultaat over het lopende boekjaar met uitzondering van de ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. Zij worden door de beheerder maandelijks in rekening gebracht. Over de beheervergoeding is geen omzetbelasting verschuldigd. Marketingkosten De Beheerder verzorgt de corporate marketing van het Fonds. Voor zover daarbij gebruik gemaakt wordt van diensten van derden, worden de daarmee verband houdende kosten (inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting) ten laste van het Fonds gebracht. De marketingkosten bedragen per jaar maximaal 0,25% van het gemiddeld eigen vermogen (exclusief het resultaat over het lopende boekjaar met uitzondering van de ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen). Hiervoor wordt maandelijks een reservering gemaakt gebaseerd op verwachte kosten. Verrekening van de werkelijke kosten geschiedt aan het einde van het boekjaar. Commissarisvergoeding Voor hun werkzaamheden voor Triodos Groenfonds ontvangen de leden van de Raad van Commissarissen een vergoeding van EUR en de voorzitter een vergoeding van EUR per jaar. Kosten van bewaring en toezicht De kosten voor bewaring van de financiële instrumenten in de portefeuille en de obligatieleningen worden ten laste van het resultaat gebracht. De kosten bedroegen in 2013 EUR , inclusief omzetbelasting. De kosten voor het toezicht dat de Bewaarder uitoefent op Triodos Groenfonds zijn deels gerelateerd aan de Intrinsieke Waarde en bedragen EUR (bij een fonds omvang van EUR 600 miljoen), exclusief omzetbelasting. Kosten externe accountant De kosten van de externe accountant worden gedeclareerd op basis van het aantal gewerkte uren. Deze kosten worden rechtstreeks ten laste van Triodos Groenfonds gebracht. De kosten bedroegen in 2013 EUR , inclusief omzetbelasting. Kosten van het toezicht De kosten van het toezicht bestaan uit nota s van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. De kosten van het toezicht worden door de toezichthouder in rekening gebracht bij Triodos Investment Management, als vergunninghouder voor het beheren van beleggingsinstellingen. Triodos Investment Management belast de kosten door aan Triodos Groenfonds, voor zover deze kosten zijn toe te rekenen aan het Fonds. Over 2013 bedroegen de kosten van toezicht EUR De kosten van het toezicht zijn, evenals andere wettelijke heffingen, vrijgesteld van omzetbelasting. Transactiekosten De kosten van beleggingstransacties, voor zover die voor rekening komen van Triodos Groenfonds, inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, worden verwerkt in de aan- en verkoopprijs van de beleggingen. Zij maken onderdeel uit van de in het resultaat verantwoorde gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen. Kosten van het verlenen van opdrachten aan derden Het beheren van een deel van de leningenportefeuille wordt door Triodos Bank uitgevoerd. Deze werkzaamheden, inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, worden door de Beheerder betaald uit de ontvangen beheervergoeding. KAS BANK N.V. ontvangt voor haar werkzaamheden als fund agent, listing agent en betaalkantoor een vergoeding op jaarbasis. Deze vergoeding wordt rechtstreeks ten laste van het Fonds gebracht. De kosten voor het verlenen van opdrachten aan derden bedroegen in 2013 EUR Over een deel van deze kosten wordt geen omzetbelasting in rekening gebracht. 11

12 Overige fondskosten Overige kosten bestaan onder meer uit kosten in verband met diensten van externe adviseurs, het houden van Algemene Vergaderingen, opstelling en verspreiding van de benodigde documentatie voor het Fonds, publiciteitskosten en kosten bankgaranties. Deze kosten komen rechtstreeks ten laste van het Fonds en zijn gezamenlijk niet hoger dan 10% van de totale kosten. Kosten voor effectenbemiddeling De kosten die verschuldigd zijn voor effectenbemiddeling zijn afhankelijk van de financiële instelling die een Aandeelhouder verkiest te gebruiken. Deze kosten komen niet ten gunste of ten laste van het Fonds of de Beheerder. Voor de kosten over de afgelopen boekjaren wordt verwezen naar de jaarrekeningen van het Fonds. Kosten in verband met directe of indirecte beleggingen in andere beleggingsinstellingen Triodos Groenfonds kan in een andere beleggingsinstelling beleggen. De kosten die de andere beleggingsinstelling maakt zoals transactiekosten (aan-/verkoopkosten), beheervergoeding en overige kosten komen indirect ten laste van de Aandeelhouders. Lopende kosten De lopende kosten betreffen de totale kosten gedurende een periode van twaalf maanden, exclusief de kosten van beleggingstransacties en de interestkosten gerelateerd aan de gemiddelde Intrinsieke Waarde van het Fonds gedurende een periode van twaalf maanden. De totale kosten bedroegen in 2013 EUR De lopende kosten van Triodos Groenfonds bedroegen in ,28% van de Intrinsieke Waarde. Kosten bij inkoop en uitgifte eigen Aandelen De Beheerder heeft de hoogte van de op- en afslag ten aanzien van Aandelen vastgesteld op 0%. Dit tarief geldt zowel wanneer het Fonds eigen Aandelen moet inkopen als uitgeven. Dit betekent dat zowel de uitgifteprijs als de inkoopprijs van gelijk zijn aan de Intrinsieke Waarde per Aandeel. Het tarief is gebaseerd op de gemiddelde kosten die het Fonds bij de inkoop- of uitgifte van eigen Aandelen moet maken. De Beheerder kan het percentage van 0% aanpassen indien de gemiddelde kosten als gevolg van marktomstandigheden zijn gewijzigd. 12

13 Rendementsaspecten. Rendement Als gevolg van de eisen in de Regeling Groenprojecten 2010, zal het rendement op beleggingen in Groenprojecten veelal lager liggen dan het rendement op vergelijkbare beleggingen in projecten die niet kwalificeren als Groenproject. Het bruto rendement van Triodos Groenfonds is daardoor in de regel lager dan dat van financiële producten met een vergelijkbaar risicoprofiel. Daartegenover staat echter dat Triodos Groenfonds de status heeft van Groenfonds. Dit betekent dat Aandeelhouders, onder voorwaarden, kunnen profiteren van een gunstige fiscale behandeling van hun belegging in Triodos Groenfonds. Dit fiscale voordeel betreft een besparing aan inkomstenbelasting van maximaal 1,9% (2014) per jaar van de waarde van de Aandelen tot een maximum van EUR (2014) per belastingplichtige. Meer informatie over de fiscale aspecten van (het beleggen in) Triodos Groenfonds is opgenomen in het hoofdstuk Fiscale aspecten. Het netto rendement van een belegging in Triodos Groenfonds is daardoor in grote lijnen vergelijkbaar met het netto rendement van reguliere financiële producten met een vergelijkbaar risicoprofiel en vergelijkbare looptijd (duration). Triodos Groenfonds hanteert geen benchmark. De gepubliceerde jaarrekeningen zijn door een externe accountant gecontroleerd. Tevens is op de Website een overzicht van de gerealiseerde rendementen opgenomen. Uitkeringsbeleid Triodos Groenfonds is een fiscale beleggingsinstelling. Dit betekent dat de gerealiseerde winsten van Triodos Groenfonds jaarlijks in de vorm van dividend aan de Aandeelhouders worden uitgekeerd. Winstuitkeringen, welke binnen vijf jaar nadat zij betaalbaar zijn gesteld niet zijn opgevraagd, vervallen aan Triodos Groenfonds. Op de Prioriteitsaandelen wordt een dividend uitgekeerd van 4% van het op die aandelen gestorte kapitaal, dan wel de wettelijke rente mocht deze lager zijn. Triodos Groenfonds berekent en publiceert het rendement op basis van wijzigingen van de Intrinsieke Waarde per Aandeel. Hierbij wordt uitgegaan van het totale beleggingsresultaat, zoals blijkt uit de jaarrekening van Triodos Groenfonds. Het totale beleggingsresultaat is inclusief ongerealiseerde herwaarderingen. Ten behoeve van de berekening van het rendement wordt verondersteld dat uitgekeerde dividenden in Triodos Groenfonds worden herbelegd. Het rendement van Triodos Groenfonds is voor een groot deel afhankelijk van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt, doordat de marktwaarde van leningen en obligaties kan wijzigen als gevolg van veranderingen in marktrentes. Gegevens over het behaalde rendement Triodos Groenfonds is het oudste groene beleggingsfonds van Nederland. Het is in juni 1998 ontstaan uit een fusie van de drie groene beleggingsfondsen van Triodos Bank: Biogrond Beleggingsfonds (opgericht in 1990), Het Windfonds NV (opgericht in 1993) en Het Groene Beleggingsfonds (opgericht in 1995). Voor het behaalde rendement, een vergelijkend overzicht van de ontwikkeling van het vermogen van Triodos Groenfonds, alsmede van de baten en lasten, over de afgelopen drie boekjaren, wordt verwezen naar de jaarverslagen en jaarrekeningen van Triodos Groenfonds. 13

14 Aandeelhouders en Fonds. Kenmerken van de Aandelen Aandeelhouders hebben alle rechten die de wet en de Statuten daaraan verbinden. Deze rechten betreffen onder andere het recht om algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en stem uit te brengen en het recht op winst- en eventuele andere uitkeringen, zoals het recht op een liquidatieuitkering. Er bestaat geen verplichting voor Aandeelhouders om eventuele tekorten van het Fonds aan te zuiveren. Aandelenkapitaal Het maatschappelijk kapitaal van Triodos Groenfonds bedraagt EUR , verdeeld in Aandelen en vijf Prioriteitsaandelen. Alle Aandelen hebben een nominale waarde van EUR 5 en luiden op naam. Voor Aandelen worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. De Beheerder houdt een Register bij, waarin de namen en adressen van houders van Aandelen zijn opgenomen, met vermelding van het aantal Aandelen waarop zij recht hebben, het op ieder Aandeel gestorte bedrag en de datum waarop zij het Aandeel hebben verkregen. Elk Aandeel geeft recht op een evenredig deel in het vermogen van Triodos Groenfonds voor zover dit aan de houders van Aandelen toekomt. Bij uitgifte van nieuwe Aandelen is per aandeel een uitgifteprijs verschuldigd. Eerst nadat deze in het vermogen van het Fonds is gestort, kunnen aan de uitgegeven Aandelen rechten worden ontleend. De Aandelen worden verhandeld via Euronext Fund Services. Prioriteitsaandelen Alle Prioriteitsaandelen luiden op naam en worden gehouden door Stichting Triodos Holding. Stichting Triodos Holding stelt het belang van het Fonds en het behoud van de identiteit van het Fonds voorop bij de uitoefening van haar rechten die aan de Prioriteitsaandelen verbonden zijn. Het in de Statuten bepaalde met betrekking tot Aandelen en Aandeelhouders is van toepassing op de Prioriteitsaandelen en de houder van Prioriteitsaandelen, tenzij anders is bepaald. Op hoofdlijnen hebben de Prioriteitsaandelen de volgende bijzondere rechten: het verlenen van voorafgaande goedkeuring aan besluiten van de Algemene Vergadering tot wijziging van de Statuten of tot ontbinding van het Fonds; het ontvangen van een dividend ten bedrage van vier procent (4%) van het op de Prioriteitsaandelen gestorte kapitaal, dan wel de wettelijke rente indien deze lager mocht zijn, Voormelde uitkering komt ten laste van het bedrag dat overblijft van de winst die uit de vastgestelde jaarrekening blijkt, en overblijft nadat eventueel een bedrag voor het vormen of verstrekken van reserves i s gereserveerd; ontvangst van een uitkering gelijk aan de nominale waarde van de Prioriteitsaandelen bij liquidatie van het Fonds, waarna het restant aan de Aandeelhouders wordt uitgekeerd. Inkoop en uitgifte van Aandelen Het Fonds heeft een open-end structuur. Dit betekent dat het Fonds in beginsel bereid is op dagbasis ten laste van de activa aandelen in te kopen dan wel uit te geven. Per beursdag kent het Fonds één handelsmoment. De zogenaamde cut-off time is bepaald op uur (CET). Dit betekent dat een order uiterlijk om uur door het Fonds dient te zijn ontvangen om te worden uitgevoerd tegen de transactieprijs die de volgende Beursdag ( T ) zal worden vastgesteld. De orders die na dit tijdstip worden ontvangen, zullen worden verwerkt op basis van de transactieprijs van de eerstvolgende waarderingsdag ( T+1 ) na deze Beursdag. Indien er sprake is van een tijdelijke opschorting of beperking van de uitgifte of inkoop van Aandelen deelt de Beheerder dit onverwijld mede op de Website. Ook stelt de Beheerder de bevoegde toezichthouder op de hoogte. Limitering en/of opschorting Er kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen waaronder de Beheerder besluit dat de inkoop en/of uitgifte van Aandelen tijdelijk wordt beperkt of opgeschort. Deze beperking of opschorting kan geheel of gedeeltelijk zijn. De volgende omstandigheden kunnen leiden tot beperking en/of opschorting: niet of slecht functionerende communicatiemiddelen of berekeningsfaciliteiten of andere redenen waardoor de waarde van het Fonds niet, niet tijdig of niet met de gewenste nauwkeurigheid kan worden bepaald; een technische storing waardoor het Fonds tijdelijk geen Aandelen kan inkopen of uitgeven; politieke, economische, militaire of monetaire factoren die verhinderen dat de Beheerder de waarde van het Fonds voldoende nauwkeurig kan bepalen; omstandigheden waardoor het Fonds feitelijk niet onmiddellijk kan voldoen aan de hoeveelheid verzoeken tot inkoop of uitgifte van Aandelen; 14

15 andere gevallen waardoor naar de mening van de Beheerder de belangen van Triodos Groenfonds of de Aandeelhouders door inkoop en/of uitgifte kunnen worden aangetast; De Beheerder streeft ernaar steeds voldoende waarborgen aanwezig te hebben, opdat aan de verplichting om in te kopen en terug te betalen kan worden voldaan. Dividend Vanwege de status van fiscale beleggingsinstelling dient het Fonds de voor uitkering beschikbare winst (gedefinieerd in het Besluit Beleggingsinstellingen 1970) binnen acht maanden na afloop van elk boekjaar uit te keren. Dividenduitkeringen worden in beginsel in contanten gedaan. Indien de liquiditeitspositie van het Fonds naar het oordeel van de Beheerder zodanig is dat een uitkering de vorm van aandelen noodzakelijk is, wordt voorgesteld om de uitkering in aandelen te laten doen, dan wel in combinatie met contanten. Eventueel zal er een keuzerecht bestaan. Het is mogelijk om, indien daar aanleiding toe bestaat, tot uitkering van interim-dividend over te gaan. Tenzij de Algemene Vergadering een ander tijdstip vaststelt zijn dividenden onmiddellijk betaalbaar na vaststelling, wat gezien de fiscale status van beleggingsinstelling inhoudt dat dit in ieder geval binnen acht maanden na afloop van het boekjaar dient te geschieden. De betaalbaarstelling van de dividenden, de samenstelling van de dividenden alsmede de wijze van betaalbaarstelling wordt bekendgemaakt op de Website. Einde van het Fonds Het Fonds kan worden ontbonden door de Algemene Vergadering na voorafgaande goedkeuring van de houders van Prioriteitsaandelen. In de oproeping van een Algemene Vergadering waarin een voorstel tot ontbinding van het Fonds aan de orde wordt gesteld, zal hiervan melding worden gemaakt. Een afschrift van het voorstel tot ontbinding zal tot het einde van de vergadering voor Aandeelhouders op het kantoor van het Fonds ter inzage liggen en kosteloos verkrijgbaar zijn. Indien het Fonds wordt ontbonden, geschiedt de liquidatie van de zaken door de Beheerder onder toezicht van de Raad van Commissarissen. Bij de liquidatie zullen uit de baten eerst de schulden en de kosten van liquidatie worden voldaan en vervolgens wordt aan de houders van Prioriteitsaandelen het nominale bedrag van hun aandelen uitgekeerd. Het restant zal daarna worden verdeeld onder de overige Aandeelhouders. Stembeleid van het Fonds Daar waar het Fonds zelf stemrechten ten aanzien van andere vennootschappen heeft en deze kan uitoefenen, zal het zich laten leiden door de zogenaamde business principles van Triodos Bank, de belangen van Aandeelhouders en overige belanghebbenden. Het Fonds verstrekt vooral leningen aan kredietnemers en houdt slechts in beperkte mate aandelen in andere vennootschappen. Vandaar dat het Fonds ook in beperkte mate over kan gaan tot het uitoefenen van stemrechten. Belangenverstrengeling Potentiële beleggers worden erop gewezen dat de Beheerder, de Bewaarder, bestuurders en aandeelhouders betrokken kunnen zijn bij andere financiële, investeringsen professionele activiteiten die kunnen leiden tot een belangenconflict met het beheer, de bewaring en de administratie van Triodos Groenfonds. Er wordt getracht om potentiële belangenconflicten zoals bijvoorbeeld tussen de belangen van de beleggers, belangen van andere partijen maar ook tussen verschillende beleggingsinstellingen of mandaten die de Beheerder beheert, zoveel mogelijk te vermijden. Beleggers worden er op gewezen dat het volledig vermijden van belangenconflicten kan leiden tot beperktere investeringsmogelijkheden voor het Fonds hetgeen een negatieve impact kan hebben op de prestaties van het Fonds. De Beheerder zal elke potentieel belangenconflict op zich zelf staand beoordelen en beheren. De Beheerder zal wanneer een belangenconflict zich voordoet op redelijke en billijke wijze handelen in het belang van de aandeelhouders bij het omgaan van een belangenconflict. Indien zich een belangenconflict heeft voorgedaan dat mogelijk negatieve gevolgen heeft voor aandeelhouders, wordt dit vermeld op de Website en zal dit ook worden vermeld in het jaarverslag. Gelijke behandeling van aandeelhouders De Beheerder zal een eerlijke behandeling van Aandeelhouders waarborgen door zich bij de uitvoering van zijn taak te houden aan dit Prospectus, de Statuten en de op de Beheerder en het Fonds toepasselijke wet- en regelgeving. De Beheerder kan met Aandeelhouders aanvullende afspraken maken indien dit in het belang van het Fonds en haar aandeelhouders is. Hierbij zal de Beheerder Aandeelhouders die zich in vergelijkbare omstandigheden bevinden gelijk behandelen. 15

16 Vergoedingen De Beheerder verschaft of ontvangt, al dan niet rechtstreeks, geen vergoeding, provisie of enige andere niet-financiële vergoeding anders dan: a) een vergoeding, provisie of enige ander niet-financiële vergoeding betaald of verschaft door of aan het Fonds, of een persoon die namens het Fonds handelt; b) een vergoeding, provisie of enige ander niet-financiële vergoeding betaald of verschaft door of aan een derde partij, of een persoon die namens die derde partij handelt, waarbij de Beheerder kan aantonen dat: - de aandeelhouder op uitvoerige, accurate en begrijpelijke wijze mededeling wordt gedaan van het bestaan, de aard en het bedrag, of indien het bedrag niet kan worden achterhaald, de wijze van berekening daarvan, van de provisie voordat de desbetreffende dienst wordt verleend; - de betaling van de vergoeding of provisie de kwaliteit van de desbetreffende dienst ten goede komt en geen afbreuk doet aan de verplichting van de Beheerder om zich in te zetten voor de belangen van het Fonds c) vergoedingen of provisies die noodzakelijk zijn voor het verlenen of mogelijk maken van de betreffende dienst, zoals bewaarkosten, transactiekosten, advieskosten, toezichtkosten en andere kosten die gezien hun aard geen afbreuk doen aan de verplichting van de Beheerder om zich in te zetten voor de belangen van het Fonds en Aandeelhouders. 16

17 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Vaststelling Intrinsieke Waarde De Intrinsieke Waarde per Aandeel wordt iedere Beursdag vastgesteld door de Beheerder. De Intrinsieke Waarde per Aandeel in euro s wordt berekend door de Intrinsieke Waarde te delen door het aantal uitstaande Aandelen. De wijze van waardering van de beleggingen wordt hierna beschreven. De Intrinsieke Waarde per Aandeel wordt iedere Beursdag om CET op de Website gepubliceerd. Waardering beleggingen De beleggingen worden gewaardeerd door de Beheerder op de wijze als is vastgelegd in het fondsspecifieke waarderingsbeleid. De Beheerder baseert zich hierbij op de informatie die de Beheerder heeft ontvangen dan wel ter beschikking heeft per soort belegging, zoals hierna wordt toegelicht. De Beheerder heeft zijn processen zodanig ingericht dat de vaststelling van de waarde van de beleggingen functioneel onafhankelijk plaats vindt van de afdelingen die het beleggingsbeleid uitvoeren, conform het waarderingsbeleid van de Beheerder. De Beheerder kan bij de vaststelling van de waarde van een belegging gebruik maken van een externe taxateur. Wanneer de Beheerder een externe taxateur aanstelt, kan dit uitsluitend een wettelijk erkende (externe) taxateur zijn die voldoende professionele waarborgen kan overleggen. De beleggingen worden gewaardeerd op basis van reële waarde. Transactiekosten bij aankoop van beleggingen worden als onderdeel van de kostprijs geactiveerd. Bij verkoop van beleggingen worden verkoopkosten ten laste van de opbrengstwaarde gebracht. De reële waarde wordt als volgt bepaald. Leningen Leningen in West-Europese OESO-landen worden dagelijks intern gewaardeerd op de reële waarde. Deze wordt bepaald op basis van de contante waarde van de toekomstige kasstromen. De resterende looptijd en rentevastperiode worden daarbij in acht genomen. De gehanteerde rekenrente is de IRS en Euribor-rente voor vergelijkbare financieringen met een looptijd overeenkomstig de resterende rentevastperiode van de lening, verhoogd met een marktconforme risico-opslag voor debiteurenrisico s, fiscale faciliteiten, valuta, projectfase of eventuele andere aan de lening gerelateerde variabelen. De gebruikte risico-opslagen worden zo veel mogelijk door een onafhankelijke partij, Bloomberg Valuation Services, aangeleverd. Hogere rentevoeten of risico-opslagen of verlaging van fiscale faciliteiten hebben negatief effect op de waardering van leningen. Zonodig wordt op de waardering van een lening een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht. Bij het vormen van voorzieningen, classificatie van leningen naar risicocategorieën en projectgerelateerde variabelen is er sprake managementinschattingen. De Beheerder maakt gebruik van onafhankelijk van de operationele zaken opererende multidisciplinaire kredieten waarderingscommissies om de waarderingsmethodiek te monitoren en managementinschattingen zo prudent mogelijk te maken. Leningen in opkomende landen worden ook gewaardeerd op basis van reële waarde. Over het algemeen bestaat voor de leningen geen actieve markt. Gezien de aard van de leningen, het feit dat er geen actieve markt is voor deze leningen, de subjectieve aannames ten aanzien van de rentebepaling en de relatief korte rentevaste perioden, heeft het renterisico een beperkte invloed op de waardering en zal de reële waarde nagenoeg gelijk zijn aan de nominale waarde na aftrek van eventuele voorzieningen en rekening houdend met valutakoersen. Indien gedurende de verslagperiode de marktrente naar het oordeel van de Beheerder significant wijzigt zal de reële waarde worden berekend op basis van de bovengenoemde methode voor contante waarde berekening voor leningen bepaald worden. Aandelen Aandelenbelangen in niet-beursgenoteerde ondernemingen worden gewaardeerd op basis van de contante waarde van de toekomstige kasstromen. De gehanteerde rekenrente is gelijk aan het marktconforme rendement, dat is opgebouwd uit een risicovrije rentevoet, verhoogd met diverse risicopremies. Beleggingen met een beursnotering (onder andere obligaties) Beleggingen met een beursnotering worden gewaardeerd tegen de laatst bekende beurskoers die na de zogenaamde cut-off tijd en voor het handelsmoment zal liggen. Derivaten Derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde. Waardemutaties ten aanzien van deze posten worden via de winst- en verliesrekening verantwoord via ongerealiseerde waardeveranderingen. Beleggingen in beleggingsinstellingen Beleggingen in beleggingsinstellingen zonder een notering aan een effectenbeurs worden ten minste éénmaal per kwartaal door de Beheerder naar beste kunnen gewaardeerd op reële waarde op basis van door de 17

18 betreffende instelling overlegde financiële gegevens en andere voor de waardering relevant geachte informatie. Waardering overige activa en passiva De overige activa en passiva van het Fonds worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd. Zo nodig worden vorderingen na aftrek van voorzieningen wegens mogelijke oninbaarheid gewaardeerd. Herwaarderingen Mutaties als gevolg van (on)gerealiseerde herwaardering van beleggingen worden via de winst- en verliesrekening verwerkt. Het deel van het resultaat dat betrekking heeft op positieve ongerealiseerde herwaardering zal niet worden uitgekeerd aan Aandeelhouders, maar zal via de resultaatverdeling worden toegevoegd aan de herwaarderingsreserve. Negatieve ongerealiseerde herwaarderingen worden bij de bepaling van het resultaat ten laste van de overige reserves gebracht. aandeelhouders vergoeden indien de afwijking meer dan 1% van de correct berekende Intrinsieke Waarde bedraagt. Indien dit het geval is, worden Triodos Bank en KAS Bank NV geïnformeerd. Deze laatste traceert partijen die betrokken zijn bij de transacties die op foutieve Intrinsieke Waarde per Aandeel tot stand zijn gekomen. Overige partijen worden in samenwerking met Euronext Fund Service getraceerd. De benadeelde partijen worden vergoed voor het verschil tussen de werkelijke en de foutief tot stand gekomen transactieprijs maal het aantal aandelen dat verhandeld is. Het kan zijn dat er een drempel wordt vastgesteld waaronder geen compensatie plaatsvindt. Resultaatbepaling Opbrengsten uit rente en andere opbrengsten worden ten gunste van het boekjaar gebracht waarop zij betrekking hebben. Baten uit hoofde van winstuitkeringen op overige financiële beleggingen worden in het jaar van betaalbaarstelling verantwoord. Bij de bepaling van de kosten wordt rekening gehouden met nog te betalen en vooruitbetaalde kosten. Compensatie voor onjuist berekende Intrinsieke Waarde Voor de transacties van Triodos Groenfonds geldt de volgende compensatieregeling ingeval na vaststelling van de Intrinsieke Waarde per Aandeel blijkt dat deze niet correct is vastgesteld: Mogelijke oorzaken van een incorrecte vaststelling kunnen zijn: administratieve of rekenfouten, foutieve orderuitvoering inzake aan- en verkoop van beleggingen, aan- en verkoop van beleggingen blijken in strijd te zijn met het Prospectus, niet tijdige bepaling van de Intrinsieke Waarde per Aandeel. Indien er sprake is van een onjuist berekende Intrinsieke Waarde per Aandeel zal de Beheerder eventueel nadelige gevolgen aan de zittende en/of toe- en uittredende 18

19 Informatieverstrekking. Verslaglegging Het boekjaar van het Fonds is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt het Fonds het jaarverslag openbaar. Het jaarverslag omvat het verslag van de Beheerder, het pre-advies van de Raad van Commissarissen, de jaarrekening en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek. Openbaarmaking van de jaarrekening en het jaarverslag vindt plaats door deponering bij de Kamer van Koophandel. Jaarlijks binnen twee maanden na afloop van de eerste helft van het boekjaar maakt het Fonds de halfjaarlijkse financiële verslaglegging openbaar. In dit halfjaarbericht worden de cijfers over de eerste helft van het boekjaar opgenomen. Het jaarverslag en het halfjaarbericht van Triodos Groenfonds worden op de Website gepubliceerd. Gelijktijdig met de openbaarmaking van de beide verslagen maakt de Beheerder via de Website de plaats bekend waar het desbetreffende verslag voor Aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar is. Overige informatie Op de Website is onder andere de volgende informatie te vinden: Essentiële beleggersinformatie van het Fonds; gegevens van de Beheerder en het Fonds, welke op grond van enig wettelijk voorschrift in het handelsregister moeten worden opgenomen; een kopie van de vergunning van de Beheerder, op grond waarvan deze bevoegd is de beheeractiviteiten te verrichten; de Statuten; de maandelijks op te stellen opgave met toelichting, zoals bedoeld in artikel 50, lid twee, Bgfo inhoudende: i. de totale waarde van de beleggingen van het Fonds; ii. de samenstelling van de beleggingen van het Fonds; iii. het aantal bij Aandeelhouders uitstaande Aandelen; iv. de Intrinsieke Waarde per Aandeel; zogenaamde factsheets met kerninformatie over het Fonds. Op verzoek worden voormelde stukken in kopie, al dan niet tegen kostprijs, aan gerechtigden beschikbaar gesteld. 19

20 Organisatiestructuur. Algemeen Triodos Groenfonds is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a Burgerlijk Wetboek, statutair gevestigd te Zeist. De Statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 26 juni 2014, bij notariële akte verleden voor Mr M.D.P. Anker, notaris te Amsterdam. Het Fonds is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer ingeschreven. Triodos Groenfonds is een beleggingsinstelling die valt onder het bereik van de AIFMD. Onder deze Europese richtlijn, die is geïmplementeerd in de Wft, vallen alle beleggingsinstellingen die niet als instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE) kwalificeren. Deze beleggingsinstellingen worden ook wel alternatieve beleggingsinstellingen genoemd. Bestuur en Beheer Triodos Investment Management is de statutair bestuurder van het Fonds. Triodos Investment Management is tevens beheerder van het Fonds. Op 12 december 2000 is Triodos Investment Management opgericht en is als zodanig een 100% dochtervennootschap van Triodos Bank. Triodos Investment Management is statutair gevestigd te Zeist en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Triodos Investment Management beschikt over een vergunning om op te treden als beheerder van beleggingsinstellingen, in de zin van artikel 2:65 Wft. De Autoriteit Financiële Markten is de vergunningverlenende toezichthouder en voert het gedragstoezicht uit. De Nederlandsche Bank N.V. oefent het prudentiële toezicht uit. Triodos Investment Management zal vanaf 22 juli 2014 beschikken over een AIFMD vergunning op grond van artikel 2:65 Wft. De Beheerder dekt het potentiële beroepsaansprakelijkheidsrisico als gevolg van de activiteiten die zij voor Triodos Groenfonds verricht af door het aanhouden van additioneel eigen vermogen ter hoogte van de in de Wft vastgelegde vereisten. Het bestuur van Triodos Investment Management bestaat uit: Lid van de Board of Directors van Triodos SICAV II; Lid Bestuur Stichting Triodos Renewable Energy for Development Fund; Lid Bestuur Stichting Triodos Sustainable Trade Fund; Penningmeester Bestuur Stichting Max Havelaar; Lid Raad van Advies Woman in Financial Services Netherlands; Lid van de Board of Directors bij Global Impact Investing Network. De heer M.A.S. Jongeneel (1973) De voornaamste functies die de heer Jongeneel uitoefent naast zijn bestuurfunctie van Triodos Investment Management zijn: Lid van de Board of Directors van Triodos SICAV I; lid van de Raad van Commissarissen en lid van de audit commissie bij Sustainalytics Lid Raad van Toezicht en lid van de audit commissie van ziekenhuis Zuwe Hofpoort; lid van denktank Worldconnectors; lid van de Raad van Advies van de Stichting laluz; lid van de Raad van Advies van Social Enterprise Nederland. Triodos Investment Management is tevens statutair bestuurder en beheerder van andere beleggingsinstellingen van Triodos Groep. Een actueel overzicht van en informatie over deze beleggingsinstellingen staat op de Website. Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur van het Fonds en de uitvoering van het beleggingsbeleid. Daarnaast staat de Raad van Commissarissen de Beheerder ter zijde met advies. Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering. Op de verschijningsdatum van dit Prospectus bestaat de Raad van Commissarissen van het Fonds uit de volgende leden: Mevrouw M.M. Elings-van Hooidonk (voorzitter) De heer J.T.H.M. Kortenhorst De heer H.H. Raué Mevrouw A. Rijckenberg Mevrouw S. van Waveren De leden van de Raad van Commissarissen van Triodos Groenfonds en de leden van het Bestuur van Triodos Investment Management kiezen domicilie ten kantore van Triodos Groenfonds. Mevrouw M.H.G.E. van Golstein Brouwers (1958). De voornaamste functies die mevrouw Van Golstein Brouwers uitoefent naast haar bestuurfunctie van Triodos Investment Management zijn: 20

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

AEGON Paraplufonds I. Prospectus

AEGON Paraplufonds I. Prospectus AEGON Paraplufonds I Prospectus Inleiding Het AEGON Paraplufonds I (het AEGON Paraplufonds ), dat op 19 april 2000 tot stand is gekomen, is een initiatief van AEGON Bank. Het beoogt beleggers, Participanten

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus 23 november 2012 Belangrijke informatie Beleggers in aandelen van elk Subfonds (zoals hierna gedefinieerd) respectievelijk elke Klasse (zoals hierna gedefinieerd) van

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

Prospectus Add Value Fund N.V.

Prospectus Add Value Fund N.V. Prospectus Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland 22 juli 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Profiel... 5 Belangrijke informatie...

Nadere informatie

Prospectus Oikocredit Nederland Fonds

Prospectus Oikocredit Nederland Fonds Prospectus Oikocredit Nederland Fonds Dit prospectus is van toepassing met ingang van 1 mei 2015 (actualisering van het prospectus van 22 juli 2014) Zie ook de Overgangsregeling voor Participaties uitgegeven

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening (bedragen in duizenden euro's) Algemeen Triodos Cultuurfonds NV is een beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a van

Nadere informatie

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V.

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V. BASIS PROSPECTUS Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Inhoudsopgave Allianz Paraplufonds N.V. Belangrijke informatie 3 Algemeen 5 Inleiding 5 Doelstelling 6 Beleggingsbeleid 6 Risicoprofiel 7 Beleggersprofiel

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) PROSPECTUS 1 juli 2011 BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers die geïnteresseerd zijn in gewone aandelen in het kapitaal van T&P Allegretto Fund

Nadere informatie

Prospectus. Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland.

Prospectus. Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland. Prospectus Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland 30 juli 2013 Keijser Capital Asset Management BV is beheerder van Add Value

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Prospectus september 2011 BNP Paribas Fund II N.V. Inlegvel gedateerd 31 januari 2012 bij Prospectus gedateerd september 2011 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V. Aanvullend Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Achmea Adres XX 1234 XX Plaatsnaam Telefoon (030) 123 45 67 Fax (030) 123 45 67 Achmea@achmea.nl Artikelcode Inhoudsopgave Aanvullend

Nadere informatie

I N F O R M A T I E M E M O R A N D U M

I N F O R M A T I E M E M O R A N D U M I N F O R M A T I E M E M O R A N D U M met betrekking tot agendapunt 2 van de vergadering van participanten van BNP Paribas Groen Fonds een fonds voor gemene rekening gevestigd te Amsterdam die zal worden

Nadere informatie

Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Inlegvel bij (basis) Prospectus Achmea Beleggingsfondsen N.V. Inlegvel 3 december 2007 Inlegvel 1 oktober 2007 Wijzigingen ten aanzien van Bijlage

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus september 2010 BNP Paribas Fund III N.V. Inlegvel gedateerd april 2011 bij Prospectus gedateerd september 2010 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

Prospectus. SynVest Beleggingsfondsen N.V. SynVest. Ondernemend vermogen.

Prospectus. SynVest Beleggingsfondsen N.V. SynVest. Ondernemend vermogen. Prospectus SynVest Beleggingsfondsen N.V. SynVest. Ondernemend vermogen. 1 Dit Prospectus geeft u als belegger essentiële informatie over de beleggingsfondsen die vallen onder SynVest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V.

Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V. 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V. Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de aandelen in het Delta Lloyd Investment

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

HEK AMERICAN VALUE FUND

HEK AMERICAN VALUE FUND prospectus HEK AMERICAN VALUE FUND een open-end beleggingsfonds gevestigd te s Gravenhage 30-9-2013-1 - INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inhoud Pagina Definities 3 Belangrijke informatie 5 Profiel belegger 6 1

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem

fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inhoud Pagina Definities 3 Belangrijke informatie 5 Profiel belegger 7 1 Structuur, algemene informatie

Nadere informatie