STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik"

Transcriptie

1 STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister Versie Maart 2012

2 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie 0.1 DPM Beheer leveranciers- en 16/03/2009 CONCEPT DPM Leveranciersmodel Groep 0.3 DPM Beheer leveranciers- en 0.4 DPM Beheer leveranciers- en 0.5 DPM Beheer leveranciers- en 0.6 DPM Beheer leveranciers- en 0.7 DPM Beheer leveranciers- en 0.8 DPM Beheer leveranciers- en 0.9 DPM Beheer leveranciers- en 0.91 DPM Beheer leveranciers- en 1.0 DPM Beheer leveranciers- en 1.1 DPM Beheer leveranciers- en 1.2 DPM Beheer leveranciers- en 1.3 DPM Beheer leveranciers- en 1.4 DPM Beheer leveranciers- en 1.5 DPM Beheer leveranciers- en 1.51 DPM Beheer leveranciers- en 1.52 DPM Beheer leveranciers- en 1.6 DPM Beheer leveranciers- en 2.0 DPM Beheer leveranciers- en 2.1 DPM Beheer leveranciers- en 2.2 DPM Beheer leveranciers- en 5.9 DPM Beheer leveranciers- en ter vaststelling in de ALV NEDU 5.99 DPM Beheer leveranciers- en ter vaststelling in de ALV NEDU 6.0 DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister 17/04/2009 CONCEPT DPM Leveranciersmodel Groep 12/05/2009 CONCEPT DPM Leveranciersmodel Groep 14/05/2009 CONCEPT DPM Leveranciersmodel Groep 18/05/2009 CONCEPT DPM Leveranciersmodel Groep 08/06/2009 CONCEPT DPM Leveranciersmodel Groep 15/06/2009 CONCEPT DPM Leveranciersmodel Groep 07/09/2009 CONCEPT DPM Leveranciersmodel Groep 14/09/2009 CONCEPT DPM Leveranciersmodel Groep, PBM 01/10/2009 Definitief ALV NEDU 20/09/2010 Concept PBM 05/10/2010 Concept PBM 18/10/2010 Concept PBM 12/11/2010 Concept PBM 14/06/2011 Concept PBM 09/09/2011 Concept PBM 19/09/2011 Concept PBM 28/11/2011 Concept PBM 14/12/2011 Definitief ALV NEDU 08/02/2012 Concept DPM Expertgroep 21/02/2012 Concept DPM Expertgroep 23/02/2012 Concept ALV NEDU 29/02/2012 Concept ALV NEDU 7/03/2012 Vastgesteld ALV NEDU ALV NEDU Brondocumenten Naam Eigenaar Datum Status Marktprocesmodel Leveranciersmodel 5.0 ALV NEDU 14/12/2011 Definitief Pagina 2 van 19

3 Pagina 3 van 19

4 INHOUD 1 Inleiding Uitgangspunten en definities Overzicht deelprocessen Beschrijving deelprocessen Bedrijfsgegevens Contactgegevens Activity diagram per deelproces Melding nieuwe/gewijzigde gegevens Bevestigen en opname in register Afwijzen (voor bedrijfsgegevens) Pagina 4 van 19

5 1 Inleiding In het MPM Leveranciersmodel staan de processen rondom het verplichte leveranciersmodel beschreven. Het is van belang dat de netbeheerder en de leverancier up-to-date (contact)gegevens van elkaar hebben, omdat de netbeheerders als gevolg van het verplichte leveranciersmodel voor de facturatie en incasso van de netbeheerderskosten afhankelijk worden van leveranciers; daartoe worden een leveranciersregister en een netbeheerdersregister ingericht. Doel en scope Als basis voor het DetailProcesModel (DPM) dient het MarktProcesModel (MPM). De uitgangspunten en definities zoals beschreven in het MPM gelden ook voor het DPM. Het DPM beschrijft het communiceren en vastleggen van nieuwe of gewijzigde gegevens met betrekking tot leveranciers en netbeheerders in respectievelijk een leveranciers- en netbeheerdersregister. In het volgende figuur wordt de scope van het DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister weergegeven. Bedrijfsgegevens Melding nieuwe/ gewijzigde gegevens VVP Beheer leveranciers- en netbeheersregister Controleren van Bevestigen opnamein register Verwerken en bevestiging LV = NB = = Leverancier Regionale Netbeheerder Uitvoerend Orgaan - Afwijzen Verwerken afwijzing Operationele contactgegevens Melding nieuwe/ gewijzigde gegevens Controleren van Bevestigen opnamein register Verwerken en bevestiging - Afwijzen Verwerken afwijzing Voor dit deelproces worden alle door regelgeving en sectorafspraken voorgeschreven activiteiten en informatie-uitwisseling in het DPM beheer leveranciers- en beschreven Dit deelproces wordt niet in het DPM beheer leveranciers-en uitgewerkt Planning/advies voor ingebruikname van de registers Het register moet gebouwd en gevuld zijn voor aanvang van de sectortesten. Bij de tests is inzicht nodig in de structuur van de marktpartijen (relatie tussen vergunninghouders en EAN s, fiscale entiteiten, partijen die G-vergunning hebben uitgeleend aan een wederverkoper) en de te verwachte documentenstroom. Bij ingebruikname van de registers zal de informatie over bedrijfsgegevens van alle marktpartijen tijdig per brief en door de uitvoeringsorganisatie aan alle marktpartijen worden verstrekt (aan algemene contactpersoon die modelverklaring heeft ondertekend). De informatie over operationele contactgegevens zal op de website van de uitvoeringsorganisatie beschikbaar worden gesteld. Alle geregistreerde contactpersonen zullen per op de hoogte worden gesteld op het moment dat de informatie beschikbaar is. Pagina 5 van 19

6 2 Uitgangspunten en definities In het MPM Leveranciersmodel worden de uitgangspunten en definities voor de realisatie van het verplichte leveranciersmodel beschreven. Deze uitgangspunten zijn dus tevens een uitgangspunt voor de uitwerking van het DPM. Uitgangspunten: De gezamenlijke netbeheerders en een representatief deel van de leveranciers wijzen een uitvoeringsorganisatie aan met de opdracht een openbaar leveranciersregister en een openbaar netbeheerdersregister op te zetten en te onderhouden met daarin zowel bedrijfsgegevens als operationele contactgegevens. Deze beide gegevens zullen op de site van de uitvoeringsorganisatie komen; de uitvoeringsorganisatie toont de actuele situatie (met ver van ingangsdatum) en houdt daarnaast de historie van gegevens per organisatie bij. In geval van onduidelijkheden bij het wijzigen of accorderen van gegevens in het leveranciersregister of het netbeheerdersregister geeft de stem van de vertegenwoordiger van het bedrijf in de ALV NEDU de doorslag. Bedrijfsgegevens: o Leveranciers en netbeheerders melden zich de eerste keer in het register via een schriftelijke modelverklaring die wordt ondertekend door de persoon die geautoriseerd is om bedrijfsgegevens te wijzigen. De gegevens worden door de uitvoeringsorganisatie opgenomen in het leveranciers- of netbeheerdersregister. De uitvoeringsorganisatie archiveert papieren versies van de modelverklaringen. o (Gewijzigde) Bedrijfsgegevens worden ingediend en geaccordeerd door de statutair directeur of vertegenwoordiger van het bedrijf in de ALV NEDU. De uitvoerende organisatie toetst of de indienende persoon gemachtigd is om bedrijfsgegevens te wijzigingen. o Wijzigingen in bedrijfsgegevens moeten minimaal 1 maand voor de ingangsdatum aan de aangewezen uitvoeringsorganisatie via de schriftelijke modelverklaring worden gemeld. De oude gegevenscombinatie wordt dan afgesloten met als einddatum de dag voor de ingangsdatum van de nieuwe gegevens. Bij voorkeur gaat een wijziging in de structuur van een organisatie in per de 1e dag van een maand om complexiteit in operationele processen te beperken. Alle marktpartijen worden binnen 1 werkdag na de goedkeuring door de uitvoeringsorganisatie over de wijziging geïnformeerd via een naar de algemene contactpersoon. o Indien de gegevens te laat worden aangeleverd verschuift de ingangsdatum in geval van wijziging van gegevens naar de 1 e van de maand volgend op de komende maand. In geval van een van nieuwe gegevens kan iedere dag van de maand als ingangsdatum dienen. o Indien de bedrijfsgegevens niet volledig zijn ingevuld wordt de aanvraag voor opname in het leveranciers- en netbeheerdersregister niet in behandeling genomen door de uitvoeringsorganisatie en ontvangt de indiener een afwijzing. De inhoudelijke juistheid van de verklaring wordt door de marktpartijen zelf gecontroleerd en vastgesteld. Contactgegevens: o Leveranciers en netbeheerders geven hun contactgegevens voor de verschillende relevante operationele processen door via een aan de uitvoeringsorganisatie. De gegevens worden door de uitvoeringsorganisatie opgenomen in het leveranciers- en netbeheerdersregister. Als het een vergunninghoudende leverancier betreft die in de uitvoering van taken met verschillende organisaties werkt, kan deze leverancier zijn contactgegevens doorgeven op het niveau van de bedrijfs-ean-codes of handels- of merknaam. Als het een netbeheerder betreft die uit meer dan één fiscale entiteit bestaat en de uitvoering van taken bij dezelfde organisatie heeft belegd, kan de netbeheerder volstaan met één van contactgegevens onder de juridische organisatienaam. o Wijzigingen van contactgegevens moeten minimaal 5 werkdagen voor de ingangsdatum aan de aangewezen uitvoeringsorganisatie worden gemeld. Alle marktpartijen worden binnen 1 werkdag na de goedkeuring door de uitvoeringsorganisatie over de wijziging geïnformeerd via een naar de relevante contactpersoon en naar het algemene mailadres voor gewijzigde contactgegevens. Pagina 6 van 19

7 o (Gewijzigde) Contactgegevens worden door de statutair directeur, de vertegenwoordiger van het bedrijf in de ALV NEDU, de huidige contactpersoon of de nieuwe contactpersoon ingediend. De (gewijzigde) contactgegevens worden door de huidige contactpersoon of de vertegenwoordiger van het bedrijf in de ALV NEDU geaccordeerd. De uitvoerende organisatie toetst of de indienende persoon gemachtigd is om contactgegevens te wijzigen. Registratie leveranciers o De leverancier wordt in het centraal aansluitingenregister (C-AR) geïdentificeerd door middel van een 13 cijferige EAN-code (leverancierscode). In het C-AR worden alleen leverancierscodes geaccepteerd die betrekking hebben op een leverancier in het leveranciersregister. De netbeheerders zullen switch- en inhuisverzoeken afwijzen als de leveranciers-ean-code niet bekend is in het leveranciersregister. o Een leverancier maakt zich per vergunninghouder bekend aan de aangewezen uitvoeringsorganisatie. Hij geeft onder andere door aan welk bedrijf (rechtspersoon) de vergunning is verstrekt en welke leveranciers-ean-codes worden gebruikt, zodat het voor andere marktpartijen duidelijk is hoe de organisatie is gestructureerd. Ook bij wederverkopers blijft de vergunninghouder verantwoordelijk: leveringscontracten mogen alleen op naam van een vergunninghouder worden afgesloten met een kleinverbruiker. Per registratie wordt of 1 E vergunning of 1 G vergunning of een combinatie van beide geregistreerd. o Voor niet vergunningplichtige aansluitingen (onder andere kleinverbruikaansluitingen die behoren tot een multisite) kan op de aansluiting in het C-AR ook een leveranciers-eancode geregistreerd worden die behoort tot een niet-vergunninghoudende leverancier. Nietvergunninghoudende leveranciers kunnen per ver in het leveranciersregister slechts één leveranciers-ean-code hebben. o Indien de aandelen van de vergunninghouder/leverancier worden verkocht en de juridische entiteit en de vergunning ongewijzigd blijven heeft dat geen gevolgen voor de relatie tussen de vergunninghouder en de netbeheerder. De ver in het leveranciersregister blijft dan ook ongewijzigd. o Als bij een overname van een leverancier/vergunninghouder de afnemers overgaan naar een andere juridische entiteit, dan zullen deze aansluitingen geswitcht moeten worden naar een andere leveranciers-ean-code of moet er een expliciete verklaring komen (via een schriftelijke modelverklaring) dat de nieuwe juridische entiteit alle rechten en verplichtingen overneemt. Vanaf dat moment worden alle processen van die leveranciers- EAN-code gekoppeld aan de nieuwe juridische entiteit. De leverancier kan via een schriftelijke modelverklaring verzoeken de volledige registratie in te trekken of één van de leveranciers-ean s te schrappen, nadat er geen aansluitingen met de betreffende leveranciers-ean-code meer voorkomen in het centraal aansluitingenregister. Registratie netbeheerders o Een netbeheerder maakt zich per fiscale entiteit bekend aan de aangewezen uitvoeringsorganisatie via een schriftelijke modelverklaring. Hij geeft onder andere door onder welk bedrijf de fiscale entiteit valt en welke EAN-codes worden gebruikt, zodat het voor andere marktpartijen duidelijk is hoe de organisatie is gestructureerd en op welk niveau de verschillende documenten moeten worden opgesteld voor die netbeheerder (afdrachtspecificatie e.d.). Definities: Modelverklaring: Een getekende verklaring waarin een partij doorgeeft welke gegevens van hem in het leveranciersregister respectievelijk netbeheerdersregister moeten worden opgenomen. Pagina 7 van 19

8 3 Overzicht deelprocessen Hierna volgt een overzicht van de deelprocessen en de relaties tussen de deelprocessen. De figuur is niet bedoeld om een chronologische volgorde vast te leggen maar om de causale relaties tussen de deelprocessen aan te geven en het gebruik van gegevens die afkomstig zijn uit een ander deelproces. Bij het proces wordt een onderscheid gemaakt tussen bedrijfsgegevens en operationele contactgegevens. In grote lijnen zijn de bedrijfsgegevens de gegevens die de partijen van elkaar willen weten in het kader van de financiële relatie die ze met elkaar hebben door het verplicht leveranciersmodel. De operationele contactgegevens zijn de gegevens die nodig zijn over contactpersonen en dergelijke om eventuele problemen snel bilateraal op te kunnen lossen. Het verschil wordt met name gemaakt omdat de bedrijfsgegevens langer voor de inwerkingtreding gecommuniceerd moeten worden omdat ze bijvoorbeeld eerst in financiële systemen en facturatiesystemen moeten worden aangepast. Verdere details hierover (welke gegevens precies) staan in hoofdstuk 5. Bedrijfsgegevens Melding nieuwe/ gewijzigde gegevens VVP Beheer leveranciers- en netbeheersregister Controleren van Bevestigen opnamein register Verwerken en bevestiging LV = NB = = Leverancier Regionale Netbeheerder Uitvoerend Orgaan - Afwijzen Verwerken afwijzing Operationele contactgegevens Melding nieuwe/ gewijzigde gegevens Controleren van Bevestigen opnamein register Verwerken en bevestiging - Afwijzen Verwerken afwijzing Voor dit deelproces worden alle door regelgeving en sectorafspraken voorgeschreven activiteiten en informatie-uitwisseling in het DPM beheer leveranciers- en beschreven Dit deelproces wordt niet in het DPM beheer leveranciers-en uitgewerkt De afhankelijkheden tussen de deelprocessen en de eisen aan de doorlooptijd voor het proces beheer leveranciers- en netbeheerdersregister zijn: Bedrijfsgegevens - De nieuwe of gewijzigde bedrijfsgegevens worden door de leverancier/vergunninghouder/ netbeheerder minstens 1 maand voor de ingangsdatum ingediend bij de uitvoerende organisatie via de schriftelijke modelverklaring. - De uitvoerende organisatie bevestigt binnen 1 werkdag de ontvangst van de aan de verzoekende partij door de gegevens ter accordering aan te bieden of af te wijzen. - Op dezelfde dag waarop de gegevens worden geaccordeerd, worden de belanghebbende partijen door de uitvoerende organisatie op de hoogte gesteld van de gewijzigde/nieuwe gegevens (alleen in geval van accordering van de ) via een . Als het een wijziging in het leveranciersregister betreft, worden minimaal de netbeheerders geïnformeerd en als het een wijziging in het netbeheerders register betreft, worden minimaal de leveranciers geïnformeerd. - De ingangsdatum van de gewijzigde/nieuwe gegevenscombinatie is de in de verklaring aangegeven datum van ingang (vanaf-datum), met inachtneming van tijdige indiening. - Uiterlijk op de werkdag voor de ingangsdatum zijn de geaccordeerde gegevens opgenomen. - Indien het een wijziging van gegevens betreft wordt de oude gegevenscombinatie afgesloten op dag x-1 (tot en met-datum). Pagina 8 van 19

9 Contactgegevens - Wijzigingen in contactgegevens worden door de leverancier/vergunninghouder/ netbeheerder minstens 5 werkdagen voor de beoogde ingangsdatum ingediend bij de uitvoerende organisatie via . - De uitvoerende organisatie bevestigt binnen 1 werkdag na ontvangst, de ontvangst van de aan de verzoekende partij door de gegevens ter accordering aan te bieden of af te wijzen. - Op dezelfde dag waarop de gegevens worden geaccordeerd, worden de belanghebbende partijen op de hoogte gesteld door de uitvoerende organisatie van de gewijzigde/nieuwe gegevens (alleen in geval van accordering van de ) via een aan de relevante contactpersoon en naar het algemene mailadres voor gewijzigde contactgegevens. - De ingangsdatum van de gewijzigde/nieuwe gegevenscombinatie is de in de verklaring aangegeven datum van ingang (vanaf-datum), met inachtneming van tijdige indiening. - Uiterlijk op de werkdag voor de beoogde ingangsdatum zijn de geaccordeerde gegevens opgenomen in het desbetreffende register en zijn de oude gegevenscombinatie afgesloten. In onderstaande afbeelding staat de tijdslijn van het proces Beheer leveranciersnetbeheerdersregister schematisch weergegeven. Tijdslijnen van proces Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister Bedrijfsgegevens X 1 maand 1 werkdag na ontvangst van de Mutatiedatum Melding nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens Controle van Bevestigen en opname in register Afwijzen Verwerken en bevestiging Nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens van Verwerken afwijzing kracht Operationele contactgegevens X 5 werkdagen 1 werkdag na ontvangst van de Mutatiedatum Melding nieuwe/gewijzigde operationele contactgegevens Controle van Bevestigen en opname in register Afwijzen Verwerken en bevestiging Nieuwe/gewijzigde operationele contactgegevens van Verwerken afwijzing kracht Pagina 9 van 19

10 4 Beschrijving deelprocessen 4.1 Bedrijfsgegevens Naam deelproces Melding nieuwe/gewijzigde gegevens Beschrijving deelproces Onderstaande marktpartijen dienen zich minimaal 1 maand voor de 1 e van de maand bij wijzigingen van gegevens, en minimaal 1 maand voor ingangsdatum bij nieuwe gegevens, bekend te maken aan de aangewezen uitvoeringsorganisatie door het opsturen van een schriftelijke modelverklaring. Ook wijzigingen van bestaande registraties worden via een schriftelijke modelverklaring gecommuniceerd aan de uitvoeringsorganisatie. Rollen (vergunninghoudende) Leverancier (juridische entiteit per EAN). Regionale netbeheerder (fiscale entiteit). Performance doelstellingen - Bij zowel een nieuwe als een gewijzigde registratie zorgt de verantwoordelijke partij dat de uitvoerende organisatie hiervan een ontvangt. Dit doet hij uiterlijk 1 maand voor de 1 e van de maand bij gewijzigde bedrijfsgegevens en 1 uiterlijk 1 maand voor ingangsdatum bij nieuwe bedrijfsgegevens. Precondities - Geen. Postcondities - Een modelverklaring met de gewijzigde/nieuwe bedrijfsgegevens van de verantwoordelijke partij. Scenario - Een vergunninghouder, een leverancier voor niet vergunningplichtige aansluitingen of een netbeheerder maakt van nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens tbv leverancier- of netbeheerdersregister. Naam deelproces Beschrijving deelproces Rollen Controle van De uitvoerende organisatie controleert of de ontvangen volledig is gevuld, of de datum van ingang minimaal 1 maand is na de dagtekening en of de indiener gerechtigd is om de gegevens te wijzigingen. Ligt de datum van ingang niet minimaal 1 maand na de dagtekening dan verschuift de ingangsdatum naar de 1 e van de maand volgend op de volgende maand bij wijzigingen in bedrijfsgegevens. Bij nieuwe bedrijfsgegevens verschuift de ingangsdatum naar de eerst mogelijke datum 1 maand in de toekomst. Als de modelverklaring niet aan bovengenoemde eisen voldoet, wijst de uitvoerende organisatie de af. Uitvoerende organisatie. Performance - Uiterlijk 1 werkdag na ontvangst van de wordt deze gecontroleerd. doelstellingen Precondities - De uitvoerende organisatie heeft een ontvangen van gewijzigde/nieuwe bedrijfsgegevens van een vergunninghouder, een leverancier voor niet vergunningplichtige aansluitingen of een netbeheerder. Postcondities - De uitvoerende organisatie heeft de gecontroleerd en klaar gezet voor registratie in het desbetreffende register. Scenario - Controle van een ontvangen gewijzigde/nieuwe bedrijfsgegevens. Naam deelproces Beschrijving deelproces Rollen Performance doelstellingen Accorderen van wijzigingen en opname in register De uitvoerende organisatie bevestigt de ontvangst van de nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens per mail. De wijzigingen in/nieuwe bedrijfsgegevens worden ter accordering door de uitvoerende organisatie naar de statutair directeur of de ALV vertegenwoordiger verstuurd. Na accordering van de nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens zorgt de uitvoerende organisatie voor opname van de nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens in het desbetreffende register. Tot slot communiceert hij naar de belanghebbende partijen de opname van deze gegevens in het desbetreffende register per naar de contactpersoon verantwoordelijk voor de bedrijfsgegevens. Als het een wijziging in het leveranciersregister betreft worden de netbeheerders geïnformeerd en als het een wijziging in het netbeheerders register betreft worden de leveranciers geïnformeerd. Uitvoerende organisatie. Regionale netbeheerder. (vergunninghoudende) Leverancier. - Uiterlijk binnen 1 werkdag na ontvangst van de ontvangt de indiener een bevestiging. - De indiener (statutair directeur of de ALV vertegenwoordiger) accordeert de Pagina 10 van 19

11 nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens. - Uiterlijk binnen 1 werkdag na accordering ontvangen alle belanghebbende partijen hiervan een. - Uiterlijk 1 werkdag voor de ingangsdatum is het desbetreffende register bijgewerkt met de gewijzigde/nieuwe bedrijfsgegevens Precondities - Een door de uitvoerende organisatie geaccordeerde. Postcondities - Bevestiging van de ontvangen aan de indiener. - De nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens zijn geaccordeerd door de indiener (statutair directeur of de ALV vertegenwoordiger). - Melding aan belanghebbende partijen. - Opname van de gewijzigde/nieuwe gegevens in desbetreffende register. Scenario De ontvangen is door de uitvoerende organisatie bevestigd naar de indiener, geaccordeerd door de indiener, meegedeeld naar belanghebbende partijen en de gewijzigde/nieuwe bedrijfsgegevens zijn opgenomen in desbetreffende register. Naam deelproces Afwijzen Beschrijving deelproces De door de uitvoerende organisatie ontvangen wordt per naar de algemene contactpersoon afgewezen op onvolledigheid of niet geautoriseerd zijn van de indienende persoon. Rollen Uitvoerende organisatie. (Vergunninghoudende) Leverancier. Regionale netbeheerder. Performance doelstellingen - Uiterlijk de 1 e werkdag na ontvangst van de deelt de uitvoerende organisatie aan de indiener mee dat de is afgewezen, inclusief reden van afwijzing. Precondities - De ontvangen is door de uitvoerende organisatie afgewezen. Postcondities - De uitvoerende organisatie heeft een afwijsbericht verstuurd naar de indiende partij. Scenario - De uitvoerende organisatie stelt de indiende partij op de hoogte van de afwijzing van de. 4.2 Contactgegevens Naam deelproces Beschrijving deelproces Rollen Melding nieuwe/gewijzigde gegevens Onderstaande marktpartijen melden (wijzigingen in) contactgegevens minimaal 5 werkdagen voor de beoogde ingangsdatum aan de aangewezen uitvoeringsorganisatie door het opsturen van een met ingevuld formulier contactgegevens. (vergunninghoudende) Leverancier (juridische entiteit per EAN). Regionale netbeheerder (fiscale entiteit). Performance doelstellingen - Zowel bij een nieuwe als een gewijzigde registratie zorgt de verantwoordelijke partij 5 werkdagen voor de boogde ingangsdatum dat de uitvoerende organisatie hiervan een ontvangt. Precondities - Indiener is de statutair directeur, de vertegenwoordiger van het bedrijf in de ALV NEDU, de huidige contactpersoon of de nieuwe contactpersoon. Postcondities - Een formulier contactgegevens met de gewijzigde/nieuwe contactgegevens van de verantwoordelijke partij. Scenario - Een vergunninghouder, een leverancier voor niet vergunningplichtige aansluitingen of een netbeheerder maakt van nieuwe/gewijzigde contactgegevens tbv leverancier- of netbeheerdersregister. Naam deelproces Controle van Beschrijving deelproces De uitvoerende organisatie controleert of de ontvangen volledig is gevuld en of de indiener gerechtigd is om de gegevens te wijzigingen. Ligt de datum van ingang niet minimaal 5 werkdagen na dagtekening, dan verschuift de ingangsdatum na de eerst mogelijke werkdag (5 werkdagen na ontvangst van de ). Als de modelverklaring niet aan bovengenoemde eisen voldoet, wijst de uitvoerende organisatie de af. Rollen Uitvoerende organisatie. Performance doelstellingen - Uiterlijk de 1 e werkdag na ontvangst van de wordt deze gecontroleerd. Precondities - De uitvoerende organisatie heeft een ontvangen van gewijzigde/nieuwe contactgegevens van een vergunninghouder, een Pagina 11 van 19

12 leverancier voor niet vergunningplichtige aansluitingen of een netbeheerder. Postcondities - De uitvoerende organisatie heeft de gecontroleerd en klaar gezet voor registratie in het desbetreffende register. Scenario - Controle van een ontvangen gewijzigde/nieuwe contactgegevens. Pagina 12 van 19

13 Naam deelproces Accorderen wijzigingen en opname in register Beschrijving deelproces De uitvoerende organisatie bevestigt de geaccordeerde naar de indiener per . De wijzigingen in contactgegevens worden ter accorderen door de uitvoerende organisatie naar de huidige contactpersoon of de ALV vertegenwoordiger gestuurd (zie 5.2 van dit DPM). Na accordering van de nieuwe/gewijzigde contactgegevens zorgt de uitvoerende organisatie voor opname van de nieuwe/gewijzigde contactgegevens in het desbetreffende register. Tot slot communiceert hij naar de belanghebbende partijen de opname van deze gegevens in het desbetreffende register per naar de contactpersoon verantwoordelijk voor het gewijzigde onderwerp (bij wijziging contactpersoon ATO-bewijsvoering van een leverancier of netbeheerder worden alle contactpersonen ATO-bewijsvoering bij zowel leveranciers als netbeheerders daarover geïnformeerd en daarnaast wordt een gestuurd naar het algemene adres voor gewijzigde contactgegevens). Als het een wijziging in het leveranciersregister betreft worden de netbeheerders geïnformeerd en als het een wijziging in het netbeheerders register betreft worden de leveranciers geïnformeerd. Rollen Uitvoerende organisatie. Regionale netbeheerder. (vergunninghoudende) Leverancier. Performance doelstellingen - Uiterlijk binnen 1 werkdag na ontvangst van de ontvangt de indiener een bevestiging. - De huidige contactpersoon of de ALV vertegenwoordiger accordeert de nieuwe/gewijzigde contactgegevens. - Uiterlijk binnen 1 werkdag na accordering ontvangen alle belanghebbende partijen hiervan een. - Uiterlijk 1 werkdag voor de ingangsdatum is het desbetreffende register bijgewerkt met de gewijzigde/nieuwe contactgegevens. Precondities - Een door de uitvoerende organisatie geaccordeerde. Postcondities - Bevestiging van de ontvangen aan de indiener. - De nieuwe/gewijzigde contactgegevens zijn geaccordeerd door de huidige contactpersoon of de ALV vertegenwoordiger. - Melding aan belanghebbende partijen. - Opname van de gewijzigde/nieuwe contactgegevens in desbetreffende register. Scenario De ontvangen is door de uitvoerende organisatie bevestigd naar de indiener, geaccordeerd door de huidige contactpersoon of de ALV vertegenwoordiger, meegedeeld naar belanghebbende partijen en de gewijzigde/nieuwe contactgegevens zijn opgenomen in desbetreffende register. Naam deelproces Afwijzen Beschrijving deelproces De door de uitvoerende organisatie ontvangen wordt per naar de indiener afgewezen op onvolledigheid of niet geautoriseerd zijn van de indienende persoon. Rollen Uitvoerende organisatie (Vergunninghoudende) Leverancier. Regionale netbeheerder. Performance doelstellingen - Uiterlijk de 1 e werkdag na ontvangst van de deelt de uitvoerende organisatie aan de indiener mee dat de is afgewezen, inclusief reden van afwijzing. Precondities - De ontvangen is door de uitvoerende organisatie afgewezen. Postcondities - De uitvoerende organisatie heeft een afwijsbericht verstuurd naar de indiende partij. Scenario - De uitvoerende organisatie stelt de indiende partij op de hoogte van de afwijzing van de. Pagina 13 van 19

14 5 Activity diagram per deelproces De verschillende activiteiten van de deelprocessen worden in een activity diagram beschreven. Daarbij wordt de set van informatie weergegeven die uitgewisseld dient te worden. In de tabel wordt per data element een kenmerk (K) aangegeven, waarmee aangegeven wordt of het data element verplicht (V), optioneel (O) of afhankelijk (A) van de procescontext is. 5.1 Melding nieuwe/gewijzigde gegevens Leverancier/Netbeheerder Melding nieuwe/gewijzigde gegevens 1 Bedrijfsgegevens of Operationele contactgegevens Uitvoerende Organisatie Ontvangen Melding nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens Leverancier Een vergunninghouder of een leverancier voor niet vergunningplichtige aansluitingen maakt zich per juridische entiteit minimaal 1 maand voor de beoogde ingangsdatum bekend of geeft wijzigingen op bestaande registraties door aan de aangewezen uitvoeringsorganisatie door het opsturen van een schriftelijke modelverklaring met de volgende gegevens: Formulier nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens leverancier Gegevens K Voorbeeldwaarde Toelichting Dagtekening V Datum van indiening van het verzoek Datum ingang V Datum waarop de gegevens ingaan Naam V De beste Energie B.V. Juridische naam (niet-)vergunninghouder. Voor vergunninghouders moet deze naam overeenkomen met de juridische naam/entiteit zoals deze staat in de besluit(en) van de NMa van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Besluitnummer(s) EK/Nma Inschrijfnummer KvK V Helikendam A E Nummer(s) van Besluit(en) op grond waarvan de NMa van de Nederlandse Mededingingsautoriteit een leveringsvergunning heeft verstrekt (alleen voor vergunninghoudende leveranciers). Er kan maximaal 1 besluitnummer voor E en 1 besluitnummer voor G worden toegevoegd. E of G wordt toegevoegd aan het besluit. Pagina 14 van 19

15 Formulier nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens leverancier Gegevens K Voorbeeldwaarde Toelichting Adres V Registerlaan 4 Statutair vestigingsadres Postcode V 1234AA Statutair vestigingsadres Vestigingsplaats V Register Statutair vestigingsadres Contactpersoon Algemeen adres contactpersoon Algemeen Telefoonnummer contactpersoon Algemeen Postadres contactpersoon Algemeen Telefoonnummer Klantcontact V Dhr. X.Q. van Dijk De persoon (statutair directeur of ALV vertegenwoordiger) die geautoriseerd is om bedrijfsgegevens te wijzigen (tekenbevoegdheid). V De persoon (statutair directeur of ALV vertegenwoordiger) die geautoriseerd is om bedrijfsgegevens te wijzigen (tekenbevoegdheid). V Het telefoonnummer waar de algemene contactpersoon te bereiken is V Postbus 7777, 9999XY Sneek V 0900-xxxx Het telefoonnummer dat klanten kunnen bellen voor contact met de organisatie Website Klantcontact V De website waar klanten informatie kunnen vinden over de organisatie en dienstverlening Postadres Klantcontact V Postbus 2222, 1234AB Amsterdam Postadres dat klanten kunnen gebruiken als zij contact zoeken met de organisatie Bedrijfs-EAN-code V Leveranciers-EAN-code waarmee hij zich in het berichtenverkeer bekend maakt. Alleen vergunninghouders mogen hier per ver in het leveranciersregister meerdere Bedrijfs-EANcodes registreren. Bedrijfs-EAN-code N - Handels- V De beste Energie /merknaam - BTW-nummer V NL Bankrekeningnummer V Nummer dat wordt gebruikt voor afdrachten en evt. bijstortingen aan netbeheerders - Verklaring V Ja of NVT Indien de bedrijfs-ean-code al in gebruik is bij een andere vergunninghouder / leverancier, een verklaring dat de aanvrager alle rechten en plichten overneemt met instemming van de oude vergunninghouder/leverancier. Melding nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens Netbeheerder Een netbeheerder maakt zich per fiscale entiteit minimaal 1 maand voor de beoogde ingangsdatum bekend of geeft wijzigingen op bestaande registraties door aan de aangewezen uitvoeringsorganisatie door het opsturen van een schriftelijke modelverklaring met de volgende gegevens: Formulier nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens netbeheerder Gegevens K Voorbeeldwaarde Toelichting Dagtekening V Datum van indiening van het verzoek Datum ingang V Bedrijfsnaam V Netbeheerder Holland Naam conform inschrijving bij de Kamer van Koophandel EAN code Netbeheerder V Hoofd EAN code van de Fiscale Netbeheerder Gridoperator EAN-code(s) V Overzicht van EAN-codes van de netgebieden waarvoor hij de netbeheerder is. Dit is de netbeheerders EAN zoals in het berichtenverkeer wordt uitgewisseld als zijnde de netbeheerder op de aansluiting Adres V Registerlaan 4 Statutair vestigingsadres Pagina 15 van 19

16 Formulier nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens netbeheerder Gegevens K Voorbeeldwaarde Toelichting Postcode V 1234AA Statutair vestigingsadres Vestigingsplaats V Register Statutair vestigingsadres Bankrekeningnummer V Nummer waarop afdrachten en bijstortingen moeten worden overgemaakt BTW-nummer V NL Inschrijfnummer KvK V Helikendam Producten V E + G Producten waarvoor de netbeheerder verantwoordelijk is: gas, elektra of beide. Contactpersoon Algemeen V De persoon die geautoriseerd is om bedrijfsgegevens te wijzigen (tekenbevoegdheid) Conform KVK adres contactpersoon Algemeen Telefoonnummer contactpersoon Algemeen Postadres contactpersoon Algemeen Telefoonnummer Klantcontact V De persoon die geautoriseerd is om bedrijfsgegevens te wijzigen (tekenbevoegdheid) conform KVK V Het telefoonnummer waar de algemene contactpersoon te bereiken is V Postbus 7777, 9999XY Sneek V 0900-xxxx Het telefoonnummer dat klanten kunnen bellen als zij contact zoeken met de organisatie Website Klantcontact V De website waar klanten informatie kunnen vinden Postadres Klantcontact V Postbus 2222, 1234AB Amsterdam Melding nieuwe/gewijzigde contactgegevens over de organisatie en dienstverlening Postadres dat klanten kunnen gebruiken als zij contact zoeken met de organisatie Een marktpartij (vergunninghouder, leverancier voor niet vergunningplichtige aansluitingen of fiscale netbeheerder) of de organisatie achter een bedrijfs-ean-code of de organisatie achter een aantal fiscale netbeheerders maakt minimaal 5 werkdagen voor de beoogde ingangsdatum de (wijziging van) contactgegevens voor bepaalde processen bekend aan de aangewezen uitvoeringsorganisatie door het per opsturen van het volgende formulier: Formulier nieuwe/gewijzigde contactgegevens leverancier of netbeheerder Gegevens K Voorbeeldwaarde Toelichting Dagtekening V Datum van indiening van het verzoek Datum ingang V Naam van organisatie V De beste Energie B.V. Mogelijkheden: Juridische naam (niet-) vergunninghouder Handels- of merknaam leverancier (conform modelverklaring) Bedrijfs-EAN-code leverancier (conform modelverklaring) Fiscale netbeheerder Juridische netbeheerder Omschrijving scope V Gegevens hebben betrekking op bedrijfs- EAN-codes en De EAN-codes waarop de wijziging betrekking heeft. adres algemeen V Het adres waarop alle wijzigingen in operationele contactgegevens worden doorgeven door de uitvoeringsorganisatie. Bedrijfs-EAN-code V Igv door RNB: Hoofd EAN code van de Fiscale Netbeheerder Igv door LV: Leveranciers-EAN-code waarmee hij zich in het berichtenverkeer bekend maakt. Pagina 16 van 19

17 Formulier nieuwe/gewijzigde contactgegevens leverancier of netbeheerder Gegevens K Voorbeeldwaarde Toelichting Onderwerp V Afdracht Onderwerp waarvoor contactgegevens gemeld worden. Mogelijkheden (kan door uitvoeringsorganisatie worden aangevuld met nieuwe onderwerpen): Afdracht Dispuut Klachten Tracking & Tracing ATO-bewijsvoering Klachten periodieke netwerkkosten Tarieven/Alg.Voorw. Naam contactpersoon Afdeling Afdracht De naam van contactpersoon of afdeling die belast is met dit onderwerp adres V adres van contactpersoon of afdeling die belast is met dit onderwerp Telefoonnummer O Optioneel het telefoonnummer van contactpersoon of afdeling die belast is met dit onderwerp Pagina 17 van 19

18 5.2 Accorderen van wijzigingen en opname in register Uitvoerende organisatie Belanghebbende partijen Leverancier / Netbeheerder Accorderen nieuwe / gewijzigde gegevens 2 Informeren belanghebbende partijen 3 Ontvangen gewijzigde gegevens 4 Ontvangst gewijzigde gegevens Versturen accordering 1 LV-register of NB-register 1. Versturen nieuwe of gewijzigde gegevens ter accordering Door de uitvoerende organisatie worden de gegevens ter accordering aangeboden aan: de huidige contactpersoon die in het register staat vermeld indien het een wijziging van contractgegevens betreft. de vertegenwoordiger van het bedrijf in de ALV NEDU indien het een wijziging van de bedrijfsgegevens betreft. 2. Accorderen nieuwe of gewijzigde gegevens De ingediende wijzigingen van bedrijfs- of contactgegevens worden ter accordering door de uitvoerende organisatie naar de gemachtigde persoon gestuurd. In geval van wijzigingen in bedrijfsgegevens is dit de statutair directeur of de vertegenwoordiger van het bedrijf in de ALV NEDU die akkoord moet geven. In geval van wijzigingen in contactgegevens is dit de huidige contactpersoon die akkoord moet geven voor de wijzigingen. Pas nadat de gemachtigd persoon akkoord heeft gegeven voor de wijzigingen in de gegevens worden de wijzigingen door de uitvoerende organisatie doorgevoerd in het register. 3. Informeren belanghebbende partijen De uitvoerende organisatie informeert de belanghebbende partijen op dezelfde werkdag als de accordering wordt ontvangen over de nieuwe of gewijzigde gegevens via hetzelfde format dat in paragraaf 5.1 is gebruikt. Als het een wijziging in het leveranciersregister betreft worden de netbeheerders geïnformeerd en als het een wijziging in het netbeheerders register betreft worden de leveranciers geïnformeerd. Bij wijzigingen in contactgegevens worden alle contactpersonen voor het betreffende onderwerp, zowel netbeheerders als leveranciers, geïnformeerd. 4. Ontvangen gewijzigde gegevens De belanghebbende partijen ontvangen de nieuwe of gewijzigde gegevens van de uitvoerende organisatie. Pagina 18 van 19

19 5.3 Afwijzen (voor bedrijfsgegevens) Leverancier/Netbeheerder Uitvoerende Organisatie Versturen afwijzing 1 Ontvangen afwijzing Indien de uitvoerende organisatie de ontvangen afwijst dan wordt de indiener van de hiervan op de hoogte gesteld inclusief reden van afwijzing. Detailrecord afwijzing Gegevens K Voorbeeldaarde Toelichting Dagtekening V Dagtekening van ontvangen Reden(en) afwijzing V Onvolledig Persoon niet geautoriseerd Syntactische niet correct Ver van de velden die hebben geleid tot afwijzing van de. Pagina 19 van 19

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik Markt Proces Model Leveranciersmodel Versie 6.0 7 Maart 2012 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 25 januari 2012 Pag. 1 van 38 Versiebeheer

Nadere informatie

codewijzigingsvoorstel inzake nieuw marktmodel naar aanleiding van wetswijzigingen 31 374 en 32 374

codewijzigingsvoorstel inzake nieuw marktmodel naar aanleiding van wetswijzigingen 31 374 en 32 374 Vereniging NEDU Baarnsche Dijk 4 D 3741 LR Baarn Raad van Bestuur van de NMa de heer mr. C.A. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Telefoon 035-548 01 80 Fax 035-548 01 84 secretariaat@edsn.nl www.edsn.nl

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Pagina 1/128 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als

Nadere informatie

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0 Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers 1/22 Aanvraagformulier Versie 5.0 Met dit formulier kan een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas

Nadere informatie

Beheer en Onderhoud Vernieuwde AGB-register. versie 1.5

Beheer en Onderhoud Vernieuwde AGB-register. versie 1.5 Beheer en Onderhoud Vernieuwde AGB-register versie 1.5 Afkomstig van: Marcel de Rouw Datum: juli 2015 Inhoudsopgave 1. Documenthistorie 6 2. Inleiding 8 2.1 Opbouw document 8 2.2 Doel document 9 2.3 Beheer

Nadere informatie

U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN:

U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN: EDSN Diensten 2013 U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN: EDSN B.V. Baarnsche Dijk 4D 3741 LR Baarn Telefoon +31 (0)35 54 80 180 Telefax +31 (0)35 54 80 184 E-mail

Nadere informatie

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24 Toelichting op het aanvraagformulier Pagina 1/24 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 4 november 2014 Status Draft Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Postcodegarant B.V.

Algemene Voorwaarden Postcodegarant B.V. Algemene Voorwaarden Postcodegarant B.V. Versie 01-07- 2015 INHOUD ARTIKEL 1 DEFINITIES... 4 ARTIKEL 2 POSTCODEGARANT B.V.... 6 ARTIKEL 3 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN... 6 ARTIKEL 4 GEBRUIKER...

Nadere informatie

Diensten niveau beschrijving HR Informatieproducten

Diensten niveau beschrijving HR Informatieproducten Diensten niveau beschrijving HR Informatieproducten Datum 7 oktober 2013 Versie Versie 1.1 Organisatie Kamer van Koophandel Nederland Postbus 191 3440 AD Woerden Versiebeheer Versienummer Auteur Wijzigingen

Nadere informatie

Certification Practice Statement (CPS)

Certification Practice Statement (CPS) Certification Practice Statement (CPS) ZOVAR Versie 2.9 Datum 9 december 2014 Status Definitief (ZV23.02) Colofon Organisatie CIBG Bezoekadres: Wijnhaven 16 2511 GA Den Haag Servicedesk Postbus 16114

Nadere informatie

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder 29-01-2003 pagina 1 van 21 Inhoud Inleiding 3 1. Aanvragen van een.nl-domeinnaam 4 1.1 Verschil tussen een.nl-domeinnaam

Nadere informatie

Certification Practice Statement BAPI

Certification Practice Statement BAPI Certification Practice Statement BAPI KPN Corporate Market B.V. KPN Corporate Market BV Fauststraat 1 7323 BA Apeldoorn Postbus 9105 7300 HN Apeldoorn T +31 (0) 31 08 86 61 00 00 www.kpn.com/corporatemarket/

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen. Versie: 2013/08/1.

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen. Versie: 2013/08/1. Versie: 2013/08/1 Datum: 01-08-2013 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen Scholt Energy Control B.V. Bezoekadres: Parallelweg Oost 35 5555 XA

Nadere informatie

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland, VEBON 2007 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Erkenningsregeling Horecaopleidingen

Erkenningsregeling Horecaopleidingen Erkenningsregeling Horecaopleidingen 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Definities 3 3 Beschrijvingen 4 4 Reikwijdte en werkingssfeer 4 4.1 Gebruik SVH keurmerk 4 5 Erkenningsregeling 5 5.1 Erkenningsprocedure

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures Vektis cv Betreffende: wijzigingenbeheer van CLIQ en GPH Protocol Plaats Zeist Datum 26-10-2012 Auteur Esther Klompenhouwer Versie 0.5 Status Concept 1/42 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VERA 3.0. Verkenning - Compliance Aanpak. Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief. Stichting VERA Veenendaal 2014 http://www.stichting-vera.

VERA 3.0. Verkenning - Compliance Aanpak. Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief. Stichting VERA Veenendaal 2014 http://www.stichting-vera. VERA 3.0 Verkenning - Compliance Aanpak Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief Stichting VERA Veenendaal 2014 http://www.stichting-vera.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3

Nadere informatie

Handleiding indienen subsidieaanvraag

Handleiding indienen subsidieaanvraag Handleiding indienen subsidieaanvraag Handleiding indienen subsidieaanvraag versie 4.2.3 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Voordat u kunt beginnen 4 2.1 Aanmaken inlogaccount Subsidieportaal 4 3. Inloggen

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures (DAP)

Dossier Afspraken en Procedures (DAP) Dossier Afspraken en Procedures (DAP) 1-1-2 A(armnet Vertrouwe[ijk Bijlage E Raamovereenkomst 1-1-2 van aan BZK Inhoudsopgave 0. Inleiding 2 1. Relatiediagram 5 2. OverLegvormen 7 2.1 Overlegniveaus 7

Nadere informatie

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Leadprovider B.V. [ ] [ ] [.] Datum 21 maart 2012 Pagina 1 van 26 Telefoon E-mail Betreft [.] [.]@afm.nl Oplegging

Nadere informatie

Gedragscode voor Betaalde. Mobiel Internet diensten

Gedragscode voor Betaalde. Mobiel Internet diensten Gedragscode voor Betaalde Mobiel Internet diensten 1/31 DEELNEMENDE PARTIJEN Operators Vodafone KPN T-Mobile Tele 2 UPC Mobiel Internet Dienstverleners Netsize KPN Callfactory CM Telecom GIN Telefuture

Nadere informatie

Dossier SUBSIDIES. Helpteksten voor het werken in het SUBSIDIEPORTAAL

Dossier SUBSIDIES. Helpteksten voor het werken in het SUBSIDIEPORTAAL Dossier SUBSIDIES Helpteksten voor het werken in het SUBSIDIEPORTAAL Algemeen: het dossier Subsidies. In het dossier Subsidies is te lezen wat het subsidiebeleid is van VWS, hoe een subsidie is aan te

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures tussen Zorgverzekeraars Nederland en Vektis B.V. betreffende wijzigingenbeheer van EI-standaarden Protocol Plaats Zeist Datum 28-06-2007 Auteur Jos Bekkers (Vektis, afdeling

Nadere informatie

Secure Transfer Implementatie en Gebruikershandleiding PFM Holland B.V. 23 maart 2012 Versie V2R3M0

Secure Transfer Implementatie en Gebruikershandleiding PFM Holland B.V. 23 maart 2012 Versie V2R3M0 Secure Transfer Implementatie en Gebruikershandleiding PFM Holland B.V. 23 maart 2012 Versie V2R3M0 Niets uit dit document mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande

Nadere informatie

Aanbestedingsnummer : 15522

Aanbestedingsnummer : 15522 Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor Printservices ten behoeve van Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) Aanbestedingsnummer : 15522 Versie : 2.1

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie