QUEST FOR GROWTH. PRIVAK - Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "QUEST FOR GROWTH. PRIVAK - Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht"

Transcriptie

1 QUEST FOR GROWTH PRIVAK - Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht Investeerder presentatie 4 mei

2 Disclaimer Deze presentatie is enkel bedoeld voor discussie doeleinden, en vat dus enkele reflecties samen in verband met de onderwerpen die hierin aan bod komen. Deze presentatie en de informatie die erin vervat is, is enkel gebaseerd op publiek toegankelijke informatie of op informatie die ons werd meegedeeld door de betrokken partijen. Deze presentatie en de informatie die erin vervat is, is onvolledig zonder verwijzing naar en kan enkel doorgenomen worden samen met de mondelinge toelichting die tijdens de presentatie zal gegeven worden, en het Prospectus. De adviseurs van Belfius en KBC Securities beweren niet dat zij juridische adviseurs, tax specialisten noch accountants zijn en garanderen op geen enkele manier de nauwkeurigheid, de volledigheid of correctheid van de informatie waarover hierin gesproken wordt. Belfius en KBC Securities raden elke lezer aan om hun eigen juridische en fiscale adviseur of accountant te raadplegen in dit kader. Bovendien is de informatie die hierin wordt opgenomen onderhevig aan veranderingen en weerspiegelt dus enkel de situatie op een specifiek ogenblik. Bijgevolg zijn de mogelijke conclusies die gevormd worden op basis van deze informatie relatief. Belfius en KBC Securities wijzen expliciet elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor elke directe of indirecte schade die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik of aanwending van deze informatie onder welke vorm dan ook. Deze presentatie is niet openbaar en is strikt confidentieel en wordt enkel voor informatiedoeleinden overgemaakt. Deze presentatie mag niet (in zijn geheel of gedeeltelijk) gebruikt worden voor andere doeleinden en mag niet gepubliceerd worden, vermeld worden of naar verwezen worden in eender welke zin, noch kan er verwezen worden naar Belfius of KBC Securities of de diensten die door ons geleverd worden, tenzij mits ons expliciet en voorafgaandelijk schriftelijk akkoord, noch kan enige derde partij vertrouwen op deze presentatie. 2

3 Disclaimer NIET BESTEMD VOOR UITGIFTE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, ZUID AFRIKA, JAPAN, ZWITSERLAND, NIEUW ZEELAND OF ENIGE ANDERE STAAT OF RECHTSGEBIED WAARIN DIT ONTWETTIG ZOU ZIJN OF NAAR ENIGE STAATSBURGER, INWONER OF INGEZETENE DAARVAN. Dit document is geen aanbiedingsdocument of een prospectus, en elke aankoop van of inschrijving op effecten van Quest for Growth (de Vennootschap ) of rechten gerelateerd aan zulke effecten in verband met de kapitaalverhoging dient uitsluitend te gebeuren op basis van de informatie in het prospectus dat te zijner tijd zal worden gepubliceerd. Eens gepubliceerd, zal een kopie van het prospectus beschikbaar zijn op de website van de Vennootschap. Noch dit document zelf, noch een deel ervan, zal gelden als de basis voor, een aansporing tot of zal op worden vertrouwd om enige overeenkomst te sluiten of enige verbintenis aan te gaan. Dit document of enige andere informatie in verband met de kapitaalverhoging van de Vennootschap mag niet worden verspreid onder het publiek in rechtsgebieden andere dan België waar voorafgaande registratie of goedkeuring vereist is voor dat doel. Geen stappen werden of zullen worden genomen om de effecten of rechten buiten België aan te bieden in enig rechtsgebied waar dergelijke stappen zouden zijn vereist. Er zal geen openbaar aanbod van effecten van de Vennootschap in het kader van de Kapitaalverhoging buiten België worden gedaan. De uitgifte, uitoefening, aankoop, inschrijving op of de verkoop van de effecten en rechten kan onderworpen zijn aan bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. De Vennootschap zal geen enkele inschrijving op effecten uitgegeven door de Vennootschap aanvaarden van een persoon die niet is toegelaten om op zulke effecten in te schrijven onder enige wettelijke of reglementaire beperking van enig rechtsgebied. Noch de Vennootschap noch de joint coordinators zijn aansprakelijk in het geval van een inbreuk op dergelijke beperkingen door enige persoon. Onderhavig document betreft geen verzoek tot geld, effecten, rechten of andere vergoedingen, en gelden, effecten, rechten of andere vergoedingen die worden overgemaakt als antwoord op de informatie vervat in dit document, zullen niet worden aanvaard door de Vennootschap. Personen (inclusief trustees en volmachthouders) die dit document ontvangen, zullen het niet verspreiden of doorzenden naar andere landen dan België, tenzij dergelijke communicatie wordt gedaan in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving van dat land. Personen die dit document zouden zenden of in staat zouden stellen om te worden verzonden naar dergelijke landen, om welke reden dan ook, moeten de aandacht van de ontvanger vestigen op deze disclaimer. In het algemeen moeten alle personen die effecten uitgegeven door de Vennootschap of rechten met betrekking tot deze effecten verwerven, of die dergelijke rechten uitoefenen, buiten België, ervoor zorgen dat dit niet in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit document vormt geen, of maakt geen deel uit van, een aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitgifte, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op effecten van de Vennootschap of rechten gerelateerd aan zulke effecten, noch zal enige verkoop van voornoemde effecten of rechten plaatsvinden, in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Zuid-Afrika, Japan, Zwitserland, Nieuw Zeeland of enige staat of rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod of verzoek een schending van of een inbreuk op de toepasselijke wetgeving en regelgeving zou kunnen vormen, of aan enige staatsburger, inwoner of ingezetene daarvan. In het bijzonder zijn de effecten en rechten waarnaar in dit document wordt verwezen niet, en zij zullen niet worden, geregistreerd onder de US Securities Act van 1933 (de Securities Act ), of onder de effectenwetgeving van enige staat van de Verenigde Staten, en zij mogen niet worden aangeboden, verkocht, doorverkocht of geleverd, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten of aan US persons (zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities Act) zonder registratie behalve krachtens een vrijstelling van, of in een transactie die niet onderworpen is aan, de registratievereisten van de Securities Act. De Vennootschap is niet, en zij zal niet worden, geregistreerd onder de US Investment Company Act van 1940, zoals gewijzigd (de Investment Company Act ), en investeerders in effecten of rechten waarnaar in dit document wordt verwezen zullen zich niet op de voordelen van de Investment Company Act kunnen beroepen. De effecten en rechten waarnaar in dit document wordt verwezen mogen niet worden verworven door: (i) investeerders die activa gebruiken van: (A) een employee benefit plan zoals gedefinieerd in Sectie 3(3) van de US Employee Retirement Income Security Act van 1974, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (samen met de toepasselijke regelgeving daaronder, ERISA ), dat onderworpen is aan Titel I van ERISA; (B) een plan zoals gedefinieerd in Sectie 4975 van de US Internal Revenue Code (de IRC ), daaronder eveneens begrepen een individuele pensioentoezegging of andere regeling die onderworpen is aan Sectie 4975 van de IRC; of (C) een entiteit die geacht wordt activa van één van voormelde types van plannen, toezeggingen of regelingen die onderworpen zijn aan Titel I van ERISA of Sectie 4975 van de IRC ( ERISA Plannen ) te houden; of (ii) een overheids, kerkelijke, niet-us of andere beloningsregeling voor het personeel dat onderworpen is aan enige federale, staats-, lokale of niet-us wet die substantieel gelijkaardig is met de bepalingen van Titel I van de ERISA of Sectie 4975 van de IRC. 3

4 Disclaimer De uitgifte van nieuwe aandelen door de Vennootschap en het verhandelen van rechten met betrekking tot effecten die zijn uitgegeven door de vennootschap in het kader van de kapitaalverhoging werden niet goedgekeurd of afgekeurd door de U.S. Securities and Exchange Commission, enige state securities commission in de Verenigde Staten of enig andere Amerikaanse regelgevende instantie, noch heeft een van de voorgaande autoriteiten de uitgifte van nieuwe aandelen door de Vennootschap en de verhandeling van de rechten met betrekking tot effecten uitgegeven door de Vennootschap aanbevolen, of zijn opinie over de nauwkeurigheid of geschiktheid van dit document gegeven. Elke verklaring van het tegendeel is een misdrijf in de Verenigde Staten. Dit document is alleen gericht aan en kan enkel worden verspreid aan (i) personen buiten het Verenigd Koninkrijk, (ii) personen die professionele ervaring hebben in zaken gerelateerd aan beleggingen die vallen onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de Order ) en (iii) vermogende entiteiten en andere personen aan wie het wettelijk is toegestaan om dit document te communiceren, zoals bedoeld in artikel 49(2) (A) tot (D) van de Order (al deze personen worden hierna samen Relevante Personen genoemd). Elke beleggingsactiviteit waarop dit document betrekking heeft, zal alleen beschikbaar zijn voor en zal alleen worden aangegaan met Relevante Personen. Personen die geen Relevante Personen zijn mogen geen gevolg geven aan of vertrouwen op dit document of de inhoud ervan. Er werd geen aanbod gedaan en er zal geen aanbod worden gedaan van effecten van de Vennootschap of rechten verbonden aan dergelijke effecten aan het publiek van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, anders dan in België. Dit document mag worden verspreid in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte, waar geen openbare aanbieding zal plaatsvinden, met dien verstande dat het enkel mag worden gericht en verspreid aan (i) personen die gekwalificeerde beleggers zijn in de zin van artikel 2(1)(e) van de Richtlijn 2003/71/EU en de wijzigingen daaraan (de Prospectusrichtlijn ) en, (ii) in de mate dat de Vennootschap of beheerder de effecten waarnaar in dit document wordt verwezen verhandelt in een rechtsgebied in de Europese Economische Ruimte gebaseerd op de nationale private plaatsingsbepalingen van de Richtlijn 2011/61/EU, de wijzigingen daaraan en de implementerings- en uitvoeringsverordeningen (de AIFM Richtlijn ), aan professionele beleggers in de zin van artikel 4(1)(ag) van de AIFM Richtlijn, en (iii) dergelijke andere personen waaraan dit document wettelijk mag worden gericht. Iedere joint coordinator die voor de Vennootschap optreedt in het kader van de kapitaalverhoging, zal geen andere persoon (al dan niet ontvanger van dit document) beschouwen als een cliënt in het kader van de kapitaalverhoging, en zal uitsluitend verantwoordelijk zijn ten opzichte van de Vennootschap voor het verstrekken van de bescherming die aan hun respectievelijke cliënten wordt aangeboden of voor het verstrekken van advies met betrekking tot eender welk van de zaken vervat in dit document of enige transactie, zaak of regeling waarnaar in dit document wordt verwezen. Voorspellingen Niets in dit document is, of kan worden op vertrouwd als, een belofte of verklaring met betrekking tot de toekomst. Dit document bevat enkele stellingen, inschattingen en verwachtingen van de Vennootschap met betrekking tot de verwachte toekomstige prestaties van de Vennootschap. Dergelijke stellingen, inschattingen en verwachtingen zijn gebaseerd op verschillende veronderstellingen die wel of niet juist kunnen blijken te zijn. Er worden geen verklaringen en waarborgen verstrekt door enige persoon met betrekking tot de accuraatheid van dergelijke stellingen, inschattingen en verwachtingen. 4

5 Presentatoren Dr Jos B. Peeters, Managing Partner Jos verkreeg zijn Doctoraat in de fysica aan de KU Leuven. He startte zijn carrière bij Bell Telephone en PA Technology. Jos zette zijn eerste stappen in de wereld van durfkapitaal als managing director van BeneVent. In 1993 startte hij Capricorn Venture Partners en hij heeft sindsdien vijf durfkapitaalfondsen succesvol gemanaged daarnaast stichtte hij Quest for Growth. Jos heeft uitgebreide industriële ervaring in cleantech en health-tech. Hij is eveneens één van de stichters (en bestuurder) van de Easdaq stock exchange en Quest for Growth. Tom Vanhoutte, Chief Financial Officer Tom behaalde een Master graad in business engineering aan de KU Leuven. Hij heeft uitgebreide ervaring opgebouwd als auditor van durfkapitaalfondsen bij PwC in New York. Tom is een gecertificeerd accountant en tevens een expert in waarderingen, rapportering en interne controle methodes. Yves Vaneerdewegh, Head Quoted Securities Practice Yves behaalde een Master graad in business engineering aan de Universiteit Hasselt. Hij behaalde eveneens een financieel analist graad van de Belgische Associatie van Financiële Analisten. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring als financieel analist en investeringsmanager. Yves is verantwoordelijk voor het managen van de genoteerde portefeuille van Quest for Growth sinds 2005 en lanceerde het Quest Cleantech fonds in

6 Waarom zijn we hier? Aanbod type & structuur Kapitaalverhoging binnen voorkeurrecht voor bestaande aandeelhouders Uitgifte van maximum 3,843,316 nieuwe aandelen Voorkeurrechten Niet-herleidbaar voorkeurrecht voor bestaande aandeelhouders Inschrijvingsratio 1 nieuw aandeel voor 3 voorkeurrechten Niet-ingeschreven saldo aandelen Beschikbaar voor toewijzing aan bestaande en nieuwe aandeelhouders (retail en institutioneel) Niche investeringsportefeuille, gericht op groei sectoren, zoals ICT, health-tech en cleantech Toegang tot private equity investeringen die normaal niet direct toegankelijk zijn voor de meeste investeerders vanwege de vereiste grotere investeringsbedragen Solide ervaringsbasis van management en investment teams: Kernelementen investering Totaal rendement voor aandeelhouders, inclusief dividenden, van 126.5% (8.5% samengestelde jaarlijkse basis) 1 ) Exits in niet-genoteerde portefeuille genereerden sterke meerwaarden over Een nieuwe investeringsfase is voorzien Investeerders profiteren van gunstige tax aspecten (bijvoorbeeld geen speculatie tax voor investerende retail- of rechtspersonen en geen/gereduceerde roerende voorheffing op dividenden uit gerealiseerde meerwaarden zie sectie Aanvullende Belangrijke Informatie) 1 ) Zie slide 36 voor details 6

7 Agenda Onderneming & beschrijving activiteiten Corporate governance en management structuur Aanwending van de opbrengsten & Capricorn Sustainable Chemistry Fund Financiële informatie Historische prestaties Algemene voorwaarden aanbod Aanvullende belangrijke informatie 7

8 Onderneming & beschrijving activiteiten 8

9 Quest for Growth introductie Belgische Privak 1 ), Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht, gepositioneerd als een investeringskader gericht op private equity en (genoteerde) groei bedrijven Genoteerd aan Euronext Brussels sinds 23 September ) De Privak (en haar investeerders) profiteren van gunstige tax aspecten (bijv. geen speculatie tax voor investerende retail- of rechtspersonen en geen/gereduceerde roerende voorheffing op dividenden uit gerealiseerde meerwaarden 3 ). Tenminste 90% van gerealiseerde winsten worden uitgekeerd als tax-gunstige dividenden. Verplichting om tenminste 35% in niet-genoteerde bedrijven te investeren Sector focus: ICT, Health-tech en Cleantech Totale NAV 4 ) bedroeg EUR 147,9 miljoen op 31/12/2015 Beurskapitalisatie bedroeg EUR 131,4 miljoen op 31/12/ ) De Publieke Privak is een instelling voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven, geregulariseerd door het Koninklijk Besluit van 18 April 1997 en de Wet van 19 April 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders. De Publieke Privak staat onder toezicht van de Belgian Financial Services and Market Authority (FSMA). 2 ) De toelating tot verhandeling op Euronext Brussels vormt geen waarborg voor de liquiditeit van de aandelen Quest for Growth. 3 ) Zie sectie Aanvullende Belangrijke Informatie voor verdere details aangaande tax aspecten (slide 39) 9 4 ) NAV = Net Asset Value, oftewel de intrinsieke waarde

10 Overzicht investeringsportefeuille (per 31/03/2016) 1 ) *) 1 ) Bron: jaarverslag 2015, Quest for Growth *) Volgens de Privak wetgeving kwalificeert Kiadis als een niet-genoteerde onderneming de participatie wordt dus meegerekend in de betreffende categorie. Dientengevolge bedraagt de totale investering in niet-genoteerde ondernemingen door Quest for Growth = 36,91%. 10

11 Gediversifieerde investeringsportefeuille 1 ) Samenstelling portefeuille op 31/03/2016 Grootste genoteerde bedrijven en % van de NAV Kiadis Pharma 4,72% TKH Group 4,63% Nexus AG 4,06% Pharmagest 3,60% Gerresheimer 3,57% Umicore 3,50% Andritz 3,41% Tomra 3,19% Melexis 3,16% Bertrandt 3,09% Waarde van de investeringen door Quest for Growth in Capricorn Fondsen en % van de NAV Cleantech 2,2 mio 2,09% Health-tech 8,9 mio 8,42% ICT ARKIV 5,0 mio 4,74% Grootste niet genoteerde ondernemingen en % van de NAV ALIAXIS 2,13% GREEN BIOLOGICS 2,01% ANTERYON 1,69% FRX POLYMERS 1,50% AVANTIUM 1,41% 1 ) Bron: jaarverslag 2015, Quest for Growth 11

12 Investeringsstrategie Niet-genoteerde ondernemingen en durfkapitaalfondsen Historische private investeringen doven uit (directe investeringen in niet-genoteerde ondernemingen en investeringen in niet-capricorn Venture Partners fondsen 1 )) Sinds 2012, de investeringsstrategie is daarentegen gericht op: Strategische investeringen in fondsen gemanaged door Capricorn Venture Partners (Cleantech, ICT, Health-tech) Co-investeringen samen met de fondsen van Capricorn Venture Partners Investeringen via Capricorn fondsen: Allocatiebeslissingen door Raad van Bestuur van Quest for Growth (betreffende haar investeringen in deze fondsen) Significante participaties in ondernemingen Selectie en opvolging door sterkere investeringsteams Actieve betrokkenheid in bestuur en strategische ondersteuning van het management Co-investeringen samen met de fondsen van Capricorn Venture Partners: Selectieve co-investeringen, in later fase van ontwikkeling 1 ) Capricorn Venture Partners is de portefeuillebeheerder van Quest for Growth en beheert ook 3 fondsen (Cleantech, ICT en Healthcare) zie slide 20 voor meer details rond de organisatie structuur en respectievelijke rollen van beide organisaties. 12

13 Niet-genoteerde aandelen en durfkapitaalfondsen Succesvolle exits (IPO s en overnames) Unquoted companies and venture funds Successful exits (IPO s and trade sales) * Capricorn Health-tech fonds / ** Capricorn ICT fonds 13

14 Niet-genoteerde aandelen en durfkapitaalfondsen Succesvolle exits September 2014: Clear2Pay verkocht aan FIS Global Impact op QfG: 4,7 miljoen of 0,41 per QfG aandeel* Mei 2015: Prosonix overgenomen door Circassia Pharmaceuticals Impact op QfG: 10 miljoen of 0,86 per QfG aandeel* Mei 2015: Capricorn ICT Arkiv participatie Cartagenia verkocht aan Agilent Impact op QfG: 3,7 miljoen of 0,32 per QfG aandeel* Juli 2015: IPO Kiadis Pharma op Euronext Amsterdam en Euronext Brussels Impact op QfG: 2,1 miljoen of 0,18 per QfG aandeel* *) Impact op moment van de aankondiging Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement 14

15 Investeringsstrategie Genoteerde ondernemingen Specialisatie in cleantech, ICT & health-tech Actief portefeuillebeheer (geen indexing) Stock picking gebaseerd op fundamentele bottom-up analyse Geconcentreerd portfolio (20-30 aandelen), elk maximum 5% van de totale NAV Dynamische buy-and-hold strategie Focus op Europese small & mid caps Focus op groeiaandelen met aanvaardbare waarderingen (GARP) Geen enkele investeringsvisie [... ] ontwikkelt zich in zijn volledige vorm in één dag of jaar. In mijn eigen geval, groeide deze gedurende een aanzienlijke tijd, deels als gevolg van wat misschien logisch redeneren kan worden genoemd en deels uit het observeren van de successen en mislukkingen van anderen, maar voor een groot deel door de meer pijnlijke manier van leren van mijn eigen fouten. Philip A. Fisher 15

16 Portefeuille genoteerde aandelen Waardering van ondernemingen in portefeuille 12 maanden koers/winst (Price/Earnings = P/E) van portefeuille bedrijven per 31/03/2016 bron: Factset, Capricorn Venture Partners 16

17 Portefeuille genoteerde aandelen Prestaties *) Prestaties genoteerde aandelen in 2015 (in lokale munt), excl. handelsposities (<3 m gehouden) QfG quoted (e)* 33% 7% 30% 33% 14% bron: Bloomberg, Capricorn Venture Partners *) Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement 17 Quest for Growth genoteerd e) is schatting exclusief kosten en cash, (I) = rendement sinds introductie, (O) rendement tot verwijdering uit portefeuille

18 Ontwikkelingen sinds 31/12/2015 Kerncijfers (per 31/3/2016): NAV (na dividend uitkering) daalde 3,5% in het eerste kwartaal van 2016 naar 9,21 EUR / aandeel Verlies van EUR 3,9 miljoen (EUR -0,34 per aandeel) in het eerste kwartaal van 2016 Dividend uitkering van EUR 2,73 bruto of EUR 2,70 netto op 23 Maart 2016 Beurskoers daalde -7,1% in eerste kwartaal 2016, koers +17,4% met herinvestering dividend Investeringen in genoteerde aandelen: Portefeuille genoteerde aandelen daalde in lijn met Europese aandelenmarkten Volledige desinvesteringen van posities in Init en Nibe, beiden realiseerden aanzienlijke meerwaarden sinds de aankoop Investeringen in niet-genoteerde aandelen en durfkapitaalfondsen: Vervolginvestering in Avantium (ontwikkelt biologische plastic flessen), die samenwerking met BASF aankondigde Aangekondigde verkoop van Punch Powertrain, participatie van Capricorn Cleantech fonds, aan Chinees industrieel conglomeraat Yinyi, hetgeen substantiële meerwaarden genereerde Negatieve klinische test resultaten van Nexstim, participatie van Capricorn Health-tech fonds Capricorn ICT Arkiv rondde nieuwe investering af in Bluebee, die een unieke en zeer snelle DNA screening methode ontwikkelt 18

19 Corporate governance en management structuur 19

20 Organisatie structuur Quest for Growth is een zelfbeheerde openbare instelling voor collectieve beleggingen met vast kapitaal, die het beheer van de portefeuille en administratie uitbesteed aan Capricorn Vanture Partners Management relaties: Raad van Bestuur QUEST FOR GROWTH Voorzitter: Antoon De Proft Effectieve Leiders : René Avonts Audit Comité Philippe de Vicq de Cumptich Effectieve Leiders worden verkozen volgend op een beslissing van de Raad van Bestuur en onafhankelijk van de Portefeuillebeheerder Effectieve Leiders rapporteren aan Raad van Bestuur Rol van Capricorn Venture Partners 1 ): Verantwoordelijk voor het dagelijks management van de portefeuille investeringen Verantwoordelijk voor alle investerings-beslissingen, behalve: Bewaarder: Belfius Bank Capricorn Venture Partners - Beheer van de portefeuille - Administratie Allocatiebeslissingen voor Capricorn fondsen (Raad van Bestuur) Initiële co-investeringen in niet-genoteerde ondernemingen Vervolginvesteringen in niet-genoteerde ondernemingen (hoger dan 750,000) Rapportering en regelgeving aspecten Risico management en compliance zaken Capricorn heeft een interne en externe auditor, compliance officer, risk manager, waarderingsexpert en bewaarder, in overeenstemming met AIFM eisen 1 ) Capricorn Venture Partners verkreeg recentelijk haar vergunning als beheervennootschap van alternatieve instellingen voor collectieve belegging, volgens Alternative Investment Fund Manager Directive (AIFMD). 20

21 Raad van Bestuur 21

22 Aandeelhouders structuur Naam # aandelen % Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) in eigen naam maar voor rekening van de Federale Belgische Overheid via Belfius Insurance NV ,09% Financial & Investment Group, Ltd. (USA) ,04% Totaal aantal uitstaande aandelen is , waarvan preferente nominatieve klasse A en B aandelen Leden van de Raad van Bestuur houden aandelen aan (normale + klasse A + B aandelen), oftewel 3,49% van het totaal aantal uitstaande aandelen Bron: Quest for Growth 22

23 Quest for Growth portefeuillebeheer door Capricorn Venture Partners Capricorn ICT fonds 33 miljoen Capricorn HEALTHTECH fonds 42 miljoen Capricorn CLEANTECH Fonds 112 miljoen Quest for Growth 148 miljoen* * 31 December 2015 Quest Cleantech fonds 52 miljoen* * 31 December 2015 Hoofdkantoor - Leuven, België Capricorn Venture Partners kernelementen: In eigendom van Partners 18 personeelsleden, waarvan 11 ervaren en toegewijde investeringsmanagers Erkend portefeuillebeheerder AIFMD licentie verkregen in Februari 2016 > 350 miljoen onder beheer 23

24 Management vergoeding Vaste jaarlijkse vergoeding van voor administratieve diensten Variabele vergoeding voor beheer van de portefeuille 1% op de genoteerde aandelen en cash en cash equivalenten 2% op de niet-genoteerde aandelen inclusief fondsen van derden 0% op NAV van fondsen onder beheer van Capricorn 1% korting op het niet-onderschreven kapitaal van de Capricorn fondsen Gemiddelde jaarlijkse vergoeding van circa 1.25% op NAV 24

25 Aanwending van de opbrengsten & Capricorn Sustainable Chemistry Fund 25

26 Redenen voor de kapitaalverhoging en aanwending van de opbrengsten Redenen Durfkapitaal transacties worden groter in omvang Groter geïnvesteerd bedrag geeft meer invloed op bedrijf en management Legale en statutaire verplichting om minimaal 90% van winsten uit te keren maakt het vrijwel onmogelijk om organisch te groeien Het is Quest for Growth momenteel niet toegestaan keuzedividenden uit te keren Aanwending van de opbrengsten Verbintenis om te investeren, onder bepaalde voorwaarden, in het Capricorn Sustainable Chemistry Fund (CSCF zie volgende pagina s) Verdere co-investeringen in portefeuillebedrijven van de fondsen onder beheer van Capricorn Venture Partners Verdere groei van de portefeuille genoteerde bedrijven Toekomstige opportuniteiten die passen bij de gekozen strategie 7 26

27 Achtergrond CSCF Capricorn Venture Partners CSCF biedt een investeringsopportuniteit aansluitend op het Cleantech fonds In overeenstemming met de huidige investeringsstrategie worden geen nieuwe verbintenissen aangegaan in fondsen van derden in plaats daarvan worden investeringen gekanaliseerd via fondsen beheerd door Capricorn Venture Partners De focus van dit nieuwe fonds ligt op sterk groeiende technologie bedrijven met een mondiaal bereik, en gebaseerd in Europa, Noord-Amerika of het Midden-Oosten Technologie bedrijven actief in innovaties met betrekking tot hulpbronnen, chemie en geavanceerde materialen Dit nieuwe fonds zal een closed-end fonds zijn met een looptijd van 10 jaar Verbintenis van Quest for Growth onder bepaalde voorwaarden: 10 miljoen (als de initiële closing van 40 miljoen succesvol is) 7 27

28 Investeringsfocus CSCF FEEDSTOCK & RESOURCES Key drivers Productiviteit, Rendement & Leveringsbetrouwbaarheid Enabling technologies Breeding & genetic technology Precision agriculture Agro-chemicals Water technology Sensing & Detection Data analytics Waste valorisation.. ENABLING A CIRCULAR ECONOMY PROCESSING & SUPPLY CHAIN Key drivers Kosten, Kwaliteit, & Flexibiliteit Enabling technologies Densification Separation Pre-treatment Fermentation Bio & Chemical Catalysts Process intensification Cellulose, Hemicellulose, Lignin, Olefin.. 28

29 Algemene voorwaarden aanbod 29

30 Overzicht van de transactie Aanbod type & structuur Voorkeurrechten & Nieuwe aandelen Niet-ingeschreven saldo nieuwe aandelen - Kapitaalverhoging binnen voorkeurrecht voor bestaande aandeelhouders - Openbaar aanbod tot inschrijving op (eventueel niet-ingeschreven saldo) nieuwe aandelen geldig in België - Uitgifte van maximaal nieuwe aandelen - Voorkeurrecht noteert aan Euronext en kan verhandeld worden tijdens de inschrijvingsperiode - Nieuwe aandelen worden toegewezen aan bestaande aandeelhouders die daartoe hun voorkeurrechten uitoefenen tijdens de inschrijvingsperiode - Prijs: vaste prijs van 7 EUR en 3 coupons nr Inschrijvingsratio: 1 nieuw aandeel per 3 voorkeurrechten - Nieuwe aandelen zullen noteren op Euronext Brussel - Bestaande/nieuwe aandeelhouders kunnen nieuwe aandelen aanvragen (van het eventuele niet-ingeschreven saldo aan het eind van de inschrijvingsperiode) door een order te plaatsen tijdens de inschrijvingsperiode - Toewijzing van nieuwe aandelen (van het eventuele niet-ingeschreven saldo): na de inschrijvingsperiode - Prijs: vaste prijs van 7 EUR + (3x bedrag gelijk aan de slotkoers van het voorkeurrecht op 11 mei 2016 (excendentair bedrag)). Het excendentair bedrag zal maximaal 1,86 EUR bedragen. - Nieuwe aandelen zullen noteren op Euronext Brussel Inschrijvingsperiode - Van 27 April 2016 tot 11 mei 2016 Deelneming hoofdaandeelhouders Dividend Joint Coordinators, Bookrunners & underwriters - Belfius Insurance NV heeft te kennen gegeven dat zij haar voorkeurrechten zal uitoefenen - Bepaalde leden van de raad van bestuur en de effectieve leiding van Quest for Growth en van Capricorn Venture Partners, die samen bestaande aandelen bezitten, hebben aangegeven dat zij hun voorkeurrechten zullen uitoefenen - Quest for Growth heeft geen weet van andere aandeelhouders of personen die voornemens zijn voor meer dan vijf procent van het aanbod in te schrijven - Nieuwe aandelen zullen recht geven op het dividend van het volledige boekjaar 2016, vertegenwoordigd door coupon nr

31 Kalender van de transactie 17 Maart Buitengewone Algemene Vergadering 8 April Bericht inzake uitgifte met voorkeurrecht en inschrijvingsperiode 25 April Publicatie van placard met transactie details (inclusief maximale excedentair bedrag per nieuw aandeel in eventuele niet-ingeschreven saldo) op de website van Quest for Growth -na beurs 27 April Publicatie van placard met transactie details (inclusief maximale excedentair bedrag per nieuw aandeel in eventuele niet-ingeschreven saldo) in de financiële pers - voor beurs Terbeschikkingstelling van het prospectus voor beurs Datum ex-coupon = onthechting coupon nr. 12 als voorkeurrecht - voor beurs Coupon vertegent het recht om in te schrijven op de kapitaalverhoging Start van de inschrijvingsperiode + periode waarin het recht kan worden verhandeld Bestaande aandeelhouders kunnen hun voorkeurrechten uitoefenen Voorkeurrecht zal noteren op Euronext Brussel Bestaande/nieuwe aandeelhouders kunnen nieuwe aandelen (van het eventuele niet-ingeschreven saldo) aanvragen 2 Mei Publicatie van NAV - na beurs 11 Mei Einde van de inschrijvingsperiode Einde van de notering van het voorkeurrecht op Euronext Brussels 12 Mei Persbericht aangaande de resultaten van de inschrijvingsperiode Toewijzing van en inschrijving op nieuwe aandelen door retail en institutionele investeerders na beurs 17 mei Betaling, levering en notering nieuwe aandelen 31

32 Financiële informatie 32

33 Kerncijfers jaarrekening in Bruto marge 38,786,773 9,605,175 18,769,640 Winst en Verliesrekening Andere bedrijfskosten 1,899,414 1,930,404 1,994,093 Bedrijfswinst/verlies 36,887,369 7,674,771 16,775,548 Winst/verlies voor belasting 37,899,226 8,712,176 18,474,183 Winst/verlies na belasting 37,899,036 8,712,147 18,474,282 Winst/verlies na belasting, per aandeel Vaste activa 127,605, ,414, ,264,108 Activa Vlottende activa 20,278,986 8,229,318 5,083,517 Activa 147,884, ,650, ,347,624 Eigen Vermogen 110,012, ,848, ,837,261 Passiva Schulden 37,872,327 8,801,760 15,510,364 Passiva 147,884, ,650, ,347,624 Bron: Quest for Growth jaarverslag; zie slide 56/57 voor gedetailleerde winst- en verliesrekening en balans 33

34 Historische prestaties 34

35 Beurskoers en NAV evolutie *) 20 Beurskoers evolutie vs NAV NAV Beurskoers Beurskoers op 31 Maart 2016: (31 December 2015: 11.40) NAV per aandeel op 31 Maart 2016: 9.21 (31 December 2015: 12.81) Bron: FactSet *) Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement 35

36 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Discount evolutie en totaal rendement voor aandeelhouders 1,* ) Evolutie discount Nov-01 Aug-02 May-03 Feb-04 Nov-04 Aug-05 May-06 Feb-07 Nov-07 Aug-08 May-09 Feb-10 Nov-10 Aug-11 May-12 Feb-13 Nov-13 Aug-14 May-15 Feb-16 Bruto dividend per aandeel in EUR 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 8% 0, % 1, Evolutie dividend per aandeel 0, % % 1, % 0, % 2, % 25% 20% 15% 10% 5% 0% Dividend rendement Discount van de beurskoers versus NAV: % op 31 Maart 2016 (11.04 % op 31 December 2015) Bruto dividend per aandeel: 2.73 in 2015 ( 0.72 in 2014) Totaal rendement aandeelhouders 1 ) Totaal rendement aandeelhouders: 150.3% sinds IPO 1 ) Inclusief dividenden; Bron: FactSet *) Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement 36

37 Samenvatting Quest for Growth vertegenwoordigt een unieke investeringsopportuniteit: Exclusief geörienteerd naar groei sectoren met hoog potentieel Toegang voor retail tot geselecteerde private equity en venture capital fondsen Solide ervaringsbasis in het realiseren van aanzienlijke meerwaarden Totaal rendement aandeelhouders 1,* ) van jaarlijks 8,5% (CAGR) over de laatste 10 jaar Netto dividend ruwweg gelijk aan bruto dividend, vanwege gunstige tax aspecten Aantrekkelijke portefeuillebedrijven: gericht op duurzame oplossingen voor de toekomst Beurskoers weergave van fair market value (genoteerde portefeuille) en NAV (nietgenoteerde portefeuille) 1 ) Totaal rendement aandeelhouders, inclusief dividenden, van 126,5% over de laatste 10 jaar (zie slide 36); CAGR = Compounded Annual Growth Rate (samengestelde jaarlijkse groeivoet) *) Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement 37

38 Aanvullende belangrijke informatie 38

39 Aanvullende belangrijke informatie Tax aspecten gerelateerd aan Privak 1 ) en haar investeerders De Privak (en haar investeerders) profiteren van gunstige tax aspecten: Privak is enkel belast op abnormale of goedgunstige voordelen en verworpen uitgaven 2 ) Belgische investerende retail- of rechtspersonen betalen geen roerende voorheffing op dividenden afkomstig van meerwaarden op aandelen, gerealiseerd door de Privak, resterende dividenden worden belast aan 27%; speculatie tax is niet van toepassing Belgische investerende vennootschappen profiteren van gereduceerde roerende voorheffing op het deel van dividenden dat afkomstig is van gerealiseerde meerwaarden; uitgekeerde dividenden komen in aanmerking voor de aftrek definitief belaste inkosten (DBI); overige dividenden worden belast aan 33.99% Beurstax (tax op de beursverrichtingen): 0,09% bij aankoop en bij verkoop met een maximum van EUR ) De Publieke Privak is een instelling voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven, geregulariseerd door het Koninklijk Besluit van 18 April 1997 en de Wet van 19 April 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders. De Publieke Privak staat onder toezicht van de Belgian Financial Services and Market Authority (FSMA). 2 ) Voor zover investeringen worden gedaan in bedrijven die onderworpen zijn aan het normale tax regime en >80% van de (gerealiseerde) winsten worden uitgekeerd als dividenden (Quest distribueert >90%, zoals vastgelegd in haar statuten) 39

40 Aanvullende belangrijke informatie Toelichting dividenden Het kapitaal van Quest for Growth wordt vertegenwoordigd door drie klassen aandelen, namelijk gewone aandelen, aandelen van klasse A en aandelen van klasse B. Volgens haar statuten is Quest for Growth verplicht om minstens 90% van de gerealiseerde winsten uit te betalen, na aftrek van de bezoldigingen, commissies en kosten. De houders van aandelen van klasse A en de houders van aandelen van klasse B hebben recht op een preferent dividend: Het preferent dividend wordt betaald op het gedeelte van de nettowinst dat het bedrag overschrijdt dat nodig is om globaal de aandeelhouders een vergoeding van nominaal 6% op jaarbasis uit te keren berekend op basis van het eigen vermogen na winstverdeling, desgevallend te verhogen met een bedrag dat Quest for Growth zou mislopen zijn door afhoudingen voor winstdeelnames betaald doorheen het jaar door fondsen beheerd door Capricorn Venture Partners waarin hij aandeelhouder is. Van het excedentair bedrag wordt twintig procent (20%) uitgekeerd aan de houders van aandelen van klasse A en de houders van aandelen van klasse B als preferent dividend. De overige tachtig procent (80%) wordt gelijk verdeeld over alle aandeelhouders. De uitkering van de dividenden valt onder de financiële dienst die gratis wordt verleend aan de aandeelhouders. Voor meer informatie omtrent de belasting van de dividenden wordt verwezen naar slide

41 Aanvullende belangrijke informatie Risico s Risico s die specifiek zijn voor Quest for Growth of de sector: Portefeuillerisico De volatiliteit op de financiële markten heeft een invloed op de waardering van de genoteerde portefeuille van Quest for Growth. Bovendien heeft de conjuncturele situatie een rechtstreekse impact op de resultaten van de participaties. De spreiding van de activiteiten van de participaties over diverse sectoren zorgt hier voor een gedeeltelijke bescherming tegen dit risico. De waarde van de niet-genoteerde investeringen is afhankelijk van een aantal markt gerelateerde elementen en van de resultaten van de desbetreffende onderneming. Quest for Growth neemt geen indekking tegen dit inherente marktrisico maar beheert de risico's specifiek voor iedere investering. De niet-beursgenoteerde investeringen zijn bovendien doorgaans hoog risicodragend, niet-gewaarborgd en bijgevolg illiquide. Het gebrek aan liquiditeit van deze activa houdt een risico in voor de resultaten en cashflowgeneratie van Quest for Growth. Bovendien heeft Quest for Growth niet steeds de controle over de timing of het verloop van het verkoopproces, wat mogelijk kan leiden tot een suboptimale return. 41

42 Aanvullende belangrijke informatie Risico s (vervolg) Risico s die specifiek zijn voor Quest for Growth of de sector: Portefeuillerisico (vervolg) Daarnaast is elke participatie onderhevig aan specifieke operationele risico s. De bedrijven volgen deze risico s zelf op en kunnen deze door operationele en financiële discipline en strategische focus trachten in te perken. De opvolging en controle door Capricorn Venture Partners als proactieve aandeelhouder spelen ook op dit vlak een belangrijke rol. Aangezien durfkapitaalfondsen uitsluitend investeren in niet-beursgenoteerde investeringen is het portefeuille risico in belangrijke mate gelijklopend met het risico van de niet-genoteerde investeringen, met dien verstande echter dat het gediversifieerde karakter van een investering in een durfkapitaalfonds bijdraagt tot een spreiding van de economische en financiële risico s binnen Quest for Growth. In overeenstemming met de investeringsstrategie investeert Quest for Growth soms in opties. De blootstelling tot dergelijke producten is beperkt zodat er slechts beperkt van een tegenpartijrisico sprake is. 42

43 Aanvullende belangrijke informatie Risico s (vervolg) Risico s die specifiek zijn voor Quest for Growth of de sector (vervolg): Risico s verbonden aan de sectoren waarin wordt belegd Quest for Growth investeert in bedrijven en sectoren (zoals ICT, Health-tech en Cleantech) die worden gekenmerkt door een volatiliteit van de aandelenkoersen die boven het marktgemiddelde kan liggen, die een vrij grote afhankelijkheid (kunnen) hebben van de economische cyclus en die invloed kunnen ondervinden van externe factoren zoals veranderingen in het regelgevend kader van de landen waar deze bedrijven actief zijn. Bovendien investeert Quest for Growth in een zeer vroege fase in bedrijven en sectoren die hoogtechnologisch zijn zodat er grote onzekerheden bestaan aangaande eventuele technologische evoluties en de uiteindelijke ontwikkeling van bepaalde producten waarin geïnvesteerd wordt. De mogelijke verwezenlijking van deze risico s voor één of meer participaties, kan de totale waarde van de portefeuille van Quest for Growth veranderen. Quest for Growth streeft ernaar om deze risico s te beperken door zijn portefeuille te diversifiëren, door zijn beleggingen te analyseren en door zijn investeringen en participaties nauwgezet op te volgen. 43

44 Aanvullende belangrijke informatie Risico s (vervolg) Risico s die specifiek zijn voor Quest for Growth of de sector (vervolg): Economisch risico De schommelingen in de economische conjunctuur hebben een potentiële impact op de resultaten van de participaties en de waarde van deze participaties op de balans van Quest for Growth. Quest for Growth en de durfkapitaalfondsen waarin Quest for Growth geïnvesteerd heeft beschikken over een sterk gedifferentieerde portefeuille, waardoor de impact van schommelingen in de economische conjunctuur veelal erg verschillend is. Moeilijke economische omstandigheden kunnen een nadelige invloed hebben op de kwantiteit en kwaliteit van de beschikbare nieuwe investeringsopportuniteiten en op de exitmogelijkheden voor de bestaande participaties (en bijgevolg op de cashgeneratie). Hieruit vloeit voort dat de bruto-marge, het resultaat en de cashflow van Quest for Growth onderhevig zijn aan uiteenlopende elementen en ook sterk kunnen fluctueren. De toekomstige prestatie van de aandelenmarkten zal een directe impact hebben op de waarde van het beursgenoteerde deel van de portefeuille, maar kan ook een indirect effect hebben op de exit-mogelijkheden voor het niet-genoteerde gedeelte van de portefeuille. Concentratierisico De concentratie in de portefeuille is beperkt. Geen enkele participatie vertegenwoordigt meer dan 5% van de netto inventariswaarde, en de 10 grootste participaties vertegenwoordigen samen 36,93% van de totale netto inventariswaarde. 44

45 Aanvullende belangrijke informatie Risico s (vervolg) Risico s die specifiek zijn voor Quest for Growth of de sector (vervolg): Risico s inzake de portefeuillebeheerder Quest for Growth is in belangrijke mate afhankelijk van de ervaring, de inzet, de reputatie, de deal making skills en het netwerk van de medewerkers van Capricorn Venture Partners om zijn doelstellingen te realiseren. De beëindiging van de beheerovereenkomst met Capricorn Venture Partners, het verlies van de vergunning van Capricorn Venture Partners als beheervennootschap van alternatieve instellingen voor collectieve belegging onder de AIFM Wet of het vertrek van medewerkers van deze laatste kan dan ook een negatieve impact hebben op de activiteiten en het resultaat van Quest for Growth. De beheerovereenkomst die tussen Capricorn Venture Partners en Quest for Growth werd gesloten, bevat verschillende bepalingen die ertoe strekken eventuele belangenconflicten tussen Capricorn Venture Partners en Quest for Growth te voorkomen en te beheren. Tot slot bestaat een risico dat Capricorn Venture Partners de portefeuille van Quest for Growth niet beheert in overeenstemming met de interne investeringsbeperkingen opgelegd door de Raad van Bestuur en de toepasselijke wetgeving. 45

46 Aanvullende belangrijke informatie Risico s (vervolg) Risico s die specifiek zijn voor Quest for Growth of de sector (vervolg): Reglementair risico: Quest for Growth is blootgesteld aan het risico van niet-naleving van reglementaire verplichtingen door Quest for Growth of Capricorn Venture Partners, hetgeen mogelijk kan resulteren in verlies van hun vergunning als openbare vennootschap voor belegging in nietgenoteerde vennootschappen en groeibedrijven met vast kapitaal, respectievelijk, beheervennootschap van alternatieve instellingen voor collectieve belegging of het opleggen van bepaalde administratieve of strafrechtelijke sancties. Veranderingen in de reglementering en nieuwe verplichtingen voor Quest for Growth of zijn medepartijen kunnen zijn rendement en de waarde van zijn patrimonium beïnvloeden. Omdat de regelgeving omtrent venture capital investeringen verschillend is voor verschillende soorten venture capital-fondsen en ook van land tot land kan verschillen, is er eveneens het risico dat Quest for Growth concurrentieel benadeeld zou worden door een wijzigend regelgevend kader. 46

47 Aanvullende belangrijke informatie Risico s (vervolg) Naast hierboven vermelde risico s is Quest for Growth ook onderworpen aan volgende risico s Quest for Growth investeert enkel in termijndeposito s en commercial paper vanuit cash management overwegingen. Het interestrisico voor Quest for Growth is dus verwaarloosbaar. Quest for Growth investeert in financiële instrumenten die niet in euro uitgedrukt worden. Volgens de huidige strategie worden wisselkoersrisico s op portefeuilleposities uitgedrukt in GBP en USD geheel of ten dele ingedekt door termijnwisselovereenkomsten op deviezen. Quest for Growth Quest for Growth heeft uitstaande investeringsverbintenissen ten opzichte van fondsen beheerd door Capricorn Venture Partners en derden die dienen volstort te worden naar rato van de investeringen die door deze fondsen worden beslist en uitgevoerd. Quest for Growth heeft hierover geen verdere (beslissend) zeggenschap of beslissingsbevoegdheid. Er bestaan afspraken of verbintenissen die niet zijn uitgedrukt op de balans van Quest for Growth (zoals bijvoorbeeld anti-verwateringsclausules met betrekking tot participaties, verklaringen en waarborgen bij de verkoop van participaties, etc.). Er bestaat een risico van verlies van de in bewaring gegeven activa als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de bewaarder Belfius Bank NV of van een eventuele onderbewaarder. 47

48 Aanvullende belangrijke informatie Risico s (vervolg) Risico s die specifiek zijn voor de aandelen van Quest for Growth: De beurskoers van de Nieuwe Aandelen kan schommelen en dalen onder de Uitgifteprijs. Kandidaat-beleggers moeten, bij het afwegen van een investeringsbeslissing, er zich rekenschap van geven dat ze hun gehele investering in de Nieuwe Aandelen kunnen verliezen. De volatiliteit van de financiële markten kan een aanzienlijke invloed hebben op de koers van de Aandelen, om redenen die geen verband houden met de operationele prestaties van de Emittent en zijn bedrijven in portefeuille. De Uitgifteprijs mag niet worden beschouwd als indicatief voor de marktprijs van de Aandelen na het Aanbod. De Emittent kan geenszins voorspellingen doen over de marktprijs van zijn Aandelen na afloop van dit Aanbod, noch over de evolutie van het dividendrendement. Er bestaat geen garantie voor het bestaan van een liquide markt voor de Aandelen. Indien er geen liquide markt voor de Aandelen bestaat, kan dit een aanzienlijke invloed hebben op de beurskoers van de Aandelen. Door de Emittent werd geen liquiditeitscontract gesloten. Er bestaat geen zekerheid dat er een handelsmarkt zal ontstaan voor de Voorkeurrechten en, indien er een markt ontstaat, kan de beurskoers van de Voorkeurrechten aan grotere schommelingen onderhevig zijn dan de beurskoers van de Aandelen. Elke volatiliteit in de prijs van de Aandelen heeft een invloed op de prijs van de Voorkeurrechten en de Voorkeurrechten zouden daardoor hun waarde kunnen verliezen. Het is mogelijk dat de houders van de Voorkeurrechten die hun Voorkeurrechten niet wensen uit te oefenen, er hierdoor niet in slagen ze op de markt te verkopen. 48

49 Aanvullende belangrijke informatie Risico s (vervolg) Risico s die specifiek zijn voor de aandelen van Quest for Growth: De totale prijs die beleggers dienen te betalen per Nieuw Aandeel voor de aanvragen zonder voorkeurrecht in het kader van het Niet-Ingeschreven Saldo, zal worden vastgesteld als de Uitgifteprijs plus het Excedentair Bedrag per Nieuw Aandeel *) en met dien verstande dat indien de slotkoers van het Voorkeurrecht op 11 mei 2016 het bedrag van EUR 0,62 overschrijdt, het Excedentair Bedrag per Nieuw Aandeel verminderd zal worden tot EUR 1,86. Bijgevolg zal de totale prijs voor de inschrijving op Nieuwe Aandelen ingevolge de toewijzing van Nieuwe Aandelen in het kader van het Niet-Ingeschreven Saldo nooit lager zijn dan EUR 7 en niet hoger zijn dan EUR 8,86. Indien er ernstige aanwijzingen zijn dat de slotkoers van de Voorkeurrechten op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel niet betekenisvol is (zoals bijvoorbeeld een substantiële afwijking van de slotkoers van de Voorkeurrechten ten opzichte van het gemiddelde van de koers van de Voorkeurrechten gedurende de laatste drie handelsdagen van de Inschrijvingsperiode), kunnen de Joint Coordinators en Underwriters het Excedentair Bedrag per Nieuw Aandeel aanpassen. *) Het bedrag gelijk aan driemaal de slotkoers van het voorkeurrecht op 11mei

50 Aanvullende belangrijke informatie Risico s (vervolg) Risico s die specifiek zijn voor de aandelen van Quest for Growth: Voorkeurrechten die niet zijn uitgeoefend op het moment van de sluiting van de gereglementeerde markt van Euronext Brussel op 11 mei 2016, kunnen door de Joint Coordinators en Underwriters worden toegewezen aan beleggers die daartoe aanvragen hebben ingediend tijdens de Inschrijvingsperiode. Elke houder van een Voorkeurrecht dat op 11 mei 2016 niet is uitgeoefend, heeft recht op een evenredig deel van het Netto Excedentair Bedrag *), tenzij het Netto Excedentair Bedrag per Voorkeurrecht minder dan EUR 0,01 bedraagt. Er kan geen zekerheid worden geboden dat voldoende aanvragen voor de verwerving van Nieuwe Aandelen in het kader van het Niet-Ingeschreven Saldo zullen worden ingediend en toegewezen of dat er enig Netto Excedentair Bedrag zal zijn. *) Het bedrag gelijk het Excedentair Bedrag per Aandeel vermenigvuldigd met het aantal toegewezen Nieuwe Aandelen in de context van het Niet-Ingeschreven Saldo, na aftrek van de kosten, uitgaven en lasten van alle aard die door de Joint Coordinators en de Underwriters worden 50 gemaakt.

QUEST FOR GROWTH. PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht

QUEST FOR GROWTH. PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht QUEST FOR GROWTH PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht VFB Happening 25 maart 2017 1 Agenda Structuur Niet-genoteerde ondernemingen en durfkapitaalfondsen

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht

QUEST FOR GROWTH. PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht QUEST FOR GROWTH PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht VFB Happening 16 april 2016 1 Agenda Structuur Portefeuille en strategie Resultaten Bijkomende

Nadere informatie

Quest for growth Privak, openbare beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht

Quest for growth Privak, openbare beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht Persmededeling Leuven / 21 januari 2016 / 17u40 Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

Quest for Summer. Leuven, 29 augustus 2015. Inleiding. Quest Cleantech Fund / Quest for Growth. TKH Group: the solution provider. Vragen en antwoorden

Quest for Summer. Leuven, 29 augustus 2015. Inleiding. Quest Cleantech Fund / Quest for Growth. TKH Group: the solution provider. Vragen en antwoorden Quest for Summer Leuven, 29 augustus 2015 PROGRAMMA Inleiding Jos Peeters, managing partner Capricorn Venture Partners Quest Cleantech Fund / Quest for Growth Yves Vaneerdewegh, investeringsmanager genoteerde

Nadere informatie

Quest Investor Club. Leuven, 19 november 2012

Quest Investor Club. Leuven, 19 november 2012 Quest Investor Club Leuven, 19 november 2012 PROGRAMMA Quest for Growth: is de huidige discount overdreven? door Jos Peeters, managing partner Capricorn Venture Partners Yves Vaneerdewegh, executive director/quoted

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 7

Bijlage bij Agendapunt 7 Royal Imtech N.V. Bijlage bij Agendapunt 7 Claimemissie -2-1. Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel dat de Uitgifte in het belang is van Royal Imtech N.V., haar

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING

UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Gereglementeerde informatie UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Luik, België, 30 juli 2015-17.45 CEST Mithra Pharmaceuticals

Nadere informatie

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten Comm. VA Wereldhave Belgium SCA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap Société Immobilière Réglementée publique Gereglementeerde informatie 26/01/2015 - embargo tot 13:00 De informatie die volgt

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 2.697.777 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met Voorkeurrecht voor een bedrag van maximaal 99.817.749 Aanvraag voor toelating

Nadere informatie

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013 Aankondiging claimemissie 4 juli 2013 Disclaimers Deze materialen zijn niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten,

Nadere informatie

PROSPECTUS AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP DE GEREGLEMENTEERDE MARKT EURONEXT BRUSSEL WAARSCHUWING

PROSPECTUS AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP DE GEREGLEMENTEERDE MARKT EURONEXT BRUSSEL WAARSCHUWING QUEST FOR GROWTH NV/SA PRIVAK Privak Openbare beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht NV, met maatschappelijke zetel te Lei 19, bus 3, 3000 Leuven en met ondernemingsnummer 0463.541.422.

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht Persmededeling Leuven / 23 januari 2014 / 17.40 Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate KAPITAALVERHOGING VAN 72.300.680 EUR OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING MET VOORKEURRECHT VOOR DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS OP MAXIMAAL 1.453.280 NIEUWE AANDELEN.

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan Persbericht Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan VERENIGING AEGON S FINANCIËLE POSITIE ZAL SUBSTANTIEEL VERSTERKT WORDEN AEGON N.V. S ( AEGON ) EIGEN

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

Quest for Growth: strategie en resultaten 2013

Quest for Growth: strategie en resultaten 2013 Quest Investor Club Antwerpen, 28 januari 2014 PROGRAMMA Quest for Growth: strategie en resultaten 2013 door Jos Peeters, managing partner Capricorn Venture Partners Yves Vaneerdewegh, executive director/quoted

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. INTERIMVERSLAG Results. Investeringen in niet-genoteerde aandelen. Vooruitzichten. Investeringen in genoteerde aandelen

QUEST FOR GROWTH. INTERIMVERSLAG Results. Investeringen in niet-genoteerde aandelen. Vooruitzichten. Investeringen in genoteerde aandelen Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR

KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR Gereglementeerde informatie 10 maart 2014 De informatie die volgt mag niet publiek worden verspreid in andere rechtsgebieden dan België KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR IN

Nadere informatie

SUCCESVOLLE PRIVATE PLAATSING EN BEKENDMAKING UITGIFTEPRIJS VAN 75,00 EURO

SUCCESVOLLE PRIVATE PLAATSING EN BEKENDMAKING UITGIFTEPRIJS VAN 75,00 EURO Gereglementeerde informatie Voorwetenschap OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING OP 2.369.560 NIEUWE AANDELEN IN HET KADER VAN EEN KAPITAALVERHOGING IN GELD BINNEN HET TOEGESTAAN KAPITAAL MET ONHERLEIDBAAR

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. Kwartaalupdate 31 maart Resultaten. Investeringen in genoteerde aandelen. De investeringen in durfkapitaalfondsen

QUEST FOR GROWTH. Kwartaalupdate 31 maart Resultaten. Investeringen in genoteerde aandelen. De investeringen in durfkapitaalfondsen Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

Balta Group NV kondigt het einde van de stabilisatieperiode betreffende haar beursgang aan

Balta Group NV kondigt het einde van de stabilisatieperiode betreffende haar beursgang aan Balta Group NV kondigt het einde van de stabilisatieperiode betreffende haar beursgang aan Sint-Baafs-Vijve, België (3 juli 2017) Balta Group NV ( Balta of de Vennootschap ) kondigt vandaag het einde van

Nadere informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie Onderstaande informatie mag in geen andere landen dan België onder het publiek worden verspreid. De woorden die met een hoofdletter beginnen hebben dezelfde betekenis als in de Verrichtingsnota. Openbaar

Nadere informatie

Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig art. 604 W. Venn. inzake de hernieuwing van het toegestaan kapitaal

Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig art. 604 W. Venn. inzake de hernieuwing van het toegestaan kapitaal Quest for Growth Privak Openbare beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht NV Lei 19 bus 3 3000 Leuven RPR (Leuven): 0463.541.422 (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de raad van

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht Persmededeling Leuven / 24 januari 213 / 17.4 u Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET)

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET) Brussel,11 juni 2013 Gereglementeerde informatie* (11 juni 2013) Informatiedocument * Onderstaande informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november

Nadere informatie

AANBOD VOOR EEN BEDRAG VAN CIRCA 178 MILJOEN EURO SUCCESVOL AFGEROND

AANBOD VOOR EEN BEDRAG VAN CIRCA 178 MILJOEN EURO SUCCESVOL AFGEROND Gereglementeerde informatie Voorwetenschap RESULTATEN VAN DE OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING OP 2.369.560 NIEUWE AANDELEN IN HET KADER VAN EEN KAPITAALVERHOGING IN GELD MET ONHERLEIDBAAR TOEWIJZINGSRECHT

Nadere informatie

Balta Group NV kondigt de finale prijs en de resultaten van haar beursgang ter waarde van 204 miljoen aan

Balta Group NV kondigt de finale prijs en de resultaten van haar beursgang ter waarde van 204 miljoen aan DIT PERSBERICHT IS ENKEL VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN EN VORMT GEEN AANBOD TOT VERKOOP OF EEN UITNODIGING TOT ENIG BOD OM EFFECTEN TE KOPEN. DIT PERSBERICHT BEVAT NIET ALLE INFORMATIE DIE WEZENLIJK IS

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN UITVOERING VAN DE ARTIKELEN

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN

INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN Antwerpen, België 1 December 2015 Xior Student Housing NV (de Vennootschap of Xior

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. PERSMEDEDELING Leuven / 26 oktober 2017 / 17u40. Resultaten. Investeringen in niet- genoteerde ondernemingen

QUEST FOR GROWTH. PERSMEDEDELING Leuven / 26 oktober 2017 / 17u40. Resultaten. Investeringen in niet- genoteerde ondernemingen PERSMEDEDELING Leuven / 26 oktober 2017 / 17u40 Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. PERSMEDEDELING Leuven / 24 april 2014 / 17.40 u. Tussentijds financieel verslag januari maart 2014

QUEST FOR GROWTH. PERSMEDEDELING Leuven / 24 april 2014 / 17.40 u. Tussentijds financieel verslag januari maart 2014 PERSMEDEDELING Leuven / 24 april 2014 / 17.40 u Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING MET VOORKEURRECHT VAN MAXIMAAL EUR 52,5 MILJOEN

KAPITAALVERHOGING MET VOORKEURRECHT VAN MAXIMAAL EUR 52,5 MILJOEN [Type text] EMBARGO TOT 2 JUNI 2014 18:00 KAPITAALVERHOGING MET VOORKEURRECHT VAN MAXIMAAL EUR 52,5 MILJOEN DOOR UITGIFTE VAN MAXIMAAL 1.945.416 NIEUWE AANDELEN TEGEN EEN INSCHRIJVINGSPRIJS VAN EUR 27,00

Nadere informatie

Persbericht. KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard

Persbericht. KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard Persbericht NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN DE VERENIGDE STATEN, JAPAN OF AUSTRALIË KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard Datum 2 voor 1 claimemissie van 2.838.732.182 nieuwe gewone

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Solvay lanceert een kapitaalverhoging met voorkeurrechten van 1,5 miljard in het kader van de beoogde overname van Cytec

Solvay lanceert een kapitaalverhoging met voorkeurrechten van 1,5 miljard in het kader van de beoogde overname van Cytec Solvay lanceert een kapitaalverhoging met voorkeurrechten van 1,5 miljard in het kader van de beoogde overname van Cytec Ratio: 1 nieuw aandeel voor 4 voorkeurrechten Inschrijvingsprijs: 70,83 per nieuw

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR Brussel BTW: BE

KBC Groep Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR Brussel BTW: BE KBC Groep Naamloze vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel RPR Brussel BTW: BE 0403.227.515 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN Overeenkomstig

Nadere informatie

PERSMEDEDELING SIPEF kondigt de lancering van een kapitaalverhoging aan

PERSMEDEDELING SIPEF kondigt de lancering van een kapitaalverhoging aan PERSMEDEDELING 2017 Gereglementeerde informatie Mei 2017 SIPEF kondigt de lancering van een kapitaalverhoging aan NIET VOOR RECHTSTREEKSE OF ONRECHTSTREEKSE UITGIFTE, PUBLICATIE OF VERDELING IN DE VERENIGDE

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

16 coupons nr. 21 van het dividend van het gewoon aandeel geven recht op één nieuw gewoon aandeel, zonder opleg in geld; en

16 coupons nr. 21 van het dividend van het gewoon aandeel geven recht op één nieuw gewoon aandeel, zonder opleg in geld; en VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND IN AANDELEN Brussel, 02.05.2012, 8:00 AM CET De Gewone Algemene Vergadering van 27.04.2012 heeft beslist voor boekjaar 2011 een bruto dividend van 6,50 per gewoon

Nadere informatie

Quest for Growth. Gewone Algemene Vergadering. 21 maart 2013 11.00 uur

Quest for Growth. Gewone Algemene Vergadering. 21 maart 2013 11.00 uur Quest for Growth Gewone Algemene Vergadering 21 maart 2013 11.00 uur Agenda Overzicht boekjaar 2012 Formeel gedeelte stemming Quest for Growth vandaag Vragen en antwoorden Overzicht boekjaar 2012 Kerncijfers:

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014 , Leuven, 31 januari 2014 (17.40 CET) boekjaar 2013/2014 In het eerste halfjaar van boekjaar 2013/2014 realiseerde KBC Ancora een positief resultaat van 37,0 miljoen euro, ten opzichte van een negatief

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. INTERIMVERSLAG Resultaten. Vooruitzichten. Investeringen in nietgenoteerde. aandelen. Investeringen in durfkapitaalfondsen

QUEST FOR GROWTH. INTERIMVERSLAG Resultaten. Vooruitzichten. Investeringen in nietgenoteerde. aandelen. Investeringen in durfkapitaalfondsen PERSMEDEDELING Leuven / 28 juli 2016 / 17u40 Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie

Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie Deze vragen zijn bedoeld om inzicht te geven in de werking van de claimemissie, alle informatie over de claimemissie is opgenomen in

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN. COFINIMMO Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch Recht Woluwelaan 58 1200 Brussel B.T.W. nummer 426.184.049 RPR Brussel 0426.184.049

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH PERSMEDEDELING. INTERIMVERSLAG Resultaten. Marktomgeving. Investeringen in niet-genoteerde aandelen

QUEST FOR GROWTH PERSMEDEDELING. INTERIMVERSLAG Resultaten. Marktomgeving. Investeringen in niet-genoteerde aandelen PERSMEDEDELING Leuven / 23 juli 2015 / 17u40 Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)

Nadere informatie

De belangrijkste bepalingen en voorwaarden van het Aanbod kunnen worden samengevat als volgt:

De belangrijkste bepalingen en voorwaarden van het Aanbod kunnen worden samengevat als volgt: Gereglementeerde informatie DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE

Nadere informatie

1 Toegestaan kapitaal

1 Toegestaan kapitaal TiGenix Naamloze vennootschap (naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen) Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap

Nadere informatie

Balta Group NV kondigt bookbuilding update aan

Balta Group NV kondigt bookbuilding update aan DIT PERSBERICHT IS ENKEL VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN EN VORMT GEEN AANBOD TOT VERKOOP OF EEN UITNODIGING TOT ENIG BOD OM EFFECTEN TE KOPEN. DIT PERSBERICHT BEVAT NIET ALLE INFORMATIE DIE WEZENLIJK IS

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel. (de Vennootschap)

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel. (de Vennootschap) Er wordt geen openbaar aanbod gedaan van enige effecten, waarnaar wordt verwezen in dit document, in de Verenigde Staten van Amerika. De Nieuwe Aandelen, Voorkeurrechten en Scrips van de Vennootschap zullen

Nadere informatie

Quest for growth Privak, openbare beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht

Quest for growth Privak, openbare beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht Persmededeling Leuven / 26 januari 2017 / 17u40 Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

Informatienota 2 over het keuzedividend Keuzeperiode van 5 mei tot en met 21 mei 2014

Informatienota 2 over het keuzedividend Keuzeperiode van 5 mei tot en met 21 mei 2014 Gereglementeerde informatie 1 Informatienota 2 over het keuzedividend Keuzeperiode van 5 mei tot en met 21 mei 2014 Deze Informatienota is bestemd voor de aandeelhouders van ATENOR GROUP en bevat informatie

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Gereglementeerde informatie* Brussel, 8 juni 2010 Informatiedocument KEUZEDIVIDEND I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Drie keuzemogelijkheden Coupon nummer 73 kan worden

Nadere informatie

Fagron persbericht. Gereglementeerde informatie Waregem (België)/Rotterdam (Nederland) 1, 16 juni 2016

Fagron persbericht. Gereglementeerde informatie Waregem (België)/Rotterdam (Nederland) 1, 16 juni 2016 Gereglementeerde informatie Waregem (België)/Rotterdam (Nederland) 1, 16 juni 2016 DEZE AANKONDIGING MAG NIET WORDEN VERDEELD, VERSPREID OF GEPUBLICEERD IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, AUSTRALIE,

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE

Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE 0860.402.767 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Is er een evolutie op komst in de reglementering op het vlak van AICB s?

Is er een evolutie op komst in de reglementering op het vlak van AICB s? Is er een evolutie op komst in de reglementering op het vlak van AICB s? 1. Inleiding Mrs. Cécile Matton Lawyer cm@tetralaw.com Mr. Jean-Philippe Smeets Partner jps@tetralaw.com In principe zou er binnenkort

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Bestuursverslag Page 1 Balans Page 3 Staat van

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de aanvullende prospectussen van de subfondsen Insinger

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Pagina: Bestuursverslag 3 Balans 5 Staat van

Nadere informatie

60% Discount van de beurskoers ten opzichte van de intrinsieke waarde: 20,89% Bron: Berekening door Capricorn Venture Partners NV 20% 40 15%

60% Discount van de beurskoers ten opzichte van de intrinsieke waarde: 20,89% Bron: Berekening door Capricorn Venture Partners NV 20% 40 15% PERSMEDEDELING Leuven / 27 oktober 2016 / 17u40 Publicatieschema: 27 oktober 2016 17.40 u Persmededeling beschikbaar op www.questforgrowth.com 28 oktober 2016 11.00 u Pers & Analistenmeeting, Capricorn

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 12 JUNI TOT EN MET 6 JULI :00 UUR (CET)

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 12 JUNI TOT EN MET 6 JULI :00 UUR (CET) Brussel,12 juni 2012 Gereglementeerde informatie* (12 juni 2012) Informatiedocument * Onderstaande informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november

Nadere informatie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Q&A met betrekking tot een claimemissie Schiphol, 24 november 2014 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Wereldhave Q&A met betrekking tot een claimemissie NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE Of VERSPREIDING

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

AANDELEN OP NAAM INSCHRIJVINGSFORMULIER B ONVERDEELDHEID

AANDELEN OP NAAM INSCHRIJVINGSFORMULIER B ONVERDEELDHEID Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1120 Neder-Over-Heembeek (Brussel), Ransbeekstraat 310 Ondernemingsnummer BE0403.091.220 OPENBARE AANBIEDING VAN NIEUWE AANDELEN

Nadere informatie