Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 2009, in de raadzaal te Utrecht.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 2009, in de raadzaal te Utrecht."

Transcriptie

1 Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 09, in de raadzaal te Utrecht. Aanwezig: De voorzitter, C.A. Geldof, wethouder voor Stationsgebied, H.H. Janssen, wethouder voor Economische Zaken M.K.M. Spit, wethouder voor Bereikbaarheid, Luchtkwaliteit en Milieu T.H.D. De Weger, wethouder voor Ruimtelijke Ordening, Wonen en Leidsche Rijn, H.P.A.M. Bosch, de leden, V. Oldenborg (Leefbaar Utrecht), P.H. van Corler (GroenLinks), H.J. Kampers (GroenLinks), M. Eggermont (SP), T.W. Schipper (SP), P. Floor (ChristenUnie), M.E. van Stuijvenberg (ChristenUnie), M.M.L.H. Mossel (Groep Mossel), G.A. Oskam (D66), E. van der Marel (VVD), W.W. Buunk (VVD), P. Zwanenberg (GroenLinks), H.IJ. Van der Roest (PvdA), F. I. van Iperen (PvdA), B.F.M. Beerlage (PvdA), K.E.M. Monnink (PvdA), S.A. Willemsen (Leefbaar Utrecht), N.A.M.E. Wigny (CDA), B.C.J. Raven (Burger en Gemeenschap), de commissiesecretaris, H. Peters en de commissiegriffier, A. Berghuizen. Voorts aanwezig enkele medewerkers. Afwezig: Er zijn geen afwezigen. Verslag: Inge-Britt Koren (Notuleerservice Nederland) 1.Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om uur en zegt dat er verschillende mededelingen zijn. Wethouder Janssen meldt dat de leden vanmiddag een DVD in hun postvakjes krijgen met daarop een documentaire over een verzameling Romeinse archeologische vondsten. In 07 had de raad voor onder andere dit project geld beschikbaar gesteld. Wethouder De Weger heeft twee mededelingen. Vanochtend hebben de leden in de krant kunnen lezen dat er een uitspraak van de rechter is over het tijdelijk muziekcentrum Leidsche Rijn. Het college werkt aan een langer lopend overzicht zodat duidelijk is welke procedures nog lopen. Zodra dit af is komt het naar de leden. Verder verwacht het college nog deze week of uiterlijk volgende week een uitspraak over het 24 oktoberplein. Ook verwacht het college binnen enige tijd een uitspraak over een zaak die gaat over de Europalaan. Dan de tweede mededeling. Op de toezeggingenlijst staat nog iets over de verkeerssituatie rond het Herculesplein bij Galgenwaard. Er zou bij de wijkraadoost een presentatie worden gehouden over de prognoses van de verkeerssituatie. Die presentatie vindt plaats op 12 februari. De leden kunnen daar naar toe gaan maar een en ander kan ook in een raadsinformatieavond aanbod komen. Wat de leden willen. De voorzitter constateert dat de leden dit mee willen nemen naar de procedurecommissie en dit aan bod willen laten komen op een raadsinformatieavond. De heer Oldenborg (Leefbaar Utrecht) merkt op dat een van de uitspraken van 21 januari rondom het tijdelijk muziekcentrum, de ontvankelijkheid van de SSLU betrof. Volgens Leefbaar Utrecht liggen er nu in totaal twee uitspraken van de rechter waarin staat dat de SSLU als ontvankelijk moet worden beschouwd. Hij verzoekt het college bij beslissingen op bezwaar hier rekening mee te houden om zo vertraging te voorkomen. Wethouder De Weger zegt altijd de uitspraak van de rechter te volgen. De heer Oldenborg (Leefbaar Utrecht) vraagt of de wethouder er ook in de toekomst rekening mee houdt. Wethouder De Weger zegt dat er een nieuwe situatie is ontstaan door de uitspraak. De voorzitter constateert dat de wethouder nota heeft genomen van het verzoek van Leefbaar Utrecht. Mevrouw Oskam (D66) vraagt, naar aanleiding van deze uitspraak, om een overzicht van stichtingen die wel als belanghebbenden kunnen worden aangemerkt en welke niet. 1

2 De voorzitter merkt op dat zo n verzoek waarschijnlijk gerelateerd moet worden aan waar bezwaar tegen aangetekend wordt. Wethouder De Weger zegt dat het soms zaakafhankelijk is. Verder vraagt hij zich af of hier een lijst van gemaakt moet worden. Mevrouw Oskam (D66) wil toch graag een overzicht zien. Mevrouw Wigny (CDA) maakt een opmerking als voorzitter van de bezwaarschriftencommissie. Ze zegt dat het altijd zaakafhankelijk is. Het lijkt haar niet zinvol een lijstje te maken omdat die lijst dan gewoonweg niet hard te maken is. De voorzitter concludeert dat het verzoek van mevrouw Oskam even gelaten wordt voor wat het is. De heer Oldenborg (Leefbaar Utrecht) zegt dat de gemeente Utrecht op haar website gedurende een bepaalde periode het meldpunt Stoplicht heeft gehad. Hierop zijn 82 meldingen gekomen over stoplichten waar bewoners problemen mee hadden. Hij biedt de wethouder deze meldingen aan als ondersteuning van zijn onderzoek. 2. Werkafspraken tussen commissie en griffie Mevrouw Berghuizen (Griffie) heeft twee mededelingen. De toezeggingenlijst is aangevuld met toezeggingen die in de raad zijn gedaan. Alleen is het nog niet gelukt de moties zo in te korten dat zij goed passen in de lijst. Ze hoopt dat dit de volgende keer opgelost is. Verder hebben de leden in hun postvakjes informatie ontvangen voor de bijeenkomst Kleinschalige Bedrijfshuisvesting die plaatsvindt op 3 februari in de avond. De heer Kampers (GroenLinks) merkt op dat de stukken soms pas laat komen. Hij begrijpt dat dit kan gebeuren door onvoldoende personele bezetting maar toch ontvangt hij dan wel graag in een vroeg stadium de agenda. Mevrouw Berghuizen (Griffie) zegt dat de agenda vrijdag klaar was en dat die op die dag op internet is geplaatst. Conform afspraak is de agenda maandag verzonden en eigenlijk is dat zelfs een dag eerder dan de afspraak is. De verzending niet goed gegaan en op dit moment wordt bekeken waaraan dit heeft gelegen. Wellicht komt dit doordat de envelop erg dik was. Hierover worden de leden nog bericht. 3. Vaststellen agenda en inventarisatie te bespreken agendapunten De voorzitter meldt dat de heer Van Corler per mail heeft verzocht in ieder geval de startnotitie Ring Utrecht te bespreken. Hij neemt dit mee. Mevrouw Wigny (CDA) vraagt of wethouder De Weger aanwezig kan zijn bij punt over het Muziekpaleis Vredenburg. De voorzitter zegt dat wethouder De Weger al heeft toegezegd hierbij aanwezig te zijn. Dan loopt hij de agenda langs. 4. Verslagen van de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte van 9 december 08 en 11 december 08 De heer Van Corler (GroenLinks) heeft een opmerking over het verslag over 9 december naar aanleiding van iets dat op pagina 4 vermeld staat. Daar staat dat in januari de no-regret maatregelen en de basismaatregelen naar de raad komen en dat daar voor maart een reactie op gegeven moet worden. Maar volgens hem staat er pas weer begin maart een commissievergadering gepland. Hij vraagt zich af hoe dit gehaald gaat worden. De voorzitter constateert dat de heer Van Corler geen opmerking heeft over de tekst maar een vraag heeft naar aanleiding van de inhoud. Wethouder De Weger zegt dat de heer Van Corler refereert aan een afspraak die binnen het BRU gemaakt is. De stad Utrecht is eigenstandig partij in het kader van de pakketstudies. Het is daardoor niet zo n probleem als onze reactie een paar dagen later komt. 2

3 De heer Van Corler (GroenLinks) heeft toch begrepen uit de stukken dat voor maart een reactie verwacht wordt. Niet alleen vanuit het BRU maar ook vanuit de andere deelnemende partijen. Wethouder De Weger zegt dat dit geen wet is van meden en persen. Het is niet erg een paar dagen later te komen met een reactie. Verder zegt hij het basispakket binnen twee, drie weken in het college te verwachten. Het is hierdoor sneller bij de leden. De heer Buunk (VVD) steunt de vraag van GroenLinks op dit punt. Hij vraagt of de pakketten noregretmaatregelen en basismaatregelen naar de leden komen voor de volgende commissievergadering. Wethouder De Weger zegt dat de informatie voor de volgende commissievergadering beschikbaar is. De voorzitter concludeert dat de verslagen zijn vastgesteld.. Verslagen van de besloten vergadering van de commissie Stad en Ruimte van 9 december 08 en 11 december 08 De voorzitter concludeert dat de verslagen zijn vastgesteld. 6. Ingekomen stukken De voorzitter zegt dat er geen ingekomen stukken zijn. 7. Mogelijkheid tot het stellen van rondvraagpunten aan wethouders Janssen, Spit en De Weger De heer Oldenborg (Leefbaar Utrecht) heeft een vraag aan wethouder De Weger. Hij vraagt of de wethouder wil melden wanneer de voorlopige voorzieningen Majellaknoop zijn aangevraagd. Mevrouw Mossel (Groep Mossel) heeft een vraag aan wethouder Janssen. Ze vraagt wanneer de deuren van de stationstraverse richting het Beatrix gebouw geverfd worden. Mevrouw Monnink (PvdA) heeft twee vragen. De eerste vraag is voor wethouder Spit en gaat over de suggesties voor de WOM Noordwest. Ze wil graag weten wat met de suggesties is gebeurd. De tweede vraag is voor wethouder De Weger en gaat over de terrasverwarming. Ze vraagt wanneer het convenant, dat hierover in de maak is, er is. Tot slot heeft ze ook nog een suggestie voor in het convenant. Door een sensor te plaatsen gaat de terrasverwarming aan op het moment dat er mensen zitten. De heer Kleuver (D66) vraagt wanneer er een besluit komt over de verkeerscirculatie in De Meern. De heer Van Corler (GroenLinks) heeft twee vragen aan wethouder De Weger. De eerste gaat over de onlangs gehouden steekproef van Milieudefensie, die onderzoek heeft gedaan naar handhaving in de milieuzone. Hij vraagt zich af of de resultaten van invloed zijn en hoe de wethouder over de resultaten oordeelt. De tweede vraag gaat over de wijkraadpleging van wijkraadoost naar het fietsenstallen in 07. Met de acties, die naar aanleiding van dat advies zouden worden ondernomen, schijnt het niet zo hard te lopen. Hij vraagt de wethouder aan te geven waar dit in zit en hoe hij het geheel vlot zou willen trekken. De heer Van de Roest (PvdA) sluit zich aan bij de vraag die mevrouw Wigny gaat stellen. Mevrouw Wigny (CDA) zegt het voorstel al aan de wethouder te hebben g d. Ze vraagt het 24- uurs verbod op de Pijper-, Haydn-, Lessinglaan zo snel mogelijk in te voeren. Alleen bestemmingsverkeer voor vrachtauto s moet mogelijk blijven. Het CDA vraagt de wethouder zo spoedig mogelijk met een voorstel te komen. Dan heeft zij nog een vraag aan wethouder Spit. Ze vraagt of de Hotelnota in de maak is en wanneer de leden deze nota kunnen verwachten. Verder sluit ze zich aan bij de vragen van mevrouw Monnink over de voorhangprocedure en de antwoorden die de leden nog niet hebben gezien. Tot slot sluit ze zich ook aan bij de vraag van de heer Kleuver. De heer Buunk (VVD) sluit zich aan bij de vraag van mevrouw Monnink over de reacties op de voorhangprocedure ten aanzien van de WOM Noordwest. Dan vraagt hij wethouder De Weger naar het leenfietsen plan. Heeft de marktconsultatie inmiddels plaatsgevonden en wat zijn de resultaten? 3

4 Tot slot vraagt hij aan wethouder Spit of het convenant over het invoeren van het centrummanagement al getekend is. De heer Beerlage (PvdA) heeft een vraag aan wethouder Janssen. Hij vraagt in hoeverre de nieuwe fietsenstallingen, die gebouwd gaan worden, van de NS worden. Hoeveel heeft de gemeente nog te zeggen straks over de fietsenstallingen?. Beantwoording rondvraagpunten wethouder Spit Wethouder Spit gaat eerst in op de vragen rondom de uitkomsten van de voorhangprocedure bij de oprichting van de WOM Noordwest. De suggesties en bedenkingen zijn in goede orde ontvangen. De WOM Noordwest is uiteindelijk op 31 december 08 opgericht. De directeur is gevraagd zo spoedig mogelijk schriftelijk verslag te doen aan de leden, over hoe de oprichting is verlopen en over wat er met de wensen en bedenkingen is gebeurd. De wensen en bedenkingen zijn niet meer in de statuten zelf opgenomen maar komen aan de orde bij het bedrijfsplan. Ze hoopt hier in de volgende commissievergadering op terug te komen. Ze hoopt dan schriftelijk te kunnen melden hoe een en ander verlopen is. Dan de Hotelnota. Deze is bijna klaar en komt dan naar de leden. Vervolgens het convenant Centrummanagement. Aanstaande vrijdag vindt met de binnenstad ondernemers een laatste bespreking plaats. Hierna vraagt zij het college of zij tekenen mag. In de komende weken zal hier meer over naar buiten komen. De voorzitter noemt de toezegging. Wethouder Spit zorgt dat de raad schriftelijke informatie krijgt over het hoe en wat ten aanzien van de oprichting van de WOM Noordwest. 16. Toezeggingenlijst wethouder Spit De heer Schipper (SP) zegt dat de raad bij de Voorjaarsnota van 08 motie 18 heeft aangenomen. Die motie ging over steun aan ondernemers in de herstructurering. Voor de Voorjaarsnota 09 zouden er concrete voorstellen komen over aanpassing van de regeling BSSB en de wijze waarop dekking vanaf januari zou plaatsvinden. Ook zouden er voorstellen komen voor de mogelijkheden van terugwerkende kracht. Recent is afgesproken dat de behandeling van de Voorjaarsnota naar begin juli wordt verschoven maar voor winkeliers bij het hart van Hoograven betekent dit langere onzekerheid. Kan de wethouder voor de behandeling van de Voorjaarsnota al duidelijkheid bieden in haar beleidsvoornemens? Wethouder Spit vindt dat een verschuiving van het moment van de bespreking van de Voorjaarsnota geen invloed mag hebben op het voorstel. 17. Terugkoppeling uit de gemeenschappelijke regelingen / verbonden partijen De voorzitter concludeert dat niemand iets met betrekking tot dit punt wil zeggen. 8. Grondexploitatie Thorbeckepark 33. Commissiebrief woningbouw Ondiep / Thorbeckepark De voorzitter meldt dat deze twee agendapunten gezamenlijk worden behandeld. Mevrouw Van Iperen (PvdA) heeft opmerkingen over de brief naar aanleiding van het vervallen van zestig huurwoningen in Ondiep. De partij blijft het niet netjes vinden dat de raad, destijds tijdens de raadsbehandeling, niet te horen heeft gekregen dat met instemming met de motie er zestig huurwoningen zouden vervallen. De PvdA vraagt of de bewoners van Ondiep nu slechter af zijn omdat de raad dit destijds niet wist. Het antwoord is nee, omdat het verzoek om het Klokkeveld groen in te richten uit de buurt zelf kwam. Het college garandeert de terugkeergarantie voor iedereen en dat is voor de PvdA ook belangrijk. Ook sloopnieuwbouw in de Abrikoosstraat gaat door. Deze drie zaken blijven overeind en daardoor zegt dat partij: Zand erover. Al had de raad beter beantwoord moeten worden! De heer Zwanenberg (GroenLinks) zegt dat de grondexploitatie akkoord is. Ook GroenLinks vindt dat de kennis over de zestig woningen helder had moeten zijn. Verder was een groen Klokkeveld een verzoek uit de buurt. Ten aanzien van de Abrikoosstraat zegt hij dat de mensen daar liever sloop dan renovatie wilden. De corporatie stemde daarmee in. GroenLinks ziet graag dat woningcorporaties zich ook in de toekomst opstellen als een gentlemen, bijvoorbeeld wanneer mensen in een straat liever 4

5 renovatie hebben in plaats van sloop. Het aantal sociale huurwoningen kan zo ook weer omhoog getild worden. Mevrouw Oskam (D66) hoort de PvdA en GroenLinks zeggen dat het een wens uit de buurt was dat het Klokkeveld groen zou worden. Maar was het niet zo dat een grotere wens was het Thorbeckepark groter en groener te krijgen. Dit was niet mogelijk waardoor ingestemd werd met meer groen in het Klokkeveld. Mevrouw Van Iperen (PvdA) zegt dat er toch een draagvlakmeting is. Ze vraagt waarop GroenLinks het idee baseert dat de gemeente en de corporaties niet zouden luisteren naar de wensen van bewoners. De heer Zwanenberg (GroenLinks) wil het alleen maar met enige nadruk aan het college kenbaar maken. Op de vraag van mevrouw Oskam kan het college goed een antwoord op geven. Verder is GroenLinks wel blij met de ontwikkelingen op het Klokkeveld. Alleen hoopt de partij dat een en ander samen met de bewoners plaatsvindt. Op dit moment loopt dat nog niet helemaal goed. Mevrouw Oskam (D66) zegt dat D66 geen moeite heeft met de grondexploitatie. Wel zijn dingen raar gelopen. De partij vindt dat de raad onvolledig is geïnformeerd. De argumentatie die op juli 07 werd gebruikt, ten aanzien van de dekking van het geheel en het aantal woningen dat in Ondiep zou moeten worden gebouwd, is niet juist gebleken. Het is jammer dat het zo gegaan is. D66 zal er verder niet meer op terugkomen. Mevrouw Wigny (CDA) sluit zich aan bij het betoog van mevrouw Van Iperen. Mevrouw Willemsen (Leefbaar Utrecht) zegt dat Leefbaar Utrecht achter de grondexploitatie staat. Verder zegt zij dat in verschillende brieven de ene keer wordt gesproken over zestig huurwoningen en dat het later gaat over extra woningen in de koop sfeer. Dit vindt zij onduidelijk. Ook in het schema staan de extra woningen de ene keer als huurwoning en later weer als koopwoning vermeld. Tot slot vindt Leefbaar Utrecht het goed dat het Klokkeveld uiteindelijk niet bebouwd wordt. De heer Floor (ChristenUnie) sluit zich, ten aanzien van de zestig woningen, aan bij het standpunt van de PvdA. Verder heeft hij nog een paar vragen over de grondexploitatie. Er staat dat een en ander deels gefinancierd wordt uit de opbrengsten van de appartementen. Maar in het licht van de kredietcrisis vraagt hij in hoeverre tegenvallende woningopbrengsten van invloed kunnen zijn op dit project. Wethouder Janssen dankt de raad voor de steun voor de grondexploitatie. Hij gaat vervolgens in op de vraag van de ChristenUnie. Het college denkt dat de opbrengst te halen is ondanks de kredietcrisis. Dit heeft te maken met het type woningen en de plek waar ze gerealiseerd worden. Mocht de opbrengst toch tegenvallen of mocht stagnatie optreden dan informeert hij de raad hierover. Wethouder Bosch vindt het plezierig dat de informatie die is verstrekt als duidelijk wordt ervaren. De kleine afwijking die er is, na een aantal jaren Ondiep, is qua maatvoering redelijk. Verder zegt hij morgen een gesprek te hebben met de adviesgroep Ondiep. Dit was een toezegging. Hij benadrukt nogmaals dat de terugkeergarantie staat. Het tweede punt ligt gevoeliger. Hij kan zich herinneren dat anderhalf jaar geleden een hectisch debat is gevoerd. Uiteindelijk heeft het met moties van de raad geleid tot deze situatie. De visie Ondiep is een openbaar stuk. Het had door het college maar ook door de raad opgebracht kunnen worden. Toch ligt die verantwoordelijkheid misschien iets meer bij het college dat bij de raad. Het is gelopen zoals het is gelopen. Bij de alsdan redenering denkt hij dat het toch zo zijn gelopen als het nu is gegaan. Mevrouw Oskam (D66) zegt dat het gaat om de informatie die niet beschikbaar was. Of die informatie toen tot een ander besluit had geleid, daar gaat het D66 nu niet meer om. Wethouder Bosch zegt dat het beter was geweest als de informatie actief was ingebracht maar dat is niet gebeurd. Dan de vraag van Leefbaar Utrecht. Het ging om tachtig koopwoningen in het Thorbeckepark en zestig appartementen in de huursector.

6 Wethouder Janssen zegt voor de grondexploitatie een contract te hebben met een ontwikkelaar. Daarin is de opbrengst voor de gemeente gegarandeerd. Er is een voorwaarde opgenomen dat het contract ontbonden kan worden als de grondexploitatie niet wordt goedgekeurd door de raad. De voorzitter noemt de toezegging. Wethouder Janssen informeert de raad mocht de grondexploitatie tegenvallen. De voorzitter geeft aan dat de toezegging van wethouder Janssen niet op de toezeggingenlijst hoeft te komen. De voorzitter noemt de toezegging. Wethouder Bosch heeft aangegeven dat de terugkeergarantie in Ondiep staat. De voorzitter constateert dat de leden geen behoefte hebben aan een tweede termijn. Het punt grondexploitatie Thorbeckepark, kan als A-punt naar de raad. 9. Vaststelling bestemmingsplan Fort Aan de Klop De heer Zwanenberg (GroenLinks) merkt op dat de aanvullende informatie erg laat is toegestuurd. De voorzitter zegt dat van zijn opmerking nota is genomen. De heer Zwanenberg (GroenLinks) is blij dat het amendement nog via de achterdeur is meegenomen in dit bestemmingsplan. Hij weet dat de raad geen zeggenschap heeft over de samenstelling van een bestuur maar de manier waarop een en ander is gegaan schept geen vertrouwen voor de toekomst. GroenLinks had graag gezien dat de wethouder meer een regierol op zich had genomen. De mensen hadden dan misschien niet zo de hakken in het zand gezet. Mevrouw Wigny (CDA) vraagt over welke mensen hij het heeft. De heer Zwanenberg (GroenLinks) zegt dat hij het heeft over het bestuur en het beheer aan de ene kant en vele bewoners aan de andere kant. Een ander punt van zorg blijft het verkeer. GroenLinks hoopt dat de wethouder hier actief betrokken blijft om zaken vooruit te trekken als de partijen niet verder komen. Verder zou er een weg verkeerd benoemd zijn als kilometer gebied, de 1e Polderweg/Vechtdijk. De fractie vraagt hoe dit zit. Tot slot werd ook gevraagd wanneer er weer een vleermuistelling zou komen. Mevrouw Oskam (D66) sluit zich voor een groot deel aan bij GroenLinks. Verder heeft D66 nog twee aanvullingen. Ten eerste het verkeer. D66 denkt toch aan verkeerstellingen. Tot slot merkt de partij op dat de ateliers er uiteindelijk toch gekomen zijn. De heer Van der Marel (VVD) heeft een aanvullende opmerking. De VVD vraagt de wethouder hier een tijdje proactief beleid op te voeren. Hoelang dat precies zou moeten weet hij niet precies maar er zijn nog wel veel gevoeligheden. Tot slot zegt hij dat de VVD zal instemmen met het vaststellen van het bestemmingsplan. Mevrouw Van Iperen (PvdA) vindt het goed dat de mogelijkheid voor atelierruimte opgenomen is. Het is een mooie plek. Er zijn goede afspraken gemaakt. Het is nu een kwestie van handhaven. De PvdA is dus ook voor proactief beleid. Mevrouw Willemsen (Leefbaar Utrecht) vindt dat kleinschaligheid hier belangrijk is. Deze kleinschaligheid kan gewaarborgd worden door goed om te gaan met het parkeren. Fout geparkeerde auto s kunnen gewoon weggesleept worden. Dan nog een aanvulling met betrekking tot de loods. Wat is de status van deze loods? Kan deze in aanmerking komen voor een monumentale status? Tot slot zou een maximum gesteld kunnen worden aan de hoeveelheid ateliers. Leefbaar Utrecht is voor dit bestemmingsplan. Wethouder Janssen dankt voor de steun aan het bestemmingsplan. Er moeten nog wel wat kosten gemaakt worden voor de tijdelijke toiletvoorziening maar dit kan netjes gebeuren binnen de budgetten die er zijn voor beheer en exploitatie van al de forten. Dan over het bestuur en de omwonenden. Het lijkt hem goed dat de gemeente hier nog even bovenop blijft zitten zodat er met iedereen goed 6

7 gecommuniceerd wordt en alle wrevel kan oplossen. Al zal nooit tot volledige overeenstemming met iedereen worden gekomen. Proactief beleid geldt ook ten aanzien van het parkeren. Al kan natuurlijk niet iedere dag gecontroleerd worden. Dan over de snelheid op de 1e Polderweg. Op de raadsinformatieavond ontstond er een discussie of dit een weg of een fietspad is. Hij vraagt of mevrouw Van Vliet hier straks een aanvullende toelichting op kan geven. Vervolgens vraagt hij haar ook iets te vertellen over de vleermuizen. Mevrouw Van Vliet (Ambtenaar) gaat eerst in op de vleermuizen. Afgelopen zaterdag heeft een telling plaatsgevonden. Er zijn 11 vleermuizen geteld. Vorig jaar waren het er. Er was een flora- en faunaontheffing verleend. Deze was verleend voordat er bouwactiviteiten ten behoeve van de restauratie van de loods plaatsvonden. Op dit moment is er geen enkele aanleiding opnieuw een ontheffing aan te vragen. Mochten er activiteiten gaan plaatsvinden die dat wel noodzakelijk maken, dan voorziet de flora- en faunawet in de regeling dat daar een ontheffing voor aangevraagd kan worden. Er moet dan aangetoond worden dat de beschermde soorten niet aangetast worden of worden verjaagd. Dan over het verkeer. De 1e Polderweg is ook toegankelijk voor autoverkeer omdat het de enige manier is om bij de ingang van het fort en de woning van de beheerder te komen. Mevrouw Oskam (D66) had nog een vraag gesteld over verkeerstellingen op de Vechtdijk. Wethouder Janssen zegt dat er geen specifieke verkeerstellingen worden gedaan. Uit gesprekken met bewoners bleek het te gaan om ongeveer tien tot twintig extra auto s op slechte dagen. Op grond hiervan heeft het college toen besloten dat hierover geen aparte verkeerstelling wordt gedaan. Dan gaat hij in op de omvang van de ateliers. De 0 m 2 wordt vastgelegd als maximum. Het lijkt hem niet verstandig hier harde minima aan te leggen. Mevrouw Willemsen (Leefbaar Utrecht) stelt voor een maximum aantal ateliers aan te geven. De heer Zwanenberg (GroenLinks) vindt het fijn dat de vleermuistelling is geweest. Hij vindt het jammer dat gezegd wordt dat een ontheffing was verleend en dat het daardoor niet nodig is deze opnieuw aan te vragen. Maar de gemeente zou toch moeten willen weten of de maatregelen effect hebben gehad? Hij is blij met het antwoord maar de motivatie is wat dun. Tot slot klinken tien tot twintig auto s extra per dag als niets. Maar zaken moeten wel in proportie worden gezien. Er is soms sprake van een verdubbeling en de auto s rijden daar soms erg hard. Ten aanzien van het verkeer mag het proactiever. Wethouder Janssen zegt dat het college niet van plan is maximale aantallen kunstenaars en maximale aantallen ateliers nu vast te leggen in het bestemmingsplan. Het komt namelijk pas over enkele jaren aan de orde. De voorzitter geeft aan dat de tweede termijn is ingegaan. Mevrouw Oskam (D66) dacht dat de wethouder nog even terug zou komen op het proactiever omgaan met het verkeer op de Vechtdijk. Op het moment dat er klachten komen zou ze graag een positieve houding van de wethouder zien ten aanzien van het proactief omgaan met het verkeer. Mevrouw Willemsen (Leefbaar Utrecht) wil graag nog antwoord op haar vraag over een eventuele monumentale status van de garageboxen. Wethouder Janssen antwoordt eerst mevrouw Oskam. Hij zegt dat de gemeente klachten serieus neemt maar als dezelfde klacht keer op keer uit dezelfde richting komt en hierop, naar mening van de gemeente, adequaat is gereageerd, dan is het ook een keertje klaar. Dat is dan het besluit van de gemeente. Dan de monumentale status van de loods. Hierop moet hij het antwoord schuldig blijven. Hij zoekt dit uit. De voorzitter noemt de toezegging. Wethouder Janssen zoekt uit of de loods bij fort Aan de Klop monumentale status zou kunnen krijgen. De voorzitter vraagt of de informatie voor de raadsbehandeling kan komen. 7

8 Mevrouw Willemsen (Leefbaar Utrecht) merkt op dat dit los staat van de goedkeuring voor het bestemmingsplan. De voorzitter concludeert dat de toezegging van de wethouder staat maar dat deze niet zozeer gekoppeld is aan behandeling in de raad. Dit punt kan als A-punt naar de raad.. BV 701, Muziekpaleis Vredenburg De heer Schipper (SP) zegt dat de salderingsboekhouding toegestuurd zou worden. Hij heeft deze boekhouding niet ontvangen en hij vindt het bezwaarlijk dit punt te bespreken zonder deze gegevens. Wethouder De Weger zegt te proberen de informatie hier te krijgen. De heer Schipper (SP) zegt het eerst goed te willen bestuderen voordat hij er conclusies aan verbindt. Wethouder Janssen zegt dat hij eerder had aangegeven dat hij niet zeker wist of deze informatie op korte termijn verstrekt kon worden. De voorzitter zegt dat straks, als de informatie er is, bekeken zal worden of bespreking van dit punt plaats kan vinden. De voorzitter zegt dat de leden een papier uitgereikt hebben gekregen van het college. Het gaat over de salderingsboekhouding. Hij vraagt wethouder De Weger dit toe te lichten. Wethouder De Weger zegt dat de commissieleden paragraaf.4. uit de luchtrapportage voor het woon-winkelblok Vredenburg-Noord hebben gekregen. Het woon-winkelblok is het eerste plan in de reeks van procedures die gaan lopen. Hij loopt het stuk even door en licht het toe. Vragen over technische details kunnen de leden per mail stellen. De heer Oldenborg (Leefbaar Utrecht) merkt op dat de getallen met betrekking tot de NO 2 berekend zijn, uitgaande van de maatregelen schone bussen en milieuzonering. Als de getallen hoger zijn neemt hij aan dat ook het getal van de maatregelen er anders uit zal zien. Wethouder De Weger zegt dat de heer Oldenborg al behoorlijk technisch wordt. In de brief is geprobeerd een en ander uit te leggen. De voorzitter zegt dat het niet de bedoeling is een discussie over de getallen te beginnen. De heer Kampers (GroenLinks) is benieuwd naar de getallen in de salderingsboekhouding, naar aanleiding van de realisatie van het muziekpaleis. Wethouder De Weger vindt dat een terechte vraag. Bij elke procedure verschijnt er weer een luchtkwaliteitrapport. Ook bij het volgende project, het Muziekpaleis, komt er een luchtkwaliteitrapport op het moment dat de vrijstelling verleend gaat worden. Dit rapport is op dit moment in de maak en is over een paar weken klaar. De heer Oldenborg (Leefbaar Utrecht) zegt nu in feite een artikel 19 aanvraag te bespreken. Het college vraagt een oordeel hierover van de raad, terwijl de aanvraag nog niet volledig is omdat het luchtkwaliteitrapport er nog niet is. Hoe kan de raad deze dan behandelen? De heer Schipper (SP) stelt voor dit plan begin maart in de commissie te bespreken. Op dat moment is waarschijnlijk het luchtkwaliteitrapport klaar. Mevrouw Oskam (D66) steunt het ordevoorstel. Het lijkt haar niet handig nu iets te doen wat later weer door de rechter wordt afgeschoten. Bovendien staat op pagina 2 van dit bouwplan dat uit de uitgevoerde geluid- en luchtkwaliteitrapporten blijkt dat het plan uitvoerbaar is. Maar nu blijkt dat het luchtkwaliteitrapport nog moet komen. Ze begrijpt er niets meer van. Mevrouw Wigny (CDA) heeft een aanvullende vraag naar aanleiding van de opmerking van mevrouw Oskam. Ze vraagt op basis waarvan het college de zienswijzen in deze richting heeft afgewezen. 8

9 Mevrouw Oskam (D66) stelt voor het ordevoorstel in stemming te brengen. Wethouder De Weger zegt dat het ingewikkelde materie blijft. Bij het eerste plan is er nog veel ruimte. Bij dit plan is een berekening gemaakt toen het plan gemaakt werd. Op dit moment wordt er een update gemaakt om zeker te staan in rechtszaken. Er moet dan gebruik zijn gemaakt van het meest recente model. Deze update is dus nog in de maak. Mevrouw Oskam (D66) vindt het antwoord niet helder. Ze wil de behandeling graag uitstellen zodat alle gegevens beschikbaar zijn. De heer Beerlage (PvdA) wil eerst weten wat de consequenties zijn als de behandeling van dit onderwerp wordt doorgeschoven. Mevrouw Oskam (D66) wil ook weten wat de consequenties zijn van het niet uitstellen van de behandeling en het aannemen van een luchtkwaliteitrapport gemaakt op basis van een oud model. Wethouder Janssen zegt dat als dit onderwerp in de commissie op 3 maart wordt besproken het vrijstellingsverzoek pas later kan worden aangevraagd bij de provincie. Met alle gevolgen van dien, want dan ontstaat extra vertraging in de planning voor de realisatie van het Muziekpaleis. Het college vindt dit ongewenst. Het college wil graag verder met de procedure richting de provincie. Het Rijk past gewoon met enige regelmaat berekeningsmethodieken aan. De gemeente moet hier dan weer aan voldoen. Dit leidt niet tot andere conclusies. De heer Eggermont (SP) vindt meer zaken onduidelijk in dit stuk. Hij wil de behandeling graag uitstellen. Mevrouw Willemsen (Leefbaar Utrecht) vindt het sympathiek dat de wethouder de informatie die de provincie krijgt ook wil toesturen aan de leden maar het gaat erom of de raad de procedure nog kan terugtrekken op dat moment. De heer Beerlage (PvdA) wil toch graag op dit moment het plan hier bespreken. Hij was niet van plan de luchtkwaliteitberekeningen te controleren. De PvdA vertrouwt erop dat de wethouder dit goed doet. Mevrouw Wigny (CDA) steunt het voorstel van de heer Beerlage. Verder stelt ze voor over de methodiek en systematiek apart een keer te spreken. De heer Van der Marel (VVD) steunt ook hetgeen is gezegd door de PvdA. Mevrouw Oskam (D66) zegt geen antwoord gekregen te hebben op haar vraag over wat de consequentie is als de behandeling niet uitgesteld wordt. Het is een keuze tussen vertraging nu of aan het eind door allerlei gerechtelijke procedures. Dat laatste moet de gemeente zien te voorkomen. D66 wil dit onderwerp nu liever niet bespreken. De heer Kampers (GroenLinks) wil dit onderwerp ook nu bespreken. GroenLinks wil wel dat de provincie een geactualiseerd luchtkwaliteitrapport krijgt. De voorzitter concludeert dat een meerderheid van de raad dit punt nu wil bespreken. Hij geeft wethouder Janssen eerst even de gelegenheid de vraag van mevrouw Willemsen te beantwoorden. Wethouder Janssen zegt dat het college, als de provincie terugkomt met een verklaring van geen bezwaar, bevoegd is een vrijstelling te verlenen. De raad ontvangt tegelijk met de provincie de geactualiseerde luchtinformatie. Als de leden dan bezwaar hebben kunnen ze aan de bel trekken. Het college kan dan bij zwaar wegende redenen besluiten de vrijstelling niet te verlenen. Er zijn alleen zwaar wegende redenen als volgens de raad de stelling van het college, dat een en ander past binnen de saldering, niet opgaat. In de richting van mevrouw Oskam zegt hij dat het nu doorgaan met cijfers, waarvan het college overtuigd is, nog geen garantie biedt voor het niet verder oplopen van vertragingen in procedures. De voorzitter stelt het agendapunt zoals het geagendeerd staat aan de orde. 9

10 Mevrouw Willemsen (Leefbaar Utrecht) zegt dat Leefbaar Utrecht een voorstander is van het nieuwe muziekgebouw. In het nieuwe plan zit een paar verbeterde punten. Met name de expeditietunnel is een grote verbetering ten opzichte van het parkeren op straat. Ook het samenvoegen van Vredenburg, het SJU en Tivoli is een verbetering, die moet leiden tot synergie en meer bezoekers. Dit is een goede zaak al moet wel helderheid zijn over een aantal aanverwante zaken. Bijvoorbeeld de fietsen van bezoekers, waar blijven die? En is het straks mogelijk om 2.00 of 3.00 uur s nachts je fiets nog uit de stalling te halen? Of is deze dan dicht? Leefbaar Utrecht hoopt op een goede samenwerking hierover. Dan het auto parkeren. Hierover staan verschillende dingen te lezen. Aan de ene kant wordt gezegd dat er extra plekken komen en aan de andere kant wordt gezegd dat deze er niet komen. Dat is inconsequent. Hoe zit dit nu? Verder hebben de parkeergarages van La Vie en Paardenveld een overcapaciteit. En zolang die er is zal die gebruikt worden. Leefbaar Utrecht pleit ervoor te zijner tijd te zorgen voor wegbewijzering die bezoekers verwijzen naar parkeerruimte onder het Vredenburg en de Catharijnesingel. Hiermee wordt voorkomen dat veel verkeer door de Jacobsstraat gaat. De heer Oldenborg (Leefbaar Utrecht) zegt dat als het nieuwe muziekgebouw een succes wordt, het druk wordt qua verkeer. Leefbaar Utrecht vindt dat dit in de reacties meegenomen moet worden. De wijze waarop het college nu reageert op de zienswijzen leidt tot een onjuiste onderbouwing. Er moet een realistischer beeld worden geschetst dat klopt met de ambities van het muziekgebouw. De beantwoording van de zienswijze op dit terrein schiet volstrekt tekort. Mevrouw Wigny (CDA) zegt dat de heer Oldenborg zijn verhaal baseert op de aanname dat straks het nieuwe muziekgebouw duizenden extra auto s aan gaat trekken. Bij de raadsinformatieavond heeft het CDA gevraagd dit te onderbouwen omdat ook het Wijk C comité met dit verhaal kwam. De wethouder zei dat hij daar nadrukkelijk rekening mee heeft gehouden en hij cijfers kon verstrekken. De heer Oldenborg (Leefbaar Utrecht) zegt dat bijvoorbeeld bij de Heineken Music Hall dit ook het geval is. Er is parkeergelegenheid dus komen mensen met de auto. Mevrouw Wigny (CDA) zegt dat het CDA graag wil weten hoe het zit met de handhaving in de milieuzone. Mevrouw Oskam (D66) heeft aansluitend bij het betoog van Leefbaar Utrecht nog twee punten. Ten eerste de verwachte extra verkeersbewegingen in wijk C. Wethouder Janssen heeft op de raadsinformatieavond toegezegd te kijken naar een verkeerscirculatieplan rondom Wijk C. Misschien is het goed dit plan te krijgen tegelijk met de saldering, nieuwe modellen en andere input. Dan over de bezoekersaantallen. Dit is van invloed op het aantal autobewegingen. Hierover wil zij graag meer duidelijkheid hebben. Vervolgens de parkeergarage. D66 stelt voor de entreekaartjes te koppelen aan de parkeergarage onder het winkelgebouw. Zo wordt voorkomen dat mensen in parkeergarage Paardenveld gaan parkeren. Mevrouw Mossel (Groep Mossel) probeert zich voor te stellen hoe het voorstel van D66 er in de praktijk uitziet, het koppelen van entreebewijzen aan parkeerplaatsen. Mevrouw Oskam (D66) bedoelde dat er een gratis uitrijbewijs is te krijgen bij een entreebewijs. Mevrouw Wigny (CDA) zegt dat als D66 nu graag wil dat iedereen met de auto komt, dit een goed idee is. Er kan dan beter een muziekexpres vanaf de transferia ingesteld worden. Dan is het in ieder geval zeker dat de mensen buiten de stad parkeren. Mevrouw Mossel (Groep Mossel) zegt dat nu duidelijker is wat D66 bedoeld. Groep Mossel vindt dat dit soort afspraken over kaartjes beter pas in een later stadium gemaakt kan worden. Bovendien zijn de belangen van het muziekgebouw en de luchtkwaliteit tegengesteld. Mevrouw Willemsen (Leefbaar Utrecht) zou het entreekaartje combineren met een kaartje voor de fietsenstalling. Mevrouw Oskam (D66) zegt de suggesties van mevrouw Wigny en mevrouw Willemsen eigenlijk een stuk beter te vinden.

11 De heer Beerlage (PvdA) hoopt dat snel begonnen kan worden met de bouw van het muziekpaleis. De PvdA vindt het een prachtig plan. Er zijn maar weinig inspraakreacties ingediend en dat geeft aan dat veel mensen voorstander zijn van dit plan. Toch heeft de PvdA niet de illusie dat dit plan zonder juridische zaken tot stand zal komen. Op de uitkomsten ervan kan de gemeente zich voorbereiden al is die nog onzeker. Mevrouw Oskam (D66) zegt dat wel voorkomen kan worden dat de rechter bepaalde zaken schrapt. De heer Beerlage (PvdA) vindt ook dat de voorbereiding zorgvuldig moet zijn. Verder wil de PvdA graag een toelichting van de wethouder op het fiets en auto parkeren. Dan over de totale verkeersafwikkeling. De expeditietunnel en de brug daarvoor zijn goede oplossingen. Een goede bewegwijzering zou uiteraard ook goed kunnen werken. Toch zou ter aanvulling en ter geruststelling van het Wijk C comité nog extra gekeken kunnen worden naar de totale verkeersafwikkeling in die wijk. Tot slot de luchtkwaliteitberekeningen. De partij wil een risico inschatting van de wethouder of deze saldering overeind blijft bij de rechter. De heer Schipper (SP) heeft al eerder aangegeven waarom de SP het nu niet opportuun vindt dit besluit te nemen. Verder sluit de partij zich aan bij hetgeen de heer Oldenborg heeft gezegd. De heer Raven (Burger en Gemeenschap) zegt uit het verleden te weten dat als er bij het realiseren van grote gebouwen wat problemen kwamen met de artikel 19-procedure, alvast gestart kon worden met een artikel 17-procedure. Hij vraagt of deze regeling nog bestaat? De heer Van der Marel (VVD) vraagt hoe het staat met het verkeerscirculatieplan waar de mensen uit Wijk C om hebben gevraagd. Verder zegt hij dat de commissieleden moeten kunnen vertrouwen op de informatie die de wethouder geeft. De heer Beerlage (PvdA) vindt het terecht dat de VVD de wethouder wijst op zijn verantwoordelijkheid om juiste informatie te verstrekken naar de raad. Maar er ligt natuurlijk ook verantwoordelijkheid bij de raad. De VVD moet ook verantwoordelijkheid nemen voor hun beslissing. De heer Van der Marel (VVD) vindt ook dat de raad mede verantwoordelijk is maar het inschatten van het risico is voor deze raad nagenoeg onmogelijk. Het gaat de VVD erom dat duidelijk is dat het erop of eronder is. De heer Beerlage (PvdA) vindt dat de VVD zich hier iets te makkelijk vanaf maakt. De PvdA verwacht van de VVD en van de andere fracties, dat zij ook met de risico s in het achterhoofd, een besluit nemen. De heer Oldenborg (Leefbaar Utrecht) vindt de beantwoording van de zienswijzen door het college onvoldoende. Wat vindt de VVD hiervan? In de richting van de heer Beerlage zegt hij mede verantwoordelijk te willen zijn maar dan moet hij wel mede verantwoordelijk zijn voor de antwoorden die de burgers krijgen. De heer Van der Marel (VVD) is het wel eens met de heer Oldenborg en de heer Beerlage maar voor een raadslid vindt hij het ondoenlijk om alle stukken in zo n bestuursrechtprocedure te kunnen beoordelen. Uiteindelijk kom je dan toch weer bij de uitvoerende macht terecht. Daar ligt dan toch de verantwoordelijkheid. Eigenlijk wil hij vooral de urgentie schetsen. De heer Kampers (GroenLinks) wil graag een herbevestiging van de wethouder dat het geactualiseerde luchtkwaliteitrapport dat naar de provincie gaat, gelijktijdig ook naar de commissieleden wordt gestuurd. Verder wil hij graag, naar aanleiding van de zienswijze van het Wijk C comité, een bevestiging dat de nieuwe brug naar het expeditietunnel tracé, wel noodzakelijk is. Hij is alleen niet specifiek gekoppeld aan dit bouwplan. Mevrouw Wigny (CDA) zegt dat op de raadsinformatieavond door de heer Van Oosten een opmerking is gemaakt in de beantwoording van de zienswijzen, over het samenpakken van een aantal zienswijzen die op elkaar lijken. Het CDA vraagt om dat voortaan niet meer te doen. Verder vraagt de fractie om een antwoord zoals hopelijk ook naar de indiener van de zienswijze wordt gestuurd. Tot slot wil de fractie weten welk antwoord de mensen krijgen die de zienswijze hebben ingestuurd. 11

12 Wethouder Janssen dankt de commissie voor deze bespreking. Allereerst het autoverkeer in relatie tot het muziekgebouw. Uiteraard is hiernaar gekeken. Dat is deels gegaan op basis van ervaringscijfers. De cijfers zijn vastgelegd in het MER rapport en deze zijn door de commissie voor de MER beoordeeld. Die commissie heeft hierover geen twijfels geuit. De cijfers zijn dus getoetst. De heer Oldenborg (Leefbaar Utrecht) vraagt wat precies getoetst is. Is er alleen uitgegaan van de bestaande situatie of is er ook gekeken naar een verwachte ontwikkeling? Wethouder Janssen legt uit dat er naar de bestaande situatie is gekeken maar ook naar de nieuwe situatie. Er is een inschatting gemaakt van hoeveel mensen met de fiets, de auto of het openbaar vervoer komen naar bijvoorbeeld een jazzvoorziening. Een zelfde inschatting is bijvoorbeeld ook gemaakt voor een popvoorziening. Dit heeft geleid tot een aanname voor wat in de toekomst verwacht kan worden. Dit is dan ook gedaan naar aanleiding van een maatgevende dag en dat is een dag waar sprake is van een maximale bezetting van de zalen. Verder heeft hij een aantal goede suggesties gehoord van de fracties. Onder andere lange openingstijden voor de fietsenstalling. Ook kan met de muziekexpres en de kaartjes voor de parkeergarage goede combinaties gemaakt worden. Mevrouw Wigny (CDA) vraagt of maatregelen voor het OV meegenomen mogen worden in de luchtkwaliteitboekhouding. Wethouder Janssen gaat daar vooralsnog niet vanuit. Hij kijkt nog even naar een ambtenaar en die schudt ook nee. Dan de parkeergarage in Wijk C. De verkeersstructuur is zo, en die zal niet veranderen, dat komende vanuit de Jacobsstraat het niet mogelijk is de parkeergarage aan de Catharijnesingel te bereiken. Verder kan goede bewegwijzering een belangrijke rol spelen. Daarnaast worden er nog 00 parkeerplekken gerealiseerd in het stationsgebied en niet in Wijk C. Vervolgens gaat hij in op de brug over de te openen Catharijnesingel. Er is een wat ongelukkige formulering gebruikt. Het is zo dat op dit moment de brug nog niet noodzakelijk is. Pas als het water in de Singel ligt is de brug wel noodzakelijk voor het bereiken van de expeditiekelder. Hier is de brug ook specifiek voor bedoeld. Er volgt een tekstvoorstel waarin deze opmerking wordt verhelderd. Dan de vraag over de artikel 17-procedure. Artikel 17 bestaat inmiddels niet meer. Dit was de oude Wet Ruimtelijke Ordening. Dit artikel kon alleen ingezet worden bij tijdelijke voorzieningen, alhoewel in het verleden hier iets ruimer mee om werd gegaan. In de nieuwe wet zit ook weer een artikel over tijdelijkheid, artikel 3.22, maar die voorziet alleen zeer strikt in de tijdelijke voorzieningen. Als de gemeente dit artikel nu zou gebruiken dan zou hier oneigenlijk gebruik van worden gemaakt. Dan de vraag van de heer Kampers. Hij zegt dat het college het geactualiseerde luchtkwaliteitrapport naar de provincie en gelijktijdig ook naar de commissieleden zal sturen. Vervolgens beantwoordt hij de vraag van de heer Beerlage over de risico inschatting. Dit blijft moeilijk. Hij waakt er voor voorspellingen te doen over uitspraken van rechters. Het college probeert bij alle aannames zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. Het is onmogelijk aan te geven of dat de gemeente op alle punten in procedures gelijk zal krijgen. Hij heeft wel het gevoel dat de gemeente een verantwoorde stap zet. Tot slot de vraag van mevrouw Wigny. Hij vraagt een ambtenaar daarop te antwoorden. Ambtenaar meldt dat alle reclamanten bij de uitnodiging voor de raadsinformatieavond van vorige week deze commissiebrief toegezonden hebben gekregen. De aanpassing die net is gedaan met betrekking tot de brug zal verwerkt worden en het volledige document wordt toegezonden. Mevrouw Willemsen (Leefbaar Utrecht) heeft nog een vraag die niet beantwoord is over de parkeerplaatsen. Hoe komt het dat er tegenstrijdige informatie wordt gegeven? Wethouder Janssen zegt dat het hier gaat om antwoorden op de vragen 13 en 14. In het ene geval gaat het specifiek om de vraag of een parkeergarage, in deze vrijstellingsprocedure, onderdeel uitmaakt van het Muziekpaleis. Het antwoord is nee. In de andere vraag wordt beargumenteerd dat in het stationsgebied als zodanig, er parkeergarages bijkomen en ook in de directe omgeving van het Muziekpaleis. Ogenschijnlijk zit hier een tegenstrijdigheid in. Het is geen onderdeel van de huidige artikel 19-procedure omdat onder het Muziekpaleis geen parkeergarage komt. Er komt er wel een direct om de hoek langs de Catharijnesingel. Mevrouw Willemsen (Leefbaar Utrecht) vindt het verwarrend opgeschreven. 12

13 Wethouder Janssen zegt toe dat naar de tekst gekeken wordt of deze verhelderd kan worden, voordat deze naar de provincie wordt gestuurd. Wethouder De Weger gaat in de vraag van mevrouw Wigny over de milieuzone en de handhaving daarvan. Hij kan dan ook meteen antwoorden op een rondvraag van de heer Van Corler. Als doel was gesteld de 80% te halen. Dat gaat nu nog op handkracht, maar dit doel wordt gehaald op dit moment. Milieudefensie heeft ook eens gecontroleerd en kwam op een percentage dat daar dicht in de buurt ligt. Het verschil was ook te verklaren. Dat verschil zit m in een aantal auto s die wel een ontheffing hebben maar nog niet aan de norm voldoen. Dat is een registratieprobleem en wordt opgelost door de Rijksdienst voor het wegverkeer in de komende weken of maanden. Het is de bedoeling de handhaving meer naar de 0% te brengen door camera s neer te zetten. Dit zit in de planning. Dan nog even over Wijk C. Deze wijk ligt dicht tegen het gebied aan waar veel gaat veranderen maar het is zeker niet de bedoeling dat er veel sluipverkeer door deze wijk gaat rijden. In nauwe samenspraak met mensen uit Wijk C en omgeving zal gezocht worden naar een oplossing hiervoor. De heer Beerlage (PvdA) had nog gevraagd of bekend was of deze salderingsystematiek ook in andere zaken overeind is gebleven bij de rechter. Wethouder De Weger zegt dat op dit moment in het land hier jurisprudentie over wordt gevormd. De heer Van der Marel (VVD) had nog gevraagd naar het verkeerscirculatieplan ten aanzien van wijk C. Wethouder De Weger zegt dat er geen verkeerscirculatieplan in de maak is maar de verkeerssituatie is wel een opgave waaraan nog gewerkt moet worden. De heer Van der Marel (VVD) vraagt of zo n plan in de toekomst gemaakt gaat worden. Wethouder De Weger vindt een verkeerscirculatieplan meteen zo n zwaar woord. Er wordt uiteraard uitdrukkelijk gekeken naar de verkeerscirculatie in relatie tot de knip Weerdsingel en het grenzen aan het stationsgebied. De voorzitter noemt de toezeggingen. Wethouder Janssen stelt de nieuwe luchtkwaliteitberekeningen, volgens de nieuwe rekenmethode, gelijktijdig beschikbaar voor de raad en de provincie. Mevrouw Oskam (D66) merkt op dat de wethouder ook heeft toegezegd dat het verkeer in Wijk C zou worden bekeken in relatie met onder andere het stationsgebied. Wethouder De Weger zegt dat dit volgt uit het ALU. De voorzitter concludeert dat dit volgt uit het ALU. Verder concludeert hij dat het college de verklaring van geen bezwaar gaat aanvragen bij de provincie. 11. Beantwoording rondvraagpunten wethouder Janssen Wethouder Janssen gaat eerst in op de vraag over het schilderen van de deuren. Hierover is contact opgenomen met de eigenaar: Corio. Het schilderen gaat gebeuren maar dat kan nog wel een paar weken duren. Dan over het wel of niet betaald fietsparkeren bij stations. Op dit moment is er een werkgroep gevormd met NS Fiets, ProRail en de gemeente. Deze werkgroep brengt in beeld hoe een en ander in de toekomst georganiseerd moet gaan worden. Eind van dit jaar hoopt hij dat er meer duidelijkheid is. Het hangt wel sterk samen met het landelijk beleid van NS Fiets. Het is de bedoeling zoveel mogelijk goed bewaakte stallingen te realiseren, waar niet altijd voor betaald hoeft te worden. 12. Toezeggingenlijst wethouder Janssen De voorzitter concludeert dat niemand hier iets over wil zeggen. 13. Terugkoppeling uit de gemeenschappelijke regelingen / verbonden partijen De voorzitter concludeert dat niemand hier iets over wil zeggen. 14. Evaluatierapport jaar economisch beleid Amsterdamsestraatweg en Kanaalstraat 13

14 De voorzitter stelt voor dit punt naar de volgende vergadering door te schuiven. Hij constateert dat de wethouder hier geen bezwaar tegen heeft. De heer Oldenborg (Leefbaar Utrecht) wil de bespreking best een maand opschuiven maar hij wil niet dat de euro dan al uitgegeven is. Hij wil hier nog over discussiëren. Wethouder Spit belooft dat het opschuiven van de bespreking van dit agendapunt geen financiële consequenties heeft. 18. Wegsleepverordening De voorzitter concludeert dat dit punt als A-punt naar de raad kan.. Startnotitie Ring Utrecht De voorzitter zegt dat de leden van de wethouder het spoorboekje planstudie Ring Utrecht hebben ontvangen. De heer Van Corler (GroenLinks) wil drie punten bespreken. Als eerste wil hij ingaan op het voorstel fors te investeren in de OV variant. Als tweede wil hij de tegenstrijdigheden bespreken tussen de startnotitie en het Utrechtse beleid en tot slot komt het besluitvormingsproces aan bod. De forse investering in de OV variant. In de startnotitie wordt gesteld dat alle hoeken van het speelveld worden onderzocht. GroenLinks is opgevallen dat niet alle hoeken worden onderzocht maar alleen de asfalthoeken. Leidsche Rijn en Amelisweerd zijn daar duidelijk extremen van. Bij de VERDER variant die daarin vermeld wordt, is het de bedoeling dat de maatregelen die daar genoemd staan sowieso worden uitgevoerd. GroenLinks vindt dit daarom geen forse OV variant. De fractie is benieuwd hoe de andere fracties denken over fors investeren in een OV variant als een van de uiterste hoeken in het speelveld en mogelijk op te nemen in de startnotitie. Dan de tegenstrijdigheden. In het spoorboekje staat een beetje een cryptische omschrijving: Het raadsbesluit ALU vormt mede het kader voor het afwegen van varianten die uitgewerkt worden in de planstudie Ring Utrecht. GroenLinks vraagt zich af wat leidend is in dit geheel, het ALU of de startnotitie? Bovendien staan er in het ALU een aantal zaken die tegen de startnotitie ingaan. Bijvoorbeeld het afwaarderen van de Waterlinieweg, terwijl deze in de startnotitie juist opgewaardeerd zou moeten worden. Hetzelfde geldt voor de Noordelijke Rondweg Utrecht. Over de weg door Leidsche Rijn is Utrecht heel duidelijk geweest. Deze moet er niet komen maar hij komt wel in drie varianten voor. De heer Buunk (VVD) hoopt dat de heer Van Corler spreekt over hetgeen GroenLinks vindt want over de NRU heeft de VVD andere wensen en over het afwaarderen van de Waterlinieweg ook. De heer Van Corler (GroenLinks) beperkt zich tot de afspraken in het collegeprogramma. Dan het punt van de besluitvorming. Hij dankt het college voor het spoorboekje maar GroenLinks ontvangt nog wel graag een aanvulling waarin duidelijk wordt hoe zaken zich tot elkaar verhouden. Verder heeft de partij een belangrijke constatering gedaan in het spoorboekje. Er komt een formeel raadsbesluit over de richtlijnen voor de MER, de gehele voorkeursvariant en de tweede fase van de MER. Hij vraagt zich af of hij dat goed gelezen heeft. Van diverse kanten heeft hij twijfels gehoord over de juridische houdbaarheid van het gekozen besluitvormingstraject. Mevrouw Wigny (CDA) merkt op dat binnenkort in de Tweede Kamer gesproken wordt over de uitbreiding van de tracéwet naar het onderliggend wegennet. De heer Van Corler (GroenLinks) vindt de opmerking van het CDA een goede aanvulling op zijn punt dat het handig is als raad zelf kijkt of de weg rondom de besluitvorming een houdbare weg is. Hij stelt voor hier een externe toetsing op los te laten. Mevrouw Wigny (CDA) vraagt bij welk bevoegd gezag de afweging moet plaatsvinden over de juridische houdbaarheid van de hele procedure. De heer Van Corler (GroenLinks) zegt dat de gemeente Utrecht een van de partijen is en haar eigen rol hierin moet nemen. De heer Van der Roest (PvdA) vraagt waarom uitgeweken zou moeten worden naar een externe toetsing. Het college kan toch eerst nog zorgen voor een juridische toetsing? 14

15 De heer Van Corler (GroenLinks) denkt dat het goed is als de raad hier een second opinion over vraagt omdat het gaat over een complex en specifiek terrein. Als het college hiermee aan de slag zou gaan moeten ook externen worden ingehuurd. Het is goed als raad ook zelf kijkt wat hij daarin kan betekenen. De heer Van der Roest (PvdA) zegt dat de PvdA zich grotendeels kan aansluiten bij GroenLinks. Er is een vraag gesteld over het onderzoeken van de OV variant. Om de varianten objectief goed te bekijken zou het juist noodzakelijk zijn meer aandacht aan het openbaar vervoer te besteden. De PvdA denkt wel dat niet dé oplossing daar vandaan komt maar een aantal puzzelstukjes kunnen hier wel uitgehaald worden. Dan de tegenstrijdigheden die GroenLinks constateert daar kan de PvdA zich bij aansluiten. Graag een reactie van de wethouder hierop. Met betrekking tot het besluitvormingsproces maakt de PvdA graag gebruik van juridische kennis die in huis aanwezig is. De partij wil hierover graag de opinie van de wethouder. De heer Van Stuijvenberg (ChristenUnie) zegt graag te zien dat de OV maatregelen concreter worden gemaakt zodat in een later stadium gecontroleerd kan worden of hier iets mee is gedaan. Verder vraagt de partij zich af wie uiteindelijk de meeste invloed heeft en hoe de raad zijn eigen invloed het beste kan aanwenden. Ook is de fractie benieuwd naar de rol, die een juridische toets kan hebben. Versterkt die de invloed van de raad of juist niet? De heer Oldenborg (Leefbaar Utrecht) dankt GroenLinks voor hun bijdrage. Grotendeels kan Leefbaar Utrecht zich hierbij aansluiten. Leefbaar Utrecht heeft zich er ook over verbaasd dat de maximale OV variant niet in het speelveld zit. Verder zit hij nog met het trauma dat de raad nog aan het discussiëren was over de A27, terwijl de kettingzagen al door het bos trokken. Om dat te voorkomen sluit hij zich graag bij GroenLinks aan als het gaat om de second opinion. De heer Buunk (VVD) zegt dat er voor een second opinion wel eerst een first opinion moet zijn. Dit is een dun overzichtje dat niet veel houvast biedt voor een externe deskundige. De heer Oldenborg (Leefbaar Utrecht) zegt dat hij niet afging op dit spoorboekje. In de startnotitie ligt wel degelijk een bepaalde lijn voor. Hij wil van een onafhankelijke jurist weten waarover de gemeente wel iets te zeggen heeft en waarover niet. De heer Van Corler (GroenLinks) zegt dat de eerste opinie in de startnotitie zelf staat. De heer Oldenborg (Leefbaar Utrecht) vat samen dat Leefbaar Utrecht graag ondersteuning wil voor een second opinion, met name op de juridische toets. De partij wil duidelijkheid over hetgeen verwacht kan worden en tot slot hoort de fractie graag van het college hoe het kader voor het afwegen van varianten in het besluit ALU gezien moet worden. Mevrouw Mossel (Groep Mossel) sluit zich aan bij de vragen van GroenLinks. Verder zet Groep Mossel ook in op maximale OV variant. Dan zou de fractie het fijn vinden als het ALU leidend zou zijn maar het hangt er vanaf of de gemeente hier iets over te zeggen heeft. Vervolgens over de weg door Leidsche Rijn, hier is Groep Mossel al duidelijk over geweest en tot slot steunt de partij een second opinion. Tenminste als waar is, zoals het nu is geformuleerd. De heer Eggermont (SP) mist ook een variant waarbij sterk wordt ingezet op het openbaar vervoer. Verder heeft de heer Van Corler gevraagd of het handig is hierop een gezamenlijke inspraak te doen. De heer Van Corler (GroenLinks) reageert dat een gezamenlijke inspraak een mogelijkheid is maar een andere manier kan ook. Als het er maar in komt. De heer Eggermont (SP) zegt op welke manier dan ook, voor te zijn. De heer Kleuver (D66) complimenteert GroenLinks voor hun bijdrage. Ook D66 is voor een onderzoek naar het openbaar vervoer. Verder vraagt hij of de andere bevoegde gezagen niet al een juridische controle hebben laten doen.

16 De heer Buunk (VVD) zegt dat de VVD zich voor een deel kan aansluiten bij de bijdrage van GroenLinks. Verder wil de VVD meer helderheid over de besluitvorming. Over het spoorboekje dat nu voor ligt is de fractie niet tevreden. De partij wil een overzicht ten aanzien van de besluitvorming over het hele pakket en niet alleen over de startnotitie. Dit is een verantwoordelijkheid van het UVVB. Er dient teruggegaan te worden naar de bestuursovereenkomst van 13 november 06, die aan de basis ligt van dit verhaal. Daarna is in de raad het plan van aanpak 07 ter sprake geweest en het beoordelingskader 07. Tot nu toe is dit de houvast die de raad heeft en waarmee is ingestemd, al dan niet in expliciete besluitvorm. De heer Van Corler (GroenLinks) vraagt wanneer daar dan besluitvorming over is geweest. De enige formele besluitvorming die er is geweest, is dat bij de begroting van 08 een voorziening voor de pakketstudies is gebruikt. De heer Buunk (VVD) herhaalt dat hij zei al dan niet in formele expliciete vorm. Dan over het grootschalige plan voor het openbaar vervoer. Hier is de VVD het mee eens, maar niet in het kader van deze samenwerking omdat dit niet de basis is waarvoor in 06 een bestuurlijke overeenkomst is gesloten. Het moet een ander plan zijn. De heer Van Corler (GroenLinks) vraagt of hij goed begrijpt dat de VVD het inhoudelijk eens is maar vanwege de bestuursovereenkomst, waarin schotten zijn neergezet waardoor het geld van het Rijk naar de wegen gaat en het geld van de regio in de overige maatregelen gaat, er niet in mee gaat. De heer Buunk (VVD) zegt dat het zo niet in elkaar zit. De VVD is het eens dat een grootscheepse investering en een goed plan voor het openbaar vervoer nodig is. Maar de partij is het niet eens over zijn verhaal over de schotten met betrekking tot het geld, want dat zit iets anders in elkaar. Dit geld is met name wegengeld. De VVD vindt het belangrijk dat die 1,2 miljard euro in het wegprobleem wordt geïnvesteerd. De heer Van der Roest (PvdA) denkt dat veel meer gedaan kan worden aan openbaar vervoer en om nu eerst te beginnen met infrastructurele oplossingen, in de vorm van asfalt, is volgens de PvdA niet de weg die gekozen zou moeten worden. De heer Eggermont (SP) vraagt hoe het komt dat de VVD denkt dat het wegengeld is. Het gaat toch om mobiliteit? De heer Oldenborg (Leefbaar Utrecht) zegt dat er vier alternatieven worden gepresenteerd. In drie daarvan wordt iets aan de wegen gedaan en in een daarvan wordt niets aan de wegen gedaan. Alleen betekent het niet dat in het alternatief waar niets aan de wegen wordt gedaan, wel wordt gekeken naar mogelijkheden in het openbaar vervoer. Dat gebeurt niet en dat is apart. De heer Buunk (VVD) vindt het goed dat het Rijk, de gemeente en de regio samenwerken en alle euro s op een hoop leggen, zodat gekeken kan worden hoe deze het beste uitgegeven kunnen worden. Hier ligt een basisafspraak onder en dat is de bestuursovereenkomst. Daarmee is ook aangegeven dat een belangrijk deel van geld naar wegen zal gaan maar er is ook de intentie uitgesproken te onderzoeken hoe het mobiliteitsprobleem aangepakt kan worden. In dat kader is ook gekeken naar openbaar vervoer mogelijkheden. Dat is goed maar daar is ook uitgekomen dat daar op korte termijn maar beperkte effecten te behalen zijn. Verder vraagt de PvdA of asfalt nu de eerste stap van Verdaas is. De ladder van Verdaas zegt een aantal andere dingen. Kortom deze startnotitie legt onvoldoende uit wat dit voor stap is in het samenwerkingsproces en hoe zich dit verhoudt tot de ladder van Verdaas. Hoe kan dat? Daarbij lijkt dit een document van Rijkswaterstaat maar dat is het niet. Het is een document van drie bevoegde gezagen. In de richting van de heer Eggermont zegt hij dat ook hij vindt dat de euro s goed uitgegeven worden. Hij verwacht wel dat het nodig zal zijn een belangrijk deel hiervan te investeren in de wegen en de VVD hecht eraan dat dit ook gebeurt. Als blijkt dat het met 0 miljoen klaar is, dan gaat de rest terug en kan van dat geld OV plannen gemaakt worden. Maar een OV plan is wel leuk maar dat is er nog niet. Er bestaat nu alleen een zeer indicatief, vaag OV ambitiedocument in het BRU. Dit moet nog uitgewerkt worden. De VVD vindt het een illusie te denken dat nu even naar het OV gekeken kan worden. Tot slot roept hij de PvdA op verantwoordelijkheid te nemen. Voor de groei van Utrecht en het uitvoeren van de woningbouwopgaven zijn wegen nodig. Dus, boter bij de vis! 16

17 De heer Van der Roest (PvdA) zegt dat de PvdA uiteraard voor bereikbaarheid en mobiliteit is. Maar dit is de start van een studie, dit is geen plan. Deze verwarring is steeds aanwezig. Verder wil de PvdA natuurlijk verantwoordelijkheid nemen maar first things first. Eerst dient er een gefundeerd openbaar vervoer plan te komen en daarbij wil de partij ook eerste de andere dingen zien van de ladder van Verdaas. De heer Beerlage (PvdA) verduidelijkt de opmerking die hij in Vleuterweide heeft gemaakt. Daar zei hij dat het plan van tafel moest. Dit ging specifiek over de snelweg door Amelisweerd en Leidsche Rijn. De heer Buunk (VVD) vindt het mooi dat de PvdA eerst het OV wil onderzoeken maar hij vraagt of de partij dan ook de plannen voor Rijnenburg tot die tijd in de ijskast gaat zetten. De VVD is hier niet voor en denkt dat het goed is deze investering te doen. Tot slot merkt hij op dat de onderbouwing van de varianten en de rol van het BRU onduidelijk is. Mevrouw Wigny (CDA) reageert aanvullend en gaat eerst in op het juridisch advies. Het CDA is hier nog niet zo van overtuigd omdat eerst een aantal vragen beantwoord moet worden. Vragen als: Welke beslismomenten zijn er en wat is de invloed van de gemeente hierop? Ook is het belangrijk te weten of het ALU leidend is. Kortom, wat is dus de speelruimte van de gemeente? Vervolgens tilt zij een tipje van de CDA sluier op. De partij zou bijvoorbeeld een groot tramnetwerk willen hebben in de regio. Verder is het CDA er van overtuigd dat naar de wegen én het openbaar vervoer gekeken moet worden. Het heeft een wisselwerking op elkaar. De heer Oldenborg (Leefbaar Utrecht) is het eens over de wisselwerking maar het grote probleem is dat in het verleden altijd eerst met de weg begonnen is, met als resultaat dat we steeds verder vast zijn komen te staan. Nu kan het moment zijn het om te draaien en te beginnen met het openbaar vervoer. Mevrouw Wigny (CDA) vraagt aan de wethouder of het aan de gemeente is om het om te draaien. Wat is de speelruimte? Verder is het CDA niet voor Amelisweerd en Leidsche Rijn maar die komen wel voor in drie varianten. De partij wil kunnen shoppen tussen de varianten. Volgens het CDA kan in plaats van een OV variant beter bij elke variant een OV deel worden gestopt. Dan bestaat de grootste kans dat er iets van overblijft mits dit mogelijk is maar dat is niet helder. Deze helderheid krijgt het CDA nog wel graag voordat er een besluit moet worden genomen. De heer Kleuver (D66) vraagt of er nog meer onder de CDA sluier zit. Mevrouw Wigny (CDA) zegt de halve sluier al te hebben opgelicht. Dit zal deels de inzet zijn maar het is de vraag of in dit pad hier verder mee gekomen wordt. Wethouder De Weger vindt dat er een belangrijk debat plaatsvindt. Hij wil twee zaken bespreken. Aan de ene kant de inhoud, waar gaat het naartoe? En aan de andere kant de procedurele kant. Het college en het BRU vinden dat met name op openbaar vervoer veel zwaarder ingezet moet worden. Het moet een van de extremen zijn die verkend wordt. Volgens de ladder van Verdaas zit die dan in de variant niet verbreden. Deze variant moet eigenlijk vooruit lopen op wat daarna nog gedaan moet worden op de ring. De hoek van het speelveld, openbaar vervoer, moet helemaal voorin zitten. De heer Van Corler (GroenLinks) zegt dat het in principe ook zo in de startnotitie staat. Zegt de wethouder dan dat de VERDER variant nog niet ver genoeg gaat? Mevrouw Wigny (CDA) heeft een omgekeerde vraag. Stel dat voor een variant gekozen wordt met zo min mogelijk maatregelen, in de hoop dat er dan nog eens een OV pakket komt waarmee de raad kan leven. Wethouder De Weger zegt dat de ladder van Verdaas daar helder in is. Er wordt eerst begonnen met openbaar vervoer en andere dingen voordat aan het meer benutten van wegen wordt gewerkt of verbreden van wegen of zelfs het aanleggen van nieuwe wegen. Dat staat in de startnotitie. Weliswaar heel kort maar achter de planstudie zit wel het hele pakket Verder. Het college vindt wel dat dit steviger neergezet moet worden. In het BRU wordt dit inmiddels breder gedeeld. 17

18 De heer Buunk (VVD) vraagt waarom het er niet in staat. Hij vraagt zich af waarom de wethouder de startnotitie goedkeurt terwijl niet goed terug wordt gegrepen op de afspraken in het beoordelingskader. Wethouder De Weger zegt dat het er dus wel in staat. Maar als gekeken wordt hoe het in de samenleving is ontvangen moet geconstateerd worden dat het er niet prominent en concreet genoeg in staat. Om het concreet te maken moet het gaan over bijvoorbeeld een tramnetwerk of de uitbreiding van het Randstadspoor. Even terzijde merkt hij op dat spoormiddelen niet in de 3 miljard of 1,2 miljard euro zitten, die in de overeenkomst bepaald is. Dat geldt ook voor zaken die verderop liggen in de tijd, na. In ieder geval het BRU en de gemeente zijn tot de conclusie gekomen dat er nog meer duidelijk gemaakt moet worden aan de samenleving over wat er moet gebeuren op het gebied van het nationale en regionale openbaar vervoer. De stad Utrecht heeft overigens een plan klaar. In het actieplan Luchtkwaliteit zijn forse dingen gezegd over openbaar vervoer. Er worden vele honderden miljoenen genoemd, ook voor vertramming. Deze moeten overigens nog wel gefinancierd worden. Mevrouw Wigny (CDA) constateert dat het actieplan Luchtkwaliteit ook uitgaat van een sectorenmodel waarbij het verkeer naar de ring rond de stad wordt geduwd, wat onmiddellijk gevolgen heeft voor de Rijksring. Wethouder De Weger zegt dat het ALU aangeeft dat binnen Utrecht, op de ring, het verkeer opgevangen kan worden. Behalve aan de westkant. De heer Oldenborg (Leefbaar Utrecht) zegt dat de financiering voor de openbaar vervoer plannen uit de staatsruif moet komen. Nu lijken het afzonderlijke componenten maar uiteindelijk komt het bij elkaar. Wat dan uitgegeven wordt aan asfalt kan dan niet aan het openbaar vervoer worden besteed of andersom. Met een ALU kan de gemeente zich rijk rekenen maar als het geld uiteindelijk bij het Rijk vandaan moet komen is er toch een probleem. De heer Buunk (VVD) vindt dat gemeente helder moet zijn over de verschillende trajecten die gelopen gaan worden. Wethouder De Weger zegt dat de planstudie betrekking heeft op grote investeringen in met name de Ring Utrecht en grote dingen op het gebied van openbaar vervoer. De bouw wordt dan gestart in 14, als alles meezit en loopt door tot. De financiële middelen, die in de bestuursovereenkomst zijn afgesproken,zijn belegd tot. Bij de minister is inmiddels aangekaart dat gesproken moet kunnen worden over meer inzet voor geld in het openbaar vervoer en wellicht minder in wegen. Er is met de minister inmiddels wel de afspraak dat er ook na middelen voor Utrecht gereserveerd worden. Dit in verband met allerlei milieueisen. De heer Van Corler (GroenLinks) vraagt of er dus steviger ingezet gaat worden op het openbaar vervoer dan nu is weergegeven in het VERDER pakket en de VERDER variant. Wethouder De Weger zegt dat een en ander nader wordt ingevuld. Er wordt steviger ingezet op met name de infrastructuur voor het openbaar vervoer. De heer Buunk (VVD) zegt dat de 1,2 miljard aan wegen moet worden besteed. Doet hij dat niet dan is hij volgens de VVD de bestuurlijke overeenkomst aan het openbreken. Wethouder De Weger zegt dat de bestuurlijke overeenkomst betrekking heeft op het regelen van het verkeersinfarct in midden Nederland en dat heeft ook betrekking op het openbaar vervoer. Het gaat om middelen uit de nota Mobiliteit. Als de leden die nota goed lezen dan wordt duidelijk dat het niet alleen over wegen gaat. De heer Buunk (VVD) wil de wethouder horen zeggen hoe hij die bestuurlijke overeenkomst interpreteert op het punt waarvoor dat geld voor bedoeld was. Wethouder De Weger denkt zijn punt gemaakt te hebben ten aanzien van de inhoudelijke kant. Over hoe tegen de planstudie wordt aangekeken. Hij wil verder gaan met de procedure. Allereerst de rol van het ALU. Het ALU vormt voor het college het kader waarop de planstudie wordt beoordeeld. Dan de rollen van de verschillende bevoegde gezagen. De formele rol van de gemeente is die van wegbeheerder en daar is aan gekoppeld dat als er iets is met de NRU of de bijvoorbeeld de 18

19 Waterlinieweg, dat de gemeente dan aan zet is. Utrecht moet dan ook de formele procedure volgen, een bestemmingsplanprocedure. De tweede rol van de gemeente Utrecht is een lobby of overleg rol. Om duidelijk te maken hoe de procedures verlopen bij de andere partijen zegt hij toe dat de raad een overzicht krijgt met de procedures aan Rijkszijde. Aan provinciezijde lopen de procedures parallel met de procedures voor de gemeente. Aan Rijkszijde gaat het om een tracéwet procedure. Deze wordt ingezet als het gaat om een weg met de statuur van een autosnelweg. Stel dat de NRU een snelweg moet worden dan gaat deze procedure gelden. De heer Van Corler (GroenLinks) zegt dat als bijvoorbeeld de NRU een snelweg zou worden deze niet meer zou vallen onder de verkorte tracéwet procedure zoals dat nu in de startnotitie staat. Hier is onduidelijkheid over. De heer Van Stuijvenberg (ChristenUnie) heeft een vraag over de wegbeherende rol. Stel dat er plannen komen die niet overeenkomen met het ALU. Betekent het dan dat de gemeente deze plannen kan tegenhouden of wordt de gemeente dan gedwongen de bestemmingsplannen om te zetten? De heer Oldenborg (Leefbaar Utrecht) zegt dat vier partijen onderzoeken. Als straks drie van de vier zeggen dat de NRU een Rijksweg wordt en dat deze doorgetrokken wordt naar de A12, dan staat de gemeente erbij te kijken en heeft te gehoorzamen. Dat begrijpt hij uit hetgeen de wethouder zegt. Mevrouw Wigny (CDA) vraagt zich ook af of de plannen voor de ongelijkvloerse kruising, zoals die nu in het ALU staan, nog wel aan bod komen omdat Rijkswaterstaat daar dan over gaat. Wethouder De Weger zegt dat de verschillende overheidslagen zich aan elkaar verbonden hebben om het gezamenlijk doel, het voorkomen van een verkeersinfarct, op te lossen. Er is een afspraak gemaakt een integrale studie te doen. Als uiteindelijk partijen het niet eens kunnen worden dan kan er opnieuw in onderhandeling worden gegaan. Als dat ook tot niets leidt dan is er in Nederland een instantie die de knoop doorhakt. Maar zover is het in Nederland eigenlijk nog nooit gekomen. De heer Buunk (VVD) wil dat de wethouder ook met het UVVB om de tafel gaat om het gezamenlijke besluitvormingstraject op een rij te zetten. Wethouder De Weger zegt toe de besluitvorming van het Rijk en het pakket inzichtelijk te maken. Mevrouw Wigny (CDA) vraagt of geshopt kan worden in de varianten. Wat blijft daarvan over? Hoeveel zekerheid hebben we dat er iets uitkomt waar ook gevolg aan gegeven kan worden? Wethouder De Weger zegt dat dit op dit moment nog niet is te zeggen. Deze studie is daarvoor nodig. Mevrouw Wigny (CDA) zou graag willen dat er een voorkeursvolgorde in de varianten wordt aangegeven. Deze kunnen dan voorzien worden van moties en amendementen. Ze is er nog niet uit maar dankt de wethouder zover. De heer Van der Roest (PvdA) zegt dat uit de beantwoording blijkt hoe ingewikkeld dit proces nog is. Verder wil hij nog een reactie op de second opinion. De voorzitter geeft aan dat de heer Van der Roest te snel is. De wethouder komt daar zo op. Wethouder De Weger vervolgt zijn beantwoording. Over de richtlijnen van de MER procedure gaat de raad een besluit nemen. Dan het punt over de verkorte tracéprocedure. Dat moet hij even navragen. Dit wordt inzichtelijk in hetgeen hij heeft toegezegd te sturen. Vervolgens de externe toetsing. Hij stelt voor dat de leden eerst de informatie afwachten, om het plaatje compleet te krijgen over de procedures. Hierna kan beoordeeld worden of een en ander nog extern getoetst moet worden. De heer Van Corler (GroenLinks) vraagt wanneer de informatie er zou kunnen zijn. Verder vraagt hij of ook de gehele voorkeursvariant en de tweede fase van de MER als formeel raadsbesluit naar de raad komt. 19

20 De heer Buunk (VVD) vraagt nogmaals of de wethouder er een UVVB stuk van wil maken. Het gaat niet alleen om de formele procedures, het gaat ook over de samenwerking. Er is dan ook de kans met het Rijk extra geld voor OV af te spreken. Wethouder De Weger is het er mee eens. Zodra de uitkomst van de studie er is, is het goed als de partijen elkaar daarop binden. Dan gaat hij naar de vraag van de heer Van Corler over de voorkeursvariant en het moment daaromtrent. Dat is een moment dat in de MER procedure plaatsvindt. Hij zal bespreken of dit moment met de raad gedeeld kan worden of niet. Het is de bedoeling dat er vaart in de studie wordt gehouden maar hij begrijpt de behoefte omdat vanaf dat moment een belangrijke keus is gemaakt. Er heeft dan een soort trechtering plaatsgevonden. Hij gaat overleggen of het trechteringsmoment voor consultatie teruggebracht kan worden in de verschillende raden. Tot slot nog even over het BRU. Het BRU is formeel in zo n procedure geen bevoegd gezag maar wel een belangrijke partij omdat het BRU over de middelen voor de weg en het openbaar vervoer gaat in deze regio. De heer Buunk (VVD) neemt het even op voor de gemeente Bunnik. Deze gemeente wil zich hier toch ook over buigen? De wethouder wil toch steun voor het voorkeursalternatief straks? Het lijkt hem daarom verstandig het BRU/AB een rol in de besluitvorming te geven. Wethouder De Weger is het met de heer Buunk eens. Het BRU, het gewest Eemland en de andere gewesten in de provincie zullen geconsulteerd worden. Alle gemeenten krijgen daar een rol in, ook Bunnik. Tot slot meldt hij dat er een contact is georganiseerd tussen de griffiers van Amersfoort en Utrecht en de verdere organisatie. Dit omdat er veel vragen zijn over de procedures. Verder vertelt hij dat met behulp van dit contact ook het spoorboekje is ontstaan. De heer Van Corler (GroenLinks) vraagt wanneer de aanvullende informatie komt naar aanleiding van de procedure. Wethouder De Weger zegt afhankelijk te zijn van de partners maar hij denkt dat de informatie er met een week of twee, drie wel is. In ieder geval voor de volgende commissievergadering. De voorzitter noemt de toezeggingen. Wethouder De Weger stuurt een overzicht van besluitvormingprocedures aan Rijkszijde ten aanzien van de Startnotitie Ring Utrecht. Dit overzicht krijgen de leden voor de volgende commissievergadering. Wethouder De Weger informeert de raad ook over de besluitvorming ten aanzien van de pakketstudies en het trechteringsmoment voor het voorkeursalternatief. (Startnotitie Ring Utrecht) De voorzitter vraagt of de heer Van Corler het voorstel voor een second opinion wil handhaven of dat hij dit eventuele nader onderzoek afhankelijk wil laten zijn van de informatie die nog volgt. De heer Van Corler (GroenLinks) denkt dat het sowieso handig is de informatie te hebben maar hij kan zich voorstellen dat de raad zich vast oriënteert op de mogelijkheden die er zijn rondom een second opinion. De heer Van der Roest (PvdA) wil eerst de informatie van de wethouder afwachten. Mevrouw Wigny (CDA) is het eens met de PvdA. De vraagstelling zal namelijk afhangen van de informatie die volgt. De heer Oldenborg (Leefbaar Utrecht) vindt dat de raad zich vast kan oriënteren op een second opinion. De heer Kleuver (D66) wil net als Leefbaar Utrecht en GroenLinks vast de voelhoorns uitsteken. De voorzitter concludeert niet echt een meerderheid te zien om alvast de voelhoorns uit te steken.

zaakonderwerp omschrijvingbt soortbt programmanum merbt

zaakonderwerp omschrijvingbt soortbt programmanum merbt onderwerp omschrijving soort programma udernaam 0478 43 Stand van zaken bewustmaking niet verstenen tuinen (motie uit 2012) Bij bespreking van het Integraal Waterplan Haarlem zegt wethouder Mulder toe

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Chronologisch feitenonderzoek

Chronologisch feitenonderzoek Chronologisch feitenonderzoek 1. Medio juni 2001 De heer De Jong van hogeschool Delta BV neemt telefonisch contact op met de financiële afdeling van de directie HBO naar aanleiding van het Hobeon onderzoek.

Nadere informatie

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum 2 augustus 2007 RA0612790 Samenvatting Een huizenbezitter heeft al jarenlang een geschil

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0175 d.d. 5-3-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid E. Krijgsman (D66) d.d. 28 januari 2013 inzake het cameratoezicht bij station

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad dinsdag 28 oktober 2003 MOTIE 1. Plan van Aanpak Ontwikkelingsvisie 2030: VerLeiden tot Kiezen

Vergadering gemeenteraad dinsdag 28 oktober 2003 MOTIE 1. Plan van Aanpak Ontwikkelingsvisie 2030: VerLeiden tot Kiezen MOTIE 1 Rv 03. 0103 Onderwerp : Plan van Aanpak Ontwikkelingsvisie 2030: VerLeiden tot Kiezen - het Plan van Aanpak niet in de volledige financiële dekking voorziet; Voorts constaterende dat, - het traject

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P. BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 17 april 2014 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. R. Kluijtmans Mevr. M. Hertogh Leden: dhr. D. Quaars VVD mevr. M. Vermeer

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Bij de aanvraag om vrijstelling heeft het MFB een ruimtelijke onderbouwing gevoegd. In aanvulling hierop melden wij u het volgende:

Bij de aanvraag om vrijstelling heeft het MFB een ruimtelijke onderbouwing gevoegd. In aanvulling hierop melden wij u het volgende: Inleiding: Het Monumenten Fonds Brabant NV (MFB) is eigenaar van de monumentale boerderij aan de. Voor het behoud op langere termijn is een economisch verantwoorde vorm van hergebruik van de boerderij

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Rapport. Datum: 17 december 2013. Rapportnummer: 2013/194

Rapport. Datum: 17 december 2013. Rapportnummer: 2013/194 Rapport Rapport betreffende een klacht over de wijze van behandeling van een bezwaarschrift tegen de vastgestelde WOZ-waarde door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: 17 december 2013

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Belangrijkste cijfers. Doel. Peil-locaties. Organisatie. Opkomst. Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt

NIEUWSBRIEF. Belangrijkste cijfers. Doel. Peil-locaties. Organisatie. Opkomst. Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt NIEUWSBRIEF Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt Doel De fracties van de Nieuwe Democraten, D66 Roosendaal, PvdA en VLP hebben op donderdagmiddag 2 juni 2016 op de Nieuwe

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan.

Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan. Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan. van der Zanden 1. Op pagina 2 van de raadsnota staat dat gehandicapte leerlingen

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

SCIENCE & THE CITY ARCAM-debat in de Turingzaal, Science Park,

SCIENCE & THE CITY ARCAM-debat in de Turingzaal, Science Park, SCIENCE & THE CITY ARCAM-debat in de Turingzaal, Science Park, 24.01.06 Verslag Voor de pauze hebben Maarten Kloos, Sijbolt Noorda (voorzitter college van bestuur UvA en Hogeschool van Amsterdam) en Duco

Nadere informatie

Op 7 november 2006 werd de parkeerplek door de gemeente verwijderd.

Op 7 november 2006 werd de parkeerplek door de gemeente verwijderd. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van Bennebroek heeft geweigerd om - in de straat waar verzoeker woont - een parkeerplaats terug te brengen die

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

VERSLAG BURGERPARTICIPATIE

VERSLAG BURGERPARTICIPATIE VERSLAG BURGERPARTICIPATIE PLAN KERKSTRAAT 4A BERKEL ENSCHOT Versie: 06-02-2017 1 INHOUD Inleiding... 3 Reacties en antwoorden... 4 2 INLEIDING De gemeente Tilburg is in 2015 met de woningbouwcorporaties

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00533567 Op voorstel B&W d.d.: 23 december 2014 Datum vergadering: 10 maart 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad: Verklaring

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004 Rapport Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014 Rapportnummer: 2014/004 2 De klacht Verzoekers klagen over de manier waarop de gemeente Wierden is omgegaan met hun

Nadere informatie

Evaluatie Blauwe zone Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. d.d

Evaluatie Blauwe zone Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. d.d Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje d.d. 18-09-2015 Voorwoord Voor u ligt de evaluatie van de Blauwe zone op het Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. De raad heeft aan het college gevraagd om de mogelijkheden

Nadere informatie

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst.

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 4 april 2013 bij wijkplatform Kraaihoek/Middenpolder vanaf 20.00 uur tot 21.20 uur. Aanwezig: De heer A. Rietveld, plv. voorzitter; De heer A.P.M.A.F. Bergmans,

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O *O15.

Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O *O15. Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O15.002044 *O15.002044* Geachte leden van de raad, Met deze brief willen wij

Nadere informatie

IN RAADSVERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2013 HEEFT DE RAAD BESLOTEN DEZE NOTULEN OPENBAAR TE MAKEN

IN RAADSVERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2013 HEEFT DE RAAD BESLOTEN DEZE NOTULEN OPENBAAR TE MAKEN G E H E I M 2012 IN RAADSVERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2013 HEEFT DE RAAD BESLOTEN DEZE NOTULEN OPENBAAR TE MAKEN Nr. 3 Bekrachtiging geheimhouding van geheime brief inzake portefeuilleonderdeel Openbare

Nadere informatie

De papieren waarheid Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

De papieren waarheid Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman De papieren waarheid Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 12 juni 2008 RA0825326 Samenvatting Een man ontvangt begin 2007 - anders dan in voorgaande jaren - geen aanslag

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y.

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Dossiernummer 2015 014 Rapport Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Datum verzoekschrift Op 27 januari 2015 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

Besluitenlijst Not

Besluitenlijst Not Besluitenlijst Not14-0161 Onderwerp: Aanwezigen: Afwezigen: Bestuurlijk: Raadscommissie Middelen/Stadsbeheer d.d. 12 mei 2014, 20.00 uur De heer A. Harren (voorzitter), mevrouw E.A.Schreiner raadsgriffier

Nadere informatie

Jessy Riesthuis, Gerrie Meijer, Nirmala Rambocus, Ad Tourne, Jasper Fastl, Annette van den Bosch, Barend Olde Rikkert

Jessy Riesthuis, Gerrie Meijer, Nirmala Rambocus, Ad Tourne, Jasper Fastl, Annette van den Bosch, Barend Olde Rikkert Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 00 00 www.utrecht.nl Vergaderverslag Bijeenkomst herontwikkeling openbare ruimte Verslag door K. Wolswijk-Deckers Centrumgebied Overvecht Datum

Nadere informatie

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond U bent het niet eens met ons besluit! De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond juli 2013 Als u het niet eens bent met ons besluit... Wij nemen regelmatig besluiten die betrekking hebben op u. Dat kan

Nadere informatie

Vervolg memo. Raadsbrief. College 121510. gemeenteraad. wethouder H.J. Weeda A. Ruiter J. van der Molen

Vervolg memo. Raadsbrief. College 121510. gemeenteraad. wethouder H.J. Weeda A. Ruiter J. van der Molen pagina 1 van 5 Raadsbrief Van Registreren College 121510 Kopie aan wethouder H.J. Weeda A. Ruiter J. van der Molen Aan gemeenteraad Datum Onderwerp 19 juni 2013 uitleg juridische status en procedure vrijstelling

Nadere informatie

MEMO. Pagina 1 van 7. Memo 26 januari 2017, stadsdeelcommissie Centrum 7 feb 2017 knip Spelbergsweg

MEMO. Pagina 1 van 7. Memo 26 januari 2017, stadsdeelcommissie Centrum 7 feb 2017 knip Spelbergsweg MEMO Datum : 26 januari 2017 Aan : Stadsdeelcommissie Centrum 7 februari 2017 Van Onderwerp : Wethouder verkeer - Hans van Agteren : diagonale afsluiting Spelbergsweg ( de knip ) / consultatie wijkraad

Nadere informatie

Mevr. K. Zonneveld Schriftelijke vragen van rechtswege verleende bouwvergunning 2 e fase Kloet.

Mevr. K. Zonneveld Schriftelijke vragen van rechtswege verleende bouwvergunning 2 e fase Kloet. Aan alle leden van de Raad 2 oktober 2009 VVH/juridische zaken Mevr. K. Zonneveld Schriftelijke vragen van rechtswege verleende bouwvergunning 2 e fase Kloet. Geachte leden van de Raad, Namens de fracties

Nadere informatie

Klager vraagt zich af wat de status is van de besluiten die door de RvC in die periode zijn genomen.

Klager vraagt zich af wat de status is van de besluiten die door de RvC in die periode zijn genomen. Klacht 2: Ten tijde van de schorsing van de toenmalige directeur van WSN hebben de commissarissen X en Y tijdelijk (van 16 april 2014 tot 21 oktober 2014) het bestuur van WSN waargenomen. Genoemde commissarissen

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Agenda Raadscommissie Ruimte Aansluitend vindt een besloten vergadering plaats (vaststellen notulen) Spreekrecht voor inwoners: Inwoners kunnen maximaal 5 minuten tijdens de commissievergadering het woord

Nadere informatie

Sis. 7 n. B&W-nota. gemeente Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/6 datum nota:

Sis. 7 n. B&W-nota. gemeente Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/6 datum nota: Sis nr(s) geregistreerde stuk(ken): 40245 blad: 1/6 datum nota: 19-06-2015 programma: 4. Ruimt. ontw. in de kern, verkeer en vervoer werkdoel: 719 - Bedrijventerrein Arrisveld bestemmingsplan onderwerp:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag)

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag) Verslag Betreft: Het Horecaoverleg Gemeente Maasgouw Van: Karin Peeters Onderwerp: Vergadering dd. 14 oktober 2015 Aanwezig: Namens bestuur Koninklijke Horeca Maasgouw: René Broen Luc van Engelen Nicole

Nadere informatie

Agenda commissie Mens en Samenleving van 12 mei 2016

Agenda commissie Mens en Samenleving van 12 mei 2016 Griffie Gemeenteraad Utrecht Secretariaat raadscommissie Mens en Samenleving Postbus 16200 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 64 / 286 10 94 E-mail commissiemensensamenleving.secr@utrecht.nl www.utrecht.nl/gemeenteraad

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2009:BI2655

ECLI:NL:RVS:2009:BI2655 ECLI:NL:RVS:2009:BI2655 Instantie Raad van State Datum uitspraak 29-04-2009 Datum publicatie 29-04-2009 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 200806326/1/H1 Omgevingsrecht Hoger

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Besluitenlijst van commissie Fysieke Leefomgeving 24 oktober 2017

Besluitenlijst van commissie Fysieke Leefomgeving 24 oktober 2017 enlijst van commissie Fysieke Leefomgeving 24 oktober 2017 Agendadeel 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 21 september 2011 onderwerp: Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

TITEL Verklaring van geen bedenkingen voor gedeeltelijke sloop en verbouwing tot woning op het perceel Westerstraat 92.

TITEL Verklaring van geen bedenkingen voor gedeeltelijke sloop en verbouwing tot woning op het perceel Westerstraat 92. Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4356845 Aan : Gemeenteraad Datum : 26 maart 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Besluitenlijst RAADSAVOND 29 september 2011

GEMEENTE HOOGEVEEN. Besluitenlijst RAADSAVOND 29 september 2011 GEMEENTE HOOGEVEEN Besluitenlijst RAADSAVOND 29 september 2011 Besluiten Raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, J. Ballast, B.M. Behr, J. Slottje, A.A. Steenbergen, J.H.

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

ADVIES. de heer A en mevrouw B te K, ouders van C, leerling op school D te K, klagers

ADVIES. de heer A en mevrouw B te K, ouders van C, leerling op school D te K, klagers 105679 - Klacht over handelen in strijd met belangen leerling, onzorgvuldige klachtbehandeling, niet nakomen afspraken en onzorgvuldig voeren gesprek; PO SAMENVATTING Ouders klagen erover dat de directeur

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

J. Verstand. 6 oktober 2014 Stedenbouwkundig ontwerp + kaderstelling project WA Scholtenlaan

J. Verstand. 6 oktober 2014 Stedenbouwkundig ontwerp + kaderstelling project WA Scholtenlaan Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling Nummer ROM 132073 Inboeknummer: 132073 Raad d.d. Paragraaf begroting: 3 26 november 2014 Steller: M.J.L. Lammerée Portefeuillehouder J. Verstand Datum Onderwerp

Nadere informatie

Rapport. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoek op 23 november Het betreft de gemeente Twenterand.

Rapport. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoek op 23 november Het betreft de gemeente Twenterand. Dossiernummer 2016 099 Rapport Verzoeker De heer B. hierna genoemd: verzoeker. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoek op 23 november 2016. Het betreft de gemeente Twenterand. Klacht

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e maal een advies inzake de bezwaarschriften van de heer B.J.H. Brugge, De Goedemeent 15 en de

Nadere informatie

draadswijzer week 04 Zwolle

draadswijzer week 04 Zwolle draadswijzer week 04 Zwolle Agenda Raadsplein Maandag 1 februari 2016 Raadzaal Informatieronde 19.30 uur Start informatieronde met aan het begin de mogelijkheid voor inwoners om in te spreken over onderwerpen

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer

Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer 20 oktober 2008 RA0830634 Samenvatting De eigenaar van

Nadere informatie

Bezwaarschriftenprocedure

Bezwaarschriftenprocedure Informatie over de bezwaarschriftprocedure Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, overweegt een bezwaarschrift in te dienen of tegen een aan u verleende vergunning bezwaar is gemaakt dan kunnen wij

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

* in te vullen door organisatie Inleiding:

* in te vullen door organisatie Inleiding: Technische vragen raad Purmerend Fractie: Opsteller: Betreft: Onderwerp: Stadspartij Helana Aslander Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer uitstel (sociale)woningbouw

Nadere informatie

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST)

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST) Aanwezig L. Ederveen Voorzitter, SDAN N. Pouwels Projectmanager Kadoelerbreek, SDAN M. Neep Stedenbouwkundige, RPHS-architecten S. Bach Projectleider, Woningcorporatie Ymere alsmede circa 30 personen als

Nadere informatie

Rapport. Datum: 30 juli 2001 Rapportnummer: 2001/231

Rapport. Datum: 30 juli 2001 Rapportnummer: 2001/231 Rapport Datum: 30 juli 2001 Rapportnummer: 2001/231 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de directeur van de dienst Openbare Werken van de gemeente Haarlemmermeer: 1. zijn toezegging van 19 december 2000

Nadere informatie

Sessie 1 Workshop Bestuurlijke aspecten Workshopleidster: Mariska Vink-van Oostveen van de gemeente Amersfoort

Sessie 1 Workshop Bestuurlijke aspecten Workshopleidster: Mariska Vink-van Oostveen van de gemeente Amersfoort Bijeenkomst nieuwe Wet ruimtelijke ordening VNG afdeling Utrecht 12 december 2007 Sessie 1 Workshop Bestuurlijke aspecten Workshopleidster: Mariska Vink-van Oostveen van de gemeente Amersfoort - Voorstelronde

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008 Aanwezig Commissieleden: de dames Boom, Van Boxtel, Vos, Zondervan en de heren Klinkhamer, T. Flens, Buijs Van der Heijden. Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr. Monen, dhr.

Nadere informatie

Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken

Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman ` Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken 30 juni 2009 RA0939617 Samenvatting Een vrouw dient in Almere een bouwaanvraag in voor een uitbouw

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Rapport. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Rapport. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt Rapport Zeggen wat je doet en doen wat je zegt Een onderzoek naar de informatieverstrekking door het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer bij de uitbreidingen van een speelveld. Oordeel

Nadere informatie

Reden van agendering: ter besluitvorming. Aan de Raad, Heerhugowaard, 15 oktober 2013

Reden van agendering: ter besluitvorming. Aan de Raad, Heerhugowaard, 15 oktober 2013 Agendanr.: Voorstelnr.: RB2013195 Onderwerp: Amendement A en motie 10 Voorjaarsnota 2013: subsidie stichting De Waaier en stichting Present Programma: Sociale samenhang Reden van agendering: ter besluitvorming

Nadere informatie

M- C ^ y* ) iieywegein. y*^-% Roytingformylier. Middelen/ dekking Akkoord concei Akkoord leidinggevende. Nummer: 2010/73G4

M- C ^ y* ) iieywegein. y*^-% Roytingformylier. Middelen/ dekking Akkoord concei Akkoord leidinggevende. Nummer: 2010/73G4 iieywegein Roytingformylier Nummer: 2010/73G4 y* ) Onderwerp: Opstarten projectbesluitprocedure fietsenstalling Ringstede Afdeling Duurzame Ontwikkeling Behandelend ambtenaar Susanne Siebers Naam portefeuillehouder

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN HARLINGEN - LUDINGA

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN HARLINGEN - LUDINGA REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN HARLINGEN - LUDINGA Reactienota Zienswijzen Bestemmingsplan Harlingen - Ludinga Code 071905 / 19-11-14 GEMEENTE HARLINGEN 071905 / 19-11-14 REACTIENOTA ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, gehouden op maandag 2 november 2015 om 20.00 uur

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 290486-1 Onderwerp Vervolg actualisatie bestemmingsplan landelijk gebied 2004. Advies raadscommissie [ ] Emmeloord, 13 januari 2015. Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit Het

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West

Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West 2 mei 2012 RA120655 Samenvatting Een daklift staat al tijden bij een vrouw op straat voor de deur weg

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp IJsbaan Ruurlo Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende Commissie

Nadere informatie

voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Pijnenburg

voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Pijnenburg voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Pijnenburg Geacht college, Tijdens de raadsvergadering van december heeft de raad unaniem besloten de besluitvorming over het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Pijnenburg

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012. Rapportnummer: 2012/001

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012. Rapportnummer: 2012/001 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012 Rapportnummer: 2012/001 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat: Hij door de ontvangstbevestiging van de Huurcommissie

Nadere informatie

Nota van inspraakreacties en reacties wettelijk vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Kern Werkendam: Parkeerplaatsen Sigmondstraat

Nota van inspraakreacties en reacties wettelijk vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Kern Werkendam: Parkeerplaatsen Sigmondstraat Nota van inspraakreacties en reacties wettelijk vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Kern Werkendam: Parkeerplaatsen Sigmondstraat 1 2 1. Inleiding Toelichting Vanaf 17 april 2014 heeft het voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Corsanummer:

Corsanummer: Corsanummer: 1700057079 Op 1 mei 2017 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Jelle Kort van de fractie GroenLinks gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 38 van

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma 2016-2020 gemeente Harlingen In 2013 heeft de gemeenteraad de woonvisie voor de gemeente Harlingen voor de periode 2013 2020 vastgesteld. In de woonvisie

Nadere informatie

c. Wanneer is de westvariant voor het eerst ter tafel gebracht en door wie?

c. Wanneer is de westvariant voor het eerst ter tafel gebracht en door wie? Vragen artikel 39 RvO over de evaluatie participatie project tunnel spoorkruising Maarsbergen Gesteld door de raadsleden T.D.J. (Dorien) Schults, S. (Sybe) Streekstra en P.C. (Peter) van der Zee 23 november

Nadere informatie

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort No. 348852-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 17 november 2015. Onderwerp Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort Advies raadscommissie Hamerstuk voor de fracties van ONS,

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Verslag wijkbijeenkomst verkeersveiligheid Keijzershof/rotonde N470

Verslag wijkbijeenkomst verkeersveiligheid Keijzershof/rotonde N470 Verslag wijkbijeenkomst verkeersveiligheid Keijzershof/rotonde N470 Sprekers: Marianne van Baaren (Secretaris Bewonersvereniging Oude Leede) MB Joe Soedirman (Coördinator Veilig Verkeer Nederland werkgroep

Nadere informatie