EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE!"

Transcriptie

1 EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE! BRUMMEN 25 SEPTEMBER 2012 INT

2 EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE De wereld om ons heen verandert ingrijpend. Het leefklimaat staat onder druk door de CO-2 uitstoot die toeneemt. Grondstoffen worden schaarser en duurder. En door de vergrijzing en de ontgroening krimpt ons inwonertal, wat gevolgen heeft voor de voorzieningen en leefbaarheid in onze gemeente. Wij kiezen er voor deze ontwikkelen te benaderen vanuit een positieve grondhouding. Natuurlijk zijn er bedreigingen, maar wij zien ook veel kansen. Het is tijd voor heldere keuzes en nieuwe oplossingen. En dan bedoelen we niet alleen zonnepanelen of elektrische laadpalen, maar duurzaamheid in de volle breedte van onze samenleving. Dus ook sociale en economische duurzaamheid. En we kiezen voor een duurzame ontwikkeling die past bij onze gemeente en onze identiteit en bij de keuzes die we maken voor de toekomst. Zo vinden veel bezoekers van de bijeenkomsten dat windmolens niet passen in een groene, recreatieve gemeente. De integrale toekomstvisie zet de stip op de horizon van Door duidelijke keuzes te maken zet de toekomstvisie een heldere, stabiele en integrale koers uit richting Die integrale aanpak versterkt de samenhang tussen beleidsterreinen en maakt minder verschillende deelvisies nodig. WAT IS ER TOT NU TOE GEBEURD? Er is al veel werk verzet. Dit voorjaar is via actieve bijeenkomsten en enthousiaste debatten met inwoners, ondernemers en partnerorganisaties veel input opgehaald. We zijn begonnen met het benoemen van de huidige identiteit van Brummen. Wat maakt Brummen tot Brummen? De uitkomst bleek verrassend goed aan te sluiten bij al bestaande visies en beleid. Vanuit die robuuste identiteit hebben bewoners, lokale partners, de denktank, het netwerk en de gemeentelijke organisatie aangegeven waar de visie in ieder geval over moet gaan. Het resultaat vindt u in deze Agenda terug. De Agenda vormt het eerste tussenproduct op weg naar de toekomstvisie. Ze laat nog niet de integrale aanpak van de visie zien, maar geeft aan wat nu al duidelijk is en welke thema s erg belangrijk worden gevonden. Voor de zomer van 2013 moet de visie gereed zijn. Brummen staat immers niet stil en dat vraagt om snel en efficiënt handelen. We houden tijdigheid en kwaliteit tijdens het hele project dan ook goed in balans. WAT IS NU AL DUIDELIJK? Een aantal pijlers van de visie is nu al duidelijk. Deze zullen in de visie terugkomen en verder uitgewerkt worden. Duurzaamheid als ruggengraat van de toekomstvisie We kiezen voor duurzaamheid als ruggengraat voor de toekomstvisie. Onder duurzaamheid verstaan wij: de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. We kiezen ook voor de optimale balans tussen people (de mens), planet (de aarde, onze leefomgeving) en profit (winst, de economie). De gekozen richting in duurzaamheid zal dus duurzaam zijn voor zowel onze samenleving, onze economie als voor het milieu. Het één mag niet te veel ten koste gaan van het ander. En samen vormen ze meer dan de optelsom van beide. Eén plus één plus één is vier. De keuze voor duurzaamheid als integraal onderdeel van de toekomstvisie zien we weerspiegeld in onze Brummense gemeenschap. Een duurzame ontwikkeling van onze samenleving gaat door. Ondanks de recessie is er steeds meer aandacht voor duurzame ontwikkeling. omgeving mens duurzaamheid financieel resultaat

3 Er wordt steeds meer gekozen voor duurzame energie, duurzaam ondernemen en ook sociale duurzaamheid wordt belangrijker gevonden. Wat lokaal kan lokaal doen We kiezen ook voor lokale zelfvoorzienendheid, daar waar dat kan. Dat betekent zeker niet dat we een hek om Brummen heen zetten. Lang niet alles kan lokaal geregeld worden en dat hoeft ook niet. Maar van ver halen wat je zelf in huis hebt is niet alleen een verspilling van eigen kansen en kwaliteiten, maar heeft ook negatieve gevolgen voor het milieu. We zijn ervan overtuigd dat er lokaal meer mogelijkheden zijn dan er nu benut worden. Die willen we onderzoeken. En we willen ruimte geven aan initiatieven om lokaal in onze eigen behoeften te voorzien. Zo zouden boeren die hun gewassen aan huis willen verkopen bijvoorbeeld niet gehinderd moeten worden door bestemmingsplannen. De ligging in de IJsselvallei. De grote diversiteit aan natuur en landschap. De Veluwe, het coulisselandschap en de IJssel. De cultuurhistorie. De landgoederen en de monumentale panden. Het typische dorpse wonen. De kleinschaligheid, rust, ruimte en veiligheid. Vriendelijkheid. Er wordt nog gedag gezegd op straat. Het rijke verenigingsleven. Voldoende voorzieningen. Levendige centra in Brummen en Eerbeek. De goede bereikbaarheid en centrale ligging. De papierindustrie en natuurlijk de ondernemersgeest. Deze kernkwaliteiten vormen in grote lijnen de huidige identiteit. Dat wat Brummen nu is. Het zijn ook kwaliteiten die bepalend zijn geweest voor de ruimtelijke ontwikkelingsvisie Ligt op groen (2006) en die terugkomen in de woonvisie (2011). We sluiten dan ook nadrukkelijk aan bij dat wat er al is. Dat wat al goed is hoef je niet opnieuw uit te vinden. Vijf thema s als belangrijke pijlers van de toekomstvisie Uit alle bijeenkomsten zijn vijf thema s naar voren gekomen die belangrijke pijlers vormen voor de toekomstvisie: 1. Wonen, zorg en welzijn 2. Lokale economie 3. Recreatie en toerisme 4. Energie en milieu 5. Rol van de gemeente Binnen deze thema s zien we kansrijke perspectieven voor de toekomstige ontwikkeling van Brummen. De contouren van de thema s zijn duidelijk. De komende maanden wordt tijdens de visievorming elk thema verder uitgewerkt. Ook deze keuze komt voort uit ontwikkelingen en trends die nu al zichtbaar zijn in de Brummense gemeenschap. De energiecoöperatie Brummen is een mooi voorbeeld, maar ook op het gebied van de voedselvoorziening wordt steeds meer gekeken naar lokale oplossingen. De opkomst van de biologische, meer zelfvoorzienende boer en de toenemende populariteit van volkstuinen laten die trend goed zien. Behoud van het goede! Brummen is een prachtige, groene gemeente. En dat moet vooral zo blijven. Dat maakt Brummen tot een aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken en recreëren. Wat goed was is dus nog steeds goed. De toekomstvisie zal laten zien hoe we in de toekomst het goede niet alleen kunnen behouden, maar ook kunnen versterken. Doen wat nu kan en moet! De reacties zijn duidelijk. Ga vooral door met bestaande plannen en kaders! Wacht niet op de visie. Doe wat nu kan en moet! Wel is het goed bestaande plannen te herijken op de visievorming, of op veranderde omstandigheden. We kiezen ervoor die herijking zoveel mogelijk samen met de betrokken partijen uit te voeren. De gemeente stuurt alleen daar, waar andere belangen teveel in het geding komen.

4 1. WONEN, ZORG EN WELZIJN De ontgroening en vergrijzing hebben ingrijpende gevolgen. Al over enkele jaren zullen de effecten zichtbaar worden. Een deel van de bestaande woningvoorraad komt vrij, terwijl de vraag naar passende huisvesting voor ouderen toeneemt. Ook de vraag naar ouderen- en zorgvoorzieningen zal toenemen. We kiezen voor een goede sociale balans tussen jong en oud om het woon- en leefmilieu gezond en betaalbaar te houden. Dat vraagt om passende huisvesting voor iedereen, goede zorg en voldoende werkgelegenheid. Maar ook genoeg ontspanning en vertier. Veel traditionele vormen van wonen, zorg en welzijn worden in de toekomst onbetaalbaar. Het is noodzakelijk om alternatieven te ontwikkelen. Uit de bijeenkomsten blijkt een sterke behoefte aan sociale samenhang, woonvormen en maatschappelijke voorzieningen die jong en oud samenbrengen. De voorgenomen ontwikkeling van een multifunctioneel centrum in Eerbeek en een dergelijk initiatief voor Brummen, waar wonen, (gezondheids)zorg en welzijn bij elkaar komen, sluiten hier mooi op aan. Bovendien leidt deze vorm tot een verlevendiging van beide centra. Ouderen Dé oudere bestaat niet. De ouderen vormen een gedifferentieerde groep. Met verschillende behoeften. De mobiliteit van iemand speelt daarbij een belangrijke rol. Door de vergrijzing en de meer dan gemiddelde ontgroening zullen de ouderen de grootste bevolkingsgroep worden in Brummen. In de visievorming gaan we onderzoeken of we Brummen hierop willen positioneren. Brummen als seniorendorp? De ouderen als groeimarkt? Brummen aantrekkelijker maken voor ouderen? Specifieke voorzieningen realiseren en daarmee ook extra werkgelegenheid creëren? Kan dat? Hebben we daar invloed op? Wie zorgt er straks voor mij als ik oud ben? Die vraagt houdt veel mensen in Brummen bezig. Er is behoefte aan een goede en actuele visie op de ouderenzorg. Naast mantel- en thuiszorg zijn er wellicht alternatieven. Zoals de suggestie, om analoog aan het zogenaamde Surinaamse model, grotere woonvormen te creëren, waarbij meerdere generaties bij elkaar wonen. Ook worden kansen gezien voor buurtzorg, kleinschalig en dichtbij. Duidelijk is dat dergelijke nieuwe woon- en zorgvormen niet mogen blokkeren op bestemmingsplannen en regels. Jongeren Dé jongere bestaat niet. Ook de jongeren vormen een gedifferentieerde groep. Met verschillende behoeften. We kiezen voor sociale samenhang en daarmee ook voor voldoende jongeren in de gemeente. Jongeren zijn hard nodig voor een gezonde lokale economie. Voor de groep kinderen van 0-12 jaar zijn de voorzieningen in Brummen goed geregeld. De groep jongeren van jaar wordt de vergeten groep genoemd. Voor deze groep zijn er onvoldoende plekken om elkaar te ontmoeten. Niet iedere jongere voelt zich thuis bij de sportvereniging en ook het jongerencentrum is niet voor iedere jongere geschikt als ontmoetingsplek. Van de groep jongeren ouder dan 18 jaar vertrekt een deel uit onze gemeente om te gaan studeren. Een deel daarvan keert op latere leeftijd weer terug, vooral in de fase van de gezinsvorming. Voor deze terugkeerders, maar ook voor de blijvers, is er te weinig betaalbare huisvesting. Zowel in de koop- als de huursector. Ook voor hen is er in sociaal opzicht te weinig te doen (geen uitgaansgelegenheid). En er is zorg of er wel voldoende werkgelegenheid is, in de gemeente zelf, of daarbuiten op acceptabele reisafstand. De komende maanden gaan we onderzoeken hoe we jongeren en jonge gezinnen in Brummen kunnen houden of krijgen. Hoe zorgen we dat zij zich in Brummen (blijven) vestigen? Hoe maken we Brummen voor jongeren aantrekkelijker? Kan dat? Hebben we daar invloed op? Een levensloopbestendige gemeente We kiezen voor een levensloopbestendige gemeente. Iedereen doet ertoe, van jong tot oud. Tijdens de visievorming onderzoeken we hoe mensen vitaal oud kunnen worden en een rol van betekenis kunnen blijven spelen in de gemeenschap. Hoe kunnen senioren, meer nog dan nu, een bijdrage blijven leveren aan de gemeenschap? Het nieuwe Noaberschap?

5 2. LOKALE ECONOMIE Ruimte voor creativiteit, innovatie en ondernemen, mits dit past in de groene omgeving. Dat is het uitgangspunt waar we voor kiezen in de toekomstvisie. En daarbij hebben we specifiek aandacht voor startende ondernemers en ZZP-ers. Flexibiliteit en veerkracht zijn belangrijke kenmerken voor de lokale economie. We willen onderzoeken of er mogelijkheden zijn om meer en beter multifunctioneel te bouwen en in te richten. Ondernemers willen graag de ruimte om te kunnen innoveren en ondernemen. Meer vrijheid en minder regels. En graag wat sneller. Op dit moment worden creatieve ideeën te vaak in de kiem gesmoord door regels van de overheid en trage procedures. 1 Ook is er behoefte aan een visie op de lange termijn en een duidelijke positionering van Brummen. De ondernemers vinden de toekomstvisie dan ook belangrijk. Net als een uitspraak over de toekomstige zelfstandigheid van de gemeente of een fusie met buurgemeenten. De samenwerking tussen ondernemers kan beter. De gemeente zou hierbij een faciliterende rol kunnen spelen. De komende maanden gaan we onderzoeken hoe we op een duurzame manier ruimte kunnen creëren voor ondernemers. Ook gaan we onderzoeken hoe we Brummen aantrekkelijk kunnen maken voor werkgevers en werknemers. Hoe houdt je of trek je arbeidskrachten aan bij een afnemende beroepsbevolking? Betrouwbare overheid Ondernemers hebben behoefte aan een betrouwbare overheid. Niets is voor ondernemers zo ergerlijk als een overheid die steeds van standpunt verandert. Wij zien de toekomstvisie als een middel om kleine en grote ondernemers te laten zien dat de gemeente een stabiele partner wil zijn. Daardoor neemt ook bij ondernemers de investeringsbereidheid toe. Kansrijke sectoren We onderzoeken of we kunnen aansluiten op kansrijke sectoren, zoals zorg(wonen), welzijn, gezondheid, wellness, recreatie en de dienstensector. Daarbij kijken we of we het agrarische verleden kunnen koppelen aan de duurzame ontwikkeling (energie- en zorgconcepten). We kiezen voor de vrijheid om dingen samen te regelen en meerwaarde te creëren. Papierindustrie en agrarische sector We gaan in gesprek met de papierindustrie om hun toekomstplannen en wensen nader in beeld te brengen. Hetzelfde geldt voor de agrarische sector. De agrariër als schaalvergroter, landschapsbeheerder, recreatieondernemer, innovator, energieleverancier of een combinatie van deze rollen? Ook dat gaan we de komende maanden samen met de sector zelf onderzoeken. 3. RECREATIE EN TOERISME We zien kansrijke perspectieven voor recreatie en toerisme. De Veluwerand en de IJsselvallei zijn zeer aantrekkelijke vakantiegebieden die veel beter vermarkt kunnen worden. De samenwerking tussen de recreatieondernemers kan beter. En er is grote behoefte aan een duidelijke positionering van Brummen, waar ondernemers zich op kunnen richten. We zien ook kansen in een samenwerking met Rheden en Voorst. Eerbeek als poort van de Veluwe en Brummen als springplank voor de IJsselvallei? Extensieve recreatie We zien zeker kansen voor vormen van extensieve recreatie, zoals wandelen, fietsen en paardrijden. Meer promotie, goede horeca en een verbeterd recreatief netwerk zijn daarvoor erg belangrijk. 1 De bewegingsruimte van de gemeente is begrensd door geldende (nationale) wet- en regelgeving. Meer beleidsruimte en /of deregulering kan wel leiden tot snellere procedures.

6 Intensieve recreatie Brummen hoeft geen openluchtmuseum te worden en er mag best wat meer leven in de brouwerij komen, maar dan moet het wel iets zijn dat past bij onze gemeente. Zo vinden veel bezoekers van de bijeenkomsten dat een pretpark als grootschalige dagrecreatievoorziening die volledig los staat van zijn omgeving daar niet bij hoort. We zien wel kansrijke perspectieven voor wat grotere voorzieningen waar de natuur (zoals water), de cultuurhistorie (zoals papier) en innovatie of duurzaamheid het thema vormen. We zien ook kansen voor de kleine kernen en buurtschappen, bijvoorbeeld met kleinschalige dagrecreatie- en/of verblijfsrecreatieve voorzieningen. Tijdens de visievorming gaan we onderzoeken welke kansen recreatie en toerisme Brummen bieden. We onderzoeken ook of een koppeling met kunst en cultuur meerwaarde kan bieden en welke verbindingen nog meer tot meerwaarde kunnen leiden. 3. ENERGIE EN MILIEU Zoals eerder gezegd bedoelen we met duurzame ontwikkeling dat we zoeken naar een ontwikkeling waarbij economische, sociale en ecologische belangen elkaar versterken en meerwaarde geven. Deze scope komt in de visie terug. Duurzame energie We zien veel ontwikkelkansen op het gebied van duurzame energie. Het initiatief voor een duurzame energiecoöperatie (Ebem) is een oplossing die ecologisch, economisch en sociaal meerwaarde biedt. In de fase van de visievorming onderzoeken we of er meer van deze integrale, lokale mogelijkheden zijn om duurzaam energie op te wekken. We gaan onderzoeken welke vormen van duurzame energie het meest robuuste rendement geven en bieden ruimte voor experimenten. Voorwaarde is wel dat mogelijkheden en experimenten passen bij de identiteit van Brummen en in te passen zijn in de koers die we in de visie uitstippelen. Klimaatverandering Het klimaat verandert. De komende jaren zullen we daar de effecten van gaan merken. De verandering in het neerslagpatroon merken we nu al. We zullen meer en meer ruimte moeten maken voor klimaatmaatregelen. De maatregelen rond de waterberging van de IJssel bij Cortenoever en de regenwaterberging onder het Oranje Nassauplein in Eerbeek zijn daar voorbeelden van. Biodiversiteit De biodiversiteit zal de komende jaren nadrukkelijker in onze plannen verankerd raken. We hebben een grote natuurlijke rijkdom in onze gemeente. In de visie zullen we aangeven hoe we die biodiversiteit de komende jaren willen waarborgen. 5. ROL GEMEENTE Uit de diverse bijeenkomsten komt een breed gedeelde behoefte aan een andere rol voor de gemeentelijke overheid naar voren. Niet langer als regisseur en toetsende overheid, maar als facilitator, verbinder en stimulator. Dat is niet alleen nodig voor de economische ontwikkeling van Brummen, maar ook voor de leefbaarheid. Bij problemen zou de gemeente inwoners en/of ondernemers bij elkaar moeten brengen om te kijken hoe zaken opgelost kunnen worden, zonder zelf de oplossing te willen bepalen. Vrijstaat als pilot Tijdens de visievorming onderzoeken we de suggestie om als pilot Brummen tot vrijstaat te maken. Wat gebeurt er als je alleen kaders stelt en de regels verder loslaat? Bundeling overlegvormen met lokale partners Een bundeling van overlegvormen met lokale partners is effectiever dan de huidige versnipperde overlegvormen. Bilateraal overleg blijft wel nodig om snel beslissingen te kunnen nemen. Fuseren, zelfstandig of samenwerken? De meningen zijn verdeeld over de toekomstige status van onze gemeente. Een deel van de bezoekers van bijeenkomsten wil dat Brummen haar huidige kleine schaal houdt. Anderen zien de oplossing in (nieuwe) samenwerkingsverbanden met andere gemeenten,

7 waarbij bepaalde voorzieningen gedeeld kunnen worden. En een deel ziet voordelen in fuseren met buurgemeenten. Tijdens de visievorming doen we nader onderzoek naar dit thema. Provincie en regio De provincie Gelderland en de regio Stedendriehoek denken ook na over de toekomst. De provincie doet dat met haar project Gelderland Anders en de regio met haar project Re-inventing de Stedendriehoek. Beide projecten bevinden zich net als de toekomstvisie voor Brummen nog in een pril stadium. Maar, nu al ontstaat het beeld dat de overheden meer als partners moeten deelnemen in een maatschappelijke coalitie. De regio noemt dat de governance-gedachte. Daarnaast is er veel aandacht voor het woonwerkmilieu: mensen gaan wonen waar werk/welvaart (bereikbaar) is én waar het aangenaam is om te wonen. OP NAAR DE VISIE! Deze Agenda focust en inspireert om inhoud te geven aan de toekomstvisie. We weten wat Brummen nu is. Dat we het goede willen behouden. En dat er kansrijke perspectieven zijn. Hoe Brummen er uit ziet in 2030 weten we nog niet. Behoud door ontwikkeling? De meerderheid vindt dat Brummen vooral zichzelf moet zijn. Als je daarin een voorbeeld bent voor anderen, dan is dat mooi meegenomen. Sommigen vinden dat Brummen voor één of meerdere kansrijke perspectieven (zie hierboven) een voorbeeld voor anderen kan zijn. Maar dat mag geen grote gevolgen hebben voor dat wat Brummen nu zo mooi maakt. Pionieren is prima, maar niet ten koste van de huidige kwaliteiten. De visie geeft een punt op de horizon en is daarmee richtinggevend voor de strategie, het beleid en de plannen die de komende 15 jaar aan de orde zijn. Het is ook een inspiratiekader. De visie is een middel om heldere keuzes te maken in de toekomst. Ze schetst het lange termijn perspectief. Het is geen document dat de keuzes voor de komende 15 jaar benoemt. Wel kunnen illustratief voorbeelden worden gegeven van zulke keuzemogelijkheden en de visie kan laten zien hoe ze kan helpen om die keuzes goed te maken. Ook kan in de visie aangegeven worden of al gemaakte keuzes binnen de visie passen, of waar het nog wringt. Tenslotte is het belangrijk om in de visie een focus aan te brengen op datgene dat redelijkerwijs te beïnvloeden is. De lokale samenleving is immers maar tot op zekere hoogte maakbaar. Het vervolg In de tweede helft van 2012 wordt gewerkt aan het concept van de visie. Daarbij wordt eerst ingezoomd op de vijf belangrijke thema s en de kansrijke perspectieven binnen die thema s. Een verdiepingslag is nodig om deze perspectieven goed in kaart te kunnen brengen. Er worden meerdere themabijeenkomsten op locatie georganiseerd. Vervolgens wordt een eerste versie van de integrale toekomstvisie voorbereid. In de eerste helft van 2013 wordt het ontwerp van de visie in de inspraak gebracht. De vaststelling van de visie door de gemeenteraad is gepland voor juni WAT TE DOEN ALS DE VISIE AF IS? De afgelopen periode hebben we ervaren dat er een enorm potentieel aan denkkracht, creativiteit en kennis zit in onze Brummense gemeenschap en een breed gedragen wens voor een andere rol van de overheid dan voorheen. Ondernemers en inwoners denken en bouwen graag mee aan de toekomst van Brummen. Wij kiezen ervoor om participatie in de visie- en beleidsvorming in de toekomst sterker en structureler in te zetten. Het is belangrijk zo snel mogelijk op dit terrein stappen te zetten, zodat er na de vaststelling van de toekomstvisie in de eerste helft van 2013 nieuwe samenwerkingsverbanden in de startblokken staan om de visie uit te gaan voeren.

8 De ligging in de IJsselvallei. De grote diversiteit aan natuur en landschap. De Veluwe, het coulisselandschap en de IJssel. De cultuurhistorie. De landgoederen en de monumentale panden. Het typische dorpse wonen. De kleinschaligheid, rust, ruimte en veiligheid. Vriendelijkheid. Er wordt nog gedag gezegd op straat. Het rijke verenigingsleven. Voldoende voorzieningen. Levendige centra in Brummen en Eerbeek. De goede bereikbaarheid en centrale ligging. De papierindustrie en natuurlijk de ondernemersgeest.

Verslag themabijeenkomst Lokale Economie

Verslag themabijeenkomst Lokale Economie Verslag themabijeenkomst Lokale Economie Datum bijeenkomst: 20 november 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Tjark Riks Centrum Eerbeek Aanwezig: ca 50 deelnemers Doel bijeenkomst Verdiepingsslag op het

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Verslag publieksdebat Eerbeek

Verslag publieksdebat Eerbeek Verslag publieksdebat Eerbeek Datum bijeenkomst: 8 april 2013 Auteur: Els Holsappel Aanwezig: 16 deelnemers Doel van de bijeenkomst: Verzamelen reacties op de conceptvisie; Input leveren voor de definitieve

Nadere informatie

Verslag publieksdebat Brummen

Verslag publieksdebat Brummen Verslag publieksdebat Brummen Datum bijeenkomst: 3 april 2013 Auteur: Els Holsappel Aanwezig: 15 deelnemers Doel van de bijeenkomst: Verzamelen reacties op de conceptvisie; Input leveren voor de definitieve

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport Philip van Veller Johannes ten Hoor Laurens Vellekoop Pepijn van der Beek De ambities, opgaven en uitdagingen van de gemeente Bladel lnhoud

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Verslag themabijeenkomst Rol Gemeente

Verslag themabijeenkomst Rol Gemeente Verslag themabijeenkomst Rol Gemeente Datum bijeenkomst: 11 december 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Hal gemeentehuis Brummen Aanwezig: ca 60 deelnemers Doel bijeenkomst Verdiepingsslag op het thema:

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Strategische visie Baarle-Nassau 2030 Samen Uniek!

Strategische visie Baarle-Nassau 2030 Samen Uniek! De samenleving verandert continu. Dat vraagt om een flexibele gemeente die in het belang van haar inwoners en ondernemers samen met haar partners tijdig anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen.

Nadere informatie

Verkenningsworkshop voor regiopartners 18 november 2013 Praat verder mee

Verkenningsworkshop voor regiopartners 18 november 2013 Praat verder mee Verkenningsworkshop voor regiopartners 18 november 2013 Praat verder mee op www.houten2025.nl @houten2025 www.facebook.com/houten2025 Houten2025 op LinkedIn 1 De toekomst van Houten Houten heeft een nieuwe

Nadere informatie

Verslag themabijeenkomst Energie en Milieu

Verslag themabijeenkomst Energie en Milieu Verslag themabijeenkomst Energie en Milieu Datum bijeenkomst: 13 november 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Hal gemeentehuis in Brummen Aanwezig: ca 50 deelnemers Doel bijeenkomst Verdiepingsslag op

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Omgevingswet in de praktijk en de lessen voor digitalisering. Gerwin Gabry KuiperCompagnons

Omgevingswet in de praktijk en de lessen voor digitalisering. Gerwin Gabry KuiperCompagnons Omgevingswet in de praktijk en de lessen voor digitalisering Gerwin Gabry KuiperCompagnons Gerwin Gabry Sociaal-geograaf/planoloog Visievorming leefomgeving Cursussen Omgevingswet Commissie voor de mer

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016 Visie op wonen Open Huis 8 september 2016 Doel van vanavond Informeren en beelden peilen over huidige stand en toekomst van wonen in Bunnik Niet vandaag: oplossingen! Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad

Nadere informatie

Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout Informatiebrochure. Concept

Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout Informatiebrochure. Concept Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout Informatiebrochure Concept Aanleiding Rijsenhout is een prachtig dorp aan de Westeinderplassen waar het fijn wonen, werken en recreëren is. In het dorp zijn echter

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Geachte partijprogrammamakers voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, U werkt momenteel aan het verkiezingsprogramma van uw partij voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Strategieën voor ruimtelijke ontwikkeling. 1) Duurzame ontwikkeling, governance, gebiedsontwikkeling, monitoring en kennisvragen

Strategieën voor ruimtelijke ontwikkeling. 1) Duurzame ontwikkeling, governance, gebiedsontwikkeling, monitoring en kennisvragen Strategieën voor ruimtelijke ontwikkeling 1) Duurzame ontwikkeling, governance, gebiedsontwikkeling, monitoring en kennisvragen Ina Horlings Lezing Waddenacademie, 2-12- Opgaven voor de Waddenregio 1.

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen?

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Presentatie Ruimtelijke plannen voormalig Stadsregio Omgevingsvisie Gelderland Huidige situatie na opheffen stadsregio Doelstellingen Omgevingswet

Nadere informatie

SLOTPRESENTATIE 18 SEPTEMBER 2014 BART BOMAS

SLOTPRESENTATIE 18 SEPTEMBER 2014 BART BOMAS SLOTPRESENTATIE 18 SEPTEMBER 2014 BART BOMAS PILOTPROJECT > Nieuwe gebiedsontwikkeling > Regels loslaten > Slimme combinaties van samenwerking en financiering > Meerwaarde creëren WAAROM EEN PILOTPROJECT?

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

Visie werkgroep recreatie en toerisme, economie en veiligheid.

Visie werkgroep recreatie en toerisme, economie en veiligheid. Visie werkgroep recreatie en toerisme, economie en veiligheid. Aanleiding: Toekomstvisie Oostflakkee 2030 In oktober 2007 is de voormalige gemeente Oostflakkee gestart met de ontwikkeling van een Toekomstvisie

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Toerisme en Recreatie

Toerisme en Recreatie Toerisme en Recreatie Wat speelt er? De vraagstukken over toerisme en recreatie zijn divers. Er zijn vraagstukken met betrekking tot de routestructuur, de kwaliteiten in het gebied en nieuwe functies.

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting 1 Woonvisie gemeente Beuningen, 2018-2023 Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting Voorblad voor pers/bewoners Waarom een woonvisie? De woningmarkt trekt aan, mensen willen weer verhuizen, maar

Nadere informatie

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel Titel Evaluatie Economisch Actieplan 8/12 Subtitel Doel van het Economisch Actieplan behouden en stimuleren van de bedrijvigheid; verbeteren van het (gemeentelijk)ondernemersklimaat; onderhouden van goede

Nadere informatie

Strategische visie gemeente Heumen Samenleving aan zet Vastgesteld tijdens de bijeenkomst van de gemeenteraad op 29 maart 2012

Strategische visie gemeente Heumen Samenleving aan zet Vastgesteld tijdens de bijeenkomst van de gemeenteraad op 29 maart 2012 Strategische visie gemeente Heumen 2020 Samenleving aan zet Vastgesteld tijdens de bijeenkomst van de gemeenteraad op 29 maart 2012 Inhoud 1. Inleiding 2 Waarom een strategische visie? Doel van de strategische

Nadere informatie

Verslag themabijeenkomst Wonen, Zorg en Welzijn

Verslag themabijeenkomst Wonen, Zorg en Welzijn Verslag themabijeenkomst Wonen, Zorg en Welzijn Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Riwis, locatie Tolzicht in Brummen Aanwezig: ca 50 deelnemers Doel bijeenkomst Verdiepingslag

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

Startnotitie integraal economisch beleid

Startnotitie integraal economisch beleid Startnotitie integraal economisch beleid Gemeente Bergen 7 februari 2013 Startnotitie integraal economisch beleid 1. Inleiding De gemeente Bergen is een forensengemeenten waarin de functies wonen en recreëren

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland. Paul Opdam. Wageningen Universiteit en Alterra

Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland. Paul Opdam. Wageningen Universiteit en Alterra Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland Paul Opdam Wageningen Universiteit en Alterra paul.opdam@wur.nl 3 kernpunten EHS: verzekering voor biodiversiteit Klimaatverandering

Nadere informatie

MAAK JOUW TOEKOMSTBEELD VAN GORCUM

MAAK JOUW TOEKOMSTBEELD VAN GORCUM MAAK JOUW TOEKOMSTBEELD VAN GORCUM Hoe ziet Gorinchem er in 2032 uit? Wat voor stad willen we dan zijn? Dat gaan we vastleggen in een Visie van de Stad. Iedereen kan daaraan meewerken. Graag zelfs! Maak

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

Groningers zetten zich in voor leefbaarheid in dorp of wijk

Groningers zetten zich in voor leefbaarheid in dorp of wijk Groningers zetten zich in voor leefbaarheid in dorp of wijk De samenleving verandert. Bewoners pakken steeds meer zelf op en gemeenten geven meer ruimte aan lokale bewonersinitiatieven (CMO STAMM, 2015).

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

kansen voor de verblijfsrecreatie

kansen voor de verblijfsrecreatie kansen voor de verblijfsrecreatie kansen voor de verblijfsrecreatie In het programma Vitale Vakantieparken werken gemeenten, provincie, recreatieondernemers en vele andere partijen aan nieuwe perspectieven

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Onderdeel van de J.C. van Kessel Groep. Landgoed Assche Veld. met zorg ontwikkeld, in groen beleefd

Onderdeel van de J.C. van Kessel Groep. Landgoed Assche Veld. met zorg ontwikkeld, in groen beleefd Onderdeel van de J.C. van Kessel Groep Landgoed Assche Veld met zorg ontwikkeld, in groen beleefd Visie Assche Veld Wij, Atriment bv, hebben in samenwerking met provincie Gelderland en gemeente Buren een

Nadere informatie

upspiral randerij -

upspiral randerij - meer nieuwe banen voor uw regio (100 den) meer grondstoffen meer biodiversiteit meer klimaatcontrole meer vruchtbare bodem meer schone lucht meer schoon water meer veerkracht meer gezondheid meer plezier

Nadere informatie

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Buck Consultants International Nijmegen, 25 maart 2016 1 Economisch DNA

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie Masterplan Recreatie & Toerisme Consulterende Startnotitie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom hebben we het hierover? 3 1.2 Opdrachtformulering 3 2 Het proces van het Masterplan Recreatie & Toerisme

Nadere informatie

GESPREKSVERSLAG/AFSPRAKENLIJST. Datum : 7 december 2010 Gesprekspartners : Inwoners Esch Naam/adres klant : Onderwerp : Toekomstvisie Ons kenmerk :

GESPREKSVERSLAG/AFSPRAKENLIJST. Datum : 7 december 2010 Gesprekspartners : Inwoners Esch Naam/adres klant : Onderwerp : Toekomstvisie Ons kenmerk : GESPREKSVERSLAG/AFSPRAKENLIJST Datum : 7 december 2010 Gesprekspartners : Inwoners Esch Naam/adres klant : Onderwerp : Toekomstvisie Ons kenmerk : Korte, zakelijke weergave gesprekspunten Op 7 december

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

de Agenda van Brabant kansen voor het platteland

de Agenda van Brabant kansen voor het platteland de Agenda van Brabant kansen voor het platteland Inleiding In deze korte notitie reikt de vereniging kleine kernen noord-brabant u handvatten aan die de agenda voor de toekomst positief kunnen beïnvloeden.

Nadere informatie

Dorpsportret Beuningen Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser

Dorpsportret Beuningen Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser Beuningen 23 september 2013 1 Introductie Onder de titel Dorpsplan Beuningen 2025 geven we een overzicht van de gewenste activiteiten voor de komende 10 jaar. Dit

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg In dit document geven we de foto s weer van gesprek 1, in de volgorde zoals die zijn opgehangen. De tekst die er bij staat is een weergave

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Inhoudsopgave 1. Locatie 1 2. Omgeving 1 3. Park 2 3.1 Sfeer 2 3.2 Ecologische verbindingszone 2 3.3 Vakantiewoningen 3 3.4 Plattegrond 3 3.5 Wandelbrug

Nadere informatie

Culemborg: ambities van een Vrijstad

Culemborg: ambities van een Vrijstad Culemborg: ambities van een Vrijstad 1. Kenmerken Culemborg Beeld Culemborg is bekend vanwege de historische binnenstad en centrale ligging. Historie, monumenten en beeldbepalende panden, Vrijstad, water,

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Aan de slag met de omgevingsvisie. KuiperCompagnons, Gerwin Gabry

Aan de slag met de omgevingsvisie. KuiperCompagnons, Gerwin Gabry Aan de slag met de omgevingsvisie KuiperCompagnons, Gerwin Gabry Programma 1. Introductie 2. De Omgevingswet: het hele bouwwerk op orde! 3. Toelichting kerninstrument omgevingsvisie 4. Ervaringen Pilots

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Werkbijeenkomst landelijk gebied 20 april 2016

Werkbijeenkomst landelijk gebied 20 april 2016 Beleid vrijkomende bedrijfsbebouwing buitengebied Werkbijeenkomst landelijk gebied 20 april 2016 Agenda 1. Welkom 2. Inleiding (huidig beleid) 3. VAB s in Wierden - (Jochem Besten) 4. Leegstand perspectief

Nadere informatie

: Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder(s): de heer C.T.G. Wolfhagen. : Nota van Antwoord. : Zie Toelichting op het voorstel

: Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder(s): de heer C.T.G. Wolfhagen. : Nota van Antwoord. : Zie Toelichting op het voorstel Raadsvoorstel Onderwerp : Structuurvisie Roerdalen 2030 Indiener agendapunt Gevraagd besluit : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder(s): de heer C.T.G. Wolfhagen : 1. de zienswijzen

Nadere informatie

Omgevingsvisie en milieueffectrapportage KuiperCompagnons, Gerwin Gabry

Omgevingsvisie en milieueffectrapportage KuiperCompagnons, Gerwin Gabry Omgevingsvisie en milieueffectrapportage KuiperCompagnons, Gerwin Gabry Presentatie Even voorstellen Wat wordt er anders met de Omgevingswet? Wat betekent dit voor visievorming? Wat zijn de gevolgen voor

Nadere informatie

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Omgevingswet Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Doel van de presentatie Informatie over de Omgevingswet Stand van zaken van de invoering van de wet

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap Thema s 2 e Debat van Baarle Bruisend centrum Het centrum van Baarle-Nassau maakt ontegenzeggelijk onderdeel uit van de kwaliteiten die het dorp rijk is; de enclavesituatie, het rijke winkelaanbod, het

Nadere informatie

GEMEENTE VA LKENSWAARD. Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen met

GEMEENTE VA LKENSWAARD. Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen met VA LKENSWAARD Aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Val enswaard T (040) 208 34 44 \ F (040) 204 58 90 aemeenteoivalkenswaard.nl www. alkenswaard.nl Uw

Nadere informatie

Koffertje HAARLEM Aangeboden aan het college van B&W op 12 juli 2016

Koffertje HAARLEM Aangeboden aan het college van B&W op 12 juli 2016 Koffertje HAARLEM-2040 Aangeboden aan het college van B&W op 12 juli 2016 WELKOM in het KOFFERTJE van de toekomst Hoe kom je van honderden geeltjes, stellingen, meningen en trends, opgehaald tijdens 16

Nadere informatie

Cittaslow Midden-Delfland. Cittaslow. Presentatie gemeente Oudewater. Hans Verlinde 13 april 2015

Cittaslow Midden-Delfland. Cittaslow. Presentatie gemeente Oudewater. Hans Verlinde 13 april 2015 Cittaslow Midden-Delfland Cittaslow Presentatie gemeente Oudewater Hans Verlinde 13 april 2015 Inhoud presentatie 1. Cittaslow Midden-Delfland 2. Wat is Cittaslow? 3. Criteria 4. Cittaslow in praktijk

Nadere informatie

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Opbouw verhaal Wie ben ik Aanleiding onderzoek Pilotgemeente vergrijzing- en ontgroeningscan PON

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Boodschap: waardering

Boodschap: waardering Het komt niet vaak voor dat we het in Hengelo ergens over eens zijn, laat staan over een lastig onderwerp als onze Binnenstad. Laten we deze kans grijpen en met elkaar de volgende stappen zetten. Elke

Nadere informatie

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN Terneuzen Cultuurhistorische Waardenkaart Datum: februari 2013 Opgesteld door: Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Stadhuisplein 1 Postbus 35 4530 AA Terneuzen

Nadere informatie

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Geïntegreerde gebiedsontwikkeling in regio s met een landelijk karakter.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Geïntegreerde gebiedsontwikkeling in regio s met een landelijk karakter. Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Geïntegreerde gebiedsontwikkeling in regio s met een landelijk karakter. Studiedag Hoera, open ruimte! (VVSG) Deinze, 1 december 2015 Kaat Smets & René van der Lecq Stand

Nadere informatie

Bijlage 2 Inventarisatie trends

Bijlage 2 Inventarisatie trends Bijlage 2 Inventarisatie trends In de motie van de Raad wordt gevraagd de belangrijkste trends en de impact daarvan op de Utrechtse Heuvelrug te beschrijven. Hieronder wordt dit verder uitgewerkt. Trends

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie