1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er zijn geen aanmeldingen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er zijn geen aanmeldingen."

Transcriptie

1 Verslag van de vergadering van de commissie bestuurlijke zaken en financiën van 27 mei 2009 Aanwezig: Tevens aanwezig: A.C. Heij (voorzitter), A.D. Boland, E.M. Koestal (PvdA), B.H.M. Ernst, H. Laan (CDA), F.A. Feller, (VVD), D.C. Kuipers (GroenLinks), H.L.G. Moïze de Chateleux (D66), H.G. Bulten (ChristenUnie-SGP), M. Duijn-Visser (DSD); M. Bolten (secretaris) en M. Schennink (notulist) wethouders Kuiper en Van der Meijs en burgemeester Kaiser 1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er zijn geen aanmeldingen. 2. Verslag van 8 april 2009 Tekstueel pagina 2 agendapunt 5: - De heer Kuipers meldt dat hij geen voorzitter meer is van Anbo Gewest Gelderland. - DSD vraagt of de parkeerbonkwestie naar tevredenheid is opgelost. Het verslag wordt met deze wijzigingen vastgesteld. 3. Vragenhalfuur van de raad en mededelingen van het college - Mevrouw Ampting (bedrijfsvoering) geeft uitleg bij het uitgedeelde overzicht met openstaande vorderingen in het publieke domein. Het overzicht laat de vorderingen zien over de periode 2003 tot Er zijn geen administratieve achterstanden. De heer Bussing (belastingdeurwaarder) schetst de aanpak voor invordering van belastingen. Na een waarschuwing, aanmaning en dwangverordening volgt beslaglegging of loonbeslag. Bij meerdere beslagleggers heeft de belastingdienst voorrang. Loonbeslag is de laatste tijd lastiger omdat meer mensen werkloos zijn. Vorderingen worden na vijf jaar als oninbaar afgeschreven. GroenLinks vindt het bedrag aan oninbare vorderingen hoog. Op welke manier loopt de gemeente dat tekort in? Wethouder Kuiper voert de invordering zo goed en zo adequaat mogelijk uit. De resultaten waren tot voor kort goed, de gemeente merkt dat invordering lastiger is vanwege de economische crisis. Invorderingsbeleid heeft ook te maken met de bereidheid van de overheid om meer of minder mild te zijn. Doetinchem kiest een maatschappelijke benadering en de wethouder noemt als voorbeeld de afspraken met VIOD. - De PvdA heeft zorgen over de communicatieproblemen rond het hondenlosloopterrein Overstegen. Wethouder Van der Meijs deelt een overzicht van de communicatiemomenten uit. Zij heeft op advies van de Nationale Ombudsman opnieuw een gesprek gehad met de klagers. Dit verliep goed. De klagers willen de verdere klachtenprocedure wel afhandelen. De klacht gaat vooral over communicatie en de manier waarop de gemeente omgaat met Wet openbaarheid bestuur. - Burgemeester Kaiser vertelt dat uit het onderzoek naar de parkeerbonkwestie blijkt dat er niets aan de hand is. Mevrouw Van Waart (algemeen directeur) vervolgt dat alle medewerkers in 2008 intensief hebben gesproken over dilemma s in het dagelijks werk. De handhavers wezen op hun precaire functie waarbij zij soms zagen dat collega s proberen een parkeerbon ongedaan te maken. Na de parkeerbonkwestie en na het onderzoek hebben de handhavers een interne brief verstuurd waarin zij een beroep op collega s deden om hen niet in die situatie te brengen. Mevrouw Van Waart is trots op de handhavers. De berichtgeving in de pers staat haaks op de openheid en transparantie waarmee de organisatie hiermee is omgegaan. De PvdA heeft waardering voor de manier waarop dit is opgelost. D66 heeft eveneens lof voor de goede aanpak. Zij vindt dat handhavers het moeten melden als zij hiermee te maken hebben. 4. Verkoop aandelen Nuon De heer Bosman spreekt in namens de SP. Energie is een basisvoorziening die in overheidshanden moet blijven. Verkoop betekent meer bureaucratie, afhankelijkheid van andere landen voor de energielevering en hogere kosten. Vattenfall, dat in handen is van de Zweedse staat, heeft een slechte milieureputatie. De heer Bosman vraagt de raad om te kiezen voor wat de meerderheid van de inwoners wil: niet verkopen. Verkoop van de aandelen heeft negatieve gevolgen voor lokale economische ontwikkelingen. Hij overhandigt handtekeningen van inwoners die tegen de verkoop zijn. Zijn volledige bijdrage vindt u als bijlage 1 bij dit verslag. 1

2 De heer Barends van Solidara Gelderland wil de raad overtuigen om niet in te stemmen met de voorgenomen verkoop van de aandelen. Energie is een primaire voorziening die alleen gegarandeerd kan worden als zij in overheidshanden is. Het is jammer dat deze discussie niet in de raad wordt gevoerd. Het huidige dividend komt terug bij inwoners van de gemeente en provincie in de vorm van projecten, dat is een inkomstenbron. Verkoop is niet in het voordeel van inwoners van Doetinchem maar goed voor de gemeentekas. Hij sluit zich aan bij het betoog van de SP over de milieureputatie van Vattenfall. Als aandeelhouder kan de gemeente sturen op duurzaamheid. De heer Barends roept de raad op de aandelen niet te verkopen. Zijn volledige bijdrage is bijlage 2 bij dit verslag. De heer Langenhoff doet een beroep op weldenkendheid en maatschappelijke betrokkenheid van het gemeentebestuur. De overheid moet dit soort basisvoorzieningen niet uit handen geven. Doetinchem heeft een groot aandelenpakket in Nuon, dat is geld van de inwoners. Zij worden afhankelijk van buitenlandse energieleveranciers en dubieuze machtshebbers. Hij roept de raad op de aandelen niet te verpatsen voor een paar tijdelijke centen. Zijn volledige bijdrage is bijlage 3 bij dit verslag. Het CDA brengt in herinnering dat Nuon ooit was opgezet om de provincie van stroom te voorzien. Het bedrijf is inmiddels volledig veranderd, onder meer door de nieuwe splitsingswet. De verkoop gaat over het productie- en leveringsbedrijf. Nuon kan grote investeringen beter met een partner doen en Vattenfall lijkt een goede. De gemeente heeft geen taak bij een organisatie met zo n grote investeringsbehoefte. De overeenkomst met Vattenfall bevat garanties over onder meer werkgelegenheid en duurzaamheid. De fractie adviseert positief maar blijft kritisch over wijze waarop het college omgaat met de opbrengsten. De PvdA vindt de verkoop een zorgvuldig besluit, er is geen sprake van verkwanseling. Het is een collegebesluit maar de raad kan bedenkingen meegeven. De vraag is of inwoners gebaat zijn bij deze stap en hoe je energielevering waarborgt. De fractie is kritisch over verkoop omdat je invloed kwijtraakt. De overheid moet deze vitale maatschappelijke taak garanderen. Dat doet zij door eigenaar te zijn van energieleveranciers of door het waarborgen van energielevering op lange termijn. Nationale en Europese wetgeving beschermen de publieke belangen. Er blijft een onafhankelijk toezichthouder, de Nederlandse Mededingingsautoritetit (Nma). Het netwerkbedrijf blijft in handen van aandeelhouders, die dividenden komen ten goede aan inwoners. Dat bleek ook uit het debat over de trendnota waarbij een deel van de opbrengst wordt ingezet om de crisis op te vangen. De voorwaarden voor verkoop zijn goed, maar er moet aandacht zijn voor naar innovatieve ontwikkelingen in duurzame energie. GroenLinks is niet voor verkoop maar de fractie is realistisch, de aandelen zijn nu veel geld waard en de opbrengst komt ten goede aan de samenleving. De fractie adviseert positief. D66 vindt energie geen primaire levensbehoefte. Er is een splitsingswet waardoor de energievoorziening op lange termijn beter gegarandeerd is dan nu. De Nuon-gelden maken een groot deel uit van begroting, een deel kan gebruikt worden voor duurzaamheid. De fractie adviseert positief. DSD noemt energie een basisvoorziening maar zij stemt niet tegen dit voorstel. De liberalisering is allang ingezet en de splitsingswet geeft ook waarborgen. De VVD vindt de afwegingen duidelijk en adviseert positief. Wethouder Kuiper gaat in op de afwegingen die leiden tot verkoop, het publieke aspect en de positie van inwoners. Er is leveringszekerheid en publieke wetgeving maakt ingrijpen van de overheid mogelijk. Nuon is sinds de splitsingswet een commercieel bedrijf, de overheid moet zich afvragen wat zij daarmee van doen heeft. De opbrengst komt in overleg met de gemeenteraad ten goede aan de inwoners. De provincie moet de verkoop nog goedkeuren. De voorzitter concludeert dat alle fracties een positief oordeel geven over de verkoop van Nuon aandelen. 5. Benoeming huisaccountant 6. Eerste uitwerking motie Dialoog met de samenleving De leden van de werkgroep gaan kort in op het voorstel. Het Edese budget heeft ook te maken met een forse pr-campagne. De vraag is hoe je dit in Doetinchem wilt doen. De luisterzitting geeft samen met de enquête input over hoe inwoners aankijken tegen de samenleving en waarden en normen. Die ervaringen vertaal je in een actieplan. Voorop staat dat inwoners dit wel willen, dat moet een belangrijk criterium zijn om hiermee verder te gaan. De PvdA mist concrete voorbeelden in het voorstel. Waar gaat de enquête over? Er gebeurt al veel in Doetinchem met inwoners, dit plan kan beter bij die activiteiten aansluiten en zo zorgen voor versterking. GroenLinks heeft de motie niet 2

3 gesteund. Zij ziet geen toegevoegde waarde naast bestaande raadsactiviteiten. Het CDA verbaast zich over de vragen van de PvdA die toch vertegenwoordigd is in de werkgroep. De voorzitter concludeert dat de reader over dit onderwerp digitaal of schriftelijk ter inzage wordt gelegd. Behalve GroenLinks en D66 spreken de overige fracties zich positief uit over het voorstel van de werkgroep. 7. Afronding koerstraject Regio Achterhoek 8. Onderzoek en registratie integriteitschendingen politieke ambtsdragers DSD vraagt of raadsleden voldoende vertrouwen hebben in inwoners, collegeleden en in elkaar. Het stemt haar somber dat politieke ambtsdragers in de media van alles wordt verweten. Er is geen vertrouwen en daar is weinig aan te doen. De fractie stelt zich de vraag hoe zij zich opstelt naar inwoners: vol vertrouwen of twijfelend aan de integriteit van de ander. Dat laatste mag niet. D66 is bijzonder tevreden met dit stuk. Het stappenplan is op een paar punten niet duidelijk: de rol van de burgemeester bij een feitenonderzoek (3.1), het rapport wordt tegelijkertijd ter vaststelling aan het seniorenconvent aangeboden (3.2 en 3.3), wat is de definitie van te klein (4.3), wie benoemt de externe onderzoekscommissie (4.4), toevoegen na consultering seniorenconvent (5.1), kunnen vervangen door zullen (7.1), gesprekken vinden plaats met minimaal 2 ambtenaren en personen kunnen zich terzijde laten staan. Het verslag wordt door een onafhankelijk persoon gemaakt (7.2), college én seniorenconvent (8.1), motie van bedenkelijkheid is te beperkt, de raad beoordeelt en bepaalt zelf welke verdere stappen nodig zijn (10.1 en 11.1). Het CDA is positief. Het is erg gericht op symptoombestrijding, maar het gaat erom hoe je met elkaar omgaat. Burgemeester Kaiser benadrukt dat op het moment dat een integriteitskwestie speelt, de spelregels helder moeten zijn. De burgemeester heeft op een paar momenten een sleutelpositie en daarmee een verhoogd afbreukrisico. Het ligt voor de hand dat hij spelverdeler is om het proces op gang te brengen. Dat is een kwetsbare positie en daarom moeten de stappen zo helder zijn dat daar geen discussie over kan ontstaan. Hij neemt de opmerkingen van de fracties in beraad, als deze leiden tot verbeteringen in het voorstel informeert hij de raad. De vertrouwensvraag waar DSD op doelt, is de alles overkoepelende vraag, de reden waarom de overheid integriteit belangrijk vindt. Het heeft te maken met de berouwbare overheid en die is transparant. DSD merkt op dat het haar er ook om gaat hoe je als persoon handelt. De burgemeester beoordeelt of en wanneer hij het seniorenconvent betrekt. Er kan een situatie ontstaan waarbij hij geen discussie in het seniorenconvent wil. De voorzitter sluit af en merkt op dat integriteit de volgende keer weer op de agenda staat. 9. Uitzenden raads- en commissievergaderingen via internet Het CDA is positief over het voorstel. De fractie doet geen uitspraak over de bestemming van de mogelijke besparing. De PvdA maakt een voorbehoud ten aanzien van reductie van schriftelijke verslaglegging. De digitale zoekfunctie moet goed zijn, eventueel kan schriftelijke verslaglegging naast het videoverslag blijven bestaan. De fractie van GroenLinks is verdeeld over dit voorstel. De fractieruimtes moeten dan wel beschikken over internet. D66 is positief maar heeft twijfels over de reductie van het schriftelijke verslag. Is alleen een besluitenlijst wettelijk toegestaan? Hoe ziet dat in de praktijk eruit? Ook de mensen zonder internet moeten de vergaderingen kunnen volgen. DSD sluit zich aan bij deze woorden. De fractie voelt meer voor de tweejaarlijkse uitzending van Graafschap TV, inwoners hebben interesse in belangrijke onderwerpen. Video mag niet ten koste gaan van het papieren verslag. De VVD vindt beide vormen van verslaglegging naast elkaar verstandig. ChristenUnie-SGP is positief. De investering in hardware moet in één keer goed zijn, ook als dit meer kost dan het hier voorgestelde bedrag. D66 heeft gelijk dat niet iedereen internet heeft, dit vraagt om een zorgvuldige afweging. Hoe worden de beelden gearchiveerd? Wethouder Kuiper is van mening dat de raad keuzes moet maken ten aanzien van verslaglegging. De heer Bergman (afdeling services) legt uit dat gebruikers het beeldverslag op agendapunt en/of onderwerp en/of spreker door kunnen nemen. De vergaderingen in het bis worden aangevuld met beeldfragmenten, verder blijft alles hetzelfde. De fractieruimte beschikt na de verbouwing over internet. Alleen een besluitenlijst is wettelijk toegestaan. De gemeente bepaalt zelf de archieffunctie. Fragmenten bijvoorbeeld zijn een raadsperiode direct te zien en oudere beelden in de archiefmodule. Dit maakt onderdeel uit van 3

4 nadere uitwerking. DSD vraagt zich af of de raad wel moet kiezen tussen beide vormen van verslaglegging, nieuwe vormen van communicatie kosten nu eenmaal geld. De commissie adviseert positief over tijdelijke videoverslaglegging naast het schriftelijke verslag. Na een half jaar volgt een evaluatie en een definitief raadsbesluit. De besparing in het voorstel vervalt. 10. Regionalisering brandweer Burgemeester Kaiser legt kort uit wat het ministerie van binnenlandse zaken voor ogen heeft met de brandweer. Brandweerorganisaties moeten regionaliseren en vervolgens moeten taken op lokaal niveau worden uitgevoerd. Gemeenten kunnen alleen bij uitzondering kiezen voor een gemeentelijke brandweer. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) wil een tussenmodel: gemeentelijke brandweerorganisaties die samenwerken in Achterhoek West. Gemeenteraden moeten voor 1 januari een besluit nemen over de organisatievorm: regionaal, gemeentelijk of een cluster. De VNOG denkt dat zij met haar model de kwaliteit biedt die de minister eist. Er zijn 22 gemeenteraden binnen de veiligheidsregio. Als een daarvan niet instemt met dit model, gaat het in zijn geheel niet door. Besluiten alle 22 raden positief, dan wordt de regio aangestuurd door het bestuur van de veiligheidsregio. Alle gemeenten zijn daarin vertegenwoordigd waarbij de meeste stemmen gelden. ChristenUnie-SGP vraagt naar de strengere wettelijke eisen voor uitruktijden als de brandweer gemeentelijk blijft. Het is belangrijk dat vrijwilligers lokaal betrokken blijven. Doetinchem zoekt momenteel brandwachten maar de plek waar belangstellenden als eerste informatie zoeken, de website van de brandweer Doetinchem, is verouderd. Mevrouw Tomassen (commandant brandweer) legt uit dat de normen niet strenger worden, maar dat zij worden vastgelegd. De website is inderdaad verouderd; communicatie is een van de taken die de regio in clusterverband professioneel gaat oppakken. De burgemeester vervolgt dat brandweren die niet regionaliseren wel aan alle maatstaven moeten voldoen. Dit kunnen zij niet alleen, in clusters is dat wel mogelijk. Aansturing kan door een dienstverleningsovereenkomst of via een bestuurscommissie. De PvdA vraagt in hoeverre vrijwilligers en de medezeggenschapsraad betrokken zijn bij dit proces. Waarom kiest de VNOG voor zes clusters? De clusters zijn volgens mevrouw Tomassen geografisch bepaald, dat aantal biedt een passende beroepsbezetting voor een goed product. Medewerkers worden continue geïnformeerd. Beheer en materieel vallen onder de regionale brandweer, daar komen goede dingen voor in de plaats zoals beter oefenen. Het heeft gevolgen voor de rechtspositie van personeel. Tegen die tijd worden de geijkte instrumenten ingezet zoals het georganiseerd overleg. Burgemeester Kaiser heeft de minister uitgenodigd voor een bestuursconferentie van burgemeesters dit najaar. Haar directeur-generaal reist momenteel door het land om zich te laten informeren over de ontwikkelingen. De minister is gedecideerd in haar plannen, waarin ruimte zit voor lokale invulling. De burgemeester heeft alle VNOG-gemeenten opgeroepen het clustermodel te steunen. Het model voldoet aan de wensen van de minister en de gemeenten houden een eigen invulling van de brandweer. Het CDA vraagt naar het stimuleringsgeld van de minister. De burgemeester bevestigt dat dat geld onderwerp is van onderhandelingen met het ministerie. De helft van de gelden is ontvangen. De minister houdt vol dat gemeenten het geld niet ontvangen als ze niet regionaliseren. DSD vraagt zich af hoe de minister haar doelen kan bereiken als zij dit doorzet. De burgemeester vraagt de raad om een duidelijke stellingname in dit proces. De gemeenteraden worden na de vakantieperiode bij het proces betrokken. Uit de behandeling in deze commissie trekt hij de conclusie dat het model door de fracties wordt gedragen. De motivatie van vrijwilligers moet daarbij dicht bij huis worden gezocht en kwaliteit staat voorop. Hij zal dit voorlopige oordeel van de raad voor de zomer schriftelijk bevestigen. Er komt een apart communicatietraject met aandacht voor de website en het regionaliseringsproces. GroenLinks is niet overtuigd van een grote regionale brandweer en samenwerking in clusters. De VVD vraagt of de burgemeester in zijn brief aan de raad ook een beeld wil schetsen van het standpunt van de minister. De voorzitter concludeert dat dit onderwerp voor dit moment voldoende behandeld is. 11. Brandveiligheidverordening Inspectiebezoek van de provinciale archiefinspectie; resultaten doorlichting dossiervorming 4

5 De heer Legebeke (afdeling services) geeft een presentatie over het onderzoek van de archiefinspectie. D66 refereert aan eerder zoekgeraakte dossiers en wil dat de organisatie uitzoekt waar deze gebleven zijn. ChristenUnie-SGP vraagt waarom het Corsa-systeem een aantal jaren niet is gebruikt. DSD vindt de uitkomsten zorgelijk. Zij vraagt waar de echt oude stukken opgeborgen zijn. Het CDA stelt vragen over digitalisering van het archiefsysteem en een eventuele koppeling met het bestuurlijk informatiesysteem (bis). De PvdA vraagt een overzicht van de verdwenen dossiers en wat gedaan is om ze terug te vinden. Burgemeester Kaiser legt uit dat met man en macht is gezocht naar de dossiers. Het kan zijn dat zij in dat grote archief op de verkeerde plek liggen. Hij denkt dat ze vroeg of laat weer opduiken. Nieuw onderzoek is niet zinvol, maar hij wil herhaling voorkomen. Het oude archief zit in het streekarchief dat niet op orde is. Dit heeft overigens de aandacht van de archiefinspecteur. De heer Legebeke vervolgt dat Corsa vanaf 2002 in gebruik is om brieven te registreren, die samen een dossier vormen. Dossiervorming gaat in stappen. Het systeem had een rappelfunctie, maar die was door updates uit het systeem gehaald. Deze functie wordt weer teruggezet. Bij het onderzoek naar bouwdossiers bleken dossiers of onderdelen ervan er niet te zijn. Ook bij het onderzoek naar de Tebecai-kwestie bleken dossiers te zijn verdwenen. De burgemeester zegt toe een overzicht van de verdwenen dossiers ter inzage te leggen. D66 vindt het toevallig dat het dossiers zijn waar wat mee aan de hand is; de controlerende rol van de raad staat onder druk. Hij oppert dat de raad zelf een onderzoek laat uitvoeren. DSD vindt dat hij daar niet zoveel nadruk op moet leggen. De burgemeester hoort graag wat D66 voorstelt aan acties want het college wil de dossiers ook graag vinden. Er is contact geweest met alle mensen die die dossiers ooit gehad hebben. Er is kortom diep gegraven om de dossiers terug te vinden. De heer Legebeke vervolgt dat het onderzoek naar de koppeling tussen Corsa en het bis geparkeerd is vanwege andere projecten zoals videoverslaglegging en ontwikkelingen binnen Corsa. De voorzitter concludeert dat dit onderwerp hiermee voldoende behandeld is. 13. Verslag gemeentelijke vertegenwoordigingen Wedeo De heer Kuipers en mevrouw Grootjans hebben weinig toe te voegen aan het jaarverslag over 2008 dat momenteel ter inzage ligt. Uit het eerste kwartaalbericht 2009 blijkt dat de situatie zorgwekkend is. Wedeo zet alles op alles om dit bij te sturen. Het algemeen bestuur van Wedeo behandelt het jaarverslag op 24 juni. Het wordt via college aan de gemeenteraad voorgelegd. De heer Kuipers en mevrouw Grootjans willen de mening van de commissie betrekken bij die behandeling. De voorzitter zegt dat de vraag van de vertegenwoordigers aan de commissie vanavond niet duidelijk was. Hij vraagt de fracties hun mening over jaarverslag en kwartaalbericht naar de vertegenwoordigers te en. 14. Bestuurlijk dashboard Het CDA merkt op dat de middelen voor nieuwbouw van de brandweerkazerne op rood staan. Burgemeester Kaiser antwoordt dat de financiële uitwerking bij de begroting volgt. Het CDA vraagt naar de betekenis van de witte blokjes bij projecten en sommige toezeggingen. De burgemeester stuurt een schriftelijk antwoord. 15. Rondvraag voor de commissie Er wordt geen gebruik van gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering. 5

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Vergadering / project Gemeentelijke Rekenkamer Vergaderstuk nummer 76/ 17 januari 2007 Aanwezig Dhr. P. Breukers (lid Rekenkamer) Dhr. L. Dolmans (voorzitter Rekenkamer)

Nadere informatie

1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er wordt geen gebruik van gemaakt.

1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er wordt geen gebruik van gemaakt. Verslag van de vergadering van de commissie maatschappelijke zaken van 20 januari 2010 Aanwezig: Tevens aanwezig: A.J. Verhoeven (voorzitter); M-L. Moonen, R.G.W. Isselman (PvdA), E.O. Berens-van der Pol,

Nadere informatie

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota.

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. Aan de raad AGENDAPUNT 6.11 Kadernota regionalisering brandweer Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. In 2006 besloten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland

Nadere informatie

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op:

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Agenda Raad De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Dinsdag 22 december 2015, aanvang 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Gedragslijn integriteit Haarlemmermeer

Gedragslijn integriteit Haarlemmermeer Voorwoord Voor u ligt de gedragslijn integriteit van de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Deze gedragslijn is een akkoord dat berust op commitment en betrokkenheid van raadsleden. De gedragslijn dient ter

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter 1 Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001 Aanwezig: mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter namens Groen Drimmelen: de heren A. van Oosterhout en

Nadere informatie

Drenth; plv Kaiser. Drenth; plv Kaiser. Van Dijk oktober. Van Dijk Eind 2008/begin 2009

Drenth; plv Kaiser. Drenth; plv Kaiser. Van Dijk oktober. Van Dijk Eind 2008/begin 2009 Toezeggingen raadscommissies en raad tot en met 3 november 2008 commissie datum korte omschrijving portefeuille houder planning Regelgeving 17-10-07 Evaluatie project Nazorg Eind 2008 ex-gedetineerden/nog

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015

Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015 Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015 1. Beschrijving werkzaamheden werkgroep Bij motie d.d. 18 december 2014 (zie hier) heeft de gemeenteraad van Delft besloten tot het instellen

Nadere informatie

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen.

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 3.5 Nieuw bestuurlijk dashboard Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. In 2007 hebben wij een bestuurlijk dashboard ingevoerd, als

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

De gemeenteraad is er voor u!

De gemeenteraad is er voor u! A M S T E LV E E N. N L / G E M E E N T E R A A D De gemeenteraad is er voor u! Gemeentebestuur De gemeente Amstelveen wordt net als iedere gemeente in Nederland - bestuurd door een gemeenteraad en een

Nadere informatie

B e s l u i t: A. Presidium en Griffie. De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet

B e s l u i t: A. Presidium en Griffie. De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet B e s l u i t: vast te stellen de spelregels voor raadsleden van Almere 2012 1.1 Inleiding In Almere willen we op een open

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

Chronologisch feitenonderzoek

Chronologisch feitenonderzoek Chronologisch feitenonderzoek 1. Medio juni 2001 De heer De Jong van hogeschool Delta BV neemt telefonisch contact op met de financiële afdeling van de directie HBO naar aanleiding van het Hobeon onderzoek.

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Rapport. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Rapport. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt Rapport Zeggen wat je doet en doen wat je zegt Een onderzoek naar de informatieverstrekking door het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer bij de uitbreidingen van een speelveld. Oordeel

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 7-10-2014 Nummer voorstel: 2014/67 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

Innofun Klachtenprocedure

Innofun Klachtenprocedure Klachtenprocedure Innofun B.V. Datum in werking treding: 1 september 2011 Versie: 1 Deze regeling wordt openbaar gemaakt door plaatsing op de website van Innofun Innofun Klachtenprocedure Doel van de procedure:

Nadere informatie

Mevrouw Vermolen (VVD) vraagt enige verduidelijking omtrent de rol van de raad en de nieuwe directeur van OPOR.

Mevrouw Vermolen (VVD) vraagt enige verduidelijking omtrent de rol van de raad en de nieuwe directeur van OPOR. Verslag voorbespreking Vaststellen jaarrekeningen COPO en COVO 2008 26 november 2009 De heer R. van Schelven, voorzitter De heer H.J.B. Bakker, VVD Mevrouw B. Vermolen, VVD De heer e.p. Romijn, PvdA De

Nadere informatie

: mevrouw M.J. Heijndijk en de heren L. Gelderland, W.A. Sjoukes, J.A. Rouss, C.E. Vriend, J. Heijndijk, M.C. Vinke, J. v/d Brand en T.I. Fransman.

: mevrouw M.J. Heijndijk en de heren L. Gelderland, W.A. Sjoukes, J.A. Rouss, C.E. Vriend, J. Heijndijk, M.C. Vinke, J. v/d Brand en T.I. Fransman. Verslag van de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen gehouden op maandag 7 september 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier Notuliste

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 452 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 452 Agendapunt: 8 ONDERWERP Bulk, Petra PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er wordt geen gebruik van gemaakt.

1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er wordt geen gebruik van gemaakt. Verslag van de vergadering van de commissie bestuurlijke zaken en financiën van 29 oktober 2009 Aanwezig: A.C. Heij (voorzitter), A.D. Boland, J.H.A. Putman (PvdA), B.H.M. Ernst, H. Laan (CDA), N. Verhoeven,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er wordt geen gebruik van gemaakt.

1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er wordt geen gebruik van gemaakt. Verslag van de vergadering van de commissie bestuurlijke zaken en financiën van 25 februari 2010 Aanwezig: Tevens aanwezig: A.C. Heij (voorzitter), E.M. Koestal, A.D. Boland (PvdA), P.J.M. Kiwitz, B.H.M.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 2 juli 2008. Instellen van een taskforce Esbro

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 2 juli 2008. Instellen van een taskforce Esbro Aan de raad AGENDAPUNT 3 Instellen van een taskforce Esbro Voorstel: 1. Voorkeur uit te spreken voor verplaatsing van Esbro naar het regionale bedrijventerrein en gedurende de periode tot aan de besluitvorming

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Verlenging dienstverleningsovereenkomst accountant. voor de controle van de jaarrekening 2011. de controle van de jaarrekening van het boekjaar 2011.

Verlenging dienstverleningsovereenkomst accountant. voor de controle van de jaarrekening 2011. de controle van de jaarrekening van het boekjaar 2011. Raadsvoorstel STELLER Wim van Beem VERANTWOORDELIJK WETHOUDER R. van Schelven DATUM RAADSVERGADERING 23 september 2010 ONDERWERP Verlenging dienstverleningsovereenkomst accountant PROGRAMMA Burger en Bestuur

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

gemeente Roermond uw nummer uw datum AAN 2012/UIT/35623 ^ voorzitter van de gemeenteraad 6 februan 2012 ^

gemeente Roermond uw nummer uw datum AAN 2012/UIT/35623 ^ voorzitter van de gemeenteraad 6 februan 2012 ^ gemeente Roermond m 6 uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlictitingen bij sector/afdeling doorkiesnr. bijlage(n) betreffende AAN 2012/UIT/35623 ^ voorzitter van de gemeenteraad 6 februan

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum 15 oktober 2015 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 22.00 uur Sluiting: 22.45 uur

Nadere informatie

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding Centrale Staf Bestuurlijke processturing Doorkiesnummers: Telefoon 015 2602545 Aan College van B & W Van S. Bolten Afschrift aan Memo Datum 04-11-2008 Opsteller M.R.Ram Bijlage Onderwerp Stand van zaken

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 3 november 2014 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Frank Broomans Afw. Marcel Hofstee x Paul Moltmaker

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBestuurlijke integriteit

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBestuurlijke integriteit gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R4810 Inboeknummer 12bst00876 Beslisdatum B&W 15 mei 2012 Dossiernummer 12.20.151 RaadsvoorstelBestuurlijke integriteit Inleiding Het integriteitsbeleid heeft zich binnen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer:

Collegevoorstel. Zaaknummer: Collegevoorstel Inleiding Tijdens de informatievergadering op 25 november 2014 was er een opiniërende discussie over. De discussie was bedoeld om input te verzamelen voor het vervolg en een idee te krijgen

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

Artikel 3. Taken voorzitter

Artikel 3. Taken voorzitter Ontwerp-besluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van 14 maart 2013; overwegende dat het gewenst is de integrale bevoegdheid van

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

de heer D. Woudstra, kwartiermaker RID mevrouw W. van de Werken mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

de heer D. Woudstra, kwartiermaker RID mevrouw W. van de Werken mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Oprichting Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht 31 januari 2012 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider

Nadere informatie

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Aankoop aandelen BIGA en toekomst Sociale Werkvoorziening 17 november 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Besluitenlijst Not

Besluitenlijst Not Besluitenlijst Not14-0161 Onderwerp: Aanwezigen: Afwezigen: Bestuurlijk: Raadscommissie Middelen/Stadsbeheer d.d. 12 mei 2014, 20.00 uur De heer A. Harren (voorzitter), mevrouw E.A.Schreiner raadsgriffier

Nadere informatie

omgegaan met het intern integriteitsonderzoek eveneens van bestuurskracht. Wij hebbeh " "'

omgegaan met het intern integriteitsonderzoek eveneens van bestuurskracht. Wij hebbeh  ' De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 21 30 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster Contactpersoon Maatschappelijke en

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

Klachtenregeling gemeente Lansingerland 2016

Klachtenregeling gemeente Lansingerland 2016 Klachtenregeling gemeente Lansingerland 2016 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Lansingerland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Verkoop Nuon-aandelen Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008 Aanwezig Commissieleden: de dames Boom, Van Boxtel, Vos, Zondervan en de heren Klinkhamer, T. Flens, Buijs Van der Heijden. Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr. Monen, dhr.

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Overname aandelen BIGA BV 19 mei 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Zelfstandig Kapelle, gemeenschappelijke regelingen of gemeentelijke herindeling?

Zelfstandig Kapelle, gemeenschappelijke regelingen of gemeentelijke herindeling? Zelfstandig Kapelle, gemeenschappelijke regelingen of gemeentelijke herindeling? Wat valt er eigenlijk te kiezen? Dwars door de landelijke discussies over het nieuwe takenpakket waar gemeenten de komende

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er zijn geen aanmeldingen.

1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er zijn geen aanmeldingen. Verslag van de vergadering van de commissie bestuurlijke zaken en financiën van 26 en 30 juni 2008 Aanwezig: Tevens aanwezig: A.C. Heij (voorzitter), P.J.M. Kiwitz, B.H.M. Ernst (CDA), F.A. Feller, J.A.

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur Besluitenlijst Dagelijks Bestuur Aanwezig: A. Bouwens, B. Blonk (vz), H. Heddes, L. Franken, R. Treur Verslag: D. Kuurman Datum: woensdag 22 februari 2012 Plaats: gemeentehuis Schagen Onderwerp/inhoud

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z00A2FAE6FA* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/14-00235 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar F.A. de Ruijter Zaaknummer Z.14-07632 Datum: 19 november 2014 Afdeling

Nadere informatie

Nota van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Oude Wehlseweg 15-2014

Nota van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Oude Wehlseweg 15-2014 Nota van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Oude Wehlseweg 15-2014 28 juli 2014 14zk009287 / 14g0010584 (anonieme versie) 2 Inhoud plan Voor een bijbehorend bouwwerk bij de woning Oude Wehlseweg 15 te

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist.

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist. Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Datum Tuincentrum De Wilgen verzending: Geachte heer, mevrouw, Door middel van deze brief wil

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009 VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009 Aanwezig de leden: De heer A. Azannay (GroenLinks), de heer W.A.

Nadere informatie

Klachtenreglement. van. Stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI) exameninstelling TE AMSTERDAM

Klachtenreglement. van. Stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI) exameninstelling TE AMSTERDAM Klachtenreglement van Stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI) exameninstelling TE AMSTERDAM Procedure klachtenbehandeling SIPI Algemeen SIPI heeft graag tevreden klanten. Toch kan er

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr

VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr Onderwerp Beleidsbegroting 2012 Regionale Ambulancevoorziening Volgnr. 2011-043 Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Ambtenaar B.C. Koolstra Afdeling Samenleving Datum voorstel 17 mei 2011 Opiniërende

Nadere informatie

rv 321 RIS 79718_ Initiatief-raadsvoorstel 12 oktober 2000 Verzelfstandiging openbaar onderwijs Inleiding

rv 321 RIS 79718_ Initiatief-raadsvoorstel 12 oktober 2000 Verzelfstandiging openbaar onderwijs Inleiding rv 321 RIS 79718_001019 Initiatief-raadsvoorstel 12 oktober 2000 Verzelfstandiging openbaar onderwijs Inleiding Op het terrein van het lokaal onderwijsbeleid is in de afgelopen jaren veel veranderd. De

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST (14592\...) Datum : donderdag 24 mei 2012 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beverwijk

Rekenkamercommissie Beverwijk Rekenkamercommissie Beverwijk Gemeente Beverwijk t.a.v. leden van de Gemeenteraad Postbus 450 1940 AL Beverwijk datum 26 juni 2015 ons kenmerk onderwerp bijlagen Onderzoek naar de effectiviteit van de

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 15 december 2005 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 05it00873 Hierbij bieden wij u op initiatief van het presidium ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 05 Rb

Nadere informatie

Besluitenlijst. Omnummer: 22

Besluitenlijst. Omnummer: 22 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 22 september 2010 om 20.00 uur in het stadhuis. Afwezig: N. Vergunst Omnummer: 22 1. Opening en

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer,

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer, Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Ontwikkeling Prinsessenflats Geachte mevrouw, heer, Door middel van deze brief wil ik u graag

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

Bijdrage raadsvergadering donderdag 21 januari 2016 Fractie VVD Vlaardingen. Stadsgehoorzaal. Voorzitter,

Bijdrage raadsvergadering donderdag 21 januari 2016 Fractie VVD Vlaardingen. Stadsgehoorzaal. Voorzitter, 1 Bijdrage raadsvergadering donderdag 21 januari 2016 Fractie VVD Vlaardingen Stadsgehoorzaal, Onze bijdrage geldt de agendapunten 9 en 10 gezamenlijk., Willen en kunnen. Het college wil erg veel, heeft

Nadere informatie

Praat met de Gemeenteraad

Praat met de Gemeenteraad Praat met de Gemeenteraad Griffie, januari 2016 Zakboekje voor inwoners en instellingen Inhoudsopgave Voorwoord...3 De gemeenteraad...4 De werkwijze...4 Het Beeld - rondetafelgesprekken...5 Het Debat debatraad...5

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL

DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL De nieuwe website van de gemeenteraad van Purmerend: raad.purmerend.nl In opdracht van: De griffie Uitgevoerd door: Afdeling Bedrijfsvoering

Nadere informatie

17 maart 2015 STZ//2015/ Monique Schraven Beantwoording vragen ex. art. 38. VVD-fractie, inzake ouderbijdrage

17 maart 2015 STZ//2015/ Monique Schraven Beantwoording vragen ex. art. 38. VVD-fractie, inzake ouderbijdrage Gemeente Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie (VVD) T.a.v. de heer R.G.J. de Jong Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 17 maart 2015 STZ//2015/104790

Nadere informatie