Ondernemingsplan Verbinden & versterken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken"

Transcriptie

1 Ondernemingsplan Verbinden & versterken

2 Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie in beweging 27 Tot slot Losse schakels verbinden tot een sterke keten Ondernemingsplan

3 Voorwoord Als Domesta staan we in verbinding met mensen in onze omgeving en met de samenleving. De wereld om ons heen verandert snel. Domesta moet in die verandering mee. In dit ondernemingsplan leest u wat de visie van Domesta is en voor welke opgaven we de komende jaren staan. Grote kans dat u ook heeft bijgedragen aan de totstandkoming ervan. De afgelopen maanden hebben we uitgebreid gesproken met alle belanghebbenden en betrokkenen: vertegenwoordigers van huurders, partners uit het werkveld, maar ook eigen medewerkers. Domesta gaat het veranderingsproces dus niet alleen in. We doen dat samen met u. Alleen gezamenlijk krijgen we dingen voor elkaar. Inmiddels is duidelijk welke omslag we de komende jaren willen maken. De gespreksbijeenkomsten hebben voor nieuwe ideeën en dynamiek gezorgd. Het heeft geleid tot een nieuwe formulering van de opgave van Domesta en heldere keuzes voor de uitvoering. Wat kunt u van Domesta verwachten? En wat verwacht Domesta van u? Op deze en andere vragen geeft dit ondernemingsplan antwoord. Als Domesta kijken wij ernaar uit om samen met u aan de slag te gaan. Alleen gezamenlijk slagen we erin om losse schakels te verbinden tot een sterke keten. In het belang van onze klanten. Want om hen draait het tenslotte allemaal. Ik ben ervan overtuigd dat dit plan ook u zal inspireren. Veel leesplezier. Dick Mol, Directeur-bestuurder Domesta Domesta zet zich in voor een betaalbare en vitale woon- en leefomgeving Ondernemingsplan

4 Inleiding: Domesta kijkt van buiten naar binnen Als wooncorporatie staat Domesta midden in de samenleving. Vanuit onze maatschappelijke taak anticiperen we voortdurend op de ontwikkelingen in de woningmarkt. We willen inspelen op de huidige en toekomstige vraag en behoeften van woningzoekenden, bewoners en maatschappelijke partners. Stenen zijn voor Domesta slechts een middel. Waar we ons voor inzetten is een betaalbare en vitale woon- en leefomgeving. We doen dit in de eerste plaats voor mensen die dit moeilijk zelf kunnen regelen. Tegelijkertijd dagen we als Domesta iedereen uit zelf verantwoordelijkheid te nemen en elkaar daarbij te helpen. Wij stimuleren naoberschap; het zorgdragen voor elkaar. We brengen de verbinding tussen bewoners en onze maatschappelijke partners tot stand. Trends en ontwikkelingen Hoe gaat Domesta inspelen op huidige en toekomstige vragen en behoeften, in een buitenwereld die continu in verandering is? Om die vraag te beantwoorden, zetten we eerst enkele belangrijke trends en ontwikkelingen op een rijtje. In de hoofdstukken hierna gaan we hier dieper op in. Economie De huidige economische situatie brengt onzekerheden met zich mee voor klanten van Domesta. Door de crisis komen meer huishoudens in financiële problemen. De vraag naar betaalbaar wonen neemt toe. Ook zit als gevolg van de crisis de woningmarkt op dit moment op slot. Vergrijzing en krimp Door de toenemende vergrijzing komt een grotere nadruk op zorg te liggen. Dit betekent dat Domesta moet investeren in de beschikbaarheid en kwaliteit van woningen waarin ouderen zelfstandig kunnen leven. Maar ook de bereikbaarheid en de kwaliteit van voorzieningen in onze regio is van belang voor de ouder wordende klant. In onze regio gaat de vergrijzing gepaard met krimp. Voorzieningen en sociale samenhang zijn dan van groot belang voor de instandhouding van de leefbaarheid. De bevolkings- en huishoudenssamenstelling in onze regio gaat de komende 20 jaar ingrijpend veranderen. Er zijn kernen waar de bevolking op dit moment al niet meer groeit of zelfs al krimpt. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat er minder mensen worden geboren dan er overlijden. Daarnaast zien we een duidelijke verschuiving in de samenstelling van de bevolking. Doordat er enerzijds minder kinderen worden geboren, daalt het aandeel mensen in de jonge leeftijdsgroepen. Doordat mensen steeds ouder worden, stijgt dit aandeel juist. Met andere woorden: ontgroening en vergrijzing. Aangezien mensen steeds ouder worden, komen er meer éénpersoons- en tweepersoonshuishoudens bij. Ondanks de krimp stijgt hierdoor toch het aantal huishoudens. Dit is echter een tijdelijk effect dat rond voorbij is. Daarna krimpt ook het aantal huishoudens in Zuid-Oost Drenthe. Ondernemingsplan

5 Minder financiële armslag Voor corporaties geldt in het algemeen dat hun financiële armslag afneemt. Daarnaast trekt de bezuinigende overheid zich steeds meer terug uit het sociale domein. Zonder passende ingrepen gaat dit ten koste van de vitaliteit van onze dorpen en wijken. Politieke ontwikkelingen Als Domesta hebben wij te maken met de ontwikkelingen in de politiek. Enerzijds dicteert de overheid striktere regels voor corporaties, bijvoorbeeld als het gaat om doelgroepen waar corporaties aan mogen verhuren of het kooprecht voor onze huurders. Ook geldt een sterker toezicht. Anderzijds wil de overheid, lees gemeenten, steeds meer taken overdragen aan corporaties, zoals herstructurering en taken in het kader van de leefbaarheid. Gemeenten zijn voor Domesta belangrijke partners in het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het gebied van wonen, welzijn en leefbaarheid. Nauwe onderlinge samenwerking wordt nog belangrijker door maatregelen zoals Wet Werken naar Vermogen, wijzigingen in de AWBZ/WMO en de verwachte Herziening Woningwet. In maart 2012 ging de Tweede Kamer akkoord met uitvoering van een parlementaire enquête. Het is mogelijk dat dit leidt tot wijzigingen in het volkshuisvestelijk stelsel. Ook de Herziening Woningwet kan op dit gebied veranderingen met zich meebrengen. Al met al zijn het woelige tijden voor de sector. Het vraagt van wooncorporaties de nodige flexibiliteit. De politiek woelige tijd vergt van een wooncorporatie de nodige flexibiliteit. Duurzaamheid Tenslotte duurzaamheid. Naar verwachting gaat de klimaatverandering tastbare gevolgen krijgen. Als Domesta nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en zetten duurzaamheid hoog op de agenda. Ook vanuit betaalbaarheid zetten wij in op duurzaamheid; onder andere door verduurzaming van onze woningen. Op die manier helpen we om de energielasten zo laag mogelijk te houden. De periode waarin Domesta haar ambities wil verwezenlijken bestrijkt ruim vier jaar: van 2012 tot en met Wij zien dit ondernemingsplan echter niet als een statisch document. Het is de bedoeling om tussentijds met elkaar (Domesta en stakeholders) in gesprek te gaan over de voortgang binnen de genoemde thema s. Waar nodig kunnen we dan bijsturen. Door van buiten naar binnen te blijven denken en kijken, zijn we in staat om het beleid af te stemmen op wat er speelt. Het ondernemingsplan wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren en vervolgens doorvertaald in de begrotingen en meerjarenbegrotingen. Samen met de resultaten van strategisch vastgoedsturing zijn dit belangrijke bouwstenen voor de koers van Domesta. In dit ondernemingsplan gebruiken wij regelmatig de term klanten. Het is een overkoepelende term waarmee Domesta niet alleen huurders bedoelt, maar ook kopers, woningzoekenden en overige bewoners in gebieden waar wij werken aan vitale wijken. Gemeenten zijn voor Domesta belangrijke beleidspartners op het gebied van wonen, welzijn en leefbaarheid. Ondernemingsplan

6 Hier staan wij als Domesta voor Meer dan ooit moeten wooncorporaties zich bezinnen op hun toekomst, op hun kerntaken. Zo ook Domesta. Zijn wij huisbaas of maatschappelijk ondernemer? Als Domesta geloven we dat betaalbare woningen in leefbare wijken en dorpen van meerwaarde zijn voor zowel klanten, stakeholders als ons. Als corporatie anticiperen wij op de toekomst en dragen we bij aan een betere samenleving. Dat doen we door de maatschappelijke taak centraal te stellen en samen met alle betrokkenen de meest kwetsbare groepen weerbaarder te maken. Vandaar dat onze missie als volgt luidt: Missie Domesta Domesta is een ondernemende, maatschappelijk gedreven organisatie, die zorgt voor een betaalbare en vitale woon- en leefomgeving voor mensen voor wie het om financiële of andere redenen moeilijk is dat zelf te regelen. De meeste klanten van Domesta weten zich prima te redden, kwetsbare klanten die dat nog onvoldoende kunnen daagt Domesta hiertoe uit. Domesta stimuleert daarom samenspraak, samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid met klanten, stakeholders en partners. Mensen zijn op hun best als ze kunnen deelnemen aan de samenleving. En de samenleving functioneert het beste als er zoveel mogelijk mensen aan deelnemen. De meeste klanten van Domesta zijn goed in staat zichzelf te redden. Maar niet iedereen redt het op eigen kracht. Domesta richt zich op kwetsbare klantgroepen zoals: ouderen die zorg nodig hebben asielzoekers mensen met een beperking mensen uit de GGZ ex-gedetineerden De werkwijze van Domesta is gebaseerd op streven naar zelfredzaamheid. Wij willen dat mensen zoveel mogelijk zelf keuzes kunnen maken en de regie voeren over hun eigen leven. Kernwaarden De missie van Domesta hangt sterk samen met wie wij zijn, met onze drijfveren. De Domestamedewerkers dragen deze identiteit ook uit. Wij hebben vijf kernwaarden benoemd, die de basis voor ons handelen zijn: mensgedreven verbinden maatschappijgedreven initiatief nemen duidelijk zijn Wat is er nodig in de maatschappij? Wat leeft er bij huurders en samenwerkingspartners? Het antwoord op die vragen bepaalt het handelen van Domesta. Wij nemen het initiatief om partijen samen te brengen en in actie te krijgen. In samenspraak met partners en stakeholders maken we heldere keuzes over onze inzet, we communiceren daarover en komen onze afspraken na. Ondernemingsplan

7 Werkgebied en doelgroepen Als Domesta richten we ons in de eerste plaats op ons huidige werkgebied: Hoogeveen, Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn. Als we daar buiten treden, dan komt dat voort uit onze samenwerking met zorgpartijen. In de vier gemeenten richten wij ons op huishoudens met een inkomen tot de Europese inkomensgrens: euro per jaar (2012). Daarnaast willen wij extra aandacht besteden aan de huisvesting van mensen met een zorgvraag. In het hoofdstuk Zorg lichten we deze beleidskeuze verder toe. Wat betreft het huidige woningbezit, legt Domesta de komende tijd de nadruk op transformatie. Dit heeft te maken met de demografische ontwikkelingen. Het streven is gericht op meer levensloopgeschikte woningen, woningen voor meerdere doelgroepen (door flexibel te bouwen) en hergebruik van bestaand bezit, bijvoorbeeld bedrijfsonroerend goed. We richten ons in de eerste plaats op ons huidige werkgebied: Hoogeveen, Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Als maatschappelijk ondernemende wooncorporatie heeft Domesta een verantwoordelijkheid om goede en betaalbare huurwoningen aan te bieden. Maar ook milieu en duurzaamheid rekenen we tot onze verantwoordelijkheid. Wij ondernemen duurzaam en verantwoord. En verwachten dat ook van onze partners. Hierbij gaat het zeker ook om de betrokkenheid bij de maatschappij. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het toepassen van leerlingbouwplaatsen, het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het uitbesteden van werk aan de sociale werkvoorzieningen. Domesta vindt het milieu belangrijk. Daarom kiezen we voor duurzame hulpbronnen voor energieopwekking (zoals zonne-energie) en maken we minder gebruik van fossiele grondstoffen. Dit resulteert bijvoorbeeld in energieneutrale woningen. Ook houden we rekening met de ecologische en sociale omstandigheden waaronder producten worden geproduceerd. Wij ondernemen duurzaam en verantwoord. En verwachten dat ook van onze partners. Ondernemingsplan

8 Domesta maakt keuzes De hierboven genoemde trends en ontwikkelingen noodzaken Domesta tot het maken van keuzes. Wij brengen in onze werkzaamheden duidelijke speerpunten aan. Op die manier kunnen we krachtiger optreden en ons in de markt beter onderscheiden. Op basis van uitgebreide gesprekken met samenwerkingspartners heeft Domesta de volgende vier thema s tot speerpunten van beleid gemaakt: leefbaarheid zorg betaalbaarheid samenwerken Leefbaarheid, zorg, betaalbaarheid en samenwerken zijn de speerpunten van het Domesta-beleid Leefbaarheid Met het thema leefbaarheid richt Domesta zich op het behouden en vergroten van de vitaliteit van dorpen en wijken. Zelfredzame bewoners zijn hiervoor van groot belang. Bewoners die niet alleen voor zichzelf leven, maar ook oog hebben voor de meer kwetsbaren in hun omgeving. Dat lukt als individuele belangen en gezamenlijke belangen elkaar overlappen. Belangrijk is ook dat we gebruikmaken van de (verborgen) kwaliteiten van bewoners en zij zich vanuit hun eigen kracht inzetten. Door de krachten en talenten van mensen in wijken en buurten te benutten, kunnen we de leefbaarheid verbeteren. Bij het thema leefbaarheid is het principe van wederkerigheid van groot belang. Mensen die actief meewerken om hun woonomgeving te verbeteren, kunnen daarom op extra steun van Domesta rekenen. Mensen die actief meewerken om hun woonomgeving te verbeteren, kunnen op extra steun van Domesta rekenen. Zorg Domesta stimuleert en faciliteert ook mensen die vanwege leeftijd of een fysieke en/of sociale beperking bepaalde zorg nodig hebben om zelfstandig te blijven wonen. Dit doen we door het bieden van de juiste voorzieningen, passende huisvesting en door het stimuleren van naoberschap. Betaalbaarheid Als gevolg van economische en financiële ontwikkelingen komt de bestedingsruimte van klanten onder druk te staan. De gevolgen daarvan zijn in onze regio goed merkbaar. Oorzaken zijn het gemiddeld lagere opleidingsniveau, de afgenomen economische bedrijvigheid en de daarmee samenhangende toename van de werkeloosheid. Tegen die achtergrond wil Domesta ervoor blijven zorgen dat wonen voor onze doelgroep betaalbaar blijft. Samenwerken Het laatste thema is samenwerken. De doelstellingen van Domesta zijn gedeelde doelen. Het zijn immers ook de doelen van onze bewoners en de maatschappelijke partners in ons werkgebied. Alleen door samen te werken kunnen we die doelen bereiken. Uitgangspunt is dat ieder handelt vanuit zijn eigen kracht. Het resultaat moet meer zijn dan de som der delen. Voor Domesta is samenwerken overigens een kwestie van geven en nemen. Ondernemingsplan

9 In de volgende hoofdstukken werken we de vier speerpuntthema s verder uit. Woningbezit doorlichten Als Domesta slaan we nieuwe wegen in. Maar daarnaast blijven we doen wat we altijd al deden: zorgen voor de beschikbaarheid van kwalitatief goede, passende huisvesting voor klanten. Zoals gezegd: we staan voor grote transformatieopgaven, waarbij een deel van onze woningvoorraad levensloopbesteding gemaakt moet worden. We gaan door met investeren in bestaand bezit. De komende drie jaar brengen we de onderhoudsstaat van het hele woningbezit in kaart. Dat gebeurt op basis van een objectieve inspectie. In 2008 hebben we puntsgewijs de basiskwaliteit vastgesteld waaraan onze verschillende soorten huurwoningen uiterlijk in 2018 moeten voldoen. Vorig jaar hebben we een tussentijds onderzoek onder 700 bewoners uitgevoerd. En wat bleek? Klanten zijn in grote lijnen tevreden over de kwaliteit van hun woning. We zijn dus op de goede weg. Klanten zijn in grote lijnen tevreden over de kwaliteit van hun woning. Ondernemingsplan

10 Leefbaarheid Huurders hechten niet alleen aan een prettige woning, maar ook aan een prettige buurt. Vandaar dat Domesta leefbaarheid tot speerpunt heeft gemaakt. Ook in het vorige ondernemingsplan was het dat trouwens al. In een groot deel van onze wijken is de leefbaarheid goed. In 27 van 45 wijken waar Domesta bezit heeft, geeft de Leefbaarometer van het ministerie van Binnenlandse Zaken zelfs de score zeer positief of uiterst positief. Er zijn echter ook wijken en buurten waar complexe leefbaarheidsproblematiek speelt. Daar zijn wij de afgelopen jaren proactief en planmatig aan de slag gegaan. We blijven dit ook de komende jaren doen. Domesta zet zich in voor vitale wijken en dorpen. Een vitale wijk is een wijk met zelfredzame bewoners en een (ver)grote saamhorigheid. Het is een wijk met een bepaalde mate van differentiatie. Deze differentiatie zit in een combinatie van wonen, werken en voorzieningen; een combinatie tussen huur- en koopwoningen en in variatie in de bevolking (leeftijd, opleidingsniveau, leefstijlen). Behalve gemeente en corporatie hebben ook de bewoners zelf een belangrijke rol in het verwezenlijken en in stand houden van een vitale wijk. Het beleid van Domesta gaat uit van eigen kracht van bewoners, we stimuleren naoberschap en verwachten een actieve opstelling van bewoners. Belangrijk zijn zaken als schoon, heel en veilig. Voor een vitale wijk zijn echter ook voldoende bedrijvigheid, geschoolde mensen en onderwijs voor jongeren onmisbaar. In onze wijken zetten we ons hier actief voor in. Een vitale wijk heeft zelfredzame bewoners die zich met elkaar verbonden voelen. Wat komt er op ons af? Wat zijn de effecten van de veranderende vraag door krimp en verdunning? Evenals elders verandert in onze regio de bevolkingsgroei en de bevolkingsopbouw. De omvang van de verandering verschilt per gemeente (zie tabel) en soms zelfs per dorp of wijk. De kern van de verandering zit in de toename van krimp op de langere termijn. Tegelijkertijd zien we een toename van het aantal huishoudens. Dit komt doordat het aantal eenpersoonshuishoudens stijgt, terwijl het aantal gezinshuishoudens - met of zonder kinderen - daalt. Coevorden Emmen Hoogeveen Bevolking totaal [personen] Huishoudens totaal [aantal] Cijfers van Primos 2011 Ondernemingsplan

11 We zien dat de jongeren in de regio wegtrekken. De leeftijdsgroep tot 25 jaar wordt daardoor kleiner (in Zuidoost-Drenthe een afname van 15% in 2030) 1. De vergrijzing neemt zichtbare vormen aan in onze regio. Deze ontwikkelingen stellen andere eisen aan het woningaanbod. In sommige wijken en dorpen is het gevaar groot dat als gevolg van de krimp voorzieningen verdwijnen. Krimp kan ook een negatief effect hebben op de sociale samenhang in wijken en dorpen en daarmee de vitaliteit onder druk zetten. 1 Van groei naar bloei, Provincie Drenthe Krimp en demografische ontwikkelingen noodzaken Domesta tot een transformatie van het woningbezit. Negatieve effecten van de crisis Steeds meer mensen zien door de economische crisis hun bestedingsruimte krimpen. Een koopkrachtdaling van 1% of 2% in 2012 is geen uitzondering (bron: Nibud). Zeker in onze regio zullen de gevolgen merkbaar zijn. Dat komt door de combinatie van een gemiddeld lager opleidingsniveau en een stagnerende dan wel dalende economie. In 2011 telde Drenthe fulltimebanen. Dit waren er ruim minder dan het jaar ervoor. Oorzaak van de teruglopende werkgelegenheid is onder meer de verplaatsing, sluiting of inkrimping van een aantal grote bedrijven. Vooral in de industrie en handel zijn banen verloren gegaan. Daarmee staat de werkgelegenheid onder druk. Het is logisch dat dit zijn weerslag heeft op de leefbaarheid in ons gebied. 2 Als het om werkgelegenheid gaat, liggen er echter ook kansen in ons werkgebied. Denk daarbij aan de zorgsector en de maakindustrie. Verder zorgt het project Atalanta (centrumontwikkeling dierentuin-theater) voor werkgelegenheid in Emmen en omstreken. 2 Mensen veranderen De houding van mensen en dus ook van huurders verandert. Ze stellen zich kritischer op en worden steeds mondiger als het gaat om het vervullen van de eigen wensen en behoeften. Daarnaast neemt de individualisering toe. Budgetten onder druk Van onze partners horen we ook dat zij het vanwege het tegenzittende economisch klimaat financieel moeilijk krijgen. Als gevolg hiervan trekken ze zich meer en meer op het eigen domein terug. Dit heeft invloed op de dienstverlening van deze instellingen aan de meest kwetsbaren in de samenleving. De kans bestaat dat zij daardoor tussen wal en schip belanden. Wat willen wij bereiken? De breedte van het thema Leefbaarheid vraagt om duidelijke keuzes. In welke wijken willen wij actief zijn? Welke inzet is daar passend? Het gaat daarbij om maatwerk: in sommige wijken werkt een aanpak die uitgaat van het stimuleren van bewoners. In andere wijken moeten we bewoners eerst overtuigen door te starten met het uitvoeren van praktische zaken: achterpadverlichting aanbrengen, opruimacties. Hulp voor kwetsbare huurder De meeste klanten redden zich prima en zijn zelfredzaam. Domesta wil kwetsbare huurders echter niet uit het oog verliezen. Dat is het uitgangspunt voor Domesta. Wij zijn er dan ook zeker voor deze groep. We willen eerder achter de voordeur komen. Doordat we dicht bij de huurder staan, weten we wat er leeft en speelt. Op die manier kunnen we tijdig en op de juiste wijze ingrijpen. Daarbij proberen we altijd de zelfredzaamheid van de huurder te bevorderen. Ondernemingsplan

12 Nee, Domesta gaat geen hulpverleningstaken uitvoeren. Dat willen we benadrukken. Wat we wel doen is: signaleren, de verbinding leggen met instanties en proactief partners wijzen op mogelijke problematiek achter bepaalde voordeuren. We verwachten dus veel van onze partners, maar zeker ook van de huurders zelf. Hierbij geldt nadrukkelijk dat huurders die zelf bereid zijn om zich in te zetten voor de wijk op ons kunnen rekenen voor extra steun. We hebben elkaar nodig om meer te bereiken om wijken en dorpen vitaal te houden. Nee, Domesta gaat geen hulpverleningstaken uitvoeren. Focus op negen wijken/dorpen In welke wijken staat de leefbaarheid aantoonbaar onder druk? Waar verwachten we in de toekomst knelpunten? Als Domesta kijken we scherp waar onze inzet nodig is. In wijken waar geen knelpunten zijn, zetten we ons niet proactief in. We concentreren onze inzet de komende jaren op: Coevorden Poppenhare Lootuinen Tuindorp Dalerpeel Emmen Nieuw- Schoonebeek Schoonebeek Hoogeveen Wolfsbos Elim Nieuwlande Startpunt voor onze inzet in wijken en dorpen zijn altijd mensen in de wijk. Samen met hen willen we aan de slag. Hoe moet hun wijk er in de toekomst uitzien? Welke zaken gaan we aanpakken? Wijkplannen maken we dus samen met bewoners. Hierbij kijken wij scherp naar onderliggende problemen. Samen met partners benutten we de kracht van mensen in de wijk om positieve ontwikkelingen in gang te zetten, zowel in materiële als sociale zin. Coevorden In Poppenhare, Lootuinen, Tuindorp en Dalerpeel neemt de sociale cohesie en zelfstandigheid af. Het aantal meldingen over sociale problemen en vooral multi-probleem-situaties neemt sterk toe. Daarnaast is een groot deel van ons bezit er sterk verouderd. De woningen hebben lage energielabels en de indeling voldoet niet aan de praktische eisen van deze tijd. Emmen en Hoogeveen In Nieuwlande, Schoonebeek en Nieuw-Schoonebeek ontbreekt het aan een multifunctionele accommodatie. Inmiddels lopen er in alle drie de kernen trajecten om zo n voorziening op vrijgekomen locaties te verwezenlijken. Verder is ook in deze dorpen ons bezit relatief verouderd. De komende tijd onderzoeken we of de woningen nog aan de toekomstige vraag (kunnen) voldoen. Ondernemingsplan

13 Ook in Wolfsbos en Elim zijn er zaken die de komende tijd om onze aandacht vragen. Allereerst speelt hier eveneens het vraagstuk rond de voorzieningen. Daarnaast constateren wij en onze samenwerkingspartners de laatste jaren een afname van de sociale cohesie en zelfstandigheid. Als gevolg hiervan is het aantal meldingen over complexe problematiek toegenomen. Ondanks de renovatie van eind jaren negentig is Wolfsbos weer aan het afglijden. Daarmee is duidelijk dat alleen materieel ingrijpen in wijken soms niet voldoende is. Voorzieningen zorgen ervoor dat mensen zo lang mogelijk in hun wijk of dorp kunnen blijven wonen. Inspelen op gevolgen van krimp in dorpen Het is financieel niet haalbaar om overal de voorzieningen op peil te brengen. Domesta maakt daarom keuzes als het gaat om investeren in voorzieningen in kleine dorpen. Kwaliteit en bereikbaarheid, daar draait het om. Voorzieningen zijn goed voor de bedrijvigheid en de werkgelegenheid. Maar nog belangrijker: ze zorgen ervoor dat mensen zo lang mogelijk in hun wijk of dorp kunnen blijven wonen. Onder voorzieningen verstaan we onder meer onderwijs, zorg, winkels en bijvoorbeeld ook maatschappelijk vastgoed/buurtcentra. Als Domesta zoeken we hierin natuurlijk de verbinding met onze partners en bewoners. Maar ook met vrijwilligers. Zo vergroten we ook het ondernemerschap in de wijk. Bovendien bevorderen we dat individuele en algemene belangen elkaar onderling versterken. In Poppenhare, Wolfsbos, Schoonebeek en Nieuw- Schoonebeek willen we in ieder geval een multifunctionele voorziening realiseren. Bewonersparticipatie Hoe bevorder je de zeggenschap en betrokkenheid van bewoners? Die vraag krijgt binnen Domesta volop aandacht. Inmiddels kennen de meeste ontwikkelprojecten een bewonersvertegenwoordiging. Ook heeft Domesta een bewonersparticipant aangesteld. Samen met het Huurdersplatform gaan we de komende periode de reguliere huurdervertegenwoordiging optimaliseren en moderniseren. Wij kijken daarbij vooral naar de structuur en de vormen van huurdervertegenwoordiging. Verder gaan we ons actief bezighouden met nieuwe manieren van participatie, zoals themagerichte, tijdelijke participatievormen. We gaan gebruik maken van de technologische ontwikkelingen die nieuwe aanpakken van interactie mogelijk maken. Als Domesta willen we onze klanten beter leren kennen en de relatie met hen verdiepen. Dit vraagt om intensiever en meer rechtstreeks contact dan we tot nu toe hebben. Domesta wil haar klanten beter leren kennen. Dit vraagt om een rechtstreekser contact dan we tot nu toe hebben. Innovatie Domesta kiest voor innovatieve oplossingen op het gebied van leefbaarheid. We onderzoeken vernieuwende concepten die bijdragen aan zelfredzaamheid en vitaliteit. Dit betekent niet dat we steeds het wiel opnieuw willen uitvinden. We participeren daarom ook in regionale en landelijke experimenten. Denk hierbij aan experimenten met bewonersbudgetten en initiatieven rond civil society en civil trusts. Maatschappelijke effecten meten Meten is weten. Daarom vindt Domesta het belangrijk om de effecten van inspanningen en investeringen op het gebied van leefbaarheid te monitoren. Wanneer we de resultaten beter meetbaar maken, kunnen we makkelijker de best practices selecteren. Natuurlijk realiseren we ons heel goed dat leefbaarheid niet alleen om feiten gaat, maar ook om beleving. Voelen huurders zich veilig? Voelen ze zich prettig? We moeten dus vooral in gesprek blijven met bewoners. Ondernemingsplan

14 Zo zien de doelstellingen van Domesta op het gebied van leefbaarheid er de komende vier jaar uit: Doelstellingen Het stimuleren van onze bewoners en partners om te komen tot vitale wijken heeft in 2016 in de negen genoemde wijken/dorpen geleid tot meetbare verbetering van de leefbaarheid. De meest kwetsbaren krijgen de aandacht die ze nodig hebben om deel te kunnen blijven nemen aan de samenleving. In 2014 wordt de tevredenheid onder huurders over participatie beoordeeld met tenminste een 7,5 en worden huurders meer dan nu betrokken bij hun (woon)omgeving. In 2016 is het gewenste voorzieningenniveau in wijken/dorpen in kaart gebracht en in Poppenhare, Wolfsbos, Schoonebeek en Nieuw-Schoonebeek grotendeels verwezenlijkt. Elk jaar, vanaf 2013, nemen we deel aan, of ontwikkelen we, een nieuw concept op het gebied van leefbaarheid. In 2016 is de leefbaarheid in 50% van onze wijken gemeten. Ondernemingsplan

15 Zorg Met zorgwoningen is Domesta een van de belangrijkste zorg-corporaties in Drenthe. We werken daarbij nauw samen met de verschillende zorgaanbieders. We zorgen voor huisvesting voor ouderen met een fysieke beperking die intra- of extramurale zorg krijgen. Verder heeft Domesta een beperkte portefeuille voor mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking. We werken intensief samen met ondermeer Zorggroep Tangenborgh, Zorggroep Leveste Middenveld en Promens Care. Domesta neemt het begrip zorg ruim. Het heeft betrekking op: huishoudelijke en persoonlijke verzorging ondersteunende en activerende begeleiding (o.a. dagbesteding) zorg voor een geschikte woonomgeving de zorg voor mobiliteit Kortom, elke vorm van zorg die gericht is op het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen. Wat komt er op ons af? Vergrijzing en verdunning In 2030 zijn er 70 procent meer 75-plussers dan er in 2011 waren. Mensen uit deze leeftijdscategorie hebben hulp nodig om zelfredzaam te zijn. Doordat de groep groeit, neemt die zorgvraag naar verwachting ook toe. Daarnaast daalt het aantal huishoudens als gevolg van krimp. Lokale voorzieningen komen hierdoor onder druk te staan. Omdat hun mobiliteit afneemt, zijn deze voorzieningen juist voor de oudere doelgroep belangrijk. Bezuinigingen AWBZ/WMO Zelfstandig wonende GGZ-cliënten en cliënten met een lichte verstandelijke beperking, komen niet meer in aanmerking voor AWBZ-gerelateerde zorg. Dit wordt deels overgenomen door de gemeentelijke WMO. Wel is het mogelijk dat de vergoeding voor begeleiding om zelfstandig te wonen en voor dagbestedingsactiviteiten wegvalt. Zonder begeleiding kunnen deze mensen niet zelfredzaam zijn. Er moeten dus andere vormen van begeleiding komen. Daarnaast krijgt de ouderenzorg met bezuinigingen te maken. Naar verwachting blijft het budget de komende tijd gelijk, maar groeit de doelgroep verder door. Het betekent dat ouderen vaker dan voorheen in de eigen woning blijven wonen of juist weer op zoek moeten naar een eigen woning. In de verzorgingscentra verwachten we namelijk een verschuiving van verzorging naar verpleging. Scheiding wonen en zorg Volgens de overheid moeten burgers met een zorgvraag gewoon kunnen huren: een plek in een zorginstelling of een eigen woning. In een zorginstelling is het duidelijk wie de zorg levert. In de eigen woning kiest de huurder zelf een zorginstelling die de zorg uit het Zorgzwaartepakket (ZZP) aan huis wil komen verlenen. De zorg wordt dan betaald uit de AWBZ of WMO, voor de woning betaalt de zorgvrager zelf de huur of hypotheek. Ouderen wonen langer thuis. In verzorgingscentra verwachten we een verschuiving van verzorging naar verpleging. Ondernemingsplan

16 Toegenomen individualiteit Door moderne communicatiemiddelen beschikken mensen over sociale netwerken die de buurt overstijgen. Vrienden en familie wonen verspreid door het land. Ouders en kinderen wonen niet altijd meer bij elkaar in de buurt. Ondertussen houden contacten binnen de buurt vaak op bij de voordeur. Wat voor gevolgen hebben dit soort ontwikkelingen voor bijvoorbeeld naoberschap en mantelzorg? Gezien de demografische ontwikkelingen neemt het belang van deze vormen van zorg voor elkaar alleen maar verder toe. Wat willen wij bereiken? Door afspraken te maken met zorgaanbieders willen we als Domesta de zelfredzaamheid van onze (toekomstige) bewoners helpen vergroten. We stimuleren het zelfstandig wonen van met name onze oudere bewoners. Hierbij houden we rekening met het huidige en gewenste zorgvastgoed, het aanbod van de benodigde diensten/voorzieningen en de verschuiving van lichte zorg naar zwaardere zorg. Door afspraken te maken met zorgaanbieders wil Domesta de zelfstandigheid van bewoners helpen vergroten. Zelfstandig wonen stimuleren Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Daarom gaat Domesta woningen aanwijzen die we met een aantal kleine aanpassingen geschikt kunnen maken voor ouderen met een zorgvraag. Van tevoren bepalen we de maximaal mogelijke zorgvraag van bewoners van zo n woning. Samen met de seniorenraad, de gehandicaptenraad en de zorgaanbieders ontwikkelen we pakketten waarmee we onze woningen geschikt maken voor bewoning door zorgvragende ouderen. Verder maakt Domesta zich sterk voor uitbreiding van de huidige prestatieafspraken met gemeenten met een WMO-/zorgparagraaf. En we doen meer. Samen met nieuwe partners onderzoekt Domesta nieuwe zorgconcepten, zoals Buurtzorg. Buurtzorg levert (thuis)zorg aan oudere mensen, aan mensen met beperkingen en chronisch zieken, waarbij de wijkverpleegkundige /-ziekenverzorgende een centrale rol speelt. Voorwaarde is wel dat zorgpartijen in staat moeten zijn op een rendabele manier thuiszorg te leveren. Is dit niet mogelijk, dan moeten klanten eventueel naar een andere kern verhuizen. Transformatie van bestaand zorgvastgoed Er vindt een verschuiving plaats van lichte zorg naar zwaardere zorg. Daarom onderzoeken we of het mogelijk is dat de zorgaanbieders de zwaardere zorg/verpleging in de huidige zorgcentra blijven leveren. Waar nodig en mogelijk willen we de bestaande zorgcentra geschikt maken voor zwaardere zorg vanaf het zorgzwaartepakket (ZZP) 5. Ondernemingsplan

17 Zorgdiensten Belangrijke vraag is in welke mate stakeholders zorgdiensten willen en kunnen leveren. Uiterlijk in 2016 willen we hierover met hen afspraken hebben gemaakt. Bedoeling is dat dan in delen van ons werkgebied bewoners al zorgpakketten afnemen. Vraag is welke zorgdiensten het belangrijkst zijn om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Samen met de seniorenraad, gehandicaptenraad en de zorgaanbieders gaan we dit inventariseren. Met onze ketenpartners bekijken we binnen welke delen van ons werkgebied zij zorgdiensten willen leveren. Ondertussen gaan wij verder met het (door)ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed als uitvalsbasis voor zorgaanbieders voor het leveren van de diverse zorgdiensten. De doelstellingen van Domesta op het gebied van zorg zien er de komende vier jaar als volgt uit: Doelstellingen In 2016 heeft Domesta woningen aangewezen waar ouderen die dit willen, met kleine aanpassingen in hun woning kunnen blijven wonen. De maatwerkaanpassingen zijn doorgevoerd. In 2016 zijn alle intramurale zorgcentra in bezit van Domesta geschikt voor het bieden van zwaardere zorg. Daarvoor moeten we nog een aantal centra aanpassen. In 2016 heeft Domesta voor haar gehele werkgebied afspraken gemaakt met partners over te leveren zorgdiensten. In de helft van het werkgebied nemen bewoners al zorgpakketten af. Ondernemingsplan

18 Betaalbaarheid van wonen Domesta vindt het betaalbaar houden van het wonen belangrijk. Zo bestaat ons woningbezit voor het grootste deel (96%) uit zogenaamde betaalbare woningen. Het gaat om woningen met een huurprijs minder dan 524 voor één- en tweepersoonshuishoudens en minder dan 562 voor meerpersoonshuishoudens (2012). Daarnaast kennen we een gematigd huurverhogingsbeleid. Ook passen we energiebesparende maatregelen in ons bezit toe. De financiële en economische crisis krijgt gevolgen voor onze regio en onze huurders. Als het gaat om het wonen, willen wij deze gevolgen voor onze huurders zoveel mogelijk beperken. Wanneer we de totale woonlasten (huur, energie en lokale heffingen) positief kunnen beïnvloeden, doen we dat. Verder willen we betaalbaar wonen voor starters mogelijk maken. Domesta wil wonen ook voor mensen met een laag inkomen betaalbaar houden. Wat komt er op ons af? In het hoofdstuk Leefbaarheid stelden we het al vast: de verslechterde economische situatie treft onze huurders. Een duidelijke indicatie hiervoor is de groei van het aantal deurwaardersdossiers. Dit aantal is toegenomen van 148 dossiers in 2010 naar 212 dossiers in Een stijging van maar liefst 43%. In 18 situaties heeft dit geleid tot daadwerkelijke ontruiming (2011). Domesta verwacht dat een groeiende groep huurders moeite krijgt om de eindjes aan elkaar te knopen. Oorzaak zijn de verslechterende omstandigheden in combinatie met het toch al gemiddeld lage inkomen. Als Domesta willen we hierop anticiperen. Energielasten De energielasten nemen de komende jaren verder toe. Dit komt door de stijgende grondstofprijzen en de diverse energiebelastingen. De stijgende energielasten hebben directe gevolgen voor de totale woonlasten van onze huurders. Woningmarkt zit op slot Steeds minder mensen zijn in staat een woning te kopen of hun huidige woning te verkopen. De gevolgen zijn ook voor ons merkbaar. Er zijn minder verhuizingen en we verkopen minder woningen. Wat willen we bereiken? Domesta vindt dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven en de keuzes die ze maken. Die eigen verantwoordelijkheid nemen wij als uitgangspunt. Wij spannen ons dagelijks in om een goede prijs-kwaliteit-verhouding te leveren. Doel is passende huisvesting voor iedereen. Een klein deel van onze huurders is - soms tijdelijk - financieel niet in staat om de regie over het eigen leven te voeren. Ook voor die huurders staat Domesta klaar. Huurders met een wat hoger inkomen willen wij snel duidelijkheid geven over de inkomensafhankelijke extra huurverhoging. Ondernemingsplan

19 Woonlasten inzichtelijk maken Aan de woningen die Domesta toewijst hangt een huurprijs en een energielabel. Maar daarmee heeft de huurder/woningzoekende nog geen zicht op de totale woonlasten. Hierdoor is het mogelijk dat de toegewezen woning soms niet past bij iemands persoonlijke financiële situatie. Domesta gaat de woonlasten voor huurders en woningzoekenden inzichtelijk maken. In 2016 is van elke woning bekend wat de totale woonlasten zijn in een gemiddelde situatie. We kijken daarbij naar huur, energie, maar ook naar heffingen zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing, etcetera. In 2016 zijn voor elke woning de totale woonlasten inzichtelijk. Minder huurders met betalingsproblemen Als Domesta houden we rekening met de persoonlijke omstandigheden van onze huurders. Als een huurder (tijdelijk) in financiële problemen komt, nemen wij proactief contact op. We bieden aan hulp in te roepen om de financiën op orde te brengen. In sommige gevallen spelen er meerdere problemen. Het is dan belangrijk om snel een oplossing te vinden, zodat de huurder weer zelf de regie in handen kan nemen. Domesta faciliteert door het aanbieden van budgetcoaches en/ of budgettrainingen. We zoeken hierbij opnieuw de samenwerking met professionele partijen. Doel is het aantal huurders met betalingsproblemen te beperken en het aantal huisuitzettingen te verminderen. Doorstroom naar betaalbare koopwoningen We dragen zorg voor passende huisvesting. Daarbij hoort ook het bereikbaar maken van een eigen woning voor mensen die willen kopen. Domesta gaat onderzoeken welke stimuleringsregelingen hiervoor het meest effectief zijn. Het doel is de verkoop van 300 woningen in de komende vier jaar. Hierbij gaan we ervan uit dat het plan van het demissionaire kabinet-rutte, Right to Buy, het niet zal halen. Mocht dat wel zo zijn, dan doorkruist dat onze strategische vastgoedplannen. Domesta wil in de komende vier jaar 300 woningen verkopen. Duurzaamheid en woonlasten Domesta heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Hier snijdt het mes aan twee kanten. Door verduurzaming van woningen helpen we de energielasten als onderdeel van de totale woonlasten voor onze huurders zo laag mogelijk te houden. Bovendien sparen we het milieu. We willen dat in 2016 de helft van onze klanten (huur en koop) weet wat omgaan met energie voor hen betekent en hoe ze hun energiekosten kunnen verlagen. Domesta gaat klanten hierbij begeleiden door informatie en kennis te delen. We maken daarbij bijvoorbeeld gebruik van een webprogramma waarmee klanten bespaartips krijgen die op hun situatie zijn afgestemd. Ondernemingsplan

20 Duurzaamheid en energielabel Duurzaamheid is belangrijk voor Domesta. Daarom kiezen we voor het (efficiënt) toepassen en gebruiken van duurzame materialen bij nieuwbouw en renovatie. Ook willen we het energieverbruik beperken met behulp van alternatieve energiebronnen. Praktisch betekent dit het verbeteren van het energielabel van ons bezit. We streven ernaar dat in 2016 ons bezit minimaal label C heeft (eind 2011 had 62% van de woningen dit label). Het betekent ook dat onze nieuwbouw over het label A moet beschikken en dat we een aantal energieneutrale woningen moeten bouwen. In de wijk Binnenvree in coevorden is ervaring opgedaan met vier nul-energiewoningen en vier passiefwoningen. We monitoren het energieverbruik en de tevredenheid van de huurders over het wooncomfort. De opgedane ervaringen gebruiken we bij volgende nieuwbouwprojecten. Onderstaande staafdiagram geeft onze ambities weer. 50% 40% 30% 20% 10% 0% Label A of hoger Label B Label C Label D of lager In 2016 hebben we nog steeds woningen met een label D of lager in ons bezit. Het gaat bijvoorbeeld om woningen die we mogelijk voor 2020 slopen of om woningen met een collectief CV-systeem. De laatste woningen krijgen volgens het energielabel een negatieve beoordeling, maar zijn milieutechnisch wel in orde. In aansluiting op bovengenoemde maatregelen beschikt in % van onze panden over zonne-energie of een andere vorm van alternatieve energieopwekking. Naast het bestaand bezit, beschikt al onze nieuwbouw hierover. Goed voorbeeld doet volgen. Domesta gaat het eigen kantoorpand ook verder verduurzamen. Zo komen er zonnepanelen op het dak. Verder kiest Domesta nadrukkelijk voor innovatieve oplossingen op het gebied van duurzaamheid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verduurzaming van het bouwproces en ontwerpen van woningen volgens de methode cradle-to-cradle. In 2013 gaat Domesta een beleidsplan Duurzaamheid opstellen. Ook de sociale duurzaamheid komt hierin aan bod. Ondernemingsplan

ondernemingsplan in het kort.

ondernemingsplan in het kort. leefbaarheid ondernemingsplan in het kort. samenwerking 2012 2016 betaalbaarheid zorg intro intro staat in verbinding met mensen in haar omgeving. De wereld om ons heen verandert snel. gaat in die verandering

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan 2016-2019 woningstichting Het Grootslag Wat is werkelijk van waarde? Inleiding De afgelopen jaren ging de corporatiesector een richting op die in tegenspraak

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei 2016 06-23169709 Inleiding Trends in de woningmarkt (m.n. voor senioren) Trends in de zorg Trends onder ouderen Levensloopbestendigheid??

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

BELEIDS VISIE OKTOBER

BELEIDS VISIE OKTOBER BELEIDS VISIE OKTOBER 2017 ONS DOEL1.0 2ONZE OMGEVING ONZE TAAKOPVATTING Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6 Strategisch kader 2013-2017 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Missie en kernwaarden...3 3. Ambitie en speerpunten...5 4. Doorvertaling organisatie...6 1 1. Inleiding Ons vorige ondernemingsplan Wonen

Nadere informatie

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016 Waar komen we vandaan? tiwos Wat hebben we nodig? Waar staan we voor? Waar gaan we voor? beleidsplan 2012-2016 Extern De meest relevante omgevingsfactoren: politiek De overheid trekt zich terug, bezuinigt

Nadere informatie

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan Mensen wonen het liefst bij Portaal Ondernemingsplan 2012 2020 1 De sociale huisvesting heeft te maken met veel veranderingen. Daarom heeft Portaal een nieuw ondernemingsplan gemaakt, dat geldt voor de

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed Gerard Koster VNG Opbouw presentatie 1. Ontwikkelingen 2. Opgaven regionaal/lokaal 3. Samenwerking 4. Voorbeelden 5. Vragen aan u 1. Ontwikkelingen Extramuralisering:

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30.001 7800 RA EMMEN Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000346 Bod Domesta 2016 Karin Koers 29 oktober 2015

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen KOERS 1. Inleiding: samen meer betekenen Samen kunnen we meer doen voor bewoners. Daarom fuseren Woonstichting Etten- Leur en AlleeWonen. Beide corporaties zetten zich afzonderlijk al met hart, ziel en

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING)

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) RvC 23-10-2014; pt. 9 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) Vastgesteld d.d. 23-10-2014 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven en ambitieuze

Nadere informatie

DE BASIS. VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan De Goede Woning

DE BASIS. VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan De Goede Woning DE BASIS VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan 2015-2018 De Goede Woning VOORWOORD Een dak boven het hoofd en brood op de plank. Hoe vanzelfsprekend is dat niet? Helaas minder vanzelfsprekend dan

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 laat zich voor KleurrijkWonen kenmerken door: het realiseren vaneen aantal grote onderhouds- en herstructureringsprojecten; het ruimschoots behalen van onze

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012 1. Inleiding De gemeente Waalwijk, Casade en Slagenland Wonen hebben in juli 2011 het Prestatiecontract over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de periode 2011-2014 getekend. Hierin is afgesproken

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Beter leven voor minder mensen

Beter leven voor minder mensen 1 Beter leven voor minder mensen Om te kijken hoe de regio Eemsdelta zich ontwikkelt en te monitoren op het gebied van demografie, leefbaarheid, de woningmarkt en bijvoorbeeld woon-, zorg en andere voorzieningen

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Langer zelfstandig wonen

Langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen Inspiratiedag 5 oktober 2013 Kenniscentrum Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen Martha van Biene, martha.vanbiene@han.nl Daniëlle

Nadere informatie

Woningbezit per gemeente 140

Woningbezit per gemeente 140 Betaalbaarheid en in Fryslân 2016 HUURKLASSE Aantal 403,06 403,07 en 576,87 576,88 en 618,24 8,7 65 HUURPRIJS IN NIEUWBOUW Investering (x miljoen ) Woningbezit per gemeente 140 Schiermonnikoog WONINGVERBETERINGEN

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Domesta 3 OOKT Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus PA HOOGEVEEN

Domesta 3 OOKT Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus PA HOOGEVEEN Inkomende post Hoogeveen Iililllll' 15.0117315 Domesta 3 OOKT.2015 Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 20.000 7900 PA HOOGEVEEN Ons Icenmerk Onderwerp Behandeld door

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort

kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort 5 Bijdragen aan een krachtige gemeenschap met ruimte voor evenwicht. Inhoud Woord vooraf 5 Richting, ruimte en resultaat Maatschappelijke omgeving 6

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regiopodium Uitnodigend Proces Dynamische Visie Planning mijlpalen Wonen in de regio Gooi en Vechtstreek Een regio met duidelijke karakterverschillen In stedelijkheid

Nadere informatie

het nieuwe Lefier wat verandert er voor u?

het nieuwe Lefier wat verandert er voor u? het nieuwe Lefier wat verandert er voor u? ruimte om te leven Lefier is een wooncorporatie in Noord-Nederland, met haar werkgebied in de gemeenten Borger-Odoorn, Emmen, Groningen, Hoogezand-Sappemeer en

Nadere informatie

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn Prestatieafspraken Domesta Borger - Odoorn 2017-2021 Betaaibaarheid en bereikbaarheid Uit het Drents woonlastenonderzoek is naar voren gekomen dat onze huurders gemiddeld een woonquote hebben van 37%.

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019 Met bewoners naar vitale wijken Strategie SSW voor 2014 2019 September 2014 Inhoudsopgave 1. Een eerlijk verhaal... 1 2. Wat is SSW... 2 2.1 Woningcorporatie 2 2.2 Wat zien wij in onze wereld 2 2.3 Grote

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Ondernemingsplan Volksbelang Helmond. Veranderen en meebewegen

Ondernemingsplan Volksbelang Helmond. Veranderen en meebewegen Ondernemingsplan 2014-2016 Volksbelang Helmond Veranderen en meebewegen 2 Ondernemingsplan 2014-2016 Veranderen en meebewegen Volksbelang wil met veranderingen meebewegen en daar op een eigen en eigentijdse

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

Ondernemingsstrategie 2016 en verder. Missie en visie

Ondernemingsstrategie 2016 en verder. Missie en visie Ondernemingsstrategie 2016 en verder Het laatste ondernemingsplan van Thús Wonen dateert van november 2014. Sindsdien is er heel wat gebeurd. De missie en visie zijn nog steeds actueel, maar van de doelstellingen

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Uitwerking marketingplatform

Uitwerking marketingplatform Uitwerking marketingplatform Regeerakkoord: marketingstrategie of dooddoener? verbinden samenwerken Co-creatie Verantwoordelijkheid nemen tegenstellingen openheid 2 kanten kansen Win-win Gedeeld probleem

Nadere informatie

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag 02 Visie Er is in Noord-Limburg nauwelijks geschikte tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag.

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Samen kiezen voor een sterke woningmarkt Martin Hoiting/Rob Ravestein 14 oktober 2013 verandering in denken: één woningportefeuille welke woningen hebben we nodig

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

prestatieafspraken 201 7

prestatieafspraken 201 7 prestatieafspraken 201 7 In deze overeenkomst zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Barendrecht, de Bewonersraad en Patrimonium Barendrecht vastgelegd voor de periode van 1 januari 2017 tot en

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Onze visie Woonstad Rotterdam gelooft in de mogelijkheden van Rotterdam en zijn inwoners. Een wereldstad die niet stuk te krijgen is. Waar iedereen, ongeacht

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting 1 Woonvisie gemeente Beuningen, 2018-2023 Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting Voorblad voor pers/bewoners Waarom een woonvisie? De woningmarkt trekt aan, mensen willen weer verhuizen, maar

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag Wij geven thuis De gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vallen samen met het laatste jaar van de lokale en regionale prestatieafspraken 2010-2014 tussen corporaties en gemeenten. De corporaties willen nieuwe

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Ondernemingsplan jaar lokale kracht!

Ondernemingsplan jaar lokale kracht! Ondernemingsplan 2016-2020 100 jaar lokale kracht! Stichting Beter Wonen September 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 In- en externe analyse 3 2.1 Extern 3 Economie 3 Politiek 3 Maatschappij

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Regionaal groeien - lokaal verbinden. Ondernemingsplan 2015-2017. (verkorte versie)

Regionaal groeien - lokaal verbinden. Ondernemingsplan 2015-2017. (verkorte versie) Regionaal groeien - lokaal verbinden Ondernemingsplan 2015-2017 (verkorte versie) EEN WETHOUDER IN HET NIEUWE WERKGEBIED Wij werkten altijd goed samen met de lokale corporatie. Wel zagen we dat corporaties

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen Jaarplan RWS 2014 Inhoud Inleiding...3 Speerpunten...3 Speerpunt Wonen...3 Betaalbare, goed verhuurbare en passende woningen aanbieden....3 Kwaliteit woningvoorraad differentiëren, meer keuzemogelijkheden

Nadere informatie

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Themapublicatie mede op basis van het WoON 2015 WoON-congres 7 april 2016 Johan van Iersel RIGO Research en Advies Aanleiding en context Een nieuw WoON-bestand

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Rapport sluiting verzorgingshuizen

Rapport sluiting verzorgingshuizen Rapport sluiting verzorgingshuizen ActiZ is een ondernemende branchevereniging die haar leden faciliteert om een gezonde onderneming te kunnen exploiteren die hoogwaardige zorg en ondersteuning biedt.

Nadere informatie

Thuis in Nijmegen. Ondernemingsvisie De Gemeenschap 2015-2020

Thuis in Nijmegen. Ondernemingsvisie De Gemeenschap 2015-2020 Thuis in Nijmegen Ondernemingsvisie De Gemeenschap 2015-2020 Thuis in Nijmegen Ondernemingsvisie De Gemeenschap 2015-2020 Inhoud 1. Woord vooraf: Waarom nu een ondernemingsvisie? 2 2. De wereld van De

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken VAN SSW 2014-20

Met bewoners naar vitale wijken VAN SSW 2014-20 Met bewoners naar vitale wijken STVISIE TOEKOM VAN SSW 19 2014-20 Met bewoners naar vitale wijken 1 Een eerlijk verhaal SSW helpt mensen met een smalle beurs in de gemeente De Bilt aan sociale woonruimte.

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Opbouw verhaal Wie ben ik Aanleiding onderzoek Pilotgemeente vergrijzing- en ontgroeningscan PON

Nadere informatie

NO Brabant: leefbaarheid Ben van Essen Strateeg provincie Limburg

NO Brabant: leefbaarheid Ben van Essen Strateeg provincie Limburg NO Brabant: leefbaarheid 2020 Ben van Essen Strateeg provincie Limburg Dialoog-conferentie NO Brabant 4 april 2013 N.O. Brabant: grote potenties Sterke gemeenschappen Prettig wonen Innovatieve economische

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory.

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Een uitdagend klimaat 20 20 2020 In 2020 moet de uitstoot van CO 2 in de EU met 20% zijn teruggebracht ten opzichte van het 1990 niveau.

Nadere informatie