Thema gebouwen. Verslag Werkgroep 2: Slimme Overheidsingrepen. 1 juli 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thema gebouwen. Verslag Werkgroep 2: Slimme Overheidsingrepen. 1 juli 2005"

Transcriptie

1 Thema gebouwen Verslag Werkgroep 2: Slimme Overheidsingrepen 1 juli 2005 Voorzitter: Dirk Van Regenmortel (Bond Beter Leefmilieu) Contactpersoon: Wina Roelens (MVG ANRE) Verslaggever: Wim Lameire (MVG ANRE) Aanwezig: Wina Roelens (ANRE), Dirk Van Regenmortel (BBL), Paul De Groote (ATTB), Dries Maes (VITO), Fre Maes (ABVV), Bram Claeys (BBL), Catherine Lootens (Groen Licht Vlaanderen), Herman Raes (Recticel), Kris De Wit (Technigas), Thilde Jacquemyn (Recticel), Lutgarde Neirinckx (Styfabel), Björn van Staeyen (AMINAL), Bernard Wallyn (VHM), Georges Timmermans (CIR), Pol Maes (NAV), Dieter De Lathauwer (FOD Leefmilieu - productbeleid), Roland Debruyne (UBIC), Wim Lameire (ANRE) Verontschuldigd: Bernard Vandermarcke (WenK), Karel Derveaux (KaDee consult), Dirk Verbeeck (provincie Antwerpen), Peter Wouters (WTCB), Hubert David (Eurima), Wim De Groote (e-ster), Guido Claes (Interelectra), Carlo Vandenberghe (BIAC), Nicole Lens (Agoria) 1. Korte schets van het traject Op het startmoment van 6 juni werd er met 75 personen een brainstormsessie gehouden en in kleinere groepen gewerkt. De vele voorstellen werden geclusterd, en de uit de onderwerpen waaraan het meest belang werd gehecht, zijn 3 werkgroepen ontstaan: Klimaatkansen voor de bouwsector (Werkgroep 1): Hoe maken we de bouwsector partner in de energiebesparing?: vernieuwing, betrokkenheid verhogen, optillen van actoren door middel van erkenning, label, certificaat, opleiding Slimme overheidsingrepen (Werkgroep 2): Hoe kan de Vlaamse overheid de markt aanzwengelen? EPB toepassen op elke renovatie, reglementeren van het maximale verbruik van toestellen, bepaalde apparaten verbieden, controle van de woning (naar analogie met de autokeuring), Slimme financiën (Werkgroep 3): Hoe kan de financieringskloof gedicht worden? Derdebetalersystemen, fiscale aftrekbaarheid spreiden over meerdere jaren, premie koppelen aan het E-peil, De verwachtingen zijn hoog gespannen. Het is de bedoeling om tegen september te komen tot een aantal voorstellen tot maatregelen. Deze maatregelen mogen ambitieus zijn, maar ze moeten wel getoetst worden aan haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Deze voorstellen zullen dan voorgelegd worden aan het kabinet. Op deze eerste vergadering van werkgroep 2, zal de problematiek op 2 gebieden worden besproken:

2 Welke relatief eenvoudige ingrepen, haalbare verbeteringen kunnen gemakkelijk worden doorgevoerd (loodgieterswerk)? Welke nieuwe, relatief grote domeinen zouden moeten toegepast worden? Deze 2 vragen zijn eerst in 3 groepen behandeld. Vervolgens werden de resultaten samengebracht en werd er verder gediscussieerd. 2. Relatief eenvoudige ingrepen in het beleid 1. Voorbeeldrol van de overheid De overheid kan strengere energieprestatie-eisen opleggen voor eigen gebouwen en ook kiezen om een percentage innoverende gebouwen op te nemen. Ook zou ze moeten kiezen voor erkende en gecertificeerde aannemers. 2. Volgehouden beleid Lange termijn vooruitzicht van het invoeren van nieuwe regelgeving en verstrengen van bestaande regelgeving (bijv. daling van maximale E-peil) is nodig. Continue daling van het E-peil (b.v. 5 per jaar), zodat er steeds verder moet gegaan worden in de hiërarchische lijst van maatregelen. Zo wordt een globaal traject gevolgd en weet iedereen waar hij/zij aan toe is 3. Controle Er moet voldoende personeel voorzien worden om de energiecertificaten, audits en EPBaangiftes achteraf ook effectief te controleren, in plaats van enkel verder te gaan op de plannen. Voor nieuwe gebouwen zouden er minstens van de moeten gecontroleerd zijn, voor de certificaten (op een totaal van ongeveer ) 4. Afstemming met andere beleidsniveaus - Het is belangrijk dat in Vlaanderen, Brussel en Wallonië dezelfde regels worden gehanteerd. Er wordt zo vermeden dat de industrie steeds verschillende campagnes moet voeren, of op verschillende tijdstippen. Voor de architecten is het dan weer belangrijk dat de software overal kan gebruikt worden. Aangezien België binnenkort het EPB-beleid moet gaan verdedigen bij de Europese Commissie, moet er federaal toch een instantie opgericht worden. Deze moet er dus snel komen en moet de regelgeving in de verschillende gewesten integreren. Kan deze vraag vanuit de Vlaamse overheid gesteld worden? - Betrekken van gemeenten en provincies - afspraken opnemen in de Samenwerkingsovereenkomst. - Integratie op Vlaams beleidsniveau: politiek en administratief moeten alle neuzen in de richting van innovatie in de bouw wijzen 5. Communicatie - Er zou voor bouwheer en architect een leesbare checklist (of draaiboek) moeten komen dat de hiërarchie in maatregelen vastlegt om aan het vereiste E-peil te geraken. - Samenwerking van de overheid met beroepsfederaties rond communicatie van maatregelen en rond bepaalde groepen van technieken. 6. Normering - Verwarmingsinstallaties Doel is effectieve verwarming te introduceren in gans het bouwpatrimonium. Bestaande woningbouw:

3 - De onderhoudsplicht of controle op het rendement van verwarmingsinstallaties kan veel beter (zowel aardgas als stookolie). Ook de overdimensionering van ketels zou hierbij kunnen bekeken worden. - Nieuwe/bestaande installaties moeten getest worden op veiligheidsvoorzieningen. De huidige jaarlijkse keuring van ketels gebeurt niet volgens de regels. De controle van het rendement is meestal slechts een formaliteit. Ook zou het globale systeem moeten gecontroleerd worden in plaats van enkel de ketel. De controleur zou het totaalrendement van de installatie moeten kunnen bepalen, en dit dan verbeteren. In Zwitserland moet het bewijs van onderhoud gevoegd worden bij de belastingsaangifte % van de installaties werken nog altijd op ketelthermostaat en deze blijft dag en nacht op temperatuur. In de controle dient ook de regeling bekeken te worden. (Ver)nieuwbouw In EPB-aangifte bij nieuwbouw zou het benodigde ketelvermogen vermeld moeten worden, en op basis hiervan kan dan een grens gesteld worden aan het maximale vermogen dat men mag installeren. - Energieprestatie-eisen voor alle werken in gebouwen Doel is de bestaande woningbouw in zijn totaliteit proberen te vatten (ook industrie) en energieprestatie-eisen bij elke renovatie: vergunningsplichtige en niet-vergunningsplichtige werken, met of zonder architect. o verbouwing van huis: elk raam dat vervangen wordt 1,6 beglazing Dit kan ook door normen te stellen aan beglazing dat op de Vlaamse markt komt. o ketels: ibid optie is om laagrendementsverwarmingstechnieken niet toe te laten op de markt. - Producten Slechte technieken vinden nog steeds veel te gemakkelijk hun weg naar de eindverbruiker. Er moeten afspraken gemaakt worden met de industrie, zodat alleen nog kwaliteit wordt aangeboden. Er zou een maximaal verbruik, minimumrendement van toestellen via verschillende pistes kunnen vastgelegd worden (subsidies, normen, taks op b.v. gloeilampen, labels, ) Er zou dan een marktverschuiving moeten plaatsvinden naar betere toestellen, zodat de gebruiker verplicht wordt om het betere te nemen. Hierbij wordt opgemerkt dat productnormering een federale materie is en dat fiscale beloning beter werkt dat fiscale bestraffing. Een ander middel is affichage van verbruik van toestellen. Bepaalde producten zoals sommige airco s zouden niet in gewone supermarkten mogen verkocht worden (cfr Zwitserland) omdat het verspilling in de hand werkt en ook de klimaattechnieken zelf geen goed imago bezorgen. 7. Ruimtelijke ordening maatregelen met o.a. zongericht verkavelen 3. Welke nieuwe, relatief grote domeinen zouden moeten toegepast worden? 1. Doorbraak van de lage energiewoningen in bestaand woonpatrimonium In het licht van de Trias Energetica moet in de eerste plaats het energiegebruik verlaagd worden in de bestaande woningbouw. Het probleem met de huidige regelgeving is dat in Vlaanderen eigenaars lang in hun woning leven, en zo de EPB slechts heel geleidelijk tot resultaten zal leiden. Dit proces moet versneld worden. Er moet een markt gecreëerd worden rond energie - audits en energiecertificering.

4 - Grote getrapte bouwpremies moeten gekoppeld worden aan audits en deze moeten hoog genoeg zijn opdat ze een incentive zouden vormen om een audit te laten uitvoeren. De beste maatregelen moeten de hoogste premie krijgen; en wel in deze volgorde: bouwschil, oriëntatie, isolatie, beglazing, verwarmingsketel, zonneboiler. Het systeem kan ingebed worden in de Vlaamse wooncode. Eén en ander kan ingebed worden in een verplichte meerjaarlijkse keuring van de woning waarin naast energie ook facetten van veiligheid, energie, gezondheid, worden opgenomen. Dit zal een meerjaarlijkse audit en advies vragen. - Qua ondersteunende aanpak kan een voorbeeld worden genomen aan het Duitse systeem voor energierenovatie van woningen. De kostprijs voor het aankopen van propere lucht uit het buitenland, kan als startgeld voor de overheid dienen. De markt van de renovatie zal dan leiden tot meer tewerkstelling en op termijn krijgen we een zelfbedruipend systeem. De kosten van de premies worden dan immers opgevangen door de dalende werkloosheid. 2. Gedrag Via het EPB-besluit worden gebouwen en installaties nu reeds gereglementeerd. Om Kyoto te halen is echter een grondige mentaliteitswijziging bij de bevolking, de gebruikers nodig en hiervoor is in EPB uiteraard niets voorzien. Gezien het relatief kleine aantal nieuwbouwwoningen en renovaties per jaar, is een gedragswijziging op korte termijn de enige manier om de CO 2 -uitstoot terug te dringen. Om dit te bereiken worden volgende zaken voorgesteld: - Grootschalige consumentenacties. Kleinschalige acties zoals klimaatwijken brengen wel een mooie besparing per gezin met zich mee, maar dienen breder opgezet te worden. - Continue, duidelijke, transparante een laagdrempelige meting/monitoring van het verbruik mogelijk maken voor gebruikers. Het gemeten verbruik zou dan vergeleken moeten worden, zowel met het eigen verbruik in het verleden, als met het huidige verbruik van een standaardwoning 3. Andere deelmaatregelen - Commissioning van huizen: keuring bij oplevering Er zou een algemene keuring bij oplevering moeten komen, zoals die nu bestaat bij het aansluiten op het elektriciteitsnet. In Nederland gebeurt dit door aparte experten. Dit zou in Vlaanderen ook kunnen door de auditeurs die certificaat gaan uitvoeren. De taak zou ook kunnen uitgevoerd worden door verslaggevers. Eventueel door taakuitbreiding van verslaggever zodat gebouw niet enkel in theorie (berekend) maar ook in de praktijk (geïnstalleerd) energiezuinig is. - Opleiding experten Er is momenteel een lacune voor echte energie-experts. Met de cursus van EAP-procedures, ben je nog geen energie-expert. In Wallonië eist men hiervoor burgerlijk ingenieurs of ingenieur-architechten met vijf dagen cursus. Er is een langere opleiding nodig waarbij stages en praktijkervaring moeten mee ingenomen worden. Opmerkingen -)Responsable energie pakket uit Wallonië overnemen. -)Ontwerpers van grote gebouwen denken nog te traditioneel, automatisch overal koeling -)trapsgewijs facturen: als daling in verbruik gevolg is van investeringen -)Energieleverancier moet de veel-verbruikers van hun hoge verbruik op de hoogte stellen

5 -) We moeten af van het hokjesdenken. Veel ontwerpers plaatsen standaard een extra koelunit voor een server, in plaats van eerst mogelijkheden van (buiten-)luchtkoeling te onderzoeken. -) Nagaan welke maatregelen in het buitenland genomen worden Besluit: warme oproep om vanuit de eigen expertise, eigen kanalen goede voorbeelden uit het buitenland door te geven!

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Vlaamse overheid ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Goedgekeurd door de Vlaamse regering 20/07/2006 Vragen naar: An Saye an.saye@lin.vlaanderen.be 02 553 80 38 Inhoudstafel

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

. Kortom, met een investering in een goede verwarmingsinstallatie

. Kortom, met een investering in een goede verwarmingsinstallatie DEEL 1: ONDERHOUD P 4 DEEL 2: VERWARMINGSAUDIT & VERVANGING P 8 VAN DE KETEL DEEL 3: PREMIES P 12 DEEL 4: ENERGIERENOVATIEPROGRAMMA P 13 2 Een comfortabel warm huis, zonder hoge stookkosten of gezondheidsrisico

Nadere informatie

NETWERKTAFEL ENERGIE 12 DECEMBER 2008

NETWERKTAFEL ENERGIE 12 DECEMBER 2008 Vlaams Welzijnsverbond vzw Guimardstraat 1 1040 Brussel Tel: 02 511 44 70 Fax: 02 513 85 14 www.vlaamswelzijnsverbond.be post@vlaamswelzijnsverbond.be bank 776-5935071-29 Ondernemingsnr: 466885447 Aanwezig:

Nadere informatie

Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE ENERGIE

Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE ENERGIE BGHM info Afgiftekantoor : 1050 brussel 5 Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 Driemaandelijks informatiemagazine van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Inhoud Krachtlijnen van het advies... 3 Advies... 4

Nadere informatie

Naar een renovatie van het Vlaamse woningbestand. Beschouwingen en inspirerende praktijken

Naar een renovatie van het Vlaamse woningbestand. Beschouwingen en inspirerende praktijken Naar een renovatie van het Vlaamse woningbestand Beschouwingen en inspirerende praktijken Advies 2015/01, 29 januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Woningkwaliteit in Vlaanderen... 5 3. Het

Nadere informatie

Energieplan 03 juli 2013

Energieplan 03 juli 2013 ACTIEPLAN ENERGIE Met dit nieuwe plan, wil de gemeente de positieve elementen van het vorige energieplan versterken en de minder aangepaste maatregelen afschaffen. Deze aanpassingen zijn nodig om een antwoord

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 8 mei 2014

JAARVERSLAG 2013. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 8 mei 2014 JAARVERSLAG 2013 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 8 mei 2014 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Graaf van Loonstraat 15/1 3580 Beringen RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C154 WON13 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 24 februari 2011 2 Commissievergadering nr. C154 WON13 (2010-2011)

Nadere informatie

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012 PV in de Bouw Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking Onderzoeksrapport SMZ2012006 Utrecht, december 2012 Stichting Monitoring Zonnestroom PV in de Bouw (concept) 1 Projecttitel Onderzoeksrapport

Nadere informatie

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 We kozen ervoor om één programma te maken voor alle beleidsniveaus: Europees, federaal, Vlaams en Brussels. Achter elk voorstel

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie 3 April 2010 Meer info : www.leefmilieubrussel.be

Nadere informatie

IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK. Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak

IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK. Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak eenergiezorg IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak 2 Inhoud Inleiding 4 Doelstellingen 5 Voorbeeld actieplan 6 Stap 0 -Kader scheppen voor energiezorg binnen

Nadere informatie

Energiezuinig (ver)bouwen: Dik isoleren of een dure installatie? VIBE-publicatie december 2004. Isoleren of installeren? VIBE vzw - december 2004

Energiezuinig (ver)bouwen: Dik isoleren of een dure installatie? VIBE-publicatie december 2004. Isoleren of installeren? VIBE vzw - december 2004 Energiezuinig (ver)bouwen: Dik isoleren of een dure installatie? VIBE-publicatie december 2004 1 C D/2004/8296/29 v.u.: Herman Remes Statiestraat 115 2600 Antwerpen-Berchem 2 Inhoud ing. Geert Bellens

Nadere informatie

POWER. Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes. Hét vakblad voor de energieprofessional. Duurzame keuzes voor BEN-gebouwen

POWER. Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes. Hét vakblad voor de energieprofessional. Duurzame keuzes voor BEN-gebouwen POWER Hét vakblad voor de energieprofessional Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes Sociale woonwijk Venning te Kortrijk wordt CO 2 -neutraal De uitdaging is om tegen 2021 alle professionals

Nadere informatie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsbrief Energie 2013-2014 Met de Beleidsbrief Energie 2013-2014 worden de basisopties van het Regeerakkoord en

Nadere informatie

Evaluatie van het preventiebeleid van de OCMW's inzake energie

Evaluatie van het preventiebeleid van de OCMW's inzake energie 2009 Evaluatie van het preventiebeleid van de OCMW's inzake energie Inhoud 1. Inleidend deel... 3 1.1 Doel van de studie en context... 3 1.2 Algemene vaststellingen... 4 1.3 Belang van preventie... 8 1.4

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Studie naar kostenoptimale niveaus van de minimumeisen inzake energieprestaties van gebouwen Pagina 2

INHOUDSOPGAVE. Studie naar kostenoptimale niveaus van de minimumeisen inzake energieprestaties van gebouwen Pagina 2 STUDIE NAAR KOSTENOPTIMALE NIVEAUS VAN DE MINIMUMEISEN INZAKE ENERGIEPRESTATIES VAN NIEUWE RESIDENTIËLE GEBOUWEN Jeroen Van der Veken Jan Creylman Toon Lenaerts Kenniscentrum Energie Thomas More Kempen

Nadere informatie

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de inzet en ondersteuning van: Secretariaat-Generaal Benelux European

Nadere informatie

De beste besparing is investeren in energiebesparing

De beste besparing is investeren in energiebesparing Dossier De beste besparing is investeren in energiebesparing All rights reserved by footprintbuilding Dossier van Bond Beter Leefmilieu, WWF, Greenpeace, Passiefhuis-Platform, VIBE, Dialoog, ACV, ABVV,

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN

ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING

Nadere informatie

ENERGIE. Verslag over de staat van het leefmilieu in Brussel 2006 : Energie

ENERGIE. Verslag over de staat van het leefmilieu in Brussel 2006 : Energie ENERGIE 1. Inleiding...2 2. Balans van het eindverbruik van energie...3 2.1. Het gewestelijk eindverbruik...4 3. Acties gericht op een vermindering van het gewestelijk energieverbruik...9 3.1. Reglementaire

Nadere informatie

HANDENVOL MOOIE PERSPECTIEVEN

HANDENVOL MOOIE PERSPECTIEVEN CEBEONEWS DRIEMAANDELIJKS ELEKTROTECHNISCH VAKMAGAZINE 52e jaargang een UITGAVE VAN CEBEO NV. WINTERuITgavE 2013 NR 275 DOSSIER: DE EPB-WETGEVING EN DE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATEUR PROJECT DATANETWERKEN

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

Inforgas. 2 Cerga: waar staat dat nieuwe label voor? 3 Opleiding en bijscholing blijven van hoog niveau. 4 Cerga: een naam van betekenis

Inforgas. 2 Cerga: waar staat dat nieuwe label voor? 3 Opleiding en bijscholing blijven van hoog niveau. 4 Cerga: een naam van betekenis Periodiek Driemaandelijkse info voor de vakman Speciale uitgave Uitgegeven door de Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden, Palmerstonlaan 4, 1000 Brussel Afgiftekantoor Brussel X - P307186 N

Nadere informatie