U/V 33 till. Ovefiissel K 1. Bibliotheek. Nr. IRN ON

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U/V 33 till. Ovefiissel K 1. Bibliotheek. Nr. IRN 3090-38 ON"

Transcriptie

1 U/V 33 till Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Bibliotheek Nr. IRN ON Ovefiissel K 1

2 Errata Pagina 12; in figuur 2 zijn de jaartallen verwisseld. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Postbus ED Arnhem Tel Bibliotheek naam afd. retour paraaf S.V.P. TIJDIG VERLENGEN Tekeningen: N. Eilers, LD Overijssel. Druk: J. Bos, LNO Overijssel. Omslag: das op burcht (foto R.Krekels).

3 i RWS Dir. Oost-Nederland BibliotheeKnr. TGV - 3<5> a DASSEN IN OVERIJSSEL Voorstellen voor de bescherming van de das (Meles meles) en zijn leefomgeving in Overijssel. Door: Marieke Creemer, Rene Krekels en Roel Hoeve. Directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna (Consulentschap Overijssel) Zwolle, September 1991.

4

5 Menigeen zal achter de titel 'Dassen in Overijssel' een vraagteken plaatsen. Er zijn echter nog steeds dassen, zij het in in een gering aantal, in Overijssel te vinden. Meerdere faktoren staan een herstel van de populatie in de weg. Zonder gerichte maatregelen lijkt een verdere groei uitgesloten. Een ontwikkeling die zich voordoet in veel provincies waar dassen hun burchten hebben. Teneinde de populatieafname tot staan te brengen en de groei van de dassenstand te bevorderen, stelde het Ministerie van Landbouw en Visserij in 1982 het 'Beheersoverleg dassen' in. Voor Overijssel zijn de beleidsvoornemens van dit overleg verder uitgewerkt door het 'Dassenberaad Overijssel'. Het voor U liggende Overijsselse dassenbeheerplan geeft aan op welke wijze het beraad de doestellingen wil verwezenlijken. De maatregelen die hiervoor nodig zijn bestaan o.a. uit het treffen van voorzieningen aan wegen en kanalen en het veiligstellen van de leefgebieden van de dassen in Overijssel. De voorgestelde maatregelen kunnen in goed overleg tussen de verschillende organisaties in het landelijk gebied en de verschillende overheden tot stand komen. Er behoeft m.i. geen twijfel over te bestaan dat er op deze manier voor de grootste marterachtige van Nederland ook in Overijssel een gunstig toekomstperspektief ontstaat. Enige haast is bij een zo kleine omvang van de dassenstand zeker geboden. Het parool moet nu dan ook luiden "Geen papier meer, maar concrete maatregelen tot uitvoering brengen". Ik spreek de wens uit dat hier met voortvarendheid aan wordt gewerkt. Drs. R.J. van de Wal, Voorzitter Dassenberaad Overijssel. I l l

6 INHOUD Voorwoord Inhoud Samenvatting III IV VI 1 Dassenbescherming Inleiding Dassenbeschermingsplan in Nederland Dassenberaad Overijssel 3 2 De das, ecologie, verspreiding en bedreiging De ecologie van de das Verspreiding in Nederland Verspreiding in Overijssel Bedreigingen 16 3 Beleid en dassenbescherming Internationaal beleid Nationaal beleid 24 * Notitie Dassenbeheersbeleid * Evaluatienotitie Dassenbeheersbeleid * Natuurbeleidsplan * Tweede Structuurschema verkeer en vervoer 3.3 Provinciaal beleid 27 * Natuurbeleidsplan Overijssel * Streekplannen 3.4 Gemeentelijk beleid 28 * Bestemmingsplannen * Landschapsplannen 3.5 Partikulier beleid 29 * Beheersplannen * Wildbeheerplannen * Bosbeheersplannen 4 Maatregelen en instrumentarium Maatregelen 32 * Bescherming van de das als individu * Bescherming van de burchten * Bescherming van de leefgebieden 4.2 Wettelijk instrumentarium Financieel instrumentarium 43 IV

7 5 Resume 46 6 Maatregelen in Overijssel Inleiding Bestaande fauna-voorzieningen Het Reestdal (Gemeente Staphorst) Overige knelpunten in het Reestdal (Gem. Staphorst) Het Reestdal (Gemeente Avereest) Uitwisseling met Drenthe Verbinding Reestdal - Overijsselse Vechtgebied Het Overijsselse Vechtgebied De Sallandse Heuvelrug (zuidelijk deel) De Lemelerberg en de Hellendoornseberg Twente en de uitwisseling met Duitsland Uitwisseling met Gelderland 67 7 Herintroduktie van dassen Herintroduktie algemeen Herintroduktie in Overijssel 69 8 Aktieplan 70 Geraadpleegde Bijlagen literatuur 72 Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Duitse samenvatting Samenstelling Dassenberaad Overijssel Knelpunten-overzicht Reestdal Kostenschema dassenvoorzieningen Koncept-model Algemene Politie Verordening Streek- en bestemmingsplannen Overijssel V

8 SAMENVATTING De dassenstand heeft het de laatste jaren zwaar te verduren gehad. Aan het begin van deze eeuw kwamen dassen in grote delen van ons land nog algemeen voor. In 1960 werd hun aantal op slechts 2200 geschat en in 1980 kwamen de tellingen niet verder dan 1400 individuen. In Overijssel ging het de das niet veel beter af als in de rest van Nederland. Vroeger kwamen dassen algemeen voor op o.a. de Sallandse heuvelrug, in Twente en het Reestdal. In 1980 was de das bijna uitgestorven in Overijssel, alleen in het Reestdal waren nog enkele belopen burchten aanwezig. BEDREIGINGEN De achteruitgang was tot de jaren '60 voornamelijk te wijten aan stroperij en het vernielen van burchten wegens vermeende schade aan eigendommen. Tegenwoordig krijgen andere problemen de overhand. Deze problemen hangen samen met het feit dat voor het overleven van de das niet alleen de individuele das bescherming nodig heeft maar ook zijn leefgebied. Burchtlokaties, fourageergebieden en de verbindingen hiertussen zijn van wezenlijk belang. Een direkte bedreiging vormen de verkeerswegen en, met name in Overijssel, de vaarwegen. Indirekt zorgen de wegen en kanalen voor versnippering van de leefgebieden. Het verdwijnen van de huidige en potentiele leefgebieden en de verslechtering van de kwaliteit van het leefmilieu zijn eveneens sterke, indirekte bedreigingen voor de dassen, nu en in de toekomst. De slechte vooruitzichten voor de dassenstand betekende niet alleen het mogelijke verlies van de grootste vertegenwoordiger van de marterachtigen in Nederland. De afname is tevens een indikatie voor de achteruitgang van het leefgebied van de das: het kleinschalige kultuurlandschap, met een grote variatie aan andere zoogdieren, vogels, amfibieen, insekten en planten. BEHEERSOVERLEG DASSEN Reden genoeg voor het Ministerie van Landbouw en Visserij om in 1982 het Beheersoverleg Dassen te starten. De beleidsaanbevelingen van dit overleg zijn in de 'notitie inzake het dassenbeheersbeleid' verwerkt en in 1985 door de Tweede Kamer unaniem ondersteund. Voor periodes van vijf jaar zijn doelstellingen voor het dassenbeheer geformuleerd: 1984 tot 1989: afname van het dassenbestand tot staan brengen en initieren van herintroduktie tot 1994: populatiegroei, areaaluitbreiding en het VI

9 met elkaar verbinden van deelpopulaties tot 1999: realiseren van een totaal, samenhangend areaal met optimale dichtheden en een maximale bescherming. Het in 1990 verschenen Natuurbeleidsplan waarin de das als aandachtssoort wordt genoemd, vormt het kader voor het toekomstige dassenbeheersbeleid. DASSENBERAAD OVERIJSSEL De Overijsselse dassenstand kent sinds 1980 een lichte vooruitgang. De tweede fase-doelstelling 'populatiegroei, areaal-uitbreiding en het onderling verbinden van deelpopulaties' lijkt daarmee voor Overijssel een ambitieuze, maar te rechtvaardigen doelstelling. Het Dassenberaad Overijssel werd in 1987 opgericht en onderzoekt de mogelijkheden om deze doelstelling te realiseren. De overleggroep bestaat uit vertegenwoordigers van: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Consulentschap Natuur, Bos, Landschap en Fauna, afd. Overijssel, voorzitterschap), Bosgroep Salland/Twente, Koninklijke Jagersvereniging (afdeling Overijssel), Landbouwschap (Gewestelijke Raad voor Overijssel), Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat (directie Overijssel), Staatsbosbeheer (Terreinbeheer), Stichting Het Overijssels Landschap, Vereniging Das en Boom en Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Een van de resultaten van het Dassenberaad is het voor u liggende dassenbeschermingsplan. In het plan worden ontwikkelingen van de dassenpopulaties in Overijssel aangegeven. Knelpunten met betrekking tot de soort en zijn leefgebied worden gesignaleerd en mogelijke oplossingen aangedragen voor behoud en herstel van een sterke Overijsselse dassenpopulatie. Het beschermingsplan heeft de volgende uitgangspunten: 1. Naast bescherming van de soort is een goed beheer van het leefgebied noodzakelijk. Soortenbeheer en biotoopbeheer gaan samen! 2. In eerste instantie wordt de nadruk gelegd op bescherming van bestaande populaties en het scheppen van mogelijkheden voor uitbreiding. 3. Herintroduktie is een maatregel om vestiging in geschikte, niet door dassen bewoonde gebieden, te bevorderen. Hiervoor komen veelal gebieden in aanmerking die van oudsher door dassen werden bewoond. De oorzaken voor het verdwijnen van de das uit het gebied moeten eerst worden opgelost. 4. De huidige afwezigheid van de das in een potentieel leefgebied mag het treffen van voorzieningen niet bij VII

10 voorbaat uitsluiten. Andere diersoorten kunnen namelijk op voorhand al gebruik maken van deze voorzieningen! DASSEN EN BELEID Beleid ter ondersteuning van de dassenbescherming is te vinden op verschillende niveau's. Op internationaal niveau zijn de Konventie van Bern en de EG-Habitatrichtlijn van belang. De eerder genoemde Notitie inzake het dassenbeheersbeleid, de daaruit voortkomende evaluatienotitie's en het Natuurbeleidsplan, een invulling van het natuur en soortenbeleid voor de periode , bieden vanuit het nationale beleid perspectief voor de dassenbescherming. Het provinciaal beleid kan met name in de provinciale uitwerking van het Natuurbeleidsplan en de Streekplannen een dasvriendelijke invulling krijgen. De uitwerking van deze plannen is o.a. mogelijk binnen het kader van landinrichtingsprojekten. Gemeenten kunnen in hun bestemmingsplannen en landschapsplannen meewerken aan de bescherming van dassen en hun leefgebieden. Partikuliere instanties kunnen bij de planvorming voor gebieden eveneens rekening houden met de belangen van de das. Instanties zoals de Stichting Het Overijssels Landschap, de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, wildbeheereenheden, landgoedeigenaren en partikulieren kunnen, en werken al, direkt mee aan de bescherming van de das in Overijssel. Bij de uitwerking van beheers-, wildbeheer- en bosbeheerplannen kan een direkte invulling worden geven aan enerzijds de algemene natuurkwaliteit en anderzijds de specifieke maatregelen voor de dassenbescherming in Overijssel. MAATREGELEN Bescherming van dassen is pas zinvol indien maatregelen worden getroffen voor zowel de individuen, als de burchten en de leefgebieden. Naast planologische maatregelen is een breed draagvlak voor de uitvoering van de gewenste maatregelen van belang. Voorlichting en overleg met ondermeer grondgebruikers, zoals landbouwers en landgoedeigenaren, zal het dassenbeleid dan ook ten goede komen. Voorz ieningen Slachtoffers en de aanwezigheid van dassenwissels in de nabijheid van wegen zijn duidelijke aanwijzingen voor het treffen van maatregelen. Slachtoffers kunnen worden voorkomen door het aanleggen van voorzieningen zoals tunnels onder wegen en fauna-uittreedplaatsen in kanalen. Rasters en beplanting zorgen voor de geleiding

11 naar deze fauna-voorzieningen. Burchtlokaties Veiligstelling van burchten is het meest gewaarborgd door aankoop van de burchtlokatie of het afsluiten van beheers- en gedoogovereenkomsten. De planologische veiligstelling van de burchten kan in gemeentelijke bestemmingsplannen worden vastgelegd. Als aanvullende mogelijkheid kan een gemeentelijke Algemene Politie Verordening zorgen voor het behoud van de dassenburchten in de gemeente. Huidige leefgebieden De bescherming van de huidige leefgebieden zal zich moeten richten op behoud, het juiste beheer en het tegengaan van versnippering. Extensief graslandbeheer brengt de nodige variatie in het voedselaanbod. Kleine landschapselementen, zoals houtsingels, struweel en poelen, vergroten het voedselaanbod en zorgen tevens voor geleiding en dekking in het landelijk gebied. Het afsluiten van beheersovereenkomsten of het aankopen van leefgebieden is de beste manier om deze maatregelen uit te voeren. Een planologische veiligstelling is daarvoor een noodzakelijke basis. Versnippering van de huidige en potentiele leefgebieden treedt op door de toenemende verstedelijking en de aanleg van wegen en kanalen. De gewenste uitwisseling binnen en tussen deelpopulaties wordt hierdoor onmogelijk gemaakt. Sterftebeperkende voorzieningen aan wegen en kanalen kunnen hier eveneens verbetering in brengen. Nieuwe leefgebieden Uitbreiding van leefgebieden vindt plaats langs verbindingszones. Het vroegtijdig signaleren van het 'dichtslibben' van deze zones in het landelijk gebied, door stadsuitbreiding of de aanleg van wegen en kanalen, is noodzakelijk om de doeistellingen van het dassenbeleid te verwezelijken. Uitbreiding is mogelijk naar oude leefgebieden. Hierbij kunnen de landgoederen in Overijssel een belangrijke plaats innemen. Herintroduktie is daarbij een middel om de relatief trage verspreiding van dassen te stimuleren in kansrijke gebieden. Landinrichtingsprojekten vormen, door hun integrale karakter, een goed kader voor de realisatie van bovengenoemde maatregelen, die niet alleen voor de das maar ook voor andere dieren en planten van belang zijn. Aanvullende maatregelen bestaan uit voorlichting aan mensen die in hun dagelijkse werk te maken hebben met IX

12 dassen en dassenbescherming. Kennisvermeerdering en de vorming van een breed maatschappelijk draagvlak is mogelijk door het opzetten van een netwerk van informanten, die de dassenstand volgen en jaarlijks de ontwikkelingen evalueren. INSTRUMENTARIUM De das is momenteel ondergebracht bij de Jachtwet. Waarschijnlijk wordt hij ondergebracht bij de Natuurbeschermingswet. Daarnaast zijn enkele andere wetten, zoals de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Landinrichtingswet, van belang voor de dassenbescherming. Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer een Visserij heeft financiele middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Natuurbeleidsplan, waarin de das als 'aandachtssoort' wordt genoemd. Een gedeelte van deze gelden zal door de Provincie Overijssel worden besteed voor de provinciale invulling van het Natuurbeleidsplan. Partikulieren kunnen subsidies verkrijgen voor hun aandeel in de dassenbescherming. Partikuliere natuurbeschermingsorganisaties, gebruikers van gronden, jachthouders, gemeenten en vrijwilligersgroepen kunnen hierop aanspraak maken. OVERIJSSEL De maatregelen voor de bescherming van de dassen in Overijssel zijn geprojekteerd op de verschillende regio's. Het Reestgebied (Gemeenten Staphorst en Avereest) heeft bij de nadere invulling van het dassenbeheer eerste prioriteit. De knelpunten in dit gebied, met de grootste populatie in Overijssel, zijn gedetailleerd in kaart gebracht. De mogelijkheden voor uitwisseling tussen de verschillende (potentiele) leefgebieden binnnen Overijssel, zijn eveneens uiteengezet. Uitwisseling met dassenpopulaties buiten de provincie biedt eveneens mogelijkheden. De dassen aan de Drenthse en Overijsselse zijde van de Reest zijn als een populatie te beschouwen. Indien uitwisseling mogelijk wordt en het gebied op de juiste manier wordt beheerd, kan zich hier een sterke populatie ontwikkelen. De relatief rijke dassengebieden in het grensgebied met Gelderland kunnen bijdragen aan de bevolking van oude leefgebieden in Overijssel. Bevolking van oude leefgebieden in Twente is mogelijk vanuit Duitsland. In Twente zullen de knelpunten, het Twentekanaal en de verkeerswegen, dan wel struktureel moeten worden opgelost. Overleg met Duitse instanties zal de weg moeten vrijmaken voor een veilige migratie vanuit Duitsland.

13 AKTIEPLAN Voor de uitvoering van de voorgestelde maatregelen is een aktieplan opgesteld. Het Dassenberaad geeft daarin aan op welke wijze een verdere groei van de dassenpopulatie in Overijssel te bereiken is. De vroegere verspreiding en 'Dassen in Overijssel' gelden daarbij als leidraad. De uitgangspunten voor het te voeren beleid zijn: - bewoonde burchtlokaties aktief beschermen - bescherming van de huidige leefgebieden - uitwisseling en verspreiding mogelijk maken - potentiele leefgebieden voor dassen geschikt maken Het Dassenberaad Overijssel zal zich inzetten voor de uitvoering van de volgende aktiepunten: 1) De in het beschermingsplan genoemde knelpunten nabij de bestaande burchtlokaties worden in de periode opgelost. 2) Een jaarlijkse inventarisatie van de belopen burchten geeft inzicht in de uitwerking van het gevoerde beleid. 3) Nieuwe burchtlokaties worden adequaat en snel veiliggesteld door het afsluiten van beheersovereenkomsten of aankoop. Knelpunten in deze leefgebieden worden door NBLF geinventariseerd. 4) Het belang van de das en de bescherming van zijn leefgebieden zal bij alle vormen van ruimtelijk beleid naar voren worden gebracht. 5) Voorlichting zal worden gegeven aan de provinciale en gemeentelijke overheden, waterschappen, boerenstandsorganisaties, wildbeheereenheden, grondeigenaren en partikuliere natuurbeschermingsorganisaties. 6) Herintroduktie zal op korte termijn in het Reggedal plaatsvinden. Onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden voor herintroduktie van dassen in het DInkel- en Buursedal. Het tot uitvoer brengen van dit aktieplan berust bij meerdere organisaties. In een overzicht zijn bij de verschillende aktiepunten de meest betrokken instanties vermeld. XI

14

15 1 DASSENBESCHERMING 1.1 Inleiding De das (Meles meles) is een van de meest bedreigde zoogdieren in ons land. Aan het begin van deze eeuw kwam de das nog algemeen voor in ons land. De dassenstand is echter sterk in aantal teruggelopen en het verspreidingsareaal is afgenomen (figuur 1). In 1960 werd het aantal dassen op slechts 2200 geschat en in 1980 was dit aantal afgenomen tot 1400 individuen (Wiertz en Vink, 1983). Figuur 1: de achteruitgang van de dassenstand tussen 1900 en 1960 (Dirkmaat, 1988). De negatieve ontwikkelingen rond de das betekenen niet alleen de achteruitgang van een van de Nederlandse zoogdieren. Ook zijn leefomgeving, het kleinschalig kultuurlandschap, wordt bedreigd. Hierdoor worden een groot aantal andere dier- en plantesoorten die voorkomen in dit type landschap eveneens bedreigd. De bescherming van het leefgebied van de das zal daarom niet alleen ten goede komen aan de das maar ook aan andere zoogdieren (o.a. wezel, hermelijn en vleermuizen), vogels (o.a. patrijs, ortolaan, grasmus en kerkuil), reptielen, amfibieen, insekten en planten. 1

16 De variatie in een kleinschalig landschap komt ook vlinders zoals dit geelsprietdikkopje ten goede (foto R. Krekels). 1.2 Dassenbescherming In Nederland In 1982 is het Beheersoverleg Dassen ingesteld met als doel de dassenpopulaties te behouden en te herstellen en de onderlinge samenhang tussen deelpopulaties te verbeteren. De beleidsaanbevelingen zijn door het Ministerie van Landbouw en Visserij (1984) verwerkt in een 'notitie inzake het dassenbeheersbeleid', waarmee het dassenbeschermingsbeleid werd vastgelegd. In 1985 werd de notitie unaniem door de Tweede Kamer ondersteund. In deze notitie is een meerjarenplan opgenomen voor de praktische uitwerking van het dassenbeheer. De gefaseerde uitwerking kent periodes van vijf jaar met een eigen doelstelling: 1984 tot 1989: afname van het dassenbestand tot staan brengen en initieren van herintroduktie tot 1994: populatiegroei, areaaluitbreiding en het met elkaar verbinden van deelpopulaties tot 1999: realiseren van een totaal, samenhangend areaal met optimale dichtheden en een maximale bescherming. De eerste planperiode ( ) is inmiddels verstreken. Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft het dassenbeheersbeleid geevalueerd. De evaluatienotitie aan de Tweede Kamer geeft aan dat de dassenstand in grote delen van het land sinds 1980 een stabilisatie vertoont. 2

17 Voor een groei van de bestaande populaties en het met elkaar verbinden van deelpopulaties, zal de komende 5 jaar het dassenbeheersbeleid intensief worden voortgezet. Op verschillende beleidsniveau's is een verdere intensivering mogelijk: * De overheid kent een hoge prioriteit toe aan het behoud van de das in Nederland. De das wordt als aandachtssoort genoemd in het Natuurbeleidsplan (NBP)(Regeringsbeslissing deel d, 1990). Het NBP vormt het kader voor het toekomstig dassenbeheersbeleid. * Veel instanties en partikulieren kunnen meewerken aan het behoud van de das, vanuit reguliere taken of vanuit vernieuwend beleid: rijksdiensten, provincies, gemeenten, natuurbeschermingsorganisaties waterschappen, landbouworganisaties, landinrichtingskommissies, wildbeheereenheden, landgoedeigenaren en agrariers. 1.3 Dassenberaad Overijssel * Het dassenbelang kan worden opgenomen in beslissingen en besluitvormingsprocessen zoals in de ruimtelijke ordening en milieu-effektrapportages. De praktische uitwerking van het dassenbeheersbeleid vindt in eerste instantie plaats op provinciaal niveau. Het provinciale consulentschap Natuur, Bos, Landschap en Fauna (NBLF) van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij neemt daarbij het voortouw. In Overijssel is in 1987 het Dassenberaad Overijssel opgericht. Dit beraad fungeert als een gespreksplatform waarin overheidsinstanties en partikuliere belangengroepen zitting hebben (zie voor de samenstelling bijlage 2). Een van de resultaten van het Dassenberaad is het voor u liggende beschermingsplan 'Dassen in Overijssel'. Een papieren plan in de rij van velen? En dan nog wel met betrekking tot een soort, is dat nu nodig? Het antwoord hierop is bevestigend. Veel plante- en diersoorten worden in hun voortbestaan bedreigd. Direkte maatregelen gericht op soorten komen grotendeels voort uit (inter)nationale verplichtingen (o.a. de Konventie van Bern). De direkte resultaten hiervan zijn echter niet toereikend. Het is van belang dat naast bescherming van de soort ook mogelijkheden worden geboden voor specifiek biotoopbeheer en het opheffen van konkrete knelpunten. Het ontwikkelen van soortbeschermingsplannen kan een manier zijn om deze punten te evalueren en nader uit te werken voor een bepaalde regio. Een provinciaal soortbeschermingsplan kan als uitgangspunt dienen voor 3

18 het beleid van regionale en lokale overheden en kan tevens richting geven aan planologische ontwikkelingen. Uitgangspunten De dassenstand in Overijssel kent sinds 1980 een lichte vooruitgang. De tweede fase-doelstelling 'populatiegroei, areaal-uitbreiding en het onderling verbinden van deelpopulaties' lijkt daarmee voor Overijssel een ambitieuze, maar gerechtvaardigde doelstelling. In het beschermingsplan worden ontwikkelingen van de dassenpopulaties in Overijssel aangegeven. Knelpunten met betrekking tot de soort en zijn leefgebied worden gesignaleerd en mogelijke oplossingen aangedragen voor behoud en herstel van een sterke Overijsselse dassenpopulatie. Het plan is voor relevante delen van Overijssel nader uitgewerkt. Het accent ligt op de belangrijke dassenpopulatie in het Reestgebied, in de gemeenten Staphorst en Avereest. Het is van het belang dat de uitwerking van het dassenbeschermingsplan geent is op eenduidige uitgangspunten. Prioriteiten moeten in het beleid worden gesteld en een konkreet plan is nodig, waarmee de betrokken instanties, beleidsuitvoerders, eigenaren/ grondgebruikers en burgers uit de voeten kunnen. Een nauwe samenwerking, goed overleg en een duidelijke betrokkenheid ten aanzien van dassenaangelegenheden zal een positieve invloed hebben op het behoud van de das in Overij ssel. Het dassenbeschermingsplan stoelt op de volgende uitgangspunten: 1. Naast bescherming van de soort is een goed beheer van het leefgebied noodzakelijk. Soortenbeheer en biotoopbeheer gaan samen! Het gevarieerde leefgebied van de das, de woon- en fourageergebieden en verplaatsingsroutes binnen het territorium zijn als en eenheid te beschouwen. Het is tevens van belang de routes voor uitwisseling tussen de deelpopulaties en herkolonisatie, op de juiste manier in te richten en te beheren. 2. Besluitvorming over het treffen van voorzieningen (biotoopverbetering en sterftebeperking) wordt gekenmerkt door een afwegingsproces. De huidige afwezigheid van de das in een potentieel leefgebied mag daarbij niet tot een negatief oordeel leiden. Andere diersoorten kunnen op voorhand al gebruik maken van deze voorzieningen!

19 3. Gezien de financiele beperkingen moeten er keuzes worden gemaakt. In eerste instantie wordt de nadruk gelegd op bescherming van bestaande populaties en het scheppen van mogelijkheden voor uitbreiding. Voor deze uitbreiding heeft de direkte omgeving van bestaande populaties prioriteit boven geschikte, maar geisoleerd gelegen gebieden. 4. Bestaande populaties verbreiden zich op natuurlijke wijze, mits de mogelijkheden hiervoor gunstig zijn. Een goed leefgebied en ongestoorde migratiemogelijkheden zijn hiervoor bepalend. Herintroduktie is een maatregel om vestiging in geschikte, niet door dassen bewoonde gebieden, te bevorderen. Hiervoor komen veelal gebieden in aanmerking die van oudsher door dassen werden bewoond. De oorzaken voor het verdwijnen van de das uit het gebied moeten eerst worden opgelost. Na herintroduktie dient het gebied te funktioneren als een schakel in de verspreiding van dassen tussen bestaande en potentiele leefgebieden. Een mannetjes das op zijn burcht (foto R.Krekels). 5

20 2 DE DAS. ECOLOGIE. VERSPREIDING EN BEDREIGING 2.1 De ecologie van de das De das behoort tot de orde der Carnivora (roofdieren) en de familie der Mustelidae (marterachtigen). Andere marterachtigen zijn de otter, boommarter, steenmarter, bunzing, hermelijn en wezel. Dassen hebben een dikke vacht, een wigvormig lichaam en korte, maar krachtige poten, om o.a. mee te graven. Een volwassen das bereikt een lengte van ongeveer een meter, inklusief de staart. De vijf tenen en de nagels van vooral de voorvoet zijn goed zichtbaar bij een pootafdruk. Pootafdruk das otter vos (Bron: Zoogdieren van de Benelux, Lange et al, 1986) De grijze vacht is het resultaat van de kenmerkende opbouw in de haarkleur; aan de basis en aan de top wit, zwart in het midden. Opvallend is de witte kop met de zwarte strepen die doorlopen tot voorbij de ogen. Op afstand is het verschil tussen de beide geslachten moeilijk te zien. Adulte mannetjes zijn groter, hebben een bredere kop, een dikkere nek en een dunnere staart dan de vrouwtjes. Vrouwtjes zijn kleiner en hebben vaak een kortere en minder witte staart. In het donker zien dassen slecht, het gehoor is beter, maar de reukzin is het sterkst ontwikkeld. Vooral met de neus verkennen ze de omgeving, herkennen soortgenoten en speuren ermee naar voedsel. Het is onduidelijk of de das van origine een nachtdier is. Wellicht heeft hij zich in een nachtelijk leven geschikt, gedwongen door menselijke aktiviteiten. Voedselkeuze De das is een omnivoor, een alleseter. Ongeveer 65 % van zijn voedsel bestaat uit regenwormen. Verder eten de dieren alles wat met gemak te bemachtigen en te verorberen is. De keuze is afhankelijk van het seizoen en van de streek. Een greep uit het menu van de das: granen (mais en rogge), eikels, valfruit (appels, peren, pruimen, kersen), bessen, slakken, wespenbroed, bijennesten, insektenlarven, kevers, amfibieen, vogels en eieren. Soms vangt de das kleine zoogdieren: muizen, 6

21 mollen, egels, konijnen. Het gaat dan wel om jonge of zieke/dode oudere dieren, die makkelijk te vangen zijn (Dirkmaat, 1988). Vroeger werd de das bestreden omdat hij schadelijk zou zijn voor de jacht en landbouw. Uit het genoemde menu blijkt echter al dat dassen geen jagers zijn, maar eerder verzamelaars. De schade aan gewassen neemt logischerwij s toe naarmate de variatie in het landschap en daarmee de mogelijke voedselbronnen afnemen. Burchten Overdag brengen dassen de meeste tijd door in een zelf gegraven burcht, ook wel bouw, wrang of eerde genoemd. De verschillende pijpen met een doorsnede van 30 a 40 centimeter vormen een ondergronds netwerk. Enkele gangen komen uit in nestkamers, de ketels, die gestoffeerd zijn met plantaardige materialen; meestal gras, soms ook bladeren, stro of dennenaalden. De uitgegraven grond wordt direkt voor de pijpen afgezet. Aan deze stortbergen is goed te zien of een burcht al dan niet bewoond is. Andere dieren, vos, marter of konijn, maken ook gebruik van de holen van de das. Dassenburcht (foto R.Hoeve). 7

22 Er zijn verschillende typen burchten. Wiertz en Vink (1983) geven vier typen aan: Hoofdburcht: Bijburcht: Zomer- of vluchtburcht: Vluchtpijp: zes of meer pijpen, minimaal drie a vier, met ieder een grote storthoop. Er zijn voor de pijpen ingeslepen wissels te zien en in de omgeving lopen duidelijke wissels. De burcht is vrijwel het gehele jaar bewoond en de jongen worden hier geboren. In dat geval spreken we van een kraamburcht. meestal twee tot vier pijpen met enkele storthopen en ingeslepen wissels. De bijburcht is maar een deel van het jaar in gebruik en er worden geen jongen geboren. vaak kleinere storthopen. Niet meer dan drie maanden in gebruik. Vaak gelegen in of bij een graan- of maisakker. meestal slechts een pijp. Geen storthopen en hooguit een enkele wissel. Vaak gelegen tussen hoofd- of bijburcht en het fourageergebied. Enige terughoudendheid is geboden bij de typering van de burchten. Het aantal pijpen is niet altijd bepalend. Meerdere bezoeken aan de burcht geven pas uitsluitsel over de status van de burcht (mond. med. Vereniging Das en Boom, 1991). Voortplanting De paring kan plaatsvinden tussen februari en oktober. Door een uitgestelde ei-innesteling komt de vrucht niet voor december tot ontwikkeling. Na een draagtijd van acht weken is meestal in februari/maart een worp met twee of drie jongen mogelijk. Vrouwelijke dassen krijgen niet ieder jaar jongen. Een dassenfamilie bestaat in Nederland uit gemiddeld 3,2 dassen (Wijngaarden en Van de Peppel, 1960). Na acht tot negen weken komen de jonge dassen voor het eerst boven de grond, meestal in gezelschap van de ouders. Enkele weken later gaan ze zelfstandig op onderzoek uit. Soms verhuist de familie voor kortere of langere tijd naar een zgn. bijburcht. Deze burcht ligt in de direkte omgeving van de hoofdburcht. In de lente en zomer van het tweede levensjaar verlaten de jongen definitief de ouderlijke burcht (Dirkmaat, 1988). De das is geen snelle verbreider. Vaak vestigen jonge dassen zich in de buurt van de ouderlijke burcht. Zwervende, vaak juveniele dieren, op zoek naar een nieuwe woonplaats, kunnen nog wel eens langere afstanden

Soortenstandaard. Das Meles meles

Soortenstandaard. Das Meles meles Soortenstandaard Das Meles meles Inhoud Inleiding 3 Deel 1 De das 7 1 Informatie over de das 8 1.1 Soortkenmerken 8 1.2 Leefwijze 8 1.3 Voedsel 9 1.4 Beschrijving habitat 10 1.5 Verspreiding 10 1.6 Aantalsontwikkelingen

Nadere informatie

Wie is er bang voor de gladde slang? Beschermingsplan voor de gladde slang in Noord-Brabant

Wie is er bang voor de gladde slang? Beschermingsplan voor de gladde slang in Noord-Brabant Wie is er bang voor de gladde slang? Beschermingsplan voor de gladde slang in Noord-Brabant Datum maart 2006 Colofon Provincie Noord-Brabant Directie Ecologie Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch

Nadere informatie

Faunabeheerplan grofwild FBE Gelderland 2014-2019

Faunabeheerplan grofwild FBE Gelderland 2014-2019 Faunabeheerplan grofwild FBE Gelderland 2014-2019 Faunabeheerplan grofwild FBE Gelderland 2014-2019 ing. G.J. Spek 6 maart 2014 COLOFON Titel rapport Faunabeheerplan grofwild FBE Gelderland Opdrachtgever

Nadere informatie

Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040

Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040 Natuurmonumenten Natuurmonumenten is een vereniging van ruim 880.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Daarom verwerven en beheren we natuurgebieden het zijn er inmiddels

Nadere informatie

Doorstart van het Nederlandse Korhoen? Oorzaken van achteruitgang en mogelijkheden voor behoud. H.A.H. Jansman, R. Buij, G.A. de Groot en M.

Doorstart van het Nederlandse Korhoen? Oorzaken van achteruitgang en mogelijkheden voor behoud. H.A.H. Jansman, R. Buij, G.A. de Groot en M. Doorstart van het Nederlandse Korhoen? Oorzaken van achteruitgang en mogelijkheden voor behoud H.A.H. Jansman, R. Buij, G.A. de Groot en M. Hammers Doorstart van het Nederlandse Korhoen? Oorzaken van

Nadere informatie

Over bruggen, over kluizen en over winnen

Over bruggen, over kluizen en over winnen Over bruggen, over kluizen en over winnen Een andere kijk op de maatschappelijke waarden van ontsnippering Tom Brade, Gerben Smid Over bruggen, over kluizen en over winnen Een andere kijk op de maatschappelijke

Nadere informatie

Die zoeken we op! Beschermde planten en dieren in beeld

Die zoeken we op! Beschermde planten en dieren in beeld Die zoeken we op! Beschermde planten en dieren in beeld Die zoeken we op! Beschermde planten en dieren in beeld Voorwoord Voor u ligt Die zoeken we op! Dit boekje geeft een overzicht van de plant- en diersoorten

Nadere informatie

De verwachte ontwikkelingen van de beverpopulatie in Nederland: naar een bevermanagement

De verwachte ontwikkelingen van de beverpopulatie in Nederland: naar een bevermanagement De verwachte ontwikkelingen van de beverpopulatie in Nederland: naar een bevermanagement De verwachte ontwikkelingen van de beverpopulatie in Nederland: naar een bevermanagement Gijs Kurstjens Freek Niewold

Nadere informatie

Meer doen in minder gebieden. Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen

Meer doen in minder gebieden. Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen Meer doen in minder gebieden Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen Meer doen in minder gebieden Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen 1 Inhoud bladzijde 1

Nadere informatie

Gemeente Dinkelland Bestemmingsplan Buitengebied 2010

Gemeente Dinkelland Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Gemeente Dinkelland Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Gemeente Dinkelland Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Code 04-12-02 / 18-02-10 GEMEENTE DINKELLAND 04-12-02 /18-02-10 BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED

Nadere informatie

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor m.e.r.-beoordeling Definitief Opdrachtgever: Bestuurscommissie Dwingelderveld Grontmij Nederland bv Assen,

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Motivatie voor schadebestrijding. Een onderzoek naar de motivatie van jagers en grondgebruikers voor beheer en schadebestrijding

Onderzoeksrapport. Motivatie voor schadebestrijding. Een onderzoek naar de motivatie van jagers en grondgebruikers voor beheer en schadebestrijding Onderzoeksrapport Motivatie voor schadebestrijding Een onderzoek naar de motivatie van jagers en grondgebruikers voor beheer en schadebestrijding 10 april 2013 1 Colofon Opdrachtgever: Faunafonds Titel:

Nadere informatie

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld omgevingsvergunning Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Inhoudsopgave Ruimtelijke onderbouwing 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Verslag Workshop WOLVEN in Nederland

Verslag Workshop WOLVEN in Nederland Verslag Workshop WOLVEN in Nederland Waarom een dag over wolven in Nederland? Chris Braat, FREE Nature. De aanleiding zijn de wolven zelf! Het verspreidingsgebied van de wolf groeit en Nederland komt binnen

Nadere informatie

2000-2015. vastgesteld door de gemeenteraad van Geldermalsen op 28 september 1999 (besluitnr. 17)

2000-2015. vastgesteld door de gemeenteraad van Geldermalsen op 28 september 1999 (besluitnr. 17) STRUCTUURVISIE GELDERMALSEN vastgesteld door de gemeenteraad van Geldermalsen op 28 september 1999 (besluitnr. 17) Gemeentehuis Geldermalsen Kuipershof 2 0345-586.611 Nieuwe Gracht 25 3512 LC Utrecht (t)

Nadere informatie

De komst van de wolf (Canis lupus) in Nederland

De komst van de wolf (Canis lupus) in Nederland Alterra is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is To explore the potential of nature to improve the quality of life. Binnen Wageningen

Nadere informatie

LESSEN VAN TWEE DECENNIA KORENWOLFBELEID

LESSEN VAN TWEE DECENNIA KORENWOLFBELEID LESSEN VAN TWEE DECENNIA KORENWOLFBELEID Naar verbindend natuurbeleid Marianne Schuerhoff en Arjan Ruijs 3 maart 2015 Inhoud Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 6 2 Twee decennia korenwolfbeleid

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Rijnbandijk 163 te Maurik GEMEENTE BUREN

Ruimtelijke Onderbouwing Rijnbandijk 163 te Maurik GEMEENTE BUREN Ruimtelijke Onderbouwing Rijnbandijk 163 te Maurik GEMEENTE BUREN Planstatus: ontwerp (definitief) Datum: 19 november 2012 Contactpersoon Buro SRO: M. de Weerd E. Marsman Kenmerk Buro SRO: SR120063 3 Buro

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Rijnbandijk 163 te Maurik GEMEENTE BUREN

Ruimtelijke Onderbouwing Rijnbandijk 163 te Maurik GEMEENTE BUREN Ruimtelijke Onderbouwing Rijnbandijk 163 te Maurik GEMEENTE BUREN Planstatus: ontwerp (definitief) Datum: 19 november 2012 Contactpersoon Buro SRO: M. de Weerd E. Marsman Kenmerk Buro SRO: SR120063 3 Buro

Nadere informatie

PAS OP: OVERSTEKEND WILD! AANRIJDINGEN MET REEËN IN UTRECHT. Faunabeheereenheid Utrecht Postbus 870 3900 AW Veenendaal

PAS OP: OVERSTEKEND WILD! AANRIJDINGEN MET REEËN IN UTRECHT. Faunabeheereenheid Utrecht Postbus 870 3900 AW Veenendaal PAS OP: AANRIJDINGEN OVERSTEKEND MET REEËN WILD! IN UTRECHT Faunabeheereenheid Utrecht Postbus 870 3900 AW Veenendaal Tel. 0318 578 565 info@fbeutrecht.nl www.faunabeheereenheid.nl Colofon Vormgeving:

Nadere informatie

PASSENDE BEOORDELING BIJ PLANMER STRUCTUURVISIE EMMEN 2020

PASSENDE BEOORDELING BIJ PLANMER STRUCTUURVISIE EMMEN 2020 PASSENDE BEOORDELING BIJ PLANMER STRUCTUURVISIE EMMEN 2020 GEMEENTE EMMEN - DEFINITIEF- 13 februari 2009 110623/CE9/068/000516 110623/CE9/068/000516 2 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Planonderdelen structuurvisie

Nadere informatie

INITIATIEFNOTA MOOI NEDERLAND

INITIATIEFNOTA MOOI NEDERLAND INITIATIEFNOTA MOOI NEDERLAND MAART 2013 INITIATIEFNEMERS: Lutz Jacobi, Partij van de Arbeid Stientje van Veldhoven, D66 Jesse Klaver, GroenLinks 2 VOORWOORD De initiatiefnemers, Lutz Jacobi van de PvdA,

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Odoorn locatie Zuiderdiep 158 te Tweede Exloermond

Bestemmingsplan Buitengebied Odoorn locatie Zuiderdiep 158 te Tweede Exloermond Bestemmingsplan Buitengebied Odoorn locatie Zuiderdiep 158 te Tweede Exloermond ONTWERP Opdrachtgever: Rapportnummer: RB 10.024 Datum vrijgave: Mei 2012 Opsteller: M. Beek Goedkeuring: H. de Roo Gemeente

Nadere informatie

Toegankelijkheid. 34 3 Recreatie en toerisme 343

Toegankelijkheid. 34 3 Recreatie en toerisme 343 34 3 Recreatie en toerisme 343 Toegankelijkheid Uitgangspunt voor het gebiedsgericht beleid is de toegankelijkheid van het gebied, zowel voor de bewoners als voor de bezoekers. Dit geldt voor rustige vormen

Nadere informatie

Impuls voor implementatie

Impuls voor implementatie Onderzoek naar de Kadernota Faunabeleid bestuurlijke nota en nota van bevindingen Onderzoek naar de Kadernota Faunabeleid bestuurlijke nota en nota van bevindingen Deventer, maart 2014 Voorwoord Faunabeheer

Nadere informatie

Landschap verdient beter! Advies van de Task Force Financiering Landschap Nederland

Landschap verdient beter! Advies van de Task Force Financiering Landschap Nederland Landschap verdient beter! Advies van de Task Force Financiering Landschap Nederland Landschap verdient beter! Advies van de Task Force Financiering Landschap Nederland 4 Landschap verdient beter! Recreatieve

Nadere informatie

december 2013 #100 natuur bos landschap Nr. 100 De wolf komt er aan! thema nummer wolf

december 2013 #100 natuur bos landschap Nr. 100 De wolf komt er aan! thema nummer wolf december 2013 #100 natuur bos landschap Nr. 100 De wolf komt er aan! thema nummer wolf advertenties Bij Kroondomein Het Loo (KDHL) is per 1 juni 2014 de volgende functie vacant: Parkwachter Paleispark

Nadere informatie

VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE

VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE "de KROENEKRAAN" VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE JAARGANG : 23 NUMMER : 3 JULI 2013 1 Z O M E R 2 2 INHOUD - De Trosbosbes een lastige indringer in de Peel 4 6 - Dood doet leven. 7 9 - Greppelsprinkhaan

Nadere informatie

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing?

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Inventarisatie van de mogelijke gevolgen van een herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse datum 12 juni 2012 versie 1 Auteur(s) - Inhoudsopgave

Nadere informatie

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURELE RELATIE TUSSEN MILIEUEFFECTRAPPORTAGE EN BESLUITVORMING VIA HET BESTEMMINGSPLAN 3 2

Nadere informatie