PBO-blad. M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PBO-blad. M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e"

Transcriptie

1 PBO-blad Sociaal- Economische Raad M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e I n h o u d s o p g a v e jaargang 59 8 mei 2009 nummer 30 Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie BEDRIJFSLICHAMEN 2 Productschap Dranken 2 Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel 11 Hoofdbedrijfschap Ambachten 11 Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie BEDRIJFSLICHAMEN 12 Productschap Vis (VIS 3) 12

2 Natuurlijke en rechtspersonen tot wie een ontwerpverordening van de Sociaal-Economische Raad of een bedrijfslichaam zich uitstrekt, kunnen gedurende vier weken bij de betreffende organisatie schriftelijk bedenkingen aanvoeren tegen de in dit Mededelingenblad gepubliceerde ontwerpverordening. BEDRIJFSLICHAMEN Productschap Dranken Ontwerp- Verordening Benaming Gedistilleerde en Zwak gedistilleerde Dranken Productschap Dranken 2009 Verordening. van het Productschap Dranken, houdende regels terzake van de aan de onder het Productschap Dranken op grond van artikel 3 lid 2 onder c van het Instellingsbesluit Productschap Dranken ressorterende ondernemingen op te leggen regels omtrent de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en zwak gedistilleerde dranken; Verordening Benaming Gedistilleerde en Zwak Gedistilleerde Dranken Productschap Dranken Het Bestuur van het Productschap Dranken; gelet op: artikel 93, 95, 100 lid 3, 102 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie; de artikelen 11 en 12 van het Instellingsbesluit Productschap Dranken; gezien: het advies van de Commissies ex artikel 5 lid 1 onder c van het Instellingsbesluit Productschap Dranken; besluit: vast te stellen de navolgende Verordening. Artikel 1. 1 Begripsbepalingen 1. Deze Verordening neemt over de terminologie van de Wet op de bedrijfsorganisatie en van het Instellingsbesluit Productschap Dranken (Besluit van 6 mei 2002, Stb. 264), hierna te noemen Instellingsbesluit. 2. In het bij of krachtens deze Verordening bepaalde wordt voorts verstaan onder: a. gedistilleerde drank: zijnde een alcoholhoudende drank: 1. bestemd voor menselijke consumptie; 2. met bijzondere organoleptische kenmerken en, uitgezonderd de producten eierlikeur en advocaat, zoals vermeld in categorie 41 van Bijlage II van Verordening (EG) 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 met een minimum-alcoholgehalte van 14 procent vol, een minimum- alcoholgehalte van 15 procent vol bevattend; en 2

3 3. is geproduceerd: hetzij rechtstreeks conform artikel 2 lid 1 d) i van verordening 110/2008; hetzij door vermenging van een gedistilleerde drank conform artikel 2 lid 1 d) ii van verordening 110/2008; hetzij door vermenging van ethylalcohol uit landbouwproducten met water; 4. waarvoor in geval van ge- of verbruik hier te lande alcoholaccijns verschuldigd is. Dranken die vallen onder de GN-codes 2203, 2204, 2205, 2206 en 2207 worden evenwel niet als gedistilleerde dranken beschouwd. b. zwak gedistilleerde dranken: alcoholhoudend product met minder dan 15% vol, met uitzondering van eierlikeur en advocaat, behorend tot GN-code 2208 van de EG-verordening van 23 juli 1987, waarvoor in geval van ge- of verbruik hier te lande alcoholaccijns verschuldigd is; c. verzoeting: bewerking waarbij voor de bereiding van gedistilleerde dranken een of meer van de producten worden gebruikt zoals vermeld in Bijlage 1 onder punt 3 van verordening 110/2008; d. ethylalcohol uit landbouwproducten: ethylalcohol met de in bijlage I onder punt 1 van de verordening 110/2008 genoemde eigenschappen; e. distillaat uit landbouwproducten: alcoholhoudende vloeistof verkregen zoals omschreven in bijlage I onder punt 2 van de verordening 110/2008; f. moutwijn: granen eau-de-vie en/of granendistillaat zoals omschreven in verordening 110/2008, bereid door distillatie met een alcoholpercentage van tenminste 46% vol. en ten hoogste 48% vol; g. alcohol-volumegehalte: verhouding tussen het volume zuivere alcohol bij een temperatuur van 20 C dat het betrokken product bevat, en het totale volume van het product bij die temperatuur. h. rijping: bewerking waarbij men in geschikte recipiënten langs natuurlijke weg bepaalde reacties tot stand laat komen waardoor de betrokken gedistilleerde drank organoleptische eigenschappen krijgt die deze voordien niet had; i. verordening 110/2008 : de verordening van de Europese Gemeenschap nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 tot vaststelling van algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1576/89 van de Raad (Pb EG L 039); j. productschap: Productschap Dranken k. secretaris: de door het Bestuur aangestelde secretaris van de Commissie; l. commissie: een orgaan als bedoeld in artikel 88a van de Wet op de bedrijfsorganisatie, hier: de Commissie voor Gedistilleerd ex artikel 5 lid c van het Instellingsbesluit Productschap Dranken. Artikel 2 2 Definities van jenever en korenwijn. 1. Jenever of genever: een gedistilleerde drank die overeenkomstig de bepalingen van categorie 19 van Bijlage II van de verordening 110/2008 wordt verkregen door aromatisering met jeneverbessen (Juniperus Communis) van ethylalcohol uit landbouwproducten en/of moutwijn. Daarnaast mogen als aanvulling worden gebruikt andere natuurlijke aromastoffen als omschreven in artikel 1, lid 2, letter b), onder i) van de Richtlijn 88/388/EEG, en/of aromatiserende preparaten als omschreven in artikel 1, lid 2, letter c), van die richtlijn en/of planten of plantendelen met aromatische eigenschappen; de smaak van de jeneverbes behoeft niet waarneembaar te zijn. Het alcoholgehalte is tenminste 30% vol. 3

4 De benaming kan worden aangevuld met de termen klare, Schiedam(mer), Friesche en Schiedamse. 2. Jonge jenever: een jenever, die: a. bereid is met ethylalcohol uit landbouwproducten en voor minder dan 15% bestaat uit moutwijn; b. kan zijn gezoet tot een maximum van 10 gram suiker per liter; c. kleurloos moet zijn; d. een alcoholgehalte heeft van tenminste 35% vol. De benaming kan worden aangevuld met de termen klare, Schiedam(mer), Friesche en Schiedamse. 3. Oude jenever: een jenever, die: a. bereid is met ethylalcohol uit landbouwproducten en voor minstens 15% bestaat uit moutwijn; b. moet zijn lichtgeel of lichtbruin van kleur; c. kan zijn bijgekleurd met uitsluitend karamel; d. kan zijn gezoet tot een maximum van 20 gram suiker per liter; e. een alcoholgehalte heeft van tenminste 35% vol; f. de organoleptische eigenschappen van de jeneverbes heeft. De benaming kan worden aangevuld met de termen klare, Schiedam(mer), Friesche en Schiedamse. 4. Graanjenever: een jenever, die: a. bereid is met ethylalcohol uitsluitend van granen of producten afkomstig van granen en/of moutwijn; b. kan zijn bijgekleurd met uitsluitend karamel; c. kan zijn gezoet tot een maximum van 20 gram suiker per liter; d. moet zijn kleurloos, lichtgeel of lichtbruin van kleur; e. een alcoholgehalte heeft van tenminste 30% vol. Graanjenever kan worden voorafgegaan door de aanduiding "Friesche" of "Schiedamse". De toevoeging "jonge" of "oude" kan worden gebruikt als bovendien wordt voldaan aan het bepaalde in lid 2 sub a. en c. en d. resp. lid 3 sub a., b. en d., e. en f. 5. De voorzitter van de Commissie kan namens het Bestuur, na een daartoe bij hem schriftelijk ingediend, met redenen omkleed verzoek, ontheffing verlenen voor het vereiste dat jonge jenever kleurloos moet zijn. Over verzoeken tot een dergelijke ontheffing zal door de Commissie Kwaliteit en Wetgeving van de Commissie voor Gedistilleerd schriftelijk advies worden uitgebracht aan de voorzitter. Artikel 3 Korenwijn: een gedistilleerde drank, die: a. bereid is met ethylalcohol uitsluitend van granen en waarvan de alcoholcomponent voor minstens 51% bestaat uit moutwijn en/of tot 70% vol geherdistilleerde moutwijn; b. voor wat betreft aromatisering uitsluitend natuurlijke aromastoffen mag bevatten als omschreven in artikel 1, lid 2 letter b) onder i) van de richtlijn 88/388/EEG en/of aromatische preparaten als omschreven in artikel 1, lid 2 letter c van die richtlijn en/of planten of plantendelen met aromatische eigenschappen; c. kan zijn bijgekleurd met uitsluitend karamel; d. kan zijn gezoet tot een maximum van 20 gram suiker per liter; 4

5 e. moet zijn kleurloos, lichtgeel of lichtbruin van kleur; f. een alcoholgehalte heeft van tenminste 38% vol. Artikel 4 1. De rijping van jenever en/of korenwijn als omschreven in de artikelen 2 en 3, vindt plaats in eikenhouten vaten met een nominaal volume van ten hoogste 700 liter. 2. Als wordt verwezen naar rijping dient deze ten minste één jaar plaats te vinden. 3. Het aantal jaren rijping dient op het etiket van de fles of kruik vermeld te worden. Artikel 5 Voor het rijpen geldt dat degene die hiertoe overgaat een register moet bijhouden met in ieder geval de volgende gegevens: 1. informatie op grond waarvan de jenever en/of korenwijn per recipiënt gedurende de rijping te allen tijde kan worden geïdentificeerd; 2. de datum waarop de rijping begint, dit is de datum waarop de recipiënt, waarin de jenever en/of korenwijn met het oog op de rijping wordt opgeslagen, wordt gevuld; 3. de datum waarop de rijping is beëindigd, dit is de datum waarop de rijping wordt onderbroken danwel definitief wordt stopgezet; 4. de plaats van de rijping; 5. in het voorkomend geval, de datum en de wijze waarop jenever en/of korenwijn onderling tijdens de rijping worden gemengd en/of worden overgestoken van de ene recipiënt naar de andere; 6. indien jenever en/of korenwijn, waarvan de begindatum van de rijping verschilt, onderling worden gemengd, wordt de rijpingsduur van de gemengde jenever en/of korenwijn genoteerd aan de hand van de datum waarop het rijpingsproces van het jongste product in het mengsel is begonnen. Artikel 6 1. Het bepaalde in deze verordening geldt niet voor jenever die conform de bepalingen van verordening 110/2008 is geproduceerd en uit een andere Lid-Staat als aangeduid bij productcategorie 19 van Bijlage III van verordening 110/2008 rechtmatig in het vrije verkeer in Nederland wordt gebracht. 2. Het bepaalde in deze verordening is niet van toepassing op de gedistilleerde dranken welke overeenkomstig de verordening 110/2008 van 15 januari 2008 in Bijlage III onder Andere gedistilleerde dranken en de hierop gebaseerde Europese uitvoerings- en wijzigingsbepalingen, als vruchtenjenevers worden gedefinieerd. Artikel 7 3 Definitie van Advocaat Advocaat: een gedistilleerde drank, geel van kleur, met een alcoholgehalte van ten minste 14% vol, met een suikergehalte van ten minste 150 gram per liter eindproduct en met een zuiver eigeelgehalte van ten minste 140 gram per liter eindproduct, die als kenmerkende bestanddelen ethylalcohol en/of brandewijn, eigeel en, eiwit afkomstig van kippeëieren en suiker bevat, en waaraan aroma's, kleurstoffen en verdikkingsmiddelen kunnen zijn toegevoegd. 5

6 Artikel 8 Voor de beoordeling of advocaat voldoet aan de in artikel 7 gestelde eisen betreffende het minimum alcoholgehalte resp. het minimum gehalte aan zuiver eigeel, moet gebruik gemaakt worden van de analysemethoden zoals beschreven in Verordening (EG) Nr. 2870/2000 tot vaststelling van communautaire referentiemethoden voor de analyse van gedistilleerde dranken. Artikel 9 1. Het is verboden om advocaat te produceren anders dan met inachtneming van de Warenwet. 2. Voor de fabricage van advocaat mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van eigeel en eiwit van eieren, welke onbeschadigd dienen te zijn en voldoen aan de bepalingen van de Verordening (EEG) 1907/90 van de Raad van betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren, alsmede aan de bepalingen van de Verordening (EEG) 1274/91 van de Commissie van 15 mei 1991, alsmede de Richtlijn 89/437 van de Raad van 20 juni 1989 (laatstelijk gewijzigd per 19 december 1991) betreffende hygiëne- en gezondheidsvraagstukken bij de bereiding en het in de handel brengen van eiproducten. Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 4 Overige gedistilleerde en zwak gedistilleerde dranken vieux: een gedistilleerde drank die: - licht- tot donkerbruin van kleur is; - vervaardigd is van ethylalcohol uit landbouwproducten; - aromatische geur- en/of smaakstoffen bevat, welke de drank het aroma van uit wijn gestookt gedistilleerd verlenen; - een suikergehalte kan hebben van maximaal 20 gram per liter; - kleurstoffen mag bevatten; - een alcoholgehalte heeft van ten minste 35% vol; brandewijn: een gedistilleerde drank, die: - nagenoeg kleurloos is; - vervaardigd is van uit ethylalcohol uit landbouwproducten, al dan niet - gezuiverd over actieve koolfilters; - is gedistilleerd over zuurmakende stoffen en/of vruchten of zaden, dan wel met toevoeging van aroma s en/of geur- en smaakstoffen, welke de drank het kenmerkende organoleptische karakter geven; - een suikergehalte kan hebben van maximaal 20 gram per liter; - een alcoholgehalte heeft van ten minste 35% vol. vruchtenbrandewijn: een gedistilleerde drank, die: - vervaardigd is met brandewijn en/of ethylalcohol uit landbouwproducten met de ingrediënten van brandewijn, door middel van distillatie en/of infuus van vrucht(en) en/of vruchten- en plantendelen en/of toevoeging van vruchtensap(pen) en/of een distillaat c.q. extract van vruchten- of plantendelen; - aroma s, kleurstoffen en/of andere geur- en smaakstoffen mag bevatten; - een suikergehalte heeft van minimaal 100 gram per liter; - een alcoholgehalte heeft van minimaal 20% vol; 6

7 Artikel 13 Artikel 14 likorette: een zwak gedistilleerde drank die: - behalve ethylalcohol uit landbouwproducten als kenmerkende bestanddelen suiker bevat en een distillaat en/of infuus en/of extract van vruchten en/of vruchtendelen en/of plantendelen en/of zaden en/of kruiden en/of vruchtensappen en/of melk, room of andere zuivelprodukten; - kleurstoffen en/of andere aroma s en/of geur- en smaakstoffen mag bevatten; - een suikergehalte heeft van minimaal 100 gram per liter; - een alcoholgehalte heeft van ten minste 12% doch minder dan 15% vol. De benamingen van de in artikelen 10 tot en met 12 genoemde gedistilleerde dranken moeten in hetzelfde gezichtsveld vergezeld gaan van de benaming "gedistilleerd" of "gedistilleerde drank", tenzij wordt voldaan aan het bepaalde in verordening 110/2008, in Bijlage II onder categorie 32, in welk geval het woord "likeur" vermeld moet worden. Artikel 15 Wanneer uit de aanduiding van een likorette en vruchtenbrandewijn blijkt, dat deze benaming in het bijzonder verwijst naar een bepaalde vrucht of plant of deel daarvan, dan moet deze in overwegende mate de geur en de smaak van de desbetreffende drank bepalen. Artikel 16 5 Naleving Verordening (EG ) 110/2008 Het is verboden om gedistilleerde dranken aan te duiden, te verkopen, ten verkoop voorhanden te hebben, te koop aan te bieden en/of af te leveren onder de benamingen als genoemd in de verordening 110/2008 en de daarbij behorende overgangsmaatregelen en uitvoeringsbepalingen indien deze dranken niet voldoen aan de in die verordening en de daarbij behorende uitvoeringsverordeningen vermelde definities en voorschriften. Artikel 17 Het is verboden om gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde dranken aan te duiden, te verkopen, ten verkoop voorhanden te hebben, te koop aan te bieden en/of af te leveren onder de in deze verordening genoemde benamingen, indien deze dranken hier te lande zijn bereid en niet voldoen aan de in paragrafen 2, 3 en 4 van deze verordening vermelde productomschrijvingen. Artikel 18 Het is verboden gedistilleerde dranken en/of distillaten met een alcoholpercentage boven de 81% vol en/of pure ethylalcohol in verpakkingen in slijterijen als gereed product respectievelijk gedistilleerde drank ten behoeve van de eindverbruiker op de Nederlandse markt ten verkoop voorhanden te hebben of aan te bieden, te verkopen of af te leveren. Artikel 19 6 Slotbepalingen Overtredingen van het bij of krachtens deze Verordening bepaalde zijn strafbare feiten. 7

8 Artikel Deze verordening treedt in werking met ingang van Met de inwerkingtreding van deze verordening worden de Verordening benaming Gedistilleerde en Zwak Gedistilleerde Dranken van 9 november 2005 ingetrokken. 3. Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Benaming Gedistilleerde en Zwak gedistilleerde Dranken Productschap Dranken Schiedam, plv voorzitter secretaris TOELICHTING Verordening Benaming Gedistilleerde en zwak Gedistilleerde Dranken Productschap Dranken Algemeen Met deze Verordening worden regels op het gebied van de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en zwak gedistilleerde dranken ten behoeve van de onder het Productschap Dranken (hierna: het Productschap) ressorterende ondernemingen vastgesteld. Het Productschap is een publiekrechtelijk bedrijfsorgaan als bedoeld in de Wet op de bedrijfsorganisatie (hierna: Wbo) ingesteld bij wet op 1 juli Het Productschap is ingesteld als opvolger van het Productschap voor Bier, het Bedrijfschap voor Frisdranken en Waters, het Productschap voor Gedistilleerde Dranken en het Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken, welke allen van rechtswege zijn opgehouden te bestaan op 1 juli De inhoud van deze Verordening is materieel niet gelijk aan de voormalige Verordening Benaming Gedistilleerde en Zwak Gedistilleerde Dranken 2005 en de Verordening verbod verkoop ethylalcohol van het Productschap Dranken, maar is één op één omzetting van de Europese verordening 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 tot vaststelling van algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken. Om die reden is notificatie bij de Europese Unie niet noodzakelijk. Het Productschap heeft tot taak een het algemeen belang dienende bedrijfsuitoefening in ondernemingen in de drankensector te bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang van die ondernemingen en van de daarbij betrokken personen te behartigen. Het bestuur van het Productschap (hierna: het Bestuur) is samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties van werkgevers en werknemers in de drankensector. Het Bestuur wordt bijgestaan door een viertal commissies ex. artikel 88a Wet bo, te weten: Commissie voor bier, Commissie voor frisdranken en waters, Commissie voor gedistilleerd en Commissie voor slijters, die hun werkterrein hebben liggen in de bewuste sector binnen het Productschap. 2 De doelstellingen die worden nagestreefd en de te verwachten (neven)effecten van de verordening De doelstelling van de Verordening is de consument inzicht te verschaffen in de samenstelling van de in de onderhavige verordening gedefinieerde producten. 8

9 De Europese verordening 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 bevat een aantal algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en zwak gedistilleerde dranken. Deze verordening definieert gedistilleerde dranken vanaf 15% vol. inclusief advocaat. Dranken op basis van ethylalcohol tussen 1,2 en 15% zijn niet Europees gedefinieerd. Middels deze Verordening blijft de wettelijke basis voor de huidige regelgeving ten aanzien van likorettes behouden. Voorts kent Verordening 110/2008 geen bepalingen voor bepaalde in deze verordening gedefinieerde producten. Gezien de brede kring van consumenten en het bij deze groep levende verwachtingspatroon ten aanzien van de in onderhavige verordening gedefinieerde producten is een aparte productbenaming gerechtvaardigd. 3. De nadere motivering van de noodzaak van publieke regelgeving i.c. de verordening Het Productschap is als publiekrechtelijk orgaan ingesteld voor alle ondernemingen in de drankensector. Zo wordt voorkomen dat er bedrijven zouden zijn die profiteren door zich niet aan de definities van (zwak) gedistilleerde dranken te houden, terwijl andere dit wel doen. 4. De afweging van de private alternatieven Het belang dat met deze verordening wordt nagestreefd is zo groot dat het niet langs private weg geregeld moet worden. Dit laatste biedt tevens onvoldoende garanties op een goede naleving. 5. De uitvoerings- en handhavingsaspecten De handhaving van deze Verordening loopt via de reguliere instanties (VWA) en brengt geen extra financiële lasten met zich mee. De uitvoerings- en handhavingsaspecten van de niet in de Verordening 110/2008 gedefinieerde gedistilleerde dranken zijn geheel voor rekening van het Productschap. 6. De verhouding tot andere wetgeving en tot bestaande en komende internationale en communautaire regelingen Zie de hierover onder 2 gemaakte opmerkingen. 7. De structuur van de Verordening en de onderbouwing van de gekozen structuur Gelet op de inhoud van de bepalingen, het brede draagvlak binnen de branche en de aard van de door de bepalingen te regelen onderwerpen, meent het Bestuur dat de bepalingen van deze Verordening voldoen aan de eisen van proportionaliteit en doelmatigheid. Gezien het grote maatschappelijke belang dat de ondernemingen zich houden aan de bepalingen, is het aanmerken van overtredingen als een strafbaar feit op zijn plaats. 8. Het algemeen en sectoraal belang van de Verordening Zonder deze Verordening zouden er geen regels zijn voor een aantal gedistilleerde dranken die reeds lange tijd op de markt verkrijgbaar zijn en bekendheid genieten bij het publiek en alcoholhoudende dranken van minder dan 15%. Een risico bij het eventueel achterwege laten van een benamingsverordening is bovendien dat deze producten bij het ontbreken van wettelijke bescherming, in andere landen van de Europese Unie van de markt geweerd zouden kunnen worden op grond van de wetgeving aldaar. Een product dat in een land van de Europese Unie wettelijke bescherming geniet en derhalve rechtmatig in het verkeer is gebracht mag niet geweerd worden van de markt in een ander EU land met een beroep op 9

10 de aldaar geldende wettelijke bepalingen. Waar de wettelijke bescherming in Nederland zou ontbreken zal dit ertoe kunnen leiden dat de dranken elders in de EU (alsnog) geweerd kunnen worden. Artikelsgewijs Artikel 1 Artikel 1 omvat definities van de kernbegrippen van gedistilleerde- en zwak gedistilleerde drank. De hier gehanteerde definities en systematiek komen overeen met de Europese regeling neergelegd in Verordening 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari In Verordening 110/2008 is geen definitie van jenever meer vastgelegd vanwege de geografische aanduiding, eveneens niet het minimumalcoholpercentage van jenever zoals dat in Nederland sinds 1956 wettelijk is voorgeschreven via de verordeningen van het toenmalige Productschap voor Gedistilleerde Dranken. Gezien de brede kring van consumenten en het bij deze groep levende verwachtingspatroon m.b.t. jenever en met name ook de verschillende soorten jenevers is een aparte productbenaming gerechtvaardigd. Artikel 3 Korenwijn kent geen bescherming op grond van de Europese regeling. De bescherming van de benaming Korenwijn houdt verband met de bij de consument levende verwachting ten aanzien van de kwaliteit van het product. Artikel 4 en 5 De rijpingsvoorschriften voor jenever en korenwijn vloeien voort uit de in de sector levende opvattingen omtrent het te voeren kwaliteitsbeleid. De rijpingsvoorschriften vinden steun in Bijlage I onder punt 8 van de Verordening 110/2008. De bepalingen schrijven voor dat waar melding wordt gemaakt van rijping op het etiket de rijping dient te voldoen aan voorwaarden en onderworpen zijn aan controle. Het handhaven van de betreffende bepalingen is dan ook gerechtvaardigd. Voor een aantal producten zoals brandewijn, vieux en likorette geldt dat deze producten reeds lange tijd op de markt verkrijgbaar zijn en bekendheid genieten bij het publiek. Artikel 18 Gebleken is dat er in Nederland geen wettelijke beletsels zijn op de verkoop van pure alcohol voor directe menselijke consumptie. Mede naar aanleiding van opmerkingen van de VWA en hoewel dit verschijnsel sporadisch lijkt voor te komen, meent het Productschap Dranken dat het in verband met de volksgezondheid en de goede naam en faam van de Nederlandse gedistilleerdindustrie gewenst is tegen deze verkoop in slijterijen maatregelen te nemen. Schiedam, plv voorzitter secretaris 10

11 Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel Tervisielegging en verkrijgbaarstelling ontwerpbegroting 2009 Het dagelijks bestuur maakt, gelet op artikel 118, derde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie, bekend dat de ontwerpbegroting voor 2009, met toelichting bij het secretariaat, Turfstekerstraat 63 te Aalsmeer, voor een ieder ter lezing is neergelegd en aldaar verkrijgbaar is. De behandeling van de ontwerpbegroting vindt plaats in de openbare vergadering van 29 mei 2009 om uur ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Den Haag, Koningskade 30 te Den Haag. Hoofdbedrijfschap Ambachten Tervisielegging en verkrijgbaarstelling ontwerpjaarrekening 2008 Het dagelijks bestuur maakt, gelet op artikel 124, tweede lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie, bekend dat het ontwerpbesluit tot vaststelling van de rekening der inkomsten en uitgaven over 2008, met toelichting bij het secretariaat, Ierlandlaan 21 te Zoetermeer, voor een ieder ter lezing is neergelegd en aldaar verkrijgbaar is. De beraadslagingen worden gehouden in de openbare bestuursvergadering van 10 juni

12 Tegen een besluit tot goedkeuring van een begroting of een herziene begroting van een bedrijfslichaam kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt een beroepschrift indienen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA Den Haag. BEDRIJFSLICHAMEN Productschap Vis VIS 3 Besluit ondermandaatverlening uitvoering heffingsverordeningen 2009 Besluit van de secretaris van het Productschap Vis van 28 april 2009, houdende ondermandaatverlening ter uitvoering van de bepalingen in de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006 en de heffingsverordeningen inzake het opvragen van gegevens, voorberekenen van voorschotten, vaststellen en opleggen van de definitieve heffingen (Besluit ondermandaatverlening uitvoering heffingsverordeningen 2009) De secretaris van het Productschap Vis; Gelet op artikel 10:9 en de overige artikelen van titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit met instemming van het bestuur van het Productschap Vis (openbare bestuursvergadering van 26 maart 2009): Artikel 1 De secretaris verleent het hoofd Algemene Zaken van het Productschap Vis mandaat om met inachtneming van de daarbij vastgestelde procedurele bepalingen in de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006, de Verordening Algemene Bepalingen Heffingen Productschap Vis 2007, de Heffingsverordeningen 2000 tot en met 2009 en de bepalingen in de bestemmingsheffingsverordeningen 2000 tot en met 2009 in ondermandaat: a. gegevens op te vragen bij ondernemers ten behoeve van het vaststellen van de door deze ondernemers verschuldigde heffingen of andere taken en bevoegdheden van het productschap of van één van zijn organen; b. een accountantsverklaring op te vragen bij ondernemers omtrent de getrouwheid en volledigheid van de in vorige onderdeel bedoelde gegevens; c. aan de hand van nieuwe gegevens de in rekening gebrachte en/of te brengen bedragen herzien en het verschil na te vorderen of te restitueren, indien is gebleken dat de door de ondernemer verstrekte gegevens onjuist zijn of afwijken van aan het productschap ter dienste staande gegevens; d. een herinnering te versturen aan ondernemers met het verzoek om alsnog opgave te doen van de gevraagde gegevens; e. uitstel te verlenen voor de indiening van de gevraagde gegevens; f. de ondernemer schriftelijk in kennis te stellen van geschatte gegevens, onder de mededeling dat hij alsnog in de gelegenheid wordt gesteld de eerder verzochte gegevens binnen drie weken na verzending van de kennisgeving te verstrekken; g. de verzochte waarden, aankoopbedragen, inkoopbedragen, hoeveelheden of aantallen te schatten en op basis daarvan de verschuldigde heffingen te berekenen indien de ondernemer geen, afwijkende of onjuiste gegevens verstrekt na de kennisgeving bedoeld in onderdeel f; Mbbo Vbbo 2009, nr

13 h. de door ondernemers verschuldigde heffingen vast te stellen en op te leggen; i. voorschotbedragen in rekening brengen; j. voorschotbedragen bedoeld in onderdeel i te herzien; k. ondernemers vrij te stellen van de heffingplicht indien voldaan wordt aan de desbetreffende vrijstellingsregeling in de heffingsverordeningen of de totaal door deze ondernemers verschuldigde huishoudelijke en c.q. ƒ 25,- of om via de Mosselveiling te Yerseke betaalde heffingen binnen één week te restitueren. Artikel 2 1. Dit besluit wordt aangehaald als Besluit ondermandaatverlening uitvoering heffingsverordeningen Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei Rijswijk, 28 april 2009 W.G. van de Fliert secretaris TOELICHTING Ondermandaatverlening Vanaf het heffingsjaar 2006 is de definitie van secretaris opgenomen in alle heffingsverordeningen, omdat vanaf dit jaar de secretaris in plaats van de voorzitter gemandateerd wordt om gegevens op te vragen en om voorschotten en heffingen op te leggen aan ondernemers. Alle ondernemers ontvangen periodiek een opgavenformulier van de secretaris met het verzoek om opgave te doen van bijvoorbeeld de waarden, hoeveelheden of aantallen vis- en of visproducten. De secretaris berekent aan de hand van deze opgaven wat de ondernemers aan huishoudelijke en diverse bestemmingsheffingen verschuldigd zijn. De secretaris legt vervolgens de heffingen op en stuurt een beschikking met factuur aan de ondernemers. Ondernemers kunnen (tevens) een jaarlijks een vaste heffing vanuit het productschap ontvangen voor bijvoorbeeld de visserij in de overige binnenwateren en wegens vaste heffingen per vergunning of voor een kleinhandelaar. De secretaris zal deze vaste heffingen opleggen en facturen aan de ondernemers. Om de verschuldigde heffingen correct uit te kunnen blijven rekenen is het van belang dat een opgavenformulier wordt ingevuld en geretourneerd. Dit is tevens van toepassing indien geen inen/of aankopen in het desbetreffende heffingsjaar zijn gedaan of men onder een vrijstellingsregeling valt. Indien ondernemers niet reageren op het verzoek om opgave, worden de gegevens door de secretaris van het productschap na een vooraankondiging ambtshalve vastgesteld op basis van bij het productschap beschikbare gegevens. De secretaris zal de voorschotten berekenen op basis van de bij het productschap beschikbare gegevens, waarbij rekening wordt gehouden met wijzigingen in heffingsgrondslagen. Indien de aard en de omvang van de bedrijfsactiviteiten zijn gewijzigd, kunnen ondernemers om herziening van hun voorschotbedrag verzoeken. De secretaris kan voorschotbedragen herzien in voorkomend geval. In de heffingsverordeningen zijn verder nog diverse vrijstellingregelingen opgenomen, welke de secretaris bij het vaststellen en opleggen van de heffingen zal toepassen. Mbbo Vbbo 2009, nr

14 Middels het onderhavige besluit is het hoofd Algemene Zaken bevoegd om in mandaat van de secretaris de door het bestuur aan de secretaris gemandateerde bevoegdheden in de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006, de Verordening Algemene Bepalingen Heffingen Productschap Vis 2007, de Heffingsverordeningen 2000 tot en met 2009 en de bepalingen in de bestemmingsheffingsverordeningen 2000 tot en met 2009 in ondermandaat uit te oefenen. Rijswijk, 28 april 2009 W.G. van de Fliert secretaris Mbbo Vbbo 2009, nr

15 Wettelijk voorgeschreven uitgave van de Sociaal- Economische Raad met mededelingen, verordeningen en besluiten van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (pbo). Verschijnt wekelijks. ISSN Sociaal- Economische Raad Redactie: Bezuidenhoutseweg 60 Postbus LK Den Haag Telefoon: Telefax: De SER heeft een eigen website op het Internet. Deze is te vinden op Een jaarabonnement is gratis. Opgave jaarabonnementen, opzeggingen en adreswijzigingen uitsluitend via met als onderwerp abonnement.

PBO-blad. M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e. Verordeningen en besluiten 2

PBO-blad. M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e. Verordeningen en besluiten 2 PBO-blad Sociaal- Economische Raad M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e I n h o u d s o p g a v e jaargang 59 10 juli 2009 nummer

Nadere informatie

Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen Geldend van t/m heden

Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen Geldend van t/m heden Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen Geldend van 06-10-2016 t/m heden Besluit van 24 maart 1998, houdende het Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 339 Besluit van 8 september 2014, houdende wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met het opheffen van de product-

Nadere informatie

PBO-blad. M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e

PBO-blad. M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e PBO-blad Sociaal- Economische Raad M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e I n h o u d s o p g a v e jaargang 58 1 augustus 2008 nummer

Nadere informatie

Sociaal- Economische Raad

Sociaal- Economische Raad Sociaal- Economische Raad Natuurlijke en rechtspersonen tot wie een ontwerpverordening van de Sociaal-Economische Raad of een bedrijfslichaam zich uitstrekt, kunnen gedurende vier weken bij de betreffende

Nadere informatie

PBO-blad. M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e. Openbare kennisgevingen 2

PBO-blad. M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e. Openbare kennisgevingen 2 PBO-blad Sociaal- Economische Raad M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e I n h o u d s o p g a v e jaargang 58 15 augustus 2008 nummer

Nadere informatie

PBO-blad. Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. Inhoudsopgave. Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie BEDRIJFSLICHAMEN 2

PBO-blad. Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. Inhoudsopgave. Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie BEDRIJFSLICHAMEN 2 Nr.50 1 november 2013-63e jaargang PBO-blad Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie Inhoudsopgave Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie BEDRIJFSLICHAMEN 2 Hoofdproductschap Akkerbouw 2

Nadere informatie

PBO-blad. Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. Inhoudsopgave. Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie BEDRIJFSLICHAMEN 2

PBO-blad. Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. Inhoudsopgave. Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie BEDRIJFSLICHAMEN 2 Nr.35 24 juni 2011-61e jaargang PBO-blad Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie Inhoudsopgave Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie BEDRIJFSLICHAMEN 2 Productschap Pluimvee en Eieren

Nadere informatie

PBO-blad. Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. Inhoudsopgave. Mededelingenblad bedrijfsorganisatie BEDRIJFSLICHAMEN 2

PBO-blad. Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. Inhoudsopgave. Mededelingenblad bedrijfsorganisatie BEDRIJFSLICHAMEN 2 Nr.34 19 september 2014-64e jaargang PBO-blad Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie Inhoudsopgave Mededelingenblad bedrijfsorganisatie BEDRIJFSLICHAMEN 2 Productschap Zuivel 2 Verordeningenblad

Nadere informatie

PBO-blad. Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. Inhoudsopgave

PBO-blad. Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. Inhoudsopgave Nr.33 5 september 2014-64e jaargang PBO-blad Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie Inhoudsopgave Mededelingenblad bedrijfsorganisatie SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD 2 Verordeningen en besluiten

Nadere informatie

PBO-blad. Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. Inhoudsopgave. Mededelingenblad bedrijfsorganisatie SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD 2

PBO-blad. Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. Inhoudsopgave. Mededelingenblad bedrijfsorganisatie SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD 2 Nr.62 27 december 2013-63e jaargang PBO-blad Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie Inhoudsopgave Mededelingenblad bedrijfsorganisatie SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD 2 Bestuurssamenstellingen

Nadere informatie

PRODUCTSCHAP DRANKEN VERPAKKINGSVERORDENING PRODUCTSCHAP DRANKEN 2003

PRODUCTSCHAP DRANKEN VERPAKKINGSVERORDENING PRODUCTSCHAP DRANKEN 2003 PRODUCTSCHAP DRANKEN VERPAKKINGSVERORDENING PRODUCTSCHAP DRANKEN 2003 Verordening d.d. 13 november 2002 van het Productschap Dranken, houdende regels terzake van de aan de onder het Productschap Dranken

Nadere informatie

PBO-blad. M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e

PBO-blad. M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e PBO-blad Sociaal- Economische Raad M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e I n h o u d s o p g a v e jaargang 59 27 maart 2009 nummer

Nadere informatie

ONTWERP. Verordening van het Productschap Akkerbouw van 2009, houdende vaststelling bestemmingsheffing

ONTWERP. Verordening van het Productschap Akkerbouw van 2009, houdende vaststelling bestemmingsheffing VERGADERING : BESTUUR DATUM : 13 NOVEMBER 2008 AGENDAPUNT : 10 BIJLAGE : 26 Lett: AF no. JBA ONTWERP HEFFINGSVERORDENING PA INLANDS GRAAN 2009 Verordening van het Productschap Akkerbouw van 2009, houdende

Nadere informatie

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, d.d. 13 februari 2007;

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, d.d. 13 februari 2007; Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2007 Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 27 maart 2007, houdende de vaststelling van aan telers van bloembollen op

Nadere informatie

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, 16 maart 2010; 1 Begripsbepalingen

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, 16 maart 2010; 1 Begripsbepalingen Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2010 Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 30 maart 2010, houdende de vaststelling van aan exporteurs van bloembollen

Nadere informatie

Verordening PT heffing export bloemkwekerijproducten Japan 2009

Verordening PT heffing export bloemkwekerijproducten Japan 2009 Verordening PT heffing export bloemkwekerijproducten Japan 2009 Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 1 juli 2008 houdende de vaststelling van de aan ondernemers die bloemkwekerijproducten

Nadere informatie

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, 13 februari 2007; 1 Begripsbepalingen

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, 13 februari 2007; 1 Begripsbepalingen Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2007 Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 27 maart 2007, houdende de vaststelling van aan exporteurs van bloembollen

Nadere informatie

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE COD 96/0117 PE-CO S 3633/98

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE COD 96/0117 PE-CO S 3633/98 EUROPEES PARLEME T DE RAAD EUROPESE U IE Brussel, 8 januari 1999 (OR.f) COD 96/0117 PE-CO S 3633/98 DE LEG 77 CODEC 686 RICHTLIJ 99/ /EG VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD I ZAKE EXTRACTE VA KOFFIE E

Nadere informatie

PBO-blad. Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. jaargang 55 1 april 2005 nummer 16. BEDRIJFSLICHAMEN 2 Productschap Vee en Vlees (PVV 17) 2

PBO-blad. Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. jaargang 55 1 april 2005 nummer 16. BEDRIJFSLICHAMEN 2 Productschap Vee en Vlees (PVV 17) 2 PBO-blad M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e I n h o u d s o p g a v e jaargang 55 1 april 2005 nummer 16 Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 januari 2013 (OR. en) 5701/13 AGRI 39

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 januari 2013 (OR. en) 5701/13 AGRI 39 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 januari 2013 (OR. en) 5701/13 AGRI 39 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 18 januari 2013 aan: het secretariaat-generaal van de Raad Nr. Comdoc.:

Nadere informatie

VERORDENING PA SUBSIDIES STRUCTUURVERSTERKING BROOD EN BANKET 2008

VERORDENING PA SUBSIDIES STRUCTUURVERSTERKING BROOD EN BANKET 2008 VERORDENING PA SUBSIDIES STRUCTUURVERSTERKING BROOD EN BANKET 2008 Verordening van het Productschap Akkerbouw van 5 juni 2008 houdende regels ter zake van subsidies voor de structuurversterking voor de

Nadere informatie

Besluit van 4 juni 2003, houdende vaststelling van retributies krachtens de Warenwet (Warenwetbesluit retributies veterinaire controles)

Besluit van 4 juni 2003, houdende vaststelling van retributies krachtens de Warenwet (Warenwetbesluit retributies veterinaire controles) (Tekst geldend op: 12-04-2011) Besluit van 4 juni 2003, houdende vaststelling van retributies krachtens de Warenwet (Warenwetbesluit retributies veterinaire controles) Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Verordening financiering projecten groothandelssector 2013

Verordening financiering projecten groothandelssector 2013 Verordening financiering projecten groothandelssector 2013 Verordening van het Productschap Vis van 13 november 2012, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers

Nadere informatie

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels Inhoudsopgave I. BASISREGELS A. Substantiële regels Verord. (EG) nr. 178/2002 E.P. en de Raad 28 JANUARI 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving,

Nadere informatie

1 Begripsbepalingen. 2 Retributieplicht

1 Begripsbepalingen. 2 Retributieplicht Verordening PT retributie export groenten en fruit Japan 2012 Verordening van het Productschap Tuinbouw van 14 november 2011, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Tuinbouw ressorterende

Nadere informatie

PBO-blad. M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e

PBO-blad. M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e PBO-blad Sociaal- Economische Raad M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e I n h o u d s o p g a v e jaargang 56 28 april 2006 nummer

Nadere informatie

2008R0110 NL 20.01.2009 001.001 1

2008R0110 NL 20.01.2009 001.001 1 2008R0110 NL 20.01.2009 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 110/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

Ontwerp-Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2012

Ontwerp-Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2012 Ontwerp-Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2012 Verordening van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 2012, houdende bepalingen met betrekking tot uitvoering van de integrale

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 161 Besluit van 31 maart 2016, houdende regels inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de

Nadere informatie

PBO-blad. M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e

PBO-blad. M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e PBO-blad Sociaal- Economische Raad M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e I n h o u d s o p g a v e jaargang 59 15 mei 2009 nummer 31

Nadere informatie

Productschap Diervoeder

Productschap Diervoeder Productschap Diervoeder VERORDENING PDV REGISTRATIE ONDERNEMINGEN DIERVOEDERSECTOR 2003 Verordening van het Productschap Diervoeder van 12 februari 2003 (Wijziging I: 2 december 2009) houdende regels ter

Nadere informatie

PBO-blad. Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. Inhoudsopgave. Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD 2

PBO-blad. Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. Inhoudsopgave. Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD 2 Nr.25 7 mei 2010-60e jaargang PBO-blad Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie Inhoudsopgave Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD 2 Verordeningen en besluiten

Nadere informatie

: Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten;

: Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten; Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten VERGADERING : Bestuur DATUM : 1 november 2007 AGENDAPUNT : 13 BIJLAGE : 21 ONTWERP VERORDENING GZP FINANCIERINGSHEFFING JAAR 2008 Verordening van het Productschap

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 93 en 95 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op artikel 4 van het Instellingsbesluit Bedrijfschap Horeca en Catering;

Gelet op de artikelen 93 en 95 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op artikel 4 van het Instellingsbesluit Bedrijfschap Horeca en Catering; VERORDENING van het Bedrijfschap Horeca en Catering, betreffende de registratie van ondernemingen (REGISTRATIEVERORDENING BEDRIJFSCHAP HORECA EN CATERING 2008) No. Ho 01/2008 Het bestuur van het Bedrijfschap

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 12 Besluit van 14 december 2009, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Producten voor bijzondere voeding en van het Warenwetbesluit bestuurlijke

Nadere informatie

ONTWERP-VERORDENING PT ALGEMENE HEFFING BLOEMBOLLENHANDEL OOGSTJAAR 2013

ONTWERP-VERORDENING PT ALGEMENE HEFFING BLOEMBOLLENHANDEL OOGSTJAAR 2013 ONTWERP-VERORDENING PT ALGEMENE HEFFING BLOEMBOLLENHANDEL OOGSTJAAR 2013 Verordening van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van (datum), houdende de vaststelling van een algemene heffing ten behoeve

Nadere informatie

Bestuurskamer. Wij Beatrix,.. 1 Begripsbepalingen

Bestuurskamer. Wij Beatrix,.. 1 Begripsbepalingen Bestuurskamer Ontwerp- Besluit van (datum) houdende de instelling van een hoofdbedrijfschap voor ondernemingen op het gebied van de groothandel en het bedrijf van tussenpersoon in akker- en tuinbouwproducten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 137 Besluit van 7 maart 2011, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit cosmetische producten 2011 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

2009 (Verordening PT heffing eetbare paddenstoelen en uitgangsmateriaal van groenten 2009)

2009 (Verordening PT heffing eetbare paddenstoelen en uitgangsmateriaal van groenten 2009) INTEGRALE TEKST Bijgewerkt t/m Wijziging II d.d. 9-9-2011 Verordening PT heffing eetbare paddenstoelen en uitgangsmateriaal van groenten 20091) Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van

Nadere informatie

Bestuurskamer. Wij Beatrix, enzovoorts

Bestuurskamer. Wij Beatrix, enzovoorts Bestuurskamer Ontwerp- Besluit van (datum) houdende opheffing Bedrijfschap voor de Groothandel en de Tussenpersonen in Aardappelen, Bedrijfschap Groothandel in Bloemkwekerijprodukten, Bedrijfschap Groothandel

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 juni 2008 (12.06) (OR. fr) 10351/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0108 (CNS) AGRIORG 52

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 juni 2008 (12.06) (OR. fr) 10351/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0108 (CNS) AGRIORG 52 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 juni 2008 (12.06) (OR. fr) 10351/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0108 (CNS) AGRIORG 52 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 28 mei 2008 Betreft: Voorstel voor een

Nadere informatie

Voor dierlijke producten verwijst dat begrip naar het land waarin het product geheel is verkregen, hetgeen, toegepast op vlees, betekent: het land waa

Voor dierlijke producten verwijst dat begrip naar het land waarin het product geheel is verkregen, hetgeen, toegepast op vlees, betekent: het land waa UITVOERINGSVERORDENING (EU) VAN DE COMMISSIE van 13 december 2013 tot vaststelling van de regels voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27392 31 mei 2016 Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels

Nadere informatie

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, 10 mei 2011; 1 Begripsbepalingen

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, 10 mei 2011; 1 Begripsbepalingen Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2011 Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 19 mei 2011 houdende de vaststelling van een aan exporteurs van bloembollen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 403 Besluit van 24 september 2008, houdende wijziging van het Warenwetbesluit drukverpakkingen en intrekking van het Warenwetbesluit nominale

Nadere informatie

Wij Beatrix, 1 Begripsbepalingen

Wij Beatrix, 1 Begripsbepalingen Ontwerp- Besluit van (datum) houdende de instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de industrie van frisdranken, siropen en waters en de groothandel in frisdranken, siropen,

Nadere informatie

1 Begripsbepalingen. 2 Het hoofdproductschap

1 Begripsbepalingen. 2 Het hoofdproductschap Ontwerp- Besluit van (datum) houdende de instelling van een hoofdproductschap alsmede van productschappen voor ondernemingen op het gebied van de teelt van, de been verwerking van en de handel in akkerbouwproducten

Nadere informatie

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW, Verordening PT Uitlekgewichten verduurzaamde champignons en zuurkool 2007 Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 20 februari 2007, houdende de vaststelling van uitlekgewichten voor verduurzaamde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 599 Besluit van 12 november 2004, houdende intrekking en wijziging van diverse Warenwetbesluiten in verband met de intrekking van beschikkingen

Nadere informatie

Sociaal- Economische Raad

Sociaal- Economische Raad Sociaal- Economische Raad Natuurlijke en rechtspersonen tot wie een ontwerpverordening van de Sociaal-Economische Raad of een bedrijfslichaam zich uitstrekt, kunnen gedurende vier weken bij de betreffende

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 23.5.2008 COM(2008) 314 definitief 2008/0097 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 834/2007 inzake de

Nadere informatie

1991R1601 NL 01.01.2007 006.001 1

1991R1601 NL 01.01.2007 006.001 1 1991R1601 NL 01.01.2007 006.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EEG) Nr. 1601/91 VAN DE RAAD van 10

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_20040615 / 2009-07-11 Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Reglementering en Controlebeleid Wettelijke Metrologie Metrologische Reglementering 15 JUNI 2004 - Koninklijk besluit tot vaststelling van bepaalde

Nadere informatie

Besluit van 24 maart 2005, houdende regels voor verpakkingen, verpakkingsafval, papier en karton (Besluit beheer verpakkingen en papier en karton)

Besluit van 24 maart 2005, houdende regels voor verpakkingen, verpakkingsafval, papier en karton (Besluit beheer verpakkingen en papier en karton) (Tekst geldend op: 02-08-2007) Besluit van 24 maart 2005, houdende regels voor verpakkingen, verpakkingsafval, papier en karton (Besluit beheer verpakkingen en papier en karton) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Advies tot opheffing van het Bedrijfschap voor de Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit

Advies tot opheffing van het Bedrijfschap voor de Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit Advies tot opheffing van het Bedrijfschap voor de Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit 1. De voor het benoemen van leden van het bestuur van het Bedrijfschap voor de Detailhandel in Aardappelen,

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 25.9.2017 JOIN(2017) 37 final ANNEX 4 BIJLAGE bij het Gezamenlijk voorstel voor een besluit van

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8.5.2017 COM(2017) 221 final 2017/0094 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen ten aanzien

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 211 Besluit van 24 mei 2007, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen, van het Warenwetbesluit Meel

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

Sociaal- Economische Raad

Sociaal- Economische Raad Sociaal- Economische Raad Natuurlijke en rechtspersonen tot wie een ontwerpverordening van de Sociaal-Economische Raad of een bedrijfslichaam zich uitstrekt, kunnen gedurende vier weken bij de betreffende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 420 Besluit van 30 mei 2005, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelen in verband met Verordening (EG)

Nadere informatie

RICHTLIJN 92/83/EEG VAN DE RAAD. van 19 oktober 1992

RICHTLIJN 92/83/EEG VAN DE RAAD. van 19 oktober 1992 31. 10. 92 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Nr. L 316/21 RICHTLIJN 92/83/EEG VAN DE RAAD van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3

Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3 2.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3 VERORDENING (EG) Nr. 2060/2004 VAN DE RAAD van 22 november 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2702/1999 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties

Nadere informatie

LAATSTE TEKST (februari 2010)

LAATSTE TEKST (februari 2010) LAATSTE TEKST (februari 2010) HEFFINGSVERORDENING PA VLASFONDS 2009 Verordening van het Productschap Akkerbouw van 13 november 2008, houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de vlassector

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie interne markt en consumentenbescherming 21.9.2006 PE 378.708v01-00 AMENDEMENTEN 81-110 Ontwerpadvies (PE 376.566v01-00) Gary Titley De definitie, de aanduiding, de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 361 Besluit van 27 juni 1995 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst betreffende

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 15.12.2005 COM(2005) 125 definitief 2005/0028 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de definitie, de aanduiding,

Nadere informatie

Regeling wijn en olijfolie Geldend van t/m heden

Regeling wijn en olijfolie Geldend van t/m heden Regeling wijn en olijfolie Geldend van 01-01-2017 t/m heden Regeling van de Minister van Economische Zaken van 5 juni 2014, nr. WJZ/14070246, houdende regels inzake de verhandeling van wijn en olijfolie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 218 Besluit van 26 april 2001, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit Koffie- en cichorei-extracten Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44665 8 december 2015 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 7 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/161734,

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2014R0251 NL 27.03.2014 000.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EU) Nr. 251/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

Artikel 1. Verordening PT vakheffing boomkwekerijproducten 2008

Artikel 1. Verordening PT vakheffing boomkwekerijproducten 2008 Verordening PT vakheffing boomkwekerijproducten 2008 Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 25 maart 2008 houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Tuinbouw ressorterende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 22 Besluit van 31 december 2004, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen in verband met verordening (EG) 608/2004

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Voedsel en Waren Autoriteit

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Voedsel en Waren Autoriteit Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Voedsel en Waren Autoriteit Afspraken tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de wijze

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2012R0028 NL 25.06.2012 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EU) Nr. 28/2012 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

VERORDENING PT BESTEMMINGSHEFFING VERDUURZAAMDE GROENTEN EN FRUIT 2013

VERORDENING PT BESTEMMINGSHEFFING VERDUURZAAMDE GROENTEN EN FRUIT 2013 VERORDENING PT BESTEMMINGSHEFFING VERDUURZAAMDE GROENTEN EN FRUIT 2013 Verordening van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van (datum), houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen;

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen; Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr., houdende vaststelling van regels inzake de aanvraag van een veiligheidscertificaat als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van

Nadere informatie

Subsidieregeling abortusklinieken

Subsidieregeling abortusklinieken Subsidieregeling abortusklinieken (Tekst geldend op: 19 02 2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juli 2014, kenmerk 641412 123384 PG, houdende regels voor de subsidiëring

Nadere informatie

VERORDENING PT ALGEMENE HEFFING AANBOD BLOEMKWEKERIJPRODUCTEN 2013

VERORDENING PT ALGEMENE HEFFING AANBOD BLOEMKWEKERIJPRODUCTEN 2013 VERORDENING PT ALGEMENE HEFFING AANBOD BLOEMKWEKERIJPRODUCTEN 2013 Verordening van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van (datum), houdende de vaststelling van een algemene heffing ten laste van

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_740329.DOC - 2000-02-01 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Dienst Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 29 maart 1974 betreffende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 429 Besluit van 23 september 1999, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en van het Warenwetbesluit

Nadere informatie

Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie Aardappelen en overige akkerbouwgewassen 2016-2020

Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie Aardappelen en overige akkerbouwgewassen 2016-2020 Brancheorganisatie Aardappelen en overige akkerbouwgewassen Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie Aardappelen en overige akkerbouwgewassen 2016-2020 Inleiding De Brancheorganisatie

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_870305.doc - 2001-10-24 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 5 maart 1987 betreffende koffie en koffiesurrogaten

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit de Inspectie voor de Gezondheidszorg Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit de Inspectie voor de Gezondheidszorg Afspraken tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de wijze

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 november 2006 (09.11) 14866/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0028 (COD) AGRIORG 88 AGRIFIN 96 CODEC 1233

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 november 2006 (09.11) 14866/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0028 (COD) AGRIORG 88 AGRIFIN 96 CODEC 1233 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 november 2006 (09.11) 14866/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0028 (COD) AGRIORG 88 AGRIFIN 96 CODEC 1233 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het voorzitterschap

Nadere informatie

PBO-blad. Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie. jaargang 53 8 augustus 2003 nummer 48

PBO-blad. Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie. jaargang 53 8 augustus 2003 nummer 48 PBO-blad Sociaal- Economische Raad M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e I n h o u d s o p g a v e jaargang 53 8 augustus 2003 nummer

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_740423.doc - 2000-01-28 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Dienst Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 23 april 1974 betreffende

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Commissariaat voor de Media

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Commissariaat voor de Media Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Commissariaat voor de Media Afspraken tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en het Commissariaat voor de Media over de wijze van samenwerking tussen

Nadere informatie

1997R0258 NL

1997R0258 NL 1997R0258 NL 07.08.2009 004.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) nr. 258/97 VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt BESLUIT Ons kenmerk: ACM/DC/2015/200448 Betreft 14.1262.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet

Nadere informatie

PBO-blad. Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. Inhoudsopgave. Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie BEDRIJFSLICHAMEN 2

PBO-blad. Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. Inhoudsopgave. Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie BEDRIJFSLICHAMEN 2 Nr.5 22 januari 2010-60e jaargang PBO-blad Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie Inhoudsopgave Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie BEDRIJFSLICHAMEN 2 Hoofdproductschap Akkerbouw 2

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 125 Besluit van 15 maart 2003, houdende regels met betrekking tot voedingssupplementen (Warenwetbesluit voedingssupplementen) Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Advies tot opheffing van het Bedrijfschap voor het Brood- en Banketbakkersbedrijf

Advies tot opheffing van het Bedrijfschap voor het Brood- en Banketbakkersbedrijf Bestuurskamer Advies tot opheffing van het Bedrijfschap voor het Brood- en Banketbakkersbedrijf 1. Inleiding De benoemingsgerechtigde organisaties in het bestuur van het Bedrijfschap voor het Brood- en

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Inspectie Verkeer en Waterstaat

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Inspectie Verkeer en Waterstaat Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Inspectie Verkeer en Waterstaat Afspraken tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Verkeer en Waterstaat over de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Het reglement is goedgekeurd door de Minister van Economische Zaken en door de Minister van Veiligheid en Justitie.

Het reglement is goedgekeurd door de Minister van Economische Zaken en door de Minister van Veiligheid en Justitie. Gelet op artikel 13, tweede lid, van de Landbouwkwaliteitswet, heeft het bestuur van de Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau op 2 december 2014 het navolgende reglement vastgesteld. Het reglement is goedgekeurd

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 388 Besluit van 28 augustus 2008, houdende wijziging van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) teneinde regels te stellen over

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 461 Beschikking van de Minister van Justitie van 23 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Uitvoeringsbesluit verdrag

Nadere informatie

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam

Nadere informatie