Eem-Vallei Educatief Openbaar basisonderwijs met ruimte voor talent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eem-Vallei Educatief Openbaar basisonderwijs met ruimte voor talent"

Transcriptie

1 EemVallei Educatief Openbaar basisonderwijs met ruimte voor talent De heer K. Wiesenekker Raadsgriffier gemeente Woudenberg Postbus EA Woudenbeis Barneveld, onderwerp: behandeld door: bijlagen: Geachte leden van de raad, 16 november 2011 Begroting 2012 L. Schumer Verseonnummer; beh. ambtenaar: in afschrift aan: hoort bij: 18NOV 2011 U ontvangt de exploitatiebegroting 2012 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs EemVallei Educatief. Ons bestuur heeft op 26 oktober 2011 het voorgenomen besluit genomen deze begroting vast te willen stellen. In artikel 48, lid 6d van de WPO staat vermeld dat u (evenals de overige gemeentebesturen die deelnemen in onze stichting) de begroting dient goed te keuren, alvorens ons bestuur dat kan doen. Wij verzoeken u, conform gemaakte afspraken in de Regioraad, de behandeling van de begroting 2012 in de raadsvergadering van december 2011 te laten plaatsvinden. gevraagde beslissing De begroting 2012 van de goed te keuren, argumentatie Vanaf 1 januari 2005 wordt het openbaar onderwijs in de gemeente in stand gehouden door de stichting openbaar primair onderwijs EEMVALLEI Educatief. Overeenkomstig de WPO artikel 48, lid 6d dient de begroting de goedkeuring te hebben van de gemeenteraad. De begroting 2012 is opgesteld conform de regelgeving van het ministerie van OCW met betrekking tot de lumpsumbekostiging. De beleidsmatige keuzes die voor deze begroting zijn gemaakt worden toegelicht op de eerste pagina's. Vervolgens wordt op de volgende pagina's per onderdeel een toelichting gegeven. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met deze begroting in haar vergadering van 15 november 2011 meetbaar effect Het bestuur van de Stichting Openbaar primair Onderwijs EemVallei Educatief kan na goedkeuring van de conceptbegroting door de zeven gemeenteraden de begroting definitief vaststellen. argumenten Het goedkeuren van de begroting door de gemeenteraad behoort tot de verplichting genoemd in artikel 48 van de WPO. Stichting EemVallei Educatief Stationsweg 62A, 3771VH Barneveld Tel. (0342) Ë>^] info(5)stev.nl ABNAMRO KvK

2 kanttekeningen De gemeenten Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg krijgen allen dit verzoek voorgelegd. De beoordeling of goedkeuring dient op hoofdlijnen te geschieden met als achterliggende vraag of de begroting een solide basis legt voor Indien voor 1 februari 2012 de begroting niet door de gemeenteraden is goedgekeurd, nemen de gemeenteraden de maatregelen die zij nodig achten om de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen. afspraken De Regioraad het afstemmingsoverleg met de deelnemende gemeenten heeft in de vergadering d.d. 21 april 2006 ingestemd met het voorstel van ons bestuur om de begroting jaarlijks uiterlijk 15 november aan te leveren aan de deelnemende gemeenten. Mits door ons bestuur aan deze afspraak wordt voldaan, is behandeling in de raadsvergadering van december gegarandeerd. Ik zie uw besluit voor 31 december 2011 met belangstelling tegemoet. Hoogachtend, namenshetbesfüurvai}eemvallei Educatief, L. Schumer (RDO) Algemeen directeur Stichting EemVallei Educatief Stationsweg 62A, 3771 VH Barneveld Tel. (0342) C>3 infop>stev.nl ABNAMRO KvK

3 EemVallei Educatie Openbaar basisonderwijs met ruimte voor talent exploitatiebegroting 2012

4 Barneveld, 12 oktober 2011 Het bestuur van de presenteert u hierbij haar concept begroting over het kalenderjaar Bij de opstelling is rekening gehouden met ervaringscijfers van vorige jaren, alsmede actuele ontwikkelingen in financiële zin als in organisatorische zin. Naast de exploitatiebegroting 2012 is ook een investeringsbegroting , een liquiditeitsbegroting 2012 en een meerjaren exploitatiebegroting opgesteld. Onderstaand wordt een toelichting gegeven. In deze toelichting worden de volgende onderdelen belicht: planningen controlcyclus bekostigingssystematiek in het primair onderwijs leerlingtelgegevens financiële aandachtspunten en risico's toelichting op de begroting in hoofdlijnen. De planning en controlcyclus BegrotinR De begroting 2012 is een onderdeel van de planning en controlcyclus. Eind 2008 is een begin gemaakt met het verbeteren van de planning en controlcyclus van EemVallei Educatief. Door een herijking van deze cyclus moeten betere waarborgen worden verkregen betreffende de betrouwbaarheid en tijdigheid van de invulling van de (tussentijdse) informatiebehoeften van de stakeholders op (locatie)directie en bestuursniveau. Als uitgangspunt wordt de "Planning en Control Jaarcyclus" gehanteerd. Planning en Control Jaarcyclus Stichting EemVallei fducot/e/barneveld tussentijdse informatie per maand jaarafsluiting jan/mrt (meerjaren) begroting okt/nov (meerjaren formatieplan mrt/mei Onderstaand geven wij puntsgewijs aan welke stappen nodig zijn/waren om de planning en controlcyclus op orde te krijgen. De financiële administratie wordt vanaf 1 januari 2010 in eigen beheer uitgevoerd met het webbased administratiepakket Profit van Afas. Er is nu sprake van een verregaande vorm van digitalisering. De inrichting van dit boekhoudpakket voldoet volledig aan de wettelijke vereisten ten aanzien van o.a. de waardering van materiële en financiële vaste activa en de indeling en benoeming van het

5 vermogen en de voorzieningen. De rubrieken (rekeningschema) zijn ingedeeld volgens het algemeen gangbare decimale stelsel bij de opzet van kostensoorten. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van kostenplaatsen (locaties) en kostendragers ( bestuur, school, projecten). Bij de opzet van dit schema is eveneens rekening gehouden met de rapportages welke voor het Algemeen Bestuur en het management (directie en schoolleiders) minimaal beschikbaar moeten zijn. Belangrijk onderdeel vinden wij de bewaking van de ontwikkeling van onder meer de personele inkomsten en uitgaven. Daarbij wordt eveneens rekening gehouden met de (uit het personeel en salarissysteem CASO te genereren) gegevens zoals personele kostenplaatsen. Door de herinrichting van het personeel en salarissysteem in het cursusjaar kunnen nu de meeste gewenste selecties voor de begroting worden gemaakt. Het bestuursformatieplan 2011/2012. De volgende stap was dit formatieplan af te stemmen op de financiële administratie. Deze administratie is de basis voor enerzijds de interne financiële informatiebehoefte(n) en anderzijds de informatieverschaffing aan derden zoals het ministerie van OCenW. Als inkomsten zijn conform de begroting, de volgende categorieën te onderscheiden: > De normatieve Rijksbijdragen, t.w. de lumpsumvergoeding personeel, het Personeel en Arbeidsmarkt Budget > Overige subsidies van OC&W zoals LGF subsidie, enz. > Gemeentelijke bijdragen als subsidies, schakelklas, enz. > Eventuele overige overheidsbijdragen > Overige baten zoals uitlenende detachering, projectgelden derden, etc. Voor de beheersing van de personele inkomsten en uitgaven is het van belang onderscheid in personeelsformatieplan en begroting aan te brengen tussen de kostensoorten directie, onderwijzend personeel en onderwijs ondersteunend personeel, salariscomponenten, vaste of tijdelijke dienstbetrekkingen, tijdelijke taakuitbreidingen, vervanging ten laste van eigen middelen of het Vervangingsfonds en permanente of projectmatige inkomsten en uitgaven. De bewaking van de te realiseren onderwijskundige en financiële targets vanuit het formatieplan en het eventuele schoolplan zou moeten gebeuren vanuit de financiële administratie, door middel van tijdige rapportage(s). De betrouwbaarheid van rapportage(s) staat of valt met: > Heldere procedures (administratieve organisatie en interne beheersing) > Interne controle > Tijdige administratieve verwerking > Intracomptabele verwerking opbrengsten > Intracomptabele verwerking kosten > Maandelijkse afsluiting van de periode > Betrouwbare schattingen aan het eind van de periode. De bekostigingsvstematiek in het primair onderwijs. Het ministerie van OCW werkt voor de materiële bekostiging van het onderwijs met een kalenderjaar en voor de personele bekostiging met een schooljaar. Dat laatste betekent dat de bekostigingsinformatie voor het personeel reikt tot en met juli 2012 en dus voor 7/12 deel gebruikt kan worden. Medio mei 2012 komen de cijfers vrij voor de periode augustus 2012 tot en met juli 2013, waardoor 5/12 deel in beeld kan worden gebracht. In deze begroting is voor dat deel op basis van een zo goed mogelijke inschatting, een aanname gemaakt. Deze aanname is gebaseerd op de teldatum Deze laat een zeer forse daling van het aantal leerlingen op onze scholen zien. De ministeriële beschikkingen voor de materiële instandhouding 2012, de zogenaamde Londovergoedingen, zijn begin oktober gepubliceerd en verwerkt in deze begroting. 2

6 Naast de genoemde reguliere lumpsumvergoedingen voor personeel en materieel worden geoormerkte en nietgeoormerkte subsidies verstrekt. De materiële bekostiging voor het primair onderwijs is niet voldoende. De PORaad schetst in een rapport van 2008 dat een school met gemiddeld 200 leerlingen gemiddeld te laag wordt bekostigd. Om een sluitende exploitatie te hebben is dan ook de inzet van personele middelen ter dekking van materiële kosten een noodzaak. De leerlingtelgegevens. Onderstaand is de (verwachte)ontwikkeling van de leerlingen verdeeld naar BRIN nummers vermeld. Naam school De Uitkijck 't Kruisrak De Prangelaar De Dorpsbeuk Jan Ligthart De Grift Plantijn De Lijster De Regenboog De Egelantier Corlaer De Zandberg De Startbaan Totaal Uit het overzicht blijkt dat er t/m 2013 een geringe afname van leerlingen wordt verwacht. In 2011 is er sprake van een forse teruggang vooral door het verlies van leerlingen als gevolg van de sluiting van de locatie Sportbasisschool te Nijkerk per en het vroegtijdig vertrek van leerlingen i.v.m. de sluiting van De Globe per Ook vertonen De Uitkijck en De Startbaan/PWA sterk tegenvallende aantallen leerlingen. Financiële aandachtspunten en risico's Uit informatie van de besturenbonden is duidelijk geworden dat het Ministerie van OCenW de opdracht van het Kabinet om fors te bezuinigen in uitwerking neemt. Allereerst is met ingang van 1 augustus 2010 de vergoeding voor Bestuur en Management komen te vervallen. Dit betekende voor 2010 een vermindering van aan inkomsten. Vanaf 2011 en latere jaren is dit rond per jaar. Met het vervallen van deze subsidie is in de begroting rekening gehouden. Vanaf augustus 2010 worden de financiële vergoedingen voor leerlingengroei niet meer per school maar op bestuursniveau toegekend. Dit betekent dat er voor EemVallei Educatief geen vergoedingen meer zullen worden ontvangen gezien de het verloop van de leerlingenaantallen op stichtingsniveau.

7 In oktober 2010 heeft het ministerie besloten een aantal extra subsidies onder te brengen in de zogenaamde bestemmingsbox. Deze extra subsidies zijn bedoeld voor de versterking van het taal en rekenonderwijs. In 2012 ontvangt het bestuur bijna In deze begroting is met deze middelen rekening gehouden. In het kader van het Convenant leerkracht zijn afspraken gemaakt over het inkorten van de salarisschalen in het onderwijs. Voor het primair onderwijs geldt dat salarisschaal LA (leerkracht) met een carrièrelijn van 18 jaarlijkse stappen in fasen wordt ingekort tot 15 regels. Dit gebeurt conform het volgende schema: 1 januari 2009 inkorting van 18 naar 17 regels 1 januari 2010 inkorting van 17 naar 16 regels 1 januari 2011 inkorting van 16 naar 15 regels De effecten van het sneller doorlopen van de salarisschaal betekenen dat de loonkosten in een paar jaar behoorlijk zijn toegenomen en dat onderwijzend personeel eerder dan voorheen in aanmerking komt voor een bindingstoelage. Ook dit heeft een sterk verhogend effect op de personele lasten gehad. Het ministerie heeft een regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel getroffen. De subsidie bedraagt circa 50% van de loonkosten van ondersteunend personeel. De regeling zou aflopen in het cursusjaar maar is verlengd tot 1 augustus Er vindt vanaf wel een korting plaats van 17% op het beschikbare budget. Het totaal subsidiebedrag voor bedraagt In de begroting 2012 is rekening gehouden met het verkrijgen van deze verminderde subsidie. In september 2011 werd bekend dat het ministerie van OCenW de personele kosten (GPL) over met 0,58% verhoogt ter compensatie van de sterk gestegen werkgeverslasten in de markt. Deze verhoging werkt ook door in latere jaren en is in deze begroting verwerkt. De sociale partners en de minister van OCenW hebben voor de leraren primair onderwijs in het Convenant Leerkracht afspraken gemaakt over een betere beloning en meer loopbaanmogelijkheden ('functiemix'). Om leraren meer loopbaanmogelijkheden te bieden, komen er meer hogere leraarsfuncties. In 2014 zal 58% van de leraren in schaal LA zitten, 40% in schaal LB en 2% in schaal LC. 75% van de doorgevoerde verplichtingen zal in de bekostiging worden opgenomen. Het resterende deel zal uit eigen middelen moeten worden bekostigd. In de begroting 2012 is rekening gehouden met de effecten van het invoeren van de functiemix op bestuursniveau, waarbij moet worden opgemerkt dat de streefgetallen conform de landelijke trend in het primair onderwijs niet worden gehaald. Naast het Burgerlijk Wetboek is de RJ van toepassing bij het opstellen van het financieel jaarverslag. In de RJ 660 is beschreven dat alle personeelsbeloningen als last in de staat van baten en lasten dienen te worden opgenomen in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht. Dit impliceert dat voor bevordering arbeidsparticipatie ouderen (BAPO), jubilea en spaarverlof een voorziening opgenomen moet worden door een contante waardeberekening van de huidige én toekomstige verplichtingen. Door strikte toepassing van deze verplichting zouden wellicht alle huidige reserves in deze voorzieningen moeten worden overgebracht. Het ministerie van OCW heeft dit onderkend en is met het gehele onderwijsveld in overleg getreden om een oplossing te zoeken die recht doet aan RJ 660, maar ook tegemoet komt aan de wens van schoolbesturen de vermogenspositie zoveel mogelijk ongemoeid te laten. Medio 2010 heeft het ministerie een nieuwe regeling bekend gemaakt. De voorziening BAPO mag niet langer in stand worden gehouden. De BAPOkosten moeten jaarlijks als periodekosten in de exploitatie worden opgenomen. De voorziening BAPO komt daarmee te vervallen en dient te worden toegevoegd aan het eigen vermogen. Het bestuur van de stichting heeft er echter voor gekozen de voorziening BAPO voor 5/12 rechtstreeks te laten vrijvallen in de exploitatierekening 2010 en 7/12 wordt opgenomen als bestemmingsreserve BAPO en wordt aangewend ter dekking van het negatieve resultaat in de exploitatierekening Deze maatregel is genomen, omdat blijkt dat de BAPOlasten in de rijksbekostiging als 2% van de personele lumpsum worden uitgekeerd maar in werkelijkheid ruim 3,5% blijken te zijn. 4

8 Gezien de bezuinigen door het Ministerie van OCenW is duidelijk dat ook de gemeenten drastisch moeten bezuinigen, hetgeen zal doorwerken naar het onderwijs. In de begroting 2012 is rekening gehouden met teruglopende bijdragen. De PORaad heeft vorig jaar een onderzoek gedaan naar de materiële bekostiging in het primair onderwijs. Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat een school met gemiddeld 200 leerlingen gemiddeld per jaar te weinig ontvangt om alle kosten te kunnen dekken. Voor EemVallei Educatief zou dit neerkomen op ca Financiering zal moeten plaatsvinden vanuit de personele exploitatie. De stichting heeft in 2011 de dislocatie Sportbasisschool Nijkerk gesloten en het gebouw per overgedragen aan de gemeente Nijkerk. Op zullen ook de nevenvestiging De Globe in Hoevelaken en de dislocatie De Zonnebloem in Barneveld worden gesloten. Het gebouw van De Globe zal per al worden overgedragen aan de gemeente Nijkerk. De resterende leerlingen van de school (groep 8 met 8 leerlingen) zullen tot het einde van het schooljaar worden gehuisvest in het schoolgebouw van 't Blokhuus te Hoevelaken. Het gebouw van De Zonnebloem zal per worden overgedragen aan de gemeente Barneveld. De effecten van het afstoten van deze gebouwen zijn in de begroting 2012 en latere jaren verwerkt. Toelichting OP de begroting in hoofdlijnen. Toelichting algemeen: De exploitatie 2012 sluit met een begroot negatief saldo van ,00. De regelgeving van het ministerie OCW geeft aan, in tegenstelling met de comptabiliteitsregeling die gemeenten hanteren, dat een begroting geschoeid moet zijn op bedrijfseconomische uitgangspunten. Dit impliceert dat eerst het saldo winst / verlies dient te worden vastgesteld en vervolgens een bestemming aan dit saldo moet worden gegeven. Toelichting normatieve rijksbijdragen OCenW: Hier worden de personele en materiële lumpsum vergoedingen vermeld. Toelichting overige subsidies OCenW: De geoormerkte rijksbijdragen bevatten o.a. de loonkostensubsidie onderwijsondersteunend personeel en leerling gebonden financiering. De nietgeoormerkte rijksbijdragen bevatten o.a. de bestemmingsbox en bekostiging impulsgebieden. Toelichting 3.2 gemeentelijke bijdragen en subsidies: In de meeste gevallen gaat het om gemeentelijke bijdragen als loonkostensubsidies en subsidies voor schoolbegeleiding. De loonkostensubsidies omvatten subsidies voor IDbanen, deze subsidies staan onder grote druk wat wellicht voor de komende jaren betekent dat deze zullen verdwijnen. Het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid richt zich op taal en schakelklassen. Toelichting 3.5 overige baten: Betreft in hoofdzaak de bijdrage van het NIS. Onder de overige baten vallen verder zaken als deelnemersbijdragen, verhuur onroerende zaken, detachering van personeel en schenking en sponsoring. Toelichting lonen en salarissen: De indeling van de lonen en salarissen is de indeling welke rechtstreeks uit de personeels en salarisadministratie is te maken. Deze lasten omvatten alle betalingen en verplichtingen in het jaar ten behoeve van het personeel in loondienst. In het baten/lastenstelsel zijn dat niet alleen de daadwerkelijke uitgaven die gedurende het jaar worden gedaan (via het CASOsysteem), maar ook alle nabetalingen, vakantiegelden, eindejaarsuitkeringen, betalingen in het kader van de dag van de Leraar en (nog) te betalen sociale lasten, voor zover deze zijn toe te rekenen aan het boekjaar. 5

9 Toelichting overige personele lasten: Onder overige personele lasten zijn de niet rechtstreeks uit het salarissysteem betaalde kosten ondergebracht, zoals de kosten van kosten inhuur derden, cursuskosten (nascholing), teamontwikkeling, kosten administratiekantoor, werving van personeel, reis en verblijfkosten, bedrijfsgezondheidszorg / Arbo, de kosten van het bonusmalussysteem voor het Vervangingsfonds. Toelichting 4.2 afschrijvingen: Inventaris, leermiddelen en andere bedrijfsmiddelen die langer dan een jaar gebruikt worden, worden tegen de aanschafwaarde op de balans gezet. Vervolgens is bepaald hoe lang het bedrijfsmiddel gebruikt wordt of naar verwachting zal meegaan. Als dat bijvoorbeeld 9 jaar is, wordt elk jaar 1/9 deel van de aanschafprijs als kosten in de exploitatie opgenomen onder "afschrijvingen". Uitgangspunt is dat meubilair 20 jaar meegaat, inventaris en apparatuur 12 jaar, leermethoden e.d. 9 jaar en computerhardware 5 jaar. De afschrijvingen zijn ondergebracht in drie categorieën. Bij de verplichte invoering van het jaarverslag in het primair onderwijs kreeg het onderwijs te maken met een andere benadering van aanschaf van duurzame middelen. In het verleden werd eerst gespaard voor de aanschaf. De gespaarde middelen werden ondergebracht in een voorziening door jaarlijks aan die voorziening te doteren. Als de voorziening toereikend was, kon worden aangeschaft. Bij de stelselwijziging moesten de bezittingen gewaardeerd worden en opgenomen op de balans. Tegenover de waarde is op de balans ook een herwaarderingsreserve opgenomen. Jaarlijks vindt een afschrijving plaats van deze inventaris. De lasten daarvan vallen daarbij vrij uit de herwaarderingsreserve bij de resultaatverdeling. Toelichting huren: Er is vanaf 2009 voor gekozen kosten voor de scholen die gehuisvest zijn in scholencomplexen als huur aan te merken. Het betreft 4 scholen in Barneveld en 1 school in Soest. Met de sluiting van de dislocatie De Zonnebloem in Barneveld per is rekening gehouden in deze begroting. Toelichting onderhoud: Vanaf 2010 is er voor gekozen de onderhoudskosten te splitsen in contractonderhoud en klein onderhoud om zo een beter inzicht te verkrijgen in het contractonderhoud per soort contract en per school. Toelichting energie en water: In 2010 is een stringente bewaking van het energiegebruik op de scholen ingezet. Ook de komende jaren zal deze bewaking worden voortgezet om meer grip te krijgen op de verschillen tussen de werkelijke lasten en de rijksbaten. Toelichting schoonmaakkosten: In 2010 zijn de totale schoonmaakkosten beoordeeld op de prijs/kwaliteitverhouding en is op bescheiden schaal overgegaan tot de aanbesteding van nieuwe schoonmaakcontracten voor enkele scholen. De schoonmaakkosten zijn hierdoor licht afgenomen. Deze trend zal worden voortgezet. Toelichting heffingen: Het betreffen hier enkel heffingen als zuiveringslasten etc. De publiekrechtelijke heffingen worden na betaling met de respectievelijke gemeenten verrekend. e

10 Toelichting overige huisvestingslasten: Op basis van een meerjaren onderhoudsplan wordt een voorziening groot onderhoud opgenomen. Aan deze voorziening vindt ter egalisatie van de jaarlijks fluctuerende uitgaven, een vaste dotatie per jaar plaats. De werkelijke uitgaven aan onderhoud op basis van dit plan worden niet opgenomen in een exploitatiebegroting, maar worden rechtstreeks ten laste gebracht van de voorziening. Toelichting administratieen beheerslasten: Hieronder vallen posten als accountantskosten, deskundigenadvies, reproductiekosten, verzekeringen, telefoonkosten, portikosten etc. Toelichting inventaris, apparatuur en leermiddelen: Leermiddelen e.d. omvatten die middelen die slechts één jaar meegaan, zoals gebruiksmaterialen, werkboeken van leerlingen en educatieve software. Leermiddelen die langer dan een jaar meegaan worden gezien als investeringen waarop wordt afgeschreven. Daarnaast worden hier o.a. de kosten van licenties en kleine reparaties verantwoord. Toelichting overige lasten: Hieronder vallen met name de verantwoordingen van de kleine kasuitgaven van de scholen. Toelichting 5.1 rentebaten: Financiële baten omvatten rente op spaarrekeningen en deposito's. De lasten kunnen bestaan uit rentekosten en kosten van bijvoorbeeld internetbankieren, kosten betaalpassen e.d. De renteontwikkeling is erg onzeker. EemVallei Educatief heeft geld dat niet direct beschikbaar hoeft te zijn ondergebracht in een ondernemers top deposito extra rekening bij de ABNAMRO bank. Het bestuur heeft op 26 oktober 2011 het voorgenomen besluit genomen deze begroting vast te willen stellen. Op 15 november heeft de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad instemming verleend op dit voorgenomen besluit. Uiterlijk medio november legt het bestuur de begroting ter goedkeuring voor aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Na goedkeuring door de raden, stelt het bestuur de begroting vast. Indien vóór 1 februari van het jaar waarvoor de begroting geldt de begroting niet is goedgekeurd, nemen de raden de maatregelen die zij nodig achten om de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen. Ons bestuur is van mening dat deze begroting en het onderliggende plan van aanpak een solide basis biedt voor de verdere ontwikkeling van de stichting. J.A. van der Mijl Voorzitter EemVallei Educatief 7

11 Stichting EemVallei Educatief Instellingsniveau Begroot 2012 Begroot 2013 j Begroot 2014 Begroot 2015 Exploitatiebegroting 3 Baten 3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 3.5 Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten , Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat r Afdrachten bovenschools 9.1 Personeel 9.2 Materieel mm Totaal afdrachten bovenschools Netto resultaat na afdracht bovenschools

12 Stichting EemVallei Educatief Instellingsniveau Exploitatiebaten jrijksbijdragen Rijksbijdrage OCW Overige subsidies OCW Begroot2012~1 [Begroot20131 IBegroot 2014 Begroot2015] ^ II ^ M jspecificatie op de (Normatieve) rijksbijdragen OC&W) Personele lumpsum OCW Materiële instandhouding (Londo) Personeels en arbeidsmarktbeleid Versterking bestuur & management jspecificatie op de overige subsidies OC&W 3.12 Overige subsidies OCW Geoormerkte subsidies personeel Geoormerkte subsidies materieel Nietgeoormerkte subsidies personeel Nietgeoormerkte subsidies materieel Overige overheidsbijdragen en subsidies Gemeentelijke bijdragen en subsidies Overige overheidsbijdragen Specificatie op de gemeentelijke bijdragen Gemeentelijke bijdragen en subsidies Gemeentelijke bijdrage huisvesting/verbouwingen Overige gemeentelijke bijdragen Vergoeding salariskosten Overige personele vergoedingen Schoolbegeleiding WSNS jspecificatie op de overige overheidsbijdragen" Overige overheidsbijdragen Bijdragen vervangingsfonds Bijdragen risicofonds Bijdragen UWV Overige overheidsbijdragen

13 Stichting EemVallei Educatief Instellingsniveau [Exploitatiebaten Verhuur Detachering personeel Schenking Sponsoring Ouderbijdragen Overige Begroot 2012~ Begroot Begroot 2014 Begroot 2015 I ^ leztzll Specificatie verhuur onroerende zaken Verhuur Verhuur gebouwen/lokalen Specificatie detachering personeel Detachering personeel Detachering personeel Overige inkomsten personeel ISpecificatie schenking" Schenking Schenking ISpecificatie sponsoring" Sponsoring Sponsoring HH ISpecificatie ouderbijdragen Ouderbijdragen Ouderbijdragen ISpecificatie overige" Overige Overblijfgelden Stagevergoedingen Reproopbrengsten Vrijval voorziening BAPO Bijdragen van derden Overige personele vergoedingen Overige baten Herverdeling personele baten

14 Stichting EemVallei Educatief Instellingsniveau [Exploitatiebaten m Begroot2012 [ [Begroot2013[ [Begroot2014 j Begroot Rentebaten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa Overige opbrengsten financiële vaste activa Rentelasten en bankkosten ISpecificatie rentebaten 5.1 Rentebaten Rentebaten jspecificatie resultaat deelnemingen" 5.2 Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen ISpecificatie waardeveranderingen fin, vaste activa 5.3 Waardeveranderingen financiële vaste activa Waardeveranderingen financiële vaste activa Specificatie overige opbrengsten fin, vaste activa 5.4 Overige opbrengsten financiële vaste activa Overige opbrengsten financiële vaste activa ISpecificatie rentelasten" 5.5 Rentelasten en bankkosten Bankkosten (b) Rentekosten (b) mm

15 Stichting EemVallei Educatief Instellingsniveau Begroot 2012 ] Begroot 2013~ Begroot 2014"] Begroot 2015~ Exploitatielasten Personeelslasten Lonen en salarissen Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Schoonmaakpersoneel Salariskosten niet Caso Salariskosten dag van de leraar / bindingstoelage Salariskosten directie vast Salariskosten directie tijdelijk Salariskosten OP vast Salariskosten OP tijdelijk Salariskosten OOP vast Salariskosten OOP tijdelijk Aanspraken VU/EJU directie Aanspraken VU/EJU OP Aanspraken VU/EJU OOP Besparing loonkosten Totaal lonen en salarissen , , ,725 Overige personele lasten Werkvoorzieningsschap Uitzendkrachten Detacheringskosten Kosten interim management Kosten inhuur ICT(b) Vervangingsfonds (b) Scholing personeel en management Kosten BGZ, Arbozorg en beleid (b) Kosten ambtsjubilea/afscheid Kosten inhuur huisvesting (b) Medezeggenschapsraad Outplacement Reis en verblijfskosten niet CASO Werving en selectie personeel en management (b) Kosten administratiekantoor (b) Kosten overig ingehuurd personeel (b) Convenant leerkracht Informele bijeenkomsten (s) Representatiekosten Overblijfgelden Overige personele kosten (b) Kosten studiedag (b) Dotatie voorziening spaarverlof (b) Dotatie voorziening (flexibele) Bapo (b) Dotatie voorziening jubilea (b) Dotatie pers. verpl. Vrijval personele voorzieningen Personeelskantine (s) Totaal overige personele lasten _ Uitkeringen Uitkeringen (altijd negatief invoeren!) Totaal uitkeringen Totaal personeelslasten , , ,000 10,000 15,000 68,085 56, , , , , , Exploitatiebegroting 2012 Stichting Openbaar Primair Onderwijs EemVallei Educatief , , ,552 42, , , , ,295

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15 exploitatiebegroting 2015 en 20152018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De begroting 2015 5 Planning en controlcyclus 5 Toelichting op de cyclus 5 De financiële administratie 7 De bekostigingssystematiek in het

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs 112.002364 2 6 JULI Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs T 0226 357230 W www.stichtingallure.nl E info@stichtingalture.nl Gemeente Koggenland T.a.v. college van burgemeester

Nadere informatie

Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren. datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011. Geachte gemeenteraad,

Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren. datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011. Geachte gemeenteraad, Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011 Geachte gemeenteraad, Hierbij ontvangt u het Jaarverslag 2011 van Stichting OPOS. Via dit jaarverslag krijgt

Nadere informatie

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur 02-12-2013 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Leerlingprognose...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Centraal Bureau/Centrale Administratie Postbus 637 3800 AP Amersfoort 1 juni 2015

JAARVERSLAG 2014 Centraal Bureau/Centrale Administratie Postbus 637 3800 AP Amersfoort 1 juni 2015 JAARVERSLAG 214 Centraal Bureau/Centrale Administratie Postbus 637 38 AP Amersfoort 1 juni 215 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 1 van 36

Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 1 van 36 I 3+,--1. I 1 I. l Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 1 van 36.. ''.' ''...ï' ' ')' -' ïï *. -.,' -. ', Ter Apel RSG Ter Apel te Ter Apel PPORTINZAKE DE J RREKENING 2011 RSG Ter Apel Postbus 47 9560 AA Ter

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Voorstel bestemming van het resultaat 44 Gebeurtenissen na balansdatum 45 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 46

Voorstel bestemming van het resultaat 44 Gebeurtenissen na balansdatum 45 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 46 Inhoudsopgave Jaarrekening Bestuursverslag 4 Grondslagen 4 Geconsolideerde balans per 31 december 6 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 8 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 9 Toelichting

Nadere informatie

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail :

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : JAARVERSLAG 2013 Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam

Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Pagina 1 van 32 Inhoudsopgave A Toelichting op onderdelen van het Jaarverslag Kerngegevens 3 Bestuursverslag 4 Verslag Raad van Toezicht 11 B Jaarrekening

Nadere informatie

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie.

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. drs Karsten Hiemstra 7 februari 2007 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Voorwoord. René van Harten, directeur-bestuurder

Voorwoord. René van Harten, directeur-bestuurder Jaarverslag 2012 Stichting Lek en IJssel Voorwoord Het is een voorrecht om met enige regelmaat de scholen van Lek en IJssel te mogen bezoeken. Het bruist er van het leven. Met boeiend onderwijs willen

Nadere informatie

Gemeente Haarlem College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 511 2003 PB HAARLEM. Geacht College,

Gemeente Haarlem College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 511 2003 PB HAARLEM. Geacht College, ^ sterk in leren Spaarnesant Spaarnesant Richard Holkade 14-16 Postbus 800 2003 RV Haarlem T 023 543 01 00 F 023 543 0! 9! E info@spaarnesant.nl I vvww.spaarnesant.nl Gemeente Haarlem College van Burgemeesters

Nadere informatie

Stichting Sirius. Begroting 2014

Stichting Sirius. Begroting 2014 Stichting Sirius Begroting 2014 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur 02-12-2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Planning &

Nadere informatie

De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion

De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion Oktober 2010 Onderzoek uitgevoerd door: Stichting SROL Onder verantwoording van: Ir. W.J.G. Fincken Bestuurder Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag Jaarrekening 2012 saxion.nl/jaarverslag Saxion Jaarrekening 2012 Inhoud B Jaarrekening 2012 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 5 Geconsolideerde staat van baten en lasten

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

Lucas Onderwijs JAARREKENING 2013. Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs. naar inhoud

Lucas Onderwijs JAARREKENING 2013. Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs. naar inhoud Lucas Onderwijs JAARREKENING 2013 1 NB. Deze pagina bevat hyperlinks! Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013............................................................................................................................

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen SAMENVATTING In 2013 hebben er veel veranderingen plaatsgevonden binnen de Omnisscholen. Zo zijn de Omnisscholen verzelfstandigd, is er een sociaal plan uitgevoerd,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo. Jaarverslag 2012 06 mei 2013 Jaarverslag 2012 Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Proo 2012

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP Jaarverslag 2013 (SOVOGO) REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE Jaarverslag 2013 Brinnummer : 15QW Bestuursnummer : 41867 Bestuur : Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee

Nadere informatie