Eem-Vallei Educatief Openbaar basisonderwijs met ruimte voor talent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eem-Vallei Educatief Openbaar basisonderwijs met ruimte voor talent"

Transcriptie

1 EemVallei Educatief Openbaar basisonderwijs met ruimte voor talent De heer K. Wiesenekker Raadsgriffier gemeente Woudenberg Postbus EA Woudenbeis Barneveld, onderwerp: behandeld door: bijlagen: Geachte leden van de raad, 16 november 2011 Begroting 2012 L. Schumer Verseonnummer; beh. ambtenaar: in afschrift aan: hoort bij: 18NOV 2011 U ontvangt de exploitatiebegroting 2012 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs EemVallei Educatief. Ons bestuur heeft op 26 oktober 2011 het voorgenomen besluit genomen deze begroting vast te willen stellen. In artikel 48, lid 6d van de WPO staat vermeld dat u (evenals de overige gemeentebesturen die deelnemen in onze stichting) de begroting dient goed te keuren, alvorens ons bestuur dat kan doen. Wij verzoeken u, conform gemaakte afspraken in de Regioraad, de behandeling van de begroting 2012 in de raadsvergadering van december 2011 te laten plaatsvinden. gevraagde beslissing De begroting 2012 van de goed te keuren, argumentatie Vanaf 1 januari 2005 wordt het openbaar onderwijs in de gemeente in stand gehouden door de stichting openbaar primair onderwijs EEMVALLEI Educatief. Overeenkomstig de WPO artikel 48, lid 6d dient de begroting de goedkeuring te hebben van de gemeenteraad. De begroting 2012 is opgesteld conform de regelgeving van het ministerie van OCW met betrekking tot de lumpsumbekostiging. De beleidsmatige keuzes die voor deze begroting zijn gemaakt worden toegelicht op de eerste pagina's. Vervolgens wordt op de volgende pagina's per onderdeel een toelichting gegeven. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met deze begroting in haar vergadering van 15 november 2011 meetbaar effect Het bestuur van de Stichting Openbaar primair Onderwijs EemVallei Educatief kan na goedkeuring van de conceptbegroting door de zeven gemeenteraden de begroting definitief vaststellen. argumenten Het goedkeuren van de begroting door de gemeenteraad behoort tot de verplichting genoemd in artikel 48 van de WPO. Stichting EemVallei Educatief Stationsweg 62A, 3771VH Barneveld Tel. (0342) Ë>^] info(5)stev.nl ABNAMRO KvK

2 kanttekeningen De gemeenten Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg krijgen allen dit verzoek voorgelegd. De beoordeling of goedkeuring dient op hoofdlijnen te geschieden met als achterliggende vraag of de begroting een solide basis legt voor Indien voor 1 februari 2012 de begroting niet door de gemeenteraden is goedgekeurd, nemen de gemeenteraden de maatregelen die zij nodig achten om de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen. afspraken De Regioraad het afstemmingsoverleg met de deelnemende gemeenten heeft in de vergadering d.d. 21 april 2006 ingestemd met het voorstel van ons bestuur om de begroting jaarlijks uiterlijk 15 november aan te leveren aan de deelnemende gemeenten. Mits door ons bestuur aan deze afspraak wordt voldaan, is behandeling in de raadsvergadering van december gegarandeerd. Ik zie uw besluit voor 31 december 2011 met belangstelling tegemoet. Hoogachtend, namenshetbesfüurvai}eemvallei Educatief, L. Schumer (RDO) Algemeen directeur Stichting EemVallei Educatief Stationsweg 62A, 3771 VH Barneveld Tel. (0342) C>3 infop>stev.nl ABNAMRO KvK

3 EemVallei Educatie Openbaar basisonderwijs met ruimte voor talent exploitatiebegroting 2012

4 Barneveld, 12 oktober 2011 Het bestuur van de presenteert u hierbij haar concept begroting over het kalenderjaar Bij de opstelling is rekening gehouden met ervaringscijfers van vorige jaren, alsmede actuele ontwikkelingen in financiële zin als in organisatorische zin. Naast de exploitatiebegroting 2012 is ook een investeringsbegroting , een liquiditeitsbegroting 2012 en een meerjaren exploitatiebegroting opgesteld. Onderstaand wordt een toelichting gegeven. In deze toelichting worden de volgende onderdelen belicht: planningen controlcyclus bekostigingssystematiek in het primair onderwijs leerlingtelgegevens financiële aandachtspunten en risico's toelichting op de begroting in hoofdlijnen. De planning en controlcyclus BegrotinR De begroting 2012 is een onderdeel van de planning en controlcyclus. Eind 2008 is een begin gemaakt met het verbeteren van de planning en controlcyclus van EemVallei Educatief. Door een herijking van deze cyclus moeten betere waarborgen worden verkregen betreffende de betrouwbaarheid en tijdigheid van de invulling van de (tussentijdse) informatiebehoeften van de stakeholders op (locatie)directie en bestuursniveau. Als uitgangspunt wordt de "Planning en Control Jaarcyclus" gehanteerd. Planning en Control Jaarcyclus Stichting EemVallei fducot/e/barneveld tussentijdse informatie per maand jaarafsluiting jan/mrt (meerjaren) begroting okt/nov (meerjaren formatieplan mrt/mei Onderstaand geven wij puntsgewijs aan welke stappen nodig zijn/waren om de planning en controlcyclus op orde te krijgen. De financiële administratie wordt vanaf 1 januari 2010 in eigen beheer uitgevoerd met het webbased administratiepakket Profit van Afas. Er is nu sprake van een verregaande vorm van digitalisering. De inrichting van dit boekhoudpakket voldoet volledig aan de wettelijke vereisten ten aanzien van o.a. de waardering van materiële en financiële vaste activa en de indeling en benoeming van het

5 vermogen en de voorzieningen. De rubrieken (rekeningschema) zijn ingedeeld volgens het algemeen gangbare decimale stelsel bij de opzet van kostensoorten. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van kostenplaatsen (locaties) en kostendragers ( bestuur, school, projecten). Bij de opzet van dit schema is eveneens rekening gehouden met de rapportages welke voor het Algemeen Bestuur en het management (directie en schoolleiders) minimaal beschikbaar moeten zijn. Belangrijk onderdeel vinden wij de bewaking van de ontwikkeling van onder meer de personele inkomsten en uitgaven. Daarbij wordt eveneens rekening gehouden met de (uit het personeel en salarissysteem CASO te genereren) gegevens zoals personele kostenplaatsen. Door de herinrichting van het personeel en salarissysteem in het cursusjaar kunnen nu de meeste gewenste selecties voor de begroting worden gemaakt. Het bestuursformatieplan 2011/2012. De volgende stap was dit formatieplan af te stemmen op de financiële administratie. Deze administratie is de basis voor enerzijds de interne financiële informatiebehoefte(n) en anderzijds de informatieverschaffing aan derden zoals het ministerie van OCenW. Als inkomsten zijn conform de begroting, de volgende categorieën te onderscheiden: > De normatieve Rijksbijdragen, t.w. de lumpsumvergoeding personeel, het Personeel en Arbeidsmarkt Budget > Overige subsidies van OC&W zoals LGF subsidie, enz. > Gemeentelijke bijdragen als subsidies, schakelklas, enz. > Eventuele overige overheidsbijdragen > Overige baten zoals uitlenende detachering, projectgelden derden, etc. Voor de beheersing van de personele inkomsten en uitgaven is het van belang onderscheid in personeelsformatieplan en begroting aan te brengen tussen de kostensoorten directie, onderwijzend personeel en onderwijs ondersteunend personeel, salariscomponenten, vaste of tijdelijke dienstbetrekkingen, tijdelijke taakuitbreidingen, vervanging ten laste van eigen middelen of het Vervangingsfonds en permanente of projectmatige inkomsten en uitgaven. De bewaking van de te realiseren onderwijskundige en financiële targets vanuit het formatieplan en het eventuele schoolplan zou moeten gebeuren vanuit de financiële administratie, door middel van tijdige rapportage(s). De betrouwbaarheid van rapportage(s) staat of valt met: > Heldere procedures (administratieve organisatie en interne beheersing) > Interne controle > Tijdige administratieve verwerking > Intracomptabele verwerking opbrengsten > Intracomptabele verwerking kosten > Maandelijkse afsluiting van de periode > Betrouwbare schattingen aan het eind van de periode. De bekostigingsvstematiek in het primair onderwijs. Het ministerie van OCW werkt voor de materiële bekostiging van het onderwijs met een kalenderjaar en voor de personele bekostiging met een schooljaar. Dat laatste betekent dat de bekostigingsinformatie voor het personeel reikt tot en met juli 2012 en dus voor 7/12 deel gebruikt kan worden. Medio mei 2012 komen de cijfers vrij voor de periode augustus 2012 tot en met juli 2013, waardoor 5/12 deel in beeld kan worden gebracht. In deze begroting is voor dat deel op basis van een zo goed mogelijke inschatting, een aanname gemaakt. Deze aanname is gebaseerd op de teldatum Deze laat een zeer forse daling van het aantal leerlingen op onze scholen zien. De ministeriële beschikkingen voor de materiële instandhouding 2012, de zogenaamde Londovergoedingen, zijn begin oktober gepubliceerd en verwerkt in deze begroting. 2

6 Naast de genoemde reguliere lumpsumvergoedingen voor personeel en materieel worden geoormerkte en nietgeoormerkte subsidies verstrekt. De materiële bekostiging voor het primair onderwijs is niet voldoende. De PORaad schetst in een rapport van 2008 dat een school met gemiddeld 200 leerlingen gemiddeld te laag wordt bekostigd. Om een sluitende exploitatie te hebben is dan ook de inzet van personele middelen ter dekking van materiële kosten een noodzaak. De leerlingtelgegevens. Onderstaand is de (verwachte)ontwikkeling van de leerlingen verdeeld naar BRIN nummers vermeld. Naam school De Uitkijck 't Kruisrak De Prangelaar De Dorpsbeuk Jan Ligthart De Grift Plantijn De Lijster De Regenboog De Egelantier Corlaer De Zandberg De Startbaan Totaal Uit het overzicht blijkt dat er t/m 2013 een geringe afname van leerlingen wordt verwacht. In 2011 is er sprake van een forse teruggang vooral door het verlies van leerlingen als gevolg van de sluiting van de locatie Sportbasisschool te Nijkerk per en het vroegtijdig vertrek van leerlingen i.v.m. de sluiting van De Globe per Ook vertonen De Uitkijck en De Startbaan/PWA sterk tegenvallende aantallen leerlingen. Financiële aandachtspunten en risico's Uit informatie van de besturenbonden is duidelijk geworden dat het Ministerie van OCenW de opdracht van het Kabinet om fors te bezuinigen in uitwerking neemt. Allereerst is met ingang van 1 augustus 2010 de vergoeding voor Bestuur en Management komen te vervallen. Dit betekende voor 2010 een vermindering van aan inkomsten. Vanaf 2011 en latere jaren is dit rond per jaar. Met het vervallen van deze subsidie is in de begroting rekening gehouden. Vanaf augustus 2010 worden de financiële vergoedingen voor leerlingengroei niet meer per school maar op bestuursniveau toegekend. Dit betekent dat er voor EemVallei Educatief geen vergoedingen meer zullen worden ontvangen gezien de het verloop van de leerlingenaantallen op stichtingsniveau.

7 In oktober 2010 heeft het ministerie besloten een aantal extra subsidies onder te brengen in de zogenaamde bestemmingsbox. Deze extra subsidies zijn bedoeld voor de versterking van het taal en rekenonderwijs. In 2012 ontvangt het bestuur bijna In deze begroting is met deze middelen rekening gehouden. In het kader van het Convenant leerkracht zijn afspraken gemaakt over het inkorten van de salarisschalen in het onderwijs. Voor het primair onderwijs geldt dat salarisschaal LA (leerkracht) met een carrièrelijn van 18 jaarlijkse stappen in fasen wordt ingekort tot 15 regels. Dit gebeurt conform het volgende schema: 1 januari 2009 inkorting van 18 naar 17 regels 1 januari 2010 inkorting van 17 naar 16 regels 1 januari 2011 inkorting van 16 naar 15 regels De effecten van het sneller doorlopen van de salarisschaal betekenen dat de loonkosten in een paar jaar behoorlijk zijn toegenomen en dat onderwijzend personeel eerder dan voorheen in aanmerking komt voor een bindingstoelage. Ook dit heeft een sterk verhogend effect op de personele lasten gehad. Het ministerie heeft een regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel getroffen. De subsidie bedraagt circa 50% van de loonkosten van ondersteunend personeel. De regeling zou aflopen in het cursusjaar maar is verlengd tot 1 augustus Er vindt vanaf wel een korting plaats van 17% op het beschikbare budget. Het totaal subsidiebedrag voor bedraagt In de begroting 2012 is rekening gehouden met het verkrijgen van deze verminderde subsidie. In september 2011 werd bekend dat het ministerie van OCenW de personele kosten (GPL) over met 0,58% verhoogt ter compensatie van de sterk gestegen werkgeverslasten in de markt. Deze verhoging werkt ook door in latere jaren en is in deze begroting verwerkt. De sociale partners en de minister van OCenW hebben voor de leraren primair onderwijs in het Convenant Leerkracht afspraken gemaakt over een betere beloning en meer loopbaanmogelijkheden ('functiemix'). Om leraren meer loopbaanmogelijkheden te bieden, komen er meer hogere leraarsfuncties. In 2014 zal 58% van de leraren in schaal LA zitten, 40% in schaal LB en 2% in schaal LC. 75% van de doorgevoerde verplichtingen zal in de bekostiging worden opgenomen. Het resterende deel zal uit eigen middelen moeten worden bekostigd. In de begroting 2012 is rekening gehouden met de effecten van het invoeren van de functiemix op bestuursniveau, waarbij moet worden opgemerkt dat de streefgetallen conform de landelijke trend in het primair onderwijs niet worden gehaald. Naast het Burgerlijk Wetboek is de RJ van toepassing bij het opstellen van het financieel jaarverslag. In de RJ 660 is beschreven dat alle personeelsbeloningen als last in de staat van baten en lasten dienen te worden opgenomen in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht. Dit impliceert dat voor bevordering arbeidsparticipatie ouderen (BAPO), jubilea en spaarverlof een voorziening opgenomen moet worden door een contante waardeberekening van de huidige én toekomstige verplichtingen. Door strikte toepassing van deze verplichting zouden wellicht alle huidige reserves in deze voorzieningen moeten worden overgebracht. Het ministerie van OCW heeft dit onderkend en is met het gehele onderwijsveld in overleg getreden om een oplossing te zoeken die recht doet aan RJ 660, maar ook tegemoet komt aan de wens van schoolbesturen de vermogenspositie zoveel mogelijk ongemoeid te laten. Medio 2010 heeft het ministerie een nieuwe regeling bekend gemaakt. De voorziening BAPO mag niet langer in stand worden gehouden. De BAPOkosten moeten jaarlijks als periodekosten in de exploitatie worden opgenomen. De voorziening BAPO komt daarmee te vervallen en dient te worden toegevoegd aan het eigen vermogen. Het bestuur van de stichting heeft er echter voor gekozen de voorziening BAPO voor 5/12 rechtstreeks te laten vrijvallen in de exploitatierekening 2010 en 7/12 wordt opgenomen als bestemmingsreserve BAPO en wordt aangewend ter dekking van het negatieve resultaat in de exploitatierekening Deze maatregel is genomen, omdat blijkt dat de BAPOlasten in de rijksbekostiging als 2% van de personele lumpsum worden uitgekeerd maar in werkelijkheid ruim 3,5% blijken te zijn. 4

8 Gezien de bezuinigen door het Ministerie van OCenW is duidelijk dat ook de gemeenten drastisch moeten bezuinigen, hetgeen zal doorwerken naar het onderwijs. In de begroting 2012 is rekening gehouden met teruglopende bijdragen. De PORaad heeft vorig jaar een onderzoek gedaan naar de materiële bekostiging in het primair onderwijs. Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat een school met gemiddeld 200 leerlingen gemiddeld per jaar te weinig ontvangt om alle kosten te kunnen dekken. Voor EemVallei Educatief zou dit neerkomen op ca Financiering zal moeten plaatsvinden vanuit de personele exploitatie. De stichting heeft in 2011 de dislocatie Sportbasisschool Nijkerk gesloten en het gebouw per overgedragen aan de gemeente Nijkerk. Op zullen ook de nevenvestiging De Globe in Hoevelaken en de dislocatie De Zonnebloem in Barneveld worden gesloten. Het gebouw van De Globe zal per al worden overgedragen aan de gemeente Nijkerk. De resterende leerlingen van de school (groep 8 met 8 leerlingen) zullen tot het einde van het schooljaar worden gehuisvest in het schoolgebouw van 't Blokhuus te Hoevelaken. Het gebouw van De Zonnebloem zal per worden overgedragen aan de gemeente Barneveld. De effecten van het afstoten van deze gebouwen zijn in de begroting 2012 en latere jaren verwerkt. Toelichting OP de begroting in hoofdlijnen. Toelichting algemeen: De exploitatie 2012 sluit met een begroot negatief saldo van ,00. De regelgeving van het ministerie OCW geeft aan, in tegenstelling met de comptabiliteitsregeling die gemeenten hanteren, dat een begroting geschoeid moet zijn op bedrijfseconomische uitgangspunten. Dit impliceert dat eerst het saldo winst / verlies dient te worden vastgesteld en vervolgens een bestemming aan dit saldo moet worden gegeven. Toelichting normatieve rijksbijdragen OCenW: Hier worden de personele en materiële lumpsum vergoedingen vermeld. Toelichting overige subsidies OCenW: De geoormerkte rijksbijdragen bevatten o.a. de loonkostensubsidie onderwijsondersteunend personeel en leerling gebonden financiering. De nietgeoormerkte rijksbijdragen bevatten o.a. de bestemmingsbox en bekostiging impulsgebieden. Toelichting 3.2 gemeentelijke bijdragen en subsidies: In de meeste gevallen gaat het om gemeentelijke bijdragen als loonkostensubsidies en subsidies voor schoolbegeleiding. De loonkostensubsidies omvatten subsidies voor IDbanen, deze subsidies staan onder grote druk wat wellicht voor de komende jaren betekent dat deze zullen verdwijnen. Het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid richt zich op taal en schakelklassen. Toelichting 3.5 overige baten: Betreft in hoofdzaak de bijdrage van het NIS. Onder de overige baten vallen verder zaken als deelnemersbijdragen, verhuur onroerende zaken, detachering van personeel en schenking en sponsoring. Toelichting lonen en salarissen: De indeling van de lonen en salarissen is de indeling welke rechtstreeks uit de personeels en salarisadministratie is te maken. Deze lasten omvatten alle betalingen en verplichtingen in het jaar ten behoeve van het personeel in loondienst. In het baten/lastenstelsel zijn dat niet alleen de daadwerkelijke uitgaven die gedurende het jaar worden gedaan (via het CASOsysteem), maar ook alle nabetalingen, vakantiegelden, eindejaarsuitkeringen, betalingen in het kader van de dag van de Leraar en (nog) te betalen sociale lasten, voor zover deze zijn toe te rekenen aan het boekjaar. 5

9 Toelichting overige personele lasten: Onder overige personele lasten zijn de niet rechtstreeks uit het salarissysteem betaalde kosten ondergebracht, zoals de kosten van kosten inhuur derden, cursuskosten (nascholing), teamontwikkeling, kosten administratiekantoor, werving van personeel, reis en verblijfkosten, bedrijfsgezondheidszorg / Arbo, de kosten van het bonusmalussysteem voor het Vervangingsfonds. Toelichting 4.2 afschrijvingen: Inventaris, leermiddelen en andere bedrijfsmiddelen die langer dan een jaar gebruikt worden, worden tegen de aanschafwaarde op de balans gezet. Vervolgens is bepaald hoe lang het bedrijfsmiddel gebruikt wordt of naar verwachting zal meegaan. Als dat bijvoorbeeld 9 jaar is, wordt elk jaar 1/9 deel van de aanschafprijs als kosten in de exploitatie opgenomen onder "afschrijvingen". Uitgangspunt is dat meubilair 20 jaar meegaat, inventaris en apparatuur 12 jaar, leermethoden e.d. 9 jaar en computerhardware 5 jaar. De afschrijvingen zijn ondergebracht in drie categorieën. Bij de verplichte invoering van het jaarverslag in het primair onderwijs kreeg het onderwijs te maken met een andere benadering van aanschaf van duurzame middelen. In het verleden werd eerst gespaard voor de aanschaf. De gespaarde middelen werden ondergebracht in een voorziening door jaarlijks aan die voorziening te doteren. Als de voorziening toereikend was, kon worden aangeschaft. Bij de stelselwijziging moesten de bezittingen gewaardeerd worden en opgenomen op de balans. Tegenover de waarde is op de balans ook een herwaarderingsreserve opgenomen. Jaarlijks vindt een afschrijving plaats van deze inventaris. De lasten daarvan vallen daarbij vrij uit de herwaarderingsreserve bij de resultaatverdeling. Toelichting huren: Er is vanaf 2009 voor gekozen kosten voor de scholen die gehuisvest zijn in scholencomplexen als huur aan te merken. Het betreft 4 scholen in Barneveld en 1 school in Soest. Met de sluiting van de dislocatie De Zonnebloem in Barneveld per is rekening gehouden in deze begroting. Toelichting onderhoud: Vanaf 2010 is er voor gekozen de onderhoudskosten te splitsen in contractonderhoud en klein onderhoud om zo een beter inzicht te verkrijgen in het contractonderhoud per soort contract en per school. Toelichting energie en water: In 2010 is een stringente bewaking van het energiegebruik op de scholen ingezet. Ook de komende jaren zal deze bewaking worden voortgezet om meer grip te krijgen op de verschillen tussen de werkelijke lasten en de rijksbaten. Toelichting schoonmaakkosten: In 2010 zijn de totale schoonmaakkosten beoordeeld op de prijs/kwaliteitverhouding en is op bescheiden schaal overgegaan tot de aanbesteding van nieuwe schoonmaakcontracten voor enkele scholen. De schoonmaakkosten zijn hierdoor licht afgenomen. Deze trend zal worden voortgezet. Toelichting heffingen: Het betreffen hier enkel heffingen als zuiveringslasten etc. De publiekrechtelijke heffingen worden na betaling met de respectievelijke gemeenten verrekend. e

10 Toelichting overige huisvestingslasten: Op basis van een meerjaren onderhoudsplan wordt een voorziening groot onderhoud opgenomen. Aan deze voorziening vindt ter egalisatie van de jaarlijks fluctuerende uitgaven, een vaste dotatie per jaar plaats. De werkelijke uitgaven aan onderhoud op basis van dit plan worden niet opgenomen in een exploitatiebegroting, maar worden rechtstreeks ten laste gebracht van de voorziening. Toelichting administratieen beheerslasten: Hieronder vallen posten als accountantskosten, deskundigenadvies, reproductiekosten, verzekeringen, telefoonkosten, portikosten etc. Toelichting inventaris, apparatuur en leermiddelen: Leermiddelen e.d. omvatten die middelen die slechts één jaar meegaan, zoals gebruiksmaterialen, werkboeken van leerlingen en educatieve software. Leermiddelen die langer dan een jaar meegaan worden gezien als investeringen waarop wordt afgeschreven. Daarnaast worden hier o.a. de kosten van licenties en kleine reparaties verantwoord. Toelichting overige lasten: Hieronder vallen met name de verantwoordingen van de kleine kasuitgaven van de scholen. Toelichting 5.1 rentebaten: Financiële baten omvatten rente op spaarrekeningen en deposito's. De lasten kunnen bestaan uit rentekosten en kosten van bijvoorbeeld internetbankieren, kosten betaalpassen e.d. De renteontwikkeling is erg onzeker. EemVallei Educatief heeft geld dat niet direct beschikbaar hoeft te zijn ondergebracht in een ondernemers top deposito extra rekening bij de ABNAMRO bank. Het bestuur heeft op 26 oktober 2011 het voorgenomen besluit genomen deze begroting vast te willen stellen. Op 15 november heeft de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad instemming verleend op dit voorgenomen besluit. Uiterlijk medio november legt het bestuur de begroting ter goedkeuring voor aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Na goedkeuring door de raden, stelt het bestuur de begroting vast. Indien vóór 1 februari van het jaar waarvoor de begroting geldt de begroting niet is goedgekeurd, nemen de raden de maatregelen die zij nodig achten om de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen. Ons bestuur is van mening dat deze begroting en het onderliggende plan van aanpak een solide basis biedt voor de verdere ontwikkeling van de stichting. J.A. van der Mijl Voorzitter EemVallei Educatief 7

11 Stichting EemVallei Educatief Instellingsniveau Begroot 2012 Begroot 2013 j Begroot 2014 Begroot 2015 Exploitatiebegroting 3 Baten 3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 3.5 Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten , Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat r Afdrachten bovenschools 9.1 Personeel 9.2 Materieel mm Totaal afdrachten bovenschools Netto resultaat na afdracht bovenschools

12 Stichting EemVallei Educatief Instellingsniveau Exploitatiebaten jrijksbijdragen Rijksbijdrage OCW Overige subsidies OCW Begroot2012~1 [Begroot20131 IBegroot 2014 Begroot2015] ^ II ^ M jspecificatie op de (Normatieve) rijksbijdragen OC&W) Personele lumpsum OCW Materiële instandhouding (Londo) Personeels en arbeidsmarktbeleid Versterking bestuur & management jspecificatie op de overige subsidies OC&W 3.12 Overige subsidies OCW Geoormerkte subsidies personeel Geoormerkte subsidies materieel Nietgeoormerkte subsidies personeel Nietgeoormerkte subsidies materieel Overige overheidsbijdragen en subsidies Gemeentelijke bijdragen en subsidies Overige overheidsbijdragen Specificatie op de gemeentelijke bijdragen Gemeentelijke bijdragen en subsidies Gemeentelijke bijdrage huisvesting/verbouwingen Overige gemeentelijke bijdragen Vergoeding salariskosten Overige personele vergoedingen Schoolbegeleiding WSNS jspecificatie op de overige overheidsbijdragen" Overige overheidsbijdragen Bijdragen vervangingsfonds Bijdragen risicofonds Bijdragen UWV Overige overheidsbijdragen

13 Stichting EemVallei Educatief Instellingsniveau [Exploitatiebaten Verhuur Detachering personeel Schenking Sponsoring Ouderbijdragen Overige Begroot 2012~ Begroot Begroot 2014 Begroot 2015 I ^ leztzll Specificatie verhuur onroerende zaken Verhuur Verhuur gebouwen/lokalen Specificatie detachering personeel Detachering personeel Detachering personeel Overige inkomsten personeel ISpecificatie schenking" Schenking Schenking ISpecificatie sponsoring" Sponsoring Sponsoring HH ISpecificatie ouderbijdragen Ouderbijdragen Ouderbijdragen ISpecificatie overige" Overige Overblijfgelden Stagevergoedingen Reproopbrengsten Vrijval voorziening BAPO Bijdragen van derden Overige personele vergoedingen Overige baten Herverdeling personele baten

14 Stichting EemVallei Educatief Instellingsniveau [Exploitatiebaten m Begroot2012 [ [Begroot2013[ [Begroot2014 j Begroot Rentebaten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa Overige opbrengsten financiële vaste activa Rentelasten en bankkosten ISpecificatie rentebaten 5.1 Rentebaten Rentebaten jspecificatie resultaat deelnemingen" 5.2 Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen ISpecificatie waardeveranderingen fin, vaste activa 5.3 Waardeveranderingen financiële vaste activa Waardeveranderingen financiële vaste activa Specificatie overige opbrengsten fin, vaste activa 5.4 Overige opbrengsten financiële vaste activa Overige opbrengsten financiële vaste activa ISpecificatie rentelasten" 5.5 Rentelasten en bankkosten Bankkosten (b) Rentekosten (b) mm

15 Stichting EemVallei Educatief Instellingsniveau Begroot 2012 ] Begroot 2013~ Begroot 2014"] Begroot 2015~ Exploitatielasten Personeelslasten Lonen en salarissen Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Schoonmaakpersoneel Salariskosten niet Caso Salariskosten dag van de leraar / bindingstoelage Salariskosten directie vast Salariskosten directie tijdelijk Salariskosten OP vast Salariskosten OP tijdelijk Salariskosten OOP vast Salariskosten OOP tijdelijk Aanspraken VU/EJU directie Aanspraken VU/EJU OP Aanspraken VU/EJU OOP Besparing loonkosten Totaal lonen en salarissen , , ,725 Overige personele lasten Werkvoorzieningsschap Uitzendkrachten Detacheringskosten Kosten interim management Kosten inhuur ICT(b) Vervangingsfonds (b) Scholing personeel en management Kosten BGZ, Arbozorg en beleid (b) Kosten ambtsjubilea/afscheid Kosten inhuur huisvesting (b) Medezeggenschapsraad Outplacement Reis en verblijfskosten niet CASO Werving en selectie personeel en management (b) Kosten administratiekantoor (b) Kosten overig ingehuurd personeel (b) Convenant leerkracht Informele bijeenkomsten (s) Representatiekosten Overblijfgelden Overige personele kosten (b) Kosten studiedag (b) Dotatie voorziening spaarverlof (b) Dotatie voorziening (flexibele) Bapo (b) Dotatie voorziening jubilea (b) Dotatie pers. verpl. Vrijval personele voorzieningen Personeelskantine (s) Totaal overige personele lasten _ Uitkeringen Uitkeringen (altijd negatief invoeren!) Totaal uitkeringen Totaal personeelslasten , , ,000 10,000 15,000 68,085 56, , , , , , Exploitatiebegroting 2012 Stichting Openbaar Primair Onderwijs EemVallei Educatief , , ,552 42, , , , ,295

Planning en Control Jaarcyclus Stichting Eem-Vallei Educatief Barneveld

Planning en Control Jaarcyclus Stichting Eem-Vallei Educatief Barneveld exploitatiebegroting 2012 Barneveld, 12 oktober 2011 Het bestuur van de presenteert u hierbij haar concept begroting over het kalenderjaar 2012. Bij de opstelling is rekening gehouden met ervaringscijfers

Nadere informatie

Exploitatiebegroting. Stichting IJsselgraaf. 2010 t/m 2013

Exploitatiebegroting. Stichting IJsselgraaf. 2010 t/m 2013 Exploitatiebegroting Stichting IJsselgraaf 2010 t/m 2013 definitief 9 december 2009 Doetinchem, 9 december 2009 Het bestuur van de Stichting IJsselgraaf heeft hierbij het genoegen haar concept begroting

Nadere informatie

Grootboekrekeningen SKPO

Grootboekrekeningen SKPO 12110 Gebouwen 12111 Afschrijving gebouwen 12210 Machines en installaties 12211 Afschrijving machines en installaties 12220 Meubilair 12221 Afschrijving meubilair 12230 Schoolmeubilair 12231 Afschrijving

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2017... 3 1.3 Toelichting op de begroting 2017... 7

Nadere informatie

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp GEMEENTE LEIDERDORP. Nr. Ctess.nr.. \ Q ^1. Ingsto 1 5 OEC. 2011. Kopte naor: B G. Weeknr. afd.

Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp GEMEENTE LEIDERDORP. Nr. Ctess.nr.. \ Q ^1. Ingsto 1 5 OEC. 2011. Kopte naor: B G. Weeknr. afd. ijrd aan: ^ U,^XJUAO^ #OI Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Leiderdorp Postbus 35 2350 AA Leiderdorp GEMEENTE LEIDERDORP Nr. Afd Ctess.nr.. \ Q

Nadere informatie

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs 112.002364 2 6 JULI Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs T 0226 357230 W www.stichtingallure.nl E info@stichtingalture.nl Gemeente Koggenland T.a.v. college van burgemeester

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening R i c h t l i j n J a a r v e r s l a g O n d e r w i j s V o l l e d i g u i t g e w e r k t m o d e l v o o r d e j a a r r e k e n i n g Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening tekst is slechts

Nadere informatie

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100 Lerarenbeurs 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100 Lerarenbeurs 0 0 0 0 0 0 0 Bestuursbureau 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Parameters Aantal leerlingen voor budget obv 1-10 (t-1) 42 14 5 4 4 4 Aantal lln. LWOO voor budget obv 1-10 (t-1) 16 6 0 0 0 0 Huisvesting: aantal m2 bruto

Nadere informatie

BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2016... 3 1.3 Toelichting op de begroting

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

JOHAN DE WITT-GYMNASIUM

JOHAN DE WITT-GYMNASIUM JHAN DE WITT-GYMNASIUM ^^^^^^^^^^^^^^^^^^H IVl PG D121193847541 GDI 3.9.211 541 Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht, Postbus 8 33 AA Dordrecht Dordrecht, 28 september 211. nderwerp: goedkeuring

Nadere informatie

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015.

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015. SOPOH Begroting 2015 Bijgestelde van De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer Begroting 2015 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Begroting SOPOH 2012

Nadere informatie

Begroting. van de. Stichting. Openbaar Primair Onderwijs. Zuid-Kennemerland

Begroting. van de. Stichting. Openbaar Primair Onderwijs. Zuid-Kennemerland Concept Begroting van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 2006 8 januari 2007 I N H O U D - Voorwoord - Exploitatiebegroting 2006 - Exploitatiebegroting 2006 per soort onderwijs -

Nadere informatie

OHAN DE WITT^GYMNASIUM ^ IHHiHHHHHIIIII

OHAN DE WITT^GYMNASIUM ^ IHHiHHHHHIIIII MPGD12192311146 GD1 23.9.21 46 OHAN DE WITT^GYMNASIUM ^ IHHiHHHHHIIIII Tijdelijk adres m.i.v. 1 juli 21 Johan de Witt-gymnasium Stek 22 3311 XS Dordrecht Tel. 78-648 26 26 Fax 78-648 26 27 www.jdw.nl Aan

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

meerjarenbegroting laat geengunstig perspectief zien, maar is minder negatief dan de vorige meerjarenbegroting.

meerjarenbegroting laat geengunstig perspectief zien, maar is minder negatief dan de vorige meerjarenbegroting. Gemeenteraad van Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren ;_.;;;--~-.--~------ ---_.-.- datum betreft 14-12-2011 begroting 2012 en meerjarenbegroting 2012-2015 Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

Financiële managementrapportage Eerste kwartaal 2017

Financiële managementrapportage Eerste kwartaal 2017 Financiële managementrapportage Eerste kwartaal Stichting tot behartiging van de belangen van Scholen met de Bijbel op Reformatorische Grondslag, Achterberg Aangepast: 11-5- Pagina 1 van 11 Dashboard Financiële

Nadere informatie

Totaal baten

Totaal baten A.1.2 Staat van Baten en Lasten Begroot Begroot Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk 3 Baten 3.1 Rijksbijdragen 741.960 707.000 704.554 697.256 717.366 685.526 3.2 Overige bijdragen en subsidies 8.740

Nadere informatie

Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten Rozenburg. Postbus AK Hellevoetsluïs T

Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten Rozenburg. Postbus AK Hellevoetsluïs T Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten Rozenburg Postbus 412 322AK Hellevoetsluïs T 181-39 1 44 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

Stichting Kinderboerderij Aalsmeer Aalsmeer

Stichting Kinderboerderij Aalsmeer Aalsmeer Stichting Kinderboerderij EXPLOITATIEBEGROTING Begroting Begroting Begroting Realisatie Realisatie Jaar 2018 Jaar 2017 Jaar 2016 Jaar 2016 Jaar 2015 -------------- Entree en spaarvarken 3.000 3.500 3.500

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening BV Bestuursverslag Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Verslag Raad van Toezicht Kerngegevens Kernactiviteiten Juridisch structuur Organisatiestructuur

Nadere informatie

Stichting Kinderboerderij Aalsmeer Aalsmeer

Stichting Kinderboerderij Aalsmeer Aalsmeer Stichting Kinderboerderij EXPLOITATIEBEGROTING Begroting Begroting Realisatie Realisatie Jaar 2016 Jaar 2015 Jaar 2015 Jaar 2014 Entree en spaarvarken 3.500 4.000 3.400 3.322 Jaarkaarten 1.000 1.250 889

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 05-12-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Pagina

Inhoudsopgave Pagina Pagina Inhoudsopgave Pagina Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Toelichting op de jaarrekening 3 2 Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Winst- en verliesrekening over 2012 7 2.3 Toelichting op de balans 8

Nadere informatie

Vereniging Skiclub Wolfskamer te Huizen Financieel verslag seizoen 2014/2015 per 31 juli 2015

Vereniging Skiclub Wolfskamer te Huizen Financieel verslag seizoen 2014/2015 per 31 juli 2015 Vereniging Skiclub Wolfskamer te Financieel verslag seizoen 2014/2015 per 31 juli 2015 Inhoud Pagina Financiële positie 3 Staat van herkomst en besteding der middelen 3 Kasstroomoverzicht 4 Balans per

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2013 t/m 31 augustus Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2013 t/m 31 augustus Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 213 31 augustus 214 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 213-214 4

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 26 a. LEERLINGAANTALLEN Leerlingaantal 25 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders les Gecorrigeerd Begroting 2629 Financiële kaders (dec 26) Leerlingaantal 26 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15 exploitatiebegroting 2015 en 20152018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De begroting 2015 5 Planning en controlcyclus 5 Toelichting op de cyclus 5 De financiële administratie 7 De bekostigingssystematiek in het

Nadere informatie

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6806 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 26 november 2010 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Begroting SKPO Eindhoven e.o.

Begroting SKPO Eindhoven e.o. Begroting SKPO Eindhoven e.o. 2016 Inhoudsopgave Bovenschoolse begroting en schoolbegroting... 3 Inleiding... 3 Planning en control... 3 De bovenschoolse begroting... 3 De bovenschoolse organisatie en

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede.

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede. Gemeente fi Bergen op Zoom RMD1-21 ^^^H kaadsmededelma Datum 1 1 FEB. 21 Nr. RMD1-21 Van Aan Kopie aan Onderwerp Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Begroting 21 stichting Sam< Contactpersoon:

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 45

JAARREKENING 2014 45 JAARREKENING 2014 45 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na verwerking resultaatbestemming) Vaste activa Materiële vaste activa 463.149 420.672 Financiële vaste activa 26.151-489.300 420.672 Vlottende activa

Nadere informatie

EXPLOITATIE BEGROTING

EXPLOITATIE BEGROTING Vereniging Per Saldo Postbus 19161 3501 DD UTRECHT EXPLOITATIE BEGROTING 2017 1 BATEN Subsidie VWS/OVA 692.583 1.033.152 1.114.100 Opbrengsten/overige bijdragen 2.381.475 2.117.955 2.663.151 Diverse baten

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 Stichting Eigenwijks Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Onderwerp: goedkeuring begroting 2010 Stichting Johan de Witt-gymnasium

Onderwerp: goedkeuring begroting 2010 Stichting Johan de Witt-gymnasium GESCAND L! f ^ AFDELIMG f.{&&1&&ju_ i OKI M'! ] :zrfe" "" i._ s Uft. j, ^ i Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht, Postbus 8 33 AA Dordrecht Dordrecht, 3 September 29. Onderwerp: goedkeuring begroting

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Jaarrekening 2010 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Jaarrekening 2010 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland . 2 Inhoudsopgave B. Balans en Staat van Baten en Lasten 5 B1. Grondslagen voor de jaarrekening 7 B2. Balans per 31 december 2010

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 concept Inhoudsopgave Verslag van de penningmeester 3 Jaarrekening 2014 Balans op 31 december 2014 4 Exploitatierekening over 2014 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn 1 INHOUD 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Exploitatierekening 2015 4 3. Toelichting bij de balans en exploitatierekening 5-11 4. Controleverklaring 12 2 BALANS 2015

Nadere informatie

Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen

Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Beoordelingsverklaring 1 2 Algemeen 1 3 Resultaat 2 4 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening Groenland 17 Beconnummer 316076 7908 RC Inschr. K.v.K. nr. 04028272 Tel. 0528-27 21 56 E-mail : admin@vanslageren.nl ING : NL04 INGB 0001 9579 90 ABN Amro :

Nadere informatie

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2010 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK JAARREKENING 2014 EN BEGROTING 2015 INHOUDSOPGAVE Balans 3 Exploitatierekening 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op de exploitatierekening 7 Begroting

Nadere informatie

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Samenstellingsverklaring 6 FINANCIEEL

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2015 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2015 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 31 december 2014 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.674 1.804 TOTAAL

Nadere informatie

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2012 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Telefonische inlichtingen onder nummer (overdag) : 020-4972332 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 40596702

Telefonische inlichtingen onder nummer (overdag) : 020-4972332 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 40596702 Poststuknr. : Ingekomen : Dossniernr. : Beh. ambt. : toestelnr. : AANVRAAGFORMULIER vaststelling subsidie CRMW 211 Naam van de instelling/gezelschap Gevestigd te : : Lijnden Correspondentieadres : Postbus

Nadere informatie

Stichting Limburg Festival Thei Tummers Graaf van Loonstraat JW BORN Jaarrekening 2014

Stichting Limburg Festival Thei Tummers Graaf van Loonstraat JW BORN Jaarrekening 2014 Stichting Limburg Festival Thei Tummers Graaf van Loonstraat 46 6121 JW BORN Jaarrekening 2014-1 - Stichting Limburg Festival Thei Tummers Graaf van Loonstraat 46 6121 JW BORN Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009 371 EB Zeist JAARREKENING 29 Inhoudsopgave Pag. VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2 Staat van Baten en Lasten 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur 21 maart 2015 Inhoud 1 Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, directie en vaststelling jaarrekening...

Nadere informatie

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs. Jaarrekening 2016

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs. Jaarrekening 2016 Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Verslag van de penningmeester 3 Jaarrekening 2016 Balans op 31 december 2016 4 Exploitatierekening over 2016 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Departement Oss der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Oss. Financieel jaarverslag Nut Oss 2014 Pagina 1 van 25

Jaarstukken 2014. Departement Oss der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Oss. Financieel jaarverslag Nut Oss 2014 Pagina 1 van 25 Jaarstukken 2014 Departement Oss der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Oss Financieel jaarverslag Nut Oss 2014 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave 3. Jaarrekening 2014 3 A Grondslagen van de jaarrekening

Nadere informatie

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011) (Na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 2012 2011 Vaste Activa Materiële vaste activa -- -- Vlottende Activa Vorderingen Omzetbelasting 801 808 Overige vorderingen

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015

JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015 JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015 Inhoudsopgave jaarrekening Pagina A0 Bestuursverslag 2 Algemene toelichting 32 A.1.1 Balans per 31 december 2014 33 A.1.2 Staat van baten en lasten over 2014 34

Nadere informatie

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat 71 1054 NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 Inhoudsopgave Samenstellingsverklaring 3 Resultaatvergelijking 4 Balans 5 Staat van baten en lasten 6 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM TE HATTEM RAPPORT 2013 'HET WARME LAND'

STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM TE HATTEM RAPPORT 2013 'HET WARME LAND' STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM 'HET WARME LAND' TE HATTEM RAPPORT 2013 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 I Algemene toelichting 2 II Financiering 4 III Kasstroomoverzicht 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Inloophuis Gelderse Vallei. "Toon Hermans Huis Ede"

Jaarrekening Stichting Inloophuis Gelderse Vallei. Toon Hermans Huis Ede Jaarrekening 2016 Stichting Inloophuis Gelderse Vallei "Toon Hermans Huis Ede" INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 3 Omschrijving van de doelstelling 3 Samenstelling

Nadere informatie

Wassenaar, 29 maart 2012. Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Den Haag JAARREKENING 2011.

Wassenaar, 29 maart 2012. Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Den Haag JAARREKENING 2011. Wassenaar, 29 maart 2012 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ JAARREKENING 2011 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

Bijlage 3 bij regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC

Bijlage 3 bij regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC Bijlage 3 bij regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC PvE financiële gegevens Inleiding Algemeen Voor het bekostigen van scholen en voor het maken en evalueren van beleid zijn gegevens nodig van

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.804 2.041

Nadere informatie

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969 Wassenaar, 28 maart 2013 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 214/215 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen

Financieel verslag 2013. Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen Financieel verslag 2013 Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 Materiële vaste activa Project schuur 5.564 7.705 Project tuin 788 1.725 Overige inventaris

Nadere informatie

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2003 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015

MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015 MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015 Mevrouw K. Punter Planning en Control Onderwijsbureau Meppel De heer P. Haverkamp Coördinator Samenwerkingsverband Meppel, 4 februari 2016 Industrieweg

Nadere informatie

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten.

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. Boekhouden voor beginners Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. De balans De balans is een staat van

Nadere informatie

JAARRAPPORT Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen

JAARRAPPORT Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen JAARRAPPORT 2016 Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaatvergelijking 3

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school. Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl

Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school. Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl programma 1. De vrees van de financial in VO en OCW 2. Bedrijfsvoering meer dan financiën 3. Hoe werkt financieel

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Ref. Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.429.561

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie