TOETSVRAGEN ONDERDEEL GEDRAGSRECHT BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR. 18 februari UUR NAJAARSCYCLUS 2010 EN INHALERS. Cursusgroep :...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOETSVRAGEN ONDERDEEL GEDRAGSRECHT BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR. 18 februari 2011 10.00-11.30 UUR NAJAARSCYCLUS 2010 EN INHALERS. Cursusgroep :..."

Transcriptie

1 TOETSVRAGEN ONDERDEEL GEDRAGSRECHT BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR 18 februari UUR NAJAARSCYCLUS 2010 EN INHALERS Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 90 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT? b. De toets bestaat uit 5 opgaven. U kunt de vragen in een zelf gekozen volgorde beantwoorden. c. Er zijn 13 bladzijden, inclusief dit voorblad. Wilt u dit controleren? d. U dient duidelijk leesbaar te schrijven. Onleesbare antwoorden worden niet gehonoreerd. e. U dient de vragen gemotiveerd, dat wil zeggen geconcretiseerd naar de casus, en in correct Nederlands te beantwoorden; een enkel 'ja' of 'nee' levert geen punten op. Een deugdelijke motivering omvat een toelichting en het noemen van de relevante wetsartikelen. Jurisprudentie behoeft slechts te worden vermeld voor zover deze is opgenomen in het boekje van de Beroepsopleiding. Uit het antwoord moet blijken dat u de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast. f. Aantal te behalen punten: - opgave 1 16 punten - opgave 2 11 punten - opgave 3 28 punten - opgave 4 25 punten - opgave 5 20 punten Haalt u 55 punten of meer, dan bent u geslaagd. Resultaten Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Totaaltelling Totaal 1 e correctie Totaal 2 e correctie

2 toets gedragsrecht 18 februari OPGAVE 1 (16 punten) U bent advocaat in een middelgrote gemeente. Op een dag meldt zich als nieuwe cliënte mevrouw Schoenmaker. Mevrouw heeft een half jaar geleden haar hond Sammy aan een vage bekende weggegeven, omdat zij van haar bijstandsuitkering (WWB) de kosten van de hond niet meer kon dragen. Sindsdien is de kennis uit beeld verdwenen en heeft mevrouw Schoenmaker niets meer over de hond gehoord. Op verzoeken om haar te informeren over de conditie van de hond is niet gereageerd door de bekende. Mevrouw Schoenmaker maakt zich ongerust. Zij wil wekelijks worden geïnformeerd over het wel en wee van Sammy. Zij vraagt u hierover een Kort Geding te entameren. U vraagt voor mevrouw Schoenmaker in deze zaak een toevoeging aan. Vraag 1.1 (3 punten) Komt mevrouw Schoenmaker op grond van haar inkomen voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking? Vraag 1.2 (4 punten) Op welke grond kan in deze zaak een toevoeging worden geweigerd? deze bladzijde

3 toets gedragsrecht 18 februari Stel dat een toevoeging wordt verleend. U begint voor mevrouw Schoenmaker een Kort Geding tegen de bekende. Vraag 1.3 (3 punten) Welke financiële aspecten van de rechtsbijstand en procedure dient u met mevrouw Schoenmaker te bespreken? Noem er drie; artikelvermelding is niet nodig. U spreekt met mevrouw Schoenmaker af dat u, indien de zaak gewonnen wordt, een succes-fee van 250,- van haar zal ontvangen. Vraag 1.4 (3 punten) Is een dergelijke afspraak toegestaan op grond van de Wet op de Rechtsbijstand? deze bladzijde

4 toets gedragsrecht 18 februari Vraag 1.5 (3 punten) Is een degelijke afspraak toegestaan op grond van de gedragsregels? deze bladzijde

5 toets gedragsrecht 18 februari OPGAVE 2 (11 punten) Uw nieuwe client Van Herwijnen vertelt u dat hij voor zakenrelaties in zijn lommerrijke tuin een barbecue wilde geven. Bij het inkopen in De Supermarkt is hij bij de diepvriesunit, waar het drijfnat was, uitgegleden met als gevolg stevig letsel. De Supermarkt wijst elke aansprakelijkheid van de hand. Van Herwijnen vraagt u om De Supermarkt eens stevig aan te pakken ; u bent immers specialist op gebied van letselschade. U meldt Van Herwijnen dat u 250,- per uur rekent en gaat vervolgens aan het werk. Uw eerste declaratie blijft onbetaald, evenals de opvolgende declaraties. Ruim 8 maanden na het eerste gesprek meldt Van Herwijnen u desgevraagd als ZZP er als gevolg van de crisis geen geld voor betalen van uw declaraties te hebben. De barbecue was nu juist bedoeld om aan acquisitie te doen. Van Herwijnen vraagt u of er niet een of andere subsidieregeling voor hem is. Vraag 2.1 (4 punten) Stel dat U in een telefoongesprek en passant de mogelijkheid van een toevoeging hebt genoemd, maar van Herwijnen toen liet weten dat dat niets voor hem was. Kunt u zich dan met succes beroepen op het feit dat een uurtarief van 250,= is overeengekomen? Vraag 2.2 (7 punten) Andere situatie: stel dat Van Herwijnen uitdrukkelijk akkoord gaat met uw tarief. U heeft enkele voorschotdeclaraties verzonden, die stipt en probleemloos betaald zijn. De slotdeclaratie bedraagt 7.000,- ex BTW. Van Herwijnen maakt bezwaar tegen deze declaratie, stellend dat uw werkzaamheden een dergelijke hoge declaratie niet rechtvaardigen. Welke weg dient u te bewandelen om uw honorarium te krijgen? deze bladzijde

6 toets gedragsrecht 18 februari OPGAVE 3 (28 punten) De heer Peters neemt in verband met een arbeidsconflict contact op met u. De heer Peters geeft u de nodige informatie, waaronder informatie over zijn persoonlijke verhouding met de directeur van het bedrijf van zijn werkgever. Als gevolg van diverse voorvallen is de verhouding tussen de heer Peters en de directeur steeds verder verslechterd. De werkgever van de heer Peters heeft aangegeven dat zij de heer Peters wil ontslaan in verband met een verstoorde arbeidsverhouding. U neemt op verzoek van de heer Peters contact op met het hoofd P&O om te onderzoeken of continuering van het dienstverband tot de mogelijkheden behoort. In het telefoongesprek doet het hoofd P&O een boekje open over de heer Peters. U confronteert het hoofd P&O met informatie welke u van de heer Peters heeft ontvangen. Het gaat hierbij voornamelijk om gedetailleerde informatie met betrekking tot voorvallen welke zich hebben voorgedaan tussen de heer Peters en de directeur van het bedrijf. Na verloop van tijd wordt duidelijk dat continuering van het dienstverband niet tot de mogelijkheden behoort. De werkgever van de heer Peters start een ontbindingsprocedure. In het ontbindingsverzoek wordt ondermeer beschreven welke voorvallen hebben geleid tot een verstoorde relatie tussen de heer Peters en de directeur. Als bijlage bij het ontbindingsverzoek wordt een verklaring overgelegd van het hoofd P&O, waarin verslag wordt gedaan van het telefoongesprek tussen u en het hoofd P&O. Vraag 3.1 (11 punten) De heer Peters neemt na kennisneming van het ontbindingsverzoek contact op met u en deelt mede dat in het ontbindingsverzoek allerlei feiten staan die door de heer Peters vertrouwelijk aan u zijn verteld en niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de heer Peters in het contact met het hoofd P&O naar voren gebracht hadden mogen worden. Heeft de heer Peters gelijk? deze bladzijde

7 toets gedragsrecht 18 februari Vraag 3.2 (5 punten) Stel dat u de informatie over de verstoorde verhouding tussen de heer Peters en de directeur heeft gekregen van een derde, bijvoorbeeld een collega van de heer Peters, mag u deze informatie dan delen met het hoofd P&O? Tijdens de onderhandelingen over de beëindiging van het dienstverband, neemt het hoofd P&O op een zeker moment telefonisch contact op met uw kantoor. In uw afwezigheid wordt het hoofd P&O doorverbonden met uw secretaresse. Het hoofd P&O informeert naar een aantal feiten waarover hij met u telefonisch heeft gesproken. Uw secretaresse treft in het dossier een notitie aan waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van de besprekingen tussen u en de heer Peters. In de notitie staat ondermeer de informatie waarnaar het hoofd P&O op zoek is. De secretaresse geeft een en ander telefonisch door aan het hoofd P&O. Na verloop van tijd komt de heer Peters er achter dat uw secretaresse bepaalde informatie heeft verstrekt aan het hoofd P&O. De heer Peters deelt u mede dat hij het met deze gang van zaken niet eens is. Hierop antwoordt u dat niet u, doch uw secretaresse de betreffende informatie heeft verstrekt. De heer Peters dient vervolgens tegen u een klacht in bij de Deken. Vraag 3.3 (5 punten) Heeft deze klacht kans van slagen? deze bladzijde

8 toets gedragsrecht 18 februari U heeft om de zaak van de heer Peters goed te kunnen behandelen informatie ingewonnen bij derden. U heeft ondermeer contact opgenomen met de accountant van het bedrijf. De accountant gaf hierbij ondermeer aan dat hij regelmatig aanwezig is geweest bij gesprekken tussen de heer Peters en de directeur van het bedrijf en geeft schoorvoetend toe dat de directeur uw cliënt onheus heeft bejegend. De accountant verzoekt u de verstrekte informatie vertrouwelijk te behandelen. Vraag 3.4 (7 punten) Mag u de van de accountant ontvangen informatie overbrengen aan de heer Peters? deze bladzijde

9 toets gedragsrecht 18 februari OPGAVE 4 (25 punten) U bent een advocaat in een tweemanskantoor in Maastricht. U heeft een verdeling met elkaar afgesproken, inhoudende dat u civiele zaken doet en uw collega de strafzaken. U probeert zoveel mogelijk te voorkomen dat u elkaars zaken hoeft waar te nemen. Uw cliënt, E. U. Components, wendt zich tot u in een huurgeschil met de verhuurder over het bedrijfspand. De heer Meurs, eigenaar van de eenmanszaak E.U. Components, wil dat u deelneemt aan het gesprek dat met de verhuurder gepland staat. U zegt toe daaraan deel te nemen. Het doel van het gesprek is om tot overeenstemming te komen over het huurgeschil. Een dag voor het gesprek overlijdt uw schoonvader onverwachts. U bent daardoor verhinderd deel te nemen aan het gesprek. De verhuurder wil het overleg niet uitstellen. Uiteindelijk wordt besloten dat uw collega in uw plaats zal deelnemen aan het gesprek. Er is gezien de tijd geen mogelijkheid om uw collega verder te instrueren, maar uw collega heeft het dossier bekeken en zegt dat het voor hem duidelijk is waar het over gaat. De ochtend van het gesprek met de verhuurder laat de heer Meurs u per weten dat hij het gesprek met de verhuurder stiekem wil opnemen op zijn mobiele telefoon. Hij heeft bedacht dat u dan zo op de hoogte komt van hetgeen besproken is. Toevallig ontvangt u het bericht op uw mobiele telefoon. Uw kantoorgenoot is niet bereikbaar en is al onderweg naar de afspraak. Vraag 4.1 (10 punten) Hoe dient u gedragsrechtelijk te reageren op deze mededeling van uw cliënt? deze bladzijde

10 toets gedragsrecht 18 februari U probeert tevergeefs uw cliënt te bereiken. Het is niet mogelijk een voic bericht in te spreken. Een dag later krijgt u van uw cliënt het betreffende geluidsdocument toegezonden en beluistert u het. U hoort dat aan het begin van het gesprek de heer Meurs uw collega voorstelt als zijn adviseur. Uw collega stelt zich voor met zijn naam. Ook de verhuurder en zijn adviseur stellen zich met hun naam voor, zo hoort u. Vraag 4.2 (5 punten) Wat vindt u, gedragsrechtelijk bezien, van de handelwijze van uw collega om alleen zijn naam te noemen aan het begin van het gesprek? Bij het beluisteren van het opgenomen gesprek constateert u ook dat uw collega enkele ernstige missers heeft gemaakt in zijn adviezen aan uw cliënt, ook tijdens schorsingen tijdens het gesprek. U weet zeker dat er meer in gezeten had als u zelf uw cliënt met kennis van zaken had bijgestaan. Uiteindelijk heeft het gesprek overigens wel tot een nadere overeenkomst met de verhuurder geleid, waardoor het geschil tussen de cliënt en verhuurder is opgelost. Ook uw cliënt laat dezelfde dag weten dat hij erg tevreden was met de bijstand door uw collega. Vraag 4.3 (5 punten) Bent u gedragsrechtelijk gehouden enige actie te ondernemen? deze bladzijde

11 toets gedragsrecht 18 februari Uw cliënt vertelt u dat hij wist dat uw collega niet in het huurrecht thuis was. Uw cliënt was echter al blij dat er een advocaat was die hem bijstond. Hij realiseerde zich achteraf al dat er mogelijk meer in gezeten had, maar wil er geen woorden meer aan vuil maken. Hij wil er dus niets mee doen en al helemaal geen onafhankelijk advies vragen. Vraag 4.4 (5 punten) Wat dient u gedragsrechtelijk te doen? deze bladzijde

12 toets gedragsrecht 18 februari OPGAVE 5 (20 punten) U treedt in een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op voor de werknemer. De werkgever wordt door een andere advocaat bijgestaan. Na de mondelinge behandeling bepaalt de kantonrechter dat hij over veertien dagen op het ontbindingsverzoek zal beslissen. Op de dag van de uitspraak belt u naar de griffie om naar de uitspraak te informeren. U krijgt te horen dat de uitspraak nog niet klaar is, maar dat wel te verwachten is dat in de loop van de middag de uitspraak beschikbaar zal zijn. U belt na dat telefoongesprek de advocaat van de werkgever en deelt hem mee dat u contact hebt gehad met de griffie en dat de uitspraak in de loop van de middag te verwachten is. Een paar uur later wordt u door de advocaat van de werkgever teruggebeld en wordt zonder nadere voorwaarde het voorstel gedaan tot betaling van een ontbindingsvergoeding van ,-. Voordat u door de advocaat van de werkgever met het schikkingsvoorstel werd gebeld had u wederom telefonisch contact gehad met de griffie van het kantongerecht. Men wist u te vertellen dat uitspraak was gedaan en dat de kantonrechter een ontbindingsvergoeding had toegekend van ,-. Namens uw cliënt accepteert u het voorstel tot betaling van een vergoeding van ,-. Nadat de advocaat van de werkgever bekend is geworden met de uitspraak van de kantonrechter en te weten is gekomen dat u op het moment dat het voorstel werd gedaan al bekend was met de uitspraak dient hij een klacht tegen u in inhoudende dat u zonder hem te informeren contact hebt gehad met de griffie van het kantongerecht en dat u zich als een onbehoorlijk advocaat hebt gedragen om hem niet bekend te maken met de ontbindingsvergoeding die de kantonrechter in de uitspraak had toegekend. Vraag 5.1 (5 punten) Is het u toegestaan om voorafgaand aan de uitspraak zonder overleg met de wederpartij contact op te nemen met de griffie van het kantongerecht? deze bladzijde

13 toets gedragsrecht 18 februari Vraag 5.2 (6 punten) Heeft de klacht kans van slagen? U vordert in een procedure namens uw cliënt terugbetaling van een geldlening. Tegen deze vordering wordt verweer gevoerd. U voorziet dat uw cliënt de opdracht gaat krijgen om de geldlening te bewijzen. Uw cliënt kan aan een dergelijke bewijsopdracht niet voldoen omdat er geen getuigen zijn, er geen schuldbekentenis of geldleningsovereenkomst bestaat. Uiteindelijk is het het woord van uw cliënt tegen dat van gedaagde. Om de integriteit van de wederpartij aan te tasten, maakt u in de procedure opmerkingen over de persoon van de gedaagde. U stelt dat er in het verleden tegen hem aangiftes zijn gedaan ter zake van zedenmisdrijven, dat hij zich jegens buurtbewoners agressief en gewelddadig heeft gedragen en dat hij met enige regelmaat Europese mededingingsregels overtreedt. In de stukken eindigt u met de conclusie dat, gezien alle gerezen verdenkingen, de ontkenning van de geldlening als kennelijk leugenachtig moet worden beschouwd, dat er geen plaats is voor een bewijsopdracht aan uw cliënt en dat de vordering moet worden toegewezen. Na de conclusie waarin u al deze verdenkingen en beschuldigingen hebt geuit, dient de wederpartij tegen u een klacht in. Vraag 5.3 (9 punten) Heeft deze klacht kans van slagen? deze bladzijde Einde Toets

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 2 2. Organisatie en werkwijze... 4 2.1 Werkwijze Geschillencommissie Arbodiensten... 4 2.2 Samenstelling Geschillencommissie

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011

H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011 H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011 Beslissing van 21 mei 2012 in de zaak H 221-2011 naar aanleiding van de klacht van: dhr. A klager tegen: Mr.B verweerder

Nadere informatie

Keurmerkreglement Expertise

Keurmerkreglement Expertise Keurmerkreglement Expertise Inhoudsopgave Inleiding... 2 Waarom dit keurmerk?... 2 Achtergrond... 2 Advocatenkantoren en letselschadekantoren... 2 1. Het slachtoffer... 3 2. De belangenbehartiger... 4

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 2 Klacht Op 6 augustus 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 24 juli 1996, van de heer S. te Soest met een klacht over een

Nadere informatie

1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam

1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam 1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam 1 2010.478 COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROTTERDAM Personeelsdossier terecht vernietigd? Geen (eind)oordeel: Bemiddelen:

Nadere informatie

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft Geschoonde versie boetebesluit [ ] [.] Quotiënt Groep B.V. [..] [..] Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34 Kopie aan Telefoon E-mail Betreft Kienhuis Hoving N.V. t.a.v. mr. A. M. Gunckel

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken

mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen en organisaties die al een juridische procedure hebben lopen bij de civiele rechter

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES. Inzake de klacht van de heer [X] wonende te [H], hierna te noemen Klager,

COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES. Inzake de klacht van de heer [X] wonende te [H], hierna te noemen Klager, COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES Inzake de klacht van de heer [X] wonende te [H], hierna te noemen Klager, tegen de heer [Y] FFP, kantoorhoudende te [N], hierna te

Nadere informatie

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam van 30 oktober 2012 in de zaak 12-212A naar aanleiding van de klacht van de heer P/a mr.. en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

ARAG SE Nederland, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene.

ARAG SE Nederland, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-180 d.d. 1 mei 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof.mr. E.H. Hondius en mr. B.F. Keulen, leden en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

2013-01) 50323415 3, 8226 DA

2013-01) 50323415 3, 8226 DA Algemene voorwaarden Holtrop Advocatuur en Mediation (versie 2013-01) Handelsregister KvK Gooi-, Eem- en Flevoland no. 50323415 Poolzeestraat 3, 8226 DA Lelystad 1. Toepasselijkheid Holtrop Advocatuur

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 Rapport Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 2 Openbaar Rapport Rapportnummer: 99/228 25 mei 1999 Verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch met een klacht over een gedraging van de Regionaal Directeur

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener

Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener Mr. K.D. Regter is advocaat te Heerlen. DNA Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener Als een huisverbod wordt opgelegd op grond van de Wet tijdelijk huisverbod, mag de uithuisgeplaatste

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken

mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen en organisaties die al een juridische procedure hebben lopen bij de civiele rechter

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Aanvullende voorwaarden Aanvullende voorwaarden Rechtsbijstand verzekering Gezin 2007 Rechtsbijstandverzekering Gezin 2007 Inhoudsopgave Artikel 1. Doel van een Rechtsbijstandverzekering Gezin Artikel

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Gezin 2007

Aanvullende voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Gezin 2007 Aanvullende voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Gezin 2007 Inhoudsopgave Artikel 1. Doel van een Rechtsbijstandverzekering Gezin Artikel 2. Uitvoering van rechtsbijstand 2.1 SRK Rechtsbijstand 2.2 Ook

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Gezin 2007. Model M.9100.07 Inhoudsopgave

Aanvullende voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Gezin 2007. Model M.9100.07 Inhoudsopgave Model M.9100.07 Inhoudsopgave Artikel 1. Doel van een Rechtsbijstandverzekering Gezin Artikel 2. Uitvoering van rechtsbijstand 2.1 SRK Rechtsbijstand 2.2 Ook bij belangenconflicten tussen twee verzekerden

Nadere informatie

7 Vakbond Voor mij is iedereen een klootzak tot het tegendeel blijkt...

7 Vakbond Voor mij is iedereen een klootzak tot het tegendeel blijkt... 7 Vakbond Voor mij is iedereen een klootzak tot het tegendeel blijkt... Het contact met de bond besluit ik weer op te nemen als Dirk Monsma telefonisch reageert op mijn brief met de afspraken van het terras.

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden All In Verzekeringspakket Rechtsbijstand Particulier 0408

Aanvullende Voorwaarden All In Verzekeringspakket Rechtsbijstand Particulier 0408 Inhoudsopgave Artikel 1. Doel van een Rechtsbijstandverzekering Gezin Artikel 2. Uitvoering van rechtsbijstand 2.1 SRK Rechtsbijstand 2.2 Belangenconflicten Artikel 3. Wie kunnen een beroep op deze rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Productvoorwaarden MKB

Productvoorwaarden MKB Productvoorwaarden MKB Productvoorwaarden Ahrends Rechtsbijstand abonnement MKB, PVMKB104 Deze productvoorwaarden zijn naast de algemene voorwaarden van Ahrends Rechtsbijstand Algemeen, nummer AVA101 van

Nadere informatie

I Arbeidsrecht «JÏN» Jurisprudentie in Nederland februari 2013, afl. 1

I Arbeidsrecht «JÏN» Jurisprudentie in Nederland februari 2013, afl. 1 I Arbeidsrecht «JÏN» Jurisprudentie in Nederland februari 2013, afl. 1 Kantonrechter Rotterdam 21 december 2012, nr. 13915112 VZ VERZ 12-8983 (mr. Lubberdink) Noot J.P.H. Zwemmer, Payrolling. Werkgeverschap.

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie