101 manieren. naar je. Droomleven.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "101 manieren. naar je. Droomleven. http://hetmooistewatjekuntwordenisjezelf.nl/"

Transcriptie

1 101 manieren naar je Droomleven

2 Demeestemensenwillengraaggelukkigzijnensucceshebbenin hetleven.watiseigenlijksucceshebben?voordeéénisdit:een liefdevolgezinstichtenvooreeneigenaarvaneenkapperszaakis hetmisschienwel50klantenhebbenperdag.succeshebbenhoeft nietaltijdbetrekkingtehebbenopgeld.succeshebbenkanook betekenenjediplomahalenvanjeopleidingofeenmarathonlopen in2uur. Succesisbelangrijkenhetkostmoeiteomtebereikenwatjewilt bereiken. Ikweetnietwatjouwdoelishetlevenmaarerzijnverschillende wegenomjedoeltebereiken.ikheb101tipsverzamelddat gebruiktkanwordenvoorhetbereikenvanelkdoel.erzijnmanier omalspersoontegroeienenmethodesommeersuccestehebben. Zullenwebeginnen? Succes!

3 101 manieren naar je droomleven Tips voor doelenstellen 1. Jehebtmogelijkheden. Alsjesucceswilthebbeninhetbereikenvanjedoelen,moetjeziendatje mogelijkhedenhebtomjedoeltebereiken.dezedoelenmoetenwelreëel zijn.alsje30bentkanjegeenprofessionalmeerwordenmetvoetbalmaaris voetbaljepassiedankanjekijkenwatanderemogelijkhedenzijnzoalswat voorpapierenmoetjebezittenomcoachteworden.benjijheelgoedin schrijvenenjewilteenboekgaanschrijvendanhebjedemogelijkhedenom dattebereiken. 2. Kijknietachterom. Alsjeinjeachterkijkspiegelblijftkijkendanziejenietwatervoorje gebeurd.iedereenheeft fouten gemaaktinhetverleden.omsucceste hebbenkanjehetbestbewustwordenwatvoor les jevandezefouthebt geleerd.kijkvooruitenmaakbeterebeslissingdoordewaardevollelessendie jehebtgeleerduithetverleden. 3. Durftedromen. Omsuccestehebbenmoetjejedromenachternagaan.Watzijnjoudromen? Waarkomjijjebedvooruit?Weereerlijkenwatwiljijdoenmetjeleven?Sta jezelftoeomgrotedromentehebben.ikzegaltijd: droomgrootenmaak kleinestapjes.dankomjeerook! 4. Ondernemingsplan.

4 Benjevanplanvoorjezelftegaanbeginnen?Eengrootbedrijfneertezetten ofgajeeerstrustigbeginnen?maakvoorjezelfeenondernemingsplan.je gaatookgeenhuisbouwenzondertekening.doeditooknietmetjeeigen onderneming.jeondernemingsplanisjebeschrijvingnaarsucces. 5. Geefnietop. Besefdatjealtijdproblemenonderwegzaltegenkomen.ThomasEdisonis hiereengoedvoorbeeldvan,hetontdekkenvandegloeilampheefthemwel meerdan1.000pogingengekost.steljevoordathijhadopgegeven? 6. Luisternaarjezelf. Kennissenofvriendenzullenjegraagmetraadtendaadterzijdestaanofje vanjeplanwillenafhoudenmaarluisternaarjezelf.natuurlijkkanjeluisteren naaradviesoftipsvananderenmaarmaakhunmeningnietdievanjou. 7. Stopmetklagen. Jedenktmisschiendatergeenverbandistotsuccesenklagenmaardatiser wel.gajijgraagommetmensendieklagen?alsjijaanhetklagenbentdan verspiljezoveelenergieentijdaannegativiteit.denkinoplossingeninplaats vaninmoeilijkheden 8. Gaommeteeninspirerendpersoon. Hebjijiemandinjeomgevingdieeentalentheeftdiejijgraagzouwillen bezitten?praatmetdezepersoonenvraagwathij/zijdoetwatjijgraagwil leren. 9. Veranderdesituatie. Besefdatjealtijdeenkeuzehebt.Alsjeblijfthopendatietszalveranderen,zal hetnietgebeuren. 10. Maakeenplan.

5 Netzoalsmeteenondernemingsplanmaarookeenplanvoorjezelf.Watzijn jedoelstelling,watwiljebereiken,welkestappengajeondernemen.vanwie hebjehulpnodig.etc.schrijfhetop.hetmaakthetookveelconcreter. 11. Neemjeverantwoordelijkheid. Jemoetjeverantwoordelijkheidnemenalsjeeenfoutebeslissinghebt genomenofalsjenognietverderbentgekomenmetjeplan.wijsnietnaar eenander,daarwordtjeechtnietkrachtigerdoor.kijkmetalleswatjedoetof hetderichtingvanjedoelstellingis. 12. Weespositief. Alsjepositiefbent,straaljeditookuit.Ditzaljehelpenomsuccesvolte wordeninwatjewiltdoen.jetrektookweerpositievemensenaanenzoisde cirkelweerrond. 13. Loopnietdekantjeservanaf. Ganietsneldingenafraffelen.Streefaltijdnaarhetbestealduurthetsoms watlangerenkosthetwatmeermoeite. 14. Hebmoed. Ikweetnietwatjijwiltbereikenmaarafentoehebjemoednodig.Alserinje familiealleenmaarartsenzijnvanberoepenzeverwachtendatjijookhet beroepvanartsgaatuitoefenenzalermoedvoornodigzijnomtevertellen datjijlieverwatandersgaatdoen. 15. Leer. NogeventerugkomendopEdisontoenhemwerdgevraagdoverzijnfouten antwoorddehij: ikhebnietgefaaldmaarikheb9.999manierengeleerdhoe hetnietmoest.alsjijaanjedoelaanhetwerkenben,genietdanvanwatje aanhetlerenbentalduurthetwatlangervoordatjejedoelbereikt. 16. Deeljesucces.

6 Hebjijeensuccesgehaald,deelditdanmetandere.Houhetnietvoorjezelf. Hetgeeftjezoveelalsjeleertdelenmetanderenzodatzijooksucceskunnen bereiken. 17. Vermijdnegatievemensen. Hetisergleukalsmensennetzoalsenthousiastzijnalsjoumaarvaakisdat niethetgeval.zijnermensen(altijd)negatiefvermijdtdezemensendanzo vaakalsmogelijkis.alsjeweetdatiemandnegatiefishoudtdanjedoelen voorjezelfzodatergeenreactieopkankomen. 18. Luistereens. Leereensteluisteren.Vaakpraatjeooknoginjehoofdtegenjezelfenbenje nietechtnaariemandaanhetluisteren.trainjezelfereensopom3minuten langéchtteluisteren. 19. Omringjemetdejuistemensen. Wiljijgraageensuccesvolbedrijfopbouwen?Gadanopzoeknaarmensendie ditalgedaanhebben.alsjemetgelijkgestemdemensenbendanvoeljede juisteenergie.leesookeensbiografieënvanmensendieditgedaanhebben. 20. Ikkanhet. Hebjehetmoeilijkmetietswatjeaanhetdoenbentenziejehetevenniet meerzitten.zegdantegenjezelf: ikkanhet.ditwerktmotiverenddandatje jezelfnaarbenedengaatpraten.toenikbegonmethardlopenendeeerste wedstrijdginglopenhebikvaakkeihardtegenmezelfgezegd; ikkanhet!. 21. Weesproactief Gaproblemennietuitdeweg.Alsjezietdatereenprobleemzichvoordoet, gaerdanmeteenmeeaandeslagvoordatdezeveelgroterwordt.ikhoorde eenraargeluidinmijnautomaarikhebhetgenegeerdomdatikgeenzinhad omnaardegaragetegaan.middenindenacht,naeenseminar,stondinstil omdatmijnversnellingsbakisstukgegaan.mijnautoheeftbijna2wekeninde garagegestaanenikbenheelwatgeldarmer.ikhadditzelfkunnen voorkomendooreerderachterhetprobleemaantegaan.

7 22. Doenietallestegelijk. Alsjeaaneenhardloopwedstrijdgaatmeedoendangajeooknietalseengek vanstartwanthaaljedannogweldefinish?vaakbenjezoenthousiastenwil jeallestegelijkdoenmaarditwerktniet.pikééndinguitwaarjemeewilt beginnenenalsjedithebtgedaanweerdevolgende.zohoujehethetlangst vol. 23. Blijfgemotiveerd. Wanneerheteventegenzitishetmoeilijkomgemotiveerdteblijven.Wanneer jeeenbeetje down voeltzoekdannaarmanierenomjeweerbeterte voelen.leeshieroveropmijnwebsite:http://justbeyou.nl/7 manieren om jegevoel te veranderen/ LeeseenmotiverendboekvanbijvoordAnthonyRobbins. 24. Neemafentoeeenseenpauze. Wanneerjevastbeslotenbentomeendoeltebereikenisdatnatuurlijk harstikkegoedmaarhetkanookeenvalkuilzijn.jelooptjezelfvoorbij.neem afentoeeensrust.planditookinjeagenda.laatjeeensmasseren.jekaner danweertegenaan. 25. Weesenthousiast. Doeietswaarjewelenthousiastoverbentennietwatjebijvoorbeeldsnel veelgeldoplevertofwatjezoumoetendoenvolgensiemandanders.alsje enthousiastbentdankomjedaarjebedvooruit.hetisooknogdat enthousiasmeaanstekelijkwerktvooranderemensenenhelemaalalsjijzo overdiensten/ofproductzouvertellen. 26. Neemgeengenoegenmetminder Hebjijalsdoelomeenchef koktezijnineen3sterrenrestaurant,neemdan geengenoegenmeteenbaaninbistro.neemjedoelenserieusenhoujedoel inhetvizier. 27. Geenexcuses.

8 Verzingeenexcuseswaaromietsnietzoukunnen.NickVujicicisgeboren zonderarmenenbenenenhijdoetalleseniseenmotiverendespreker.alsje ietsechtheelgraagwilt,erisaltijdeenweg! 28. Hebgeenangstvoormislukking. Alsjebangbentvoormislukkingdanstajejezelfindewegvoorsucces.Stel realistischedoelenvoorjezelf.bijvoorbeeld:jewiltafvallendaniseen0,5kilo perweekeenrealistischedoelstellingenniet10kilowillenafvallenin4 weken.geloofinjezelf. 29. Geduld. Geduldiseenschonezaak zeimijnmoederaltijd.ikdachtdatikhetnooit zouzeggenmaarzeheeftwelgelijk.eendoelstellingbereikenheeftzijntijd nodig.hebgeduldmetjezelf,demensenomjeheenenmethetprocesomje doeltebereiken.netzoalshetvoorbeeldmetdechef kokhetkosttijdendoe watjemoetdoenomjedoeltebereiken. 30. Gebruikjetijdgoed. Vorigeweekbeniknaareentimemanagementcursusgeweestendatisgeen verspildeenergiegeweest.hoeverdeeljijjetijd?planjijdeavondvandete vorenjedagin?eengoedetipisom2ofuiterlijk3keerperdagj te checkenzodatjenietconstantgaatkijkenofreageren.gaeffectiefmetjetijd om.wekrijgenallemaalmaar24uurineendag. 31. Zoeknaarkansen. Kijkgoedrondofjekansenziet.Wiljijvoorjezelfbeginnen,watzijnjetalenten enwaarliggendekansen.wachtniettotdekansennaarjoutoekomenwant datdoenzeniet. 32. Positiefdenken. Dithoorteigenlijkbovenaantestaan.Positiefdenkeniswelheelerg belangrijk.kijknaardeoplossingeninplaatsvannaardeproblemen.isjouw

9 glashalfvolofhalfleeg?alsjepositiefdenktdanvoeljejeechteenstukbeter enzaljesnellerjedoelbereiken. 33. Weesdankbaar. Dankbaarvoorwatjenuallemaalalhebtbereiktmaarookvoordealledaagse dingen.zoalshetbedwaarinjeslaapt,hetdakbovenjehoofdetc.weesniet alleendankbaarvoorwatjeallemaalalhebtbereiktmaarookvoorjefouten diejehebtgemaakt.daarhebjeweereengeweldigeervaringmeeopgedaan. 34. Succesdagboek. Gaeensuccesdagboekbijhouden.Schrijfdecomplimentenopdiejevan anderehebtontvangenmaarookdedingendiejijvooreenanderhebt gedaan.wathebjebereiktenhoehebjehetbereikt?schrijfhetallemaalop. Ziejehetevennietmeerzitten,sladanjesuccesdagboekeropna. 35. Beloonjezelf. Benjeinloondienstenjelevertgoedwerkafdankrijgjewellichteen vergoedingofeensalarisverhoging.beloonjezelfookalsjeeentaakhebt volbracht.ganaardekapper,neemeenmassage,koopeenleukjasofeen bloemetjevooroptafel. 36. Pasopvooroplichting. Hetsnelrijkprincipeofsnelafvallene.d.datbestaatniet.Dezemensenzijn eropuitomjezosnelmogelijkgelduitjezaktekloppen.letop,gaaltijdop onderzoekuitenganietzomaarietsaanwaarvanjenietweetwathetinhoud alleenmaaromdathetergoeduitziet.alsiemandopdringerigwordtenwil datjeinvesteringdoet,loopdannietweg.renweg! 37. Kijkvooruit. Ziehetplaatjevoorjewatjewiltbereiken.Jekantemakenmetkleinemaar ookgroteobstakelsopjepadernaartoe.laatjedaartoenietvandewijs brengen.kijkwaarjenaartoewil.metanderewoorden,staniettoedatde kleineobstakelsjeenergiekrijgen.

10 38. Leefelkedagofhetjelaatsteis. Klinktzwaarhé?Ikweetookdathetnietaltijdrealiseerbaarismaaralsjeer aandenktdanishetgoed.hetkanzojelaatstedagzijn.genietookvanjereis. Ookalzijnhetkleinedingendiejehebtbereikt,weererblijmee.Metkleine stapjeskomjeookbijjeeinddoel. 39. Ziehetalseenavontuur. Ikgahetnetookalevenaanmaargenietvandereis.Ziehetalseengroot avontuur.ziejezelfalseenkleinkindtoenookallesnogeengrootavontuur was.kijkmetspanninguitnaarjedoel,diejegaatbereiken. 40. Maakvaneenmuggeenolifant. Alserkleinedingenopjepadkomenmaakerdangeengrootprobleemvan. Alshetnietzouitmaaktvoorhetgroteplaatje,laathetdanmetrust.Kleine dingenkunnensneluitgroeientotietsgroots.zondevanjetijdenenergie. 41. Beloonmensen. Wanneerermensenietsvoorjehelpenofjebijstaan.Beloonziehiervoor.Het hoeftgeenmegagrootcadeautezijnmaareenbosbloemenofeenkaartje kanaleenheelverschilmaken.kiesmetzorgietsuit.jemaaktermensenmee blijenzedoensnellerweerietsvoorje. 42. Zetdagelijksdoelen. Dezehoevennietgroottezijnmaarkansimpelzijnalseentelefoontjeplegen ofeenmailschrijven.elkeavondzetikeendoelvoordevolgendedag.watde taakookis,zorgerwelvoordathetgedaanwordt.jevoeltdandatjeiets bereikthebtenhierdoorbouwjeookweeraanjezelfvertrouwen. 43. Maakeenback up. Zorgdatalleplannen,informatieendegelijkevoorhetbereikenvanjedoel ookisopgeslagen.computerskunnencrashen.

11 44. Zorgdatjegeenschuldenhebt. Alsjeschuldenhebt,brengdezedaninkaart.Bedenkeenplanomzosnel mogelijkvanjeschuldenaftekomen.jebetaaldveelrenteoverschulden. 45. Lees. Leesautobiografieënvanmensendiebereikthebbenwatjijzouwillen bereiken.leesmotivatieboeken.watisvoorjouwbelangrijk?gaop informatieuitenleeserover. 46. Zorgvoorgenoegengoedeslaap. Eengoedenachtrustisergbelangrijkomweerfrisenfruitigoptestaan.Slaap jijslecht?danhebiknog3tipsdiewerken:zorgvooreendonkere slaapkamer,geencafeïnemeerna20.00uur,geentelevisiekijkeninde slaapkamer.alsjeditweldoetwatisdanhetlaatstewaarjenaarkijkt?nahet journaal?watvoorgedachtesneemjijdanmeeinjeonderbewustalsjegaat slapen? 47. Ademhalen. Gaeensrustigzittenenleteensopjeademhalen.Eengoedeademhalinggeeft jeenergie.ademeensdiepintotaanjebuikenlaatrustigjeademweerlos. Herhaaldieminimaal3keerenjezaljealweerenergiekervoelen. 48. Hebnietzosneleenoordeel. Watjezietinanderemensen,isvaakwatjezietinjezelf.Alsjeanderevaak beoordeeltopdedingendiezedoenofnietdoendanzaljejezelfvaakover dezedingenbeoordelen.hetloslatenvanoordelenoveranderenkanook gevolgzijndatjejezelfnietzosnelzalveroordelen. 49. Vergelijkjezelfmetjezelf. Vergelijkjezelfnietmetanderenmaarmaakerdegewoontevanomjezelfmet jezelftevergelijken.ziehoeverjealbentgekomen,hoejejeontwikkeldhebt enhoeverjealbentgekomenrichtingjedoelen.

12 50. Laathetlosomdecontroletehebbenoverjeacties. Doewatjedenktdatgoedisenneemjeverantwoordelijkheid.Derest(hoede mensenreageren,hetmogelijkeresultaatetc.)datisnietvoormijomoverte besluitenomovernatedenkenofomcontroleuitteoefenen.laathetlos. 51. Eetgezond. Erisgenoeginformatieovergezondeten.Watstopjijallemaalinjemond? Veeltoegevoegdesuikerszoalskoek,snoep,witbroodetc.?Hierkrijgje tijdelijkenergievanmaardanhebjeweerbehoefteaanmeerenzoblijfjein eencirkelronddraaien.eetversegroeten,fruite.d. 52. Beweeg. Jehoorthetzovaakmaarbewegenisgezond.Kijkwatjijleukvindtomte doenenkiesnietietswatjeeigenlijknietzoziezittenmaarwatjedenktdat goedis.galekkerhalfuurwandelenopeendag.jemaaktjehoofdleeg,je krijgtmeerenergieenjekanweervolenergieverderwerkenaanjedoelen. 53. Schrijfjeideeënop. Vaakwordtjewakkermeteengoedideeofschieterineenseenideete binnen.jebentdanweerdrukbezigenvergeethetidee.schrijfjeideeënop. Zorgervoordatereennotitieblokjeopjenachtkastjeligteninjetasofnaast jecomputer.jeideeënkanjeweergebruikenalsjedaarruimtevoorhebt. 54. Vermijdstress. Doealleswatjekanomstresstevoorkomen.Gezondestressisnodigomje doeltebereiken.voeljedathetjeallemaalteveelgaatwordenzegdan: STOP tegenjezelf.bekijkdesituatieenverandervanrichtingalsdatnodigis. 55. Leertedelegeren.

13 Jekannietalleszelfdoen.Benjeslechtinboekhoudenofvindtjehetvreselijk omtedoen.besteedthetdanuit.misschienkanjedienstenruilenmet iemand.watjougemakkelijkafgaatenjeleukvindtomtedoenkanjedan aanbieden.hetuitbestedenheeftalvoordeeldatjejevolledigopjedoelen kanrichten. 56. Maakeencollage. Eengoedemanieromnaarjedoeltoetewerkenisomhetdaadwerkelijkte zien.wiljegraageentotaalnieuwewoonkamer,plakdanplaatjesvande meubelsdiejegraagzouwillenhebben.wilje20kiloafvallen,plakeenfoto vanjezelfopeneenfotovaniemandmetongeveerhetzelfdefiguur,alleen hoejijergraagwiluitzien. 57. Justdoit! Ishetjedroom.Gaervoor!Hetmaaktnietuitwatiemandzegtofdoetmaar gaachterjedroomaan.gewoondoen.ikvindditeenonwijsmooiesloganvan Nike: Justdoit!. 58. Willentegenmoeten. Wanneerjesucceswiltbereiken,doehetomdatjehetwiltennietomdatje moet.wanneerjeietswiltdanvoeljepassieengajeactieondernemen. Wanneerjeietsmoetvanjezelfdanvoeljepijn,stressengefrustreerd. 59. Waardeeranderemensen. Waardeeranderemensen,jelevenenallesomjeheen.Leerzoveelals mogelijkvandemensenomjeheen.draaijenietvanmensenafalleenmaar omdatjenieteensbentmethunmening.intijdvanmoeilijkhedenkunnen juistdezemensenjehelpen. 60. Geloofinjezelf.

14 Geloofdatjehetkan.Jevertrouweniswatjegaathelpenalserzich moeilijkhedenvoordoen. 61. Zorgvoorbalansinjeleven. Hetvindenvanbalansisnietalleenvoorjezelfmaarookvoordemenseninje omgeving.balansisooktijdnemenvoorjezelf,voorjevriendenenvoorje familie.genietvandekleinedingeninhetleven. 62. Geniet! Vergeetniettegenieten.Genietvanjeleven,vandemensenomjeheenen vandeuitdagingeninjeleven.ditzalookeengedeeltemoetenzijnwat voorkomtinjeplan.ditwordtvaakvergeten. 63. Werkjeergernissenweg. Hebjijeenkapotkoelkastlampjeofeenschilderijwatnogopgehangenmoet worden.maakhiereenlijstvanenwerkelkeweekééndingvanjelijstaf. Jewerkthiermeejeergerniswegenscheeltjeeenbergenergie. 64. Ruimop. Kijkeensomjeheenwathebjijallemaalvoorspullenwatjenietgebruikt. Ruimdezeopdaardoorzorgjeervoordatjeweerruimtekrijgtvoorandere dingen.neemookjekledingkastonderhanden.watjelangeralseenjaarniet hebtaangehadkanikdezakvanmax. 65. Maakdingenaf. Hoevaakbenjijaanietsbegonnenmaarhebjehetnietafgemaakt?Zorgdat jeafmaaktwaarjeaanbegint.hiermeebouwjeookjezelfvertrouwenop. 66. ZegNEE. HebjemoeitemetNEEzeggen.VaakmoetjeNeezeggenomJAtekunnen zeggentegenietsbeters. VaakzegjeJAterwijlheteigenlijknietligtindelijn

15 naarjedoeltoe.alsjedanaljahebtgezegddanhebjeookmindertijdinje agendaensteldaterdanietskomtwatjeechtgraagzouwillen? 67. Doehetdirect. Schietjeietstebinnenwatjezalmoetendoenofwatjenietmagvergeten. Wachthiernietmeemaardoehetdirect.Geheiddatjehetgaatvergeten.Sta meteenopendoewatjemoetdoen. 68. Zegprecieswatjebedoelt. Verwachtnietvaneenanderdathij/zijbegrijptwatjewilt.Zekunnengeen gedachtenlezen.wiljijietsvoorelkaarkrijgenofvindtjeeenopmerkingniet kunnen.zegprecieswatjebedoelt,dankandaargeenonduidelijkheidmeer overbestaan. 69. Stopmetroddelen. Roddelenisjezelfomhoogprateneneenandernaarbeneden.Dathebjetoch helemaalnietnodig?stopermee.alsergepraatwordtovereenpersoondie ernietbijis,zeggewoon: sorry,maardaarhebikhetlievernietoveralsde persooninkwestieernietbijis.ditmaaktjeheelkrachtig. 70. Nietsheefteenbetekenisbehalvedebetekenisdiejijeraangeeft. Oftewel: Bedoeljesoms..?.Alsereenopmerkingwordtgemaaktenje weetnietprecieshoedezebedoeldis,vraagerdannaar.gageeneigen betekenisverzinnen.ofteweldoegeenaannames. 71. Houjeaanjebeloftes Wanneerjejenietaanjebelofteshoudtverliesjebijandereaanrespect, geloofwaardigheidenvertrouwen.alsjeeenpaarkeernietjebeloftesbent nagekomengaanmensenjewantrouwen. 72. BeginNU!

16 Wiljegraageenpaarkiloafvallen?Wachtdanniettotmaandagmaarbegin NU!Stelzakennietuit.Ditkostjealleenmaarenergie.Kommeteeninactie. 73. Watgeweestis,isgeweest. JeleeftNUennietinhetverleden.Hetheeftgeenzinomachteromtekijken enanderedeschuldtegevenwaterisgebeurd.vergeefallemensendiejein hetverledenpijnhebbengedaanengaverder. 74. Zetdetelevisieuit. Televisiekijkenvreetenergie.Hebjeooit,nadatjedetelevisiehebtuitgezet, zoheerlijknugaikeenseengoedboeklezen.televisiekijkenwerktook verslavend.probeeralleennaarbewustgekozenprogramma stekijken. Scheeltheelwattijddiejeweerkanbestedenaanhetbereikenvanjedoelen. 75. Houdeenavondvrijvoorjezelf. Planeenavondindeweekvrijvoorjezelf.Doedezeavondeenswaarjijzinin hebt.ditistijdvoorjezelfwaaropjealleenkuntzijn,kuntspelenenof ontspannen.alsjegeenvastetijdneemtvoorjezelfdanwordtdezevol gepland. 76. Stuurkaarten,mailofattenties. Eendoeltreffendemanierommensenaantetrekkenisomzetebedanken voorwatzevoorjedoen.maakhiereenvastegewoontevan.hethoeven geenlappentekstteworden.eénoftweeregelsmeteenwelgemeend complimentisalgenoegenjegeeftdezemenseneengeweldigcadeau. 77. Beloofmindermaardoemeer. Hebjeeeneigenbedrijfofgewoonprivé,beloofmindermaardoemeer. Verkoopjijproducten,doeerdaneenextraproductbij.Geeftaltijdnetiets meer.mensenzullenjedaaromnietsnelvergeten. 78. Zetjetelefooneensuit.

17 Hetistegenwoordigeenhypeomalleenmaarbereikbaartezijn.Komjedan toeaandedingendiejijzouwillendoen?zetjetelefoonuitofzorgvooreen telefoonuurtje.ditzorgtooknogeensvooreenstukminderstress. 79. Jekanalleenjezelfveranderen. Probeermensennietteveranderen.Datgaatjenietlukkeneniseengrote energieverspiller.jekanalleenjezelfmaarveranderen. 80. Investeerinjezelf. Watisjegrootstegoed?Datbenjij.Investeerinjezelf.Jehebttrainingen ontwikkelingnodigomopjebesttezijn.reserveerongeveer5%vanje inkomenvoorstudieen/oftrainingen. 81. Breekmetslechtegewoontes. Hetkostmoeiteomslechtgewoontesaftelerenmaarjekanhetveranderen. Slechtegewoonteskunnenjeindewegstaannaarsuccesen/ofgeluk.Watzijn jouslechtegewoontes? 82. Weesvriendelijk. Vriendelijkemensenbereikenmeer.Alkookjevanbinnen,zorgdatervande buitenkantnietsistezien.weesaltijdvriendelijkengeefjekrachtenenergie nietweg.houdetoonvanjestemoppervlakkig. 83. Jeonderbewuste. Jeonderbewustegedachtenzijnheelkrachtig.Maakhiergebruikvan.Voordat jegaatslapen,steljezelfeenaantalvragenenstajegeesttoeommetde antwoordentekomen.neemdanookdetijdomnaarjezelfteluisteren.alsde antwoordenkomen,moetjezewel(h)erkennen. 84. Gasfeerproeven.

18 Alsjedoelisomchef koktewordenineenviersterrenrestaurant,gadan eenskijkenofjeindienstkankomenalsafwasserofietsdergelijks.jekan kijkenhoeheteraantoegaatenofjejezelfeenjuistedoelhebtgesteld. 85. Wordteenleider. Leereengoedeleiderofmentortezijnomanderemensenvooruittehelpen naarhetbereikenvanhundoel.genietervanomeenverschiltemakenvoor iemandanders. 86. Weesnietstandaard. Wiljijeenijssalonopenen,doedanniethetzelfdealsdestandaardijssalons. Gakijkenwaarjeeenuitzonderingkanzijn.Ishetnormaalom30verschillende soortenijstehebben,zorgerdanvoordatjijer31hebt.bedenkmanierenom origineeltezijn. 87. Doeresearch. Researchdoennaarwatjijgraagwiltdoenofhebbenisnatuurlijkgoedmaar laatjenietweerhouden.adidasisookgrootgeworden,terwijlnikeal bestond.duslaatjenietweerhoudenvanjeplannen. 88. Leeroplossingentebedenken. Focusnietophetprobleemmaaropoplossingen.Trainjezelfomtekijkennaar meermogelijkheden.denkhierbijookeensaandegekstedingen.brainstorm eroverenschrijfallesop.wieweetwatjenogeenskangebruiken. 89. Ikkomeropterug. Neemniettesnelbeslissingen.Inmijntrainingenleerikaltijdmensen standaardtezeggen: ikkomerbijjeopterug.vaakneemjetesneleen beslissingterwijljeerhelemaalnietoverhebtnagedacht.maakhiervaneen gewoonteenjezalziendatjeveelmeerdingendoetdiejeookechtwiltdoen. 90. Praatervoor.

19 Praatmetmensenoverjedoelenweerhierenthousiastover.Jehebthetal vertelddusjezaleerderachterjedoelaangaanenmensenzullenernaargaan vragen.eenkleinbeetjedrukzettenopjezelfkangeenkwaad. 91. Maakechtcontact. Ikvraagaltijdaandemensen: watvoorkleurogenheeftdegenemetwieje nethebtgesproken?.vaakwetenzeditniet.kijkiemandechtaanalsje praat.letopdekleurvandeogen.zorgerwelvoordatjenietgaatstaren. 92. Schrijvenisblijven. Gajenaeenseminaroflezing,zorgervoordatjenotitiesmaakt.Hierdoorblijft allesveellanger hangen enjekannatuurlijknogeensheteenenander nalezen. 93. Steljezelfvoor. Komjeeenruimtebinnenenjekenterniemand.Loopgewoonopiemandaf ensteljevoor.geeftenminsteiedereeneenhand.ditmaaktjezoveel krachtiger.helemaalalsjemeteeneenvraagsteltaandegene.mensen vertellengraagoverzichzelf. 94. Maakeenochtendritueel. Maakeenritueelzodrajeopstaat.Watjedoetindeochtendisvaakbepalend voorderestvandedag.komjemet jeverkeerdebeenuitbed danzalje daarderestvandedaglastvanhebben.eengoedestartleidttoteengoede dag. 95. Steljezelfeenvraag. Vraagjezelfeenaf: watzoujedoenalsalsjewistdatjenietkonfalen?.zal jedanhetzelfdedoenalsnuofzaljehettochandersdoen.steljezelfeens vakerdezevraag. 96. Pakjetasalvastvoordevolgendeochtend.

20 Legjeklerenklaarenpakalvastjetasvoordevolgendeochtend.Ditgeeftin deochtendgeenstressenjedekansiseenstukkleinerdatjewatvergeet. Ookgajerelaxedjedagbeginnen. 97. Gadoorjeangstheen. Voeljeangstendoehettoch.Vraagjezelfaf: Watishetergstewatzou kunnengebeuren? Hetismakkelijkertebedenken waterallemaalmiszou kunnengaan maardemeestezorgenkomennietuit. 98. Denknietteveel Teveelnadenkeniszondevanjetijd.Wanneerisdebestetijdomietste beginnen?nu.stopmetdenkenengadoenwatjegraagwiltdoen. 99. Zoekuitwatjouwgelukkigmaakt. Maakeenseenlijstvandingenwatjegelukkigmaaktendoedaarzoveel mogelijkvan.ditgeeftjeenergie Zorgervoordatelkedagtelt. Wehebbennietalletijdvandewereld.Richtjeopvandaagenwatje vandaagwiltdoen JustBeYou. Benjezelf!Uitjezelf,hebvertrouweninjezelf,ganietbuitenjezelfomkijken naardepersoonwaaropjezouwillenlijken. Hoeeetjeeenolifant? Inkleinestukjes.Kijknietnaarwatjeallemaaltegelijkmoetdoenofbereiken maarhakhetinkleinestukjes.focusjeophetmakenvandatkleinegedeelte

21 engadanverdernaarhetvolgendepunt.voorjehetweet,hebjedehelftal gedaan.

Wat gebeurt er op de POS-poli kinder-cardiologie? Een (kijk) operatie aan je hart, dan eerst naar de POS-poli kinder-cardiologie

Wat gebeurt er op de POS-poli kinder-cardiologie? Een (kijk) operatie aan je hart, dan eerst naar de POS-poli kinder-cardiologie Wat gebeurt er op de POS-poli kinder-cardiologie? Een (kijk) operatie aan je hart, dan eerst naar de POS-poli kinder-cardiologie Wilhelmina Kinderziekenhuis Wat staat er in deze folder Wat gebeurt er op

Nadere informatie

Help, ik kan niet slapen! Slaapproblemen bij jongeren

Help, ik kan niet slapen! Slaapproblemen bij jongeren 1 Help, ik kan niet slapen! Slaapproblemen bij jongeren 2 Help, ik kan niet slapen! Slaapproblemen bij jongeren Slaap jij ook zo slecht? Uit onderzoek blijkt dat één op de tien jongeren zo nu en dan last

Nadere informatie

BURN- OUT RISICO CHECK

BURN- OUT RISICO CHECK BURN- OUT RISICO CHECK Vul onderstaande vragenlijst in door ja of nee aan te kruisen. VRAAG JA NEE 1 Nemen jij en je gezin s ochtends rustig de tijd om op te staan en goed te ontbijten? 2 Zie je vaak tegen

Nadere informatie

Slaapproblemen? Gezonde slaap

Slaapproblemen? Gezonde slaap Dit is een folder van www.orthoconsult.nl geschreven door dhr. drs. Ard Nieuwenbroek, trainer/ therapeut bij Ortho Consult. Deze folder is op een aantal punten aangepast en aangevuld door de stressbegeleiders

Nadere informatie

Spreken Wat is een dysartrie?

Spreken Wat is een dysartrie? Dysartrie 2 Dysartrie is de algemene term voor een motorische spraakstoornis als gevolg van neurologische problematiek. Deze folder is bedoeld voor patiënten met een dysartrie en hun omgeving. Er staat

Nadere informatie

Succes met invullen en het toepassen van mijn tips. Als extra BONUS vind je op pagina 8 7 tips voor jouzelf om dagelijks te ontspannen en op te laden.

Succes met invullen en het toepassen van mijn tips. Als extra BONUS vind je op pagina 8 7 tips voor jouzelf om dagelijks te ontspannen en op te laden. Dankjewel voor het aanvragen van de gratis Burn- out risico check! Deze check is voor jou als je: je al als werkende vrouw al langere tijd met vermoeidheidsklachten rondloopt en je bang bent dat je burn-

Nadere informatie

maandag 17 oktober 2011 Paul de Bruijn eigenstijl

maandag 17 oktober 2011 Paul de Bruijn eigenstijl Het merk IK? tips om vooral jezelf te blijven Op het NET werken tips om online zichtbaar te zijn Mijn EIGEN stijl tips om herkenbaar te zijn Het merk IK? tips om vooral jezelf te blijven Hoe verkoop ik

Nadere informatie

In dit e-book geef ik je een aantal tips en oefeningen die je heel gemakkelijk kunt toepassen in jouw dagelijks leven. Probeer ze maar snel uit!

In dit e-book geef ik je een aantal tips en oefeningen die je heel gemakkelijk kunt toepassen in jouw dagelijks leven. Probeer ze maar snel uit! In dit e-book geef ik je een aantal tips en oefeningen die je heel gemakkelijk kunt toepassen in jouw dagelijks leven. Probeer ze maar snel uit! Hartelijke groeten, Petra Melkert Ergotherapeut en mindfulnesstrainer

Nadere informatie

Welkom bij de HCC Haaglanden. Het is vandaag Dinsdag 11 mei 2010 Een presentatie over Geheugen, Torrent en ITunes

Welkom bij de HCC Haaglanden. Het is vandaag Dinsdag 11 mei 2010 Een presentatie over Geheugen, Torrent en ITunes Welkom bij de HCC Haaglanden Het is vandaag Dinsdag 11 mei 2010 Een presentatie over Geheugen, Torrent en ITunes Interngeheugen.com Een programmaatje wat je computer aftast wat er aan geheugen bijgeplaatst

Nadere informatie

Zelfscore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FOCUS. www.wimrombaut.be

Zelfscore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FOCUS. www.wimrombaut.be www.wimrombaut.be 1 Zelfscore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FOCUS www.wimrombaut.be 2 PACE MAKER P PERFORMANT A AUTHENTIEK C CONSTRUCTIEF E ENTHOUSIAST 3 Focus Scherp stellen Inzoomen Vasthouden Discipline www.wimrombaut.be

Nadere informatie

Gratis online training. Show up & Shine! Voel je weer licht, vol plezier, energiek en in balans.

Gratis online training. Show up & Shine! Voel je weer licht, vol plezier, energiek en in balans. Gratis online training Show up & Shine! Voel je weer licht, vol plezier, energiek en in balans. Show up & Shine Welkom bij deze online training. In 3 delen neem ik je mee op reis naar een lichtere manier

Nadere informatie

Concentratie + doorzetten = studieresultaat

Concentratie + doorzetten = studieresultaat Concentratie + doorzetten = studieresultaat Concentratie is vaak afgeleid zijn maar het vermogen hebben om heel snel terug naar de prioriteit te gaan. Focus en afleiding liggen vlakbij elkaar, de kunst

Nadere informatie

Sneltoetsen in Microsoft Word

Sneltoetsen in Microsoft Word Sneltoetsen in Microsoft Word Gesorteerd volgens opdracht Opdrachtnaam Ctrl + P Ctrl + Shift + F12 Alt + Ctrl + I Ctrl + F2 Alinea Omhoog Ctrl + PIJL-OMHOOG Alinea Omhoog Selecteren Ctrl + Shift + PIJL-OMHOOG

Nadere informatie

lyondellbasell.com Veilig en Gezond bewegen

lyondellbasell.com Veilig en Gezond bewegen Veilig en Gezond bewegen Veilig en Gezond bewegen bewegen is een belangrijk onderdeel om fit te zijn. Je zal het leuker vinden om te bewegen als je de gekozen activiteit ook leuk vindt. In deze presentatie

Nadere informatie

De verwondering is een goed moment om met de deelnemers te praten over de natuur en bijvoorbeeld over wat vertellen over ecosystemen.

De verwondering is een goed moment om met de deelnemers te praten over de natuur en bijvoorbeeld over wat vertellen over ecosystemen. Het Web of Life! Het 'Web of Life' bestaat uit 31 tekeningen van dingen uit de natuur. De meeste van de tekeningen hebben op het eerste gezicht niks met elkaar te maken. Gaandeweg het spel kom je erachter

Nadere informatie

Copyright 2016 In Gezondheid BVBA Rapid Fatloss onderdeel van Bioprofile

Copyright 2016 In Gezondheid BVBA Rapid Fatloss onderdeel van Bioprofile Copyright 2016 In Gezondheid BVBA Rapid Fatloss onderdeel van Bioprofile 1 Rapid Fatloss Workouts gratis introductie workout Introductie: Hoe voer ik deze trainingsschema s uit? Dankjewel voor het downloaden

Nadere informatie

2010.2 Peter Rigtering 10 tips om te veranderen 1

2010.2 Peter Rigtering 10 tips om te veranderen 1 2010.2 Peter Rigtering 10 tips om te veranderen 1 Ben je tevreden met je huidige leven? Met je baan, je relaties en je gezondheid? Ben je vol zelfvertrouwen, relaxed en tevreden? Of zijn er dingen die

Nadere informatie

Veroniek Hoogendoorn-Coolen en Gé Sletterink Nijmegen, 19 januari 2010

Veroniek Hoogendoorn-Coolen en Gé Sletterink Nijmegen, 19 januari 2010 Kamer van Koophandel Ondernemen in zwaar weer Veroniek Hoogendoorn-Coolen en Gé Sletterink Nijmegen, 19 januari 2010 Wat gaan we doen? > Voorstellen > Kamer van Koophandel > Ondernemen in zwaar weer >Tips

Nadere informatie

Leren beheersen van je slaapprobleem. Bart De Saeger" 19/03/2012

Leren beheersen van je slaapprobleem. Bart De Saeger 19/03/2012 Leren beheersen van je slaapprobleem Bart De Saeger" 19/03/2012 Bart De Saeger" Klinisch psycholoog - Gedragstherapeut Theorie + Technieken Inzicht krijgen" Leren hoe je het probleem stap voor stap kan

Nadere informatie

*Ook met het programma Paint van Windows kunnen foto s bewerkt worden

*Ook met het programma Paint van Windows kunnen foto s bewerkt worden Lesbrief Online pesten Leerjaar 1-Profiel1,2,3 Tijd: 50 55 minuten Voorbereiding: op http://mediawijsheid.nl/onlinepesten staan allerlei filmpjes, informatie en artikelen over online pesten, bruikbaar

Nadere informatie

Bedankt Merci Danke Thank you

Bedankt Merci Danke Thank you Beste vrijwilliger Vooreerst een welgemeend Bedankt Merci Danke Thank you voor je quasi belangeloze inzet gedurende die twee mooie maanden. De kinderen hebben zich te pletter geamuseerd en de ouders hebben

Nadere informatie

Follow-up spreekuur voor zuigelingen

Follow-up spreekuur voor zuigelingen Follow-up spreekuur voor zuigelingen Het Follow up spreekuur van Bernhoven biedt extra zorg en begeleiding aan u en uw baby, als uw baby op de couveuse afdeling heeft gelegen. Dit kan zijn doordat uw kind

Nadere informatie

Bewegen tijdens chemotherapie

Bewegen tijdens chemotherapie Bewegen tijdens chemotherapie (Onco-move) mca.nl Inhoudsopgave Voordelen van bewegen Welke vorm van beweging? Opbouw lichamelijke activiteit Intensiteit van bewegen Borgschaal Dagboekje Adviezen: starten

Nadere informatie

Eet en Doe boekje. van.

Eet en Doe boekje. van. Eet en Doe boekje van. 1 Dit is jouw eet en doe boekje. Het zit vol met nuttige tips over gezonde voeding, bewegen, leuke testjes en een aantal oefeningen voor thuis. De bedoeling is dat je elke dag in

Nadere informatie

De Activiteitenweger in ontwikkeling

De Activiteitenweger in ontwikkeling DeActiviteitenwegerinontwikkeling Eennieuweimpulsdoormiddelvaneentheoretischeonderbouwing Inopdrachtvan: KarintenHove MoerdijkenGrekeHulstein vangennep AfdelingergotherapievanMeanderMedischCentrumteAmersfoort

Nadere informatie

Voor de minder ervaren spelers

Voor de minder ervaren spelers Bron: Bridge Service.nl Voor de minder ervaren spelers Wat is een dogma? Een dogma is volgens de woordenboeken een regel die als onbetwist wordt beschouwd. Kent de bridgewereld ook dogma s? Dat moet de

Nadere informatie

Oefening buikademhaling

Oefening buikademhaling Omgaan met stress Oefening buikademhaling Adem langzaam in gedurende drie tellen (door je neus) Adem langzaam uit gedurende vijf tellen (door je mond) Leg je hand op je buik om te voelen of je buik beweegt:

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. De aangetekende brief. 2. Hoe geraakt u aan uw geld zonder advocaat? 3. Andere gevallen waarin de tussenkomst van een

Inhoudstafel. 1. De aangetekende brief. 2. Hoe geraakt u aan uw geld zonder advocaat? 3. Andere gevallen waarin de tussenkomst van een Inhoudstafel Deel I: U werkt zonder advocaat 1. De aangetekende brief 1.1. Wat is het belang van een aangetekende brief?....................... 3 1.1.1. Bewijs.................................................

Nadere informatie

WIL JE MINDER BLOWEN?

WIL JE MINDER BLOWEN? WIL JE MINDER BLOWEN? Uitgave van Stichting Be Aware Maart 2015 Ik wil minderen. Je vindt dat je teveel wiet/hasj of cannabis rookt. Je beseft dat je hierdoor minder goed functioneert: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Lionville The only way is up

Lionville The only way is up Come open your heart and tell me Everything that you ve been holding back You ll never be Alone and helpless Come open your eyes and let me Show you that it s gonna be alright Can t fall deeper down The

Nadere informatie

Waarom zijn we hier. Hoe kan je als bezorgde en gedreven ouders, positief coachen zonder zelf onder de stress te lijden?

Waarom zijn we hier. Hoe kan je als bezorgde en gedreven ouders, positief coachen zonder zelf onder de stress te lijden? Waarom zijn we hier Hoe kan je als bezorgde en gedreven ouders, positief coachen zonder zelf onder de stress te lijden? Waar gaat het over Coachen Uitlokken en ondersteunen van leren* * Verschillende leerdomeinen:

Nadere informatie

Brandveilig op kamers. Tips voor een brandveilige kamer

Brandveilig op kamers. Tips voor een brandveilige kamer Brandveilig op kamers Tips voor een brandveilige kamer Een brand overkomt mij niet. Wat je kunt doen Plaats een rookmelder op elke verdieping in de gangen en bij voorkeur ook in je eigen kamer. Bepaal

Nadere informatie

( Hoe moet deze oefeningen doen? )

( Hoe moet deze oefeningen doen? ) Relaxatieoefeningen ( Wat zijn Relaxatieoefeningen? ) Deze opdracht bestaat uit oefeningen die je kunnen helpen om te relaxen. ( Waarom relaxatieoefeningen? ) Mensen weten dikwijls niet meer hoe ze kunnen

Nadere informatie

Rookstop polikliniek

Rookstop polikliniek Rookstop polikliniek Inhoudsopgave Inleiding...1 Waarom stoppen met roken?...1 Wat kunt u verwachten van de Rookstop polikliniek?...2 Wat verwachten wij van u?...2 Werkwijze Rookstop polikliniek...3 De

Nadere informatie

De Financial; De P en C van de Organisatie. Seminar Vernieuwde Bedrijfsvoering 25 juni 2014

De Financial; De P en C van de Organisatie. Seminar Vernieuwde Bedrijfsvoering 25 juni 2014 De Financial; De P en C van de Organisatie Seminar Vernieuwde Bedrijfsvoering 25 juni 2014 De Klant Centraal Stellen wordt erkend als prio 1 in de financiële sector Lean is de Klant Centraal Lean is Continu

Nadere informatie

Oefeningen bij osteoporose

Oefeningen bij osteoporose Oefeningen bij osteoporose Algemeen In deze folder staan oefeningen die u kunt doen bij osteoporose. Tips voor het uitvoeren van de oefeningen Ademt u rustig door tijdens de oefeningen (adem niet vasthouden

Nadere informatie

Evaluatie Weerbaarheidtraining voor volwassenen Koekkoek & Co

Evaluatie Weerbaarheidtraining voor volwassenen Koekkoek & Co Evaluatie Weerbaarheidtraining voor volwassenen Koekkoek & Co 76 respondenten Cijfer algehele training 7 8 9 10 De deelnemers hadden beschikking over lesbrieven, hierin stond informatie over de bijeenkomsten

Nadere informatie

(titel) Instructieboekje Bewegen tijdens chemo

(titel) Instructieboekje Bewegen tijdens chemo Instructieboekje Bewegen tijdens chemo Introductie De behandeling van kanker, in het bijnder de chemotherapie en/of raotherapie, kan aanleing zijn tot langdurige vermoeidheid en contieverlies. De afgelopen

Nadere informatie

Mensen met afasie hebben moeite met taal, maar zij zijn niet gek!

Mensen met afasie hebben moeite met taal, maar zij zijn niet gek! Afasie Logopedie Afasie is een taalstoornis die ontstaat door schade aan de hersenen, bijvoorbeeld na een beroerte of CVA (hersenbloeding, herseninfarct). In deze folder leest u hoe afasie ontstaat en

Nadere informatie

Ik heb een nieuw horloge, zegt papa. Kijk.

Ik heb een nieuw horloge, zegt papa. Kijk. Prent 1 Sst, ik hoor iets! Prent 1. Sst, ik hoor iets! Said en Jamal zitten aan tafel te eten. Samen met papa en mama. Ik heb een nieuw horloge, zegt papa. Kijk. Papa laat het horloge zien. Het is een

Nadere informatie

Trainingsschema voor de marathon in München 2013

Trainingsschema voor de marathon in München 2013 Trainingsschema voor de marathon in München 2013 Nr Datum MAAN- DAG 5 trainingen per week (kan ingekort worden tot 4 trainingen per week: dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag) DINSDAG Variabele tempoloop

Nadere informatie

Julie Billiartplein 2 052/450388. Opvoedingsproject. B.V.A-wijk F132 052/446535. Samen op weg...

Julie Billiartplein 2 052/450388. Opvoedingsproject. B.V.A-wijk F132 052/446535. Samen op weg... Opvoedingsproject Julie Billiartplein 2 052/450388 B.V.A-wijk F132 052/446535 Samen op weg... Samen op weg... Opkomen voor alle kinderen Groeien Eigenheid Verantwoordelijkheid Opkomen voor alle kinderen.

Nadere informatie

Jardiland presentatie Anthurium

Jardiland presentatie Anthurium fresh retail Jardiland presentatie Anthurium fresh retail en Lemkes, april 2013 Wat gaan we doen? 1 jaar lang testen, met 2 verschillende potplantentafels a) Focus op Anthurium b) Focus op combinatie van

Nadere informatie

Gelukkig en Vrij zonder Stress. Annelies Hilgers

Gelukkig en Vrij zonder Stress. Annelies Hilgers Gelukkig en Vrij zonder Stress Annelies Hilgers 1. Kijk uit voor stress... 3 2. Hoe beginnen?... 4 3. Ontspanning en Meditatie... 5 http://www.stopstressnu.nl 2 1. Kijk uit voor stress Je kent zeker wel

Nadere informatie

Onco-Move. Bewegen tijdens chemotherapie

Onco-Move. Bewegen tijdens chemotherapie Onco-Move Bewegen tijdens chemotherapie Introductie De behandeling van kanker, in het bijzonder de chemotherapie en/of radiotherapie, kan aanleiding zijn tot langdurige vermoeidheid en conditieverlies.

Nadere informatie

Alles over RSV (Respiratoir Syncytieel Virus)

Alles over RSV (Respiratoir Syncytieel Virus) Alles over RSV (Respiratoir Syncytieel Virus) Wat is RSV RSV staat voor Respiratoir Syncytieel Virus, de meest voorkomende oorzaak van ernstige luchtweginfecties bij baby s en kinderen onder de vier jaar.

Nadere informatie

Praktische informatie

Praktische informatie Praktische informatie Patiënten Informatie Map COPD Deze map is eigendom van Patiëntensticker Uw behandelend longarts is: Inhoud PIM COPD Praktische informatie PIM COPD Informatie Polikliniek Longziekten

Nadere informatie

Behandeling met CPAP bij obstructief slaapapneu-syndroom

Behandeling met CPAP bij obstructief slaapapneu-syndroom Behandeling met CPAP bij obstructief slaapapneu-syndroom Informatie voor patiënten F0856-4350 mei 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Wees duidelijk tegen je klanten

Wees duidelijk tegen je klanten Ronald Dingerdis Wees duidelijk tegen je klanten 3 In onze training Klantgerichtheid en communicatie vroeg een cursist me onlangs of je tegen je klant kan zeggen dat hij extreem vervelend is. Dat hij onredelijk

Nadere informatie

Laser Focus. De 6 Concentratie Technieken Die Ze Je Niet Op Je Opleiding Leren..

Laser Focus. De 6 Concentratie Technieken Die Ze Je Niet Op Je Opleiding Leren.. Laser Focus De 6 Concentratie Technieken Die Ze Je Niet Op Je Opleiding Leren.. 1 Delen uit dit E-BOOK zijn afkomstig van de site van StudieVitaminen.nl en het boek Haal meer uit je hersenen. MTcompany

Nadere informatie

Hoe wij uw organisatie verjongen! Anders Denken Anders Doen. Speelruimte Energie Trots

Hoe wij uw organisatie verjongen! Anders Denken Anders Doen. Speelruimte Energie Trots Hoe wij uw organisatie verjongen! Anders Denken Anders Doen. Over Vitalavie Waarom de reis. Verleden Heden Top Down Bottom up 60% deelname 100% deelname Deelnemer Eigenaar Bedenker Creator Mismatch Match

Nadere informatie

MODERNE TAPDANS. Benjamin Feliksdal. Techniek, theorie, methodiek, anatomie, geschiedenis, oefeningen en dansroutines

MODERNE TAPDANS. Benjamin Feliksdal. Techniek, theorie, methodiek, anatomie, geschiedenis, oefeningen en dansroutines MODERNE TAPDANS Techniek, theorie, methodiek, anatomie, geschiedenis, oefeningen en dansroutines Benjamin Feliksdal Redactie: Conrad van de Weetering Omslagontwerp & lay-out: Fotografie taptechniek: Fotografie

Nadere informatie

De ijnmanager. Cartoons januari 2015. Luc Timmers

De ijnmanager. Cartoons januari 2015. Luc Timmers De ijnmanager Cartoons januari 2015 Luc Timmers Gezelligheid kent geen tijd Is het alweer 2015? Wat vliegt de tijd hé? Logisch toch? Ooit spaghetti de kop boven het maaiveld uit zien steken? Nou dan!

Nadere informatie

Gemaakt door: Kelly.

Gemaakt door: Kelly. De kanjertraining. Gemaakt door: Kelly. Inhoud. Inhoud. 1 Inleiding. 2 Wat is de Kanjertraining? 3 Hoe en wanneer is de Kanjertraining ontstaan? 4 Wanneer ga je naar de Kanjertraining? 6 Welke stappen

Nadere informatie

Manisch depressief of bipolaire stoornis

Manisch depressief of bipolaire stoornis 0000 2027 - SV - oktober 2012 Manisch depressief of bipolaire stoornis campus Sint-Vincentius Sint-Vincentiusstraat 20 2018 Antwerpen tel. 03 285 20 00 fax 03 239 23 23 www.st-vincentius.be GasthuisZusters

Nadere informatie

Een financiering tot 500.000 euro nodig? Met Pitch & Go weet u direct of u verder kunt. In een eigen pand met meer ruimte kunnen we doorgroeien.

Een financiering tot 500.000 euro nodig? Met Pitch & Go weet u direct of u verder kunt. In een eigen pand met meer ruimte kunnen we doorgroeien. In een eigen pand met meer ruimte kunnen we doorgroeien. Een financiering tot 500.000 euro nodig? Met Pitch & Go weet u direct of u verder kunt. Pitch uw ondernemingsplan en krijg direct een go of no go.

Nadere informatie

7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen

7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen Anne Marie van Bilsen, www.praktijk-deregenboog.nl 1 Titel: 7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen Auteur: Anne Marie van Bilsen Omslagontwerp: R.P. da Costa Druk: ebook Uitgever: Praktijk de Regenboog

Nadere informatie

Chronic Respiratory Questionnaire (Self Reported)

Chronic Respiratory Questionnaire (Self Reported) Chronic Respiratory Questionnaire (Self Reported) Noteert u hieronder enige andere activiteit die u de laatste 2 weken heeft gedaan waardoor u zich kortademig voelde. Dit dienen activiteiten te zijn die

Nadere informatie

Computerhandleiding JKexer 9840

Computerhandleiding JKexer 9840 Computerhandleiding JKexer 9840 Zorg er eerst voor dat de hoofdschakelaar, die aan de voorkant van de loopband te vinden is, op ON staat. Plaats vervolgens de veiligheidssleutel op de juiste positie. Program

Nadere informatie

Logopedie en Myotone Dystrofie de ziekte van Steinert

Logopedie en Myotone Dystrofie de ziekte van Steinert Logopedie en Myotone Dystrofie de ziekte van Steinert afdeling logopedie Deze folder is bedoeld voor mensen met de ziekte van Steinert (Myotone Dystrofie). In deze folder vindt u meer informatie over de

Nadere informatie

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Mijn leven veranderde zo n drie jaar geleden. Juist de dag voor mijn mama s verjaardag kreeg ze van mijn vader een kogel door het hoofd. Wonder boven wonder overleefde

Nadere informatie

Wandelprogramma: Beweegt u voldoende?

Wandelprogramma: Beweegt u voldoende? Wandelprogramma: Beweegt u voldoende? Voldoende beweging zorgt ervoor dat u zich fitter voelt, ontspannen bent en er strakker uitziet. U beweegt voldoende wanneer u minimaal 5 dagen in de week, 30 minuten

Nadere informatie

Over Betuwe College. Lego Mindstorm project

Over Betuwe College. Lego Mindstorm project Inhoudsopgave 1 Het aansluiten van onderdelen.... 3 2 De lego software.... 4 2.1 Het programeerscherm.... 5 2.2 Programma naar NXT... 6 3 Introductie tot programmeren.... 7 3.1 De druksensor.... 7 3.2

Nadere informatie

Bijna zwart. Verslag ideevorming Koen Scheltenaar 2029436

Bijna zwart. Verslag ideevorming Koen Scheltenaar 2029436 Bijna zwart Verslag ideevorming Koen Scheltenaar 2029436 De breedte in In de eerste les hebben we met de groep gebrainstormd om het idee: bijna zwart. We hebben woorden gespuid die in ons opkwamen bij

Nadere informatie

Slaap doet leven. breakfast at tiffany s?

Slaap doet leven. breakfast at tiffany s? uk breakfast at tiffany s? STRALENDE DAG! #OCHTENdRITUEEL Mijn ochtendritueel? Gordijnen en vensters openen, Diep ademhalen en genieten van de rijzende zon! Breakfast uk vanaf 3.082 (inclusief hoofdbord

Nadere informatie

OncoMove: bewegen tijdens de behandeling van kanker

OncoMove: bewegen tijdens de behandeling van kanker Supplement informatiewijzer oncologie OncoMove: bewegen tijdens de behandeling van kanker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bewegen tijdens de behandeling van kanker 2.1 Instructie 2.2 Doel 2.3 Bespreking

Nadere informatie

Dear Good Morning presenteert

Dear Good Morning presenteert Dear Good Morning presenteert Kerst*Fit Het vijfdaagse workout-plan om 2014 tot een fit eind te brengen Hi sportieveling, Wat leuk dat je mee wilt doen aan het KERST*FIT workout-plan van Dear Good Morning.

Nadere informatie

Groep-B-streptokokken (GBS) en zwangerschap

Groep-B-streptokokken (GBS) en zwangerschap Groep-B-streptokokken (GBS) en zwangerschap 1 Groep-B-streptokokken (GBS) en zwangerschap De groep B streptokok is een bacterie die bij veel zwangere vrouwen in de vagina aanwezig is. Dat kan meestal geen

Nadere informatie

Toeleveranciers voor Exposanten

Toeleveranciers voor Exposanten Uw e-mail adres: Sitemap Copyright Disclaimer Algemene voorwaarden Standbouw Concepten Tips voor Beurs Exposanten op Uw e-mail adres: Sitemap Copyright Disclaimer Algemene voorwaarden Standbouw Concepten

Nadere informatie

Figuur 1 Schematische opstelling van de STM

Figuur 1 Schematische opstelling van de STM Zdenko van Kesteren Scanning Tunneling Microscope Vorige keer bekeken we de Atomic Force Microscope (AFM). De krachtige kijker die een resolutie had in de orde van de grootte van een atoom. Een andere

Nadere informatie

Actieplan Vernieuwend Verbinden in het kort

Actieplan Vernieuwend Verbinden in het kort Actieplan Vernieuwend Verbinden in het kort Inleiding De bouwsector staat al té lang onder té zware druk. Dat laat zich ook in onze vereniging voelen. U bent kritisch: op de kosten, maar ook op de inhoud

Nadere informatie

Hoe staat het eigenlijk met jouw ondernemingsplan? Alphen ad Rijn, 19 januari 2015 Harry Bakker

Hoe staat het eigenlijk met jouw ondernemingsplan? Alphen ad Rijn, 19 januari 2015 Harry Bakker Hoe staat het eigenlijk met jouw ondernemingsplan? Alphen ad Rijn, 19 januari 2015 Harry Bakker Wie alles wil zijn voor iedereen, eindigt als niets voor niemand Jouw identiteit Wat bied Harry je Bakker

Nadere informatie

Jonge startende ondernemer. en wat nu?

Jonge startende ondernemer. en wat nu? Jonge startende ondernemer en wat nu? Inleiding We zijn op onderzoek uitgegaan op zoek naar jonge startende ondernemers dit hebben we op verschillende manieren gedaan: - we zijn bij bedrijven langs geweest

Nadere informatie

Wat is de oorzaak van hyperventilatie?

Wat is de oorzaak van hyperventilatie? Hyperventilatie 2 Wat is hyperventilatie? Hyperventilatie betekent overmatige ademhaling. Iemand die hyperventileert haalt te snel en te diep adem. Het lichaam reageert hierop. Dit geeft verschillende

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Thoraxcentrum Hartbewaking Hartbewaking

Thoraxcentrum Hartbewaking Hartbewaking Hartbewaking Patiënteninformatie vlc 227/1409 Aantekeningen Deze brochure geeft u informatie over de afdeling Hartbewaking van het Thoraxcentrum. Uw familielid of partner is opgenomen op de afdeling Hartbewaking

Nadere informatie

Implementatiepakket aan de slag met PatientHub

Implementatiepakket aan de slag met PatientHub Implementatiepakket aan de slag met PatientHub Goed gebruik Technische tips Goed gebruik PatientHub Hoe gebruikt u het? Om beveiligde videoconsulten te houden heeft u nodig: - Een computer (Windows 7 of

Nadere informatie

Almtopper één Op basisschool De Alm zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar

Almtopper één Op basisschool De Alm zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar Tilburg, februari 2014 Almtopper één Op basisschool De Alm zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar Wanneer ik iets nodig heb, vraag ik daar vriendelijk om Ik begroet de leerkrachten en mijn klasgenootjes

Nadere informatie

- 1 - 1. Inleiding 2. 2. Wat zijn zenuwen? 3. 3. De 5 zintuigen 4. 4. Gekke zenuwen 5. 5. Zenuwachtig (voor- en nadelen) 6

- 1 - 1. Inleiding 2. 2. Wat zijn zenuwen? 3. 3. De 5 zintuigen 4. 4. Gekke zenuwen 5. 5. Zenuwachtig (voor- en nadelen) 6 - 1 - Hoofdstuk bladzijde 1. Inleiding 2 2. Wat zijn zenuwen? 3 3. De 5 zintuigen 4 4. Gekke zenuwen 5 5. Zenuwachtig (voor- en nadelen) 6 6. Tips tegen zenuwachtigheid 7 7. Bronnen 8 Foto omslag: http://www.ngflcymru.org.uk

Nadere informatie

Onderzoekend leren geïnspireerd op sterrenkunde

Onderzoekend leren geïnspireerd op sterrenkunde Dia 1 Onderzoekend leren geïnspireerd op sterrenkunde KleinKracht i.s.m. CBS Oud Zandbergen Dia 2 Even voorstellen: Karin Heesakkers Afgestudeerd sterrenkundige Lessen voor leerlingen en leerkrachten Lesmaterialen

Nadere informatie

Revalidatie-adviezen na operatie aan een hersentumor

Revalidatie-adviezen na operatie aan een hersentumor Revalidatie-adviezen na operatie aan een hersentumor Herstel na een hersenoperatie U bent geopereerd aan een hersentumor. In deze folder staan adviezen voor de opbouw van activiteiten en uw conditie. Opbouw

Nadere informatie

Renewal portal voor uw ESD producten - exclusief bij Tech Data!

Renewal portal voor uw ESD producten - exclusief bij Tech Data! Renewal portal voor uw ESD producten - exclusief bij Tech Data! Op td.activate- here, het bestelplatform van Tech Data voor ESD producten (Electronic Software Delivery), is het nu ook mogelijk om uw renewals

Nadere informatie

De Top 10 Dieet Mythen

De Top 10 Dieet Mythen - 1 - De Top 10 Dieet Mythen Een dieet volhouden is nooit makkelijk, zeker niet met de overvloed aan dieet mythen. Het is het vaak moeilijk een onderscheid te maken tussen effectieve afval technieken/strategieën

Nadere informatie

Belangrijke stappen in je voorbereiding

Belangrijke stappen in je voorbereiding Belangrijke stappen in je voorbereiding Een bedrijf starten kan op allerlei manieren: fulltime, parttime of als zzp'er. Wat je ook kiest, je moet goed voorbereid aan de slag. Onderstaande punten helpen

Nadere informatie

nl BeknOpte handleiding

nl BeknOpte handleiding Beknopte handleiding nl MODI EN WEERGAVEN TIJD leeg weekdag datum seconden dubbele tijd tijden van zonsopgang en zonsondergang stopwatch dagteller KOMPAS leeg koers in graden tijd hoogtemeter leeg logboekfunctie

Nadere informatie

N.B.: Piercings, make-up en nagellak dienen verwijderd te worden.

N.B.: Piercings, make-up en nagellak dienen verwijderd te worden. OPNAME OP / / OM UUR INLEIDING Binnenkort ondergaat je kind een ingreep of onderzoek in het Jan Yperman ziekenhuis te Ieper onder volledige verdoving. Dit betekent dat je kind in slaap gebracht wordt,

Nadere informatie

schoolkrant E N N E D Y S C

schoolkrant E N N E D Y S C K schoolkrant E N N E D Y S C H O O L 2015 nummer 3 Voorwoord Hallo allemaal, In deze schoolkrant vinden jullie een interview met winactie en een bonus vraag, een verslag over het rijksmuseum, een verslag

Nadere informatie

Midweek naar een stad

Midweek naar een stad Auteur Marjolein Schuiling Laatst gewijzigd 09 April 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/72001 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Kinderboekenweek 2012

Kinderboekenweek 2012 Kinderboekenweek 2012 Reis rond de wereld gymles We reizen de wereld rond tijdens de gymles. De kinderen gymmen in groepjes (hoeken) en komen langs verschillende onderdelen. Deze gymles is voor de onderbouw

Nadere informatie

Meander Move: bewegen tijdens de behandeling van kanker

Meander Move: bewegen tijdens de behandeling van kanker Meander Move: bewegen tijdens de behandeling van kanker Inhoudsopgave Inleiding 1 Bewegen tijdens de behandeling van kanker 2 o Instructie o el o Bespreking o Bewegen en chemotherapie Welke vorm van lichamelijke

Nadere informatie

Regelmaat, voorspelbaarheid en prikkelreductie bij baby's. Informatie voor ouders/opvoeders

Regelmaat, voorspelbaarheid en prikkelreductie bij baby's. Informatie voor ouders/opvoeders Regelmaat, voorspelbaarheid en prikkelreductie bij baby's Informatie voor ouders/opvoeders In deze folder vindt u informatie over hoe u uw baby kunt ondersteunen bij het ontwikkelen van een goed en regelmatig

Nadere informatie

MODULE #6 DREAMBOARD PROCES

MODULE #6 DREAMBOARD PROCES MODULE #6 DREAMBOARD PROCES Welkom bij het 90 dagen mindset coachings programma. Dit programma heeft de potentie om jouw leven compleet te veranderen de komende 90 dagen. Daarin is het belangrijk dat je

Nadere informatie

(afbeelding pict005-1) Dia 1 en 2; Mila met 29 wkn. Geboren 1060 gram, doordat moeder acute HeLLp-syndroom heeft gehad.

(afbeelding pict005-1) Dia 1 en 2; Mila met 29 wkn. Geboren 1060 gram, doordat moeder acute HeLLp-syndroom heeft gehad. Ons kind heeft Auditieve Neuropathie (afbeelding pict005-1) Dia 1 en 2; Mila met 29 wkn. Geboren 1060 gram, doordat moeder acute HeLLp-syndroom heeft gehad. (foto 2 Mila) Wat erg moeilijk was in die periode,

Nadere informatie

Installatie Steam. 2 Open Internet Explorer. 3 Typ de volgende link in de navigatiebar : https://naamvancallcenter.steam.eu.com/tmsteam.

Installatie Steam. 2 Open Internet Explorer. 3 Typ de volgende link in de navigatiebar : https://naamvancallcenter.steam.eu.com/tmsteam. Installatie Steam. 1 Sluit uw headset aan op de computer. Deze headset mag van elke kwaliteit zijn; vanzelfsprekend zal het geluid beter zijn naarmate de headset beter is. De enige vereiste is dat de aansluiting

Nadere informatie

CVA-nazorg poli. Poli Neurologie

CVA-nazorg poli. Poli Neurologie 00 CVA-nazorg poli Poli Neurologie Inleiding U heeft onlangs een beroerte (CVA) gehad en was hiervoor opgenomen op de afdeling Neurologie van SJG Weert. Door de beroerte kunnen u en uw naasten te maken

Nadere informatie

Beide methodes komen uitgebreid aan bod in de komende pagina s.

Beide methodes komen uitgebreid aan bod in de komende pagina s. Voorwoord Zindelijkheidstraining is erop gericht om uw hond zo snel mogelijk te leren om buiten het huis zijn behoefte doen, of eventueel in een geschikte plek binnenshuis. We bespreken twee methodes voor

Nadere informatie

Emotionele inleiding

Emotionele inleiding Opzet Stressmanagement voor & door de trainer Jeroen Meganck S.P.O.C. / KU Leuven 24/05/2014 Praktisch gericht Interactief Samenbrengen van expertise Atleet In the spotlight Trainer In the dark Voor de

Nadere informatie

Zindelijk worden. De hele dag droog blijven. Positief opvoeden Drenthe

Zindelijk worden. De hele dag droog blijven. Positief opvoeden Drenthe Zindelijk worden De hele dag droog blijven Positief opvoeden Drenthe Zindelijk worden De hele dag droog blijven Elke ouder is blij als er geen luiers meer op het boodschappenlijstje staan. Het betekent

Nadere informatie

Maximale inspanningstest

Maximale inspanningstest Maximale inspanningstest Je komt bij ons in het ziekenhuis voor een test. Die test heet maximale inspanningstest. Het is een onderzoek waarbij de dokter onderzoekt: Hoe jouw conditie is. Hoe je longen,

Nadere informatie