101 manieren. naar je. Droomleven.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "101 manieren. naar je. Droomleven. http://hetmooistewatjekuntwordenisjezelf.nl/"

Transcriptie

1 101 manieren naar je Droomleven

2 Demeestemensenwillengraaggelukkigzijnensucceshebbenin hetleven.watiseigenlijksucceshebben?voordeéénisdit:een liefdevolgezinstichtenvooreeneigenaarvaneenkapperszaakis hetmisschienwel50klantenhebbenperdag.succeshebbenhoeft nietaltijdbetrekkingtehebbenopgeld.succeshebbenkanook betekenenjediplomahalenvanjeopleidingofeenmarathonlopen in2uur. Succesisbelangrijkenhetkostmoeiteomtebereikenwatjewilt bereiken. Ikweetnietwatjouwdoelishetlevenmaarerzijnverschillende wegenomjedoeltebereiken.ikheb101tipsverzamelddat gebruiktkanwordenvoorhetbereikenvanelkdoel.erzijnmanier omalspersoontegroeienenmethodesommeersuccestehebben. Zullenwebeginnen? Succes!

3 101 manieren naar je droomleven Tips voor doelenstellen 1. Jehebtmogelijkheden. Alsjesucceswilthebbeninhetbereikenvanjedoelen,moetjeziendatje mogelijkhedenhebtomjedoeltebereiken.dezedoelenmoetenwelreëel zijn.alsje30bentkanjegeenprofessionalmeerwordenmetvoetbalmaaris voetbaljepassiedankanjekijkenwatanderemogelijkhedenzijnzoalswat voorpapierenmoetjebezittenomcoachteworden.benjijheelgoedin schrijvenenjewilteenboekgaanschrijvendanhebjedemogelijkhedenom dattebereiken. 2. Kijknietachterom. Alsjeinjeachterkijkspiegelblijftkijkendanziejenietwatervoorje gebeurd.iedereenheeft fouten gemaaktinhetverleden.omsucceste hebbenkanjehetbestbewustwordenwatvoor les jevandezefouthebt geleerd.kijkvooruitenmaakbeterebeslissingdoordewaardevollelessendie jehebtgeleerduithetverleden. 3. Durftedromen. Omsuccestehebbenmoetjejedromenachternagaan.Watzijnjoudromen? Waarkomjijjebedvooruit?Weereerlijkenwatwiljijdoenmetjeleven?Sta jezelftoeomgrotedromentehebben.ikzegaltijd: droomgrootenmaak kleinestapjes.dankomjeerook! 4. Ondernemingsplan.

4 Benjevanplanvoorjezelftegaanbeginnen?Eengrootbedrijfneertezetten ofgajeeerstrustigbeginnen?maakvoorjezelfeenondernemingsplan.je gaatookgeenhuisbouwenzondertekening.doeditooknietmetjeeigen onderneming.jeondernemingsplanisjebeschrijvingnaarsucces. 5. Geefnietop. Besefdatjealtijdproblemenonderwegzaltegenkomen.ThomasEdisonis hiereengoedvoorbeeldvan,hetontdekkenvandegloeilampheefthemwel meerdan1.000pogingengekost.steljevoordathijhadopgegeven? 6. Luisternaarjezelf. Kennissenofvriendenzullenjegraagmetraadtendaadterzijdestaanofje vanjeplanwillenafhoudenmaarluisternaarjezelf.natuurlijkkanjeluisteren naaradviesoftipsvananderenmaarmaakhunmeningnietdievanjou. 7. Stopmetklagen. Jedenktmisschiendatergeenverbandistotsuccesenklagenmaardatiser wel.gajijgraagommetmensendieklagen?alsjijaanhetklagenbentdan verspiljezoveelenergieentijdaannegativiteit.denkinoplossingeninplaats vaninmoeilijkheden 8. Gaommeteeninspirerendpersoon. Hebjijiemandinjeomgevingdieeentalentheeftdiejijgraagzouwillen bezitten?praatmetdezepersoonenvraagwathij/zijdoetwatjijgraagwil leren. 9. Veranderdesituatie. Besefdatjealtijdeenkeuzehebt.Alsjeblijfthopendatietszalveranderen,zal hetnietgebeuren. 10. Maakeenplan.

5 Netzoalsmeteenondernemingsplanmaarookeenplanvoorjezelf.Watzijn jedoelstelling,watwiljebereiken,welkestappengajeondernemen.vanwie hebjehulpnodig.etc.schrijfhetop.hetmaakthetookveelconcreter. 11. Neemjeverantwoordelijkheid. Jemoetjeverantwoordelijkheidnemenalsjeeenfoutebeslissinghebt genomenofalsjenognietverderbentgekomenmetjeplan.wijsnietnaar eenander,daarwordtjeechtnietkrachtigerdoor.kijkmetalleswatjedoetof hetderichtingvanjedoelstellingis. 12. Weespositief. Alsjepositiefbent,straaljeditookuit.Ditzaljehelpenomsuccesvolte wordeninwatjewiltdoen.jetrektookweerpositievemensenaanenzoisde cirkelweerrond. 13. Loopnietdekantjeservanaf. Ganietsneldingenafraffelen.Streefaltijdnaarhetbestealduurthetsoms watlangerenkosthetwatmeermoeite. 14. Hebmoed. Ikweetnietwatjijwiltbereikenmaarafentoehebjemoednodig.Alserinje familiealleenmaarartsenzijnvanberoepenzeverwachtendatjijookhet beroepvanartsgaatuitoefenenzalermoedvoornodigzijnomtevertellen datjijlieverwatandersgaatdoen. 15. Leer. NogeventerugkomendopEdisontoenhemwerdgevraagdoverzijnfouten antwoorddehij: ikhebnietgefaaldmaarikheb9.999manierengeleerdhoe hetnietmoest.alsjijaanjedoelaanhetwerkenben,genietdanvanwatje aanhetlerenbentalduurthetwatlangervoordatjejedoelbereikt. 16. Deeljesucces.

6 Hebjijeensuccesgehaald,deelditdanmetandere.Houhetnietvoorjezelf. Hetgeeftjezoveelalsjeleertdelenmetanderenzodatzijooksucceskunnen bereiken. 17. Vermijdnegatievemensen. Hetisergleukalsmensennetzoalsenthousiastzijnalsjoumaarvaakisdat niethetgeval.zijnermensen(altijd)negatiefvermijdtdezemensendanzo vaakalsmogelijkis.alsjeweetdatiemandnegatiefishoudtdanjedoelen voorjezelfzodatergeenreactieopkankomen. 18. Luistereens. Leereensteluisteren.Vaakpraatjeooknoginjehoofdtegenjezelfenbenje nietechtnaariemandaanhetluisteren.trainjezelfereensopom3minuten langéchtteluisteren. 19. Omringjemetdejuistemensen. Wiljijgraageensuccesvolbedrijfopbouwen?Gadanopzoeknaarmensendie ditalgedaanhebben.alsjemetgelijkgestemdemensenbendanvoeljede juisteenergie.leesookeensbiografieënvanmensendieditgedaanhebben. 20. Ikkanhet. Hebjehetmoeilijkmetietswatjeaanhetdoenbentenziejehetevenniet meerzitten.zegdantegenjezelf: ikkanhet.ditwerktmotiverenddandatje jezelfnaarbenedengaatpraten.toenikbegonmethardlopenendeeerste wedstrijdginglopenhebikvaakkeihardtegenmezelfgezegd; ikkanhet!. 21. Weesproactief Gaproblemennietuitdeweg.Alsjezietdatereenprobleemzichvoordoet, gaerdanmeteenmeeaandeslagvoordatdezeveelgroterwordt.ikhoorde eenraargeluidinmijnautomaarikhebhetgenegeerdomdatikgeenzinhad omnaardegaragetegaan.middenindenacht,naeenseminar,stondinstil omdatmijnversnellingsbakisstukgegaan.mijnautoheeftbijna2wekeninde garagegestaanenikbenheelwatgeldarmer.ikhadditzelfkunnen voorkomendooreerderachterhetprobleemaantegaan.

7 22. Doenietallestegelijk. Alsjeaaneenhardloopwedstrijdgaatmeedoendangajeooknietalseengek vanstartwanthaaljedannogweldefinish?vaakbenjezoenthousiastenwil jeallestegelijkdoenmaarditwerktniet.pikééndinguitwaarjemeewilt beginnenenalsjedithebtgedaanweerdevolgende.zohoujehethetlangst vol. 23. Blijfgemotiveerd. Wanneerheteventegenzitishetmoeilijkomgemotiveerdteblijven.Wanneer jeeenbeetje down voeltzoekdannaarmanierenomjeweerbeterte voelen.leeshieroveropmijnwebsite:http://justbeyou.nl/7 manieren om jegevoel te veranderen/ LeeseenmotiverendboekvanbijvoordAnthonyRobbins. 24. Neemafentoeeenseenpauze. Wanneerjevastbeslotenbentomeendoeltebereikenisdatnatuurlijk harstikkegoedmaarhetkanookeenvalkuilzijn.jelooptjezelfvoorbij.neem afentoeeensrust.planditookinjeagenda.laatjeeensmasseren.jekaner danweertegenaan. 25. Weesenthousiast. Doeietswaarjewelenthousiastoverbentennietwatjebijvoorbeeldsnel veelgeldoplevertofwatjezoumoetendoenvolgensiemandanders.alsje enthousiastbentdankomjedaarjebedvooruit.hetisooknogdat enthousiasmeaanstekelijkwerktvooranderemensenenhelemaalalsjijzo overdiensten/ofproductzouvertellen. 26. Neemgeengenoegenmetminder Hebjijalsdoelomeenchef koktezijnineen3sterrenrestaurant,neemdan geengenoegenmeteenbaaninbistro.neemjedoelenserieusenhoujedoel inhetvizier. 27. Geenexcuses.

8 Verzingeenexcuseswaaromietsnietzoukunnen.NickVujicicisgeboren zonderarmenenbenenenhijdoetalleseniseenmotiverendespreker.alsje ietsechtheelgraagwilt,erisaltijdeenweg! 28. Hebgeenangstvoormislukking. Alsjebangbentvoormislukkingdanstajejezelfindewegvoorsucces.Stel realistischedoelenvoorjezelf.bijvoorbeeld:jewiltafvallendaniseen0,5kilo perweekeenrealistischedoelstellingenniet10kilowillenafvallenin4 weken.geloofinjezelf. 29. Geduld. Geduldiseenschonezaak zeimijnmoederaltijd.ikdachtdatikhetnooit zouzeggenmaarzeheeftwelgelijk.eendoelstellingbereikenheeftzijntijd nodig.hebgeduldmetjezelf,demensenomjeheenenmethetprocesomje doeltebereiken.netzoalshetvoorbeeldmetdechef kokhetkosttijdendoe watjemoetdoenomjedoeltebereiken. 30. Gebruikjetijdgoed. Vorigeweekbeniknaareentimemanagementcursusgeweestendatisgeen verspildeenergiegeweest.hoeverdeeljijjetijd?planjijdeavondvandete vorenjedagin?eengoedetipisom2ofuiterlijk3keerperdagj te checkenzodatjenietconstantgaatkijkenofreageren.gaeffectiefmetjetijd om.wekrijgenallemaalmaar24uurineendag. 31. Zoeknaarkansen. Kijkgoedrondofjekansenziet.Wiljijvoorjezelfbeginnen,watzijnjetalenten enwaarliggendekansen.wachtniettotdekansennaarjoutoekomenwant datdoenzeniet. 32. Positiefdenken. Dithoorteigenlijkbovenaantestaan.Positiefdenkeniswelheelerg belangrijk.kijknaardeoplossingeninplaatsvannaardeproblemen.isjouw

9 glashalfvolofhalfleeg?alsjepositiefdenktdanvoeljejeechteenstukbeter enzaljesnellerjedoelbereiken. 33. Weesdankbaar. Dankbaarvoorwatjenuallemaalalhebtbereiktmaarookvoordealledaagse dingen.zoalshetbedwaarinjeslaapt,hetdakbovenjehoofdetc.weesniet alleendankbaarvoorwatjeallemaalalhebtbereiktmaarookvoorjefouten diejehebtgemaakt.daarhebjeweereengeweldigeervaringmeeopgedaan. 34. Succesdagboek. Gaeensuccesdagboekbijhouden.Schrijfdecomplimentenopdiejevan anderehebtontvangenmaarookdedingendiejijvooreenanderhebt gedaan.wathebjebereiktenhoehebjehetbereikt?schrijfhetallemaalop. Ziejehetevennietmeerzitten,sladanjesuccesdagboekeropna. 35. Beloonjezelf. Benjeinloondienstenjelevertgoedwerkafdankrijgjewellichteen vergoedingofeensalarisverhoging.beloonjezelfookalsjeeentaakhebt volbracht.ganaardekapper,neemeenmassage,koopeenleukjasofeen bloemetjevooroptafel. 36. Pasopvooroplichting. Hetsnelrijkprincipeofsnelafvallene.d.datbestaatniet.Dezemensenzijn eropuitomjezosnelmogelijkgelduitjezaktekloppen.letop,gaaltijdop onderzoekuitenganietzomaarietsaanwaarvanjenietweetwathetinhoud alleenmaaromdathetergoeduitziet.alsiemandopdringerigwordtenwil datjeinvesteringdoet,loopdannietweg.renweg! 37. Kijkvooruit. Ziehetplaatjevoorjewatjewiltbereiken.Jekantemakenmetkleinemaar ookgroteobstakelsopjepadernaartoe.laatjedaartoenietvandewijs brengen.kijkwaarjenaartoewil.metanderewoorden,staniettoedatde kleineobstakelsjeenergiekrijgen.

10 38. Leefelkedagofhetjelaatsteis. Klinktzwaarhé?Ikweetookdathetnietaltijdrealiseerbaarismaaralsjeer aandenktdanishetgoed.hetkanzojelaatstedagzijn.genietookvanjereis. Ookalzijnhetkleinedingendiejehebtbereikt,weererblijmee.Metkleine stapjeskomjeookbijjeeinddoel. 39. Ziehetalseenavontuur. Ikgahetnetookalevenaanmaargenietvandereis.Ziehetalseengroot avontuur.ziejezelfalseenkleinkindtoenookallesnogeengrootavontuur was.kijkmetspanninguitnaarjedoel,diejegaatbereiken. 40. Maakvaneenmuggeenolifant. Alserkleinedingenopjepadkomenmaakerdangeengrootprobleemvan. Alshetnietzouitmaaktvoorhetgroteplaatje,laathetdanmetrust.Kleine dingenkunnensneluitgroeientotietsgroots.zondevanjetijdenenergie. 41. Beloonmensen. Wanneerermensenietsvoorjehelpenofjebijstaan.Beloonziehiervoor.Het hoeftgeenmegagrootcadeautezijnmaareenbosbloemenofeenkaartje kanaleenheelverschilmaken.kiesmetzorgietsuit.jemaaktermensenmee blijenzedoensnellerweerietsvoorje. 42. Zetdagelijksdoelen. Dezehoevennietgroottezijnmaarkansimpelzijnalseentelefoontjeplegen ofeenmailschrijven.elkeavondzetikeendoelvoordevolgendedag.watde taakookis,zorgerwelvoordathetgedaanwordt.jevoeltdandatjeiets bereikthebtenhierdoorbouwjeookweeraanjezelfvertrouwen. 43. Maakeenback up. Zorgdatalleplannen,informatieendegelijkevoorhetbereikenvanjedoel ookisopgeslagen.computerskunnencrashen.

11 44. Zorgdatjegeenschuldenhebt. Alsjeschuldenhebt,brengdezedaninkaart.Bedenkeenplanomzosnel mogelijkvanjeschuldenaftekomen.jebetaaldveelrenteoverschulden. 45. Lees. Leesautobiografieënvanmensendiebereikthebbenwatjijzouwillen bereiken.leesmotivatieboeken.watisvoorjouwbelangrijk?gaop informatieuitenleeserover. 46. Zorgvoorgenoegengoedeslaap. Eengoedenachtrustisergbelangrijkomweerfrisenfruitigoptestaan.Slaap jijslecht?danhebiknog3tipsdiewerken:zorgvooreendonkere slaapkamer,geencafeïnemeerna20.00uur,geentelevisiekijkeninde slaapkamer.alsjeditweldoetwatisdanhetlaatstewaarjenaarkijkt?nahet journaal?watvoorgedachtesneemjijdanmeeinjeonderbewustalsjegaat slapen? 47. Ademhalen. Gaeensrustigzittenenleteensopjeademhalen.Eengoedeademhalinggeeft jeenergie.ademeensdiepintotaanjebuikenlaatrustigjeademweerlos. Herhaaldieminimaal3keerenjezaljealweerenergiekervoelen. 48. Hebnietzosneleenoordeel. Watjezietinanderemensen,isvaakwatjezietinjezelf.Alsjeanderevaak beoordeeltopdedingendiezedoenofnietdoendanzaljejezelfvaakover dezedingenbeoordelen.hetloslatenvanoordelenoveranderenkanook gevolgzijndatjejezelfnietzosnelzalveroordelen. 49. Vergelijkjezelfmetjezelf. Vergelijkjezelfnietmetanderenmaarmaakerdegewoontevanomjezelfmet jezelftevergelijken.ziehoeverjealbentgekomen,hoejejeontwikkeldhebt enhoeverjealbentgekomenrichtingjedoelen.

12 50. Laathetlosomdecontroletehebbenoverjeacties. Doewatjedenktdatgoedisenneemjeverantwoordelijkheid.Derest(hoede mensenreageren,hetmogelijkeresultaatetc.)datisnietvoormijomoverte besluitenomovernatedenkenofomcontroleuitteoefenen.laathetlos. 51. Eetgezond. Erisgenoeginformatieovergezondeten.Watstopjijallemaalinjemond? Veeltoegevoegdesuikerszoalskoek,snoep,witbroodetc.?Hierkrijgje tijdelijkenergievanmaardanhebjeweerbehoefteaanmeerenzoblijfjein eencirkelronddraaien.eetversegroeten,fruite.d. 52. Beweeg. Jehoorthetzovaakmaarbewegenisgezond.Kijkwatjijleukvindtomte doenenkiesnietietswatjeeigenlijknietzoziezittenmaarwatjedenktdat goedis.galekkerhalfuurwandelenopeendag.jemaaktjehoofdleeg,je krijgtmeerenergieenjekanweervolenergieverderwerkenaanjedoelen. 53. Schrijfjeideeënop. Vaakwordtjewakkermeteengoedideeofschieterineenseenideete binnen.jebentdanweerdrukbezigenvergeethetidee.schrijfjeideeënop. Zorgervoordatereennotitieblokjeopjenachtkastjeligteninjetasofnaast jecomputer.jeideeënkanjeweergebruikenalsjedaarruimtevoorhebt. 54. Vermijdstress. Doealleswatjekanomstresstevoorkomen.Gezondestressisnodigomje doeltebereiken.voeljedathetjeallemaalteveelgaatwordenzegdan: STOP tegenjezelf.bekijkdesituatieenverandervanrichtingalsdatnodigis. 55. Leertedelegeren.

13 Jekannietalleszelfdoen.Benjeslechtinboekhoudenofvindtjehetvreselijk omtedoen.besteedthetdanuit.misschienkanjedienstenruilenmet iemand.watjougemakkelijkafgaatenjeleukvindtomtedoenkanjedan aanbieden.hetuitbestedenheeftalvoordeeldatjejevolledigopjedoelen kanrichten. 56. Maakeencollage. Eengoedemanieromnaarjedoeltoetewerkenisomhetdaadwerkelijkte zien.wiljegraageentotaalnieuwewoonkamer,plakdanplaatjesvande meubelsdiejegraagzouwillenhebben.wilje20kiloafvallen,plakeenfoto vanjezelfopeneenfotovaniemandmetongeveerhetzelfdefiguur,alleen hoejijergraagwiluitzien. 57. Justdoit! Ishetjedroom.Gaervoor!Hetmaaktnietuitwatiemandzegtofdoetmaar gaachterjedroomaan.gewoondoen.ikvindditeenonwijsmooiesloganvan Nike: Justdoit!. 58. Willentegenmoeten. Wanneerjesucceswiltbereiken,doehetomdatjehetwiltennietomdatje moet.wanneerjeietswiltdanvoeljepassieengajeactieondernemen. Wanneerjeietsmoetvanjezelfdanvoeljepijn,stressengefrustreerd. 59. Waardeeranderemensen. Waardeeranderemensen,jelevenenallesomjeheen.Leerzoveelals mogelijkvandemensenomjeheen.draaijenietvanmensenafalleenmaar omdatjenieteensbentmethunmening.intijdvanmoeilijkhedenkunnen juistdezemensenjehelpen. 60. Geloofinjezelf.

14 Geloofdatjehetkan.Jevertrouweniswatjegaathelpenalserzich moeilijkhedenvoordoen. 61. Zorgvoorbalansinjeleven. Hetvindenvanbalansisnietalleenvoorjezelfmaarookvoordemenseninje omgeving.balansisooktijdnemenvoorjezelf,voorjevriendenenvoorje familie.genietvandekleinedingeninhetleven. 62. Geniet! Vergeetniettegenieten.Genietvanjeleven,vandemensenomjeheenen vandeuitdagingeninjeleven.ditzalookeengedeeltemoetenzijnwat voorkomtinjeplan.ditwordtvaakvergeten. 63. Werkjeergernissenweg. Hebjijeenkapotkoelkastlampjeofeenschilderijwatnogopgehangenmoet worden.maakhiereenlijstvanenwerkelkeweekééndingvanjelijstaf. Jewerkthiermeejeergerniswegenscheeltjeeenbergenergie. 64. Ruimop. Kijkeensomjeheenwathebjijallemaalvoorspullenwatjenietgebruikt. Ruimdezeopdaardoorzorgjeervoordatjeweerruimtekrijgtvoorandere dingen.neemookjekledingkastonderhanden.watjelangeralseenjaarniet hebtaangehadkanikdezakvanmax. 65. Maakdingenaf. Hoevaakbenjijaanietsbegonnenmaarhebjehetnietafgemaakt?Zorgdat jeafmaaktwaarjeaanbegint.hiermeebouwjeookjezelfvertrouwenop. 66. ZegNEE. HebjemoeitemetNEEzeggen.VaakmoetjeNeezeggenomJAtekunnen zeggentegenietsbeters. VaakzegjeJAterwijlheteigenlijknietligtindelijn

15 naarjedoeltoe.alsjedanaljahebtgezegddanhebjeookmindertijdinje agendaensteldaterdanietskomtwatjeechtgraagzouwillen? 67. Doehetdirect. Schietjeietstebinnenwatjezalmoetendoenofwatjenietmagvergeten. Wachthiernietmeemaardoehetdirect.Geheiddatjehetgaatvergeten.Sta meteenopendoewatjemoetdoen. 68. Zegprecieswatjebedoelt. Verwachtnietvaneenanderdathij/zijbegrijptwatjewilt.Zekunnengeen gedachtenlezen.wiljijietsvoorelkaarkrijgenofvindtjeeenopmerkingniet kunnen.zegprecieswatjebedoelt,dankandaargeenonduidelijkheidmeer overbestaan. 69. Stopmetroddelen. Roddelenisjezelfomhoogprateneneenandernaarbeneden.Dathebjetoch helemaalnietnodig?stopermee.alsergepraatwordtovereenpersoondie ernietbijis,zeggewoon: sorry,maardaarhebikhetlievernietoveralsde persooninkwestieernietbijis.ditmaaktjeheelkrachtig. 70. Nietsheefteenbetekenisbehalvedebetekenisdiejijeraangeeft. Oftewel: Bedoeljesoms..?.Alsereenopmerkingwordtgemaaktenje weetnietprecieshoedezebedoeldis,vraagerdannaar.gageeneigen betekenisverzinnen.ofteweldoegeenaannames. 71. Houjeaanjebeloftes Wanneerjejenietaanjebelofteshoudtverliesjebijandereaanrespect, geloofwaardigheidenvertrouwen.alsjeeenpaarkeernietjebeloftesbent nagekomengaanmensenjewantrouwen. 72. BeginNU!

16 Wiljegraageenpaarkiloafvallen?Wachtdanniettotmaandagmaarbegin NU!Stelzakennietuit.Ditkostjealleenmaarenergie.Kommeteeninactie. 73. Watgeweestis,isgeweest. JeleeftNUennietinhetverleden.Hetheeftgeenzinomachteromtekijken enanderedeschuldtegevenwaterisgebeurd.vergeefallemensendiejein hetverledenpijnhebbengedaanengaverder. 74. Zetdetelevisieuit. Televisiekijkenvreetenergie.Hebjeooit,nadatjedetelevisiehebtuitgezet, zoheerlijknugaikeenseengoedboeklezen.televisiekijkenwerktook verslavend.probeeralleennaarbewustgekozenprogramma stekijken. Scheeltheelwattijddiejeweerkanbestedenaanhetbereikenvanjedoelen. 75. Houdeenavondvrijvoorjezelf. Planeenavondindeweekvrijvoorjezelf.Doedezeavondeenswaarjijzinin hebt.ditistijdvoorjezelfwaaropjealleenkuntzijn,kuntspelenenof ontspannen.alsjegeenvastetijdneemtvoorjezelfdanwordtdezevol gepland. 76. Stuurkaarten,mailofattenties. Eendoeltreffendemanierommensenaantetrekkenisomzetebedanken voorwatzevoorjedoen.maakhiereenvastegewoontevan.hethoeven geenlappentekstteworden.eénoftweeregelsmeteenwelgemeend complimentisalgenoegenjegeeftdezemenseneengeweldigcadeau. 77. Beloofmindermaardoemeer. Hebjeeeneigenbedrijfofgewoonprivé,beloofmindermaardoemeer. Verkoopjijproducten,doeerdaneenextraproductbij.Geeftaltijdnetiets meer.mensenzullenjedaaromnietsnelvergeten. 78. Zetjetelefooneensuit.

17 Hetistegenwoordigeenhypeomalleenmaarbereikbaartezijn.Komjedan toeaandedingendiejijzouwillendoen?zetjetelefoonuitofzorgvooreen telefoonuurtje.ditzorgtooknogeensvooreenstukminderstress. 79. Jekanalleenjezelfveranderen. Probeermensennietteveranderen.Datgaatjenietlukkeneniseengrote energieverspiller.jekanalleenjezelfmaarveranderen. 80. Investeerinjezelf. Watisjegrootstegoed?Datbenjij.Investeerinjezelf.Jehebttrainingen ontwikkelingnodigomopjebesttezijn.reserveerongeveer5%vanje inkomenvoorstudieen/oftrainingen. 81. Breekmetslechtegewoontes. Hetkostmoeiteomslechtgewoontesaftelerenmaarjekanhetveranderen. Slechtegewoonteskunnenjeindewegstaannaarsuccesen/ofgeluk.Watzijn jouslechtegewoontes? 82. Weesvriendelijk. Vriendelijkemensenbereikenmeer.Alkookjevanbinnen,zorgdatervande buitenkantnietsistezien.weesaltijdvriendelijkengeefjekrachtenenergie nietweg.houdetoonvanjestemoppervlakkig. 83. Jeonderbewuste. Jeonderbewustegedachtenzijnheelkrachtig.Maakhiergebruikvan.Voordat jegaatslapen,steljezelfeenaantalvragenenstajegeesttoeommetde antwoordentekomen.neemdanookdetijdomnaarjezelfteluisteren.alsde antwoordenkomen,moetjezewel(h)erkennen. 84. Gasfeerproeven.

18 Alsjedoelisomchef koktewordenineenviersterrenrestaurant,gadan eenskijkenofjeindienstkankomenalsafwasserofietsdergelijks.jekan kijkenhoeheteraantoegaatenofjejezelfeenjuistedoelhebtgesteld. 85. Wordteenleider. Leereengoedeleiderofmentortezijnomanderemensenvooruittehelpen naarhetbereikenvanhundoel.genietervanomeenverschiltemakenvoor iemandanders. 86. Weesnietstandaard. Wiljijeenijssalonopenen,doedanniethetzelfdealsdestandaardijssalons. Gakijkenwaarjeeenuitzonderingkanzijn.Ishetnormaalom30verschillende soortenijstehebben,zorgerdanvoordatjijer31hebt.bedenkmanierenom origineeltezijn. 87. Doeresearch. Researchdoennaarwatjijgraagwiltdoenofhebbenisnatuurlijkgoedmaar laatjenietweerhouden.adidasisookgrootgeworden,terwijlnikeal bestond.duslaatjenietweerhoudenvanjeplannen. 88. Leeroplossingentebedenken. Focusnietophetprobleemmaaropoplossingen.Trainjezelfomtekijkennaar meermogelijkheden.denkhierbijookeensaandegekstedingen.brainstorm eroverenschrijfallesop.wieweetwatjenogeenskangebruiken. 89. Ikkomeropterug. Neemniettesnelbeslissingen.Inmijntrainingenleerikaltijdmensen standaardtezeggen: ikkomerbijjeopterug.vaakneemjetesneleen beslissingterwijljeerhelemaalnietoverhebtnagedacht.maakhiervaneen gewoonteenjezalziendatjeveelmeerdingendoetdiejeookechtwiltdoen. 90. Praatervoor.

19 Praatmetmensenoverjedoelenweerhierenthousiastover.Jehebthetal vertelddusjezaleerderachterjedoelaangaanenmensenzullenernaargaan vragen.eenkleinbeetjedrukzettenopjezelfkangeenkwaad. 91. Maakechtcontact. Ikvraagaltijdaandemensen: watvoorkleurogenheeftdegenemetwieje nethebtgesproken?.vaakwetenzeditniet.kijkiemandechtaanalsje praat.letopdekleurvandeogen.zorgerwelvoordatjenietgaatstaren. 92. Schrijvenisblijven. Gajenaeenseminaroflezing,zorgervoordatjenotitiesmaakt.Hierdoorblijft allesveellanger hangen enjekannatuurlijknogeensheteenenander nalezen. 93. Steljezelfvoor. Komjeeenruimtebinnenenjekenterniemand.Loopgewoonopiemandaf ensteljevoor.geeftenminsteiedereeneenhand.ditmaaktjezoveel krachtiger.helemaalalsjemeteeneenvraagsteltaandegene.mensen vertellengraagoverzichzelf. 94. Maakeenochtendritueel. Maakeenritueelzodrajeopstaat.Watjedoetindeochtendisvaakbepalend voorderestvandedag.komjemet jeverkeerdebeenuitbed danzalje daarderestvandedaglastvanhebben.eengoedestartleidttoteengoede dag. 95. Steljezelfeenvraag. Vraagjezelfeenaf: watzoujedoenalsalsjewistdatjenietkonfalen?.zal jedanhetzelfdedoenalsnuofzaljehettochandersdoen.steljezelfeens vakerdezevraag. 96. Pakjetasalvastvoordevolgendeochtend.

20 Legjeklerenklaarenpakalvastjetasvoordevolgendeochtend.Ditgeeftin deochtendgeenstressenjedekansiseenstukkleinerdatjewatvergeet. Ookgajerelaxedjedagbeginnen. 97. Gadoorjeangstheen. Voeljeangstendoehettoch.Vraagjezelfaf: Watishetergstewatzou kunnengebeuren? Hetismakkelijkertebedenken waterallemaalmiszou kunnengaan maardemeestezorgenkomennietuit. 98. Denknietteveel Teveelnadenkeniszondevanjetijd.Wanneerisdebestetijdomietste beginnen?nu.stopmetdenkenengadoenwatjegraagwiltdoen. 99. Zoekuitwatjouwgelukkigmaakt. Maakeenseenlijstvandingenwatjegelukkigmaaktendoedaarzoveel mogelijkvan.ditgeeftjeenergie Zorgervoordatelkedagtelt. Wehebbennietalletijdvandewereld.Richtjeopvandaagenwatje vandaagwiltdoen JustBeYou. Benjezelf!Uitjezelf,hebvertrouweninjezelf,ganietbuitenjezelfomkijken naardepersoonwaaropjezouwillenlijken. Hoeeetjeeenolifant? Inkleinestukjes.Kijknietnaarwatjeallemaaltegelijkmoetdoenofbereiken maarhakhetinkleinestukjes.focusjeophetmakenvandatkleinegedeelte

21 engadanverdernaarhetvolgendepunt.voorjehetweet,hebjedehelftal gedaan.

De voordelen van hardlopen

De voordelen van hardlopen Hardloop tips De voordelen van hardlopen Zodra het buiten lekker weer wordt zie je overal om je heen mensen in hun hardloopschoenen springen. Op een mooie lenteof zomerdag is het heerlijk om na het werk

Nadere informatie

Gratis online training. Show up & Shine! Voel je weer licht, vol plezier, energiek en in balans.

Gratis online training. Show up & Shine! Voel je weer licht, vol plezier, energiek en in balans. Gratis online training Show up & Shine! Voel je weer licht, vol plezier, energiek en in balans. Show up & Shine Welkom bij deze online training. In 3 delen neem ik je mee op reis naar een lichtere manier

Nadere informatie

Oefening 1. Oefening 3 Oefening Oefening. Oefening 2 Oefening 2

Oefening 1. Oefening 3 Oefening Oefening. Oefening 2 Oefening 2 Oefening 1 Doe deze ligoefeningen met rust en aandacht. Concentreer op wat je waarneemt in je lichaam en wees bewust van waar je grenzen liggen. Is een oefening te zwaar pas deze desnoods aan, of doe deze

Nadere informatie

Slaapproblemen? Een aantal feiten. Gezonde slaap. Soorten Slecht Slapen

Slaapproblemen? Een aantal feiten. Gezonde slaap. Soorten Slecht Slapen Niet waar Soms waar Wel waar Slaapproblemen? Een aantal feiten Uit onderzoek blijkt dat èèn op de 10 jongeren zo nu en dan last heeft van slaapproblemen. Dit kan iedereen overkomen en eigenlijk is het

Nadere informatie

Zelfscore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FOCUS. www.wimrombaut.be

Zelfscore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FOCUS. www.wimrombaut.be www.wimrombaut.be 1 Zelfscore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FOCUS www.wimrombaut.be 2 PACE MAKER P PERFORMANT A AUTHENTIEK C CONSTRUCTIEF E ENTHOUSIAST 3 Focus Scherp stellen Inzoomen Vasthouden Discipline www.wimrombaut.be

Nadere informatie

Wat gebeurt er op de POS-poli kinder-cardiologie? Een (kijk) operatie aan je hart, dan eerst naar de POS-poli kinder-cardiologie

Wat gebeurt er op de POS-poli kinder-cardiologie? Een (kijk) operatie aan je hart, dan eerst naar de POS-poli kinder-cardiologie Wat gebeurt er op de POS-poli kinder-cardiologie? Een (kijk) operatie aan je hart, dan eerst naar de POS-poli kinder-cardiologie Wilhelmina Kinderziekenhuis Wat staat er in deze folder Wat gebeurt er op

Nadere informatie

Concentratie + doorzetten = studieresultaat

Concentratie + doorzetten = studieresultaat Concentratie + doorzetten = studieresultaat Concentratie is vaak afgeleid zijn maar het vermogen hebben om heel snel terug naar de prioriteit te gaan. Focus en afleiding liggen vlakbij elkaar, de kunst

Nadere informatie

Help, ik kan niet slapen! Slaapproblemen bij jongeren

Help, ik kan niet slapen! Slaapproblemen bij jongeren 1 Help, ik kan niet slapen! Slaapproblemen bij jongeren 2 Help, ik kan niet slapen! Slaapproblemen bij jongeren Slaap jij ook zo slecht? Uit onderzoek blijkt dat één op de tien jongeren zo nu en dan last

Nadere informatie

BURN- OUT RISICO CHECK

BURN- OUT RISICO CHECK BURN- OUT RISICO CHECK Vul onderstaande vragenlijst in door ja of nee aan te kruisen. VRAAG JA NEE 1 Nemen jij en je gezin s ochtends rustig de tijd om op te staan en goed te ontbijten? 2 Zie je vaak tegen

Nadere informatie

Oefeningen bij osteoporose

Oefeningen bij osteoporose Oefeningen bij osteoporose Algemeen In deze folder staan oefeningen die u kunt doen bij osteoporose. Tips voor het uitvoeren van de oefeningen Ademt u rustig door tijdens de oefeningen (adem niet vasthouden

Nadere informatie

Slaapproblemen? Gezonde slaap

Slaapproblemen? Gezonde slaap Dit is een folder van www.orthoconsult.nl geschreven door dhr. drs. Ard Nieuwenbroek, trainer/ therapeut bij Ortho Consult. Deze folder is op een aantal punten aangepast en aangevuld door de stressbegeleiders

Nadere informatie

Spreken Wat is een dysartrie?

Spreken Wat is een dysartrie? Dysartrie 2 Dysartrie is de algemene term voor een motorische spraakstoornis als gevolg van neurologische problematiek. Deze folder is bedoeld voor patiënten met een dysartrie en hun omgeving. Er staat

Nadere informatie

Depressieve Klachten? Herken de signalen!

Depressieve Klachten? Herken de signalen! Depressieve Klachten? Herken de signalen! Depressieve klachten Bijna 1 op de 6 Nederlanders krijgt in zijn of haar leven te maken met een depressie. En dan hebben we het niet over een tijdelijke dip omdat

Nadere informatie

Over Betuwe College. Lego Mindstorm project

Over Betuwe College. Lego Mindstorm project Inhoudsopgave 1 Het aansluiten van onderdelen.... 3 2 De lego software.... 4 2.1 Het programeerscherm.... 5 2.2 Programma naar NXT... 6 3 Introductie tot programmeren.... 7 3.1 De druksensor.... 7 3.2

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. De aangetekende brief. 2. Hoe geraakt u aan uw geld zonder advocaat? 3. Andere gevallen waarin de tussenkomst van een

Inhoudstafel. 1. De aangetekende brief. 2. Hoe geraakt u aan uw geld zonder advocaat? 3. Andere gevallen waarin de tussenkomst van een Inhoudstafel Deel I: U werkt zonder advocaat 1. De aangetekende brief 1.1. Wat is het belang van een aangetekende brief?....................... 3 1.1.1. Bewijs.................................................

Nadere informatie

Succes met invullen en het toepassen van mijn tips. Als extra BONUS vind je op pagina 8 7 tips voor jouzelf om dagelijks te ontspannen en op te laden.

Succes met invullen en het toepassen van mijn tips. Als extra BONUS vind je op pagina 8 7 tips voor jouzelf om dagelijks te ontspannen en op te laden. Dankjewel voor het aanvragen van de gratis Burn- out risico check! Deze check is voor jou als je: je al als werkende vrouw al langere tijd met vermoeidheidsklachten rondloopt en je bang bent dat je burn-

Nadere informatie

Waarom zijn we hier. Hoe kan je als bezorgde en gedreven ouders, positief coachen zonder zelf onder de stress te lijden?

Waarom zijn we hier. Hoe kan je als bezorgde en gedreven ouders, positief coachen zonder zelf onder de stress te lijden? Waarom zijn we hier Hoe kan je als bezorgde en gedreven ouders, positief coachen zonder zelf onder de stress te lijden? Waar gaat het over Coachen Uitlokken en ondersteunen van leren* * Verschillende leerdomeinen:

Nadere informatie

Laser Focus. De 6 Concentratie Technieken Die Ze Je Niet Op Je Opleiding Leren..

Laser Focus. De 6 Concentratie Technieken Die Ze Je Niet Op Je Opleiding Leren.. Laser Focus De 6 Concentratie Technieken Die Ze Je Niet Op Je Opleiding Leren.. 1 Delen uit dit E-BOOK zijn afkomstig van de site van StudieVitaminen.nl en het boek Haal meer uit je hersenen. MTcompany

Nadere informatie

Mijn naam is Roos van den Wildenberg van en het is mijn missie jou als prachtige vrouw te leren hoe jij je eigen leven kunt

Mijn naam is Roos van den Wildenberg van  en het is mijn missie jou als prachtige vrouw te leren hoe jij je eigen leven kunt Mijn naam is Roos van den Wildenberg van www.enthousiasmoeder.nl en het is mijn missie jou als prachtige vrouw te leren hoe jij je eigen leven kunt creëren op JOUW voorwaarden, vanuit jouw hart en intuïtie

Nadere informatie

maandag 17 oktober 2011 Paul de Bruijn eigenstijl

maandag 17 oktober 2011 Paul de Bruijn eigenstijl Het merk IK? tips om vooral jezelf te blijven Op het NET werken tips om online zichtbaar te zijn Mijn EIGEN stijl tips om herkenbaar te zijn Het merk IK? tips om vooral jezelf te blijven Hoe verkoop ik

Nadere informatie

- 1 - 1. Inleiding 2. 2. Wat zijn zenuwen? 3. 3. De 5 zintuigen 4. 4. Gekke zenuwen 5. 5. Zenuwachtig (voor- en nadelen) 6

- 1 - 1. Inleiding 2. 2. Wat zijn zenuwen? 3. 3. De 5 zintuigen 4. 4. Gekke zenuwen 5. 5. Zenuwachtig (voor- en nadelen) 6 - 1 - Hoofdstuk bladzijde 1. Inleiding 2 2. Wat zijn zenuwen? 3 3. De 5 zintuigen 4 4. Gekke zenuwen 5 5. Zenuwachtig (voor- en nadelen) 6 6. Tips tegen zenuwachtigheid 7 7. Bronnen 8 Foto omslag: http://www.ngflcymru.org.uk

Nadere informatie

7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen

7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen Anne Marie van Bilsen, www.praktijk-deregenboog.nl 1 Titel: 7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen Auteur: Anne Marie van Bilsen Omslagontwerp: R.P. da Costa Druk: ebook Uitgever: Praktijk de Regenboog

Nadere informatie

In dit e-book geef ik je een aantal tips en oefeningen die je heel gemakkelijk kunt toepassen in jouw dagelijks leven. Probeer ze maar snel uit!

In dit e-book geef ik je een aantal tips en oefeningen die je heel gemakkelijk kunt toepassen in jouw dagelijks leven. Probeer ze maar snel uit! In dit e-book geef ik je een aantal tips en oefeningen die je heel gemakkelijk kunt toepassen in jouw dagelijks leven. Probeer ze maar snel uit! Hartelijke groeten, Petra Melkert Ergotherapeut en mindfulnesstrainer

Nadere informatie

Workshop Mindset 3 e Voetbaltrainerscongres 9 november Mentale training in het voetbal - Door: Bart Heuvingh

Workshop Mindset 3 e Voetbaltrainerscongres 9 november Mentale training in het voetbal - Door: Bart Heuvingh Workshop Mindset 3 e Voetbaltrainerscongres 9 november 2016 - Mentale training in het voetbal - Door: Bart Heuvingh Wie ben ik? Bart Heuvingh Topsportbegeleider AZ Alkmaar SportMindset De Basis voor Talentontwikkeling

Nadere informatie

Leven in een groep. Hoe gaat dat en wat vinden jongeren?

Leven in een groep. Hoe gaat dat en wat vinden jongeren? Leven in een groep bij DHG Hoe gaat dat en wat vinden jongeren? Jij bent belangrijk! Als je thuis woont, is je opvoeding een taak van je ouders. Woon je bij De Hoenderloo Groep, dan zorgen de groepsleiders

Nadere informatie

MODERNE TAPDANS. Benjamin Feliksdal. Techniek, theorie, methodiek, anatomie, geschiedenis, oefeningen en dansroutines

MODERNE TAPDANS. Benjamin Feliksdal. Techniek, theorie, methodiek, anatomie, geschiedenis, oefeningen en dansroutines MODERNE TAPDANS Techniek, theorie, methodiek, anatomie, geschiedenis, oefeningen en dansroutines Benjamin Feliksdal Redactie: Conrad van de Weetering Omslagontwerp & lay-out: Fotografie taptechniek: Fotografie

Nadere informatie

Welkom bij de HCC Haaglanden. Het is vandaag Dinsdag 11 mei 2010 Een presentatie over Geheugen, Torrent en ITunes

Welkom bij de HCC Haaglanden. Het is vandaag Dinsdag 11 mei 2010 Een presentatie over Geheugen, Torrent en ITunes Welkom bij de HCC Haaglanden Het is vandaag Dinsdag 11 mei 2010 Een presentatie over Geheugen, Torrent en ITunes Interngeheugen.com Een programmaatje wat je computer aftast wat er aan geheugen bijgeplaatst

Nadere informatie

Taken en lessen bij de duizendpoten

Taken en lessen bij de duizendpoten 1 Taken en lessen bij de duizendpoten 2 Tips Hou een papierklem bij aan de rand van dit boekje. Het kan je telkens helpen om in een stappenplan te tonen waar je bent gebleven. Hou dit boekje bij in je

Nadere informatie

Dear Good Morning presenteert

Dear Good Morning presenteert Dear Good Morning presenteert Kerst*Fit Het vijfdaagse workout-plan om 2014 tot een fit eind te brengen Hi sportieveling, Wat leuk dat je mee wilt doen aan het KERST*FIT workout-plan van Dear Good Morning.

Nadere informatie

en prijs precies voor je te kunnen berekenen (dit kan soms zelfs om maar 0,5 cm verschil gaan!).

en prijs precies voor je te kunnen berekenen (dit kan soms zelfs om maar 0,5 cm verschil gaan!). Tips Lees voordat je begint met meten eerst onderstaande tips. Dit voorkomt mogelijke vragen of fouten tijdens het inmeten. De verschillen in opmeten van de verschillende maakwijzen zijn erg klein maar

Nadere informatie

Sneltoetsen in Microsoft Word

Sneltoetsen in Microsoft Word Sneltoetsen in Microsoft Word Gesorteerd volgens opdracht Opdrachtnaam Ctrl + P Ctrl + Shift + F12 Alt + Ctrl + I Ctrl + F2 Alinea Omhoog Ctrl + PIJL-OMHOOG Alinea Omhoog Selecteren Ctrl + Shift + PIJL-OMHOOG

Nadere informatie

Onderzoekend leren geïnspireerd op sterrenkunde

Onderzoekend leren geïnspireerd op sterrenkunde Dia 1 Onderzoekend leren geïnspireerd op sterrenkunde KleinKracht i.s.m. CBS Oud Zandbergen Dia 2 Even voorstellen: Karin Heesakkers Afgestudeerd sterrenkundige Lessen voor leerlingen en leerkrachten Lesmaterialen

Nadere informatie

Waarom de BedrijfGeZZondscan?

Waarom de BedrijfGeZZondscan? Waarom de BedrijfGeZZondscan? Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen aandacht voor vitaliteit, welzijn en een gezonde werkplek. Vraagstukken per bedrijf en doelgroep zijn verschillend en kunnen gaan

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2015-Q1 2015-Q1

INSTALLATIE NIS UPDATE 2015-Q1 2015-Q1 INSTALLATIE NIS UPDATE 2015-Q1 2015-Q1 2015 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Tips en tricks. Assertifuture - 1 -

Tips en tricks. Assertifuture - 1 - Tips en tricks Assertifuture - 1 - Stress is onvermijdelijk. Maar dat is niet erg, want stress kan positief en stimulerend zijn. Maar stress kan ook uw productiviteit en zelf uw gezondheid schade toebrengen.

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS

OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS Susanne Smorenburg, programmamanager Ben Sajetcentrum Marjon van Rijn, docent / onderzoeker HvA / AMC Symposium HBO-V van de Toekomst

Nadere informatie

Copyright 2016 In Gezondheid BVBA Rapid Fatloss onderdeel van Bioprofile

Copyright 2016 In Gezondheid BVBA Rapid Fatloss onderdeel van Bioprofile Copyright 2016 In Gezondheid BVBA Rapid Fatloss onderdeel van Bioprofile 1 Rapid Fatloss Workouts gratis introductie workout Introductie: Hoe voer ik deze trainingsschema s uit? Dankjewel voor het downloaden

Nadere informatie

Installatie Steam. 2 Open Internet Explorer. 3 Typ de volgende link in de navigatiebar : https://naamvancallcenter.steam.eu.com/tmsteam.

Installatie Steam. 2 Open Internet Explorer. 3 Typ de volgende link in de navigatiebar : https://naamvancallcenter.steam.eu.com/tmsteam. Installatie Steam. 1 Sluit uw headset aan op de computer. Deze headset mag van elke kwaliteit zijn; vanzelfsprekend zal het geluid beter zijn naarmate de headset beter is. De enige vereiste is dat de aansluiting

Nadere informatie

lyondellbasell.com Veilig en Gezond bewegen

lyondellbasell.com Veilig en Gezond bewegen Veilig en Gezond bewegen Veilig en Gezond bewegen bewegen is een belangrijk onderdeel om fit te zijn. Je zal het leuker vinden om te bewegen als je de gekozen activiteit ook leuk vindt. In deze presentatie

Nadere informatie

De verwondering is een goed moment om met de deelnemers te praten over de natuur en bijvoorbeeld over wat vertellen over ecosystemen.

De verwondering is een goed moment om met de deelnemers te praten over de natuur en bijvoorbeeld over wat vertellen over ecosystemen. Het Web of Life! Het 'Web of Life' bestaat uit 31 tekeningen van dingen uit de natuur. De meeste van de tekeningen hebben op het eerste gezicht niks met elkaar te maken. Gaandeweg het spel kom je erachter

Nadere informatie

Breek vrij uit je Gedachten-Gevangenis

Breek vrij uit je Gedachten-Gevangenis Bedankt voor het downloaden van dit E-book. Mijn naam is Erna Zuidhoek. Ik zie het als mij missie om jou te helpen het beste uit je leven te halen en vrij te breken uit oordelen, beperkende gedachten,

Nadere informatie

Benzo de baas. Succesvol zelf uw slaap- en kalmeringsmiddelen afbouwen

Benzo de baas. Succesvol zelf uw slaap- en kalmeringsmiddelen afbouwen Werkboek van Benzo de baas Succesvol zelf uw slaap- en kalmeringsmiddelen afbouwen Dit werkboek helpt u om stap voor stap te stoppen met slaap- en kalmeringsmiddelen. Over zes weken kunt u weer zonder

Nadere informatie

Veroniek Hoogendoorn-Coolen en Gé Sletterink Nijmegen, 19 januari 2010

Veroniek Hoogendoorn-Coolen en Gé Sletterink Nijmegen, 19 januari 2010 Kamer van Koophandel Ondernemen in zwaar weer Veroniek Hoogendoorn-Coolen en Gé Sletterink Nijmegen, 19 januari 2010 Wat gaan we doen? > Voorstellen > Kamer van Koophandel > Ondernemen in zwaar weer >Tips

Nadere informatie

Google naar Instructieposter, kies daar goede voorbeelden uit (korte en krachtige teksten, afbeeldingen) die u in bij opdracht 2 kunt gebruiken 1.

Google naar Instructieposter, kies daar goede voorbeelden uit (korte en krachtige teksten, afbeeldingen) die u in bij opdracht 2 kunt gebruiken 1. Handleiding Les 1 Deze schrijfles is de derde waarin leerlingen oefenen in het genre instrueren. Het is een oefenles: leerlingen passen de schrijfstrategie KLUNS toe, die trouwens in deze les verkleind

Nadere informatie

Wijs & Eigen. Magazine. Wijs en eigen. Koffer vol geluk. Eigenwijze feiten. Special Edition N Achter de schermen

Wijs & Eigen. Magazine. Wijs en eigen. Koffer vol geluk. Eigenwijze feiten.  Special Edition N Achter de schermen Wijs & Eigen Magazine Wijs en eigen Achter de schermen Koffer vol geluk In 6 stappen een relatie met jezelf beginnen! Eigenwijze feiten Dingen die jij niet wilt horen, maar wel écht wilt weten! Special

Nadere informatie

Leren beheersen van je slaapprobleem. Bart De Saeger" 19/03/2012

Leren beheersen van je slaapprobleem. Bart De Saeger 19/03/2012 Leren beheersen van je slaapprobleem Bart De Saeger" 19/03/2012 Bart De Saeger" Klinisch psycholoog - Gedragstherapeut Theorie + Technieken Inzicht krijgen" Leren hoe je het probleem stap voor stap kan

Nadere informatie

L1NDA BV Upgrade in een paar. Simpele stappen je personeelsplanning Bespaar tijd en kosten!

L1NDA BV  Upgrade in een paar. Simpele stappen je personeelsplanning Bespaar tijd en kosten! Upgrade in een paar Simpele stappen je personeelsplanning Bespaar tijd en kosten! INTRODUCTIE Het maken van een personeelsplanning. Het is een vak apart en vergt veel kostbare tijd. Laat staan als er onverwachts

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIE NIS UPDATE 2015-Q3-02 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2015 Van Brug Software B.V. Niets uit deze

Nadere informatie

tip 1: Vraag aan je ouders of leraar als je op internet mag 6 tip 2: Maak internet-afspraken met je ouders of leraar 10

tip 1: Vraag aan je ouders of leraar als je op internet mag 6 tip 2: Maak internet-afspraken met je ouders of leraar 10 internet knuffel Veronique Hindrick - juli 2008 internet knuffel inhoud Inhoud tip 1: Vraag aan je ouders of leraar als je op internet mag 6 tip 2: Maak internet-afspraken met je ouders of leraar 10 tip

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

2010.2 Peter Rigtering 10 tips om te veranderen 1

2010.2 Peter Rigtering 10 tips om te veranderen 1 2010.2 Peter Rigtering 10 tips om te veranderen 1 Ben je tevreden met je huidige leven? Met je baan, je relaties en je gezondheid? Ben je vol zelfvertrouwen, relaxed en tevreden? Of zijn er dingen die

Nadere informatie

Benodigdheden: Filmpje brein uitleg: overtuigingen en het effect op leren Kaartjes helpende en remmende gedachten, zie bijlage 1

Benodigdheden: Filmpje brein uitleg: overtuigingen en het effect op leren Kaartjes helpende en remmende gedachten, zie bijlage 1 Titel van deze les: Helpende en remmende gedachten 2 Uitdaging: overtuigingen Denkwolk onderwerp: overtuigingen Vakgebied(en): psycho educatie Doelgroep: MB/BB Maker: Marianne van Zetten Doel: Welke vaardigheid

Nadere informatie

Follow-up spreekuur voor zuigelingen

Follow-up spreekuur voor zuigelingen Follow-up spreekuur voor zuigelingen Het Follow up spreekuur van Bernhoven biedt extra zorg en begeleiding aan u en uw baby, als uw baby op de couveuse afdeling heeft gelegen. Dit kan zijn doordat uw kind

Nadere informatie

*Ook met het programma Paint van Windows kunnen foto s bewerkt worden

*Ook met het programma Paint van Windows kunnen foto s bewerkt worden Lesbrief Online pesten Leerjaar 1-Profiel1,2,3 Tijd: 50 55 minuten Voorbereiding: op http://mediawijsheid.nl/onlinepesten staan allerlei filmpjes, informatie en artikelen over online pesten, bruikbaar

Nadere informatie

20 Maart : Risk reversal en verticals

20 Maart : Risk reversal en verticals Welkom bij de starters coachingclub! 20 Maart : Risk reversal en verticals Vragen? Mail naar training@cashflowopties.com Piet @ Chicago CBOE @ Chicago Today DAL : DELTA Airlines DAL steeg reeds 43 percent

Nadere informatie

8 tips voor lichtmeting

8 tips voor lichtmeting 8 tips voor lichtmeting met de camera Han Sieveking Whitepapers 2014 Fotoacademie MISSION STATEMENT De Fotoacademie leidt op inspirerende wijze een student op tot een bewuste, zelfstandige (beroeps)fotograaf

Nadere informatie

Betrokkenheid medewerkers, wat levert dat op?

Betrokkenheid medewerkers, wat levert dat op? 1 2 Betrokkenheid medewerkers, wat levert dat op? Woorden als motivatie, passie, bevlogenheid, engagement en betrokkenheid zijn niet de verantwoordelijkheid van de HR afdeling. Zeker niet als duidelijk

Nadere informatie

Lichaamshouding vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Lichaamshouding vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 December 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73594 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Bedankt Merci Danke Thank you

Bedankt Merci Danke Thank you Beste vrijwilliger Vooreerst een welgemeend Bedankt Merci Danke Thank you voor je quasi belangeloze inzet gedurende die twee mooie maanden. De kinderen hebben zich te pletter geamuseerd en de ouders hebben

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Les 2, Het Kennisrenspel

Les 2, Het Kennisrenspel Les 2, Het Kennisrenspel Algemene inleiding: In deze tweede les van de lessenserie gaan we het verder hebben over de schijf van vijf, maar gaat het ook over gezonde voeding. In deze les zal er ook aandacht

Nadere informatie

HET FYSIEKE TRAININGSPROGRAMMA HIMALAYA SHAMBALLA EXPEDITIE

HET FYSIEKE TRAININGSPROGRAMMA HIMALAYA SHAMBALLA EXPEDITIE HET FYSIEKE TRAININGSPROGRAMMA HIMALAYA SHAMBALLA EXPEDITIE Het doel van dit programma is om in het komende jaar toe te werken naar de reis die ons te wachten staat in de Himalaya s. Belangrijk daarbij

Nadere informatie

leerkracht Tuinieren in de klas zaaien in de vensterbank

leerkracht Tuinieren in de klas zaaien in de vensterbank leerkracht Tuinieren in de klas zaaien in de vensterbank Voorjaar in de klas, ga aan de slag! De nieuwe Albert Heijn moestuintjesactie komt er aan. (lukt het niet met de AH zaadjes? Vraag Milieueducatie

Nadere informatie

Programmeerstructuren met App Inventor

Programmeerstructuren met App Inventor Programmeerstructuren met App Inventor Kevin Krul, Universiteit Utrecht Roncalli, Bergen op Zoom Inhoud: Les 1: Introductie tot App Inventor, when statement en variabelen. Les 2: Introductie if-statement

Nadere informatie

Hierbij ontvang je 14 tips over het ouderschap

Hierbij ontvang je 14 tips over het ouderschap Hierbij ontvang je 14 tips over het ouderschap Tip 1 De sleur van de dag is minstens zo belangrijk als het einddoel van je kind. Geniet er als ouder bewust van om te zien hoe je kind opgroeit en zich ontwikkelt.

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Controleren en autoriseren.

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Controleren en autoriseren. Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Controleren en autoriseren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Controleren en autoriseren 2 Controleren en autoriseren Via de functie Controleren

Nadere informatie

Eet en Doe boekje. van.

Eet en Doe boekje. van. Eet en Doe boekje van. 1 Dit is jouw eet en doe boekje. Het zit vol met nuttige tips over gezonde voeding, bewegen, leuke testjes en een aantal oefeningen voor thuis. De bedoeling is dat je elke dag in

Nadere informatie

&, / 0 / 1 2 0, 30 34 0 5 #, 6 4 # * 4 4 # 7 4 # # 8 #

&, / 0 / 1 2 0, 30 34 0 5 #, 6 4 # * 4 4 # 7 4 # # 8 # !" $ &' ( ) *! +,- + -.0 + ) 2 + 2-3 4 + 4-5!" 6 + - 7 + -*!$ + 6-" 8$ &- 3 + 9: ; < $ 6 + 7- -& '' 9 + -= = 8-3 > - & +? ;

Nadere informatie

Parkinsoncafe april 16. Ziekte van Parkinson Cognitie

Parkinsoncafe april 16. Ziekte van Parkinson Cognitie Parkinsoncafe april 16 Irene Vermeulen, Ziekte van Parkinson Cognitie GZ-psycholoog Brabantzorg Programma Dopamine en de hersenen Psychologische gevolgen Cognitie Neuropsychologisch onderzoek Dopamine

Nadere informatie

Voor de minder ervaren spelers

Voor de minder ervaren spelers Bron: Bridge Service.nl Voor de minder ervaren spelers Wat is een dogma? Een dogma is volgens de woordenboeken een regel die als onbetwist wordt beschouwd. Kent de bridgewereld ook dogma s? Dat moet de

Nadere informatie

interview!met!kees!izelaar!

interview!met!kees!izelaar! interviewmetkeesizelaar Steljezelfeensvoor.WieisKees? Zojebegintwelmeteenmoeilijkevraag:WieisKees? Dievaltvoormijindezelfdecategorieals Hoeishetmetje? Daarmoetikeerlijkgezegdevenovernadenken.Enmeestal

Nadere informatie

De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête website NVRR

De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête website NVRR De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête website NVRR Medio april 2011 heeft de Commissie Kwaliteitszorg de derde enquête uitgezet onder de leden van de NVRR. Deze keer om na te gaan hoe de leden denken

Nadere informatie

Bewegen tijdens chemotherapie

Bewegen tijdens chemotherapie Bewegen tijdens chemotherapie (Onco-move) mca.nl Inhoudsopgave Voordelen van bewegen Welke vorm van beweging? Opbouw lichamelijke activiteit Intensiteit van bewegen Borgschaal Dagboekje Adviezen: starten

Nadere informatie

Een dynamische kijk op familierelaties binnen de context van dementie.

Een dynamische kijk op familierelaties binnen de context van dementie. Een dynamische kijk op familierelaties binnen de context van dementie. Tanja Everaert Kerkstraat 115 9200 Dendermonde 052 26 28 23 Meander @dementie.be www.dementie.be 1 Ik trok een streep: tot hier, nooit

Nadere informatie

Handleiding Twittergebruik

Handleiding Twittergebruik Handleiding Twittergebruik Toelichting In deze handleiding wordt beschreven hoe u Twitter kunt gebruiken om door Comvio geïnformeerd te worden over relevante informatie en om met Comvio in contact te komen.

Nadere informatie

De scheidslijn tussen ziekte en gezondheid

De scheidslijn tussen ziekte en gezondheid De scheidslijn tussen ziekte en gezondheid (voedingsstoffen) helpt het lichaam bij het vervangen van beschadigde cellen en helpt de nieuwe cellen g z z j f z s k. mijngezondheidsgids Micronutriënten zijn

Nadere informatie

De Activiteitenweger in ontwikkeling

De Activiteitenweger in ontwikkeling DeActiviteitenwegerinontwikkeling Eennieuweimpulsdoormiddelvaneentheoretischeonderbouwing Inopdrachtvan: KarintenHove MoerdijkenGrekeHulstein vangennep AfdelingergotherapievanMeanderMedischCentrumteAmersfoort

Nadere informatie

Oefening buikademhaling

Oefening buikademhaling Omgaan met stress Oefening buikademhaling Adem langzaam in gedurende drie tellen (door je neus) Adem langzaam uit gedurende vijf tellen (door je mond) Leg je hand op je buik om te voelen of je buik beweegt:

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

BEWEEGSTIMULERING beschermd wonen

BEWEEGSTIMULERING beschermd wonen 26-4-2016 BEWEEGSTIMULERING beschermd wonen Ingrid van Oosten Fysiotherapeute Rijk van Nijmegen, locatie Vijverhof ZZG Zorggroep 1 Programma Beweeggerichte zorg en beweegstimulering Belang van bewegen

Nadere informatie

januari/februari 2014 De Rosa Mentorles Mens & Maatschappij Nederlands Engels Drama PROJECT TITEL Werkboek First ID

januari/februari 2014 De Rosa Mentorles Mens & Maatschappij Nederlands Engels Drama PROJECT TITEL Werkboek First ID januari/februari 2014 De Rosa Mentorles NAAM JAAR KLAS VAK PROJECT TITEL Mens & Maatschappij Nederlands Engels Drama Werkboek First ID Inhoud Werkboek First ID 4 Het gebruik van de Powerpoint 8 Mentorles

Nadere informatie

WIL JE MINDER BLOWEN?

WIL JE MINDER BLOWEN? WIL JE MINDER BLOWEN? Uitgave van Stichting Be Aware Maart 2015 Ik wil minderen. Je vindt dat je teveel wiet/hasj of cannabis rookt. Je beseft dat je hierdoor minder goed functioneert: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

( Hoe moet deze oefeningen doen? )

( Hoe moet deze oefeningen doen? ) Relaxatieoefeningen ( Wat zijn Relaxatieoefeningen? ) Deze opdracht bestaat uit oefeningen die je kunnen helpen om te relaxen. ( Waarom relaxatieoefeningen? ) Mensen weten dikwijls niet meer hoe ze kunnen

Nadere informatie

Dit apparaat is een programmeerbare magnetische fiets. Het apparaat bestaat uit drie delen: de motor & controller en het magnetische remsysteem.

Dit apparaat is een programmeerbare magnetische fiets. Het apparaat bestaat uit drie delen: de motor & controller en het magnetische remsysteem. Computerhandleiding Proteus PEC 4250/4255/4350/4355 Dit apparaat is een programmeerbare magnetische fiets. Het apparaat bestaat uit drie delen: de motor & controller en het magnetische remsysteem. Opstarten

Nadere informatie

Brandveilig op kamers. Tips voor een brandveilige kamer

Brandveilig op kamers. Tips voor een brandveilige kamer Brandveilig op kamers Tips voor een brandveilige kamer Een brand overkomt mij niet. Wat je kunt doen Plaats een rookmelder op elke verdieping in de gangen en bij voorkeur ook in je eigen kamer. Bepaal

Nadere informatie

Lionville The only way is up

Lionville The only way is up Come open your heart and tell me Everything that you ve been holding back You ll never be Alone and helpless Come open your eyes and let me Show you that it s gonna be alright Can t fall deeper down The

Nadere informatie

Rookstop polikliniek

Rookstop polikliniek Rookstop polikliniek Inhoudsopgave Inleiding...1 Waarom stoppen met roken?...1 Wat kunt u verwachten van de Rookstop polikliniek?...2 Wat verwachten wij van u?...2 Werkwijze Rookstop polikliniek...3 De

Nadere informatie

Computer handleiding PAR-5500

Computer handleiding PAR-5500 Computer handleiding PAR-5500 Functieknoppen MODE 1. Druk tijdens het instellen de MODE knop in om year (jaar), month (maand), day (dag) hour (uur) en minute (minuten) te selecteren. 2. Gebruik tijdens

Nadere informatie

mindfulness workshop

mindfulness workshop mindfulness workshop 1 mindfulness workshop Deze workshop wordt gegeven om een indruk te krijgen wat mindfulness inhoudt. Ook kan worden gekeken in welke training de workshop als onderdeel kan worden ingezet,

Nadere informatie

Thema-avonden Huis van het kind Gooik

Thema-avonden Huis van het kind Gooik FlyerHuisKind_winter09:FolderVerwenzorgLT-07 16/07/09 10:04 Pagina 1 Thema-avonden Huis van het kind Gooik Neen, ik wil niet. Ikke doen. De Peuterpuberteit. HERHALING WEGENS SUCCES!!! Vanaf ongeveer 18

Nadere informatie

2b nr. 1 Zinnen met verschillende volgorde

2b nr. 1 Zinnen met verschillende volgorde OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Roof to roof. Bobbelbaan. Palm spin. Overgaan Touwtje springen. Catjump. Speed vault. Touw zwaaien. Wandrek klimmen

Roof to roof. Bobbelbaan. Palm spin. Overgaan Touwtje springen. Catjump. Speed vault. Touw zwaaien. Wandrek klimmen Plattegrond van onze gymzaal waarin deze mediakaarten allemaal zijn opgebouwd. Elk onderdeel is ook apart te gebruiken. Mocht je 2 dikke matten hebben, dan kun je de running up gebruiken i.p.v. het overgaan.

Nadere informatie

Evaluatie Weerbaarheidtraining voor volwassenen Koekkoek & Co

Evaluatie Weerbaarheidtraining voor volwassenen Koekkoek & Co Evaluatie Weerbaarheidtraining voor volwassenen Koekkoek & Co 76 respondenten Cijfer algehele training 7 8 9 10 De deelnemers hadden beschikking over lesbrieven, hierin stond informatie over de bijeenkomsten

Nadere informatie

Mensen met afasie hebben moeite met taal, maar zij zijn niet gek!

Mensen met afasie hebben moeite met taal, maar zij zijn niet gek! Afasie Logopedie Afasie is een taalstoornis die ontstaat door schade aan de hersenen, bijvoorbeeld na een beroerte of CVA (hersenbloeding, herseninfarct). In deze folder leest u hoe afasie ontstaat en

Nadere informatie

(titel) Instructieboekje Bewegen tijdens chemo

(titel) Instructieboekje Bewegen tijdens chemo Instructieboekje Bewegen tijdens chemo Introductie De behandeling van kanker, in het bijnder de chemotherapie en/of raotherapie, kan aanleing zijn tot langdurige vermoeidheid en contieverlies. De afgelopen

Nadere informatie

Durf te vragen help mee aan veilige zorg

Durf te vragen help mee aan veilige zorg Durf te vragen help mee aan veilige zorg Inleiding Deze folder Durf te vragen geeft u tips voor een gesprek met bijvoorbeeld de dokter, verpleegkundige, apotheker of de fysiotherapeut. Bedenk dat u, als

Nadere informatie

De Financial; De P en C van de Organisatie. Seminar Vernieuwde Bedrijfsvoering 25 juni 2014

De Financial; De P en C van de Organisatie. Seminar Vernieuwde Bedrijfsvoering 25 juni 2014 De Financial; De P en C van de Organisatie Seminar Vernieuwde Bedrijfsvoering 25 juni 2014 De Klant Centraal Stellen wordt erkend als prio 1 in de financiële sector Lean is de Klant Centraal Lean is Continu

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Werkboek First ID. januari/februari 2014 Waterlant College Ydoorn. PO (mentorles) Mens & Maatschappij Nederlands Engels Beeldende Vorming

Werkboek First ID. januari/februari 2014 Waterlant College Ydoorn. PO (mentorles) Mens & Maatschappij Nederlands Engels Beeldende Vorming januari/februari 2014 Waterlant College Ydoorn PO (mentorles) NAAM JAAR KLAS VAK PROJECT TITEL Mens & Maatschappij Nederlands Engels Beeldende Vorming Werkboek First ID Inhoud Werkboek First ID 4 Het

Nadere informatie

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering Zand erover verzoeningsviering voor de tweede graad Zand erover Verzoeningsviering voor de tweede graad Vooraf in de klas Wat heb je nodig? - twee grote bladen papier, schrijf op het eerste blad het kernwoord

Nadere informatie