101 manieren. naar je. Droomleven.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "101 manieren. naar je. Droomleven. http://hetmooistewatjekuntwordenisjezelf.nl/"

Transcriptie

1 101 manieren naar je Droomleven

2 Demeestemensenwillengraaggelukkigzijnensucceshebbenin hetleven.watiseigenlijksucceshebben?voordeéénisdit:een liefdevolgezinstichtenvooreeneigenaarvaneenkapperszaakis hetmisschienwel50klantenhebbenperdag.succeshebbenhoeft nietaltijdbetrekkingtehebbenopgeld.succeshebbenkanook betekenenjediplomahalenvanjeopleidingofeenmarathonlopen in2uur. Succesisbelangrijkenhetkostmoeiteomtebereikenwatjewilt bereiken. Ikweetnietwatjouwdoelishetlevenmaarerzijnverschillende wegenomjedoeltebereiken.ikheb101tipsverzamelddat gebruiktkanwordenvoorhetbereikenvanelkdoel.erzijnmanier omalspersoontegroeienenmethodesommeersuccestehebben. Zullenwebeginnen? Succes!

3 101 manieren naar je droomleven Tips voor doelenstellen 1. Jehebtmogelijkheden. Alsjesucceswilthebbeninhetbereikenvanjedoelen,moetjeziendatje mogelijkhedenhebtomjedoeltebereiken.dezedoelenmoetenwelreëel zijn.alsje30bentkanjegeenprofessionalmeerwordenmetvoetbalmaaris voetbaljepassiedankanjekijkenwatanderemogelijkhedenzijnzoalswat voorpapierenmoetjebezittenomcoachteworden.benjijheelgoedin schrijvenenjewilteenboekgaanschrijvendanhebjedemogelijkhedenom dattebereiken. 2. Kijknietachterom. Alsjeinjeachterkijkspiegelblijftkijkendanziejenietwatervoorje gebeurd.iedereenheeft fouten gemaaktinhetverleden.omsucceste hebbenkanjehetbestbewustwordenwatvoor les jevandezefouthebt geleerd.kijkvooruitenmaakbeterebeslissingdoordewaardevollelessendie jehebtgeleerduithetverleden. 3. Durftedromen. Omsuccestehebbenmoetjejedromenachternagaan.Watzijnjoudromen? Waarkomjijjebedvooruit?Weereerlijkenwatwiljijdoenmetjeleven?Sta jezelftoeomgrotedromentehebben.ikzegaltijd: droomgrootenmaak kleinestapjes.dankomjeerook! 4. Ondernemingsplan.

4 Benjevanplanvoorjezelftegaanbeginnen?Eengrootbedrijfneertezetten ofgajeeerstrustigbeginnen?maakvoorjezelfeenondernemingsplan.je gaatookgeenhuisbouwenzondertekening.doeditooknietmetjeeigen onderneming.jeondernemingsplanisjebeschrijvingnaarsucces. 5. Geefnietop. Besefdatjealtijdproblemenonderwegzaltegenkomen.ThomasEdisonis hiereengoedvoorbeeldvan,hetontdekkenvandegloeilampheefthemwel meerdan1.000pogingengekost.steljevoordathijhadopgegeven? 6. Luisternaarjezelf. Kennissenofvriendenzullenjegraagmetraadtendaadterzijdestaanofje vanjeplanwillenafhoudenmaarluisternaarjezelf.natuurlijkkanjeluisteren naaradviesoftipsvananderenmaarmaakhunmeningnietdievanjou. 7. Stopmetklagen. Jedenktmisschiendatergeenverbandistotsuccesenklagenmaardatiser wel.gajijgraagommetmensendieklagen?alsjijaanhetklagenbentdan verspiljezoveelenergieentijdaannegativiteit.denkinoplossingeninplaats vaninmoeilijkheden 8. Gaommeteeninspirerendpersoon. Hebjijiemandinjeomgevingdieeentalentheeftdiejijgraagzouwillen bezitten?praatmetdezepersoonenvraagwathij/zijdoetwatjijgraagwil leren. 9. Veranderdesituatie. Besefdatjealtijdeenkeuzehebt.Alsjeblijfthopendatietszalveranderen,zal hetnietgebeuren. 10. Maakeenplan.

5 Netzoalsmeteenondernemingsplanmaarookeenplanvoorjezelf.Watzijn jedoelstelling,watwiljebereiken,welkestappengajeondernemen.vanwie hebjehulpnodig.etc.schrijfhetop.hetmaakthetookveelconcreter. 11. Neemjeverantwoordelijkheid. Jemoetjeverantwoordelijkheidnemenalsjeeenfoutebeslissinghebt genomenofalsjenognietverderbentgekomenmetjeplan.wijsnietnaar eenander,daarwordtjeechtnietkrachtigerdoor.kijkmetalleswatjedoetof hetderichtingvanjedoelstellingis. 12. Weespositief. Alsjepositiefbent,straaljeditookuit.Ditzaljehelpenomsuccesvolte wordeninwatjewiltdoen.jetrektookweerpositievemensenaanenzoisde cirkelweerrond. 13. Loopnietdekantjeservanaf. Ganietsneldingenafraffelen.Streefaltijdnaarhetbestealduurthetsoms watlangerenkosthetwatmeermoeite. 14. Hebmoed. Ikweetnietwatjijwiltbereikenmaarafentoehebjemoednodig.Alserinje familiealleenmaarartsenzijnvanberoepenzeverwachtendatjijookhet beroepvanartsgaatuitoefenenzalermoedvoornodigzijnomtevertellen datjijlieverwatandersgaatdoen. 15. Leer. NogeventerugkomendopEdisontoenhemwerdgevraagdoverzijnfouten antwoorddehij: ikhebnietgefaaldmaarikheb9.999manierengeleerdhoe hetnietmoest.alsjijaanjedoelaanhetwerkenben,genietdanvanwatje aanhetlerenbentalduurthetwatlangervoordatjejedoelbereikt. 16. Deeljesucces.

6 Hebjijeensuccesgehaald,deelditdanmetandere.Houhetnietvoorjezelf. Hetgeeftjezoveelalsjeleertdelenmetanderenzodatzijooksucceskunnen bereiken. 17. Vermijdnegatievemensen. Hetisergleukalsmensennetzoalsenthousiastzijnalsjoumaarvaakisdat niethetgeval.zijnermensen(altijd)negatiefvermijdtdezemensendanzo vaakalsmogelijkis.alsjeweetdatiemandnegatiefishoudtdanjedoelen voorjezelfzodatergeenreactieopkankomen. 18. Luistereens. Leereensteluisteren.Vaakpraatjeooknoginjehoofdtegenjezelfenbenje nietechtnaariemandaanhetluisteren.trainjezelfereensopom3minuten langéchtteluisteren. 19. Omringjemetdejuistemensen. Wiljijgraageensuccesvolbedrijfopbouwen?Gadanopzoeknaarmensendie ditalgedaanhebben.alsjemetgelijkgestemdemensenbendanvoeljede juisteenergie.leesookeensbiografieënvanmensendieditgedaanhebben. 20. Ikkanhet. Hebjehetmoeilijkmetietswatjeaanhetdoenbentenziejehetevenniet meerzitten.zegdantegenjezelf: ikkanhet.ditwerktmotiverenddandatje jezelfnaarbenedengaatpraten.toenikbegonmethardlopenendeeerste wedstrijdginglopenhebikvaakkeihardtegenmezelfgezegd; ikkanhet!. 21. Weesproactief Gaproblemennietuitdeweg.Alsjezietdatereenprobleemzichvoordoet, gaerdanmeteenmeeaandeslagvoordatdezeveelgroterwordt.ikhoorde eenraargeluidinmijnautomaarikhebhetgenegeerdomdatikgeenzinhad omnaardegaragetegaan.middenindenacht,naeenseminar,stondinstil omdatmijnversnellingsbakisstukgegaan.mijnautoheeftbijna2wekeninde garagegestaanenikbenheelwatgeldarmer.ikhadditzelfkunnen voorkomendooreerderachterhetprobleemaantegaan.

7 22. Doenietallestegelijk. Alsjeaaneenhardloopwedstrijdgaatmeedoendangajeooknietalseengek vanstartwanthaaljedannogweldefinish?vaakbenjezoenthousiastenwil jeallestegelijkdoenmaarditwerktniet.pikééndinguitwaarjemeewilt beginnenenalsjedithebtgedaanweerdevolgende.zohoujehethetlangst vol. 23. Blijfgemotiveerd. Wanneerheteventegenzitishetmoeilijkomgemotiveerdteblijven.Wanneer jeeenbeetje down voeltzoekdannaarmanierenomjeweerbeterte voelen.leeshieroveropmijnwebsite:http://justbeyou.nl/7 manieren om jegevoel te veranderen/ LeeseenmotiverendboekvanbijvoordAnthonyRobbins. 24. Neemafentoeeenseenpauze. Wanneerjevastbeslotenbentomeendoeltebereikenisdatnatuurlijk harstikkegoedmaarhetkanookeenvalkuilzijn.jelooptjezelfvoorbij.neem afentoeeensrust.planditookinjeagenda.laatjeeensmasseren.jekaner danweertegenaan. 25. Weesenthousiast. Doeietswaarjewelenthousiastoverbentennietwatjebijvoorbeeldsnel veelgeldoplevertofwatjezoumoetendoenvolgensiemandanders.alsje enthousiastbentdankomjedaarjebedvooruit.hetisooknogdat enthousiasmeaanstekelijkwerktvooranderemensenenhelemaalalsjijzo overdiensten/ofproductzouvertellen. 26. Neemgeengenoegenmetminder Hebjijalsdoelomeenchef koktezijnineen3sterrenrestaurant,neemdan geengenoegenmeteenbaaninbistro.neemjedoelenserieusenhoujedoel inhetvizier. 27. Geenexcuses.

8 Verzingeenexcuseswaaromietsnietzoukunnen.NickVujicicisgeboren zonderarmenenbenenenhijdoetalleseniseenmotiverendespreker.alsje ietsechtheelgraagwilt,erisaltijdeenweg! 28. Hebgeenangstvoormislukking. Alsjebangbentvoormislukkingdanstajejezelfindewegvoorsucces.Stel realistischedoelenvoorjezelf.bijvoorbeeld:jewiltafvallendaniseen0,5kilo perweekeenrealistischedoelstellingenniet10kilowillenafvallenin4 weken.geloofinjezelf. 29. Geduld. Geduldiseenschonezaak zeimijnmoederaltijd.ikdachtdatikhetnooit zouzeggenmaarzeheeftwelgelijk.eendoelstellingbereikenheeftzijntijd nodig.hebgeduldmetjezelf,demensenomjeheenenmethetprocesomje doeltebereiken.netzoalshetvoorbeeldmetdechef kokhetkosttijdendoe watjemoetdoenomjedoeltebereiken. 30. Gebruikjetijdgoed. Vorigeweekbeniknaareentimemanagementcursusgeweestendatisgeen verspildeenergiegeweest.hoeverdeeljijjetijd?planjijdeavondvandete vorenjedagin?eengoedetipisom2ofuiterlijk3keerperdagj te checkenzodatjenietconstantgaatkijkenofreageren.gaeffectiefmetjetijd om.wekrijgenallemaalmaar24uurineendag. 31. Zoeknaarkansen. Kijkgoedrondofjekansenziet.Wiljijvoorjezelfbeginnen,watzijnjetalenten enwaarliggendekansen.wachtniettotdekansennaarjoutoekomenwant datdoenzeniet. 32. Positiefdenken. Dithoorteigenlijkbovenaantestaan.Positiefdenkeniswelheelerg belangrijk.kijknaardeoplossingeninplaatsvannaardeproblemen.isjouw

9 glashalfvolofhalfleeg?alsjepositiefdenktdanvoeljejeechteenstukbeter enzaljesnellerjedoelbereiken. 33. Weesdankbaar. Dankbaarvoorwatjenuallemaalalhebtbereiktmaarookvoordealledaagse dingen.zoalshetbedwaarinjeslaapt,hetdakbovenjehoofdetc.weesniet alleendankbaarvoorwatjeallemaalalhebtbereiktmaarookvoorjefouten diejehebtgemaakt.daarhebjeweereengeweldigeervaringmeeopgedaan. 34. Succesdagboek. Gaeensuccesdagboekbijhouden.Schrijfdecomplimentenopdiejevan anderehebtontvangenmaarookdedingendiejijvooreenanderhebt gedaan.wathebjebereiktenhoehebjehetbereikt?schrijfhetallemaalop. Ziejehetevennietmeerzitten,sladanjesuccesdagboekeropna. 35. Beloonjezelf. Benjeinloondienstenjelevertgoedwerkafdankrijgjewellichteen vergoedingofeensalarisverhoging.beloonjezelfookalsjeeentaakhebt volbracht.ganaardekapper,neemeenmassage,koopeenleukjasofeen bloemetjevooroptafel. 36. Pasopvooroplichting. Hetsnelrijkprincipeofsnelafvallene.d.datbestaatniet.Dezemensenzijn eropuitomjezosnelmogelijkgelduitjezaktekloppen.letop,gaaltijdop onderzoekuitenganietzomaarietsaanwaarvanjenietweetwathetinhoud alleenmaaromdathetergoeduitziet.alsiemandopdringerigwordtenwil datjeinvesteringdoet,loopdannietweg.renweg! 37. Kijkvooruit. Ziehetplaatjevoorjewatjewiltbereiken.Jekantemakenmetkleinemaar ookgroteobstakelsopjepadernaartoe.laatjedaartoenietvandewijs brengen.kijkwaarjenaartoewil.metanderewoorden,staniettoedatde kleineobstakelsjeenergiekrijgen.

10 38. Leefelkedagofhetjelaatsteis. Klinktzwaarhé?Ikweetookdathetnietaltijdrealiseerbaarismaaralsjeer aandenktdanishetgoed.hetkanzojelaatstedagzijn.genietookvanjereis. Ookalzijnhetkleinedingendiejehebtbereikt,weererblijmee.Metkleine stapjeskomjeookbijjeeinddoel. 39. Ziehetalseenavontuur. Ikgahetnetookalevenaanmaargenietvandereis.Ziehetalseengroot avontuur.ziejezelfalseenkleinkindtoenookallesnogeengrootavontuur was.kijkmetspanninguitnaarjedoel,diejegaatbereiken. 40. Maakvaneenmuggeenolifant. Alserkleinedingenopjepadkomenmaakerdangeengrootprobleemvan. Alshetnietzouitmaaktvoorhetgroteplaatje,laathetdanmetrust.Kleine dingenkunnensneluitgroeientotietsgroots.zondevanjetijdenenergie. 41. Beloonmensen. Wanneerermensenietsvoorjehelpenofjebijstaan.Beloonziehiervoor.Het hoeftgeenmegagrootcadeautezijnmaareenbosbloemenofeenkaartje kanaleenheelverschilmaken.kiesmetzorgietsuit.jemaaktermensenmee blijenzedoensnellerweerietsvoorje. 42. Zetdagelijksdoelen. Dezehoevennietgroottezijnmaarkansimpelzijnalseentelefoontjeplegen ofeenmailschrijven.elkeavondzetikeendoelvoordevolgendedag.watde taakookis,zorgerwelvoordathetgedaanwordt.jevoeltdandatjeiets bereikthebtenhierdoorbouwjeookweeraanjezelfvertrouwen. 43. Maakeenback up. Zorgdatalleplannen,informatieendegelijkevoorhetbereikenvanjedoel ookisopgeslagen.computerskunnencrashen.

11 44. Zorgdatjegeenschuldenhebt. Alsjeschuldenhebt,brengdezedaninkaart.Bedenkeenplanomzosnel mogelijkvanjeschuldenaftekomen.jebetaaldveelrenteoverschulden. 45. Lees. Leesautobiografieënvanmensendiebereikthebbenwatjijzouwillen bereiken.leesmotivatieboeken.watisvoorjouwbelangrijk?gaop informatieuitenleeserover. 46. Zorgvoorgenoegengoedeslaap. Eengoedenachtrustisergbelangrijkomweerfrisenfruitigoptestaan.Slaap jijslecht?danhebiknog3tipsdiewerken:zorgvooreendonkere slaapkamer,geencafeïnemeerna20.00uur,geentelevisiekijkeninde slaapkamer.alsjeditweldoetwatisdanhetlaatstewaarjenaarkijkt?nahet journaal?watvoorgedachtesneemjijdanmeeinjeonderbewustalsjegaat slapen? 47. Ademhalen. Gaeensrustigzittenenleteensopjeademhalen.Eengoedeademhalinggeeft jeenergie.ademeensdiepintotaanjebuikenlaatrustigjeademweerlos. Herhaaldieminimaal3keerenjezaljealweerenergiekervoelen. 48. Hebnietzosneleenoordeel. Watjezietinanderemensen,isvaakwatjezietinjezelf.Alsjeanderevaak beoordeeltopdedingendiezedoenofnietdoendanzaljejezelfvaakover dezedingenbeoordelen.hetloslatenvanoordelenoveranderenkanook gevolgzijndatjejezelfnietzosnelzalveroordelen. 49. Vergelijkjezelfmetjezelf. Vergelijkjezelfnietmetanderenmaarmaakerdegewoontevanomjezelfmet jezelftevergelijken.ziehoeverjealbentgekomen,hoejejeontwikkeldhebt enhoeverjealbentgekomenrichtingjedoelen.

12 50. Laathetlosomdecontroletehebbenoverjeacties. Doewatjedenktdatgoedisenneemjeverantwoordelijkheid.Derest(hoede mensenreageren,hetmogelijkeresultaatetc.)datisnietvoormijomoverte besluitenomovernatedenkenofomcontroleuitteoefenen.laathetlos. 51. Eetgezond. Erisgenoeginformatieovergezondeten.Watstopjijallemaalinjemond? Veeltoegevoegdesuikerszoalskoek,snoep,witbroodetc.?Hierkrijgje tijdelijkenergievanmaardanhebjeweerbehoefteaanmeerenzoblijfjein eencirkelronddraaien.eetversegroeten,fruite.d. 52. Beweeg. Jehoorthetzovaakmaarbewegenisgezond.Kijkwatjijleukvindtomte doenenkiesnietietswatjeeigenlijknietzoziezittenmaarwatjedenktdat goedis.galekkerhalfuurwandelenopeendag.jemaaktjehoofdleeg,je krijgtmeerenergieenjekanweervolenergieverderwerkenaanjedoelen. 53. Schrijfjeideeënop. Vaakwordtjewakkermeteengoedideeofschieterineenseenideete binnen.jebentdanweerdrukbezigenvergeethetidee.schrijfjeideeënop. Zorgervoordatereennotitieblokjeopjenachtkastjeligteninjetasofnaast jecomputer.jeideeënkanjeweergebruikenalsjedaarruimtevoorhebt. 54. Vermijdstress. Doealleswatjekanomstresstevoorkomen.Gezondestressisnodigomje doeltebereiken.voeljedathetjeallemaalteveelgaatwordenzegdan: STOP tegenjezelf.bekijkdesituatieenverandervanrichtingalsdatnodigis. 55. Leertedelegeren.

13 Jekannietalleszelfdoen.Benjeslechtinboekhoudenofvindtjehetvreselijk omtedoen.besteedthetdanuit.misschienkanjedienstenruilenmet iemand.watjougemakkelijkafgaatenjeleukvindtomtedoenkanjedan aanbieden.hetuitbestedenheeftalvoordeeldatjejevolledigopjedoelen kanrichten. 56. Maakeencollage. Eengoedemanieromnaarjedoeltoetewerkenisomhetdaadwerkelijkte zien.wiljegraageentotaalnieuwewoonkamer,plakdanplaatjesvande meubelsdiejegraagzouwillenhebben.wilje20kiloafvallen,plakeenfoto vanjezelfopeneenfotovaniemandmetongeveerhetzelfdefiguur,alleen hoejijergraagwiluitzien. 57. Justdoit! Ishetjedroom.Gaervoor!Hetmaaktnietuitwatiemandzegtofdoetmaar gaachterjedroomaan.gewoondoen.ikvindditeenonwijsmooiesloganvan Nike: Justdoit!. 58. Willentegenmoeten. Wanneerjesucceswiltbereiken,doehetomdatjehetwiltennietomdatje moet.wanneerjeietswiltdanvoeljepassieengajeactieondernemen. Wanneerjeietsmoetvanjezelfdanvoeljepijn,stressengefrustreerd. 59. Waardeeranderemensen. Waardeeranderemensen,jelevenenallesomjeheen.Leerzoveelals mogelijkvandemensenomjeheen.draaijenietvanmensenafalleenmaar omdatjenieteensbentmethunmening.intijdvanmoeilijkhedenkunnen juistdezemensenjehelpen. 60. Geloofinjezelf.

14 Geloofdatjehetkan.Jevertrouweniswatjegaathelpenalserzich moeilijkhedenvoordoen. 61. Zorgvoorbalansinjeleven. Hetvindenvanbalansisnietalleenvoorjezelfmaarookvoordemenseninje omgeving.balansisooktijdnemenvoorjezelf,voorjevriendenenvoorje familie.genietvandekleinedingeninhetleven. 62. Geniet! Vergeetniettegenieten.Genietvanjeleven,vandemensenomjeheenen vandeuitdagingeninjeleven.ditzalookeengedeeltemoetenzijnwat voorkomtinjeplan.ditwordtvaakvergeten. 63. Werkjeergernissenweg. Hebjijeenkapotkoelkastlampjeofeenschilderijwatnogopgehangenmoet worden.maakhiereenlijstvanenwerkelkeweekééndingvanjelijstaf. Jewerkthiermeejeergerniswegenscheeltjeeenbergenergie. 64. Ruimop. Kijkeensomjeheenwathebjijallemaalvoorspullenwatjenietgebruikt. Ruimdezeopdaardoorzorgjeervoordatjeweerruimtekrijgtvoorandere dingen.neemookjekledingkastonderhanden.watjelangeralseenjaarniet hebtaangehadkanikdezakvanmax. 65. Maakdingenaf. Hoevaakbenjijaanietsbegonnenmaarhebjehetnietafgemaakt?Zorgdat jeafmaaktwaarjeaanbegint.hiermeebouwjeookjezelfvertrouwenop. 66. ZegNEE. HebjemoeitemetNEEzeggen.VaakmoetjeNeezeggenomJAtekunnen zeggentegenietsbeters. VaakzegjeJAterwijlheteigenlijknietligtindelijn

15 naarjedoeltoe.alsjedanaljahebtgezegddanhebjeookmindertijdinje agendaensteldaterdanietskomtwatjeechtgraagzouwillen? 67. Doehetdirect. Schietjeietstebinnenwatjezalmoetendoenofwatjenietmagvergeten. Wachthiernietmeemaardoehetdirect.Geheiddatjehetgaatvergeten.Sta meteenopendoewatjemoetdoen. 68. Zegprecieswatjebedoelt. Verwachtnietvaneenanderdathij/zijbegrijptwatjewilt.Zekunnengeen gedachtenlezen.wiljijietsvoorelkaarkrijgenofvindtjeeenopmerkingniet kunnen.zegprecieswatjebedoelt,dankandaargeenonduidelijkheidmeer overbestaan. 69. Stopmetroddelen. Roddelenisjezelfomhoogprateneneenandernaarbeneden.Dathebjetoch helemaalnietnodig?stopermee.alsergepraatwordtovereenpersoondie ernietbijis,zeggewoon: sorry,maardaarhebikhetlievernietoveralsde persooninkwestieernietbijis.ditmaaktjeheelkrachtig. 70. Nietsheefteenbetekenisbehalvedebetekenisdiejijeraangeeft. Oftewel: Bedoeljesoms..?.Alsereenopmerkingwordtgemaaktenje weetnietprecieshoedezebedoeldis,vraagerdannaar.gageeneigen betekenisverzinnen.ofteweldoegeenaannames. 71. Houjeaanjebeloftes Wanneerjejenietaanjebelofteshoudtverliesjebijandereaanrespect, geloofwaardigheidenvertrouwen.alsjeeenpaarkeernietjebeloftesbent nagekomengaanmensenjewantrouwen. 72. BeginNU!

16 Wiljegraageenpaarkiloafvallen?Wachtdanniettotmaandagmaarbegin NU!Stelzakennietuit.Ditkostjealleenmaarenergie.Kommeteeninactie. 73. Watgeweestis,isgeweest. JeleeftNUennietinhetverleden.Hetheeftgeenzinomachteromtekijken enanderedeschuldtegevenwaterisgebeurd.vergeefallemensendiejein hetverledenpijnhebbengedaanengaverder. 74. Zetdetelevisieuit. Televisiekijkenvreetenergie.Hebjeooit,nadatjedetelevisiehebtuitgezet, zoheerlijknugaikeenseengoedboeklezen.televisiekijkenwerktook verslavend.probeeralleennaarbewustgekozenprogramma stekijken. Scheeltheelwattijddiejeweerkanbestedenaanhetbereikenvanjedoelen. 75. Houdeenavondvrijvoorjezelf. Planeenavondindeweekvrijvoorjezelf.Doedezeavondeenswaarjijzinin hebt.ditistijdvoorjezelfwaaropjealleenkuntzijn,kuntspelenenof ontspannen.alsjegeenvastetijdneemtvoorjezelfdanwordtdezevol gepland. 76. Stuurkaarten,mailofattenties. Eendoeltreffendemanierommensenaantetrekkenisomzetebedanken voorwatzevoorjedoen.maakhiereenvastegewoontevan.hethoeven geenlappentekstteworden.eénoftweeregelsmeteenwelgemeend complimentisalgenoegenjegeeftdezemenseneengeweldigcadeau. 77. Beloofmindermaardoemeer. Hebjeeeneigenbedrijfofgewoonprivé,beloofmindermaardoemeer. Verkoopjijproducten,doeerdaneenextraproductbij.Geeftaltijdnetiets meer.mensenzullenjedaaromnietsnelvergeten. 78. Zetjetelefooneensuit.

17 Hetistegenwoordigeenhypeomalleenmaarbereikbaartezijn.Komjedan toeaandedingendiejijzouwillendoen?zetjetelefoonuitofzorgvooreen telefoonuurtje.ditzorgtooknogeensvooreenstukminderstress. 79. Jekanalleenjezelfveranderen. Probeermensennietteveranderen.Datgaatjenietlukkeneniseengrote energieverspiller.jekanalleenjezelfmaarveranderen. 80. Investeerinjezelf. Watisjegrootstegoed?Datbenjij.Investeerinjezelf.Jehebttrainingen ontwikkelingnodigomopjebesttezijn.reserveerongeveer5%vanje inkomenvoorstudieen/oftrainingen. 81. Breekmetslechtegewoontes. Hetkostmoeiteomslechtgewoontesaftelerenmaarjekanhetveranderen. Slechtegewoonteskunnenjeindewegstaannaarsuccesen/ofgeluk.Watzijn jouslechtegewoontes? 82. Weesvriendelijk. Vriendelijkemensenbereikenmeer.Alkookjevanbinnen,zorgdatervande buitenkantnietsistezien.weesaltijdvriendelijkengeefjekrachtenenergie nietweg.houdetoonvanjestemoppervlakkig. 83. Jeonderbewuste. Jeonderbewustegedachtenzijnheelkrachtig.Maakhiergebruikvan.Voordat jegaatslapen,steljezelfeenaantalvragenenstajegeesttoeommetde antwoordentekomen.neemdanookdetijdomnaarjezelfteluisteren.alsde antwoordenkomen,moetjezewel(h)erkennen. 84. Gasfeerproeven.

18 Alsjedoelisomchef koktewordenineenviersterrenrestaurant,gadan eenskijkenofjeindienstkankomenalsafwasserofietsdergelijks.jekan kijkenhoeheteraantoegaatenofjejezelfeenjuistedoelhebtgesteld. 85. Wordteenleider. Leereengoedeleiderofmentortezijnomanderemensenvooruittehelpen naarhetbereikenvanhundoel.genietervanomeenverschiltemakenvoor iemandanders. 86. Weesnietstandaard. Wiljijeenijssalonopenen,doedanniethetzelfdealsdestandaardijssalons. Gakijkenwaarjeeenuitzonderingkanzijn.Ishetnormaalom30verschillende soortenijstehebben,zorgerdanvoordatjijer31hebt.bedenkmanierenom origineeltezijn. 87. Doeresearch. Researchdoennaarwatjijgraagwiltdoenofhebbenisnatuurlijkgoedmaar laatjenietweerhouden.adidasisookgrootgeworden,terwijlnikeal bestond.duslaatjenietweerhoudenvanjeplannen. 88. Leeroplossingentebedenken. Focusnietophetprobleemmaaropoplossingen.Trainjezelfomtekijkennaar meermogelijkheden.denkhierbijookeensaandegekstedingen.brainstorm eroverenschrijfallesop.wieweetwatjenogeenskangebruiken. 89. Ikkomeropterug. Neemniettesnelbeslissingen.Inmijntrainingenleerikaltijdmensen standaardtezeggen: ikkomerbijjeopterug.vaakneemjetesneleen beslissingterwijljeerhelemaalnietoverhebtnagedacht.maakhiervaneen gewoonteenjezalziendatjeveelmeerdingendoetdiejeookechtwiltdoen. 90. Praatervoor.

19 Praatmetmensenoverjedoelenweerhierenthousiastover.Jehebthetal vertelddusjezaleerderachterjedoelaangaanenmensenzullenernaargaan vragen.eenkleinbeetjedrukzettenopjezelfkangeenkwaad. 91. Maakechtcontact. Ikvraagaltijdaandemensen: watvoorkleurogenheeftdegenemetwieje nethebtgesproken?.vaakwetenzeditniet.kijkiemandechtaanalsje praat.letopdekleurvandeogen.zorgerwelvoordatjenietgaatstaren. 92. Schrijvenisblijven. Gajenaeenseminaroflezing,zorgervoordatjenotitiesmaakt.Hierdoorblijft allesveellanger hangen enjekannatuurlijknogeensheteenenander nalezen. 93. Steljezelfvoor. Komjeeenruimtebinnenenjekenterniemand.Loopgewoonopiemandaf ensteljevoor.geeftenminsteiedereeneenhand.ditmaaktjezoveel krachtiger.helemaalalsjemeteeneenvraagsteltaandegene.mensen vertellengraagoverzichzelf. 94. Maakeenochtendritueel. Maakeenritueelzodrajeopstaat.Watjedoetindeochtendisvaakbepalend voorderestvandedag.komjemet jeverkeerdebeenuitbed danzalje daarderestvandedaglastvanhebben.eengoedestartleidttoteengoede dag. 95. Steljezelfeenvraag. Vraagjezelfeenaf: watzoujedoenalsalsjewistdatjenietkonfalen?.zal jedanhetzelfdedoenalsnuofzaljehettochandersdoen.steljezelfeens vakerdezevraag. 96. Pakjetasalvastvoordevolgendeochtend.

20 Legjeklerenklaarenpakalvastjetasvoordevolgendeochtend.Ditgeeftin deochtendgeenstressenjedekansiseenstukkleinerdatjewatvergeet. Ookgajerelaxedjedagbeginnen. 97. Gadoorjeangstheen. Voeljeangstendoehettoch.Vraagjezelfaf: Watishetergstewatzou kunnengebeuren? Hetismakkelijkertebedenken waterallemaalmiszou kunnengaan maardemeestezorgenkomennietuit. 98. Denknietteveel Teveelnadenkeniszondevanjetijd.Wanneerisdebestetijdomietste beginnen?nu.stopmetdenkenengadoenwatjegraagwiltdoen. 99. Zoekuitwatjouwgelukkigmaakt. Maakeenseenlijstvandingenwatjegelukkigmaaktendoedaarzoveel mogelijkvan.ditgeeftjeenergie Zorgervoordatelkedagtelt. Wehebbennietalletijdvandewereld.Richtjeopvandaagenwatje vandaagwiltdoen JustBeYou. Benjezelf!Uitjezelf,hebvertrouweninjezelf,ganietbuitenjezelfomkijken naardepersoonwaaropjezouwillenlijken. Hoeeetjeeenolifant? Inkleinestukjes.Kijknietnaarwatjeallemaaltegelijkmoetdoenofbereiken maarhakhetinkleinestukjes.focusjeophetmakenvandatkleinegedeelte

21 engadanverdernaarhetvolgendepunt.voorjehetweet,hebjedehelftal gedaan.

Concentratie + doorzetten = studieresultaat

Concentratie + doorzetten = studieresultaat Concentratie + doorzetten = studieresultaat Concentratie is vaak afgeleid zijn maar het vermogen hebben om heel snel terug naar de prioriteit te gaan. Focus en afleiding liggen vlakbij elkaar, de kunst

Nadere informatie

Zelfscore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FOCUS. www.wimrombaut.be

Zelfscore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FOCUS. www.wimrombaut.be www.wimrombaut.be 1 Zelfscore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FOCUS www.wimrombaut.be 2 PACE MAKER P PERFORMANT A AUTHENTIEK C CONSTRUCTIEF E ENTHOUSIAST 3 Focus Scherp stellen Inzoomen Vasthouden Discipline www.wimrombaut.be

Nadere informatie

Voor diegene die niemand nodig heeft om af te kicken

Voor diegene die niemand nodig heeft om af te kicken Voor diegene die niemand nodig heeft om af te kicken Afkicken doe je zo Voor degene die niemand nodig heeft om af te kicken Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door: ISBN/EAN: 978-90-77217-25-2 Titel:

Nadere informatie

Logeion Jaarcongres 2014 Keynote door Edith Bos en Corine van Impelen

Logeion Jaarcongres 2014 Keynote door Edith Bos en Corine van Impelen Dit weekend 34 geworden 15 jaar topsporter 4 Olympische Spelen 3 medailles 32 dagen 16 kilo lichter Edith Bos Wat daarna? Expeditie Robinson Sportmanagement afgerond Gewonnen Met 15 andere mensen niks

Nadere informatie

33 Gelukswegwijzers www.gelukiseenkeuze.nl Mariska van der Werf. Coaching, therapie en cursussen

33 Gelukswegwijzers www.gelukiseenkeuze.nl Mariska van der Werf. Coaching, therapie en cursussen Coaching, therapie en cursussen Dit is versie 1 van het Geluksboek, een e-book met 33 gelukswegwijzers voor een gelukkiger leven. Kreeg je dit Geluksboek per mail doorgestuurd van iemand? Ga dan naar en

Nadere informatie

10 Tips. over Leiderschap voor startende Managers. 2014 zwaartekracht academie

10 Tips. over Leiderschap voor startende Managers. 2014 zwaartekracht academie 10 Tips over Leiderschap voor startende Managers 1. 1 Accepteer het feit dat jij nog steeds veel moet leren. Je hebt de afgelopen jaren keihard gewerkt om dit te bereiken. Op jouw vakgebied heb je de nodige

Nadere informatie

Boekje met opdrachten

Boekje met opdrachten Boekje met opdrachten Welkom bij de Bibliotheekservice Fryslân. Vandaag gaan we eens kijken hoe we zelf kleine computerprogramma s kunnen maken. Het zelf maken van computerprogramma s heet programmeren.

Nadere informatie

Slow management. auteur: Aart Pijl MCM MA

Slow management. auteur: Aart Pijl MCM MA auteur: Aart Pijl MCM MA Slow Food, de tegenbeweging van Fast Food, gaat niet over traag of langzaam, maar over verantwoordelijkheid nemen en kwalitatief hoogwaardig voedsel. Lees over fast management

Nadere informatie

Cursusspel. GGNet Communicatie

Cursusspel. GGNet Communicatie Cursusspel Bij GGNet worden verschillende dingen (activiteiten) gedaan om mensen te helpen. Bepaalde therapieën (zo word het wel genoemd om je ergens mee te leren omgaan) of cursussen. Denk aan muziektherapie,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inleiding Hoe werkt dit boek? Stap 1. Waar droom je over? Oefeningen Wat is jouw droom? Alles kan! Jouw droomleven.

INHOUDSOPGAVE. Inleiding Hoe werkt dit boek? Stap 1. Waar droom je over? Oefeningen Wat is jouw droom? Alles kan! Jouw droomleven. INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoe werkt dit boek? 5 7 Stap 1 Waar droom je over? Oefeningen Wat is jouw droom? Alles kan! Jouw droomleven 9 11 12 13 Stap 2 Energie Oefeningen Waar krijg jij energie van? Dit

Nadere informatie

Inhoud. Blok I Toen. Blok III Straks. Blok II Nu

Inhoud. Blok I Toen. Blok III Straks. Blok II Nu Inhoud Blok I Toen 1 Op weg naar 8 2 Een nieuwe tijd 17 3 Goed nieuws 23 4 Jezus kijkt anders 31 5 Jezus dient 39 6 Jezus geeft onverdiende liefde 44 Blok III Straks 15 Zuchten 100 16 Een blik in de hemel

Nadere informatie

Lekker in je vel in 7 stappen. Life Balance

Lekker in je vel in 7 stappen. Life Balance Lekker in je vel in 7 stappen Welkom bij deze E-cursus Dank je wel voor het aanschaffen van deze E-cursus. Ik ga jou helpen zodat jij weer lekker in je vel komt te zitten. Wat ik zelf heb ervaren en waar

Nadere informatie

TEKENEN MET PIVOT. Twee lessen om animatie s te maken met. het Pivot tekenprogramma

TEKENEN MET PIVOT. Twee lessen om animatie s te maken met. het Pivot tekenprogramma TEKENEN MET PIVOT Twee lessen om animatie s te maken met het Pivot tekenprogramma Animatie s met Pivot- Docent Doel De leerlingen laten kennis maken met het maken van een animatie en de gratis software

Nadere informatie

WERKBOEK DROMEN DURVEN DOEN. Het managen van de lastigste persoon op aarde: jezelf

WERKBOEK DROMEN DURVEN DOEN. Het managen van de lastigste persoon op aarde: jezelf WERKBOEK bij de nieuwe editie van DROMEN DURVEN DOEN Het managen van de lastigste persoon op aarde: jezelf dr. Ben Tiggelaar DROMEN DURVEN DOEN WERKBOEK BEN TIGGELAAR 1 OVER GEDRAG EN VERANDERING HOOFDSTUK

Nadere informatie

Sport en mbo. MBO Raad 8 juni 2012

Sport en mbo. MBO Raad 8 juni 2012 Sport en mbo MBO Raad 8 juni 2012 Probleemstelling Jongeren bewegen te weinig en zijn daarnaast ook moeilijk in beweging te krijgen Doelstelling Hoe kan je het sportaanbod (beter) laten aansluiten bij

Nadere informatie

Jaargang 14/ 15 Nr. 10 30 januari 2015

Jaargang 14/ 15 Nr. 10 30 januari 2015 Belangrijke data 6 februari Rapport mee gr. 3 t/m 8 9 februari Cultuureducatie gr.5 & 6 13 februari Schaatsen gr.3 t/m 8 Volgende nieuwsbrief 17 t/m 19 februari Oudergesprekken gr. 3 t/m 8 Groep 8: alleen

Nadere informatie

GRIP OP PRIKKELBAARHEID

GRIP OP PRIKKELBAARHEID WEES WELKOM OM TE GLUREN BIJ GRIP OP PRIKKELBAARHEID Een multidisciplinair programma voor mensen met Hersenletsel Niels Farenhorst: Psycholoog Wouter Oonk: Psychomotorisch therapeut VIDEO Doel Het leren

Nadere informatie

FINANCIEEL MANAGEMENT IN JOUW HORECABEDRIJF. Waar je geld vandaan komt, en waar het naartoe gaat. En vooral ook: waarom!

FINANCIEEL MANAGEMENT IN JOUW HORECABEDRIJF. Waar je geld vandaan komt, en waar het naartoe gaat. En vooral ook: waarom! FINANCIEEL MANAGEMENT IN JOUW HORECABEDRIJF Waar je geld vandaan komt, en waar het naartoe gaat. En vooral ook: waarom! 1 Voor u ligt een boekje over financieel management in de horeca, onderdeel van het

Nadere informatie

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. j Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde

Nadere informatie

4.2013. Management en Consulting platform voor organisatieprofessionals. vrouwen geven zich bloot www.managementenconsulting.nl

4.2013. Management en Consulting platform voor organisatieprofessionals. vrouwen geven zich bloot www.managementenconsulting.nl 4.2013 Management en Consulting platform voor organisatieprofessionals vrouwen geven zich bloot www.managementenconsulting.nl Redactioneel attentie! In het najaar van 2012 gooide Illya Soffer (die van

Nadere informatie

( Wat? ) Deze opdracht kan je helpen om je goede voornemens in praktijk te brengen.

( Wat? ) Deze opdracht kan je helpen om je goede voornemens in praktijk te brengen. Veranderen? Dat kan! ( Wat? ) Deze opdracht kan je helpen om je goede voornemens in praktijk te brengen. ( Waarom? ) Datgene doen wat je jezelf hebt voorgenomen, is dikwijls niet makkelijk om ook effectief

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Winkelbediende. Maak een mooie etalage met deze verzorgingsproducten. Lees deze tekst en zoek de moeilijke woorden op in een woordenboek.

Winkelbediende. Maak een mooie etalage met deze verzorgingsproducten. Lees deze tekst en zoek de moeilijke woorden op in een woordenboek. Winkelbediende Om een bloeiende zaak te hebben is het heel belangrijk van een aantrekkelijke etalage te maken. In deze spoedcursus geven we je enkele tips mee en dan kan jij aan de slag. Maak een mooie

Nadere informatie

Adviezen om hoofdpijn bij kinderen te voorkomen of verminderen

Adviezen om hoofdpijn bij kinderen te voorkomen of verminderen Adviezen om hoofdpijn bij kinderen te voorkomen of verminderen In deze folder geven wij een aantal adviezen om hoofdpijnklachten te voorkomen en/of te verminderen. Omdat medicijnen niet altijd een oplossing

Nadere informatie

Eerste hulp bij planning

Eerste hulp bij planning Eerste hulp bij planning Druk, druk, druk, iedereen heeft het druk. Je hebt school, werk, sport, verjaardagen, hobby s, afspraken met vrienden en ga zo maar door. Het is iedereen wel eens overkomen dat

Nadere informatie

LOOPCLINIC 5 kilometer

LOOPCLINIC 5 kilometer LOOPCLINIC 5 kilometer 1 Informatie loopclinic Oranjerun 2015 wegens succesvolle ervaringen vorig jaar!!!!!!! Doel van de loopclinic: Het uitlopen van 5 km van de Oranjerun op Koningsdag 26 april 2015.

Nadere informatie

Het is al weer even geleden dat er een nieuwsbrief is uitgekomen. Dat betekent niet dat er niets te melden valt.

Het is al weer even geleden dat er een nieuwsbrief is uitgekomen. Dat betekent niet dat er niets te melden valt. Het is al weer even geleden dat er een nieuwsbrief is uitgekomen. Dat betekent niet dat er niets te melden valt. Vakantieweek In oktober 2013 is de groep bewoners van de boerderij een weekje op vakantie

Nadere informatie

Help, mijn puber doet raar! Positief omgaan met je puber die in de knoop zit. 1. realistische verwachtingen 2. puber 'in zijn vel'

Help, mijn puber doet raar! Positief omgaan met je puber die in de knoop zit. 1. realistische verwachtingen 2. puber 'in zijn vel' 1. realistische verwachtingen 2. puber 'in zijn vel' Help, mijn puber doet raar! Positief omgaan met je puber die in de knoop zit. 3. opvoedingsstrategieën 4. slapen Is dit mijn kind? Verandert je kind

Nadere informatie