1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR"

Transcriptie

1 Bijlage 1. Rekeningenstelsel Bijlage 1. REKENINGENSTELSEL 1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal ( ) 11 Uitgiftepremies Uitgiftepremies 12 Herwaarderingsmeerwaarden Herwaarderingsmeerwaarden op immateriële vaste activa Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa Herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa Herwaarderingsmeerwaarden op voorraden Terugneming van waardeverminderingen op geldbeleggingen 13 Reserves Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Onbeschikbare reserve voor eigen aandelen Andere onbeschikbare reserves Belastingvrije reserves Beschikbare reserves 14 Overgedragen winst (of Overgedragen verlies ( ) ) Overgedragen winst Overgedragen verlies ( ) 15 Kapitaalsubsidies Kapitaalsubsidies 16 Voorzieningen en uitgestelde belastingen Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen Voorzieningen voor belastingen Voorzieningen voor grote herstellings- en onderhoudswerken Voorzieningen voor overige risico s en kosten 168 Uitgestelde belastingen Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op immateriële vaste activa Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op materiële vaste activa Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op effecten die zijn uitgegeven door de Belgische openbare sector 1688 Buitenlandse uitgestelde belastingen Intersentia 345

2 Bijlagen 17 Schulden op meer dan één jaar 170 Achtergestelde leningen Achtergestelde leningen: converteerbaar Achtergestelde leningen: niet converteerbaar 171 Niet-achtergestelde obligatieleningen Niet-achtergestelde obligatieleningen: converteerbaar Niet-achtergestelde obligatieleningen: niet converteerbaar Leasingschulden en soortgelijke 173 Kredietinstellingen Kredietinstellingen: schulden op rekening Kredietinstellingen: promessen Kredietinstellingen: acceptkredieten Overige leningen 175 Handelsschulden Handelsschulden: leveranciers Handelsschulden: te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Borgtochten ontvangen in contanten Overige schulden 19 Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief 2 OPRICHTINGSKOSTEN, VASTE ACTIVA EN VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 20 Oprichtingskosten Kosten van oprichting en kapitaalverhoging Kosten bij uitgifte van leningen Overige oprichtingskosten Herstructureringskosten 21 Immateriële vaste activa Kosten van onderzoek en ontwikkeling Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten Goodwill Vooruitbetalingen 22 Terreinen en gebouwen Terreinen Geboekte waardeverminderingen op terreinen ( ) Gebouwen Geboekte afschrijvingen op gebouwen ( ) Bebouwde terreinen Geboekte waardeverminderingen op bebouwde terreinen ( ) 346 Intersentia

3 Bijlage 1. Rekeningenstelsel Overige zakelijke rechten op onroerende goederen 23 Installaties, machines en uitrusting Installaties, machines en uitrusting Geboekte afschrijvingen op installaties, machines en uitrusting ( ) 24 Meubilair en rollend materieel Meubilair Geboekte afschrijvingen op meubilair ( ) Rollend materieel Geboekte afschrijvingen op rollend materieel ( ) 25 Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht Leasing: terreinen en gebouwen Leasing: installaties, machines en uitrusting Leasing: meubilair en rollend materieel 26 Andere materiële vaste activa Andere materiële vaste activa Geboekte afschrijvingen op andere materiële vaste activa ( ) 27 Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen 28 Financiële vaste activa 280 Deelnemingen in verbonden ondernemingen Deelnemingen in verbonden ondernemingen: aanschaffingswaarde Deelnemingen in verbonden ondernemingen: nog te storten bedragen ( ) Deelnemingen in verbonden ondernemingen: geboekte meerwaarden Deelnemingen in verbonden ondernemingen: geboekte waardeverminderingen ( ) 281 Vorderingen op verbonden ondernemingen Vorderingen op verbonden ondernemingen: vorderingen op rekening Vorderingen op verbonden ondernemingen: te innen wissels Vorderingen op verbonden ondernemingen: vastrentende effecten Vorderingen op verbonden ondernemingen: dubieuze debiteuren Vorderingen op verbonden ondernemingen: geboekte waardeverminderingen ( ) 282 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: aanschaffings waarde Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: nog te storten bedragen ( ) Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: geboekte meerwaarden Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: geboekte waardeverminderingen ( ) Intersentia 347

4 Bijlagen 283 Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: vorderingen op rekening Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: te innen wissels Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: vastrentende effecten Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: dubieuze debiteuren Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: geboekte waardeverminderingen ( ) 284 Andere aandelen Andere aandelen: aanschaffingswaarde Andere aandelen: nog te storten bedragen ( ) Andere aandelen: geboekte meerwaarden Andere aandelen: geboekte waardeverminderingen ( ) 285 Overige vorderingen Overige vorderingen: vorderingen op rekening Overige vorderingen: te innen wissels Overige vorderingen: vastrentende effecten Overige vorderingen: dubieuze debiteuren Overige vorderingen: geboekte waardeverminderingen ( ) Borgtochten betaald in contanten 29 Vorderingen op meer dan één jaar 290 Handelsvorderingen Handelsvorderingen: handelsdebiteuren Handelsvorderingen: te innen wissels Handelsvorderingen: vooruitbetalingen Handelsvorderingen: dubieuze debiteuren Handelsvorderingen: geboekte waardeverminderingen ( ) 291 Overige vorderingen Overige vorderingen: vorderingen op rekening Overige vorderingen: te innen wissels Overige vorderingen: dubieuze debiteuren Overige vorderingen: geboekte waardeverminderingen ( ) 3 VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING 30 Grondstoffen Grondstoffen: aanschaffingswaarde Grondstoffen: geboekte waardeverminderingen ( ) 348 Intersentia

5 Bijlage 1. Rekeningenstelsel 31 Hulpstoffen Hulpstoffen: aanschaffingswaarde Hulpstoffen: geboekte waardeverminderingen ( ) 32 Goederen in bewerking Goederen in bewerking: aanschaffingswaarde Goederen in bewerking: geboekte waardeverminderingen ( ) 33 Gereed product Gereed product: aanschaffingswaarde Gereed product: geboekte waardeverminderingen ( ) 34 Handelsgoederen Handelsgoederen: aanschaffingswaarde Handelsgoederen: geboekte waardeverminderingen ( ) 35 Onroerende goederen bestemd voor verkoop Onroerende goederen bestemd voor verkoop: aanschaffingswaarde Onroerende goederen bestemd voor verkoop: geboekte waardeverminderingen ( ) 36 Vooruitbetalingen op voorraadinkopen Vooruitbetalingen op voorraadinkopen: vooruitbetalingen Vooruitbetalingen op voorraadinkopen: geboekte waardeverminderingen ( ) 37 Bestellingen in uitvoering Bestellingen in uitvoering: aanschaffingswaarde Bestellingen in uitvoering: toegerekende winst Bestellingen in uitvoering: geboekte waardeverminderingen ( ) 4 VORDERINGEN EN SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR 40 Handelsvorderingen Handelsdebiteuren Te innen wissels Te innen wissels ter cliëntenverdiscontering Te innen wissels leveranciersverdisconteerd Te innen opbrengsten Te ontvangen creditnota's Vooruitbetalingen Dubieuze debiteuren Handelsvorderingen: geboekte waardeverminderingen ( ) Handelsvorderingen: geregulariseerde btw Intersentia 349

6 Bijlagen 41 Overige vorderingen Opgevraagd, niet-gestort kapitaal Terug te vorderen btw Vordering op de btw-administratie 412 Terug te vorderen belastingen en voorheffingen Belgische winstbelastingen Andere Belgische belastingen Buitenlandse belastingen Te innen opbrengsten Diverse vorderingen Diverse vorderingen op exploitant Voorschotten op bezoldiging personeel Overige vorderingen: dubieuze debiteuren Borgtochten betaald in contanten Overige vorderingen: geboekte waardeverminderingen ( ) 42 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 420 Binnen het jaar vervallende achtergestelde leningen Binnen het jaar vervallende achtergestelde leningen: converteerbaar Binnen het jaar vervallende achtergestelde leningen: niet converteerbaar 421 Binnen het jaar vervallende niet-achtergestelde obligatieleningen Binnen het jaar vervallende niet-achtergestelde obligatieleningen: converteerbaar Binnen het jaar vervallende niet-achtergestelde obligatieleningen: niet converteerbaar Binnen het jaar vervallende leasingschulden en soortgelijke 423 Binnen het jaar vervallende kredietinstellingen Binnen het jaar vervallende schulden op rekeningen Binnen het jaar vervallende promessen Binnen het jaar vervallende acceptkredieten Binnen het jaar vervallende overige leningen 425 Binnen het jaar vervallende handelsschulden Binnen het jaar vervallende handelsschulden: leveranciers Binnen het jaar vervallende handelsschulden: te betalen wissels 4260 Binnen het jaar vervallende ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Binnen het jaar vervallende handelsschulden borgtochten ontvangen in contanten Binnen het jaar vervallende handelsschulden overige schulden 43 Financiële schulden Kredietinstellingen leningen op rekeningen met vaste termijn Kredietinstellingen promessen Kredietinstellingen acceptkredieten Kredietinstellingen cliëntendisconto Kredietinstellingen leveranciersdisconto Kredietinstellingen schulden in rekening-courant Overige leningen 350 Intersentia

7 Bijlage 1. Rekeningenstelsel 44 Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Te ontvangen facturen Op te maken creditnota s 45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 450 Geraamd bedrag der belastingschulden Belgische winstbelastingen Andere Belgische belastingen en taksen Buitenlandse belastingen en taksen Te betalen btw Schuld aan btw-administratie 452 Te betalen belastingen en taksen Belgische winstbelastingen Andere Belgische belastingen en taksen Buitenlandse belastingen en taksen Ingehouden bedrijfsvoorheffing Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Bezoldigingen Bezoldigingen bedienden Bezoldigingen arbeiders Vakantiegeld Vakantiegeld bedienden Vakantiegeld arbeiders Andere sociale schulden Te betalen sociaal secretariaat 46 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 47 Schulden uit de bestemming van het resultaat Dividenden en tantièmes over vorige boekjaren Dividenden over het boekjaar Tantièmes over het boekjaar Andere rechthebbenden 48 Diverse schulden Vervallen obligaties en coupons Borgtochten ontvangen in contanten Andere diverse schulden Intersentia 351

8 Bijlagen 49 Overlopende rekeningen en wachtrekeningen Over te dragen kosten Verkregen opbrengsten Toe te rekenen kosten Over te dragen opbrengsten 496 Negatieve omrekeningsverschillen 497 Positieve omrekeningsverschillen Wachtrekeningen 5 GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN 50 Eigen aandelen 51 Aandelen Aandelen: aanschaffingswaarde Aandelen: niet-opgevraagde bedragen ( ) Aandelen: geboekte waardeverminderingen ( ) 52 Vastrentende effecten Vastrentende effecten: aanschaffingswaarde Vastrentende effecten: geboekte waardeverminderingen ( ) 53 Termijndeposito s Termijndeposito s op meer dan één jaar Termijndeposito s op meer dan één maand en op ten hoogste één jaar Termijndeposito s op ten hoogste één maand Termijndeposito s geboekte waardeverminderingen ( ) 54 Te incasseren vervallen waarden Te incasseren vervallen waarden 55 Kredietinstellingen Kredietinstellingen: rekening-courant Uitgegeven kredietkaarten Ontvangen kredietkaarten Kredietinstellingen: geboekte waardeverminderingen ( ) 56 Postcheque en girodienst Postcheque en girodienst: rekening-courant Postcheque en girodienst: uitgeschreven cheques ( ) 352 Intersentia

9 Bijlage 1. Rekeningenstelsel 57 Kassen Kassen contanten Kassen oplaadkaart Kassen zegels 58 Interne overboekingen Interne overboekingen 6 KOSTEN 60 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen van grondstoffen Aankopen van hulpstoffen Aankopen van diensten, werk en studies Algemene onderaannemingen Aankopen van handelsgoederen Commerciële kortingen op aankopen handelsgoederen ( ) Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop Ontvangen kortingen, ristorno s en rabatten ( ) 609 Voorraadwijzigingen Voorraadwijzigingen van grondstoffen Voorraadwijzigingen van hulpstoffen Voorraadwijzigingen van handelsgoederen Voorraadwijzigingen van gekochte onroerende goederen bestemd voor verkoop 61 Diensten en diverse goederen Huur en huurlasten Huur en huurlasten: terreinen Huur en huurlasten: gebouwen Huur en huurlasten: installaties, machines en uitrusting Huur en huurlasten: meubilair Huur en huurlasten: rollend materieel (personenwagens en dergelijke) Huur en huurlasten: rollend materieel (andere) 611 Onderhoud en herstellingen Onderhoud en herstellingen: terreinen Onderhoud en herstellingen: gebouwen Onderhoud en herstellingen: installaties, machines en uitrusting Onderhoud en herstellingen: meubilair Onderhoud en herstellingen: rollend materieel (personenwagens en dergelijke) Onderhoud en herstellingen: rollend materieel (andere) 612 Leveringen aan de onderneming Energie Intersentia 353

10 Bijlagen Water Gas Elektriciteit Stookolie Stoom Onderhoudsproducten Boeken, tijdschriften en documentatie Drukwerken en kantoorbehoeften 613 Vergoedingen aan derden Beheerskosten sociaal secretariaat Commissielonen op verkopen Commissielonen op aankopen Erelonen Boekhouders Fiscalisten Bedrijfsrevisoren Architecten Deskundigen Dienstverlenende instanties Ondersteuning software Factoring Studiebureaus Verzekeringen Brandverzekering Verzekering tegen diefstal Verzekering voertuigen (personenwagens en soortgelijke) Verzekering voertuigen (andere) Verzekering beroepsrisico s Verzekering op vervoer van goederen Kredietverzekering 614 Vervoer en aanverwante kosten Vervoer van verkochte goederen en aanverwante kosten Zeevervoer Vervoer op binnenwateren Spoorvervoer Baanvervoer Luchtvervoer Andere vervoerskosten Vervoer binnen de onderneming Prestaties van hijstuigen en dergelijke Verplaatsingskosten Verplaatsingskosten brandstof en financiering Verplaatsingskosten andere kosten 354 Intersentia

11 Bijlage 1. Rekeningenstelsel 615 Representatiekosten Onthaalkosten Publiciteit en advertenties Affiches, folders, catalogen, monsters, advertenties, films Deelname aan beurzen en tentoonstellingen, zendingen Geschenken en bloemen Bijdragen, giften, liberaliteiten 616 Communicatie Post Telefoon Fax, gsm en internet Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van de onderneming Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst 62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen Bezoldigingen bestuurders of zaakvoerders Bezoldigingen directiepersoneel Bezoldigingen bedienden Vakantiegeld bedienden Bezoldigingen arbeiders Vakantiegeld arbeiders Bezoldigingen andere personeelsleden Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen Andere personeelskosten 624 Ouderdoms- en overlevingspensioenen Ouderdoms- en overlevingspensioenen bestuurders of zaakvoerders onder dienstcontract Ouderdoms- en overlevingspensioenen personeel 63 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico s en kosten 630 Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa: toevoeging Afschrijvingen op oprichtingskosten Afschrijvingen op immateriële vaste activa Afschrijvingen op materiële vaste activa Waardeverminderingen op immateriële vaste activa Waardeverminderingen op materiële vaste activa 631 Waardeverminderingen op voorraden Waardeverminderingen op voorraden: toevoeging Waardeverminderingen op voorraden: terugneming ( ) Intersentia 355

12 Bijlagen 632 Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering: toevoeging Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering: terugneming ( ) 633 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op meer dan één jaar Waardeverminderingen op handelsvorderingen op meer dan één jaar: toevoeging Waardeverminderingen op handelsvorderingen op meer dan één jaar: terugneming ( ) 634 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op ten hoogste één jaar Waardeverminderingen op handelsvorderingen op ten hoogste één jaar: toevoeging Waardeverminderingen op handelsvorderingen op ten hoogste één jaar: terugneming ( ) 635 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen: toevoeging Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen: besteding en terugneming ( ) 636 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken: toevoeging Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken: besteding en terugneming ( ) 637 Voorzieningen voor andere risico s en kosten Voorzieningen voor andere risico s en kosten: toevoeging Voorzieningen voor andere risico s en kosten: besteding en terugneming ( ) 64 Andere bedrijfskosten Bedrijfsbelastingen Minderwaarden op de courante realisatie van vaste activa Minderwaarden op de realisatie van handelsvorderingen Diverse bedrijfskosten Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ( ) 65 Financiële kosten 650 Kosten van schulden Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio Andere kosten van schulden Geactiveerde intercalaire interesten ( ) 651 Waardeverminderingen op vlottende activa Waardeverminderingen op vlottende activa: toevoeging Waardeverminderingen op vlottende activa: terugneming ( ) Minderwaarden op de realisatie van vlottende activa Discontokosten op vorderingen Wisselresultaten Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta 656 Voorzieningen met financieel karakter Voorzieningen met financieel karakter: toevoeging 356 Intersentia

13 Bijlage 1. Rekeningenstelsel Voorzieningen met financieel karakter: bestedingen en terugnemingen ( ) Betalingskortingen aan klanten Diverse financiële kosten 66 Uitzonderlijke kosten 660 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen (toevoeging) Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële vaste activa Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële vaste activa Waardeverminderingen op financiële vaste activa (toevoeging) 662 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico s en kosten Voorzieningen voor uitzonderlijke risico s en kosten: toevoegingen Voorzieningen voor uitzonderlijke risico s en kosten: bestedingen ( ) Minderwaarden op de realisatie van vaste activa Andere uitzonderlijke kosten Uitzonderlijke kosten als herstructureringskosten opgenomen onder de activa ( ) 67 Belastingen op het resultaat 670 Belgische belastingen op het resultaat van het boekjaar Belgische belastingen op het resultaat van het boekjaar: verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen Belgische belastingen op het resultaat van het boekjaar: geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen ( ) Belgische belastingen op het resultaat van het boekjaar: geraamde belastingen 671 Belgische belastingen op het resultaat van vorige boekjaren Belgische belastingen op het resultaat van vorige boekjaren: verschuldigde of gestorte belastingsupplementen Belgische belastingen op het resultaat van vorige boekjaren: geraamde belastingsupplementen Belgische belastingen op het resultaat van vorige boekjaren: gevormde fiscale voorzieningen Buitenlandse belastingen op het resultaat van het boekjaar Buitenlandse belastingen op het resultaat van vorige boekjaren 68 Overboeking naar de uitgestelde belastingen en naar de belasting vrije reserves Overboeking naar de uitgestelde belastingen Overboeking naar de belastingvrije reserves 69 Resultaatverwerking Overgedragen verlies van het vorige boekjaar Toevoeging aan het kapitaal en aan de uitgiftepremie 692 Toevoeging aan de reserves Toevoeging aan de wettelijke reserve Toevoeging aan de overige reserves Over te dragen winst Intersentia 357

14 Bijlagen Vergoeding van het kapitaal Bestuurders of zaakvoerders Andere rechthebbenden 7 OPBRENGSTEN 70 Omzet Verkopen en dienstprestaties Commerciële kortingen op verkopen ( ) Verkopen vaste activa Toegekende kortingen, ristorno s en rabatten ( ) 71 Wijzigingen in de voorraden en in de bestellingen in uitvoering Voorraadwijzigingen goederen in bewerking Voorraadwijzigingen gereed product Voorraadwijzigingen onroerende goederen bestemd voor verkoop 717 Voorraadwijzigingen bestellingen in uitvoering Voorraadwijzigingen bestellingen in uitvoering: aanschaffingswaarde Voorraadwijzigingen bestellingen in uitvoering: toegerekende winst 72 Geproduceerde vaste activa Geproduceerde vaste activa 74 Andere bedrijfsopbrengsten Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen Meerwaarden op de courante realisatie van materiële vaste activa Meerwaarden op de realisatie van handelsvorderingen Diverse bedrijfsopbrengsten Teruggevorderde kosten 75 Financiële opbrengsten Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit vlottende activa Meerwaarden op de realisatie van vlottende activa Kapitaal- en interestsubsidies Wisselresultaten Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta Diverse financiële opbrengsten Betalingskortingen bij leveranciers 76 Uitzonderlijke opbrengsten 760 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële vaste activa 358 Intersentia

15 Bijlage 1. Rekeningenstelsel Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële vaste activa Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico s en kosten Meerwaarden op de realisatie van vaste activa Andere uitzonderlijke opbrengsten 77 Regularisering van belastingen en terugneming van fiscale voorzieningen 771 Regularisering van Belgische belastingen op het resultaat Regularisering van verschuldigde of betaalde belastingen Regularisering van geraamde belastingen Terugneming van fiscale voorzieningen Buitenlandse belastingen op het resultaat 78 Onttrekking aan de belastingvrije reserves en de uitgestelde belastingen Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen Onttrekkingen aan de belastingvrije reserves 79 Resultaatverwerking Overgedragen winst van het vorige boekjaar Onttrekking aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies Onttrekking aan de reserves Over te dragen verlies Tussenkomst van vennoten (of van de eigenaar) in het verlies 0 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 00 Zekerheden door derden gesteld voor rekening van de onderneming 00 Crediteuren van de onderneming, houders van door derden gestelde zekerheden 01 Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de onderneming 01 Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden 010 Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop 011 Crediteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop 0110 Door de ondernemingen geëndosseerde, overgedragen wissels 0111 Andere verplichtingen uit wissels in omloop 012 Debiteuren wegens andere persoonlijke zekerheden 013 Crediteuren wegens andere persoonlijke zekerheden 02 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa 020 Crediteuren van de onderneming, houders van zakelijke zekerheden 021 Zakelijke zekerheden gesteld voor eigen rekening 022 Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden 023 Zakelijke zekerheden gesteld voor rekening van derden Intersentia 359

16 Bijlagen 03 Ontvangen zekerheden 030 Statutaire bewaargevingen 031 Statutaire bewaargevers 032 Ontvangen zekerheden 033 Zekerheidsstellers 04 Goederen en waarden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de onderneming 040 Derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de onderneming van goederen en waarden 041 Goederen en waarden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de onderneming 05 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa 050 Verplichtingen tot aankoop 051 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop 052 Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop 053 Verplichtingen tot verkoop 06 Termijnovereenkomsten 060 Op termijn gekochte goederen te ontvangen 061 Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen 062 Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen 063 Op termijn verkochte goederen te leveren 064 Op termijn gekochte deviezen te ontvangen 065 Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen 066 Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen 067 Op termijn verkochte deviezen te leveren 07 Goederen en waarden van derden gehouden door de onderneming 070 Gebruiksrechten op lange termijn 0700 Terreinen en gebouwen 0701 Installaties, machines en uitrusting 0702 Meubilair en rollend materieel 071 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen 072 Goederen en waarden door derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven 073 Committenten en deponenten van goederen en waarden 074 Goederen en waarden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden 075 Crediteuren wegens goederen en waarden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden 09 Diverse rechten en verplichtingen 360 Intersentia

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 2016 Uitgeverij De Boeck, Belpairestraat 20, 2600 Berchem HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

Bijlage Rekeningenstelsel

Bijlage Rekeningenstelsel Bijlage Rekeningenstelsel Analytisch boekhouden en kostencalculatie. Twaalfde herziene editie W. Bruggeman, E. De Lembre, P. Everaert, W. Georges, R. Paemeleire en E. Van Geyt 2011 Intersentia Antwerpen

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE 60261 VLAAMSE OVERHEID Welzijn, Volksgezondheid en Gezin [C 2006/36767] 15 MAART 2006. Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Alle in het K.B. vermelde rekeningnummers en benamingen zijn in het vet afgedrukt

Alle in het K.B. vermelde rekeningnummers en benamingen zijn in het vet afgedrukt Deloitte Fiduciaire Kortrijksesteenweg 1146 9051 Gent Belgium Tel. + 32 9 393 75 85 Fax + 32 9 393 75 80 www.deloitte-fiduciaire.be Vereenvoudigd Rekeningenstelsel Uitwerking op basis van het KB van 12

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Met het Koninklijk Besluit van 12-09-1983 werd de Minimumindeling van een Algemeen Rekeningstelsel voor ondernemingen bepaald.

Met het Koninklijk Besluit van 12-09-1983 werd de Minimumindeling van een Algemeen Rekeningstelsel voor ondernemingen bepaald. Deel 4 A: Officiëel Minimum Algemeen Rekeningenstelsel volgens Koninklijke Besluiten (beperkt tot 1 t/m 7) Met het Koninklijk Besluit van 12-09-1983 werd de Minimumindeling van een Algemeen Rekeningstelsel

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

Rubriek Jaarrekening BBC. Ondernemingen AB*

Rubriek Jaarrekening BBC. Ondernemingen AB* 1 NETTOACTIEF EN SCHULDEN OP LANGE TERMIN 1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN AAR 10 Overig nettoactief 10 Kapitaal 100 Overig nettoactief 100 Geplaatst

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap

Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap Datum 28/07/2006 De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek

BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek 1 Nettoactief en schulden op lange termijn 1 Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10/5 Nettoactief 10/5 Eigen vermogen 10 Overig nettoactief 10 Kapitaal

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Vereenvoudigd Rekeningenstelsel

Vereenvoudigd Rekeningenstelsel Vereenvoudigd Rekeningenstelsel Uitwerking op basis van het KB van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel Deloitte Fiduciaire Alle in het K.B. vermelde

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0,

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0, resultatenrekening naam Timelab jaar 2017 type actieplan dossiernummer 0 Gekleurde cellen bevatten formules: gelieve deze niet aan te passen! De laatste kolom wordt door de administratie ingevuld. aanvaarde

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj.

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj. 001 C.D.F. vzw Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj. 2015 Vorig boekj. ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 6 422,87 10 688,98 I Oprichtingskosten 20 II Immateriële Vaste Activa 21 0,00 10 453,00

Nadere informatie

Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/5.14 (01/01/1998-31/12/1998)

Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/5.14 (01/01/1998-31/12/1998) OPENINGSJOURNAAL Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 OPENINGSJOURNAAL Blz. 1 Overdracht 0.00 0.00 1 01/01/1998 G 604000 Aankopen van handelsgoederen 5 670 000.00 G 220000 Terreinen en gebouwen 4 000

Nadere informatie

JAARREKENING VICOMA BVBA. Boekhoudkantoor COENEGRACHTS cvoa Tongersesteenweg Guigoven Kortessem

JAARREKENING VICOMA BVBA. Boekhoudkantoor COENEGRACHTS cvoa Tongersesteenweg Guigoven Kortessem Boekhoudkantoor COENEGRACHTS cvoa Burgerlijke vennootschap met handelsvorm Erkende Boekhouder-Fiscalist onder nummer 70076537 VICOMA BVBA JAARREKENING 02.06.2010 31.12.2011 Tongersesteenweg 45 3723 Guigoven

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN Rekeningenstelsel B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN REKENINGENSTELSEL (*) NOVEMBER 2009 B.I.B.F. Legrandlaan 45 1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 Fax: 02/626.03.90 E mail:

Nadere informatie

Balans en Jaarrekening. Seizoen

Balans en Jaarrekening. Seizoen Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/6 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 80.404,03-4.789,41 75.614,62

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Jaarrekening in euro (VOL 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VOL 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198 A.Oprichtingskosten 20 219 508

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206 A.Oprichtingskosten 20 173 381

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207 A.Oprichtingskosten 20 229 663

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581 A.Oprichtingskosten 20 251

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222 A.Oprichtingskosten 20 5.132

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 14/01/2015 BE 0446.578.496 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15013.00581 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Lounge Concept Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

Interne Balans Ope > Afs 2012

Interne Balans Ope > Afs 2012 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.151,84 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) C. Meubilair en rollend materieel 22/27 2.041,84 24 2.041,84 240100 240109 INFORMATICAMATERIEEL 3.336,00 AFSCHRIJVINGEN INFORMATICAMATERIEEL

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Financieel verslag. NEWB Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Financieel verslag. NEWB Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Financieel verslag 2015 NEWB Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 1210 Sint-Joost-ten-Node BE 0836.324.003 Boekhoudkantoor Q-bus cvba Grote Steenweg 110 2600 Berchem BE 0475.875.347

Nadere informatie

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 6381 TITEL III. Algemene bepalingen Art. 16. De agenda van de zittingen wordt bepaald door de voorzitter in overleg met de secretaris. Art. 17. De voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter, de secretaris

Nadere informatie

OEFENING Het divers journaal inclusief de boeking van de resultaatverdeling

OEFENING Het divers journaal inclusief de boeking van de resultaatverdeling OEFENING 5.18 Hierna volgt de oplossing van oefening 5.18 p. 452. Achtereenvolgens zijn in dit rapport opgenomen: 1. Het openingsjournaal (dat is de loutere inboeking van de voorlopige proef- en saldibalans

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

NEERLEGGINGSFORMULIER: Volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

NEERLEGGINGSFORMULIER: Volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale NEERLEGGINGSFORMULIER: Volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Versie 2016 Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/09/2015 BE 0862.652.672 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15640.00354 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Codex Finance Naamloze vennootschap Adres: Bogaardenstraat Nr: 5 Bus:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0447.210.481 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15004.00069 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Van De Staey Middelenvennootschap in vereffening (in vereffening) Besloten

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) VOL 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) SOMA NV 0444.541.102 Lange Nieuwstraat 21-23, bus 8, 2000 Antwerpen, België Functie : Zaakvoerder Mandaat

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0423.189.620 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14378.00570 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Verzekeringskantoor Snyders Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Beauvent cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Sint-Bertinusstraat Nr: 39 Bus: Postnummer: 8630 Gemeente: Veurne Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

BOEKHOUDPLAN VLAAMSE SPORTFEDERATIES (geldig vanaf boekjaar 2013)

BOEKHOUDPLAN VLAAMSE SPORTFEDERATIES (geldig vanaf boekjaar 2013) Opmerkingen bij het boekhoudplan Vlaamse sportfederaties (vanaf boekjaar 2013) Cursief afgedrukte balans- en opbrengstenrekeningen zijn enkel van toepassing op de betrokken unisportfederaties die hiervoor

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 13/08/2015 BE 0860.484.327 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15421.00531 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: HEYDEVELD Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) VOL 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) EB MANAGEMENT BVBA 0479.516.233 Huiskens 11, 2370 Arendonk, België Functie : Zaakvoerder Mandaat : 26/05/2011-29/08/2014

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/09/2014 BE 0831.847.551 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14587.00362 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Krentzen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Elizabetlaan

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 09/09/2011 BE 0478.049.157 32 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 11542.00493 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Ecodis (in vereffening) Naamloze vennootschap Adres: Brechtsebaan Nr:

Nadere informatie