Evaluatieverslag. pilot onderwijs. 'Praktische managementvaardigheden voor aios'

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatieverslag. pilot onderwijs. 'Praktische managementvaardigheden voor aios'"

Transcriptie

1 Evaluatieverslag pilot onderwijs 'Praktische managementvaardigheden voor aios' H.B.M. van de Wiel (1) december 2012 P.L.P. Brand (2) A.S.P.M. Breed (3) J. C. Wouda (1) (1) Wenckebach Instituut, UMCG (2) Afd. Kindergeneeskunde, Isala Klinieken, Zwolle (3) Academische Huisartsenpraktijk, UMCG

2 Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Onderwijsopzet Deelnemers Onderwijsaanbod 5 3. Evaluatie van het pilot onderwijs Uitvoering Deelname Evaluatie na de bijeenkomst Evaluatie na vier maanden 8 4. Conclusies 9 5. Literatuur 10 Bijlage 1: Evaluatie na de bijeenkomst 11 Bijlage 2: Evaluatie na vier maanden 13 Bijlage 3: Bloemlezing van leerpunten/tegeltjeswijsheden en hun belemmeringen 15 2

3 Samenvatting Dit verslag beschrijft de evaluatie van pilot onderwijs over managementvaardigheden voor aios. Aios hebben veel te maken met tijdsdruk en dat belemmert hen ook enigszins in hun functioneren. Om in te spelen op de behoefte van aios aan onderwijs over tijd- en werkmanagement is het pilot onderwijs voor aios in de noordoostelijk opleidingsregio (OOR) opgezet. Het onderwijs had tot doel om de aios enkele praktische vaardigheden voor tijd- en werkmanagement te bieden en bestond uit een bijeenkomst van ongeveer 3 uur. Aan het pilot onderwijs hebben 19 aios in de Isala Kliniek (twee groepen) en 11 aios in het UMCG (één groep) meegedaan. In het onderwijs in de Isala Kliniek is gewerkt volgens het 'Masterclass' principe. Dit principe houdt in dat de aios aan de hand van enkele presentaties door deskundigen voor zichzelf richtlijnen en tips formuleren over tijd- en werkmanagement in de klinische praktijk. In het UMCG onderwijs is gekozen voor een meer 'traditionele' workshop aanpak met interactieve presentaties en opdrachten. Het pilot onderwijs is geëvalueerd direct na de bijeenkomsten en ongeveer vier maanden na de bijeenkomsten. Uit de evaluaties direct na de bijeenkomsten bleek dat het werken volgens het masterclass principe leidde tot een hogere waardering voor het onderwijs dan de meer traditionele workshop aanpak. Na vier maanden was de waardering voor beide vormen van onderwijs echter vrijwel gelijk. Op de lange(re) termijn wordt onderwijs volgens het masterclass principe dus niet hoger gewaardeerd dan meer traditioneel workshop onderwijs. De deelnemers aan het masterclass onderwijs schreven aan het einde van de bijeenkomst hun leerpunten op. Het onderwijs in het UMCG resulteerde in een aantal 'tegeltjeswijsheden' voor de praktijk. De deelnemers aan het masterclass onderwijs konden na vier maanden iets meer leer/werkpunten formuleren. Het lijkt er dus op dat het onderwijs volgens het masterclass principe het geleerde iets beter doet beklijven. De leerpunten en tegeltjeswijsheden worden in de praktijk beperkt toegepast. De hectiek van het dagelijks werk belemmert de deelnemers om met de verworven inzichten te oefenen en ze te integreren in hun gedragsrepertoire. Sommige deelnemers gaven dan ook aan dat ze behoefte hebben aan een regelmatige 'opfrisser'. Een website waarop alle informatie en de zelf gemaakte presentaties staan, is onvoldoende als steuntje in de rug. Zo'n website wordt nauwelijks bekeken. 3

4 1. Inleiding Sinds 2005 kennen de Nederlandse vervolgopleidingen tot één van de medisch specialismen een competentiegericht curriculum. Het CanMEDS model ligt hieraan ten grondslag met als centraal competentiegebied het vakspecifieke medisch handelen, ondersteund door zes vakoverstijgende competentiegebieden. Organisatie is één van de vakoverstijgende competenties en betreft het functioneren als manager in het kader van de individuele patiëntenzorg, de praktijkorganisatie en het werken binnen het gezondheidszorgsysteem [Bleker, 2004]. Aan het competentiegebied 'Organisatie' wordt in de vervolgopleidingen tot nu toe relatief weinig aandacht besteed. Aios ervaren ook een tekort aan kennis en kunde op een aantal essentiële managementgebieden. Onderwijs in managementvaardigheden moet daarom een verplicht onderdeel zijn van de specialistenopleiding [Berkenbosch, 2011]. Als aanzet hiertoe is een samenwerkingsverband opgezet tussen het Wenckebach Instituut van het UMCG en de Isala Klinieken te Zwolle om onderwijs over praktische managementvaardigheden voor aios in de noordoostelijk opleidingsregio (OOR) te ontwikkelen, organiseren, uitvoeren en evalueren. De OOR heeft subsidie toegekend om dit project mogelijk te maken. De projectgroep bestaat uit: - Prof. dr. H.B.M. van de Wiel, Wenckebach Instituut, UMCG - Prof. dr. P.L.P. Brand, Kindergeneeskunde, Isala Klinieken, Zwolle - Dr. A.S.P.M. Breed, Academische Huisartsenpraktijk, UMCG De projectgroep heeft een programma van 3 uur ontwikkeld over praktische managementvaardigheden voor aios. In paragraaf 2 van dit verslag wordt beschreven hoe het onderwijs is opgezet en als pilot voor drie groepen van arts-assistenten is uitgevoerd. Paragraaf 3 doet verslag van de evaluatie van dit pilot onderwijs. Paragraaf 4 bevat de conclusies en aanbevelingen. 2. Onderwijsopzet 2.1 Deelnemers Het onderwijs staat open voor alle aios die in opleiding zijn binnen de regio Noord-Oost (OOR). In februari 2012 hebben alle arts-assistenten van de Isala Klinieken per het verzoek gekregen om een vragenlijst op een internetsite te beantwoorden over hun wensen voor onderwijs in managementvaardigheden. 55 arts-assistenten hebben de vragenlijst beantwoord. 52 van de respondenten bleek geïnteresseerd in deelname aan het onderwijs. Tabel 1 geeft een overzicht van de thema's die men behandeld zou willen zien. : * Tabel 1: Gewenste thema's Aantal Perc. Samenwerken 25 21% Conflict hanteren 23 19% Omgaan met agressie 7 6% Vergaderen 19 16% Tijd- en werkmanagement 43 36% Andere thema's 4 3% Totaal 121 * 100% Aangezien men meer dan één thema kon noemen is het totaal aantal genoemde thema's groter dan 4

5 het aantal belangstellenden (N = 52). Tabel 1 laat zien dat tijd- en werkmanagement het vaakst als thema werd genoemd. Dit thema is dan ook gekozen als onderwerp voor het pilot onderwijs. 2.2 Onderwijsaanbod De onderwijsbijeenkomst duurt drie uur. Het doel van het onderwijs is dat de arts-assistenten praktische vaardigheden opdoen om efficiënter te kunnen werken en minder last te ervaren van tijdsdruk (versterken van self-efficacy). De thema's die aan bod komen zijn: - "uitstel en afstel" gedrag - factoren die bepalend zijn voor motivatie en uitstelgedrag - plannen van een drukke dag De belangrijkste werkvorm is het "Masterclass" principe [Wiel, 2009]. Dit principe houdt in dat door middel van gerichte opdrachten de 'state of the arts' kennis, gepresenteerd door een expert, wordt vertaald naar de eigen werksituatie. In het eerste gedeelte van de bijeenkomst verzorgt één van de docenten korte presentaties over de bovengenoemde thema's. Voorafgaande aan en/of in aansluiting op iedere presentatie zijn er individuele opdrachten, zoals het inventariseren van knelpunten rond tijdsmanagement en het invullen van een vragenlijst over uitstelgedrag. Daarnaast zijn er groepsdiscussies waarin de resultaten van de inventarisaties worden besproken. De masterclass opdracht beslaat het tweede deel van de bijeenkomst en houdt in dat de deelnemers in subgroepen een Powerpoint presentatie maken van de belangrijkste dingen die ze inmiddels hebben geleerd om uitstelgedrag tegen te gaan. Deze presentaties worden achteraf op een internetsite gezet zodat de deelnemers hun verworven inzichten, maar ook die van de andere deelnemers, kunnen terugzien. 3. Evaluatie van het pilot onderwijs De evaluatie heeft zich gericht op de volgende aspecten [Wiel, 2008]: - de uitvoering; - de deelname aan het onderwijs; - oordeel van de deelnemers over het onderwijs; - nut van het onderwijs voor de dagelijkse praktijk. Aan het einde van de onderwijsdag hebben de deelnemers een evaluatielijst beantwoord. In de evaluatielijst werd een oordeel gevraagd over de diverse aspecten van het onderwijs. Deze beoordeling was telkens op een 10-puntsschaal (rapportcijfer). Bijlage 1 bevat de evaluatielijst. Ongeveer vier maanden na het onderwijs hebben de deelnemers per het verzoek gekregen om een vragenlijst te beantwoorden in hoeverre ze de aanwijzingen en tips over tijdmanagement gebruiken in de klinische praktijk. Bijlage 2 bevat deze vragenlijst. Gezien de beperkte opzet van het onderwijs en van de evaluatie was een verdergaand onderzoek naar veranderingen in kennis en gedrag van de deelnemers ten gevolge van het onderwijs niet mogelijk. 3.1 Uitvoering De opzet was om één onderwijsbijeenkomst voor arts-assistenten van de Isala Kliniek en één bijeenkomst voor arts-assistenten van het UMC Groningen te organiseren. Gezien de grote belangstelling binnen de Isala Kliniek zijn er in Zwolle echter twee bijeenkomsten op een woensdagavond ( en ) georganiseerd. De bijeenkomst voor de UMCG assistenten was op een zaterdagochtend ( ). De drie bijeenkomsten zijn verzorgd door de leden van de 5

6 projectgroep. In de Isala Kliniek zijn twee van hen in de beide bijeenkomsten als inhoudelijk expert en als procesbegeleidend docent opgetreden. De bijeenkomst in het UMCG is door één docent verzorgd. In de Isala Kliniek is gewerkt volgens het bovenbeschreven Masterclass principe. De Powerpoint presentaties die zijn gemaakt door de subgroepen, zijn op de internetsite gezet. De bijeenkomst in het UMCG had een meer 'traditioneel' workshop karakter waarbij de docent een interactieve presentatie heeft verzorgd en de deelnemers vervolgens in subgroepen hebben gewerkt aan een opdracht om 'tegeltjeswijsheden' te bedenken over time management. 3.2 Deelname Tabel 2: Kenmerken van de deelnemers Isala, Zwolle UMCG Aantal deelnemers Specialisme Snijdend 4 Niet snijdend 9 11 (KG) Ondersteunend 3 Overig 1 Geslacht man 6 1 vrouw Aantal jaren in Gemiddelde opleiding NB SEM (range) 0.51 (0-5) 0.51 (0-5) Aantal maanden klinisch werkzaam voor start opleiding Gemiddelde SEM (range) 4.50 (0-48) 2.99 (12-39) Aanvullend onderwijs ja 3 6 over management gehad? nee 14 5 NB Aan het Isala onderwijs namen ook 6 anios deel. Zij zijn bij deze vraag niet meegeteld. In totaal hebben 30 arts-assistenten aan het pilotonderwijs deelgenomen. Tabel 2 geeft een overzicht van enkele kenmerken van deze deelnemers. De groepen in de Isala Kliniek en de groep in het UMCG verschilden weinig van elkaar wat betreft hun klinische ervaring en het aantal jaren in opleiding (indien van toepassing). Het belangrijkste verschil betrof de samenstelling van de groepen. In de Isala Kliniek deden arts-assistenten mee van diverse specialismen, waaronder 6 assistenten-niet-inopleiding (anios), en betrof het een open inschrijving. In het UMCG deden alleen aios van de Kindergeneeskunde mee en was de onderwijsbijeenkomst een vervolg op eerder gevolgd onderwijs over Communicatie & Samenwerking. Voorafgaande aan iedere bijeenkomst is aan de deelnemers gevraagd in hoeverre ze in hun werk te maken hebben met tijdsdruk, welke factoren deze tijdsdruk bepalen, hoe ze deze tijdsdruk ervaren en hoe ze in het algemeen omgaan met de tijdsdruk. Tevens is hen gevraagd naar hun verwachtingen over het onderwijs. Tabel 3 geeft een overzicht van de antwoorden. 6

7 Tabel 3: Ervaringen met tijdsdruk 1. In hoeverre te maken met tijdsdruk (schaal 1-10) 2. Hoe belemmerend is de tijdsdruk (schaal 1-10) 3. Factoren die tijdsdruk bepalen (aantal genoemd) 4. Manieren om met tijdsdruk om te gaan (aantal genoemd) 5. Verwachtingen over het onderwijs (schaal 1-10) Gemiddelde (SEM) N = (0.20) 5.6 (0.29) 4.6 (0.27) 3.9 (0.27) 6.4 (0.20) De antwoorden laten zien dat de a(n)ios vrij veel te maken hebben met tijdsdruk (8.1) en in zekere mate worden belemmerd door tijdsdruk (5.6). Uit de antwoorden over de factoren die de tijdsdruk bepalen, komen vooral naar voren de hoge patiëntenlast, de vele niet direct aan patiëntenzorg gebonden taken en de onvoorspelbaarheid en daarmee ook onbeheersbaarheid van veel taken. Prioritering is verreweg de meest genoemde manier om deze werkdruk beheersbaar te houden. De verwachtingen over de het onderwijs bleken matig positief (6.4). 3.3 Evaluatie na de bijeenkomst Tabel 4 geeft het oordeel van de deelnemers over het onderwijs weer. Aangezien de werkvormen van het onderwijs in de Isala Kliniek en in het UMCG van elkaar verschilden, zijn de oordelen van de deelnemers van de twee locaties apart weergegeven. De significantie van het verschil in gemiddeld oordeel tussen de groepen van de Isala Kliniek en de groep van het UMCG zijn weergeven met * p <.05 en *** p <.001 Tabel 4: Oordeel na de bijeenkomst (schaal 1-10) Isala Kliniek Gemiddelde (SEM, N) UMCG Gemiddelde (SEM, N) 1. Doel bereikt 7.8 (0.20, 17) 5.6 (0.19, 10) *** 2. Oefening "Drukke dag plannen" 7.5 (0.15, 16) 6.8 (0.31, 8) * 3. Inventariseren en bespreken "Uitstelgedrag" 7.6 (0.12, 19) 6.2 (.41, 11) *** 4. Presentatie maken van leerpunten 7.7 (0.19, 19) niet gedaan 5. Inspanning de moeite waard? 8.1 (0.16, 18) 6.8 (0.23, 11) *** 6. Onderwijs aanraden aan collega 8.4 (0.20, 19) 6.7 (.30, 11) *** Uit tabel 4 blijkt dat het onderwijs in de Isala Kliniek op alle punten hoger werd gewaardeerd dan het onderwijs in het UMCG. Het werken volgens het masterclass principe in de Isala Kliniek werd dus 7

8 positiever gewaardeerd. Vergelijking van het oordeel in hoeverre de doelen van het onderwijs zijn bereikt met de verwachtingen die men hierover vooraf had, laat ook zien dat voor de deelnemers in de Isala Kliniek de doelen meer zijn bereikt dan men vooraf had verwacht (gem. oordeel = 7.8 v.s. gem. verwachting = 6.7, p =.001). Het oordeel van de deelnemers in het UMCG over het bereiken van de doelen was daarentegen gelijk aan hun verwachting (gem. oordeel = 5.6 v.s. gem. verwachting = 6.1, p =.195). Het grootste verschil tussen beide groepen blijkt evenwel uit de vraag of men dit onderwijs zou aanbevelen aan een collega. De a(n)ios van de Isala Kliniek zullen dit vrijwel zeker doen (gem. 8.4), terwijl de aios Kindergeneeskunde in het UMCG daar veel minder positief over zijn (gem. 6.7). De evaluatie bevatte ook enkele open vragen. De vraag over wat men had opgestoken van de bijeenkomst was voor de aios in de Isala Kliniek en de aios in het UMCG echter niet dezelfde. Aan de aios in de Isala Kliniek is gevraagd om maximaal drie leerpunten van de onderwijsbijeenkomst op te schrijven. De meest genoemde leerpunten waren: - maak je keuzes en bepaal zelf wat belangrijk en/of urgent is (Eisenhowerschema) - tijdmanagement kost tijd - pak uitstelgedrag aan: leer jezelf motiveren, visualiseer je doelen, let op afleiders Deze leerpunten weerspiegelen hetgeen in het onderwijs aan bod is gekomen. Aan de aios van het UMCG is gevraagd welke gedeelte van het onderwijs ze zich zullen blijven herinneren. Bij hen is vooral het maken van 'tegeltjeswijsheden' blijven hangen. Op de inhoud van deze tegeltjeswijsheden werd niet verder ingegaan in de antwoorden. Daarnaast is aan de aios gevraagd wat ze gemist hebben in het onderwijs en welke suggesties ze hebben om het onderwijs te verbeteren. Hieruit kwamen vooral naar voren: - te kort/te beknopt/te oppervlakkig c.q. graag meer (diepgang) - graag concreter/praktischer en meer toegesneden op de individuele situatie - (rollenspel)oefeningen in onderhandelen (over onmogelijke eisen) - maken van een concrete drukke dag planning - meer voorbereiding (huiswerk) zodat er efficiënter kan worden gewerkt - vervolgbijeenkomst om bruikbaarheid in de praktijk te bespreken - onderwijs niet op een vrije zaterdag inroosteren (UMCG) 3.4 Evaluatie na vier maanden Tabel 5: Oordeel na 4 maanden (schaal 1-10) Isala Kliniek Gemiddelde (SEM, N) UMCG Gemiddelde (SEM, N) 1. In hoeverre te maken met tijdsdruk 8.4 (0.31, 12) 8.0 (0.45, 6) 2. Hoe belemmerend is de tijdsdruk 6.3 (0.35, 12) 6.2 (0.75, 6) 3. Hoe leerzaam was de workshop 7.3 (0.35, 12) 6.8 (0.40, 6) 4. In hoeverre is je time-management veranderd 5. Aantal leerpunten/tegeltjeswijsheden die men zich kan herinneren 6.3 (0.22, 12) 6.2 (0.31, 6) 2.0 (0.27, 11) 1.3 (0.33, 6) 18 van de 30 (60%) deelnemers hebben de evaluatie na vier maanden beantwoord (zie bijlage 2). Het percentage respondenten van beide locaties was min of meer gelijk. Uit een vergelijking van de tabellen 3 en 5 blijkt dat het oordeel over de ervaren tijdsdruk (vraag 1) en 8

9 de mate waarin met de tijdsdruk belemmerend vindt (vraag 2), in de vier maanden na het onderwijs niet is veranderd. Tabel 5 laat tevens zien dat het oordeel op de langere termijn over (het effect van) het onderwijs voor beide locaties vrijwel identiek is. Na vier maanden is ook het oordeel over het onderwijs voor beide locaties vrijwel gelijk (7.3 vs 6.8). Uit een vergelijking van tabel 4 (vraag 5 en 6) en tabel 5 (vraag 3) blijkt dat het enthousiasme over het masterclass onderwijs in de Isala Kliniek in vier maanden is afgenomen (t = 2.98, p <.01), terwijl het oordeel over het UMCG onderwijs niet is veranderd. In de nameting is aan de deelnemers gevraagd welke leerpunten/tegeltjeswijsheden ze zich konden herinneren (zie bijlage 2). Vrijwel alle respondenten (17) konden zich nog tenminste één leerpunt herinneren, acht respondenten wisten er nog tenminste twee en vijf wisten er nog drie te noemen. De deelnemers van de Isala Kliniek konden zich iets meer leerpunten herinneren (gem. = 2.0) dan de deelnemers van het UMCG onderwijs zich tegeltjeswijsheden konden herinneren (gem = 1.3). Van ieder genoemd leerpunt werd tevens gevraagd om aan te geven in hoeverre dit punt in de praktijk wordt toegepast (1 = doe ik nooit iets mee...10 = gebruik ik altijd als 't kan). Het gemiddelde 'toepassingscijfer' was 7.4 (0.27, 30). Ook is gevraagd om aan te geven wat de toepassing van de leerpunten belemmert. Een bloemlezing van de genoemde leerpunten/tegeltjeswijsheden en hun belemmeringen staat in bijlage 3. Aan de deelnemers van de Isala Kliniek is tevens gevraagd of ze nog hadden gekeken naar de Powerpoint presentaties op de website (score: 1 = niet meer gezien en ook niet geïnteresseerd...5 = enkele malen bestudeerd). Drie deelnemers hadden de website bekeken. De overige deelnemers waren er nog niet aan toe gekomen (8) of waren niet geïnteresseerd (1). 4. Conclusies Aios hebben veel te maken met tijdsdruk en dat belemmert hen ook enigszins in hun functioneren. Om in te spelen op de behoefte van aios aan onderwijs over tijd- en werkmanagement is het pilot onderwijs dat in dit verslag wordt beschreven, opgezet. Het onderwijs had tot doel om de aios enkele praktische vaardigheden voor tijd- en werkmanagement te bieden en bestond uit een bijeenkomst van ongeveer 3 uur. Aan het pilot onderwijs hebben 19 aios in de Isala Kliniek (twee groepen) en 11 aios in het UMCG (één groep) meegedaan. In het onderwijs in de Isala Kliniek is gewerkt volgens het 'Masterclass' principe. In het UMCG onderwijs is gekozen voor een meer 'traditionele' workshop aanpak met interactieve presentaties en opdrachten. Het werken volgens het masterclass principe leidde in eerste instantie tot een hogere waardering voor het onderwijs dan de meer traditionele workshop aanpak. De twee bijeenkomsten in de Isala Kliniek leverden een groot aantal concrete leerpunten op; de bijeenkomst in het UMCG resulteerde in 'tegeltjeswijsheden'. Een aantal hiervan zijn duidelijk blijven hangen bij de aios. Na vier maanden konden de deelnemers aan het masterclass onderwijs zich iets meer leerpunten herinneren, maar was de waardering voor beide vormen van onderwijs vrijwel gelijk. Het lijkt er dus op dat door het masterclass principe het geleerde iets beter beklijft, maar dat op de lange(re) termijn de waardering voor dit onderwijs niet veel anders is dan de waardering voor meer traditioneel workshop onderwijs. De leerpunten en tegeltjeswijsheden worden in de praktijk beperkt toegepast. De deelnemers gaven aan dat ze ze in de hectiek van het dagelijkse werk gauw vergeten. Sommige deelnemers gaven ook aan dat ze behoefte hebben aan een regelmatige 'opfrisser'. Een website waarop alle informatie en de zelf gemaakte presentaties staan, is onvoldoende als steuntje in de rug. Zo'n website wordt nauwelijks bekeken. Uit de opmerkingen over de toepassing in de praktijk kan worden geconcludeerd dat de aios weinig speelruimte ervaren om in de praktijk met de timemanagement vaardigheden te oefenen en dat deze vaardigheden (mede) daardoor geen onderdeel worden van hun gedragsrepertoire. Ook voor 9

10 timemanagement vaardigheden geldt immers dat er in de praktijk een leerklimaat moet bestaan waarin 'deliberate practice' mogelijk is, zodat de transfer vanuit de onderwijssituatie naar de klinische praktijk tot stand kan komen [Wouda, 2013]. Voor het aanleren van de timemanagement vaardigheden is er bovendien sprake van een paradoxale situatie. De tijd die nodig is om met deze vaardigheden te kunnen oefenen, zal vooral moeten worden gecreëerd door goed tijdmanagement. Gezien de beperkte opzet van het onderwijs en van de evaluatie hebben we geen verdergaand onderzoek kunnen doen naar de mogelijkheden om in de praktijk de leervoorwaarden te scheppen die het gebruik van de timemanagement vaardigheden stimuleren. 5. Literatuur - Berkenbosch L, Busari JO. De managementcompetenties van Nederlandse arts-assistenten. Tijdschrift Medisch Onderwijs 2011;30: Bleker OP, Cate ThJ ten, Holdrinet RSG. De algemene competenties van de medisch specialist in de toekomst. Tijdschrift Medisch Onderwijs 2004;23 (1): Wiel HBM van de, Goris J. Innovation in medical postgraduate education: a pilot study. J Psychosom Obst Gynec 2009;30: Wiel HBM van de, Wouda JC. Evaluative studies in (medical) education. J Psychosom Obst Gynecol 2008;29: Wouda JC, Wiel HBM van de. Education in patient-physician communication: how to improve effectiveness? Pat Educ Couns 2013;90:

11 Bijlage 1: Evaluatie na de bijeenkomst 1. Het onderwijs had tot doel om u praktische vaardigheden te leren om efficiënter te kunnen werken en om minder last te hebben van tijdsdruk. In hoeverre is dit doel voor u gerealiseerd? Graag uw (rapport)cijfer (1 = volstrekt niet bereikt, 5 = wel wat bereikt, maar ook veel blijven liggen, 10 = volledig bereikt). 2. Geef s.v.p. uw waardering voor de diverse onderdelen van deze onderwijsbijeenkomst d.m.v. een (rapport)cijfer (1 = volstrekt nutteloos = absoluut onmisbaar) Onderdeel: 2.1 Oefening "Drukke dag plannen", bespreken van principes van time management 2.2 Invullen vragenlijsten Uitstelgedrag en type uitstellers; theorie "The procrastination equation" 2.3 Oefening: presentatie maken over time management en uitstelgedrag 3. Terugkijkend op deze onderwijsdag en alles wat u daarvoor moest doen, in hoeverre vond u de inspanning dan de moeite waard? Graag uw (rapport)cijfer: (1 = volstrekte tijdverspilling/heeft niets opgeleverd, 5 = wel resultaat, maar ook wel veel inspanning, 10 = optimaal resultaat, gezien de inspanning). 4a Isala Kliniek Wat is/zijn voor u de belangrijkste leerpunt(en) van deze workshop? Noem er maximaal 3 UMCG 4b Welk gedeelte of welke gebeurtenis van deze onderwijsdag zult u zich blijven herinneren? 5. In hoeverre zou u een collega aanraden om aan deze onderwijsdag deel te nemen? Graag uw (rapport)cijfer: (1 = absoluut afraden, 5 = niet bijzonder, maar ook niet vervelend, 10 = absolute aanrader) Zie Ommezijde 11

12 6. Hoe zou de effectiviteit van deze onderwijsdag kunnen worden vergroot? 7. Hoe zou de efficiëntie van deze onderwijsdag (= hetzelfde of nog meer bereiken met minder inspanning) kunnen worden vergroot? 8. Graag ook eventuele andere suggesties voor verbetering van deze manier onderwijsdag Bedankt voor uw medewerking! 12

13 Bijlage 2: Evaluatie na vier maanden Vier maanden geleden heb je deelgenomen aan een workshop over timemanagement voor aios. Wij willen graag weten in hoeverre deze workshop je inzichten en vaardigheden heeft opgeleverd die je kunt gebruiken of wellicht al hebt gebruikt. Daarom verzoeken we je om de onderstaande vragen te beantwoorden en de ingevulde vragenlijst via de terug te sturen. Alvast onze hartelijke dank voor je medewerking, Naam: De antwoorden die je geeft worden uiteraard anoniem verwerkt, maar we willen deze antwoorden graag vergelijken met de antwoorden die je hebt gegeven op de voormeting vragenlijst. Daarom het verzoek je naam te vermelden. 1. In hoeverre heb je in je werk te maken met tijdsdruk? Rapportcijfer: 1 = absoluut nooit = voortdurend mee te maken 2. Hoe belemmerend en/of demotiverend ervaar je de tijdsdruk in uw werk? Rapportcijfer: 1 = absoluut geen last van = ondraaglijk belemmerend/demotiverend 3. Hoe leerzaam vond je de workshop? Rapportcijfer: 1 = volstrekt niet leerzaam = absoluut onmisbaar voor mijn werk 3b (alleen Isala Kliniek) Heb je na de workshop nog gekeken naar de website waarop alle informatie staat over de workshop en de Powerpoint presentaties die jullie zelf hebben gemaakt? 1 = niet meer naar gekeken en ik ben ook niet geïnteresseerd, 2 = nog niet naar gekeken, maar dat ben ik wel van plan, 3 = oppervlakkig naar gekeken, 4 = grondig bestudeerd, 5 = enkele malen bestudeerd) 4. In hoeverre is je timemanagement veranderd sinds het volgen van de workshop? Rapportcijfer: 1 = desastreus verslechterd... 5 = min of meer hetzelfde gebleven = perfect geworden Ga naar de volgende bladzijde 13

14 5. In de evaluatie van de workshop heb je enkele leerpunten opgeschreven. a. Welke waren deze leerpunten? b. Zet s.v.p. achter elk van de leerpunten een rapportcijfer dat aangeeft in hoeverre je dit leerpunt ook daadwerkelijk toepast Rapportcijfer: 1 = doe ik nooit iets mee... 5 = pas ik soms wel, soms niet toe = gebruik ik altijd als het nuttig/nodig is Leerpunten Indien je geen 10 als rapportcijfer heeft gegeven voor één of meer van de leerpunten, wat weerhoud je dan van de toepassing van deze leerpunten? 14

15 Bijlage 3: Bloemlezing van leerpunten/tegeltjeswijsheden en hun belemmeringen - Beter prioriteiten stellen, wat moet nu en moet ik zelf doen (belangrijk/ urgent). - Leer nee te zeggen. - Ik wilde wel leren prioriteiten stellen. En dat lukt me nu beter na het schema wat is laten zien. - Ik delegeer meer. - Uitbesteden wat niet acuut en niet belangrijk is. - Nadenken over mijn tijd, planning maken. - Time management kost tijd. - To-do lijst indelen in 4 groepen, Eisenhower schema. - Er was iets met urgent/niet urgent en belangrijk/onbelangrijk, maar ik weet even niet meer hoe het rijmpje ging? - Lummelen moet. - Als je de lat te hoog legt, beland je in de hemel (of zoiets) - Een rotklus in de morgen, een dag zonder zorgen. - Hebben we vandaag al niets gedaan? - Je kiest zelf hoe je je tijd indeelt. - Moet ik dat nu doen? - Papierwerk is geduldig, verpleegkundigen zijn dat niet. - Voel je je slachtoffer, redder of?, dan overtrek je de boel Wat weerhoudt je om je leerpunten toe te passen - In de opleiding zijn veel dingen verplicht en heb je vaak weinig te kiezen in hoe je je dag indeelt en of je `s avonds wel of niet naar die verplichtingen gaat. - Tja, als ik altijd de prioriteit zet bij de belangrijke, urgente dingen, kom ik dus erg slecht aan het voorbereiden van minder urgente dingen toe. Het mapje DELLE in Outlook werkt wel fantastisch! - Niet altijd nodig om te doen. - Perfectionisme - Ik ben ze nog verder aan het inpassen in mijn dagelijks werk/privé leven - Ik vergeet ze soms: geen tijd om over planning na te denken? (ik weet het; slecht excuus) - Belangrijkste is dat ik minder schuldgevoel heb als ik lummel, wat mij weerhoudt is het idee dat ik toch productiever ben met minder lummelen (hoewel dat de vraag is). - Ik vind de stelling (over de lat hoog leggen) niet helemaal waar, want een beetje ambitie hebben helpt je ook je werk leuk te vinden en het beste er uit te halen. Dus de lat hoog leggen is niet per definitie een slecht idee (ook al is het soms spannend), maar TE hoog wel. Helaas is vaak pas achteraf vast te stellen of iets TE hoog was, of gewoon hoog. - Ik kan me helaas nog maar één tegeltjeswijsheid echt goed herinneren. Deze wijsheid is eigenlijk altijd nuttig, maar als ik terugkijk, lijkt het alsof ik 'vervallen' ben in m'n oude patroon en er niet dagelijks bewust bij stil sta. Met deze herinnering eraan ga ik het opnieuw proberen! - Belangrijkste bijdrage van de cursus was een verdere bewustwording van time management, wat onder andere heeft geresulteerd in enkele weken strikt bijhouden wat ik met mijn tijd doe, tot op de minuut! Dat heeft me doen realiseren hoe beperkt het aantal uur is dat ik werkelijk effectief werk. Dit heeft nog niet geleid tot enorme gedragsveranderingen, maar ik heb het idee dat de eerste stappen gezet zijn. Deze mail is waarschijnlijk ook bedoelt als zo'n nuttige herhaling, voor mij zou het nuttig zijn als de tegeltjeswijsheden nog een keer zouden worden rondgestuurd. 15

HANDLEIDING. Time-management met resultaat. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Time-management met resultaat. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Time-management met resultaat TFC TrainingsMedia Melrose Film Productions Ltd Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Making Time In Nederland en België uitgebracht

Nadere informatie

De cursus Communicatie en samenwerking

De cursus Communicatie en samenwerking De cursus communicatie en samenwerking voor arts-assistenten heelkunde J. Wouda, H.B.M. van de Wiel, R.P. Zwierstra, R.T. Ottow Samenvatting Sinds 1997 volgen alle derdejaars assistenten in opleiding tot

Nadere informatie

EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP'

EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' 17 februari 2010 Projectnummer: 09/510 Drs. D.A.G. (Dionne) Arts Drs. E.E.M. (Erica)

Nadere informatie

Leren van ondernemers in de module Management van leghennen in alternatieve systemen

Leren van ondernemers in de module Management van leghennen in alternatieve systemen Leren van ondernemers in de module Management van leghennen in alternatieve systemen Een case studie ter onderbouwing en verder ontwerp van Inspirerende Leeromgevingen voor ondernemers. Patricia Gielen

Nadere informatie

Job crafting in het speciaal onderwijs: een kwalitatieve analyse

Job crafting in het speciaal onderwijs: een kwalitatieve analyse Job crafting in het speciaal onderwijs: een kwalitatieve analyse Jessica van Wingerden, Daantje Derks, Arnold B. Bakker & Luc Dorenbosch * Deze bijdrage biedt inzicht in het ontwerp en in de kwalitatieve

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Monitor Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage

Monitor Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage Monitor Professionalisering Jeugdzorg Eindrapportage 1 2014 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid. Handleiding Workshop inzetbaarheid

De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid. Handleiding Workshop inzetbaarheid Handleiding Workshop inzetbaarheid Qidos B.V. 2009 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inzetbaarheid... 5 De zes bouwstenen van inzetbaarheid...5 Toelichting van de bouwstenen...6 2. De rol van leidinggevenden

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Naar een betere match? - 2

Naar een betere match? - 2 Naar een betere match? - 2 Peiling onder werkgevers naar de bekendheid van en hun mening over STRONG ZW Haaglanden Drs. Marlies Rosenbrand 079-3290707 m.rosenbrand@zwhaaglanden.nl Naar een betere match

Nadere informatie

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 28 maart 2006 Projectnummer 05/370 drs. C.L. van der

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Eindrapport project Simulatieschool

Eindrapport project Simulatieschool Eindrapport project Simulatieschool Project KM KM2_09045 Lectoraat Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties Interfacultair Kenniscentrum Publieke Zaak/Kenniscentrum Kwaliteit

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Onderzoeksverslag Samenvatting Op het Greijdanus College VMBO wordt al een aantal jaren training gegeven aan leerlingen die last hebben

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport DEELONDERZOEK FINANCIËLE GEDRAGSTRAINING REGEL 'T CREATING TOMORROW Lianne Bertling

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 1 2 Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 3 Colofon Publicatie Zorg op Afstand, Ontwikkeling

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers Thich Nhat Hanh Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Provincie Groningen 9 december 2010 Mindful Marketing 2 Do what

Nadere informatie

HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN

HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN Afstudeerscriptie HEAO MER Naam: Kiki Kolkman Studentnummer: 46263 1 e lezer: Jaap Profijt 2 e lezer: Andrea van Gemert Voorwoord In februari begon ik vol enthousiasme aan

Nadere informatie