Het succes van een coachingstraject

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het succes van een coachingstraject"

Transcriptie

1 Titel: Ondertitel: Auteur: Het succes van een coachingstraject Mindset en toolkit Wouter Benoit Correspondentieadres: Wouter Benoit Capellestraat Komen 0496/ Personalia: Wouter Benoit ( 1969) behaalt zijn diploma licentiaat in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School te Brussel. Na zijn studies oefent hij enkele leidinggevende functies uit binnen de Krijgsmacht, vervolgens gaat hij aan de slag als management consultant. Hij ondersteunt organisaties in het ontdekken en het ontwikkelen van talenten en levert advies in HR-gerelateerde domeinen. Hij is Master-Practitioner in het Neuro-Linguïstisch Programmeren en hij volgde een 4-jarige opleiding in oplossingsgerichte systeemtherapie. Hij nam deel aan diverse workshops van internationaal gerenommeerde therapeuten en heeft sinds 2005 een eigen therapeutische praktijk. Samenvatting: Het succes van een coachingstraject is afhankelijk van tal van factoren. Volgens de auteur zijn een oplossingsgerichte mindset en een kader waarin interventies worden afgestemd op de specifieke relatie tussen de cliënt en de coach twee kritische succesfactoren. Een oplossingsgerichte mindset vertrekt vanuit de overtuiging dat er niet één waarheid bestaat. Er zijn meerdere manieren om naar de werkelijkheid te kijken en het is de taak van een coach om samen met zijn cliënt een (unieke) werkelijkheid te creëren die de cliënt toelaat om nieuwe invalshoeken te zien. Deze zorgen ervoor dat de cliënt een andere betekenis gaat toekennen aan een gebeurtenis en zodoende meer of nieuwe keuzemogelijkheden krijgt. Werken vanuit een oplossingsgerichte mindset betekent ook dat de coach zich niet per se wenst te verdiepen in het zoeken naar oorzaken van problemen. Het probleemdenken creëert weinig energie en daarom is het beter om zich te focussen op hoe de wereld er anders zou uitzien eenmaal het probleem er niet meer zou zijn. In het artikel beschrijft de auteur tevens een model om interventies te laten afhangen van de specifieke relatie tussen de cliënt en de coach. Aan de hand van gevalsbeschrijvingen worden de relatie en de verschillende interventies verduidelijkt. 1

2 Het succes van een coachingstraject Mindset en toolkit Mensen creëren hun eigen werkelijkheid Cliënten komen naar ons toe en vertellen ons hun verhaal. Ze praten over hun werk- of levensomstandigheden en wij gaan ervan uit dat wat ze vertellen in meerdere of mindere mate een afspiegeling is van wat er zich afspeelt in hun leven. Cliënten vertrouwen ons hun werkelijkheid toe en wij nemen deze voor waar aan. Dé werkelijkheid is moeilijk te achterhalen en ook als we hierin zouden slagen, zouden we er als coach toch niet veel mee kunnen aanvangen. Mensen creëren hun eigen werkelijkheid en eenmaal gevormd, bekijken ze hun verleden, heden en toekomst door deze bril. Een cliënt reageert niet op de werkelijkheid zoals deze is maar zoals hij deze (onbewust) gecreëerd heeft. In de beroemde gelijkenis van de grot, verklaart Plato de verhouding tussen de waarneming van de dingen door de mens en hun eigenlijke wezen. Volgens deze mythe zijn de mensen als in een grot vastgeketend. Ze kijken naar een rotswand, terwijl achter hen een licht flakkert. Wat tussen hen en het licht voorbijloopt of gedragen wordt, nemen mensen op de wand slechts als schaduwen waar, die zij echter voor de werkelijkheid houden. Deze gelijkenis betekent dat de mens van hetgeen hij ziet, bij vergissing meent dat het de waarheid is, hoewel hij slechts de schijn waarneemt. De filters waarmee de mens naar de werkelijkheid kijkt, zijn uniek en afhankelijk van socio-culturele, fysiologische en individuele factoren. De overtuigingen en waarden, die voor een deel bepalend zijn voor zijn handelen, evenals de woorden en uitdrukkingen, die een cliënt gebruikt om de eigen situatie te beschrijven, zijn dat ook. In het creëren van een werkelijkheid speelt taal een belangrijke rol. De wijze waarop we tegen onszelf praten is van groot belang voor ons welbevinden en onze gezondheid. Daarenboven is de taal waarmee we onze werkelijkheid construeren mee bepalend voor het al dan niet zien van toekomstige mogelijkheden. De wijze waarop we tegen onszelf praten, creëert opportuniteiten maar kan ons ook beperkingen opleggen. Tijdens het coachingsgesprek speelt taal een al even grote rol. De gesprekstechniek van de coach maakt het mogelijk (of onmogelijk) dat cliënten hun ervaringen in een ander daglicht plaatsen en hierdoor opties zien die ze daarvoor nog niet zagen. Tijdens het gesprek creëren coach en cliënt een nieuwe werkelijkheid. Deze kan zowel slaan op het verleden, heden als toekomst. Wanneer oude of actuele (negatieve) ervaringen herkaderd worden, ontvouwt er zich meestal een nieuwe werkelijkheid en kunnen nieuwe paden bewandeld worden. Op een goede dag ergens in het Verre Oosten, verzamelde een Zen-meester zijn zeven leerlingen voor het maken van een ochtendwandeling. In het prille zonlicht schitterden de dauwdruppels. Bij een grote dauwdruppel liet de meester halt houden. Hij schaarde de leerlingen zo rondom de druppel dat de zon erop bleef schijnen en toen vroeg hij hen welke kleur de druppel had. Rood zei de eerste, oranje zei de tweede, geel zei de derde, groen zei de vierde, blauw zei de vijfde, paars zei de zesde en de zevende zei violet. Ze stonden verbaasd over deze verschillen en aangezien ze er allen zeker van waren dat ze het bij het rechte eind hadden, kregen ze bijna ruzie met elkaar. Toen liet de meester hen van plaats wisselen. En heel langzaam drong het tot hen door dat zij, ondanks de verschillen van hun waarneming, toch allen de waarheid hadden gesproken. Het praten over wat er anders zou zijn als de problemen er niet meer zouden zijn, is van een andere orde dan het zoeken naar oorzaken van bestaande problemen. De coach nodigt de cliënt uit een andere waarnemingspositie in te nemen zodat deze de werkelijkheid op een andere manier kan waarnemen. Praten over hoe het leven van de cliënt er zal uitzien wanneer het doel is bereikt, ondersteunt en installeert de idee dat wat er na vandaag gebeurt, geconstrueerd kan worden. De dialoog creëert hoop op verandering en het verstrekt de motivatie. Het praten over problemen en het zoeken naar mogelijke oorzaken levert misschien inzicht op maar leidt zelden tot actie. Het waarom van de gepercipieerde werkelijkheid krijgt een plaats maar er wordt zelden een nieuwe werkelijkheid gecreëerd wanneer oorzaken van problemen aan de oppervlakte komen. We geloven dat het gesprek 2

3 tussen de coach en de cliënt een effect heeft op de realiteit buiten de muren van het lokaal waar de coaching plaatsvindt. Als we dit niet zouden geloven, zouden we evenmin kunnen geloven dat cliënten datgene wat ze als realiteit ervaren kunnen beïnvloeden. Dit betekent ook dat we ervan overtuigd zouden zijn dat we als coach niet in staat zijn om de realiteit, zoals die door een cliënt wordt gezien, te beïnvloeden of te veranderen. Daarom kiezen coaches ervoor om tijdens een gesprek aandacht te besteden aan bepaalde zaken en andere te negeren. De keuzes die de coach maakt, zijn zeer belangrijk. Het zijn deze keuzes die de wijze waarop de realiteit door de cliënt beschreven wordt, beïnvloeden. De coach draagt een verantwoordelijkheid in het maken van deze keuzes. Daardoor is hij ook voor een deel verantwoordelijk voor de realiteit zoals cliënten die zullen ervaren eenmaal ze de ruimte waar de coaching plaatsvindt, hebben verlaten. In se komt het erop neer dat coaches samen met de cliënt een nieuwe realiteit creëren. Deze co-constructie is belangrijk omdat ze bepalend is of de cliënt in staat zal zijn om een oplossing voor zijn problemen of een antwoord op zijn uitdagingen te ontwikkelen. Als coach zijn we verantwoordelijk voor de onderwerpen waarover we praten en voor de wijze waarop we participeren in de omschrijving van de realiteit van onze cliënt. Deze omschrijving zal maken dat de cliënt al dan niet in staat zal zijn om iets anders te doen dan datgene wat hij deed alvorens tot bij ons te komen. Ik ontmoet Monica voor een intakegesprek in het kader van een loopbaanbegeleiding. Monica is 37 jaar en een ietwat timide persoonlijkheid. Ze praat heel stil alsof ze niet te veel wenst op te vallen. Moeizaam antwoordt ze op de vraag wat haar hier bracht. Ze vertelt dat ze als laborant werkt maar zich daar niet zo goed bij voelt. Ze beschikt over een diploma bioingenieur en ze vindt dat ze onder haar niveau werkt. Wanneer ik vraag hoe ze op het einde van de loopbaancoaching zal weten of het voor haar nuttig is geweest, antwoordt ze met een aarzelende stem: Als ik een job gevonden heb als bio-ingenieur. Ik vraag welke stappen ze reeds ondernomen heeft om te solliciteren voor een dergelijke functie en merk dat ze nog stiller begint te praten. Ze aarzelt even en dan zegt ze dat dat nu juist het probleem is. Zonder me aan te kijken, vertrouwt ze me toe dat ze 11 jaar over haar studies heeft gedaan en dat ze telkens dichtklapt als de persoon die het selectie-interview afneemt hier meer uitleg over vraagt. Ze schaamt zich hierover. Ik reageer met oprechte verwondering en appreciatie: Wow, 11 jaar, jij moet wel veel doorzettingsvermogen hebben om desondanks toch je diploma te behalen! Monica lijkt verrast en blijft enkele ogenblikken stil. Plots klaart haar gezicht op en ze zegt: Zo had ik het nog nooit bekeken. De realiteit die Monica voor zichzelf had gecreëerd, stelde haar niet in staat om op een constructieve manier om te gaan met haar verleden. Monica had geen keuze om anders op de vraag van de interviewer te reageren omdat ze maar één betekenis gaf aan het feit dat ze 11 jaar had gedaan over haar studies. Dit gegeven moest wel impliceren dat ze minder waard was en ze blokkeerde dan ook volledig wanneer anderen om meer uitleg vroegen. De interventie creëerde een nieuwe realiteit, waardoor het mogelijk werd te onderzoeken welke andere gedragingen haar konden helpen om haar doelstelling te realiseren. 3

4 Coach en cliënt werken samen en lossen problemen op Tijdens een coachingsgesprek praten coach en cliënt met elkaar. It is just a conversation (Steve De Shazer). Tijdens het gesprek construeren coach en cliënt een nieuwe of althans een meer nuttige realiteit die in het beste geval zaken in beweging brengt. Coach en cliënt werken samen en lossen problemen op. We hoeven het probleem niet steeds volledig te analyseren en tot op de bodem uit te spitten. Wanneer we in een training een case voorstellen en iemand vragen het geschetste personage te coachen, valt het steevast op dat de vragen die worden gesteld de bedoeling hebben om het probleem te begrijpen. Men probeert te achterhalen wat er verkeerd is gelopen en er wordt gezocht naar oorzaken. De achterliggende idee is dat wanneer we het probleem grondig weten te analyseren de remedie zich zal ontvouwen. Er is een hardnekkige overtuiging die zegt dat we eerst de oorzaken van de problemen moeten kennen alvorens we aan oplossingen kunnen denken. Deze manier van denken is typisch in onze westerse cultuur. De oorsprong hiervan situeert zich in de negentiende en begin twintigste eeuw toen de geneeskunde spectaculaire vorderingen maakte. Louis Pasteur ontdekte dat veel ziekten werden veroorzaakt door bacteriën. Sindsdien proberen medici hun patiënten te helpen door te onderzoeken welke ziekten hun symptomen veroorzaken om vervolgens de geschikte behandeling te verstrekken. Ook in de bedrijfswereld is dit denken sterk aanwezig. Wanneer zich een probleem stelt, wordt eerst grondig geanalyseerd wat mogelijks aan de oorsprong ligt van het probleem. Deze aanpak is in bepaalde gevallen natuurlijk ook aangewezen en te verdedigen. We kunnen ons moeilijk voorstellen dat een dokter ons een behandeling zou voorschrijven zonder dat hij een degelijke diagnose heeft gesteld. Wanneer een bepaalde machine een defect vertoont, zouden we het niet aanvaarden als de hersteller zomaar een bepaald onderdeel vervangt zonder het probleem te detecteren en zicht te hebben op de mogelijke oorzaken van het defect. De vraag stelt zich of we dezelfde redenering kunnen doortrekken naar systemen waar mensen met elkaar omgaan. Veronderstel dat we worden gevraagd te bemiddelen in een conflict tussen twee personen. De ene pretendeert dat hij niet of nauwelijks kan functioneren in een omgeving waar zijn leidinggevende hem voortdurend op de vingers kijkt. De andere, de leidinggevende, geeft aan dat hij best wel meer zou willen delegeren op voorwaarde dat zijn medewerker meer zelfstandigheid aan de dag legt. Wat doen we in deze situatie? Wie van beide heeft het bij het rechte eind? Moet de leidinggevende meer delegeren en zijn medewerker meer vrijheid geven? Heeft de leidinggevende een probleem rond loslaten? Hoe scoort hij op een persoonlijkheidsvragenlijst? Zijn er tegenindicaties die ons doen vermoeden dat hij een probleem heeft met delegeren? Zullen we de leidinggevende een cursus delegeren voorstellen? Of moet de medewerker meer bewijzen dat hij in staat is om zelfstandig te werken? Voelt de medewerker zich zelfzeker genoeg? Is hij extern of intern gerefereerd? Heeft hij behoefte aan erkenning? Zullen we hem een cursus voorstellen waar hij aan zijn zelfvertrouwen kan werken? We zouden verder kunnen brainstormen over mogelijke oorzaken zodat we een beter zicht krijgen op mogelijke interventies. We zouden kunnen concluderen dat beiden een stapje moeten zetten omdat wij ons niet willen uitspreken over wie het nu bij het rechte eind heeft, terwijl beide partijen dit graag van ons willen horen. Hoe snel zullen beide personen op die manier hun probleem oplossen? Hoe harder we proberen om het conflict te verklaren, hoe groter de kans op wat Ben Furman blaming explanations noemt. Deze blaming explanations duwen de gesprekspartner in de verdediging en de kans is groot dat de verwijtende verklaringen nu ook in de andere richting gaan. Dit resulteert in een weinig constructieve sfeer waar er weinig bereidheid is om samen te werken of om constructieve oplossingen te bedenken. Samenwerken is een metafoor die we gebruiken wanneer we beschrijven wat we doen als coach. We werken samen met de cliënt en bij voorkeur met alle betrokken stakeholders om oplossingen te construeren. We hoeven het probleem niet steeds in detail te begrijpen. Samenwerken betekent dat we beroep doen op de creatieve vermogens van de cliënt en zijn stakeholders om oplossingen te formuleren. Wanneer we cliënten ontmoeten gaan we er steeds van uit dat iedereen inspanningen levert om samen te werken teneinde de eigen situatie te verbeteren. Het is de verantwoordelijkheid 4

5 van de coach om manieren van samenwerken te vinden die het best aansluiten of passen bij de cliënt die we ontmoeten in zijn unieke situatie. Ik herinner mij een workshop in het kader van een organisatie-ontwikkelingstraject. De consultant schreef vol enthousiasme op een flip-over: Wat loopt er verkeerd? Wat zouden jullie anders willen? Doel van deze aanpak was het in kaart brengen van enerzijds de huidige situatie en anderzijds de gewenste situatie. Op het einde van de workshop had iedereen zijn zeg kunnen doen maar er was geen energie ontstaan om verandering aan te brengen. Iedereen bleef maar praten over wat er allemaal verkeerd liep en schuldigen werden aangeduid. Hoe meer hierover werd gepraat, hoe sterker het gevoel dat de situatie hopeloos en uitzichtloos was. Het project viel uiteindelijk stil en de consultant kreeg de zwarte piet toegeschoven. Het ligt in onze natuur om probleemsituaties te willen analyseren en het is niet steeds evident om in het heetst van de strijd het geweer van schouder te veranderen. Het zoeken naar oorzaken legt echter zelden een basis voor een vruchtbare samenwerking waar mensen bereid zijn om samen te zoeken naar oplossingen. Dit is nochtans de opdracht van een coach. Mieke is een vrouw van 44 jaar. Ze is hoog opgeleid en werkt in een internationale omgeving. Ze heeft een goede job, wordt goed betaald maar ze vraagt zich af of ze deze job wel verder wilt blijven doen. Ze geeft aan in haar job te zijn gerold en ze zou graag willen weten wat echt bij haar past. Gevraagd naar haar doelstelling antwoordt ze dat ze graag zou willen weten waarom bepaalde zaken zo moeilijk verlopen de laatste tijd. Ik vraag hoe het antwoord hierop haar zou kunnen helpen, maar Mieke negeert mijn vraag en start met het opsommen van redenen waarom ze het de laatste tijd zo moeilijk heeft. Ik luister aandachtig en toon begrip voor haar situatie. Na verloop van tijd onderbreek ik haar met de vraag of ik een ietwat eigenaardige vraag mag stellen. Mieke knikt ja. Mieke, veronderstel dat we op het einde van het coachingstraject alle oorzaken waarom de zaken vandaag zo moeilijk verlopen, hebben geïnventariseerd. We zijn het eens geworden over wat de echte oorzaken zijn. We zijn nu enkele weken verder en zitten een laatste keer samen. We overlopen het lijstje en voor de rest ben je bijzonder tevreden met je werk. Alles loopt vanzelf en je hebt opnieuw zin in je werk. Je straalt dit ook uit naar anderen. Wat ben je aan het doen? Waar werk je aan? Hoe ziet je dag eruit? Hoe is datgene wat je nu doet anders in vergelijking met toen? Mieke denkt na en zegt dat ze nu meer tijd heeft voor zichzelf. Ze werkt nauwer met haar manager samen en ze komt minder snedig uit de hoek. Ze zegt dat ze ook meer lacht Het coachingsgesprek is nu op een ander niveau gekomen. Mieke wou initieel weten wat de echte oorzaken van haar problemen waren, maar het zoeken naar oorzaken is zelden nuttig. Als de coach zich hiertoe laat verleiden, is de kans groot dat hij het probleem alleen maar groter maakt. Een probleem wordt immers niet kleiner door er meer aandacht aan te geven. Door het stellen van een variant op de wondervraag ontstaat stilaan een beeld van hoe Mieke s toekomst er zou uitzien eenmaal ze tot de echte oorzaken van haar problemen zou zijn doorgedrongen. De case laat zien dat het uitgangspunt en de vraagstelling van de cliënt ernstig worden genomen en niet zomaar als niet nuttig worden afgeschilderd. Dit zou de samenwerkingsrelatie tussen de cliënt en de coach vrijwel zeker verstoren. Geduldig wacht de coach het moment af waarop hij het gesprek over problemen naadloos kan laten overgaan op een gesprek over (mogelijke) oplossingen. In tussentijd luistert hij aandachtig naar resources. 5

6 Vier soorten relaties Een coachingsgesprek is geen vrijblijvende babbel. Een coach aanvaardt de realiteit van de cliënt en gaat samen met hem op zoek naar wat of hoe hij zijn doel wenst te bereiken. Zonder een vage of concrete doelstelling kan er geen verandering optreden en dus neemt het onderhandelen van een doel een belangrijke plaats in het coachingstraject in. Aan het begin van een coachingstraject zijn doelstellingen niet altijd afgebakend of voldoende welgevormd. Concrete doelstellingen worden meestal tijdens een eerste sessie geformuleerd maar dit is sterk afhankelijk van het soort relatie dat een cliënt met zijn coach heeft. Een coachingsgesprek kan al gauw vastlopen doordat een coach deze relatie niet accuraat weet in te schatten. Een cliënt die de doelstelling of analyse van zijn coach (bijvoorbeeld na een assessment center) niet overneemt loopt het risico om door zijn coach omschreven te worden als iemand die niet wil meewerken of als iemand die weerstand biedt. Wat hier weerstand wordt genoemd, is doorgaans een signaal dat de coach te hard werkt en niet op eenzelfde golflengte zit als zijn cliënt. Aan het Korzybski Insituut werd een model ontwikkeld waarin er vier soorten relaties onderscheiden kunnen worden tussen een cliënt en de coach. Dit model, dat door het leven gaat als het Brugse Model, biedt de coach een houvast om zijn interventies hierop af te stemmen. Het heeft immers weinig zin om iemand die zelf geen hulpvraag heeft, omdat hij bijvoorbeeld niet vrijwillig aan de coaching deelneemt, aan te sporen tot het formuleren van een concrete doelstelling. Een andere interventie is hier geboden omdat de coach anders vast zal lopen. De relatie die een cliënt met zijn coach heeft, kan gedefinieerd worden als een vrijblijvende, een zoekende, een consulterende of een coexpert relatie. Deze omschrijvingen zijn geen labels die aan cliënten worden gegeven om hun motivatie of bereidheid om aan een coachingstraject mee te werken te definiëren. Deze labels zijn alleen bedoeld om de coach toe te laten zijn relatie met de cliënt in te schatten zodat hij weet welke interventies mogelijk zijn. De labels houden geen verband met de eventuele intrinsieke eigenschappen van een cliënt. Een vrijblijvende relatie Jan werkt als hoofd onderhoud in een organisatie van openbaar nut. Hij heeft een A2- opleiding genoten en heeft zich in de loop der jaren kunnen opwerken. Sinds er boven hem een burgerlijk ingenieur werd aangeworven, stellen er zich problemen. Hij aanvaardt dit nieuwe gezag niet. Hij probeert het leven van de nieuwe collega zuur te maken door belangrijke informatie achter te houden en foute beslissingen van deze laatste breed uit te smeren en publiekelijk te maken. Hij schreef verschillende brieven naar de directie om zijn beklag te doen. Hij verwijt hem incompetentie en vertelt aan al wie het horen wil dat de nieuwe medewerker een politieke benoeming is. De Algemeen Directeur is ten einde raad. Hij waardeert Jan omwille van zijn jarenlange ervaring en toewijding aan de organisatie. Jan wordt door de Algemeen Directeur omschreven als een hard werkende, maar autoritaire persoon die geen tegenspraak duldt. Zijn kennis is bijzonder waardevol voor de organisatie maar hij mist het conceptueel vermogen, nodig om de noodzakelijke technologische innovaties te kunnen doorvoeren. De Algemeen Directeur wil Jan omwille van bovenvermelde redenen een kans geven maar laat de coach ook weten dat als Jan zich niet aanpast, hij op een zijspoor zal gezet worden. De coach denkt een tijdje na alvorens deze coachingsopdracht te aanvaarden maar stemt uiteindelijk toe. In een vergaderzaal van de organisatie ontmoeten Jan en de coach elkaar. Jan geeft aan geen enkel probleem te hebben. Hij maakt verwijten aan het adres van de burgerlijk ingenieur en begrijpt niet goed waarom de Algemeen Directeur vindt dat hij gecoacht moet worden (een woord dat hij trouwens voor het eerst hoorde). Zolang Jan geen doelstelling formuleert, kan er geen verandering optreden. In deze case is de coach onder geen beding in de positie om te bepalen wat Jan moet doen. Elke poging van de coach om Jan te overtuigen dat hij een aandeel heeft in het probleem heeft weinig kans op slagen. Een coach die werkt volgens het Brugse Model, heeft een grotere kans op 6

7 succes omdat hij de zienswijze van de coachee niet ziet als weerstand maar als een signaal dat hij te snel gaat. Hij stemt zijn interventies af op het soort relatie dat hij met zijn cliënt onderhoudt. Het is niet onwaarschijnlijk dat de cliënt hierdoor uiteindelijk toch een klacht zal uiten of een doelstelling zal formuleren. De coach luistert naar het verhaal van Jan en neemt de attitude van een antropoloog aan. Deze heeft eerbied voor wat hij onderzoekt. Hij oordeelt niet en komt ook niet tussenbeide wanneer hij iets vaststelt dat hij niet kan plaatsen of begrijpen. Integendeel, een antropoloog stelt zich de vraag in welke context het onderzochte gedrag, ook al lijkt het bizar of eigenaardig, een betekenis kan hebben. Hij gaat ervan uit dat de persoon die het gedrag stelt, best wel goede redenen zal hebben om dit soort gedrag te stellen. Cliënten hebben goede redenen om te doen wat ze doen, ook al lijkt dit onlogisch voor anderen. De coach begrijpt dat als hij in de schoenen van zijn cliënt zou staan, hij wellicht eenzelfde zienswijze zou hebben. Na een tijdje intervenieert de coach als volgt: Jan, ik begrijp dat dit voor jou een moeilijke situatie is. Jan knikt instemmend. Je hebt je al jaren meer dan 100% voor de organisatie ingezet. Jan blijft instemmend knikken. Ondanks je diploma heb je een verantwoordelijke functie weten te verwerven en steeds heb je bewezen de promotie waard te zijn. Sinds kort heb je te maken met een leidinggevende die je incompetent vindt. Je probeerde hem al te helpen maar blijkbaar ben je er nog niet in geslaagd dit hem duidelijk te maken. De Algemeen Directeur, voor wie jij veel respect hebt, heeft jou een coaching opgelegd en dit is iets wat jij niet kunt vatten. Vanuit jouw standpunt kan ik goed begrijpen hoe je je nu voelt. De Algemeen Directeur zit ons echter op de hielen. Hoe gaan wij de Algemeen Directeur ervan overtuigen dat deze coaching geen zin heeft? Wat zouden wij kunnen doen om hem hiervan te overtuigen? Jan staat kwaad recht, ijsbeert gedurende ruim vijf minuten door de vergaderzaal, gaat opnieuw zitten en antwoordt: Ik zou misschien meer mijn mond moeten houden. De coach reageert: Mmm, ok, meer je mond houden dat lijkt me zo gek nog niet wat nog?... Bepaalde cliënten lijken zelf geen probleem of doelstelling te hebben, maar doen enkel een beroep op een coach omdat iemand anders hen dit heeft gevraagd. Diegene die wel een probleem heeft, is niet aanwezig tijdens het coachinggesprek. Deze persoon kan zowel de direct leidinggevende zijn als de HR-verantwoordelijke. In bepaalde gevallen is de coaching al dan niet impliciet verplicht. Een allerlaatste kans voor een ondermaats presterende medewerker. Aangezien de cliënt in een vrijblijvende relatie zelf geen doelstelling formuleert, zou de coach een faliekante fout maken om zelf een doelstelling te formuleren hoe evident de doelstelling ook mag lijken. Met cliënten in een vrijblijvende relatie is elke interventie van een coach in die richting gedoemd te mislukken. De cliënt zal elke suggestie van de coach verwerpen. Het overtuigen van de cliënt werkt niet en dus moet de coach iets anders doen. Het helpt om de cliënt te zien als een voorbijganger, in plaats van hem te beschouwen als iemand die zich niet bereid toont om mee te werken en dus overtuigd moet worden van de zinvolheid van een coaching. Er is geen sprake van rapport of samenwerking wanneer een cliënt zegt dat hij geen coaching nodig heeft en zijn coach denkt en blijft zeggen dat dat wel nodig is. In een vrijblijvende relatie is het nuttig om de cliënt in zijn visie op de dingen te erkennen en (enkel) complimenten te geven. Het werkt contraproductief om de cliënt inzicht te willen geven in het effect van zijn gedrag op anderen. Zolang een cliënt zelf geen doelstelling formuleert of zolang er geen sprake is van een al dan niet vage klacht of probleem waaraan hij wil werken, respecteert de coach het wereldbeeld van zijn cliënt. Hij is er niet op uit om zijn cliënt te veranderen waardoor er, hoe paradoxaal ook, ruimte gecreëerd wordt voor verandering zoals we in case konden zien. 7

8 Een zoekende relatie Evelien volgt een opleiding cruciale gesprekken en tijdens de pauze spreekt ze de trainer aan. Ze legt uit dat ze niet meer goed slaapt. Ze loopt vaak geïrriteerd rond en vliegt regelmatig uit tegen zowel haar partner als haar kinderen. Ze wil dat dit stopt. Er wordt een afspraak gemaakt om het probleem meer in detail uit te klaren. Tijdens de eerste afspraak blijkt dat Evelien het gedrag van een collega als oorzaak ziet voor haar klacht. Deze collega zit haar danig op de heupen en op bepaalde momenten kan zij hier niet mee om. De coach vraagt verder door naar de zienswijze van Evelien en al gauw volgen een aantal blaming explanations waarmee ze aangeeft dat haar collega haar meer met rust zou moeten laten. De coach blijft aandachtig en respectvol luisteren en stelt na verloop van tijd de vraag wat er, ondanks het probleem met die collega, goed gaat op het werk. Evelien antwoordt dat ze het werk uitdagend vindt en dat ze het leuk vindt om met klanten om te gaan. Ze geeft aan hier zeer goed in te zijn. Haar manager vertrouwde haar recent een moeilijke klant toe en in een mum van tijd was het probleem tot ieders tevredenheid opgelost. Haar manager had haar hiervoor openlijk gecomplimenteerd. Coach: Ik merk dat je je werk heel graag doet en dat je er ook het talent voor hebt. Het feit dat je manager jou die moeilijke taak heeft toevertrouwd, lijkt me niet op toeval te berusten. De coach gaat nog een tijdje door op deze piste. Hij vraagt naar haar sterktes en hoe ze er in een slaagt om met dergelijke moeilijke situaties om te gaan. In een zoekende relatie is er een klacht of een probleem waar de cliënt mee zit. Een zoeker is in staat een hulpvraag te formuleren maar zijn hulpvraag is niet werkbaar. De cliënt is in staat zijn probleem te benoemen maar niet om een eigen rol te construeren in het vinden van een oplossing. Hij wil een oplossing vinden maar hij gelooft dat de oplossing veranderingen zal vereisen van iemand anders dan zichzelf en daar hij zelf nu eenmaal is zoals hij is, blijft hij in cirkeltjes ronddraaien. Het is ook weinig waarschijnlijk dat die andere zal veranderen en dus kunnen we niet werken met een doelstelling die niet onder de eigen controle is van de cliënt. Desalniettemin respecteren we ook in deze relatie het wereldbeeld van de cliënt maar trachten we door bepaalde interventies de cliënt in een consulterende relatie te krijgen. Door het stellen van de vraag wat er ondanks de problemen toch goed gaat op het werk, zoeken we naar resources bij de cliënt. Van zodra we deze gevonden hebben, complimenteren we de cliënt hiermee. Een advies van de coach zou op dit moment eerder weerstandverhogend zijn en zou zeker het rapport niet ten goede komen. De coach vervolgt zijn interventie door een doe-scenario uit te werken. Hiermee tracht hij de doelstelling concreet te maken. Coach: Wat zou je doen als je erin zou slagen je niet meer aan je collega te ergeren? Evelien: Ik zou minder gestresseerd zijn en niet meer angstig als mijn collaga voorbijkomt. Coach: Waaraan zouden anderen dit kunnen merken, dat je minder gestresseerd bent en niet meer angstig? Wat zou je in de plaats doen? Evelien: Ik weet het niet ik zou gewoon geconcentreerd voortdoen met mijn werk en ik zou mijn andere collega s vriendelijker behandelen want ik weet dat ik onder stress anderen nogal snel afsnauw. Coach: Wat zou je nog doen. Evelien: Als ik hierin zou slagen, zou ik al heel tevreden zijn! Coach: OK, schitterend! Waar sta je op een schaal van 0 tot 10 waarbij 0 staat voor mijn ergste nachtmerrie wanneer mijn collega in de buurt is en 10 staat voor: ik doe gewoon voort met mijn werk en ik behandel mijn andere collega s op een meer vriendelijke manier?. Evelien: Op dit moment een 0. Coach: OK Evelien, wat zou het kleinste stapje zijn waaraan je zou merken dat het de goede kant uitgaat? Evelien: Goh, nu ik eraan denk, tijdens de training had je het over hoe wij een product zijn van onze genen en hoe mensen, wanneer ze gestresseerd zijn, reageren alsof ze te maken hebben met levensbedreigende zaken. Je projecteerde toen het beeld van een gorilla. Telkens als ik mijn collega zie, zou ik aan dit beeld kunnen denken. Coach: Schitterend Evelien. Als je dit zou doen, waar zou je dan staan op de schaal van 0 tot 10? Evelien: Wellicht op een 8 maar voorzichtigheidshalve wil ik het liever op een 3 houden. Mijn collega zal ook dan weer een manier vinden om mij uit te 8

De oplossingsgerichte weg naar zelfzekerheid in groep Een praktijkvoorbeeld van de zelfzekerheidstherapie binnen een CGG

De oplossingsgerichte weg naar zelfzekerheid in groep Een praktijkvoorbeeld van de zelfzekerheidstherapie binnen een CGG Eindwerk in het kader van de opleiding aan het Korzybski instituut voor cognitieve- en systeemtherapie De oplossingsgerichte weg naar zelfzekerheid in groep Een praktijkvoorbeeld van de zelfzekerheidstherapie

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Oplossingsgerichte therapie bij patiënten met een chronische psychiatrische problematiek

Oplossingsgerichte therapie bij patiënten met een chronische psychiatrische problematiek KORZYBSKI Oplossingsgerichte therapie bij patiënten met een chronische psychiatrische problematiek Eindwerk aangeboden ter afronding van de opleiding Oplossingsgerichte cognitieve therapie Bruggeman Roos

Nadere informatie

Oplossingsgericht werken met groepen. Els Vanhecke - Eindwerk Korzybski Instituut Brugge

Oplossingsgericht werken met groepen. Els Vanhecke - Eindwerk Korzybski Instituut Brugge Oplossingsgericht werken met groepen. Els Vanhecke - Eindwerk Korzybski Instituut Brugge ABSTRACT: In deze paper schets ik een overzicht van de belangrijkste uitgangspunten van oplossingsgerichte therapie

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

HANDLEIDING. Leiderschap & zelfbedrog. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Leiderschap & zelfbedrog. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Leiderschap & zelfbedrog TFC TrainingsMedia CRM Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Leadership and Self-Deception In Nederland en België uitgebracht door:

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 Inleiding 6 Oefening 1: Kennismaking Wie ben ik? 6 Oefening 2:

Nadere informatie

Pesten in het jeugdwerk: De No Blame-aanpak in 7 stappen.

Pesten in het jeugdwerk: De No Blame-aanpak in 7 stappen. Pesten in het jeugdwerk: De No Blame-aanpak in 7 stappen. Infobrochure voor jeugdwerkers Jeugd & Vrede 1 Deze brochure is gebaseerd op Pesten voorkomen stap voor stap - De No Blame-aanpak in theorie en

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

Inleiding. Vraagstelling Als onderwerp voor mijn scriptie ben ik gekomen tot de vraagstelling:

Inleiding. Vraagstelling Als onderwerp voor mijn scriptie ben ik gekomen tot de vraagstelling: Kees van Streepen Avans Hogeschool MGZ-GGZ Mei 2006 Voorwoord Deze scriptie is geschreven in het kader van de afronding van de opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige aan de Avans Hogeschool

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Masterclass Oplossingsgericht Werken

Masterclass Oplossingsgericht Werken Masterclass Oplossingsgericht Werken Trainers: Aaltsje Wester Harma van Zon Communicatie,training en coaching www.aaltsjewester.nl aaltsjewester@quicknet.nl 1 Korte Geschiedenis: 1. De beginjaren van de

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag Albert Sonnevelt 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Uitstelgedrag? 3 Hoofdstuk 2 - Uitstellen is menselijk 16 Hoofdstuk 3 - Leer keuzes maken 28 Hoofdstuk

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier]

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier] ~Flow~ en Massagetherapie Heb je het geduld om te wachten tot de modder zakt en het water weer klaar is? Kun je onbewogen blijven tot de juiste actie ontstaat door zichzelf? Lao Tze Minne van Woersem Eindopdracht

Nadere informatie

Coachend leiderschap: leren aan twee kanten Adrie van den Berge en Ina Ahuis

Coachend leiderschap: leren aan twee kanten Adrie van den Berge en Ina Ahuis Coachend leiderschap: leren aan twee kanten Adrie van den Berge en Ina Ahuis Veel coachend leidinggevenden zien coachen als een eenzijdige ontwikkelingsactiviteit. Het zijn hun medewerkers die iets te

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vaktherapie

Oplossingsgerichte vaktherapie Herman Prüst O Oplossingsgerichte vaktherapie Korte Oplossingsgerichte Therapie als behandelkader in de jeugdzorg In de jeugdzorg wordt steeds vaker Korte Oplossingsgerichte Therapie als behandelkader

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

www.coachtip.nl - Frans Schrijver pagina 1 van 26

www.coachtip.nl - Frans Schrijver pagina 1 van 26 www.coachtip.nl - Frans Schrijver pagina 1 van 26 Jij bent de Coach! De titel en de omslag van dit e-book komt je mogelijk wat schreeuwerig over. Maar dat is niet de strekking van dit e-book. In het boek

Nadere informatie

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is!

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Rudy Vandamme Coachinggids 2004 Inleiding Veel leidinggevenden horen steeds meer over de mogelijkheid om zich te laten coachen, maar niet iedereen

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap De ideeën van Stephen Covey over leiderschap Uitgave: Mainpress BV Hoofdredactie & presentatie: Ben Tiggelaar 1. Introductie Welkom bij Management Classics, deel 2. Mijn naam is Ben Tiggelaar, de hoofdredacteur

Nadere informatie

Iedereen kan een Multiplier zijn!

Iedereen kan een Multiplier zijn! ebook Iedereen kan een Multiplier zijn! Een persoonlijke reis van een Multiplier (to be) Gooiconsult rendement door leren ebook Iedereen kan een Multiplier zijn! Een persoonlijke reis van een Multiplier

Nadere informatie

Uw klant als ambassadeur.

Uw klant als ambassadeur. Uw klant als ambassadeur. 1 Inhoud Waarom dit E-book? 3 Inleiding 4 Wat wij anders doen 6 Het programma 9 Van klant tot ambassadeur 13 Leeswijzer 15 Module 1. De verkenning 17 Over regels en voorschriften

Nadere informatie