Optimalisering van de werking van directieteams

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Optimalisering van de werking van directieteams"

Transcriptie

1 Optimalisering van de werking van directieteams Een teamgerichte jaaropleiding inclusief teamcoaching, ontwikkeld in samenwerking met de Pedagogische Begeleidingsdiensten.

2 Optimalisering van de werking van directieteams Een teamgerichte jaaropleiding inclusief teamcoaching, ontwikkeld in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten. Waar vroeger scholen doorgaans geleid werden door dé directeur, gebeurt dit vandaag vooral door directieteams. Deze teams bestaan dan uit verschillende persoonlijkheden met elk hun eigen specialiteit. Deze opleiding richt zich tot deze directieteams en heeft als doelstellingen : - het directieteam inzicht geven in hoe het als team functioneert, - optimaliseren van het functioneren van dit leidende team van een school, - vaardigheden ontwikkelen in gedeeld leiderschap, - uitwisseling stimuleren tussen directieteams van verschillende scholen, - kans tot en ruimte voor reflectie over een reële casus met het volledige directieteam. Deze doelstellingen worden nagestreefd door een combinatie van vier gezamenlijke studiedagen, voor alle ingeschreven teams, en twee coachingsmomenten per individueel team. Om deze opleiding optimaal in te zetten, vindt vooraf met elk team een afstemmingsgesprek plaats. Thema Docent Data 1 per team Afstemmingsgesprek Pedagogisch begeleider Af te spreken 2 plenair dag 1 VM : De functionele gebieden van Jan Baeten Vrijdag 13 november schoolontwikkeling NM : Ethische aspecten in beleidvoering Luc Braeckmans 4 per team Coaching 1 Pedagogische begeleider Af te spreken 5 plenair dag 2 Optimalisering van de Chris Van de Cloot Dinsdag 19 januari 2010 teamwerking (< MBTI) 6 per team Coaching 2 Pedagogische begeleider Af te spreken 7 plenair dag 3 Teamspelregels Hugo Der Kinderen Donderdag 4 maart per team Coaching 3 Pedagogische begeleider Af te spreken 10 plenair dag 4 VM : Timemanagement voor Dinsdag 27 april 2010 teams 11 NM : Presentatie projecten en Joëlle Van de Peer afronding Afstemmingsgesprek coaching project De combinatie van een gezamenlijke opleiding en een individuele coaching van het directieteam maakt deze opleiding bijzonder : er is gelegenheid tot uitwisseling tussen de teams, maar ook tot individuele begeleiding van het team. De coach is een pedagogisch begeleider van de betrokken pedagogische begeleidingsdienst. Vóór het traject vindt een afstemmingsgesprek plaats op school tussen de coach, het directieteam en een educatieve medewerker van het Centrum voor Andragogiek. Tijdens dit gesprek worden de verwachtingen van het directieteam in kaart gebracht en het projectvoorstel uitgewerkt. Tijdens het traject zijn drie coachingsmomenten (van een halve dag) op school voorzien, om het team te begeleiden in het leerproces. Doorheen de opleiding en de coachingsmomenten zal het team aan een specifiek -zelfgekozen- project werken, om aan de hand daarvan in praktijk de nieuwe inzichten in de werking van het team te toetsen en in te oefenen. Tijdens de laatste sessie worden de projecten voorgesteld. Het doel van de presentatie is dat de teams aan elkaar toelichten wat ze aan de hand van het project hebben geleerd over het functioneren van hun team en welke veranderingen dit heeft teweeggebracht. Projectvoorwaarden: - Het project beoogt op termijn een leerlinggebonden effect. - Het slagen van het project is afhankelijk van de samenwerking van het team. - Het project is SMART gedefinieerd (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Het dient duidelijk te zijn dat de coach het team niet inhoudelijk bij dit project zal ondersteunen, maar hen wel begeleidt in de manier waarop het team dit project aanpakt. 1

3 Kennismaking en De functionele gebieden van schoolontwikkeling Tijdens de eerste sessie maken de teams onderling kennis met elkaar en worden verwachtingen en ideeën uitgewisseld. De projecten, waar de teams tijdens het traject aan zullen werken, worden voorgesteld. Vervolgens worden de functionele gebieden van schoolontwikkeling toegelicht. Schoolontwikkeling is het voortdurend proces van toevallig, autonoom en/of bewust veranderen van het organisatorische en onderwijskundige functioneren van de school. Om dat proces te kunnen begrijpen, te kunnen voorspellen en te kunnen beïnvloeden, is het nuttig en nodig zicht te hebben op de zogenaamde functionele gebieden: de leraren, de school-als-organisatie, de inhoud (bijvoorbeeld van een project) en de (bege)leiding. Vanuit het zicht op deze gebieden kan de projectomschrijving verfijnd worden en met meer kans op succes worden uitgevoerd. Docent: Jan Baeten, Directeur DPB Antwerpen. Ethische aspecten in beleidvoering In onderwijscontext leeft een groeiende aandacht voor diverse ethische aspecten. Strikt genomen hoeft dit niet te verbazen. Wie onderwijs verstrekt, voedt op en vormt; bij uitstek een ethische aangelegenheid. In het pedagogisch project van de katholieke school worden de ethische principes beschreven waarop schoolbestuur en directieteam zich zullen beroepen bij de invulling van de onderwijsopdracht. In de regel zullen personeelsleden, leerlingen en ouders dergelijke principes met relatieve instemming begroeten. Spanningen (eventueel zelfs heuse conflicten) ontstaan van zodra het beleid wordt geconfronteerd met specifieke vragen naar aanleiding van concrete gedragingen van leerlingen of personeelsleden. Op dat ogenblik dienen keuzes te worden gemaakt die verscheurend kunnen zijn. Vraag is in welke mate het directieteam erin slaagt na vele afwegingen keuzes te maken die in het verlengde liggen van de officieel geformuleerde grondwaarden en ethische principes. Docent: Prof. dr. Luc Braeckmans, docent diverse wijsgerige vakken aan de Universiteit Antwerpen. Optimalisering van de teamwerking (< MBTI) Als een team vanuit kracht wil functioneren, is het belangrijk om inzicht te hebben in individuele sterktes en valkuilen. Pas dan kan men de complementariteit van verschillen in persoonlijkheid maximaal inzetten. De Myers Briggs Type Indicator (MBTI) leert verschillen in persoonlijkheid beter begrijpen en focust op de sterktes van een team. De MBTI is met andere woorden een erg positief instrument dat de kernkwaliteiten en dus meteen ook de uitdagingen van een team helder en transparant in kaart brengt. Bovendien levert de MBTI ook een gemeenschappelijke taal die interacties en communicatie verbetert. U maakt kennis met de MBTI met als doel het bepalen van uw individueel persoonlijkheidsprofiel en hoe dit teamgericht kan worden ingezet. We focussen o.a. op de gerichtheid van uw energie, uw favoriete manier waarop u met informatie aan de slag gaat, hoe u bij voorkeur beslissingen neemt en hoe u uw wereld van nature organiseert zodat u naar behoren kan functioneren. U leert op een erg positieve manier naar uzelf en anderen kijken en u bepaalt een actieplan voor een nog betere teamwerking waarbij mensen zoveel mogelijk ingezet worden op hun natuurlijke sterktes en leerpunten constructief kunnen worden aangepakt. Een teamsessie met de MBTI - levert begrip voor verschillen in persoonlijkheid en aanpak, - biedt inzicht in hoe verschillen in een team complementair kunnen worden ingezet en levert zo absolute meerwaarde voor het functioneren van een team wat betreft communicatie, besluitvorming en leidinggeven, - biedt een gemeenschappelijke taal die het analyseren en bespreken van interpersoonlijke issues faciliteert, - levert een andere, erg positieve kijk op eigenheid en samenwerking. Docent : Chris Van de Cloot, trainer en coach Schoolactivity Teamspelregels Tijdens deze opleiding wordt het belang van spelregels in een team duidelijk gemaakt en krijgt u methodes aangereikt om met uw team tot afspraken over teamregels te komen. Inhoud: - Het begrip organisatiecultuur en het belang van principes/spelregels in teamwerking. Hoe komt een organisatiecultuur normaal tot stand; wat zijn de beïnvloedende factoren? Via welke mechanismen zorgt een organisatiecultuur voor het eigen overleven? - Het vertalen van waarden naar concrete principes of gedragsregels. Is het nuttig en praktisch om basiswaarden in een organisatie te 2

4 formuleren. En als dat gebeurd is, hoe zorgen we dan voor een concrete mentaliteitswijziging? - Deze activiteit kaderen in de opdracht van de leiding. De leiding heeft een aantal opdrachten, waar van cultuurdrager zijn, er een belangrijke is. In welke stijl van leidinggeven past deze visie; wat zijn de aanvullende componenten? - De invoering van de geformuleerde spelregels in de praktijk. Via welk proces komen we tot een cultuurbeïnvloeding. Welke stappen kan de leiding van een school zelf nemen om een beoogde cul tuurverandering te bewerkstelligen. Hoe zorg je voor continuïteit in de gemaakte afspraken? De deelnemers worden uitgenodigd om de gepresenteerde modellen te toetsen aan hun eigen praktijker varing en concrete probleemstelling. Docent : Hugo Der Kinderen, zelfstandig organisatie-adviseur Timemanagement voor Teams In deze opleiding leert u een manier van werken om zowel individuele als teamgerichte werkprocessen effectiever in te richten. Individuele werkprocessen: door het structureren van uw bureau, agenda, takenlijst en alle binnenko mende informatie, ontwikkelt u een systeem waarin u alle dingen (belangrijke en minder belangrijke) die nu, later of ooit moeten gebeuren, logisch en betrouwbaar onderbrengt. Teamgerichte werkprocessen: praktische tips voor het opzetten van gemeenschappelijke archieven, het maken van onderlinge afspraken en het rekening houden met elkaars planningen en agenda s. Docent: Joëlle Van de Peer, administratieve coördinator Centrum voor Andragogiek vzw Doelgroep: Directieteams van katholieke, secundaire scholen met een actuele vorm van samenwerking, die de bestaande samenwerking willen optimaliseren. De deelnemende school mag zelf bepalen wie, in de specifieke situatie van deze school, in praktijk deel uitmaakt van het directieteam. Data: plenair : vrijdag 13 november 2009, dinsdag 19 januari 2010, donderdag 4 maart 2010 en dinsdag 27 april 2010 Cursusuren: telkens van 9.30 u. tot u.+ 1 afstemmingsgesprek en 3 coachingsmomenten (data te bepalen in overleg met de betrokken pedagogisch begeleider). Inschrijven voor deze opleiding, betekent dat het gehele team zich engageert voor een intensief en actief traject. We schatten uw tijdsinvestering als volgt in: - 4 lesdagen - 4 halve dagen: afstemmingsgesprek + coaching - een minimum van 4 halve dagen: voorbereidend werk (persoonlijke reflectie en teamoverleg) Plaats: Afstemmings- en coachingsgesprekken : schoolintern Plenaire bijeenkomsten : Het Brantijser Sint-Jacobsmarkt Antwerpen Inschrijven kan tot ten laatste woensdag 9 september De selectie van de deelnemende teams gebeurt op basis van het inschrijvingsformulier, het projectvoorstel en een intakegesprek met de leidinggevende(n) van de betrokken pedagogische begeleidingsdienst. Indien de opleiding is volgeboekt, wordt u zo snel mogelijk verwittigd en komt u op een wachtlijst. Als er plaats vrijkomt, nemen wij terug contact met u op. Bij veel extra inschrijvingen, organiseren wij, indien mogelijk, een extra opleidings- en begeleidingstraject. U wordt hier dan tijdig van op de hoogte gebracht. Prijs: De prijs bedraagt 545 per deelnemer en omvat alle kosten voor het programma: het cursusgeld, de afstemmings- en coachingsgesprekken, de documentatie en de lunches. Het programma wordt beschouwd als een geheel. Code: 09-10/DT01A 3

5 Inschrijvings- en betalingsmodaliteiten Inschrijven gebeurt door : 1. het voorgaand inschrijvingsformulier én projectvoorstel vóór woensdag 9 september 2009 op te sturen naar : Centrum voor Andragogiek vzw, Het Brantijser, St.-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerpen of te faxen naar het nummer EN 2. het storten van het totaalbedrag op rekeningnummer van het Centrum voor Andragogiek vzw, Sint-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerpen, met vermelding van de naam van de school en de cursuscode 09-10/DT01A. Wanneer u zich inschrijft, zal u uitgenodigd worden door de betrokken Pedagogische Begeleidingsdienst voor een intakegesprek. Annulatieregeling Indien u uiterlijk 4 weken vóór de aanvang van het jaarprogramma schriftelijk annuleert, ontvangt u het cursusgeld terug, met inhouding van 75 administratiekosten. Indien u later annuleert dient u het volledige bedrag te betalen, tenzij mits voorlegging van een doktersattest, dan betaalt u enkel de geldende administratiekosten. U krijgt uw inschrijvingsgeld uiteraard integraal terug indien : - wij de cursus annuleren. - u niet kan deelnemen omdat de cursus volzet is. Afwezigheidsregeling Bij afwezigheid op de dagseminaries vragen we om ons minimum twee werkdagen vooraf te verwittigen. Dat kan telefonisch, per fax of per . Ook bij overmacht op de studiedag zelf vragen we om het Centrum voor Andragogiek te waarschuwen. Er gebeuren geen individuele terugbetalingen. 4

6 INSCHRIJVINGSFORMULIER (INVULLEN IN DRUKLETTERS A.U.B.) Instelling: Type school : m ASO m TSO m BSO m KSO m BUSO m MS Telefoon: Fax: Facturatieadres (indien anders):... school:... Op dit inschrijvingsformulier is ruimte voorzien voor 4 deelnemers. Indien gewenst kan het team meer deelnemers tellen. Gelieve in dat geval een overzicht van de coördinaten van de overige participanten toe te voegen. Naam + voornaam deelnemer 1: Datum en handtekening van deelnemer 1 Naam + voornaam deelnemer 2: Datum en handtekening van deelnemer 2 Naam + voornaam deelnemer 3: Datum en handtekening van deelnemer 3 Naam + voornaam deelnemer 4:... Datum en handtekening van deelnemer 4 Schrijven in voor de cursus Optimaliseren van de werking van directieteams code 09-10/DT01A Bijdrage : 545 x (aantal deelnemers) = Gelieve met ons contact op te nemen indien u (een deel) met opleidingscheques wenst te betalen. 5

7 Projectvoorstel: Naam school:... Titel project:... Omschrijving project:

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 Beste

Nadere informatie

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs PBDKO. Ondersteuningsplan 2010-2011

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs PBDKO. Ondersteuningsplan 2010-2011 Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs PBDKO Ondersteuningsplan 2010-2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Pedagogische begeleiding van de katholieke centra voor volwassenenonderwijs 4 1.2 Samenwerking

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

2013-2014. Nascholingsaanbod voor leidinggevenden. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov.

2013-2014. Nascholingsaanbod voor leidinggevenden. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov. 2013-2014 Nascholingsaanbod voor leidinggevenden Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov.be Inhoud Doelgroep... 3 Inschrijvingen... 3 Vormingsfonds

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS

PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS SCHOOLJAAR 2009 2010 Als beginnend schoolleider van een katholieke basisschool sta je plots op het kruispunt van de vele complexe relaties binnen het onderwijsveld.

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015

OPLEIDINGSAANBOD 2015 OPLEIDINGSAANBOD 2015 SOCIALE WERKPLAATSEN in samenwerking met VORMINGSFONDS SOCIALE WERKPLAATSEN INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij

Nadere informatie

Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement. 2011 2012 Samen werken aan leiderschap

Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement. 2011 2012 Samen werken aan leiderschap Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement 2011 2012 Samen werken aan leiderschap Studieduur: 12 maanden = 18 ec s 2011 De opleiding Directeur Primair Onderwijs

Nadere informatie

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding Seizoen 2013/ 14 HOOFD JEUGD OPLEIDING Algemeen Sinds 2001 is er de opleiding TC I Jeugd. De opleiding TC I Jeugd leidt de deelnemers op voor de functie van Jeugdtrainer

Nadere informatie

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA ziekenhuisapothekers Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers Academie voor Medisch Specialisten maart 2010 Management Development programma voor ziekenhuisapothekers

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Vormingsfonds nieuwe directeurs

Vormingsfonds nieuwe directeurs Vormingsfonds nieuwe directeurs Lijst van de opleidingen 2012 Niveauoverstijgend basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, CLB AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2014

OPLEIDINGSBROCHURE 2014 Elke wijze uil begon als uilskuiken (Bond Zonder Naam) OPLEIDINGSBROCHURE 2014 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen 1 OPLEIDINGEN MET RESULTAAT Hoe

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding Intern Begeleider in het Primair Onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Programmagids 2015-2017 Intern Begeleider in het Primair Onderwijs 2015/2017 Inhoud pagina Inleiding 2 Doelgroep, profiel

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

L EERGANG L EAN T EAMCOACH!

L EERGANG L EAN T EAMCOACH! Lean...3 Waaromleanteamcoaching?...3 Doelgroep...4 Incompanyopleidingleanteamcoachingopmaat...4 LeergangLeanTeamcoach...5 EVC s...7 OpzetenopbouwvandeLeergangindepraktijk...8 Coachopleiders...10 MarijkeLingsma...10

Nadere informatie

Leren ~ Creëren. Diensten, cursussen en publicaties

Leren ~ Creëren. Diensten, cursussen en publicaties Leren ~ Creëren Diensten, cursussen en publicaties Begeleidingsdienst voor vrijescholen Voorwoord Bouwstenen De Begeleidingsdienst voor vrijescholen wil een landelijk expertise- en kenniscentrum voor vrijeschoolonderwijs

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Pedagogisch Bureau Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw

Pedagogisch Bureau Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Pedagogisch Bureau Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Leidraad bij het sjabloon voor aanvraag van een strategisch partnerschap (KA2) Karine Van Thienen, stafmedewerker internationalisering

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

OPLEIDING BEELDCOACHING / DIDACTISCH COACHEN 2015-2016. Vooraf

OPLEIDING BEELDCOACHING / DIDACTISCH COACHEN 2015-2016. Vooraf OPLEIDING BEELDCOACHING / DIDACTISCH COACHEN 2015-2016 Vooraf Beeldcoaching gaat over kijken, ontvangen, verzenden, gebruiken, managen en interpreteren van beelden. Beelden van jezelf en beelden van anderen.

Nadere informatie

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel 1 Inhoudsopgave Situering... 3 1. GO!2020 het uitvoeringsproces... 3

Nadere informatie

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO primair onderwijs / voortgezet onderwijs 2015-2016 5e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

Leiderschap voor professionals april - mei 2015

Leiderschap voor professionals april - mei 2015 1 Leiderschap voor professionals april - mei 2015 Een cursus voor professionals die hun leiderschapsrol verder willen ontwikkelen binnen de dynamische omgeving van hun organisatie. Welke betekenis zit

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie