Betere begeleiding van junioren / promovendi bij het ibmg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betere begeleiding van junioren / promovendi bij het ibmg"

Transcriptie

1 Betere begeleiding van junioren / promovendi bij het ibmg 1. Inleiding In bijgaande notitie wordt het MT-beleid beschreven voor begeleiding van junioren binnen het ibmg. Dit beleid sluit aan op de notitie De toekomst van junioren bij BMG/iMTA die de junioren in 2005 aan het MT hebben aangeboden. De junioren hebben in die notitie allerlei verbetervoorstellen aangedragen die deels al zijn uitgevoerd en voorbereid. In de voorliggende notitie wordt een overzicht gegeven van alle actiepunten en beleidspunten voor het ibmg. De notitie is vooral bedoeld voor junioren en begeleiders. Onder junioren worden overigens zowel aio s/oio s als junioronderzoekers verstaan die werken aan of zich oriënteren op een promotie. Aanleiding en achtergrond In 2005 hebben de junioren aandacht gevraagd voor het verbeteren van de situatie van de junioren bij ibmg/imta. Aanleiding was het strategisch beraad waarin het MT gesprekken voerde met de hoogleraren over het toekomstperspectief voor het ibmg. De junioren hebben bij het MT belet gevraagd om aandacht te vragen voor de situatie van junioren binnen ibmg/imta. Zij wezen het MT op een grote groep goed functionerende junioren die zonder promotie BMG/iMTA had verlaten. Hoewel de financiële situatie daar in een aantal gevallen debet aan was wezen de junioren ook op andere, meer structurele knelpunten binnen de organisatie: Als voornaamste knelpunten gaven zij aan: - Bij ibmg/imta is er geen klankbord voor junioren. - Afwezigheid van een gemeenschappelijke ruimte. - Geen eenduidige inwerksystematiek waardoor er vaak dingen ontbreken (voorstelrondje, computer e.d.) en junioren zich niet welkom voelen. - Onduidelijkheid over het beleid ten aanzien van promoveren bijvoorbeeld over de afstemming tussen projectonderzoek en promotieonderzoek. - Junioronderzoekers beschikken veelal niet over een aio-plan dat hen duidelijkheid biedt over het beoogde (promotie)traject. - De begeleiding is niet altijd optimaal en het is voor een junior soms moeilijk om feedback te geven op de begeleiding. - Onduidelijkheid over hoeveelheid en kwaliteit onderwijstaken. Deze lijst van knelpunten ging vergezeld van een reeks van verbetervoorstellen. De insteek van de junioren was en is dus vooral constructief. De junioren willen graag voorstellen aandragen en meewerken aan het tot stand brengen van een plezierig en ontwikkelingsgericht werkklimaat met mooie resultaten. Werkwijze Sinds juli 2005 hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden tussen de junioren en het MT en is een start gemaakt met verbeteracties die het MT en de junioren zelf relatief snel konden regelen. We zijn nu op een punt aangekomen dat verbeteracties aan de orde zijn die een groter deel van de organisatie raken. Vooral de begeleiders zal om extra inzet worden gevraagd waarvoor zij nieuwe instrumenten aangereikt krijgen. De notitie wordt ook aan imta BV en CMDz BV aangeboden met de vraag om aan te sluiten bij de voorgestelde verbeteracties. In deze notitie zullen alle verbeteracties per onderwerp worden aangeven. We beginnen met de acties gericht op meer contact tussen junioren. Daarna wordt aandacht besteed aan de ontvangst van junioren, het maken van afspraken met de begeleider, opleiding van junioren en begeleiders en de inzet van junioren bij onderwijstaken. Managementteam ibmg,

2 2. Meer contact tussen junioren Knelpunt: Bij BMG/iMTA is er geen klankbord voor junioren. Omschrijving: Er zijn meer dan 30 junioren werkzaam bij ibmg, imta en CMDz. Velen komen met hooggespannen verwachtingen werken, maar hebben vervolgens veelal al vrij snel het gevoel dat zij aan hun lot worden overgelaten. Tevens is het voor de junioren niet altijd duidelijk tot wie zij zich kunnen wenden in geval van werkgerelateerde problemen. Ook missen de junioren een onderlinge samenhang. Uit: de notitie De toekomst van junioren bij BMG/iMTA. In 2005 hebben de junioren het initiatief genomen tot oprichting van Jong BMG/iMTA (jbmg). Dit is de klankbordgroep van junioren bestaande uit 4 of 5 junioronderzoekers uit verschillende hoeken van de organisatie. Op dit moment bestaat jbmg uit Karin Lemmens, Lieke Boonen, Jolanda Dwarswaard en Martine Hoogendoorn. Deze groep komt periodiek bij elkaar en spant zich in voor de volgende zaken: - Organiseren van onderzoeksseminars voor junioronderzoekers op basis van 1x per maand. Het is de bedoeling om van elkaar te leren door aan elkaar een presentatie te geven over de vraagstelling en opzet van het eigen promotieonderzoek. Deelname aan de bijeenkomsten is verplicht voor de junioren (gedurende de eerste 3 jaar van hun aanstelling). - Organiseren van praktische middagbijeenkomsten (3x per jaar) over knelpunten en verbetervoorstellen voor junioren, gekoppeld aan een praktische cursus voor alle junioren (bijvoorbeeld over timemanagement of communicatietrainingen) en af te sluiten met een borrel en evt. etentje. - Organiseren van andere sociale activiteiten voor junioren zoals een juniorenuitje (middagprogramma met aansluitend borrel en eten). - Overleg met het MT: 2 à 3 keer per jaar. - Aanspreken van nieuwe junioren en koppelen aan een buddy die een nieuwe juniormedewerker wegwijs maakt binnen BMG (vooral sociale en praktische functie). - Informatie voor junioren aanleveren voor het intranet van ibmg. De activiteiten worden in overleg met het MT georganiseerd en betaald uit het algemene budget. Het inrichten van een gemeenschappelijke ruimte (de loungekamer) is ook een initiatief om het informele contact tussen junioren en andere medewerkers te faciliteren. In deze kamer kan men op een ongedwongen manier met elkaar overleggen en brainstormen. Ook kan men er lunchen, met elkaar iets drinken en verjaardagen vieren. De loungekamer zal nog worden aangevuld met de tijdschriftenkast zodat de kamer ook een leesfunctie krijgt. Managementteam ibmg,

3 3. De ontvangst van junioren Knelpunt: Geen eenduidige inwerksystematiek waardoor er vaak dingen ontbreken (voorstelrondje, computer e.d.) en de junioren zich niet welkom voelen. Omschrijving: Er is vaak geen werkplek ingericht, geen arbeidsvoorwaardengesprek gevoerd, geen voorstelrondje gelopen en er is geen duidelijkheid omtrent de voorzieningen die beschikbaar zijn. Uit: de notitie De toekomst van junioren bij BMG/iMTA In de afgelopen maanden is gewerkt aan verbetering van de ontvangst van nieuwe medewerkers. De verantwoordelijkheid hiervoor is neergelegd bij de coördinator secretariaat en de p&o-medewerker. De ontvangst ziet er op dit moment als volgt uit: Voorbereiding eerste dag - Met de leidinggevende wordt geïnventariseerd wat de beste werkplek is. Er wordt voor gezorgd dat een bureau, stoel, kast en computer aanwezig zijn. Tevens wordt een account en evt. toegang tot het agendasysteem aangevraagd. - Het secretariaat zorgt ervoor dat de contactgegevens van de nieuwe medewerker op diverse adreslijsten worden verwerkt, dat een postvakje wordt aangemaakt, een naambordje bij de deur wordt gemaakt, dat er een sleutel beschikbaar is en dat voldoende kantoormaterialen aanwezig zijn. - De ontvangst op de eerste dag wordt voorbereid door afspraken te maken met de leidinggevende over de ontvangst en de rondleiding. Desgewenst worden afspraken met de sectieleider, sectieleden en anderen ingepland. Ontvangst eerste dag - De nieuwe mederweker meldt zich tijdens de eerste dag bij het secretariaat en krijgt daar een informatieset voor nieuwe medewerkers. De werkwijze van het secretariaat wordt uitgelegd, het gebruik van computerprogramma s en apparatuur wordt getoond. - Er wordt een introductierondje gelopen langs de MT-leden, de financiële administratie, het SSC en jbmg. Vervolgens gaat men naar het LIA voor het ophalen van het account en naar mevr. Ramzan voor het maken van een digitale foto. Deze is voor op de BMG-site en voor op de Erasmus MC-pas. - Desgewenst kan een afspraak worden gemaakt met de AMK-medeweker voor de ergonomische inspectie van de werkplek. - De nieuwe medewerker wordt op de lijst gezet voor de MT-medewerkers-lunch. - De nieuwe medewerker wordt gevraagd een korte introductie over zich zelf te schrijven die kan worden rondg d. Contact met p&o - Circa twee weken voor aanvang van de aanstelling nodigt de p&o-medewerker de nieuwe medewerker uit voor een arbeidsvoorwaardengesprek. Tijdens dit gesprek worden de aanstellingsformulieren uitgereikt evenals het boekje Promoveren. Een wegwijzer voor de beginnend wetenschapper' van Herman Lelieveldt. Er wordt een toelichting gegeven op de arbeidsvoorwaarden en de medeweker kan informatie vragen over het p&o-beleid. - Drie maanden na de start van de aanstelling nodigt de p&o-medewerker de nieuwe medewerker uit voor een evaluerend gesprek. Doel is na te gaan hoe de eerste periode is verlopen. Vraagpunten zijn in ieder geval: o Hoe is de ontvangst en introductie bij BMG verlopen? o Is er voldoende contact met andere junioren? o Zijn afspraken vastgelegd in opleidings- en begeleidingsplan / juniorenplan? o Hoe verloopt de begeleiding tot nu toe? o Voldoet de functie tot nu toe aan de verwachtingen? o Zijn er (knel)punten die om aandacht vragen van de begeleider of het management? o Is het urenschrijfsysteem uitgereikt en is de werking duidelijk? Managementteam ibmg,

4 4. Het maken van afspraken Knelpunt: Onduidelijkheden over het beleid ten aanzien van promoveren Omschrijving: De verwachtingen en de mogelijkheden ten aanzien van het promoveren van junioren worden in vele gevallen niet uitgesproken en uitgewerkt. Er bestaat onduidelijkheid over de verwachting om al dan niet te promoveren en het daarbij behorende traject. Aspecten die hierbij vooral van belang zijn, zijn de financieringsduur (meestal minder dan 4 jaar), de mogelijkheden van fondsenwerving (wie verantwoordelijk) en mogelijkheden tot contractverlenging (problemen door flexwet). Ook over de indeling van tijd bestaat onduidelijkheid, wordt je verwacht te promoveren in de tijd van ibmg/imta of wordt er verwacht dat er ook een bepaalde hoeveelheid eigen tijd in de promotie wordt gestopt. Daarnaast zijn er veel vragen over de mogelijkheden tot het volgende van opleidingen ten behoeve van de promotie. Ook de rol van de begeleider roept vragen op, wat kan er wel of niet verwacht worden van de begeleider, hierin blijkt een grote praktijkvariatie te bestaan. Uit: de notitie De toekomst van junioren bij BMG/iMTA Tijdens de gesprekken van het MT met de hoogleraren tijdens het strategisch beraad kwam naar voren dat men toe wil naar een gerichte werving van junioren. Het aantrekken van grote aantallen junioren vraag veel begeleidingstijd. Als daarna een relatief groot aantal junioren afvalt door vertrek of onmogelijkheid een verlenging te regelen leidt dat tot frustratie bij zowel junioren als begeleiders. Vandaar dat als streven is geformuleerd gericht te werven, goed te begeleiden en binnen een jaar tot heldere afspraken komen over het toekomstperspectief (al dan niet doorgaan voor een promotie en een substantiële verlenging van de aanstelling). De uitwerking hiervan is dat juniormedewerkers standaard worden aangesteld voor een jaar. Binnen drie maanden worden duidelijke afspraken gemaakt over de wederzijdse taken en verwachtingen. De begeleiding is intensief en de voortgang wordt periodiek geëvalueerd. Binnen het eerste jaar wordt duidelijkheid geschapen over het vervolgtraject. Bij een positieve ontwikkeling wordt in principe verlengd met drie jaar. Mocht de promotie na die periode nog niet helemaal klaar zijn, dan kan nog een laatste keer tijdelijk worden verlengd met een jaar. Het promotietraject bedraagt op deze manier maximaal vijf jaar. Dit is vergelijkbaar met het AIO-traject dat momenteel binnen de universiteiten gangbaar is. Vanwege de overgang van de AIO s naar het Erasmus MC, zal zo snel mogelijk worden aangesloten bij het beleid voor onderzoekers in opleiding (OIO s) behorende bij de CAO AZ. De junioren hebben voorgesteld om in analogie met het opleidingsplan voor AIO s ook een zogenaamd Juniorenplan te ontwikkelen waarin relevante afspraken tussen begeleider en junior binnen drie maanden worden vastgelegd. Het gaat om afspraken over: de aanstelling, de begeleiding en de beoordeling van de resultaten, de tijdsindeling (m.b.t. onderzoeks-, onderwijs- en andere taken), de opleiding (te geven en te volgen), de algemene opzet van het proefschrift. Het door de junioren voorgestelde juniorenplan is als bijlage 1 bijgevoegd. Door binnen drie maanden heldere afspraken te maken wordt het voor junioren snel duidelijk wat van hen verwacht wordt en wat zij van begeleiders kunnen verwachten. Het driemaandsgesprek door p&o is een toetsmoment of de afspraken inderdaad zijn gemaakt en vastgelegd. Er wordt een kort verslag gemaakt voor het management. Binnen zes maanden wordt aan de dagelijkse begeleiders gevraagd een uitgebreid evaluatiegesprek te voeren met de junior. Tijdens dit gesprek wordt teruggekeken op resultaten en voortgang en wordt vooruitgekeken naar mogelijkheden en eventuele knelpunten voor de toekomst. Binnen negen maanden wordt aan de dagelijkse begeleider gevraagd om een beoordelingsgesprek te voeren. Hierin worden de resultaten beoordeeld en wordt bepaald of verlenging van de aanstelling aan de orde is. Door deze structuur aan te brengen wordt snel duidelijk wat de verwachtingen zijn en of een traject naar een promotie al dan niet haalbaar is. De beschreven onduidelijkheden kunnen hiermee worden weggenomen. Managementteam ibmg,

5 5. Opleiding van junioren en begeleiders Knelpunt: Voor een junior is het soms moeilijk om feedback te geven op de begeleiding die zij of hij ontvangt. Omschrijving: Dit heeft vooral te maken met de kwetsbare positie van de junior binnen de organisatie (bijv. geen vast contract, afhankelijke positie t.o.v. de begeleider) en de informatie asymmetrie tussen de begeleider en de junioronderzoeker. Dit leidt ertoe dat junioren zich over het algemeen genomen te weinig uitspreken over de kwaliteit van hun begeleiding en er een kans wordt gemist om de begeleiding op een hoger niveau te trekken. Zonder deze terugkoppeling van junioren op de begeleiding weten begeleiders niet wat ze kunnen verbeteren aan hun begeleiding. Daarnaast kunnen begeleiders zelf behoefte hebben aan ondersteuning in hun begeleiderrol. Uit: de notitie De toekomst van junioren bij BMG/iMTA De opleiding van junioren is belangrijk. De opleiding vindt voor een belangrijk deel plaats door de begeleider. Deze leert de junior het vak door afspraken te maken, aanwijzingen te geven en resultaten te beoordelen. Om binnen een jaar te kunnen bepalen of een juniormedewerker geschikt is voor een wetenschappelijke carrière, is intensieve begeleiding noodzakelijk. Belangrijk element om de begeleiding goed te regelen is om in een vroeg stadium afspraken te maken over wie de dagelijkse begeleider is en met welke frequentie gesprekken plaatsvinden met de dagelijkse begeleider. Zeker in het begin is een overlegfrequentie van 1x per week aan te bevelen. Afspraken hierover worden vastgelegd in het juniorenplan. In het juniorenplan worden ook afspraken vastgelegd over te volgen cursussen en dergelijke. Voor (junior)medewerkers met onderwijstaken zijn de cursus Basisdidactiek en PGO-training verplicht. Daarnaast worden in overleg met de begeleider cursussen specifiek voor het vakgebied van de junior gevolgd. Binnen het Erasmus MC wordt het belang van onderwijs voor alle promovendi benadrukt. Bij AIO s en andere promovendi moet bekeken worden of er kan worden aangesloten bij een erkende onderzoeksschool binnen of buiten het Erasmus MC en de EUR. Het MT onderzoekt de mogelijkheid om hierover afspraken te maken met faculteiten. Voorts kunnen junioren deelnemen aan seminars en cursussen die door jbmg worden georganiseerd. Een voorbeeld hiervan is een cursus timemanagement die recent is verzorgd door een externe trainer. Een cursus wordt afgesloten met een borrel en heeft naast een inhoudelijke ook een sociaal verbindende doelstelling. Na het eerste jaar volgt het aanbod mee te doen aan de cursus Promoveren met Plezier (zie bijlage 2). Deze training is gericht op persoonlijke effectiviteit in relatie tot de werksituatie van juniormedewerkers. Het is voor de juniormedewerker erg belangrijk om zelf een effectieve werksituatie te creëren bijvoorbeeld door een goede dagindeling op te bouwen en te werken aan de opbouw van een collegiaal netwerk. Ook het voeren van een effectief gesprek met de begeleider(s) is een doel van de training. Voorts het stellen van grenzen, kennen en accepteren van goede en zwakke eigenschappen en het inzetten van eigen creativiteit. Het kunnen inbrengen van praktijkervaringen is een voorwaarde voor het succes van de training. De training is nu drie keer gegeven en wordt op dit moment geëvalueerd door het MT met als doel tot een optimale aansluiting bij de wensen en behoeften te komen. Voor begeleiders is er de cursus Begeleiden van Promovendi (zie bijlage 3). Dit is een intensieve en praktische cursus waarin begeleiders effectief leren begeleiden. De training richt zich op het beter leren communiceren, coachen, onderhandelen, hanteren van conflicten en superviseren van een planning. De cursus wordt gegeven door trainers met ruime ervaring met het trainen van begeleiders bij universiteiten. Het MT zal begeleiders actief uitnodigen voor deze cursus met als doel alle begeleiders aan de cursus deel te laten nemen. Managementteam ibmg,

6 De kosten van al deze cursussen, zowel voor junioren als begeleiders, worden uit algemene middelen betaald met uitzondering van cursussen die specifiek voor een juniormedewerker worden afgesproken. Managementteam ibmg,

7 6. Onderwijstaken voor juniormedewerkers Knelpunt: Onduidelijkheden over de hoeveelheid onderwijstaken en de kwaliteit van de onderwijstaken. Omschrijving: In beginsel wordt er onvoldoende duidelijk gemaakt dat er ene mogelijkheid bestaat tot het volgen van cursussen zoals o.a. basisdidactiek. Daarnaast is er weinig ruimte voor evaluaties en is vaak niet duidelijk wat er verwacht wordt van junioren m.b.t. het geven van onderwijs. Bij aio s wordt een bepaald % aan uren aangegeven voor onderwijs, dit zou ook aan te bevelen zijn bij junioren (zie juniorenplan). Onderwijstaken moeten in zo n kort mogelijk tijdsbestek worden uitgevoerd en extra tijd stoppen in individueel contact met studenten behoort eigenlijk niet tot de taken. Daarnaast leidt een goede evaluatie vaak tot een vermeerdering van de onderwijstaken waardoor en voornamelijk prikkels zijn om zo min mogelijk tijd te stoppen in onderwijs en zo slecht mogelijk onderwijs af te leveren. Er wordt vaak weinig waardering geuit voor goede evaluaties/prestaties. Er is vaak weinig tijd voor evaluaties van de docent buiten de student evaluatieformulieren om. Uit: de notitie De toekomst van junioren bij BMG/iMTA In het juniorenplan worden afspraken gemaakt over de onderwijstaken die van een junior worden verwacht. In de eerste plaats wordt een tijdsindeling afgesproken (zie juniorenplan) waarin de aanstellingstijd globaal wordt verdeeld over opdrachtonderzoek, promotieonderzoek, onderwijs, opleiding, begeleiding. Vervolgens wordt afgesproken welke vakken worden gegeven en hoeveel tijd daar binnen het instituut voor staat (onderwijsnormen ibmg). Over opleidingen voor het onderwijs is in de vorige paragraaf al gesproken: de cursus Basisdidactiek en de cursus PGO zijn voor beginnen de docenten verplicht. Deze worden verzorgd aan de EUR (door het OECR) en betaald uit algemene middelen. Aan de begeleider wordt gevraagd om zowel in het evaluatiegesprek als het beoordelingsgesprek aandacht te besteden aan de evaluatie van onderwijsprestaties. Managementteam ibmg,

8 Bijlage 1: INDIVIDUELE OPLEIDINGS - EN BEGELEIDINGS- OVEREENKOMST (IOBO) VOOR JUNIOR ONDERZOEKERS Training & Supervision Agreement (TSA) for Junior Researchers Personeelsvertrouwelijk confidential DEEL 1 / PART 1 (zo compleet mogelijk invullen binnen 3 maanden) Voor AIO s / OIO s moet ook de officiële documenten van de EUR / het Erasmus MC worden ingevuld (projectaanvraag en opleidings- en begeleidingsplan)! Het IOBO is aanvullend, er hoeft niet dubbel te worden ingevuld. 1 Persoonsgegevens/ personal details Naam Name Functie Function Welke studierichting(en) afgerond: Which study (ies) completed Sectie Department 2 Aanstelling / appointment Datum indiensttreding - Starting date of contract Contractduur Contract duration 2e contract: 2nd contract: Datum vaste aanstelling: Date contract 3 Financiering/Financing Duur financiering Duration of financing: Benodigde financiering voor promotie: Needed financing for PhD: Datum waarop samen naar nieuwe financiering gezocht moet worden: Date when together new financing should be seeked: Van/ From Van/ From Managementteam ibmg,

9 4 Begeleiding / Supervision Naam begeleider(s) / promotor(s) - Name supervisor(s) / promotor(s) Naam dagelijkse begeleider(s) / co-promotor(s) - Name second supervisor / co-supervisor Naam overige begeleider(s) - Name other supervisor(s) Frequentie gesprekken met dagelijkse begeleider Frequency of meetings with supervisor 3 maandsgesprek met P&O 3 months meeting with P&O 6 maanden evaluatiegesprek met dagelijkse begeleider 6 months meeting with supervisor 9 maanden beoordelingsgesprek met dagelijkse begeleider 9 months meeting with supervisor Bij verandering van de begeleider (s), dit aangeven 5 Tijdsindeling/ time division Totale aantal fte Total number of fte Aantal fte commercieel onderzoek: commercial research: Aantal fte promotie onderzoek: PhD: Aantal fte onderwijs: teaching: Aantal fte opleiding: Education: Aantal fte begeleiding: supervision Managementteam ibmg,

10 6 Opleiding / education Onderwijs te geven Teaching Welke vakken? Which courses? Wanneer? When? Normuren? 1. Normuren / 2. Normuren / 3. Normuren / Opleiding te volgen Education Cursussen voor rekening van ibmg: - Basiscursus didactiek - Cursus PGO - Promoveren met Plezier Andere opleidingen Other courses Ondertekening / assignment Handtekening / Signature Begeleider / Supervisor Datum / Date Handtekening / Signature Promotor / Promotor Datum / Date Handtekening / Signature Junioronderzoeker / Junior researcher Datum / Date Handtekening / Signature Voorzitter ibmg / Chairman ibmg Datum / Date Managementteam ibmg,

11 DEEL 2 / PART 2 (hulpmiddel bij voorbereiding promotie, zoveel mogelijk invullen binnen 1 jaar) 7 Algemene opzet proefschrift Onderzoek Research Werktitel proefschrift Working Title PhD Hoe wordt data verzameld (bv. welke projecten kunnen gebruikt worden?) Which data will be used? Algemene opzet proefschrift: bv. probleemstelling/inleiding/artikelen/ hoofdstukken en streefdatum: General design PhD 1. datum / date 2. datum / date 3. datum / date 4. datum/ date 5. datum/ date 6. datum/ date Managementteam ibmg,

12 Bijlage 2: De training Promoveren met Plezier Het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg organiseert voor AIO s en junioronderzoekers een training van 5x1 dag. Aan de training kunnen elke keer maximaal 12 onderzoekers deelnemen. De training wordt gegeven door Marie-Anne Kuiltjes en Antoinette de Bont. Marie- Anne Kuiltjes is trainer. Zij heeft een eigen coachingspraktijk en begeleidt groepen. De training is gericht op: - Het creëren van een werksituatie waarin de promovendus optimaal kan functioneren, bijvoorbeeld door een goede dagindeling en het opbouwen van een collegiaal netwerk. - Het voeren van een effectief gesprek met begeleiders waarin ruimte is om goed te luisteren en om een eigen inbreng te hebben. - Het stellen van grenzen aan jezelf en je omgeving om doelgericht te kunnen werken. - Het kennen en accepteren van goede en zwakke eigenschappen. - Het daadwerkelijk inzetten van eigen creativiteit. Het is een intensieve training over persoonlijk functioneren. De leidraad van de training is kennen, ervaren en doen: Weet wat er aan de hand is, voel wat er gebeurt en handel daarnaar. We werken aan de hand van thema s zoals thuis voelen op de universiteit, omgaan met feedback, het ontwikkelen van een eigen project, het ontvangen en genieten van de grote en kleine successen en het durven inzetten van eigen creativiteit. In de training werken we met allerlei (groeps-)opdrachten, praktijkvoorbeelden, vragenlijsten en ontspanningsoefeningen. Het programma Dag 1: de basis Dag 2: feedback Dag 3: doelgericht werken Dag 4: netwerken Dag 5: creativiteit Sterkte/zwakte analyse van je functioneren Analyse van werkomgeving (werkruimte, dagindeling) Geven en ontvangen van feedback. Analyse verloop begeleidingsgesprekken Oefeningen om grenzen te leren stellen Onderzoek van motivatie Opbouwen van evenwichtige relaties Visie ontwikkelen op wie je sparringpartner is en hoe jij dat voor anderen kunt zijn Presentatie en expressie oefeningen Het ontwikkelen van creatief idee Voor aanvang van de training is er een intakegesprek. In dit gesprek worden de individuele doelen voor de training geformuleerd. Halverwege de training is er een coachingsgesprek waarin de individuele voortgang wordt besproken en eventueel de doelen worden bijgesteld. Aan het eind van de training krijgt iedere deelnemer een afrondend gesprek. Daarin bespreken we het bereikte resultaten en de aandachtpunten voor de toekomst. Managementteam ibmg,

13 Bijlage 3: De training Begeleiden van Junior Onderzoekers Ook voor begeleiders van junior onderzoekers organiseert een training. Begeleiden van Junior Onderzoekers is een intensieve training die vooral uitgaat van praktijkoefeningen. Men leert door opdrachten te doen, daar persoonlijke feedback op te krijgen en vervolgens het nieuw geleerde gedrag toe te passen in de werksituatie. Het programma bestaat uit een blok van twee dagen (vijf dagdelen met een overnachting). Er kunnen 6 tot 12 cursisten deelnemen. Zij hebben minimaal 1 jaar ervaring met het begeleiden van een junior onderzoeker en bij voorkeur maximaal 5 jaar. Voorafgaand aan de cursus wordt met elke deelnemer een kort intakegesprek gehouden. De training wordt gegeven door Brigitte Hertz ( samen met Jeanine de Bruin ( Beide trainers hebben ruime ervaring met het geven van trainingen aan wetenschappers. Leerdoelen De training richt zich op het beter leren: - communiceren - coachen - onderhandelen - hanteren van conflicten - superviseren van een planning Programma Dagdeel 1: Introductie en Visie Introductie deelnemers en programma Theorie Situationeel leiderschap en beïnvloedingsstijlen Contract der Verwachtingen voor de Begeleiding Dagdeel 2: Onderhandelingsvaardigheden Bepalen onderhandelingspositie, strategie en mogelijke samenwerking Modellen voor persoonlijke strategieën voor conflicthantering en interpersoonlijke communicatie. Onderhandelingscase (rollenspel). Feedback op strategie en communicatie. Dagdeel 3: Coaching Feedback oefeningen Coachingsgesprekken Dagdeel 4: Supervisie van een planning Fasering van een planning van vier jaar Overzicht activiteiten per fase Knelpunten, soort begeleiding en frequentie per fase Begeleidingsplan Dagdeel 5: Functionerings- en beoordelingsgesprekken Formele aspecten van beide soort gesprekken. Nieuwe systematiek jaargesprekken met gebruik competenties Oefenen door middel van rollenspellen (met video) Managementteam ibmg,

FORMAT OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN PROMOVENDUS. Naam promovendus:.. Datum indiensttreding: Leerstoelgroep:

FORMAT OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN PROMOVENDUS. Naam promovendus:.. Datum indiensttreding: Leerstoelgroep: FORMAT OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN PROMOVENDUS Naam promovendus:.. Datum indiensttreding: Leerstoelgroep: Beoogde totale duur promovendusaanstelling: jaar Het dienstverband als promovendus bestaat

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN VOOR PROMOVENDI DIE AANGESTELD ZIJN OP DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN * (zoals bedoeld in artikel 6.8 van de CAO Nederlandse Universiteiten

Nadere informatie

De CAO Nederlandse Universiteiten 2007-2010, artikel 6.8 vormt de basis voor het model Opleidingsen begeleidingsplan voor promovendi:

De CAO Nederlandse Universiteiten 2007-2010, artikel 6.8 vormt de basis voor het model Opleidingsen begeleidingsplan voor promovendi: Open Universiteit Nederland Opleidings- en Begeleidingsplan voor Promovendi De CAO Nederlandse Universiteiten 2007-2010, artikel 6.8 vormt de basis voor het model Opleidingsen begeleidingsplan voor promovendi:

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN ONDERZOEKSCHOOL IUS COMMUNE

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN ONDERZOEKSCHOOL IUS COMMUNE OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN ONDERZOEKSCHOOL IUS COMMUNE INDIVIDUEEL Faculteit :... Universiteit:... Naam promovendus:... Programma :... promotie-project :... (Beoogd) promotor :... Begeleider(s)/werkbaas

Nadere informatie

Planning en Evaluatie gespreksverslagen

Planning en Evaluatie gespreksverslagen Promotietraject RU / FNWI Inleiding Planning en Evaluatie gespreksverslagen Plannings en evaluatiegesprekken (minimaal 1 x per jaar) helpen begeleider en promovendus bij het doelgericht werken en plannen.

Nadere informatie

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap in de reflectie zie je de bron Effectief Leiderschap.. een persoonlijke audit U geeft leiding aan een team, een project of een afdeling. U hebt veel kennis, u

Nadere informatie

De promovendus. De promovendus

De promovendus. De promovendus De promovendus. Doel van de functie. 1. Aanstelling 2. Profiel en competenties 3. Inschaling 4. Het verrichten van onderwijstaken 5. Het Opleiding en Begeleidingsplan (OBP) 6. Begeleiding van de promovendus

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (NOSTER) Aanmeldingsformulier promovendi Promovendi die verbonden zijn aan

Nadere informatie

Presenteren & Promoveren 2014

Presenteren & Promoveren 2014 Presenteren & Promoveren 2014 Een training voor promovendi De dissertatie is af. Het was een klus, maar de manuscriptcommissie heeft haar goedkeuring gegeven. De datum voor de promotie is al weken bekend.

Nadere informatie

Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied

Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied Research 1 Inhoud presentatie Waarom aandacht voor promoveren

Nadere informatie

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) Achtergrondinformatie Binnen de Nederlandse universiteiten en universitaire medische centra is een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) ontwikkeld. Dit is een onderwijskwalificatie

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Communicatie onderzoek Team haarverzorging

Communicatie onderzoek Team haarverzorging Communicatie onderzoek Team haarverzorging Introductiebrief behorende bij de enquête over de interne communicatie Beste collega s, Gedurende het schooljaar doen wij ons uiterste best om de taken te vervullen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

interne regeling Bijlage 3 Opleidings-en begeleidingsplan OIO Naam: Afdeling: Titel promotietraject: Plan voor de periode:

interne regeling Bijlage 3 Opleidings-en begeleidingsplan OIO Naam: Afdeling: Titel promotietraject: Plan voor de periode: Trainee Research Assistents ingangsdatum 18 juni 2008 Bijlage 3 Opleidings-en begeleidingsplan OIO Naam: Afdeling: Titel promotietraject: Plan voor de periode: Toelating tot de promotie op basis van: Overige

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Deelprogramma voor wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs die opgeleid worden tot casemanager SamenOud R. Brans April 2013 Inhoud

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Managementrapportage Cursussen Open- inschrijving Staff Development Centre 2015

Managementrapportage Cursussen Open- inschrijving Staff Development Centre 2015 Managementrapportage Cursussen Open- inschrijving Staff Development Centre 215 In 215 hebben bij het SDC in totaal 367 cursisten zich ingeschreven voor 16 cursussen. In totaal gaat het om 56 inschrijvingen.

Nadere informatie

Supervisie in de driejarige opleiding van het CPC Versie 28/10/2015

Supervisie in de driejarige opleiding van het CPC Versie 28/10/2015 Supervisie in de driejarige opleiding van het CPC Versie 28/10/2015 Je kunt kiezen voor een opleiding met of zonder supervisie. Om voor een diploma met supervisie in aanmerking te komen is het noodzakelijk

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Algemeen. Onderwijs. Promovendus. Titel project. Vraagstelling. Indien deeltijd, factor. Start aanstelling. Einde aanstelling. Promotor Promotor 2

Algemeen. Onderwijs. Promovendus. Titel project. Vraagstelling. Indien deeltijd, factor. Start aanstelling. Einde aanstelling. Promotor Promotor 2 Opleidings en begeleidingsplan promovendus UL Faculteit der Letteren Instituut Pallas P.N. van Eyckhof 3/geb. 11651 e etage Postbus 9515, 2300 RA Leiden De werkgever ziet er op toe dat een op de promovendus

Nadere informatie

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl MARJAN HEININK BUREAU VOOR COACHING, LOOPBAANADVIES & TRAINING Op zoek naar de bakens in het werk Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 Psycholoog E-mail: m.heinink@hetnet.nl Postadres : Vosmaerlaan

Nadere informatie

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Brochure Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

Planning en Evaluatie (alleen voor oio's)

Planning en Evaluatie (alleen voor oio's) Bijlage F.3 Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie Planning en Evaluatie (alleen voor oio's) Inleiding Plannings- en evaluatiegesprekken (minimaal één keer per jaar) helpen begeleider en oio

Nadere informatie

Reglement Jaargesprekken en Beoordeling Universiteit Maastricht 2008

Reglement Jaargesprekken en Beoordeling Universiteit Maastricht 2008 Het College van Bestuur heeft, overwegende dat en gelet op Reglement Jaargesprekken en Beoordeling een bewust personeelsmanagement, mede inhoudende een reglement jaargesprekken en beoordeling, van essentieel

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht

Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht Versie 6 10 juli 2007 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN art. 1.1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken?

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Beter Leren Communiceren U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Effectief communiceren. Het lijkt misschien eenvoudig, maar misverstanden of oplopende emoties tijdens gesprekken

Nadere informatie

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim Brochure Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag HR en de aanpak van ziekteverzuim Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

2. WERKWIJZE IN SUPERVISIE

2. WERKWIJZE IN SUPERVISIE SUPERVISIEGIDS 1. INLEIDING Supervisie is een praktijkgebonden leermethode. In kleine groepen wordt onder begeleiding van een supervisor gewerkt aan persoonlijke leerdoelen die voortkomen uit de werkervaringen

Nadere informatie

Promovendi-enquête periode 2010-2012

Promovendi-enquête periode 2010-2012 Promovendi-enquête periode 2010-2012 Inleiding De resultaten van de promovendi-enquête zijn gebaseerd op de deelname van 30 promovendi. Soms is de score aanzienlijk lager dan 30. Dat komt omdat de vragen

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Begeleiding werknemer / docent

Begeleiding werknemer / docent Begeleidingsplan Uitgangspunt Elke docent die in dienst komt krijgt in principe drie jaar coaching. Ook docenten die langer in dienst zijn bij de organisatie kunnen in overleg met de leidinggevende aanspraak

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Balans werk en privé. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd?

Balans werk en privé. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? Balans werk en privé Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? dinsdag 30 oktober 2012 dinsdag 4 december 2012 Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met het Servicebedrijf productgroep HRM

Nadere informatie

Conferentie Promoveren en promotietrajecten. VU Amsterdam, 15 mei 2013

Conferentie Promoveren en promotietrajecten. VU Amsterdam, 15 mei 2013 Conferentie Promoveren en promotietrajecten VU Amsterdam, 15 mei 2013 Heden en toekomst van promoveren Prof. Martin Kropff, rector Wageningen University Promoveren: wat is onveranderd? Kern: het (leren)

Nadere informatie

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd?

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met het Servicebedrijf productgroep HRM van het de workshop: BALANS WERK EN

Nadere informatie

NERF HRM-implementatie augustus 2005

NERF HRM-implementatie augustus 2005 Jaargesprekscyclus NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven volgens

Nadere informatie

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers?

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Vragen en antwoorden over outsourcing-projecten Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Outsourcingprojecten zijn relevant voor medewerkers als een bedrijf niet alleen ICT-diensten

Nadere informatie

Informatie Certificering. voor het

Informatie Certificering. voor het Informatie Certificering voor het werken met persolog Profielen juli 2014 INHOUD 1. Waarom profielen van persolog? 2. Certificering modules Module 1 Assessment met Online profielen Module 2 Training Module

Nadere informatie

Doel en resultaat WPOplus training

Doel en resultaat WPOplus training Doel en resultaat WPOplus training Effect: Werknemers vergroten zichtbaar de vaardigheden goed werknemerschap en daardoor kunnen ze doorstromen in hun loopbaan Resultaat: Deelnemers in staat stellen WPO

Nadere informatie

Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach

Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach Den Dolder, mei 2014 Versie: 2 Auteur(s): Anna Hulsebosch/Joke Gierveld Het programma en de bijbehorende opleiding TOPs! is een programma voor jongens en meisjes

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden Projectmatig werken Inleiding...2 Het maken van projecthandleidingen...3 Format Projecthandleiding...4 Procesverslag...5 Problemen bij samenwerking...7 Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel neutraal

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

5. Vergaderfrequentie: vaste frequentie 1 x per maand gedurende 60 minuten.

5. Vergaderfrequentie: vaste frequentie 1 x per maand gedurende 60 minuten. Inhoud Doel: Dit document beoogt het inzichtelijk maken van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot CRM op de Intensive Care/Medium Care (IC/MC) CRM Kerngroep 1. Voorzitter: senior

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team)

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team) 2. De structuur 2.1 Organisatie De organisatie van de jeugdopleiding als volgt opgebouwd. De organisatorische aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie valt onder het

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers

Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers Vastgesteld in MT d.d. 30 september 2004 Voorzien van instemming/positief advies van GMR d.d. 12 oktober 2004 Vastgesteld in AB-vergadering d.d. 22

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Brochure Cursus HR en ondernemingsraad Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en ondernemingsraad 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk

Nadere informatie

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Vastgesteld in CvB: 15-06-2015 Vastgesteld in Breed Overleg: 15-06-2015 De opbouw van dit aanstellingsbeleid is als volgt: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

OPEN TRAINING. Situationeel Leiderschap DRIE DAAGSE

OPEN TRAINING. Situationeel Leiderschap DRIE DAAGSE DRIE DAAGSE OPEN TRAINING Situationeel Leiderschap II Ceresstraat 13 4811 CA Breda Blanchard International Tel: 076 7676338 / 06 51528617 www.blanchardinternational.nl Situationeel Leiderschap II DOEL

Nadere informatie

Basisinformatie Opleiding

Basisinformatie Opleiding Basisinformatie Opleiding Introductie Je neemt deel aan de opleiding Professional Coaching & Leiderschap bij Coachcenter. De opleiding is er voor ieder die zichzelf verder wil ontwikkelen op persoonlijk

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers Wmo-werkplaats Twente Scholingshandleiding voor cursist en trainer Samenwerken met vrijwilligers De vrijwilliger als vanzelfsprekende partner in zorg en welzijnswerk juli 2011 Saxion. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en financiën. Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening

Brochure. Cursus HR en financiën. Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening Brochure Cursus HR en financiën Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en financiën 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

Coachingsopleiding. Process Communication Model

Coachingsopleiding. Process Communication Model Coachingsopleiding Process Communication Model Coachingsopleiding Process Communication Model Zou je misschien, als je tijd hebt, hoor Je bent altijd op zoek naar die ene manier om je cliënt écht te helpen.

Nadere informatie

The Next Level. Verbindend Ondernemend Leiderschap

The Next Level. Verbindend Ondernemend Leiderschap The Next Level Jaarprogramma 2014 BASIS DO-L = DIENEND ONDERNEMEND LEIDERSCHAP De centrale metafoor voor deze leiderschap opleiding is terug te vinden een DOL Een DOL is een volksharp uit de Ivoorkust.

Nadere informatie

Plan van aanpak Coaching 1

Plan van aanpak Coaching 1 Plan van aanpak Coaching 1 Opdrachtgever: ROC Leiden Ter Haarkade 6a Docent-Mentor ROC Leiden M. Wesseling (m.wesseling@rocleiden.nl) 06-83014442 Opdracht: Het begeleiden/coachen van een eerstejaars student

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Opleiding. In de praktijk zijn er twee onderdelen die bepalen hoe de opleiding er uit ziet.

Opleiding. In de praktijk zijn er twee onderdelen die bepalen hoe de opleiding er uit ziet. Interne opleidingen Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 IN HET KORT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

rendement van bijzonder talent

rendement van bijzonder talent rendement van bijzonder talent Hoogbegaafdheid probleem of gave? Hoogbegaafdheid is een gave. Het kan echter ook tot problemen leiden. Bijvoorbeeld als iemand lange tijd niet heeft geweten dat hij anders

Nadere informatie

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Training Training Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in een training van HRD Group? Neem dan gerust contact met ons op.

Nadere informatie

Beoordelingsgesprekken binnen de Onderwijsgroep Galilei

Beoordelingsgesprekken binnen de Onderwijsgroep Galilei Beoordelingsgesprekken binnen de Onderwijsgroep Galilei Inleiding In de voorliggende notitie wordt het algemeen kader geschetst ten behoeve van de beoordelingsgesprekken van alle personeelsleden op alle

Nadere informatie

VOORZITTERSTRAINING Op de Bok specialisatietraining

VOORZITTERSTRAINING Op de Bok specialisatietraining VOORZITTERSTRAINING Op de Bok specialisatietraining MMZ53 Voorzitterstraining Op de bok - Pagina 1 Voorzitterstraining Op de bok Introductie Een voorzitter van een OR is niet zomaar een OR-lid. Volgens

Nadere informatie

Perfactor cursussen Trainingsacteren 2014

Perfactor cursussen Trainingsacteren 2014 Perfactor cursussen Trainingsacteren 2014 Via intensieve begeleiding en coaching ontstaat een fundament voor het trainingsacteren met als doelstelling; in een veilige setting, het kunnen creëren en zichtbaar

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

ARBO IN DE OR. (Naar een veilige en gezonde werkomgeving)

ARBO IN DE OR. (Naar een veilige en gezonde werkomgeving) ARBO IN DE OR (Naar een veilige en gezonde werkomgeving) ARBO in de OR (naar een veilige en gezonde werkomgeving) Introductie U zit in de OR of in een VWGM- / Arbo commissie van de OR en u wilt het veilige

Nadere informatie

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK Onze BBL Opleidingen verzorgen wij in samenwerking met het ROC NOORDERPOORT. In praktijk betekent dat, dat trainers van HOLLANDSWERK de opleiding verzorgen. ROC NOORDERPOORT

Nadere informatie

Rapportage Evaluator

Rapportage Evaluator Rapportage Evaluator Schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen en jeugdigen Docent: mevrouw drs. S.J.M. Lucassen Locatie: Regardz La Vie te Utrecht STK100309 Vertrouwelijk 20-05-2010 Dit rapport is

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek Het functioneringsgesprek Wat Een functioneringsgesprek is een periodiek gesprek tussen de medewerker en de direct leidinggevende over het werk (inhoud en uitvoering van het werk, werksfeer en werkomstandigheden)

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

STRATEGISCH CONFLICTMANAGEMENT. Vaardigheidstraining

STRATEGISCH CONFLICTMANAGEMENT. Vaardigheidstraining STRATEGISCH CONFLICTMANAGEMENT Vaardigheidstraining Hoe maakt u van een conflict een succes? Inleiding De rol van de advocaat bij de behandeling van geschillen en conflicten, is de afgelopen jaren sterk

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht Brochure Cursus HR en arbeidsrecht Kennis opdoen van het arbeidsrecht Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en arbeidsrecht 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact 7 Checklist

Nadere informatie

Zwolle, 6 juni 2011. Geachte heer/mevrouw,

Zwolle, 6 juni 2011. Geachte heer/mevrouw, Besturen van de provinciale ouderenbonden Beleidsmedewerkers met vrijwillige ouderenadvisering in portefeuille Kwartiermakers vrijwillige ouderenadvisering Zwolle, 6 juni 2011 Betreft: Referentie: Behandeld

Nadere informatie

Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap Versie: 20 juni 2012 AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP

Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap Versie: 20 juni 2012 AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP 2 Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap 3 Algemeen Hieronder kun je lezen hoe de route naar supervisorschap en leersupervisorschap is opgezet en aan welke

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie