Kennis- en discussiebijeenkomst Deponeren 1 juli 2010 te Amersfoort.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kennis- en discussiebijeenkomst Deponeren 1 juli 2010 te Amersfoort."

Transcriptie

1 Kennis- en discussiebijeenkomst Deponeren 1 juli 2010 te Amersfoort. Op 1 juli 2010 is het tussenresultaat van het werk van de diverse begeleidingscommissies en werkgroepen gepresenteerd aan het archeologische werkveld. Er waren ca 80 aanwezigen. De agenda omvatte: Introductie op de hoofdlijnen van het project en de juridische aspecten van deponeren (Walter de Koning, SIKB) De harmonisatie van aanleveringseisen (Chris Sueur, De Brug) De selectie van vondsten (Lisa Wouters, provincie Utrecht) Automatsiering, het XSD deponeren (Roeland Heuff, SIKB) De presentaties zijn te raadplegen via (onder archeologie > deponeren > Kennis-en discussiebijeenkomst 1 juli 2010). De volgende documenten zijn daar toegelicht en als concept verspreid: Notitie Juridische aspecten deponeren Diverse stukken inzake aanleveringseisen: o PRJ 144 Algemene projectbeschrijving.xls o PRJ 144 Basisbeschrijving materiaalcategorieen.xls o PRJ 144 Basisbeschrijving artefacttype v2.xls o PRJ 144 Periode.xls Hierin is het voorstel verwoord dat moet leiden tot het uitwisselen van de essentiële opgravingsdocumentatie via een gestandaardiseerde pakbon. Vooralsnog omvat het voorstel: de algemene projectgegevens en de materiaalcategorieën: Glas Keramiek Metaal Steen (Natuursteen en vuursteen) Deze documenten zijn te raadplegen via (onder archeologie > deponeren > Kennis-en discussiebijeenkomst 1 juli 2010). Vragen, opmerkingen en reacties De indruk is dat de voorstellen goed zijn ontvangen. Een samenvatting van de vragen en opmerkingen vanuit de zaal en ter plaatse gegeven reactie is opgenomen in bijlage 1. Vervolgacties Voor sommige vragen en opmerkingen geldt dat vervolgactie nodig is. In bijlage 1 is aangegeven welke eventuele verdere actie nav de bijeenkomst wordt ondernomen.

2 - 2 - Bijlage 1: Samenvatting van reacties Kennis- en discussiebijeenkomst Deponeren 1 juli 2010 De op 1 juli 2010 gemaakte opmerkingen en vragen met de gegeven reacties zijn hieronder weergegeven. Daar waar nodig zijn vervolgacties aangegeven. Ten behoeve van de inzichtelijkheid zijn de later gerubriceerd. Het deponeringsprobleem wordt door bedrijven als zeer ernstig ervaren. Hoeveel depots zullen meedoen met het uitwisselingsprotocol? Reactie: de situatie rondom Deponeren is een bron van irritatie voor iedereen. De winst van deze aanpak is alleen gezamenlijk te behalen. Provincie Utrecht wil graag het protocol gaan gebruiken en verwacht op grond van intercollegiaal overleg dat de diverse andere provinciale depots dezelfde intentie hebben. Ook enkele andere depothouders in de zaal bevestigen dat zij deze intentie hebben. Actie SIKB: draagvlak tot gezamenlijke aanpak bespreken met zowel provinciale en als met gemeentelijke depothouders Depothouders moeten altijd bereikbaar zijn: bij bijzondere vondst (bijvoorbeeld afvalput) moeten zij namelijk uitspraak doen over wat moet worden opgegraven en geconserveerd. Reactie: is verantwoordelijkheid van individuele organisaties, maar de wens wordt in zijn algemeenheid onderschreven. Actie SIKB: opmerking onder de aandacht brengen bij depothouders. Is de RCE het eens met standpunt m.b.t. juridisch eigendom? RCE gaat uit van juridisch eigendom op moment van overdracht door de opgraver aan de depothouder; de notitie op het moment van blootlegging. Duidelijkheid hierover is van groot belang. Reactie: De notitie is naar de mening van SIKB een juiste weergave van de huidige formulering van de Monumentenwet. De RCE is van mening dat de passage over eigendom bij depothouder alleen in de wet staat om duidelijk te maken dat de depothouder het eigendom heeft van zaken die in het depot liggen. Dat komt in de tekst of de toelichting op de wet echter niet naar voren. Opgemerkt wordt ook dat de consequentie van overgang eigendom op het moment van overdracht aan depot zou zijn dat voor die tijd iemand anders eigenaar zou zijn, namelijk de perceeleigenaar (die dan voorafgaand aan de overdracht ook andere keuzes zou kunnen maken). Dat is een door alle partijen niet gewenste consequentie. Actie SIKB: vervolgoverleg met RCE. Provinciale depots moeten PvE s zo veel mogelijk respecteren, en niet onderzoeksvragen uit het PvE ter zijde schuiven en hun eigen vragen willen laten beantwoorden. Reactie: als provincies en gemeenten nu vooraf hun wens tot selectie of juist deselectie (voortvloeiende uit hun depotfunctie) kenbaar maken, dan kunnen die in PvE worden opgenomen. Dat gebeurt op basis van een gepubliceerd format. Provinciale en lokale uniciteit kunnen hierin terug komen. Depothouders wensen in de nu voorliggende voorstellen niet de onderzoeksvraag te beïnvloeden. Actie SIKB: onder de aandacht brengen bij depothouders

3 - 3 - Kan een depothouder extra eisen stellen buiten de harmonisatie afspraken om? Reactie: het kan juridisch niet voorkomen worden. Maar het is niet wenselijk, want doet afbreuk aan gezamenlijk te behalen winst. Daarom is het streven gericht op gezamenlijk gemaakte afspraken, waarbij zowel bedrijven als depothouders voordeel hebben. Uiteraard moeten deze afspraken actueel blijven en kan in volgende versies in gezamenlijkheid (normale procedure met wijziging en ter inzage legging) worden besloten de eisen aan te vullen. Actie SIKB: geen Kan een depothouder eisen stellen t.a.v. codering dozen en vondstnummers? Reactie: nee, in de voorstellen is dit opgenomen (en dus niet afdwingbaar via pakbon). Wel mag van de auteur verwacht worden dat de rapportage duidelijk en consistent is, dat geldt ook voor codering (en hernummering). Suggestie: neem ook conserveringsrapport/restauratierapport van vondsten op in de uitwisseling van data. Reactie: het aan te leveren rapport is geen onderdeel van de pakbon en kan dus rechtstreeks analoog of digitaal aan het depot worden overgedragen; het behoeft geen voorafgaande conversie via het uitwisselingsprotocol. Graag verhelderen dat elk detailniveau in brondocumentatie ook moet terugkomen in de pakbon. Dus laag detailniveau in brondocumentatie = laag detailniveau in pakbon. Dus hoog detailniveau in brondocumentatie = hoog detailniveau in pakbon. Reactie: prima, nemen we op in toelichting Actie SIKB: opnemen in toelichtend document Standaardisatie aanlevering deponeringsdocument (pakbon). Vondsten die gedeselecteerd zijn, komen die ook op pakbon? Reactie: nee. Aangezien deze vondsten niet worden gedeponeerd, worden deze niet opgenomen in de pakbon. De gedeselecteerde vondsten worden wel in de brondocumenten genoemd. Vraag naar registratie vondstomstandigheden. Reactie: is in pakbon opgenomen. Opmerking: Eén vondst die is samengesteld uit meerdere materiaal categorieën mag je onder hetzelfde vondstnummer bij elke materiaalcategorie opnemen. Reactie: mee eens Wat is de verhouding tussen ABR en de nu voorgestelde codes?

4 - 4 - Reactie: het gebruik van de ABR codes in de pakbon heeft een andere status dan binnen Archis. Binnen Archis zijn ABR-codes gebonden aan beperkingen vanuit bijvoorbeeld periode. Binnen de pakbon is het ABR enkel gebruikt, omdat het ABR nu eenmaal de meest uitgebreide (alle categorieën omvattende) codelijst is. Daarmee wordt het voor specialisten mogelijk gemaakt een ABR-code te lenen en er een eigen iets van het ABR afwijkende betekenis aan mee te geven. Indien we ons voor de pakbon deze vrijheid niet zouden permitteren, zou het Deventersysteem voor keramiek bijvoorbeeld niet in de voorgestelde standaard gepast kunnen worden. In deze systematiek blijft de brondocumentatie (de authentieke documentatie zoals opgesteld door de opgravende instantie) ongewijzigd. Hierop kan te allen tijde worden teruggevallen. De pakbon geeft op gestandaardiseerde wijze de voor het naar behoren kunnen uitoefenen van de depotfunctie vereiste gegevens uit de brondocumentatie weer. Wat is de relatie tussen de voorstellen en het PvE? Reactie: Opstellers van PvE s moeten de eisen die voortvloeien uit het protocol verwerken in het PvE. De depothouder is geen bevoegd gezag voor de locatie en kan dus geen PvE s goedkeuren. Daarom wordt de KNA aangevuld met de verplichting tot het meenemen van de depoteisen. Actie SIKB: KNA aanvullen Wordt er nu nieuwe software geïntroduceerd ivm deze afspraken over deponeren? En wat kost mij dat? Reactie: Nee, er wordt geen nieuwe software geïntroduceerd. Wel worden er voortaan eisen gesteld aan de software. Dat betreft de uitwisselbaarheid van data conform de KNA-deponeringseisen. Bedrijven en depots hoeven enkel hun software te laten aanpassen: die moet data importeren en exporteren via de standaard voor data-uitwisseling. Van groot belang voor de gebruikers is dus dat de leveranciers van software de stap willen zetten naar de standaard (vergt immers investering van hun kant). De gebruikers van de software kunnen hieraan bijdragen door hun leveranciers te informeren over het nut en de noodzaak. Gebruikers kunnen ook SIKB informeren over de software die zij gebruiken en welke leverancier zij hebben; dan kan SIKB contact met hen opnemen. De kosten van het onderhouden van de standaard worden gedeeld door alle leveranciers en bouwers van eigen software (bv in exel). Het bedrag per organisatie is nog niet bekend. Gebruikers kunnen een deel van die bijdrage door hun leverancier uiteraard doorbrekend krijgen. Actie SIKB: overleg met software-leveranciers Opmerking: de opgravers hebben veel vondsten in tussenopslag omdat de depots niet accepteren, onder andere ivm ruimtegebrek. Dit is een onhoudbare situatie, het water staat aan de lippen. Dit is veel ernstiger dan de harmonisatie van aanleveringseisen.

5 - 5 - Reactie: eens met de opmerking dat vondsten overgedragen moeten kunnen worden. Het is de verantwoordelijkheid van individuele organisaties om daar voor te zorgen. Actie SIKB: verzoek aan NVAO om de problematiek inzichtelijker te maken (te kwantificeren). Vervolgens bespreken in CCvD. Wie is eigenaar van de documentatie: de opgraver, de depothouder, de opdrachtgever? Hoe zit het met het auteursrecht? Reactie: dit is wettelijk niet zo eenvoudig geregeld. Het verdient aanbeveling dat betrokkenen het auteursrecht zelf vastleggen (bv in standaardvoorwaarden bij de overdracht van vondsten). Overigens zou het in het kader van het project Deponeren alleen om de begeleidende informatie (de pakbon ) gaan; het project heeft geen invloed op afspraken over het auteursrecht op rapportages. Actie SIKB: de notitie juridische aspecten aanvullen met het auteursrecht voor de pakbon.

Van bergen afval naar gouden bergen Deel 2: een archeologisch uitwisselingsprotocol

Van bergen afval naar gouden bergen Deel 2: een archeologisch uitwisselingsprotocol Van bergen afval naar gouden bergen Deel 2: een archeologisch uitwisselingsprotocol Chris Sueur - Vestigia BV, Archeologie en cultuurhistorie i.s.m. Milco Wansleeben - RUL/E-depot Philip Verhagen - ACVU/HBS

Nadere informatie

Notitie Juridische aspecten van deponeren van vondstmateriaal bij archeologische opgravingen

Notitie Juridische aspecten van deponeren van vondstmateriaal bij archeologische opgravingen Notitie Juridische aspecten van deponeren van vondstmateriaal bij archeologische opgravingen 1. Inleiding Deze notitie beschrijft de juridische aspecten van het deponeren van vondstmateriaal bij het uitvoeren

Nadere informatie

Notitie Juridische aspecten van deponeren van vondstmateriaal bij archeologische opgravingen

Notitie Juridische aspecten van deponeren van vondstmateriaal bij archeologische opgravingen Notitie Juridische aspecten van deponeren van vondstmateriaal bij archeologische opgravingen 1. Inleiding In deze notitie worden de juridische aspecten van het deponeren van vondstmateriaal bij het uitvoeren

Nadere informatie

Notitie Juridische aspecten van deponeren van vondstmateriaal bij archeologische opgravingen Concept d.d. 29 juni 2010

Notitie Juridische aspecten van deponeren van vondstmateriaal bij archeologische opgravingen Concept d.d. 29 juni 2010 Notitie Juridische aspecten van deponeren van vondstmateriaal bij archeologische opgravingen Concept d.d. 29 juni 2010 1. Inleiding Deze notitie beschrijft de juridische aspecten van het deponeren van

Nadere informatie

Het Provinciaal Depot Beheer Systeem (PDBS) Wat willen wij (de provincies) ermee? Stephan Weiß-König

Het Provinciaal Depot Beheer Systeem (PDBS) Wat willen wij (de provincies) ermee? Stephan Weiß-König Het Provinciaal Depot Beheer Systeem (PDBS) Wat willen wij (de provincies) ermee? Stephan Weiß-König Erfgoedwet 5.3. Depots voor vondsten bij het verrichten van opgravingen Artikel 5.8. In stand houden

Nadere informatie

Digitaal werken in de archeologie

Digitaal werken in de archeologie Digitaal werken in de archeologie Bestaat de analoge archeoloog nog? Nagenoeg de hele projectdocumentatie van archeologische onderzoeken is tegenwoordig digitaal. Voor bedrijven en overheden zijn nieuwe

Nadere informatie

Opname SIKB0102 standaard op de lijst van open standaarden.

Opname SIKB0102 standaard op de lijst van open standaarden. FS 151028.2A Opname SIKB0102 standaard op de lijst van open standaarden. Forum Standaardisatie FORUM STANDAARDISATIE Aan: Forum Standaardisatie Van: Stuurgroep Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104

Nadere informatie

FS 150610.2B. FORUM STANDAARDISATIE 10 juni 2015 Agendapunt 2. Open standaarden, lijsten Stuk 2B Intake-advies voor SIKB0102.

FS 150610.2B. FORUM STANDAARDISATIE 10 juni 2015 Agendapunt 2. Open standaarden, lijsten Stuk 2B Intake-advies voor SIKB0102. FS 150610.2B FORUM STANDAARDISATIE 10 juni 2015 Agendapunt 2. Open standaarden, lijsten Stuk 2B Intake-advies voor SIKB0102 Advies Het Forum Standaardisatie wordt geadviseerd om SIKB0102 versie 3.0, een

Nadere informatie

Plan van Aanpak Operationaliseren kwaliteitssysteem Nederlandse archeologie

Plan van Aanpak Operationaliseren kwaliteitssysteem Nederlandse archeologie Plan van Aanpak Operationaliseren kwaliteitssysteem Nederlandse archeologie Besproken in het CCvD van 2 juni 2014 Versie 1.0 definitief 17072014 EW/WdK 1 Schema 1 Het PvA in de vorm van een schema op hoofdlijnen

Nadere informatie

Deponeren en harmoniseren van aanleveringeisen

Deponeren en harmoniseren van aanleveringeisen Deponeren en harmoniseren van aanleveringeisen Ronald Louer Provinciaal Depot Bodemvondsten Noord-Brabant 29 september 2009 Het Depot Van Dale: de pot [deepoo] het, de depot (mannelijk), de depots, het

Nadere informatie

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, Groningenweg 10, Postbus 420, 2800 AK Gouda tel ,

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, Groningenweg 10, Postbus 420, 2800 AK Gouda tel , Protocol 4010 Depotbeheer Dit protocol maakt onderdeel uit van de Kwaliteitsnorm Nederlandse archeologie. Deze Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.3), is op 09-12-2013 vastgesteld door

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 14

Provinciaal blad 2012, 14 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 14 Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 13 maart 2012, nr.80a9bc35, houdende beleidsregels inzake de aanwijzing van Gemeentelijke Depots Bodemvondsten (Beleidsregel

Nadere informatie

DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL

DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL Walter de Koning / SIKB 25 september 2008 SIKB-Congres 2008_P_08_31725 Inhoud Meer vraag naar geo-informatie Informatiemodel bij bodem (SIKB 0101) Project digitaal normaal Archeologie

Nadere informatie

Digitale pakbon. Basis voor eenduidige gegevensuitwisseling. Roeland Heuff Amersfoort, 1 juli 2010

Digitale pakbon. Basis voor eenduidige gegevensuitwisseling. Roeland Heuff Amersfoort, 1 juli 2010 Digitale pakbon Basis voor eenduidige gegevensuitwisseling Roeland Heuff Amersfoort, 1 juli 2010 Geautomatiseerde gegevensuitwisseling Basis: Harmonisatie Verhoogd efficiency Verhoogd Kwaliteit Levert

Nadere informatie

OCE NETWERKBIJEENKOMST 8 OKTOBER 2014 De archeologische waarde van Modern Oorlogserfgoed en de samenloop tussen archeologie en opsporen

OCE NETWERKBIJEENKOMST 8 OKTOBER 2014 De archeologische waarde van Modern Oorlogserfgoed en de samenloop tussen archeologie en opsporen OCE NETWERKBIJEENKOMST 8 OKTOBER 2014 De archeologische waarde van Modern Oorlogserfgoed en de samenloop tussen archeologie en opsporen Esther Wieringa Korte introductie SIKB is een netwerkorganisatie

Nadere informatie

Overleg Begeleidingscommissies BRL, KNA en Register

Overleg Begeleidingscommissies BRL, KNA en Register Overleg Begeleidingscommissies BRL, KNA en Register Datum : 01-02-2016 Aanwezigen : - Voorzitter: Renée Magendans - CGA: Erik Peters, Timo d Hollosy, Bernard Meijlink - IPO: Suzanne Wentink - VOiA: Chris

Nadere informatie

Depotbeheer. Protocol 4010

Depotbeheer. Protocol 4010 Protocol 4010 Depotbeheer Dit protocol maakt onderdeel uit van de Kwaliteitsnorm Nederlandse archeologie. Deze Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.2), is op 01-03-2010 vastgesteld door

Nadere informatie

Certificering in de nieuwe erfgoedwet

Certificering in de nieuwe erfgoedwet Certificering in de nieuwe erfgoedwet SIKB jaarcongres, 25 september 2014 Vevita Eichberger-Zandee Directie Erfgoed en Kunsten Thomas van den Berg Rijksdienst Cultureel Erfgoed Inhoud Overzicht van de

Nadere informatie

KWALITEITSNORM NEDERLANDSE ARCHEOLOGIE 2005

KWALITEITSNORM NEDERLANDSE ARCHEOLOGIE 2005 Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 2.2 februari 2005 CVAK KNA 2.2 HOOFDSTUK 0: INHOUDSOPGAVE PAGINA 2 VAN 6 HOOFDSTUK 0. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. TOELICHTING Normen en Richtlijnen Kwaliteitseisen

Nadere informatie

Jaarplan activiteiten in 2015

Jaarplan activiteiten in 2015 Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda telefoon 0182-540675 www.sikb.nl Archeologie Jaarplan activiteiten in 2015 Dit jaarplan is besproken in

Nadere informatie

KNA Lb en Wb Besluit CCvD 9-11-2015 Niet Opmerkingen Besluit CCvD JA/NEE

KNA Lb en Wb Besluit CCvD 9-11-2015 Niet Opmerkingen Besluit CCvD JA/NEE Bijlage bij het verslag CCvD 9 november 2015 CONCEPT KNA Lb en Wb Besluit CCvD 9-11-2015 Niet Opmerkingen Besluit CCvD /NEE Samenvoegen van protocollen Lb/Wb 1 protocol Bureauonderzoek voor Lb en Wb 1

Nadere informatie

Specialistisch Onderzoek

Specialistisch Onderzoek Protocol 4006 isch Onderzoek Dit protocol maakt onderdeel uit van de Kwaliteitsnorm Nederlandse archeologie. Deze Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.3), is op 09-12-2013 vastgesteld

Nadere informatie

CHECKLIST. vooronderzoek. Omdat ook voor archeologische opgravingen een PvE verplicht is, is

CHECKLIST. vooronderzoek. Omdat ook voor archeologische opgravingen een PvE verplicht is, is ARCHEOLOGIE CHECKLIST Programma van Eisen (PvE) Toelichting De handreikingen en checklists richten zich in eerste instantie op het archeologisch vooronderzoek. Omdat ook voor archeologische opgravingen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Erkenning archeologisch depot. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Erkenning archeologisch depot. BW-nummer Openbaar Onderwerp Erkenning archeologisch depot Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Met de komst van de Wet op de archeologische

Nadere informatie

0 Archeologische begeleiding (AB) Opsteller Naam, adres, telefoon, datum paraaf Auteur

0 Archeologische begeleiding (AB) Opsteller Naam, adres, telefoon,  datum paraaf Auteur Programma van Eisen Conform KNA versie 3.2 (vanaf 06-04-2015) Locatie Projectnaam Plaats binnen archeologisch proces 0 IVO Opwater 0 IVO Onderwater 0 Opgraven 0 Archeologische begeleiding (AB) Opsteller

Nadere informatie

CONCEPT VERSLAG. Prj 235 Uitwerking certificering 1 e Bijeenkomst van voorbereidingscommissie II Fase 1 uitwerking certificering archeologie

CONCEPT VERSLAG. Prj 235 Uitwerking certificering 1 e Bijeenkomst van voorbereidingscommissie II Fase 1 uitwerking certificering archeologie Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda telefoon 085 486 24 50 www.sikb.nl CONCEPT VERSLAG Prj 235 Uitwerking certificering 1 e Bijeenkomst van voorbereidingscommissie II Fase 1 uitwerking certificering

Nadere informatie

INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer

INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer Van toepassing op : BRL SIKB 0100, versie 4.0-29 juni 2005 Versie en datum vaststelling : 1, 3 september 2009 Datum in werking treden : 7 september

Nadere informatie

BRL Archeologie Vraag en antwoord

BRL Archeologie Vraag en antwoord BRL Archeologie Vraag en antwoord Presentatie t.b.v. Velddag Archeologie 29 juni 2015 Eugene Ball, BAAC Jelle de Boer, SIKB Inhoud Ontwikkelingen: kaders, totstandkoming, raadpleging Basisprincipes Waarvoor

Nadere informatie

ARCHEOLOGIE BIJ DE PROVINCIE UTRECHT. ROMA 30 januari 2014 Ivonne de Jongh

ARCHEOLOGIE BIJ DE PROVINCIE UTRECHT. ROMA 30 januari 2014 Ivonne de Jongh ARCHEOLOGIE BIJ DE PROVINCIE UTRECHT ROMA 30 januari 2014 Ivonne de Jongh INHOUD TAKEN ARCHEOLOGIE VAN DE PROVINCIE UTRECHT Advisering bestemmingsplannen Archeologische attentiegebieden Depotbeheer Bevoegd

Nadere informatie

Jaarprogramma activiteiten in 2016

Jaarprogramma activiteiten in 2016 Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer Burgemeester Van Reenensingel 101 Postbus 420 2800 AK Gouda telefoon 085-4862450 www.sikb.nl Archeologie Jaarprogramma activiteiten in 2016 Dit jaarprogramma

Nadere informatie

Wat is er anders na 1 januari 2016?

Wat is er anders na 1 januari 2016? Wat is er anders na 1 januari 2016? Archeologie in de erfgoedwet (en omgevingswet) Joost Kuggeleijn (OCW, E&K) Marjolein Verschuur (OCW, RCE) SIKB velddag, 24 september 2015 Inhoud presentatie Wat staat

Nadere informatie

Deel C. Digitale uitwisseling Zeeland, het werkt al sinds 2009

Deel C. Digitale uitwisseling Zeeland, het werkt al sinds 2009 Deel C Digitale uitwisseling Zeeland, het werkt al sinds 2009 Deel C Inhoud Aanpak Zeeland 2009 Tools zijn voldoende aanwezig, geen reden voor centrale regie en of software Factor mens, willen en kunnen

Nadere informatie

Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk

Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk Versie 1.0 Datum 23 november 2012 Status Besproken in het GO-FGR op 22 november 2012 Aangepast 23 september 2014 (werkwijze) Inhoud Inleiding 1 Doel, Reikwijdte

Nadere informatie

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW versie 2013.12.04 (definitief) 1. Inleiding De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en het InformatieHuis Water

Nadere informatie

ABR: hoe uitgebreid moet het zijn?

ABR: hoe uitgebreid moet het zijn? Themabijeenkomst 'Digitaal werken in de Archeologie' ABR: hoe uitgebreid moet het zijn? Rik Feiken (RCE) Datum: dinsdag 13 juni 2017 Opzet lezing Inleiding ABR Huidige staat ABR Toekomst ABR Vragen Inleiding

Nadere informatie

VERSLAG Vergadering van het Centraal College van Deskundigen Archeologie

VERSLAG Vergadering van het Centraal College van Deskundigen Archeologie VERSLAG Vergadering van het Centraal College van Deskundigen Archeologie Datum : Maandag 3 juni 2013 Plaats : SIKB, Gouda Tijd : 13.30 16.30 uur Kenmerk : SIKB-CCvD Archeo_N_13_54691 Aanwezig Werkt bij

Nadere informatie

Mevr. M. Burger,

Mevr. M. Burger, Plan van Aanpak Paraaf bevoegd gezag: opsteller: JP Bakx datum: 25-09-2017 Mevr. M. Burger, 25-09-2017 Inleiding In dit Plan van Aanpak worden de uitgangspunten en werkzaamheden beschreven voor het uitvoeren

Nadere informatie

Leidraad archeologische verwachtingskaarten Omgevingswet-proof? Chris Sueur - Buro de Brug

Leidraad archeologische verwachtingskaarten Omgevingswet-proof? Chris Sueur - Buro de Brug Leidraad archeologische verwachtingskaarten Omgevingswet-proof? Chris Sueur - Buro de Brug c.sueur@burodebrug.nl SIKB congress 21 September 2017 1 Leidraad archeologische verwachtingskaarten Omgevingswet-proof?

Nadere informatie

Eisen aan aanlevering van vondsten en documentatie aan Erfgoed Leiden en Omstreken 2017, A.H. Grimme

Eisen aan aanlevering van vondsten en documentatie aan Erfgoed Leiden en Omstreken 2017, A.H. Grimme Eisen aan aanlevering van vondsten en documentatie aan Erfgoed Leiden en Omstreken 2017, A.H. Grimme Erfgoed Leiden en Omstreken Depotbeheerder: Mw. A. H. Grimme werktijden: maandag, dinsdag, donderdag,

Nadere informatie

Verslag Concept 2.0. Prj 235 Uitwerking certificering 3 e Bijeenkomst van begeleidingscommissie 2 KNA

Verslag Concept 2.0. Prj 235 Uitwerking certificering 3 e Bijeenkomst van begeleidingscommissie 2 KNA Burgemeester van Reenensingel 101 Postbus 420 2800 AK Gouda telefoon 085 486 24 50 www.sikb.nl Verslag Concept 2.0 Prj 235 Uitwerking certificering 3 e Bijeenkomst van begeleidingscommissie 2 KNA Fase

Nadere informatie

Planning: de praktijkproeven worden uitgevoerd in de periode medio juli tot eind augustus 2015

Planning: de praktijkproeven worden uitgevoerd in de periode medio juli tot eind augustus 2015 Indeling praktijkproeven prj 235 archeologie certificering en register In de bijlage: en stellen zich voor SIKB, Gouda 8 juli 2015 Planning: de praktijkproeven worden uitgevoerd in de periode medio juli

Nadere informatie

Jaarrapport visitaties 2012

Jaarrapport visitaties 2012 Jaarrapport visitaties 2012 Kwaliteitsimpuls met als thema: Kwaliteit van het BodemInformatieBeheer (KwaBIB) en ervaringen met visiteren 2.0 Frank Hopstaken, Thom Maas, Walter de Koning, Marijn van der

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding SIKB0101

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding SIKB0101 -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@.nl] Verzonden: maandag 6 december 2010 19:11 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

De Erfgoedwet en certificering

De Erfgoedwet en certificering De Erfgoedwet en certificering Archeologie in de Erfgoedwet Iepie Roorda Informatiemiddag Erfgoedwet 11 mei 2016 Inhoud presentatie Wat staat er in de Erfgoedwet over archeologie en wat is er anders? Inhoud

Nadere informatie

statengriffie Onderwerp: voorstel nieuwe werkwijze informerende Statencommissies Datum: september 2013

statengriffie Onderwerp: voorstel nieuwe werkwijze informerende Statencommissies Datum: september 2013 MEMO Aan: Presidium Van: statengriffie Onderwerp: voorstel nieuwe werkwijze informerende Statencommissies Datum: september 2013 1. Aanleiding. Er is meerdere keren in het presidium gesproken over de werkwijze

Nadere informatie

SIKB0102!? Wouter Boasson Kennis delen

SIKB0102!? Wouter Boasson Kennis delen SIKB0102!? Wouter Boasson Kennis delen Opgraving -> Pakbon Opgraving Objecten Documentatie Relaties Records Relatiemodel Pakbon Kaartenbak Gefilterde objecten, prima Pakbon Uitwisselen archeologische data

Nadere informatie

Certificering in de nieuwe erfgoedwet

Certificering in de nieuwe erfgoedwet Certificering in de nieuwe erfgoedwet SIKB velddag 5 februari 2015 Vevita Eichberger-Zandee Directie Erfgoed en Kunsten Thomas van den Berg Rijksdienst Cultureel Erfgoed Inhoud Overzicht van de ontwikkelingen

Nadere informatie

Proof of Concept standaard voor omgevingsdocumenten

Proof of Concept standaard voor omgevingsdocumenten Proof of Concept standaard voor omgevingsdocumenten Contactpersoon Lars Paardekooper E l.paardekooper@geonovum.nl T 06 51 63 83 57 Datum 22 juni 2017 In het kader van de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel

Nadere informatie

VERSLAG vastgesteld. Prj 235 Uitwerking certificering 1 e Bijeenkomst van voorbereidingscommissie III. Archeologie digitaal

VERSLAG vastgesteld. Prj 235 Uitwerking certificering 1 e Bijeenkomst van voorbereidingscommissie III. Archeologie digitaal Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda telefoon 085 486 24 50 www.sikb.nl VERSLAG vastgesteld Prj 235 Uitwerking certificering 1 e Bijeenkomst van voorbereidingscommissie III Archeologie digitaal Datum

Nadere informatie

ETIM NL Dynamische publicatie

ETIM NL Dynamische publicatie ETIM NL Dynamische publicatie V1-2015 Versie datum 18-03-2015 Auteur: Marc Habets INHOUD 1. Inleiding 3 2. Dynamische publicatie 3 2.1. Wat is een dynamische ETIM publicatie? 3 2.2. Voordelen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Overgang naar IM Metingen

Overgang naar IM Metingen Overgang naar IM Metingen Samen verder IHW Netwerkdag 3-10-2013 Roeland Heuff SIKB Steven IJzer IHW Tamar Bakker - IHW Inhoud Hoe het allemaal begon: Roeland Heuff UM Aquo Metingen IM Metingen: Steven

Nadere informatie

Transitieschema overgang coördinator meterpool kleinverbruik gas en elektriciteit. VMNED 2015 Plaats: Hilversum Datum: September 2015 Versie: 1.

Transitieschema overgang coördinator meterpool kleinverbruik gas en elektriciteit. VMNED 2015 Plaats: Hilversum Datum: September 2015 Versie: 1. Transitieschema overgang coördinator meterpool kleinverbruik gas en elektriciteit VMNED 2015 Plaats: Hilversum Datum: September 2015 Versie: 1.0 1. Inleiding 1.1 Doel van dit document Dit document beoogt

Nadere informatie

c. Wanneer is de westvariant voor het eerst ter tafel gebracht en door wie?

c. Wanneer is de westvariant voor het eerst ter tafel gebracht en door wie? Vragen artikel 39 RvO over de evaluatie participatie project tunnel spoorkruising Maarsbergen Gesteld door de raadsleden T.D.J. (Dorien) Schults, S. (Sybe) Streekstra en P.C. (Peter) van der Zee 23 november

Nadere informatie

Certificering: Waar komen we vandaan, waar staan we nu?

Certificering: Waar komen we vandaan, waar staan we nu? Certificering: Waar komen we vandaan, waar staan we nu? Joost Kuggeleijn (OCW, E&K) Marjolein Verschuur (OCW, RCE) SIKB velddag, 14 juni 2016 Inhoud presentatie Certificering in de Erfgoedwet Overgangsrecht

Nadere informatie

Certificeren KNA Uitwerking fase 2

Certificeren KNA Uitwerking fase 2 Certificeren KNA Uitwerking fase 2 Presentatie t.b.v. startbijeenkomst fase 2 SIKB, Jelle de Boer 5 februari 2015 Inhoud Korte introductie op certificering Archeologisch proces Onderlinge relatie BRL en

Nadere informatie

Inlenen en uitbesteden in de KNA en BRL 4000 (Concept)

Inlenen en uitbesteden in de KNA en BRL 4000 (Concept) Notitie Inlenen en uitbesteden in de KNA en BRL 4000 (Concept) Aan : CCvD Archeologie Datum : 25 september 2017 Van : Programmabureau Kenmerk : - Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Verschillende situaties

Nadere informatie

Graven in depots. Behoud en toegankelijkheid in provinciaal archeologische depots. 1 Graven in depots / Erfgoedinspectie

Graven in depots. Behoud en toegankelijkheid in provinciaal archeologische depots. 1 Graven in depots / Erfgoedinspectie Graven in depots Behoud en toegankelijkheid in provinciaal archeologische depots 1 Graven in depots / Erfgoedinspectie Inhoudsopgave Samenvatting 4 1 Inleiding 7 1.1 Woord vooraf 8 1.2 Aanleiding, doelstelling

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING CCvD ARCHEOLOGIE

VERSLAG VERGADERING CCvD ARCHEOLOGIE telefoon 0182-540675 fax 0182-540676 VERSLAG VERGADERING CCvD ARCHEOLOGIE Centraal College van Deskundigen Archeologie Datum : 22 juni 2009 Tijd : 13.30 17.00 uur Plaats : Vergadercentrum Hoog Brabant

Nadere informatie

Notitie interne audits t.b.v. openbare reactieronde BRL en KNA Archeologie

Notitie interne audits t.b.v. openbare reactieronde BRL en KNA Archeologie Notitie interne audits t.b.v. openbare reactieronde BRL en KNA Archeologie Datum : 22-06-2015 Kenmerk : PRJ235 Inleiding In de voorgenomen BRL SIKB 4000 Archeologie is een belangrijke plaats ingeruimd

Nadere informatie

Jaarrapport visitaties 2009

Jaarrapport visitaties 2009 Jaarrapport visitaties 9 Derde jaar in kader Kwaliteitsimpuls met als thema: Prestatie-indicatoren Sietske Tjepkema, Marianne van de Rozenberg, Miep Münninghoff Frank Hopstaken, Thom Maas, Bas van Oosten,

Nadere informatie

Forum Standaardisatie. Expertadvies SIKB0102 versie 3. Ter Openbare Consultatie. Datum 23 juli 2015

Forum Standaardisatie. Expertadvies SIKB0102 versie 3. Ter Openbare Consultatie. Datum 23 juli 2015 Forum Standaardisatie Expertadvies SIKB0102 versie 3 Ter Openbare Consultatie Datum 23 juli 2015 Colofon Projectnaam Expertadvies SIKB0102 versie 3 Versienummer 1.0 Locatie Den Haag Organisatie Forum Standaardisatie

Nadere informatie

VERSLAG Vergadering van het Centraal College van Deskundigen Archeologie

VERSLAG Vergadering van het Centraal College van Deskundigen Archeologie VERSLAG Vergadering van het Centraal College van Deskundigen Archeologie Datum : Maandag 24 maart 2014 Plaats : Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort Tijd : 13.30 16.40 uur Kenmerk : SIKB-CCvD

Nadere informatie

Depotbeheer. Protocol Depot Management

Depotbeheer. Protocol Depot Management Depotbeheer Depot Management Protocol 4010 Protocol 4010 Depotbeheer Pagina 1 van 22 Introduction in English (informative) Purpose of the protocol The purpose of the archaeological process depot management

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 30 aug. 2017

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 30 aug. 2017 Oplegvel 1. Onderwerp Doelgroepenvervoer (en relatie met Openbaar Vervoer) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Formuleren regionale afgestemde

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

DE JURIDISCHE KANT VAN BIM

DE JURIDISCHE KANT VAN BIM DE JURIDISCHE KANT VAN BIM Ervaringen uit de praktijk Hans Hendriks hhs@debimspecialist.nl @debimspecialist donderdag 14 februari 2013 Indeling presentatie 1. Thema s vanuit praktijk 2. Termen & Definities

Nadere informatie

Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over Auteur: Wil Mettes. Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT

Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over Auteur: Wil Mettes. Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over 2015 Auteur: Wil Mettes Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT Versie 1.0 april 2016 Rapportage KPI score Archief- en Informatiebeheer

Nadere informatie

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert Onderzoeksaanpak Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert september 2013 Rekenkamer Weert 1. Achtergrond en aanleiding Het grondbeleid van de gemeente Weert heeft tot doel bijdrage te leveren, met

Nadere informatie

ARCHEOLOGIE@ EVC kandidaten aan het woord. In dit nummer van Archeologie@SIKB archeologie besteden we

ARCHEOLOGIE@ EVC kandidaten aan het woord. In dit nummer van Archeologie@SIKB archeologie besteden we mei 2010, nummer 10 ARCHEOLOGIE@ In dit nummer van Archeologie@SIKB archeologie besteden we bijzondere aandacht aan het EVC-traject voor archeologie, waarbij kennis en ervaring worden gehonoreerd voor

Nadere informatie

EISEN TEN BEHOEVE VAN AANLEVERING VAN VONDSTEN EN ONDERZOEKSDOCUMENTATIE AAN HET GEMEENTELIJK DEPOT BODEMVONDSTEN EINDHOVEN EN HELMOND

EISEN TEN BEHOEVE VAN AANLEVERING VAN VONDSTEN EN ONDERZOEKSDOCUMENTATIE AAN HET GEMEENTELIJK DEPOT BODEMVONDSTEN EINDHOVEN EN HELMOND EISEN TEN BEHOEVE VAN AANLEVERING VAN VONDSTEN EN ONDERZOEKSDOCUMENTATIE AAN HET GEMEENTELIJK DEPOT BODEMVONDSTEN EINDHOVEN EN HELMOND Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Eisen aan vondsten en monsters 2.1. Vondsten

Nadere informatie

Toelichting op de licentieovereenkomst van DANS

Toelichting op de licentieovereenkomst van DANS Toelichting op de licentieovereenkomst van DANS >>> Het onderstaande is een toelichting op de licentie-overeenkomst die altijd wordt afgesloten met DANS wanneer een dataset in EASY wordt gedeponeerd. Door

Nadere informatie

Mogelijk onvolledige datum

Mogelijk onvolledige datum Mogelijk onvolledige datum Auteur: Wim Bakkeren (wim.bakkeren@ictu.nl) Datum: 25 september 2014 Versie: 1.0 Status: Definitief Inleiding Dit document bevat een voorstel voor een datatype voor mogelijk

Nadere informatie

en notarissen & Droogleever Pels Rijeken Fortu ij n advocaten Stuurgroep Governance Havenschap Moerdijk t.a.v. de voorzitter, de heer L.W.L.

en notarissen & Droogleever Pels Rijeken Fortu ij n advocaten Stuurgroep Governance Havenschap Moerdijk t.a.v. de voorzitter, de heer L.W.L. New Babylon Bezuidenhoutseweg 57 2594 AC Den Haag Postbus 11756 2502 AT Den Haag telefoon (070) 515 30 00 www.pelsrijcken.nl Pels Rijeken & Droogleever Fortu ij n advocaten en notarissen Stuurgroep Governance

Nadere informatie

Jaarplan activiteiten in 2013

Jaarplan activiteiten in 2013 Archeologie Jaarplan activiteiten in 2013 Dit jaarplan is besproken in het CCvD Archeologie op 18 maart 2013 en vastgesteld het SIKB-bestuur op 20 juni 2013 Jaarprogramma Bodembeheer 2012 Concept, maandag

Nadere informatie

CCvD Archeologie Opening, vaststellen van de agenda. Gasten/toehoorders CCvD Archeologie

CCvD Archeologie Opening, vaststellen van de agenda. Gasten/toehoorders CCvD Archeologie Verslag (AANGEPAST CONCEPTVERSLAG) CCvD Archeologie Datum : 25 september 2017 Tijd : 13.30 16.30 u Plaats : Amersfoort, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Kenmerk : Aanwezig: IPO Alexandra Mars (Provincie

Nadere informatie

Vrijwilligers in de archeologie en de Erfgoedwet

Vrijwilligers in de archeologie en de Erfgoedwet Vrijwilligers in de archeologie en de Erfgoedwet Inhoud Vrijwilligers pag. 1 Detector-amateurs pag. 2 Maritieme archeologie pag. 4 Universiteiten, hogescholen en dienstverleners pag. 4 Hoe we in Nederland

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN 2012 GAC Business Solutions De Scheper 307 5688 HP Oirschot +31 (0)499 58 28 28 info@gac.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 2 Wat

Nadere informatie

EISEN AAN AANLEVERING VAN VONDSTEN EN ONDERZOEKSDOCUMENTATIE

EISEN AAN AANLEVERING VAN VONDSTEN EN ONDERZOEKSDOCUMENTATIE EISEN AAN AANLEVERING VAN VONDSTEN EN ONDERZOEKSDOCUMENTATIE aan het PROVINCIAAL ARCHEOLOGISCH DEPOT ZEELAND (PAD Zeeland) en het ZEEUWS ARCHEOLOGISCH ARCHIEF (ZAA) Provinciaal Archeologisch Depot Zeeland(PAD

Nadere informatie

VERSLAG Vergadering van het Centraal College van Deskundigen Archeologie

VERSLAG Vergadering van het Centraal College van Deskundigen Archeologie Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda telefoon 0182-540675 www.sikb.nl VERSLAG Vergadering van het Centraal College van Deskundigen Archeologie Datum : Maandag 12 december 2011 Plaats : Rijksdienst

Nadere informatie

Programma van Eisen. Protocol 4001

Programma van Eisen. Protocol 4001 Protocol 4001 Programma van Eisen Dit protocol maakt onderdeel uit van de Kwaliteitsnorm Nederlandse archeologie. Deze Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.2), is op 01-03-2010 vastgesteld

Nadere informatie

: Schriftelijke vragen inzake collectiebeheer gemeentelijke collectie

: Schriftelijke vragen inzake collectiebeheer gemeentelijke collectie Gemeente Bergen III 15ip.01273 06/02/2015 Postbus: ZAAKNUMMER: gemeente Gemeenteraad Bergen NH Postbus 175 1860 AD (NH) Afdeling Onderdeel Contactpersoon Telefoonnummer Bijlage(n) Ontwikkeling Maatschappelijke

Nadere informatie

Request For Comments Table linkbase (TLB) en Generic Preferred Label (GPL)

Request For Comments Table linkbase (TLB) en Generic Preferred Label (GPL) Request For Comments Table linkbase (TLB) en Generic Preferred Label (GPL) Update 7 juli 2015: Op verzoek van diverse partijen is de reactietermijn verlengd naar 31 augustus 2015 in verband met de vakantieperiode

Nadere informatie

Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst.

Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst. Algemene voorwaarden Disclaimer De informatie op mijn website is met zorgvuldigheid samengesteld. Typisch-M wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af. Aan

Nadere informatie

EISEN AAN AANLEVERING VAN VONDSTEN EN DOCUMENTATIE aan het ARCHEOLOGISCH DEPOT GEMEENTE LEIDEN oktober 2010, A.H. Grimme

EISEN AAN AANLEVERING VAN VONDSTEN EN DOCUMENTATIE aan het ARCHEOLOGISCH DEPOT GEMEENTE LEIDEN oktober 2010, A.H. Grimme EISEN AAN AANLEVERING VAN VONDSTEN EN DOCUMENTATIE aan het ARCHEOLOGISCH DEPOT GEMEENTE LEIDEN oktober 2010, A.H. Grimme Archeologisch Centrum Gemeente Leiden Depotbeheerder: Mw. A. H. Grimme werktijden:

Nadere informatie

SPC360: specificeren, programmeren en contracteren. SPC360 en AT Osborne 2016 Q1

SPC360: specificeren, programmeren en contracteren. SPC360 en AT Osborne 2016 Q1 SPC360: specificeren, programmeren en contracteren Andere contractvormen In de utiliteitsbouw worden steeds vaker andere contractvormen toegepast. Het zijn tools die hun oorsprong vinden in de wereld van

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling

Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling Nieuwsbrief NGR 14.03.03 De Nederlandse Gezinsraad (NGR) constateert dat er een breed maatschappelijk draagvlak is voor verplichte scheidingsbemiddeling.

Nadere informatie

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films Mevrouw drs. M. C. van Heese Erfgoedinspectie/Collecties en Archieven IPC 3500 Postbus 16478 2500 BL Den Haag Amsterdam, 11 februari 2016 Betreft: De stoot van de rijkscollectie BYE Filmmuseum Geachte

Nadere informatie

Notitie College Standaardisatie CS B. Agendapunt: 06 Standaarden open Bijlagen: Rapport Expertgroep PDF v1.7 Aan: College Standaardisatie Van:

Notitie College Standaardisatie CS B. Agendapunt: 06 Standaarden open Bijlagen: Rapport Expertgroep PDF v1.7 Aan: College Standaardisatie Van: Agendapunt: 06 Standaarden open Bijlagen: Rapport Expertgroep PDF v1.7 Aan: College Standaardisatie Van: Forum Standaardisatie Datum: oktober 2009 Versie 1.0 Betreft: Toevoeging PDF versie 1.7 aan lijst

Nadere informatie

Bijeenkomst Integraal Ontwerpen en Duurzaamheid. Dutch Hall

Bijeenkomst Integraal Ontwerpen en Duurzaamheid. Dutch Hall Bijeenkomst Integraal Ontwerpen en Duurzaamheid Dutch Hall Bouw Educatie Groep Veldhoven 21 oktober 2009 Agenda 16:00 Introductie 16:15 Presentatie Dutch Hall: Jan Pieter den Hollander (Bouwen met Staal)

Nadere informatie

Roeland Heuff opent de vergadering en heet iedereen welkom en neemt de agenda door.

Roeland Heuff opent de vergadering en heet iedereen welkom en neemt de agenda door. telefoon 085 486 24 50 www.sikb.nl VERSLAG vastegsteld Prj 235 Uitwerking certificering 2 e Bijeenkomst van voorbereidingscommissie III Archeologie digitaal Datum : 17 november 2014 Plaats : Gouda, Groningenweg

Nadere informatie

Overdrachtsovereenkomst

Overdrachtsovereenkomst Overdrachtsovereenkomst Overdrachtsovereenkomst ten behoeve van de collectie archeologie 1, onderdeel van de museale collecties van de gemeente Hilversum, aan de Provincie Noord-Holland. De ondergetekenden:

Nadere informatie

Prj 235 Uitwerking certificering 4 e Bijeenkomst van begeleidingscommissie 3 BRL

Prj 235 Uitwerking certificering 4 e Bijeenkomst van begeleidingscommissie 3 BRL Burgemeester van Reenensingel 101 Postbus 420 2800 AK Gouda telefoon 085 486 24 50 www.sikb.nl Verslag definitief Prj 235 Uitwerking certificering 4 e Bijeenkomst van begeleidingscommissie 3 BRL Fase 2

Nadere informatie

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel.

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Erfgoednota gemeente Boxtel COMMUNICATIE Erfgoednota communicatie gemeente Boxtel 1 Inleiding en leeswijzer Boxtel is een prachtige gemeente

Nadere informatie

Informatiebrochure provinciale monumentenlijst Drenthe voor eigenaren gebouwde monumenten voor Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe

Informatiebrochure provinciale monumentenlijst Drenthe voor eigenaren gebouwde monumenten voor Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe Informatiebrochure provinciale monumentenlijst Drenthe voor eigenaren gebouwde monumenten voor 1940 Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe De provincie

Nadere informatie

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg Startnotitie Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek In de jaarrekening en het jaarverslag leggen Gedeputeerde Staten jaarlijks verantwoording

Nadere informatie

W Uniformeren schrijfwijze metastabiele parameters

W Uniformeren schrijfwijze metastabiele parameters W-1306-0026 - Uniformeren schrijfwijze metastabiele parameters Algemeen Publicatiedatum 19-09-2014 Versienummer 1.1 Onderdeel Status Definitief Impact: Fase update procedure Notitie van aandacht - Inhoud

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland

Structuurvisie Noord-Holland Structuurvisie Noord-Holland Aanvullend toetsingsadvies over het milieueffectrapport 8 februari 2010 / rapportnummer 2214-68 1. OORDEEL OVER HET MER Het provinciebestuur van Noord-Holland heeft het voornemen

Nadere informatie