Initiatiefvoorstel kennismaking aanbestedingsvouchers Klein bedrijf stadsregio Leeuwarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Initiatiefvoorstel kennismaking aanbestedingsvouchers Klein bedrijf stadsregio Leeuwarden"

Transcriptie

1 Initiatiefvoorstel kennismaking aanbestedingsvouchers Klein bedrijf stadsregio Leeuwarden Leeuwarden, 1 December 2011

2 Kennismakingsvouchers MKB (Europese-)aanbestedingen 99% van het bedrijfsleven bestaat in Nederland uit het MKB. 46% daarvan zijn de zogenaamde éénpitters (ZZP ers) en iets meer dan de helft (52%) heeft tot 50 werknemers (het zogenaamde Klein bedrijf). Binnen de regio is het MKB bij uitstek de banenmotor nog meer dan landelijk door het relatief ontbreken van grote bedrijven. Al jaren is een trend zichtbaar dat diezelfde MKB bedrijven weinig meedoen met (Europese-) aanbestedingen. Op nationaal niveau is er veelvuldig overleg geweest tussen MKB-Nederland en de regering om de drempels die blijkbaar aanwezig zijn, weg te nemen. De Friese regio kenmerkt zich nog meer dan elders door de aanwezigheid van relatief veel MKB bedrijven en de relatieve afwezigheid van het grootbedrijf. ( ZZP ers, bedrijven tot 2-50 werknemers [KvK Noord]). Het vaker meedoen en winnen van - (inter- )nationale aanbestedingenstrajecten door die regionale MKB bedrijven geeft een boost aan de lokale- en regionale economie. Veel kleine ondernemers vallen nu buiten de boot, omdat uitbundig gebruik wordt gemaakt van mantel- en raamcontracten, het stapelen van opdrachten en het op voorhand uitsluiten van bepaalde leveranciers. De nieuwe Aanbestedingswet moet het uitsluiten van mkb-ondernemers tegengaan. Ook moeten juridische procedures verbeterd worden. [MKB Nederland] Volgens de plannen van minister Verhagen wordt het aanbestedingsbeleid een stuk ondernemersvriendelijker dan het nu is. De minister wil dat aanbestedingsopdrachten niet meer onnodig groot gemaakt worden waardoor het MKB nu moeite heeft om mee te dingen. Het clusteren van een aanbestedende dienst kan alleen nog bij een duidelijke motivatie met objectieve criteria. Ook mogen niet langer eisen worden gesteld die niet in verhouding staan tot de opdracht, bijvoorbeeld ten aanzien van de omzet of de ervaring van het bedrijf dat meedingt [MKB Nederland]. De toekomst zal uitwijzen of de voorgenomen verbeter voorstellen ook tot het gewenste resultaat gaan leiden meer MKB bedrijven die meedoen met nationale aanbestedingen. In de perceptie van het MKB is het meedoen met (Europese-) aanbestedingen omringt met een juridisch woud aan voetangels- en klemmen enerzijds en een beperkte kans op positief resultaat anderzijds. Verder zal de factor onbekend maakt onbemind ook zeker een (niet nader kwantificeerbare) rol spelen. Tot slot is het voor individuele MKB bedrijven vaak niet mogelijk om bij internationale aanbestedingen zelfstandig te voldoen aan de gestelde randvoorwaarden (voertaal, omzet, eerdere vergelijkbare opdrachten bij de buren etc. etc.)

3 Tegelijkertijd is het evident dat steeds vaker (overheids-)opdrachten zullen moeten worden (Europees-) aanbesteed. Dat geldt ook voor buitenlandse opdrachtgevers, domweg omdat Brussel de aanbestedingsgrenzen steeds verder neerwaarts bijstelt. Categorie Drempel Drempel Drempel Leeuwarden 2011 Werken Leveringen nationale opdrachtgever Leveringen decentrale overhead Diensten nationale opdrachtgever Diensten decentrale overhead Leveringen & diensten Speciale sectoren In navolging van de Europese regelgeving en de doelstellingen genoemd in artikel 1, legt de Gemeente Leeuwarden zichzelf lagere drempels op waarboven een openbare aanbesteding plaats vindt. Bij diensten en leveringen geldt als lagere drempel de Europese drempel voor de rijksoverheid van ,-. Voor werken is als lagere drempel genomen 20% van het Europese drempelbedrag, is ,-. Een neerwaartse bijstelling van de grens voor leveringen (software) in de toekomst tot is onderwerp op de Europese politieke agenda. Verder stellen decentrale overheden gelijk de gemeente Leeuwarden zelf vaak nog lagere aanbestedingsgrenzen dan wettelijk noodzakelijk. (Inter)nationale oriëntatie is beperkt, ook in sectoren waar dat wel zou mogen worden verwacht, zoals architectuur, software-ontwikkeling, vormgeving. Ondernemers in (scheppende) sectoren zijn te vaak zzp ers, gericht op beperkte thuismarkt en met weinig groeimogelijkheden [Rapportage Bonenschansker, september 2010, Creatieve Industrie in Fryslan] Samengevat: De regio kent relatief veel kleine MKB bedrijven die (steeds vaker) zullen moeten meedoen aan (Europese-) aanbestedingen. Om aan de overige voorwaarden daarvan te kunnen voldoen zal geclusterde deelname randvoorwaardelijk (kunnen) blijken te zijn. Tegelijkertijd zijn MKB bedrijven huiverig voor de bureaucratie daarmee annex (lees: kosten) en het afbreukrisico. De bedoeling van onderhavig voorstel is om het Klein bedrijf kennis te laten maken met aanbestedingen en deze professioneel op- en aan te pakken (te laten begeleiden). Citaat MKB er - De voorbereidingen kostte veel tijd, maar we wonnen niet. De aanbesteding van de provincie Utrecht was echt op ons lijf geschreven. Hadden we deze ook verloren, dan hadden we een punt gezet achter het meedoen aan aanbestedingstrajecten.' Het begeleiden van een aanbestedingsprocedure is een professie, waarbij de aanbestedende partij (overheden) - ofwel het zich kan permitteren de benodigde expertise in huis te hebben - ofwel deze extern in te huren. Belangstellende MKB bedrijven die omgekeerd willen meedoen aan een aanbesteding zijn min of meer gedwongen om deze expertise extern in te huren juist door een gebrek aan schaalgrootte wordt anders het level playing field zelden bereikt.

4 Om de weerstand bij het (geclusterd) MKB weg te nemen om deel te nemen aan (Europese-) aanbestedingstrajecten is het nodig om het afbreukrisico te beperken. De kans op een geslaagde aanbesteding is logischerwijze beduidend groter met professionele begeleiding daarvan. Het maatschappelijk resultaat van een opeenstapeling van geslaagde (inter-)nationale aanbestedingen voor de werkgelegenheid binnen de regio moge duidelijk zijn. De structuurversterking voor het bestaande bedrijfsleven is evident en aantrekkende werking voor nieuw bedrijfsleven ligt voor de hand (behoud van en toename van werkgelegenheid).

5 Voorstel Voorgesteld wordt dat de gemeente Leeuwarden de publieke partners in de regio benaderd om een aanbestedingsfonds op te richten waaruit het Klein bedrijf kan putten om het afbreukrisico bij aanbestedingstrajecten te beperken (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de Provincie Fryslan, SNN, NOM & KvK). In aanloop daar naartoe wordt voorgesteld om de valorisatie voor het Klein bedrijf (binnen de stadsregio Leeuwarden) voor de beleidsclusters (watertechnologie, de groene economie, creatieve industrie &ICT, agri-nutri sector én recreatie & toerisme) te faciliteren middels de introductie van kennismakingsvouchers aanbestedingen.deze vouchers dienen om het afbreukrisico bij deelname door het Klein bedrijf aan (inter-)nationale aanbestedingen te beperken. Deze vouchers kunnen gebruikt worden om 50% van de kosten van externe deskundigheid te dekken met een maximum van 2.500,- per aanbesteding per ondernemer. In geval van clustering is het stapelen van vouchers mogelijk tot [een cluster van zes ondernemers] (Navraag heeft geleerd dat professionele begeleiding van een enkele MKB er bij een aanbestedingstraject mogelijk is voor 5.000,-) Dergelijke vouchers kunnen laagdrempelig met een minimum aan uitvoeringskosten worden gefaciliteerd. De ondernemer vraagt goedkeuring voor de intermediaire partij, welke de deskundigheid zal aanleveren en het is aan de intermediair na afloop van het traject om de voucher te verzilveren. (aanleveren aanbesteding en kopie uitkomst daarvan). Uitvoering van de regeling kan bijvoorbeeld ook worden gemandateerd aan de lokale Kamer van Koophandel of BDF de uitvoerder van Incubator. Concreet wordt voorgesteld om middels een pilot van maximaal een drietal jaren kennismakingsvouchers aanbestedingen te faciliteren aan het Klein bedrijf [tot 50 werknemers] tot een gecumuleerd maximaal bedrag van incidenteel te dekken uit het participatiefonds (ten minste 40 vouchers). Na de pilot periode wordt de regeling geëvalueerd en kan bij gebleken succes bekeken worden of er structurele middelen nodig zijn of om de regeling te continueren en eventueel een revolving karakter te geven. (Bij geslaagde aanbestedingen, valt de voucher bv vrij t.g.v. de regeling). Mocht tussentijds blijken dat de regeling uitgeput is, kan de gevraagde evaluatie vervroegd worden. Ook kan er getracht worden onderhavig initiatief een landelijk karakter te geven. Tot slot De gemeente Leeuwarden hanteert de aanbestedingsgrenzen strikter dan wettelijk noodzakelijk. Ook dat is niet bepaald behulpzaam bij het motiveren van het (boven-) lokale MKB om opdrachten van de gemeente Leeuwarden te verwerven. Voorgesteld wordt om de binnen de gemeente Leeuwarden gehanteerde aanbestedingsgrenzen één op één aan te laten sluiten met de Europese richtlijnen. Raadsfractie VVD Leeuwarden, Gert-Jaap van Ulzen Raadsfractie SP Leeuwarden, Jeffrey Brakenhoff

6 CONCEPT-RAADSBESLUIT Nummer DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het initiatiefvoorstel Kennismaking Aanbestedingsvouchers Klein bedrijf stadsregio Leeuwarden van de VVD fractie in de gemeenteraad van (bijlage nr. ); Besluit; 1. Publieke partijen te benaderen om te komen tot een aanbestedingsfonds zoals maar niet beperkt tot NOM, de Kamer van Koophandel, de provincie Fryslan, SNN etc. 2. Zogenaamde kennismaking aanbestedingsvouchers binnen een drie jarige pilot - zoals bedoeld in het voorstel - ter beschikking te stellen aan het Klein bedrijf binnen de stadsregio Leeuwarden 3. Kenbaar te maken aan dat Klein bedrijf dat deze vouchers beschikbaar zijn middels de websites van de stakeholders, Kamer van Koophandel, Incubator etc. etc. 4. De uitvoering gemoeid zijnde met bedoelde aanbestedingsvouchers laagdrempelig te houden 5. De kosten van de kennismaking aanbestedingsvouchers initieel te maximaliseren tot én deze te dekken uit het fonds economische participatie Aldus vastgesteld in de openbare vergadering Van Voorzitter, Griffier,

7 Cijfers, definities en organisaties bij het midden- en kleinbedrijf Hoe is het mkb in Nederland verdeeld per sector, per provincie, per aantal medewerkers? Het MKB in een notendop Het midden- en kleinbedrijf (MKB) bestaat uit ondernemingen met maximaal 250 medewerkers. Van alle Nederlandse bedrijven valt 99% in deze categorie. De definities van het midden en kleinbedrijf zoals in 2003 vastgesteld door de Europese Commissie zijn als volgt: Definities Middelgroot: minder dan 250 werknemers, een jaaromzet van hoogstens 50 miljoen of een jaarlijks balanstotaal kleiner of gelijk aan 43 miljoen. Klein: minder dan 50 werknemers, een jaaromzet van hoogstens 10 miljoen of een jaarlijks balanstotaal kleiner of gelijk aan 10 miljoen. Micro: minder dan 10 werknemers, een jaaromzet van hoogstens 2 miljoen of een jaarlijks balanstotaal kleiner of gelijk aan 2 miljoen. Dit is de verdeling binnen het MKB naar aantal medewerkers op basis van CBS per 1 januari 2010 (afgerond op hele percentages) gebaseerd op actieve MKB ondernemingen: aantal zelfstandigen: 46% 1-10 werknemers: 44% werknemers: 8% werknemers: 1% >250 werknemers 1% Kortom, 99% van het totale bedrijfsleven valt onder het MKB. Zij zijn verantwoordelijk voor 58% van de omzet in het bedrijfsleven en biedt werkgelegenheid aan 60% van de werknemers.

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Provincie Groningen 2014-2018 Transparant Betrouwbaar Non discriminatoir Duurzaam Kostenbewust Proportioneel

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Provincie Groningen 2014-2018 Transparant Betrouwbaar Non discriminatoir Duurzaam Kostenbewust Proportioneel Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Provincie Groningen 2014-2018 Transparant Betrouwbaar Non discriminatoir Duurzaam Kostenbewust Proportioneel Concern Inkoop januari 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Doelstelling

Nadere informatie

Handboek Social return

Handboek Social return Handboek Social return Opsteller: Mw. M.G. van Os en Mw. N.E. Evers Datum: september 2013 Versie: definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 De Participatiewet... 3 1.2 Doel Social Return... 4 1.3

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

GOED BESTEEDʔ. Maatschappelijk verantwoord aanbesteden binnen de Europese regels. Ieke van den Burg

GOED BESTEEDʔ. Maatschappelijk verantwoord aanbesteden binnen de Europese regels. Ieke van den Burg AANDACHT VOOR AANBESTEDEN: GOED BESTEED Ieke van den Burg AANDACHT VOOR AANBESTEDEN: GOED BESTEEDʔ Maatschappelijk verantwoord aanbesteden binnen de Europese regels Ieke van den Burg AANDACHT VOOR AANBESTEDEN:

Nadere informatie

Rechtseconomische Analyse van Clustering in het Aanbestedingsrecht door de Overheid *

Rechtseconomische Analyse van Clustering in het Aanbestedingsrecht door de Overheid * Rechtseconomische Analyse van Clustering in het Aanbestedingsrecht door de Overheid * De balans tussen aanbestedingskosten en concurrentiebaten Martin van Elp, 271596 SAMENVATTING IN DEZE SCRIPTIE WORDT

Nadere informatie

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen p.m. juni 2014 Inhoudsopgave blz. 0. Algemeen 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur Raadsvoorstel Steller : Sedee Tel. : (073) 615 56 67 Portefeuille : Hoskam/Van Olden Agenda nr. : E-mail : l.sedee@shertogenbosch.nl B&W : 24 september 2013 Reg.nr. : 3178310 Openbaar : Commissie : FES

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Voorwoord 2 Leendert-Jan Visser Directeur MKB-Nederland Beste ondernemer, Aanbestedingen zijn een grote

Nadere informatie

Afbeelding 2: Aantal NWW <27 jaar in de Drechtsteden periode 2011-2012. Afbeelding 1: geïndexeerde ontwikkeling Jeugdwerkloosheid (januari 2008=100).

Afbeelding 2: Aantal NWW <27 jaar in de Drechtsteden periode 2011-2012. Afbeelding 1: geïndexeerde ontwikkeling Jeugdwerkloosheid (januari 2008=100). Inleiding Het is bekend dat jongeren stevig worden geraakt door de gevolgen van de economische crisis. Voor hen is de kans op betaald werk dat aansluit bij de opleidingsrichting klein. Het aantal baanopeningen

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten Quick scan Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten januari 2015 auteur: ir. H.W. Remmers In Samenwerking met: Voorwoord 3 Samenvatting en conclusies 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Waarom deze evaluatie?

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 1 maart 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 1 maart 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 15 maart 2011 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft openbare

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb.

Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen pm 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland

Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland Op zoek naar een balans tussen rechtmatig aanbesteden en doelmatig uitbesteden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 6 september 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Ten geleide Voor u ligt het Energieakkoord voor duurzame groei. Dit akkoord geeft invulling aan de bereidheid van velen om zich in te zetten voor de

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Maart 2006 Inclusief aanpassing drempelbedragen Europese aanbesteding per 1-1-2008 en wijziging drempelbedragen overige aanbestedingen m.i.v. 19 februari

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Soest Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2011-2014 Versie Datum 2.9 16 december 2010 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doel 3 1.3 nut en noodzaak 3 1.4 collegeprogramma 3 2 ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

ESF in Optima Forma Verkenning uitvoeringsmodaliteiten ESF Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

ESF in Optima Forma Verkenning uitvoeringsmodaliteiten ESF Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid www.pwc.nl ESF in Optima Forma Verkenning uitvoeringsmodaliteiten ESF Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 27 mei 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 4 1. Achtergrond verkenning 7 1.1.

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING Eindrapport Uitgebracht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Amersfoort, 8 april 2005 VOORWOORD Het Ministerie van Economische Zaken heeft in juli

Nadere informatie