Ruimtelijke aspecten van creatieve bedrijvigheid in de Gemeente Groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ruimtelijke aspecten van creatieve bedrijvigheid in de Gemeente Groningen"

Transcriptie

1

2 Ruimtelijke aspecten van creatieve bedrijvigheid in de Gemeente Groningen Sietse Breeman Rik Hutting Jan Erik Leenders Bachelorproject Technische Planologie Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen Augustus

3 Voorwoord Voor u ligt het rapport ter afsluiting van de bacheloropleiding Technische Planologie. Gedurende het onderzoek is het onderwerp, creatieve bedrijvigheid in de Gemeente Groningen, geworden van onbekend fenomeen tot een voor ons vertrouwd begrip. In de afgelopen maanden hebben we na een begin, waarin het theoretische gedeelte de overhand had, veel tijd doorgebracht met het visualiseren van de ruimtelijke aspecten van creatieve bedrijvigheid. Dit hebben we gedaan met behulp van Geografische Informatiesystemen (GIS). Zowel onze GIS-vaardigheden als onze rapporteervaardigheden zijn door dit project gestimuleerd. Wij kunnen terugkijken op een nuttig en leerzaam proces dat geleid heeft tot een, naar wij hopen, interessant rapport. Onze dank gaat uit naar de heer drs. H.A. Oosterhoff die ons vanuit de faculteit begeleid heeft tijdens dit proces. Tevens danken wij de heren drs. G. Tolner en J. van Genk van de dienst RO/EZ van de Gemeente Groningen voor hun ideeën en inbreng. Een onderzoek als dit kan alleen gebaseerd zijn op relevante data. Vaak wordt onderschat hoeveel tijd en energie er nodig is om voor onderzoek onontbeerlijke informatie in het gewenste formaat boven tafel te krijgen. In dit kader willen wij de volgende personen en hun afdeling bedanken: - Dhr. B. J. Velvis, Dienst ROEZ, afdeling Geo Informatie - Dhr. T.H. Snijders, Afdeling Onderzoek en Statistiek, sectie Statistiek - Dhr. J.L. de Lange, Afdeling Onderzoek en Statistiek, sectie Statistiek Allen zijn werkzaam bij de Gemeente Groningen. Groningen, augustus 2008 Sietse Breeman Rik Hutting Jan Erik Leenders 3

4 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 9 2. Creatieve bedrijvigheid: de theorie Het begrip creativiteit Beleid aangaande de creatieve sector Creatieve bedrijvigheid in de gemeente Groningen Conclusies 79 Referenties 81 Bijlage 1 Buurtenkaart gemeente Groningen 84 Bijlage 2 Definities van creatieve bedrijvigheid o.b.v SBI-codes 85 4

5 Samenvatting Onderzoek Het begrip creatieve bedrijvigheid heeft de laatste jaren sterk aan populariteit gewonnen. Meerdere grote steden hebben onderzoek laten verrichten naar de creativiteit van hun stad. Ook de gemeente Groningen is geïnteresseerd in de creativiteit binnen de gemeentegrenzen. Creativiteit is echter een moeilijk af te bakenen begrip. In dit onderzoek is gekozen voor drie uiteenlopende definities, om zo verschillende beelden te krijgen van de aanwezigheid en spreiding van creatieve bedrijvigheid in de gemeente Groningen. Voor dit onderzoek is de volgende hoofdvraag opgesteld: Welke definities van het begrip creativiteit worden onderscheiden binnen ruimtelijk onderzoek en hoe vertalen de verschillen in definitie zich naar verschillen in ruimtelijke aspecten? Aan de hand van verschillende deelvragen en de daarbij behorende hoofdstukken is deze hoofdvraag beantwoord in de uiteindelijke conclusie. In deze hoofdstukken worden allereerst de theorie achter de creatieve bedrijvigheid, het begrip creatieve bedrijvigheid en het beleid aangaande creatieve bedrijvigheid behandeld, waarna de ruimtelijke spreiding van de creatieve bedrijvigheid in de gemeente Groningen van verschillende kanten is belicht. Hiervoor is voor de eerste drie punten een literatuurstudie gedaan en voor de spreiding is gewerkt met Geografische Informatie Systemen. Theoretisch kader Sinds een aantal jaren zijn de begrippen creatieve klasse, creatieve industrie, creatieve sector en creatieve bedrijvigheid sterk in opkomst. Dit is vooral te danken aan Richard Florida, een Amerikaanse socioloog/urbane wetenschapper die in 2001 het boek The rise of the creative class schreef. Hierin beweert hij dat de creatieve klasse de motor is achter de hedendaagse economie. Mensen uit de creatieve klasse worden gekenmerkt als hardwerkende mensen die veel waarde hechten aan cultuur. Steden met een groot cultuuraanbod trekken deze mensen aan. Daarnaast zouden bedrijven zich graag willen vestigen in steden met een grote creatieve klasse, wat goed is voor de werkgelegenheidsgroei. Ook zou de creatieve klasse bovengemiddeld 5

6 veel geld uit geven in de stedelijke economie, wat ook weer goed is voor de economische groei van een stad. Er is echter wel kritiek op de theorie van Florida. Zo zou het empirisch bewijs flinterdun zijn. Daarnaast gaat de theorie vooral op voor de VS, wat niet te vergelijken is met bijvoorbeeld Nederland. Toch is in Nederland volgens verschillende onderzoeken ook gebleken dat een grote creatieve klasse economische groei met zich mee brengt. Dit heeft tot gevolg dat verschillende (grote) steden in Nederland hun beleid al hebben gericht op de creatieve klasse. Groningen is hier ook al mee bezig. Creativiteit Creativiteit is een breed begrip, maar daardoor ook moeilijk af te bakenen. Creativiteit is in ieder geval verbonden met mensen. Doordat bepaalde mensen creatief zijn in hun beroep, kan, door voor deze beroepen een indeling te maken, de creatieve klasse bepaald worden. Deze creatieve klasse is dan weer werkzaam in de creatieve industrie of creatieve bedrijvigheid. Van dit begrip zijn echter meerdere definities in omloop, die variëren in breedte van het begrip. Voor dit onderzoek zijn drie definities gekozen: een vrij nauwe, bedacht door Marlet & Poort, een iets bredere, met de sectoren onderwijs en zorg er in opgenomen, ontwikkeld door Stam en een vrij brede definitie, bedacht door ETIN. Onder deze definities vallen verschillende SBI-codes, waardoor bedrijven eenvoudig in te delen zijn. Beleid Doordat veel gemeenten in Nederland creatieve bedrijvigheid willen aantrekken en/of vasthouden, hebben zij vaak elk hun eigen beleid hiervoor ontwikkeld. Beleid dat per gemeente verschilt, aangezien de ene gemeente de andere niet is. Hierbij moet wel gekeken worden naar wat voor beleid en handreikingen op hoger niveau aanwezig zijn. Zo is op Europees niveau beleid tegen namaak en piraterij, financieringsbeleid en stimuleringsbeleid voor creatieve bedrijvigheid. Ook de Nederlandse overheid probeert door middel van beleid onder andere creativiteit en economie nader tot elkaar te brengen, financiële condities voor creatieve bedrijven te verbeteren, randvoorwaarden rondom intellectueel eigendom te verbeteren, Nederland op de internationale culturele kaart te zetten en creatief ondernemerschap te stimuleren. 6

7 Op lokaal niveau hebben voornamelijk de grote steden ook al beleid richting de creatieve bedrijvigheid ontwikkeld. Ook voor Groningen liggen hiertoe voldoende kansen. Gemeente Groningen In dit onderzoek is de huidige creatieve bedrijvigheid in de gemeente Groningen in kaart gebracht. Dit is gedaan op basis van de drie eerdergenoemde definities en op verschillende manieren. Wordt gekeken naar de creatieve bedrijvigheid op buurtniveau, dan zijn absoluut gezien de binnenstad en de buurten rond de binnenstad, aangevuld met Corpus den Hoorn-Zuid en Ulgersmabuurt vrij creatief. Relatief gezien (ten opzichte van de spreiding van alle bedrijven in de gemeente Groningen) zijn de Stadsparkbuurt, West-Indische buurt, Oranjebuurt en Corpus den Hoorn-Zuid vrij creatief. Als wordt gekeken naar de spreiding van de creatieve bedrijvigheid over de verschillende wijksoorten, dan valt op dat vooral de vooroorlogse wijken in trek zijn bij de creatieve industrie. Verder is te zien dat creatieve bedrijven volgens de definitie van ETIN liever in niet-woonwijken zitten, in tegenstelling tot bedrijven volgens de andere definities. In het buitengebied zitten de creatieve bedrijven volgens alle drie de definities liever niet. Als de verdeling van het personeel werkzaam in de creatieve bedrijvigheid over de verschillende wijksoorten wordt bekeken, valt op dat het percentage personeel volgens de definities van ETIN en Marlet & Poort een stuk lager is dan het percentage creatieve bedrijven volgens die definities. Creatieve bedrijven hebben dus blijkbaar minder werknemers dan gemiddeld. Alleen volgens de definitie van Stam is dit meer dan gemiddeld, wat verklaard kan worden doordat onderwijs en zorg, veel aanwezig in de gemeente Groningen, onder deze definitie vallen. Creatieve bedrijvigheid kan onderverdeeld worden in drie deelsectoren, te weten kunsten, media & entertainment en creatief zakelijke dienstverlening. Als wordt gekeken hoe de creatieve bedrijvigheid in de gemeente Groningen over deze deelsectoren is verdeeld, dan blijkt dat Groningen, volgens de definities van Stam en ETIN, een echte creatief zakelijke dienstverlening stad te zijn. Volgens de definitie van Stam vallen maarliefst 78% van alle creatieve bedrijven binnen deze sector, en maarliefst 99% van alle mensen werkzaam in de creatieve bedrijvigheid werkt in deze sector. 7

8 Volgens de definitie van Marlet & Poort zijn juist de meeste creatieve bedrijven in de gemeente Groningen te vinden in de deelsector kunsten. De meeste mensen werken echter ook volgens deze definitie in de creatief zakelijke dienstverlening, wat ook inhoud dat het gemiddeld aantal werknemers in deze sector gemiddeld groter is dan in de andere twee deelsectoren. Conclusies Doordat er geen duidelijke, eenduidige definitie is van het begrip creatieve bedrijvigheid zijn onderzoekresultaten naar creatieve bedrijvigheid in een stad of gemeente van weinig waarde. Het kiezen van een bepaalde definitie kan van grote invloed zijn op de uitkomst van een onderzoek. Een gemeente kan hierdoor heel creatief uit de bus komen, doordat een geschikte definitie is gekozen. Er zal nu moeten worden gezocht naar een eenduidige definitie, maar of dat mogelijk is, is nog maar zeer de vraag. 8

9 1. Inleiding Aanleiding In zijn boek The rise of the creative class (2002) beweert Richard Florida dat creativiteit de belangrijkste factor is in de economische ontwikkeling van een stad of regio. Mensen die innovatief zijn en een creatief beroep uitoefenen zijn volgens Florida de motor achter de regionale economie. Hij noemt deze groep mensen de 'creatieve klasse'. Door de aanwezigheid van een grote creatieve klasse in een regio zal de regio zich sneller ontwikkelen dan andere regio's, omdat de creatieve klasse nieuwe bedrijven zou aantrekken en de werkgelegenheid zou doen groeien. Sinds de introductie van bovenstaande theorie is het begrip creativiteit, samen met begrippen als creatieve klasse en creatieve industrie, populair geworden. Vooral bij gemeentelijke beleidsmakers zijn de begrippen erg in trek (Marlet en Van Woerkens 2004b). Meerdere grote steden in Nederland hebben onderzoek laten verrichten naar de creativiteit van hun stad. Zo hebben steden als Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam onderzoek laten doen naar de creativiteit binnen de stad, ook is er onderzoek gedaan naar de creativiteit binnen de regio Noord-Nederland. In deze onderzoeken worden vaak ook de ruimtelijke aspecten van creativiteit belicht. Hierdoor komen ruimtelijke aspecten als specifieke creatieve locaties, clustervorming en de ruimtelijke samenhang van creativiteit aan het licht. Florida geeft bijvoorbeeld aan dat creatieve mensen een historische binnenstad en culturele voorzieningen erg waarderen. Door creativiteit ruimtelijk weer te geven kan er gekeken worden of creativiteit inderdaad in de buurt van dat soort plekken meer voorkomt dan elders. Op basis van dit soort informatie kan een stad of regio beleid maken. Ook de gemeente Groningen is geïnteresseerd in de creativiteit binnen de gemeentegrenzen (figuur 1). Om dit te kunnen onderzoeken is echter wel een goede definitie nodig van creativiteit. Er bestaan meerdere definities om creativiteit te kunnen meten met elk hun eigen specifieke kenmerken. Wanneer gekeken wordt naar de ruimtelijke aspecten van creativiteit is ook de definitiekeuze van belang, aangezien verschillende definities tot verschillende resultaten leiden. 9

10 Creativiteit is een moeilijk af te bakenen begrip, dat op verschillende manieren geïnterpreteerd en onderzocht kan worden. Zo richt Florida zich op creatieve mensen, en richten andere onderzoeken zich voornamelijk op creatieve bedrijven (vgl. ETIN 2005, Braaksma et al 2005, Rutten et al 2004). Binnen deze hoofdgroepen bestaan ook weer verschillende definities. Dit onderzoek richt zich op deze verschillende definities en laat aan de hand van een casestudy in de gemeente Groningen zien hoe deze verschillende definities zich vertalen in de ruimtelijke aspecten van creativiteit. Het bovenstaande resulteert in de hoofdvraag van dit onderzoek: Welke definities van het begrip creativiteit worden onderscheiden binnen ruimtelijk onderzoek en hoe vertalen de verschillen in definitie zich naar verschillen in ruimtelijke aspecten? Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden zullen de volgende deelvragen worden gesteld: Wat is het verband tussen creativiteit en economische ontwikkeling? Welke definities van het begrip creativiteit worden onderscheiden en waarin verschillen deze definities van elkaar? Wat kan een stad doen om creatief te worden en/of te blijven? Wat zijn de verschillen in ruimtelijke aspecten van creativiteit bij gebruik van verschillende definities? Methode De eerste drie vragen zullen worden bestudeerd aan de hand van literatuurstudie, waarbij wordt gekeken naar internationale en nationale literatuur. Uit de grote hoeveelheid literatuur die bestaat rond de creativiteit van regio s, wordt getracht een helder overzicht van de bestaande theorie te geven. Tevens zal geprobeerd worden een aantal definities te vinden van het begrip creatieve bedrijvigheid. Tot slot wordt er in de literatuur gezocht naar beleid aangaande creatieve bedrijvigheid bij de hogere overheden. 10

11 Om inzicht te krijgen in de ruimtelijke aspecten van creativiteit zullen de verschillende definities uit de literatuur gevisualiseerd worden met behulp van Geografische Informatie Systemen (GIS). Met behulp van de verschillende tools die GIS biedt, wordt getracht de spreiding van creatieve bedrijvigheid over de gemeente Groningen inzichtelijk te maken. Figuur 1.1: ligging en plattegrond van de gemeente Groningen Leeswijzer Dit rapport is opgedeeld in vijf hoofdstukken. Na dit inleidende hoofdstuk zal in hoofdstuk twee Florida's theorie worden belicht en wordt nadrukkelijk ingegaan op het verband tussen creativiteit en economische ontwikkeling. Kritiek op de theorie zal ook aan bod komen. In hoofdstuk drie wordt het begrip creativiteit verkend, binnen de stedelijke context. Verschillende definities van het begrip creativiteit binnen ruimtelijk onderzoek zullen worden vergeleken en er zal een drietal definities worden geselecteerd voor het verdere onderzoek naar de case Groningen. 11

12 Hoofdstuk vier gaat in op de vraag wat een stad kan doen om creativiteit te waarborgen. Hier komt bestaand beleid gericht op creativiteit aan de orde wat gevoerd wordt door de hogere overheden. Hoofdstuk vijf geeft een overzicht van de casestudy in de gemeente Groningen. Verschillende definities van creativiteit zullen worden gebruikt om een zo veelzijdig mogelijk beeld te krijgen van de omvang en spreiding van creativiteit. Ook zullen ruimtelijke patronen van creativiteit aan bod komen, met eventuele concentraties van creativiteit als specifiek aandachtspunt. 12

13 2. Creatieve bedrijvigheid: de theorie 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt in de eerste paragraaf de theorie van Richard Florida, de Amerikaanse socioloog/urbane wetenschapper die het begrip creatieve klasse op de kaart heeft gezet, uiteengezet. Ook zal enige kritiek op zijn beweringen naar voren worden gehaald. Verder zal in de tweede paragraaf worden gekeken naar hoe economische groei is te meten waarna in paragraaf drie wordt gekeken of Florida s theorie klopt, waarbij ook op Nederland wordt ingezoomd. In de laatste paragraaf worden enkele voorbeelden gegeven van gemeenten in Nederland die de creatieve bedrijvigheid in hun beleid hebben opgenomen. 2.2 Richard Florida Richard Florida heeft de creatieve klasse hot gemaakt. In zijn boek The rise of the creative class (2002) beweert hij dat de zogenaamde creative class de motor is achter de hedendaagse economie. Dit zijn mensen die niet per se een hoge opleiding hebben genoten, maar creatief zijn en innovatieve ideeën hebben. Florida kenmerkt mensen in de creatieve bedrijvigheid (de zogenaamde creatieve klasse) als hard werkende mensen die veel waarde hechten aan cultuuraanbod. Ze hebben vaak een specifieke smaak en onderscheiden zich hierdoor van andere mensen. Zo hechten zij veel waarde aan specifiek stedelijke functies en voorzieningen, zoals theaters, festivals, musea en winkels en restaurants met een bepaalde uitstraling. Door hun gedrag maken deze mensen duidelijk tot een bepaalde groep te behoren (Universiteit Utrecht 2005). Volgens Florida moet een stad die veel mensen uit de creatieve klasse wil aantrekken en daardoor automatisch een sterkere economische positie zal verkrijgen, voldoen aan de drie T s: Talent, Technologie en Tolerantie. Met Talent wordt bedoeld hoger opgeleiden. Concentratie van technologie en innovatie is een indicator voor Technologie. Onder Tolerantie wordt verstaan een openheid voor nieuwkomers, leefstijlen en rassen (Universiteit Utrecht 2005). Volgens Florida is ook niet het business climate, maar juist het people s climate van een stad van invloed op de economische ontwikkeling. Het gaat er dus niet om welke bedrijven er al in een stad aanwezig zijn of zich in een stad willen vestigen, maar welke mensen er in een stad wonen of willen wonen. De bedrijven volgen deze mensen vanzelf, aldus Florida. 13

14 Volgens Florida is een grote aanwezigheid van de creatieve klasse goed voor de economische ontwikkeling van een stad/gemeente. Zo zouden bedrijven zich vestigen in en bij steden waar de creatieve klasse graag wil wonen en ontstaan sneller nieuwe bedrijven in creatieve steden. Hierdoor zou de aanwezigheid van een grote creatieve klasse leiden tot een meer dan gemiddelde werkgelegenheidsgroei. Ook zou de creatieve klasse bovengemiddeld veel geld uitgeven in de stedelijke economie, de horeca en theaters (Marlet & Woerkens 2004). Kritiek Florida zegt empirisch bewijs te hebben voor deze beweringen, al geldt dit voornamelijk in de Verenigde Staten. Er is ook veel kritiek op Florida. Het empirische bewijs zou namelijk flinterdun zijn. Statistisch is het verband tussen creatieve klasse in een stad en werkgelegenheidsgroei heel klein. Verder is bijvoorbeeld de causaliteit tussen een grote creatieve klasse en een groot aantal ICT bedrijven, ver te zoeken (Marlet & Woerkens 2004). Daarnaast zegt bijvoorbeeld Edward Glaeser (Glaeser 2004), dat steden met een funky en sociaal klimaat niet per se creatievellingen aantrekken en dat steden zich beter kunnen richten op het behoud en het aantrekken van hoger opgeleiden, deze mensen zorgen namelijk voor economische ontwikkeling. Dit onderzoek heeft betrekking op Nederland. Als de beweringen van Florida op Nederland worden geprojecteerd, moeten er kanttekeningen worden geplaatst, aangezien Nederland behoorlijk verschilt van de Verenigde Staten. Het grootste verschil is dat men in de VS vaak woont in de plaats waar men werkt, terwijl dit in Nederland lang niet altijd het geval hoeft te zijn. In de rest van dit hoofdstuk wordt gekeken of de beweringen van Florida ook gelden voor Nederlandse steden/gemeenten. 2.3 Economische ontwikkeling: hoe te meten? Florida meet de economische groei vooral aan de hand van de groei van de werkgelegenheid. In een onderzoek van de Universiteit van Utrecht wordt ook naar de groei van de werkgelegenheid gekeken. Hierbij wordt wel onderscheid gemaakt tussen hightech werkgelegenheid en algehele werkgelegenheid (Marlet & Woerkens 2004). Men heeft bij dit onderzoek ook gekeken naar het aantal nieuwe bedrijven dat is ontstaan. Ook heeft men op Europees niveau het verband tussen het percentage creatievellingen van de bevolking en de economische ontwikkeling en de 14

15 welvaart van de landen onderzocht. De Atlas voor Gemeenten heeft, net als Florida en de Universiteit van Utrecht, de groei van de werkgelegenheid onderzocht. Men blijkt dus vaak de groei van de werkgelegenheid als aanduiding van economische groei als eventueel gevolg van een grotere creatieve klasse te nemen. Dit lijkt dus de meest voor de hand liggende manier om economische ontwikkeling te meten. Echter is het verstandig om ook naar meerdere factoren, zoals het ontstaan van nieuwe bedrijven, te kijken om de betrouwbaarheid van het verband te vergroten. 2.4 Daadwerkelijk economische ontwikkeling door creatieve sector? Uit verschillende onderzoeken blijkt er een positief significant verband te bestaan tussen het aandeel van de creatieve klasse van een stad en de groei van de werkgelegenheid. Dit blijkt onder andere uit een onderzoek van Economische Statistische Berichten (Marlet & Woerkens 2004). Het eerdergenoemde onderzoek van de Universiteit van Utrecht heeft het verband tussen de aanwezigheid van de creatieve klasse per land en het welvaartsniveau onderzocht. Ook hieruit bleek een positief verband (Aalst ea 2005). Bij dit onderzoek is eveneens de invloed van de economische sector op werkgelegenheidsgroei in de hightech sector, de werkgelegenheid in het algemeen en de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid onderzocht. Hieruit bleek na statistische toetsen dat de aanwezigheid van een grotere creatieve sector inderdaad invloed heeft op de werkgelegenheidsgroei en op de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid. De creatieve klasse bleek echter geen relatie te hebben met de ontwikkeling van hightech werkgelegenheid, wat enigszins vreemd is, aangezien hier juist de mensen uit de creatieve klasse in werkzaam zouden zijn. Dit kon volgens de UU verklaard worden door dat mensen vaak in minder hightech steden wonen, maar wel in hightech steden werken. Hier blijkt weer het eerdergenoemde verschil tussen Nederland en de VS. Wat in ieder geval geconcludeerd kan worden is dat Florida s beweringen in de hierboven genoemde onderzoeken kloppen en dat een grotere creatieve klasse in deze onderzoeken inderdaad zorgt voor een grotere economische ontwikkeling. De bewijzen zijn echter niet heel sterk, dus de theorie van Florida zou voorzichtig aangenomen kunnen worden, waarbij wel in het achterhoofd gehouden moet worden dat het verband tussen creatieve bedrijvigheid en economische groei wel aanwezig is, maar niet heel sterk is (zie ook paragraaf 2.2). 15

16 2.5 Enkele voorbeelden in Nederland Uit de Atlas voor Gemeenten (Marlet & Woerkens 2004) blijkt dat Utrecht en Amsterdam, steden met een grote creatieve klasse, al jaren een sterke werkgelegenheidsgroei vertonen. De gemeente Amsterdam heeft in 2004 een onderzoek laten doen door TNO, waaruit blijkt dat Amsterdam het Nederlandse centrum van de creatieve industrie is (Rutten e.a. 2005). Ook toont het onderzoek dat de creatieve industrie een belangrijke bijdrage levert aan de Amsterdamse economie in termen van werkgelegenheid, toegevoegde waarde en economische groei. Amsterdam wil daarom meer investeren in de creatieve klasse, om zo de economie vlot te trekken (Marlet & Woerkens 2004). Ook Nijmegen zegt klaar te zijn voor de creatieve economie (Gelderlander 2004). Steden met een gemiddelde creatieve klasse, zoals Den Haag en Rotterdam, kennen ook een gemiddelde groei van werkgelegenheid. Den Haag heeft daarom in zijn Structuurvisie 2020 (Gem. Den Haag 2005) ingezet op het vergroten van de creatieve klasse, met in het achterhoofd een grotere economische groei. Deze structuurvisie is gericht op een evenwichtige en samenhangende aanpak van economie, verkeer, wonen en de fysieke en sociale leefomgeving, toegespitst op de creatieve klasse. Ook de gemeente Groningen heeft het begrip creatieve klasse inmiddels ontdekt. In haar beleidsbrief Creatieve stad: Groningen = innovatief, Beleidsbrief versterking creatieve stad Groningen (Etin adviseurs 2007) geeft de gemeente haar doelen en de lijnen van een nieuw programma voor de creatieve stad aan. Een van de ambities hierin is tot de vijf meest creatieve steden van Nederland te (blijven) behoren. 2.6 Conclusie Geconcludeerd kan worden dat de creatieve sector van invloed is op de economische ontwikkeling van steden/gemeenten. Dit kon al voorzichtig geconcludeerd worden aan de hand van een aantal onderzoeken (paragraaf 2.4), maar ook voor een aantal Nederlandse steden (Utrecht en Amsterdam bijvoorbeeld) geldt een verband tussen een grote creatieve klasse en een sterke werkgelegenheidsgroei (paragraaf 2.5). De economische ontwikkeling was met name merkbaar aan een algehele werkgelegenheidsgroei en de aanwas van nieuwe bedrijvigheid. De theorie van Florida lijkt dus te kloppen, al moest wel in het achterhoofd gehouden worden dat de theorie gebaseerd is op de VS en dat in de VS een hele andere situatie is dan in Nederland. 16

17 De theorie lijkt dus echter ook voor Nederland op te gaan, iets wat Nederlandse gemeenten niet ontgaat. Gemeenten als Amsterdam en Utrecht, waar de creatieve klasse in relatief grote mate aanwezig is, willen deze aanwezigheid versterken en vergroten om zo de lokale economie vlot te trekken en ook Den Haag, met een relatief lagere creatieve klasse, gaat inzetten op deze creatieve klasse, om zo mee te komen met de andere grote steden. 17

18 3. Het begrip creativiteit 3.1 Inleiding In dit onderzoek staat het begrip 'creativiteit' centraal. Creativiteit is een breed begrip, dat op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. In dit hoofdstuk wordt eerst het begrip creativiteit in brede zin verkend, hierna wordt gefocust op creativiteit binnen ruimtelijk onderzoek. Om inzicht te krijgen in het begrip creativiteit binnen ruimtelijk onderzoek zullen verschillende definities van creativiteit worden verkend, waarna ze onderling zullen worden vergeleken. Aan het eind van dit hoofdstuk zullen drie definities van creativiteit binnen ruimtelijk onderzoek worden geselecteerd. Deze zullen worden gebruikt om te onderzoeken hoe de verschillen tussen die definities zich vertalen in verschillen in ruimtelijke aspecten van creativiteit. 3.2 Creativiteit In Van Dale's woordenboek (2005) wordt creativiteit omschreven als scheppingsvermogen. Deze omschrijving wordt al snel geassocieerd met het fysiek maken van iets en doet menig mens denken aan de handvaardigheidles van vroeger. Breder gezien kan scheppingsvermogen geïnterpreteerd worden als het scheppen van iets, hetzij een tekening of een maquette, maar bijvoorbeeld ook een dans of zelfs een idee. Florida (2002) geeft aan dat ieder mens creatief is en hij verwijst naar Romer die stelt dat creativiteit de onderscheidende factor is in het verschil tussen mens en dier. Deze veronderstelling is gebaseerd op de constatering dat mensen in staat zijn om ideeën en verbeteringen te bedenken, terwijl een vogel altijd hetzelfde soort nest zal blijven bouwen zonder ooit een andere of betere manier te bedenken. Het gaat hier om een algeheel vermogen tot vernieuwing, op welk vlak dan ook. 3.3 Creativiteit in ruimtelijk onderzoek Het mag duidelijk zijn dat creativiteit een breed begrip is, maar daardoor is het ook moeilijk af te bakenen. In ruimtelijk onderzoek zal het begrip concreet gemaakt moeten worden, om te kunnen zien wat de specifieke ruimtelijke aspecten van creativiteit zijn. 18

19 Uit het bovenstaande blijkt dat creativiteit onlosmakelijk is verbonden met mensen. Florida (2002) stelt dan ook dat ieder mens creatief is. Dit betekent echter niet dat iedereen in een positie verkeert waarin deze creativiteit benut wordt. Als iemand met een talent voor schilderen nooit met een doek in aanraking komt, zal het talent en daarmee de creativiteit verloren gaan. Florida stelt dat mensen creatief zijn in bepaalde beroepen, zoals kunstenaars, architecten of wetenschappers. Hun creativiteit komt tot uiting in hun beroep, en door een indeling te maken van mensen op basis van hun beroep komt Florida uiteindelijk tot zijn 'creatieve klasse'. Een andere manier om creativiteit weer te geven binnen ruimtelijk onderzoek is het maken van een indeling van creatieve bedrijven. Dit is een onderzoeksmethode die veel wordt gebruikt binnen ruimtelijk onderzoek, met name binnen Nederland (vgl. Braaksma et al 2005, De Kort et al 2008, Rutten et al 2004). Meerdere Nederlandse steden hebben op deze manier onderzoek laten doen naar de creativiteit van hun stad. Om deze reden wordt in dit onderzoek ook gefocust op creatieve bedrijven. Deze methode brengt één grote vraag met zich mee: wanneer is een bedrijf creatief? 3.4 Definities van creatieve bedrijvigheid Het meest gebruikte begrip in de internationale literatuur over creatieve bedrijven is het Engelse 'creative industries', in Nederland vertaald als creatieve industrie. De term is geïntroduceerd in 1998 door het Britse ministerie van cultuur, media en sport (Cunningham 2004). Het ministerie heeft hiervoor een 'Creative Industries Task Force' opgezet dat in hun Creative Industries Task Force Mapping Document een eerste definitie geeft van de creatieve industrie. Creative industries worden hier gedefinieerd als: 'activities which have their origin in individual creativity, skill and talent and which have the potential for wealth and job creation through generation and exploitation of intellectual property' (Cunningham 2004). Op basis van deze definitie heeft het Creative Industries Task Force een indeling van de creatieve industrie gemaakt op basis van bedrijfstakken. Stam (2005) heeft deze bedrijfstakken vertaald naar de Nederlandse situatie, wat resulteert in tabel 3.1: 19

20 - Reclame - Interactieve vermaak-software - Architectuur - Muziek - Kunst- en antiekmarkten - Televisie en radio - Ambachten - Uitvoerende kunsten - Ontwerp/vormgeving - Uitgeverijen - Ontwerp van mode - Software - Film Tabel 3.1 Creatieve industrie in het Verenigd Koninkrijk (DCMS 1998 in: Stam 2005) Sinds de introductie van deze indeling zijn er meerdere verschillende definities verschenen. Dit is niet alleen internationaal het geval (Cunningham 2002, 2007), maar ook binnen Nederland. In dit onderzoek wordt er gefocust op de verschillen in de definities van creatieve industrie/bedrijvigheid binnen Nederland. Dit wordt gedaan omdat de definities operationeel moeten worden gemaakt. Dit houdt in dat de bedrijfstakken die binnen een bepaalde definitie vallen worden vertaald naar de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op deze manier is het mogelijk een lijst van SBI-codes te maken die volgens een bepaalde definitie de creatieve industrie weergeeft. Aangezien het SBI-systeem geen internationaal systeem is zal het vergelijken van internationale definities aangaande creatieve industrie op dit schaalniveau een vertekend beeld geven. In Nederland zijn verschillende definities van de creatieve industrie in gebruik, maar ze hebben grofweg één overeenkomst. De creatieve industrie is namelijk in te delen in drie hoofdcomponenten (Bos 2006): Kunsten Media en entertainment Creatieve zakelijke dienstverlening De verschillen in de definities liggen in de opvatting van de componenten hierboven. Smallere definities zullen bijvoorbeeld enkel het ontwerpen van kleding als creatief zien, terwijl bredere definities de distributie en zelfs de verkoop van kleding als creatief bestempelen. De constatering dat creativiteit moeilijk is af te bakenen komt in de definities duidelijk naar voren. 20

De Creatieve Stad Leiden

De Creatieve Stad Leiden De Creatieve Stad Leiden Op zoek naar een eenduidige definitie Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postbus 9100, 2300 PC Leiden e-mail: a.van.soest@leiden.nl/ h.zalme@leiden.nl

Nadere informatie

Cultuur en creativiteit naar waarde geschat

Cultuur en creativiteit naar waarde geschat Amsterdam/Utrecht, juni 2005 Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het Ministerie van Economische Zaken Cultuur en creativiteit naar waarde geschat Redactie:

Nadere informatie

De aantrekkingskracht van Amsterdam

De aantrekkingskracht van Amsterdam Een onderzoek naar de rol van cultuur & evenementen, restaurants & uitgaan, recreatie & sport op de aantrekkingskracht van Amsterdam voor creatieve kenniswerkers Jacques Vork Associate Lector Leisure Management

Nadere informatie

Ons Creatieve Vermogen Brief cultuur en economie

Ons Creatieve Vermogen Brief cultuur en economie Ons Creatieve Vermogen Brief cultuur en economie Dit is een gezamenlijke publicatie van de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 1 2 Samenvatting Deze brief wil twee werelden

Nadere informatie

Verkenning Creatieve Industrie

Verkenning Creatieve Industrie Verkenning Creatieve Industrie Verkenning Creatieve Industrie Colofon Dit is een publicatie van het ministerie van Economische Zaken en het agentschap SenterNovem. P/a Postbus 93144 2509 AC Den Haag Meer

Nadere informatie

Creatieve klasse en economische groei in stedelijk Nederland i

Creatieve klasse en economische groei in stedelijk Nederland i Creatieve klasse en economische groei in stedelijk Nederland i Irina van Aalst, Oedzge Atzema, Ron Boschma & Frank van Oort* Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen, SGPL * tevens verbonden aan

Nadere informatie

Groningen = creatieve stad. Eindrapport. Opgesteld in opdracht van: Gemeente Groningen

Groningen = creatieve stad. Eindrapport. Opgesteld in opdracht van: Gemeente Groningen Eindrapport Opgesteld in opdracht van: Gemeente Groningen Opgesteld door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, juni 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek... 1 1.2 Aanpak...

Nadere informatie

CREATIEVE INDUSTRIE ALS VLIEGWIEL

CREATIEVE INDUSTRIE ALS VLIEGWIEL CREATIEVE INDUSTRIE ALS VLIEGWIEL Onderzoek in opdracht van Creative Cities Amsterdam Area Paul Rutten (Paul Rutten Onderzoek / Universiteit van Antwerpen) Gerard Marlet (Atlas Gemeenten) Frank van Oort

Nadere informatie

CREATIVITEIT V A N D E E C O N O M I E

CREATIVITEIT V A N D E E C O N O M I E CREATIVITEIT DE GEWICHTLOZE BRANDSTOF V A N D E E C O N O M I E CREATIVITEIT DE GEWICHTLOZE BRANDSTOF VAN DE ECONOMIE SEPTEMBER 2005 2SEPTEMBER 2005 CREATIVITEITinhoud HST 1 INLEIDING 4 1.1 Succes 5 1.2

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Nerd of Yup? Een onderzoek naar de woonlocatie van de ICT-consultant in Nederland. Scriptie Master GVB 2011

Nerd of Yup? Een onderzoek naar de woonlocatie van de ICT-consultant in Nederland. Scriptie Master GVB 2011 Scriptie Master GVB 2011 Nerd of Yup? Een onderzoek naar de woonlocatie van de ICT-consultant in Nederland Auteur: Marcel Vader Studentnummer: 290146 Begeleider: Prof. Dr. Jack Burgers 2 e Beoordelaar:

Nadere informatie

De economische omvang van het auteursrecht in Nederland

De economische omvang van het auteursrecht in Nederland De economische omvang van het auteursrecht in Nederland Amsterdam, 3 december 2008 In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken De economische omvang van het auteursrecht in Nederland Een studie

Nadere informatie

Advisering op het gebied van informatietechnologie in de stadsregio Den Bosch

Advisering op het gebied van informatietechnologie in de stadsregio Den Bosch Advisering op het gebied van informatietechnologie in de stadsregio Den Bosch Juli 2011 Dennis Hunink Rogier Blokhuis Advisering op het gebied van informatietechnologie in de stadsregio Den Bosch Clusters,

Nadere informatie

De economische omvang van het auteursrecht in Nederland

De economische omvang van het auteursrecht in Nederland Amsterdam, 3 december 2008 In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken De economische omvang van het auteursrecht in Nederland Een studie op basis van de WIPO-Guide Jorna Leenheer Simon Bremer

Nadere informatie

Investeren in cultuur en creativiteit Ministerie OCW

Investeren in cultuur en creativiteit Ministerie OCW Keizersgracht 174 Postbus 2960 1000 CZ Amsterdam t +31 (0)20 575 67 20 f +31 (0)20 575 67 21 www.kennisland.nl Investeren in cultuur en creativiteit Ministerie OCW Eindrapport 20 februari 2008 Auteurs:

Nadere informatie

Monitor Cross-overs Creatieve Industrie

Monitor Cross-overs Creatieve Industrie TNO-rapport TNO 2015 R10132 Eindrapport Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00 F +31 88 866 30 10 Datum 22 januari 2015 Auteur(s) Annelieke van der

Nadere informatie

ECCE De Gids. Een tool voor creatieve en innovatieve ondernemers in de economische waardeketen. frye concepts

ECCE De Gids. Een tool voor creatieve en innovatieve ondernemers in de economische waardeketen. frye concepts ECCE De Gids Een tool voor creatieve en innovatieve ondernemers in de economische waardeketen frye concepts ECCE De Gids Voorwoord Met dank aan mevrouw mr F. van de Vorst, beleidsmedewerker Economie en

Nadere informatie

De ideale werkplek voor de ondernemer

De ideale werkplek voor de ondernemer De ideale werkplek voor de ondernemer Bedrijfshuisvesting van innovatieve startende bedrijven in de Westas Schiphol, 12 juni 2014 Ruth Engels De ideale werkplek voor de ondernemer Bedrijfshuisvesting

Nadere informatie

Familiebedrijven en internationalisering

Familiebedrijven en internationalisering Familiebedrijven en internationalisering Afstudeerscriptie Wendy Bolster Studie Management, Economie en Recht Saxion Kenniscentrum Innovatie en Ondernemerschap Lectoraat Familiebedrijven en Bedrijfsopvolging

Nadere informatie

Cross Media Monitor Haarlem 2012

Cross Media Monitor Haarlem 2012 Cross Media Monitor Haarlem 2012 Nieuwe Energie op de Creatieve As immovator Cross Media Network, Hilversum Cross Media Monitor Haarlem 2012 Nieuwe Energie op de Creatieve As immovator Cross Media Network,

Nadere informatie

Adaptiviteit in Architectuur

Adaptiviteit in Architectuur Adaptiviteit in Architectuur Aanzet tot een evaluatiemethode en resultaten van een evaluatie Afstudeerscriptie Informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen Afstudeernummer 45IK Auteur: ing. G.J.N.M. (Guido)

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Verschuivende paradigma s in het regionaal economisch beleid

Verschuivende paradigma s in het regionaal economisch beleid 25 augustus 2014 Verschuivende paradigma s in het regionaal economisch beleid Evaluatie doorwerking ruimtelijk economisch beleid in de regio DEEL II Zeven cluster cases studies www.technopolis-group.com

Nadere informatie

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Augustus 2006 00 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 5 1 Creativiteit

Nadere informatie

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley Economische visie Hilversum 2007-2020 Hilversum met beide benen in de Media Valley Inhoudsopgave 1. Ambities voor de creatieve sector 2. Structuur van en dynamiek in de creatieve sector 3. Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN DUURZAME

OP WEG NAAR EEN DUURZAME OP WEG NAAR EEN DUURZAME RETAILSECTOR EEN ONDERZOEK NAAR DE AFSTEMMING VAN DE BELANGEN OP HET GEBIED VAN DUURZAAMHEID TUSSEN DE AANBIEDERS EN GEBRUIKERS VAN RETAILVASTGOED Erik van Gelder MRE 2008-2010

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

PROFIEL VAN DE SECTOR AUDIOVISUEEL BEROEPSPROFIELEN EN STARTKWALIFICATIES PROJECT KUNSTVAKONDERWIJS DRS GODELIEVE VAN DER HEYDEN DRS LEO CAPEL E.A.

PROFIEL VAN DE SECTOR AUDIOVISUEEL BEROEPSPROFIELEN EN STARTKWALIFICATIES PROJECT KUNSTVAKONDERWIJS DRS GODELIEVE VAN DER HEYDEN DRS LEO CAPEL E.A. PROFIEL VAN DE SECTOR AUDIOVISUEEL BEROEPSPROFIELEN EN STARTKWALIFICATIES PROJECT KUNSTVAKONDERWIJS DRS GODELIEVE VAN DER HEYDEN DRS LEO CAPEL E.A. Projectorganisatie Kunstvakonderwijs, mei 1999 Colofon

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2010/1253

Statenvoorstel nr. PS/2010/1253 Statenvoorstel nr. PS/2010/1253 Rapport Rekenkamer Oost-Nederland op koers: een onderzoek naar de Innovatieroute Twente. redactioneel aangepast naar aanleiding van bespreking in de statencommissie EMB.

Nadere informatie

Ambitie kent geen tijd

Ambitie kent geen tijd Ambitie kent geen tijd Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender In opdracht van de Taskforce DeeltijdPlus Oktober 2009 Suzanne de Visser, MA Martine van Ommeren, MA Annejet Kerchaert,

Nadere informatie