Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 15A.00540

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 15A.00540"

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 15A Datum: 21 mei 2015 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): Jan Zwaneveld, Rob Smits, Lisette Brekelmans, Carolien van Dam, Mariéle van Luyt Onderwerp: Economisch Actieplan 2.0 Advies: Via bijgaand raadsvoorstel de raad te vragen om in te stemmen met het Economisch actieplan 'De kloppende economie' en de raad te vragen om een keuze te maken uit een van de drie voorgestelde scenario's Begrotingsconsequenties Ja B. en W. d.d.: Gewenste datum behandeling in de raad (datum: zie vergaderschema): Ja, 25 juni 2015 Fatale datum besluit van de raad: Nee Portefeuillehouder: wethouder Duindam

2 Extra overwegingen / kanttekeningen voor College n.v.t. Extra overwegingen / alternatieven / argumenten n.v.t. Kanttekeningen: Standpunt consulenten n.v.t. - financiële onderdelen van het voorstel afgestemd met fin.cons. Rob Smits Samenhang met eerdere besluitvorming Een eerder raadsvoorstel (15B.00068) is in maart op verzoek van uw college teruggenomen van de raadsagenda. Bijlagen - Het raadsvoorstel geregistreerd onder corsanummer: 15R.xxxxx - Concept-raadsbesluit (15R.xxxxx) - Het economisch actieplan 2.0 (15i.01959) - De financiële bijlage bij het actieplan (15i.01960) - Bijlage 7 van het actieplan (ex ante evaluatie) (15i.00956)

3 Gemeente Woerden RAADSVOORSTEL 15R R gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 26 mei 2015 Portefeuillehouder(s): wethouder Duindam Portefeuille(s): Economische zaken Contactpersoon: D. Loman Tel.nr.: adres: Onderwerp: Economisch actieplan 2015 e.v. (2.1) De raad besluit: - In te stemmen met het Economisch actieprogramma, waarin zijn opgenomen de missie, doelstellingen en acties ter versterking en ontwikkeling van de lokale economie en ondernemerschap in Woerden en - Daarbij een keus te maken voor een van de drie scenario's. - In te stemmen met de voorgestelde financiële dekking voor Over de financiële dekking voor 2016 te besluiten bij de behandeling van de begrotingskaders 2016 (juni-overleg) Inleiding: Op 4 maart 2015 is in de commissie Welzijn het Economisch actieplan 'De kloppende economie' besproken. Op basis daarvan is een herzien voorstel gemaakt. Dat voorstel (15R.00042) met begeleidende RIB (15R.00151) werd geagendeerd voor de raadsvergadering van maart, maar voor behandeling teruggetrokken. Voor u ligt nu een herzien Economisch Actieplan (versie 2.1) en dit nieuwe raadsvoorstel. De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving: Met uw raad is afgesproken om het in de begroting 2015 opgenomen bedrag van C voor de stimulering van de lokale economie te onderbouwen en aan de raad voor te leggen (A6 Amendement aanvullende middelen ter versterking en ontwikkeling van de lokale economie en ondernemerschap). Beoogd effect: Een duurzaam en divers economisch klimaat dat tegemoetkomt aan de beleidskaders en -doelen die raad heeft neergelegd in de programmabegroting 2015 e.v. Argumenten: 1. " Samen denken, samen doen" De economische ontwikkeling van Woerden is een gezamenlijke opgave van overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek. Versterking van de economische positie van Woerden realiseren we samen. 2. Middelen zijn nodig om partners te betrekken Het stimuleren van de economie door een overheid, en vooral het 'verzilveren' van die inspanningen, is geen kwestie van 1+1=2 maar vaak juist van 'lange adem'. Het gaat om een subtiel samenspel en

4 samenstel van factoren op diverse (beleids)terreinen: economie, arbeidsmarkt, demografie, onderwijs en sociale factoren hangen sterk met elkaar samen. Effecten zijn vrijwel niet hard te voorspellen. Maar wanneer zowel bestuurders als ondernemers een positief gevoel hebben bij de ingezette weg, gebaseerd op onderzoek onder de ondernemers en op gesprekken met eikaars vertegenwoordigers - sterker nog, nu deze laatste feitelijke input hebben geleverd aan het voorliggende plan - moeten we met elkaar ook durven doorpakken en de voorliggende weg plaveien door er middelen voor beschikbaar te stellen. Het economisch actieprogramma is vooral bedoeld om samenwerking met de partners in de stad en de regio te stimuleren. Partners zijn onontbeerlijk om de economische ambities te realiseren. De benodigde samenwerking komt sneller en effectiever tot stand als de gemeente op voorhand middelen heeft gereserveerd. Hiermee kunnen we slagvaardiger nieuwe, duurzame projecten aanjagen dan wel reageren op initiatieven uit de samenleving. 3. Een goed ondernemersklimaat is een speerpunt van de raad, voortkomend uit het coalitieakkoord en uitgewerkt in de programmabegroting Uit het coalitieakkoord: - Een goed ondernemersklimaat is van groot belang voor de (toekomstige) leefbaarheid van en werkgelegenheid in Woerden en haar kernen. De gemeente trekt samen op met de natuurlijke partners hierin en heeft een faciliterende en stimulerende rol. Ook ligt hier een verbinding met het onderwijsbeleid. - Het huidige beleid ten aanzien van deregulering en ontslakking wordt geoptimaliseerd en het college zet sterk in op citymarketing. - Voor wat betreft de binnenstad van Woerden vormt de notitie "Kloppende Binnenstad" de basis. - Het ingezette beleid met betrekking tot de herstructurering van bedrijventerreinen (inclusief leegstaande kantoorpanden) en schuifruimte wordt voortvarend voortgezet, de gemeente zal daarbij een sterk faciliterende rol op zich nemen. Gemeente en ondernemers maken hieromtrent nadere afspraken in BIZ-regelingen. Uit de proqrammabeqrotinq Programma 4 (Cultuur, Economie en Milieu) 2 Economie Een goed ondernemersklimaat is van groot belang voor de (toekomstige) leefbaarheid van en werkgelegenheid in Woerden en haar kernen. De gemeente trekt samen op met de natuurlijke partners en neemt hierin een pro-actieve rol op zich. 2.1 WoerdenWerkt! Ons doel is een versterking van de economie. We bereiken dit samen met inwoners, bedrijven, ondernemers, organisaties en instellingen. Samen pakken we projecten op of komen met nieuwe initiatieven die Woerden een energieke impuls geven. We gaan door met Woerden Werkt!: initiatieven die de economie van Woerden versterken door samenwerking met de 4 O's (Ondernemers, Onderwijs, Onderzoeksinstellingen en Overheid). 2.2 Ontwikkeling landelijke omgeving Het Groene Hart heeft zijn eigen economische kenmerken. Om mee te draaien in de economie van Nederland is het belangrijk dat het Groene Hart zich economisch verder ontwikkelt. Door het verbinden van spelers in het Groene Hart, het sluiten van innovatieve ketens, komt de kracht naar boven, wat van belang is voor de toekomst van het Groene Hart. Doelstelling in de periode 2014 t/m 2018: onderzoeken en uitvoeren van innovatieve ketens in de regio (Biobased Economy), waarbij rekening wordt gehouden met de aspecten duurzaamheid (toekomst vast) en bodemdaling. 2.3 Ontwikkeling stedelijke omgeving Ons doel is het creëren van omstandigheden waarbij bedrijven die duurzame (toekomstvaste) werkgelegenheid bieden en bijdragen aan de gewenste leefomgeving, zich graag in Woerden vestigen of hun bedrijvigheid in Woerden laten doorgroeien. In de periode 2014 t/m 2018 willen we dat meer branche- en belangenorganisaties (waarmee Woerden zich onderscheidt) zich in Woerden vestigen. Dit draagt bij aan het versterken van de economie (verbeteren van de arbeidsmarkt, verminderen van de kantorenleegstand en vergroten van de leefbaarheid). 2 Economie 2.1 WoerdenWerkt! Versterken economie Het adviseren, begeleiden en faciliteren van initiatieven die de economie van Woerden versterken door samenwerking met de 4 O's (Ondernemers, Onderwijs, Onderzoeksinstellingen en Overheid). Aansluiting Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt wordt gezamenlijk door de 4 O's opgepakt. 5 initiatieven 1 technische opleiding

5 Werkgeversservicepunt Ontwikkelen van een werkgeversservicepunt, waar arbeid gerelateerde vragen aan UVW, Ferm Werk, ondernemers en overheid samenkomen. Ontwikkeling landelijke omgeving Agrariërs en ondernemers in Woerden koppelen in één concreet project, dat als pilot dient en een voorbeeld is voor het Groene Hart (in samenwerking met o.a. een onderzoeksinstelling en Programmabureau Utrecht-West). Ontwikkeling stedelijke omgeving * Vanaf 2015 ondernemers en inwoners sneller van dienst te zijn door actief uitwisselen van expertise tussen gemeenten in de regio. In 2015 medewerking verlenen aan initiatieven die de economie versterken samen met ondernemers en/of onderwijs. * Stimuleren en ondersteunen van innovatief ondernemerschap, in het bijzonder aansluitend bij zorggerelateerde werkgelegenheid. «Meer branche- en belangenorganisaties in Woerden aantrekken samen met vastgoedeigenaren en ondernemers» Het ontwikkelen van een platform waar actief expertise tussen gemeenten uitgewisseld kan worden. * Adviseren, begeleiden en faciliteren van initiatieven met de 4 O's (Ondernemers, Onderwijs, Onderzoeksinstellingen en Overheid) «Adviseren, begeleiden en faciliteren van het initiatief Woerden zorgt Anders (waarbinnen een coöperatief diagnose-, preventie- en informatiecentrum wordt gerealiseerd)» De gemeente heeft extra initiatieven ge ïnitieerd om de lokale economie te stimuleren Plan van aanpak project 2 branche- of belangenorganisaties plan van aanpak Initiatieven zijn gestart Programma 6 (Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen) 5 Centrummanagement - Partner in het begeleiden en bereiken van de doelen uit het plan 'De kloppende Binnenstad'. Belangrijke onderwerpen: economisch functioneren, culturele aantrekkelijkheid, schoon-heel-veilig. " Ontmoeten en beleven, o.a. aan de hand van planologische instrumenten.» Samenwerking met en bereikbaarheid voor partners: ondernemers (inclusief marktwezen, horeca en cultuur), bewoners en organisaties. Centrummanagement vanuit RO-perspectief Plan van aanpak voor concentratie detailhandel in kernwinkelgebied binnenstad Winkelleegstand lager dan in vergelijkbare steden Een gedragen plan inclusief proces voor de Revitalisering van de Rijnstraat. Een aantrekkelijke uitvoering gereed 2015 Rijnstraat heeft invloed op de gehele binnenstad. I Kanttekeningen: geen Financiën: Voor alle scenario's geldt dat de kosten in 2015 kunnen worden betaald uit de beschikbare budgetten, mits uw raad instemt met de in de jaarrekening 2015 voorgestelde overeenkomstige budgetreserveringen. 1. Scenario 1 (basis). Kosten 2015: C Scenario 2 = scenario 1 * kaasacademie, Locatus-gegevens en meer accountmanagement (1,2 fte i.p.v. 0,8). Kosten 2015: C Scenario 3 = scenario 2 + meer accountmanagement (1,5 fte i.p.v. 1,2). Kosten 2015: C Ook de structurele kosten zijn inzichtelijk gemaakt. Deze kunt u betrekken bij de beraadslagingen over de begroting 2016 e.v (juni-overleg). In het raadsvoorstel m.b.t. het juni-overleg is ten aanzien van het economisch actieplan uitgegaan van scenario 3. Wij constateren een structureel probleem in de economische begroting: te veel incidenteel geld, te weinig structurele middelen. De besluitvorming over deze economische agenda staat los van het meerjarenperspectief. Ook als in juni geen structureel budget beschikbaar komt is de eenmalige inzet effectief. Uitvoering: Cf. het raadsbesluit

6 Communicatie: Ondernemersverenigingen zijn en blijven betrokken bij de uitvoering. Samenhang met eerdere besluitvorming: - Programmabegroting 2015: aangenomen amendement A-6: Aanvullende middelen ter versterking en ontwikkeling van de lokale economie en ondernemerschap. - Een eerdere versie van het actieplan is besproken in de commissie Welzijn van maart. Bijlagen: - Economisch actieplan 'De kloppende economie' versie 2.1 (15İ.01959) - Financiële bijlage bij het actieplan (15İ.01960) - Bijlage 7 van het actieplan (ex ante evaluatie) (15i.00956) - Concept-raadsbesluit (15R.00361) De indiener: college van burgemeester en wethouders De secretaris De burgemeester drsyfl \ 3

7 RAADSBESLUIT 15R Agendapunt: Onderwerp: Economisch actieplan 2015 e.v. (2.0) De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 26 mei 2015 van: - burgemeester en wethouders gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; b e s l u i t: - In te stemmen met het Economisch actieprogramma, waarin zijn opgenomen de missie, doelstellingen en acties ter versterking en ontwikkeling van de lokale economie en ondernemerschap in Woerden - Daarbij een keus te maken voor scenario 1 / scenario 2 / scenario 3 / anders namelijk: - In te stemmen met de voorgestelde financiële dekking voor Over de financiële dekking voor 2016 te besluiten bij de behandeling van de begrotingskaders 2016 (juni-overleg) Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn openbare vergadering, gehouden op 25 juni 2015 De griffier De voorzitter E.M. Geldorp V.J.H. Molkenboer

8 Ecooisch actiepla De kloppede ecooie Ex ante evaluatie van mogelijke arbeidsmarkteffecten Op verzoek van: J.I.M. Duindam, Wethouder van de Gemeente Woerden Door: Dr. Ronald Dekker (ReflecT, Tilburg University) Datum: 6-15 maart 2015 Inleiding Een ex ante evaluatie is, in algemene zin, het vooraf beoordelen van voorgenomen beleid op doeltreffendheid en doelmatigheid. De vragen daarbij zijn: de doelstellingen van het beleid worden gerealiseerd is het voorgenomen beleid uitvoerbaar en betaalbaar? In dit stuk concentreer ik mij op de eerste vraag. Meer specifiek of het voorgestelde beleid in het Eooish atiepla De kloppede eooie zal leide tot etere areidsarktuitkoste oor Woerden. Over de vraag of het voorgenomen beleid uitvoerbaar en/of betaalbaar is, zal ik mij niet uitlaten. Doelen en middelen De geformuleerde doelen in het actieplan zijn niet heel concreet. Het gaat om doelen waarbij verbetering of vitaliteit wordt nagestreefd, zonder dat precieze (kwantitatieve) targets wordt geoperatioaliseerd. Dit is egrijpelijk odat. ee goed estigigskliaat ordt eroorzaakt door veel meer dan de inspanningen van de gemeente alleen. Wanneer het vestigingsklimaat meetbaar verbetert, is het praktisch onmogelijk om vast te stellen welk deel van deze verbetering direct terug te voeren is op de inspanningen van de gemeente. Alle genoemde doelstellingen moeten dus worden begrepen als het leveren van een kwalitatieve, positieve bijdrage, zonder dat deze doelstelling kwantitatief meetbaar gemaakt kan worden.

9 Samenvatting In onderstaande lijst worden de doelen van het actieplan samengevat, met bij elk doel een bullit lijst van instrumenten om dat doel te bereiken. Doelstellingen met bijbehorende beleidsinstrumenten 1. Een vitale kantorenmarkt Deelname Pilot stedelijke herverkaveling en mede daaruit met de eigenaren ontwikkelen van een gebiedsperspectief Middelland Opzetten futie Kantorenloods 2. Verbeteren van het vestigingsklimaat voor bedrijven herijking Regionaal convenant bedrijventerreinen regio Utrecht-west / programma Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening Optimaliseren digitale bereikbaarheid Bedrijfsinvesteringszones (BIZ): evaluatie, voorbereidingen in het kader van de definitieve wet Bestaande bedrijventerreinen vergroenen en verduurzamen (zonnepanelen, oplaadpunten,eletrishe autos e greeheelplekke: erkee ogelijkhede/ pilot Putkop Harmelen. Businesscase Incubator 3. Een vitale binnenstad Vervolg geven aan de otitie De kloppede iestad Verdiepingsslag door toepassing van Experience Economy Detailhandelsstructuurvisie en regionale afstemming 4. Verbreding van de economische structuur Promotie Woerden als vestigingsplaats voor branche- en belangenorganisaties Profilering Woerden op de Provada 5. Een vitale arbeidsmarkt. Centrum voor innovatief Vakmanschap Smart Technology Uitou Woerde erkt Opzet Kaasacademie Energieteams 6. Goede gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers Opzetten één organisatie, waarin ook de gemeente een volwaardige partners is 1,5 fte + werkbudget voor accountmanager bedrijven Uitoere atiepla Beijs a goede diest 7. Positionering binnen regionale samenwerkingsverbanden Deelname U-10 en EBU Deelname Groene Hart agenda 8. Monitoring economie

10 Geen concreet instrument ucces is het resultaat a ee teetrapsraket Het uiteindelijke doel van de bovenbeschreven beleidsinspanningen is ee itale kloppede Woerdense economie, die betere arbeidsmarktuitkomsten kent. In het bijzonder wordt beoogd om de werkgelegenheid in Woerden te vergroten. De vraag of dit doel met behulp van het actieprogramma gehaald zal worden is tweeledig: Allereerst is dus de vraag of de inzet van instrumenten tot het bereiken van (een positieve bijdrage aan) de doelstellingen leidt Vervolgens is de vraag of het bereiken van deze doelstellingen ook een positief effect heeft op de arbeidsmarktuitkomsten. Dit is grafisch weergegeven in onderstaande Figuur 1 Omgekeerd kan ook de vraag gesteld worden of het niet uitvoeren van het actieprogramma (en dus niet inzetten van de instrumenten) negatieve effecten heeft op de doelstellingen en uiteindelijk op de arbeidsmarktuitkomsten. Inzet instrumenten Bereiken beleidsdoelstellingen Betere arbeidsmarktuitkomsten Figuur 1 Confrontatie met de economische literatuur In het onderstaande overzicht worden de doelen uit het actieplan geconfronteerd met de uit de economische literatuur bekende effecten op de arbeidsmarkt. Deels wordt daarbij verwezen naar theoretische inzichten, maar belangrijker is of de effecten ook empirisch konden worden vastgesteld. De nadruk ligt hierbij dus op de rechtse pijl uit figuur 1. Voor zover mogelijk wordt ook in beschouwing genomen of de inzet van de instrumenten bijdraagt aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen (linkse pijl).

11 Kantorenmarkt, bedrijventerreinen en vestigingsklimaat (actiepunten 1 en 2) Van de beschikbaarheid van fysieke ruimte om te ondernemen (kantoorruimte, bedrijventerreinen) wordt vrij algemeen aangenomen dat deze bijdraagt aan het vestigingsklimaat en daarmee aan economische groei en mogelijke groei van de werkgelegenheid. Het mechanisme werkt als volgt: Wanneer een stad of regio nieuwe bedrijvigheid aantrekt dan creëert da teen vliegwieleffect met naast de directe werkgelegenheid ook nog additionele werkgelegenheid in de lokale/regionale dienstenmarkt. (Moretti & Thulin, 2013) Nuances daarbij zijn dat het aanbod van kantoren en bedrijventerreinen moet passen bij de vraag en er niet al sprake is a oeraaod. De door het college voorgestelde herontwikkeling van kantoorlocaties en bedrijventerrein Middelland zal bijdragen aan economische ontwikkeling en groei van de werkgelegenheid wanneer de herontwikkeling leidt tot een passend aanbod aan kantoorruimte en bedrijventerreinen voor ondernemers die in Woerden actief zijn of dat willen worden. Uit onderzoek (Blokhuis, 2010) is bekend dat veel herontwikkelingen van bedrijventerreinen ten onder gaan door gerek aa regie. I dat verband is de ambitie van het college om nadrukkelijk regie te voeren op herontwikkeling van Middelland te beschouwen als een inspanning die bijdraagt aan economische groei en daaraan gerelateerde banengroei Het als onderdeel van deze inspanningen invullend van een zgn. Kantorenloods-functie ligt direct in het verlengde van deze regie-ambitie en is dus ook positief te waarderen. Samenvattend zijn deze beleidsinstrumenten dienstig voor de te bereiken beleidsdoelen van een gezonde markt voor kantoren/bedrijfsterreinen en daarmee is het niet onredelijk om hiervan, in theorie, economische- en banengroei te verwachten. Wanneer deze vraag empirisch wordt onderzocht, blijkt oeriges dat de erkgelegeheidseffete a herstruturerig a edrijeterreie e katore in Nederland voor de periode nagenoeg nihil zijn. (Ploegmakers et al, 2014) Wanneer de gemeente deze regie functie niet neemt, bestaat de kans dat leegstand op een hoger niveau blijft bestaan, met denkelijk negatieve gevolgen voor economie en arbeidsmarkt. Een vitale binnenstad (actiepunt 3) Bij dit punt gaat het vooral om leisure, winkel- en horeca aanbod. Ingezet wordt op een compleet en veelzijdig winkelaanbod in een compacte binnenstad. Daarnaast worden city-marketing- en otikkeligsatiiteite otplooid et de eleeiseooie als uitgagsput. De 19 atiepute a De kloppede iestad zij logish te oee, gegee de doelstellige. Een actieve(re) regierol van de gemeente bij het herstructureren van de winkelvoorraad met oog voor de wensen van grote detailhandelsformules is niet onlogisch. Daarbij aansluiten bij de idee van een eleeiseooie eei. Een aantrekkelijke binnenstad met een gevarieerd winkelaanbod kan, in theorie, bijdragen aan eooishe e erkgelegeheidsgroei. Effete oge ehter iet oershat orde. Niets doe is ook geen aantrekkelijke optie omdat dan het risico op leegstand en daarmee op een negatieve spiraal groter wordt.

12 Verbreding van de economische structuur (actiepunt 4) In Woerden zijn al veel branche- en belangenorganisaties gevestigd. Dat betekent onder meer dat al een goede basis bestaat om deze positie verder te versterken. Nieuwe organisaties komen namelijk terecht in een bestaand netwerk van organisaties in Woerden terecht, en kunnen profiteren van schaalvoordelen en positieve netwerkeffecten. Wanneer Woerden erin slaagt om meer branche- en belangenorganisaties naar Woerden te lokken, levert dit direct nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid op. Die kans is redelijk groot omdat organisaties zich graag clusteren op een plek waar al veel soortgelijke organisaties zitten en veel hoogopgeleide mensen wonen. (Kronenberg, 2013) En deze hoogwaardige werkgelegenheid resulteert op zijn beurt in extra werkgelegenheid op een lager niveau, bv. in de facilitaire dienstverlening (Moretti & Thulin, 2013). Een vitale arbeidsmarkt (actiepunt 5) Ondernemers in Woerden zeggen dat er sprake is van een mismatch tussen vraag en aanbod. Daarmee wordt bedoeld dat er onvoldoende technische vakmensen beschikbaar zijn en er zijn twee voor de hand liggende beleidsinspanningen geformuleerd: Steun voor het opzetten van twee technisch georiënteerde opleidingen Opzetten van de Kaasacademie, met oa 15 (additionele) leerwerkplekken Hiermee wordt voor de lange termijn perspectief op werk geboden aan jonge mensen. Dit is belangrijk om schooluitval terug te dringen. Aan de andere kant zorgt dit voor een constante aanwas van goedgeschoolde medewerkers voor het betrokken bedrijfsleven. Dit belang wordt in de context van de Kaasacademie onderschreven door de deelnemende bedrijven en is een niet te onderschatten element in een goed vestigingsklimaat (zie ook actiepunt 3). Op de vraag of een verbetering van het scholingsaanbod ook leidt tot betere arbeidsmarktuitkomsten, bv. meer banen, wordt in de theoretische economische literatuur welwillend geantwoord. De verwachting is dat een verhoging van de kwaliteit van menselijk kapitaal, leidt tot meer gebruik van arbeid en daarmee meer werkgelegenheid. Empirisch bewijs voor deze verwachting is niet zo makkelijk te vinden in de literatuur. Dat heeft te maken met de lange causaliteitsketen (meer opleidingsplekken meer beter toegeruste toetreders tot de arbeidsmarkt beter vestigingsklimaat grotere vraag naar arbeid) en met het gegeven dat oorzaak en effect in de tijd ver uit elkaar liggen. Met andere woorden, het inzetten van dit instrument is een kwestie van lange adem. Het is een investering waarvan de positieve effecten lang op zich laten wachten. Naast het vergroten van het aantal opleidingsplaatsen wil Woerden een vitale arbeidsmarkt bevorderen door oortzettig a Woerde erkt! Dit houdt i dat de geeete stiuleert dat otatoete otstaa tusse sholiere, erkede, erkzoekede e edrije. Dit is ee nuttige investering in het beter functioneren van de arbeidsmarkt. Hoe vaker actoren op de arbeidsmarkt met elkaar in contact komen, hoe groter de kans dat (nieuwe) werkgelegenheid tot stand komt. Dit levert, in ieder geval in theorie, een positieve bijdrage aan de werkgelegenheid. Ook voor dit effect is in de empirische literatuur weinig hard bewijs te vinden. Als laatste element worden de Energie teams genoemd. Deze zijn vooral belangrijk voor het integreren van mensen met een zekere afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Door de focus op verduurzaming van de woningvoorraad, en de expliciete samenwerking met (installatie- en bouw)bedrijven is hiervan een

13 positief liegieleffet te verwachten. Door de inspanning van de gemeente wordt additionele vraag van burgers en bedrijven gecreëerd, die op haar beurt tot meer arbeidsvraag leidt, vooral omdat het om relatief arbeidsintensieve activiteiten gaat. Dienstverlening aan ondernemers (actiepunt 6) Hierbij gaat het om betere dienstverlening van de gemeente, met name aan ondernemers. Hiervoor wordt formatie beschikbaar gesteld, dus hier is direct sprake van (bescheiden) groei van de werkgelegenheid. Wanneer deze één-loket-gedachte leidt tot een beter vestigingsklimaat in de ogen van ondernemers, zijn voorwaarden gecreëerd voor economische groei en daarmee mogelijk samenhangende groei van de werkgelegenheid. Dit alles valt of staat met de uitvoering en de personele bezetting. In de economische literatuur wordt vrij algemee aageoe dat zg. etrepreneurial support series ee positiee ijdrage leveren aan ondernemerschap en het vestigingsklimaat. Ook dit echter is een kwestie van lange adem, waar op korte termijn geen substantiële werkgelegenheidseffecten van te verwachten zijn Positionering binnen regionale samenwerkingsverbanden (actiepunt 7) Samenwerking tussen lokale overheden is nuttig voor afstemming en het creëren van schaalgrootte. Het gaat er dan ook om te voorkomen dat economische ontwikkeling in één gemeente kannibaliseert op de ontwikkelingen in buurgemeenten. Schoolvoorbeeld hiervan is dat alle gemeenten een bedrijventerrein ontwikkelen, waardoor in alle gemeenten relatief veel leegstand ontstaat. Dit voorkomen is een nuttig element van het economisch en ruimtelijk beleid. Samenwerking op regionaal niveau kan bijdragen aan het tot stand brengen van initiatieven die een gemeente niet alleen kan organiseren of financieren. Het aanpakken van de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het in samenwerking met onderwijsinstellingen opzetten van nieuwe/betere opleidingen zijn daar voorbeelden van. Door de grotere schaalgrootte renderen de investeringen op dit terrein beter. Daarmee is het wel nog lastiger om de positieve effecten per gemeente terug te voeren op de inzet van middelen. Ook hier is dus waarschijnlijk dat regionale samenwerking nuttig is voor de werkgelegenheid, maar dat dit in de literatuur niet empirisch kan worden aangetoond. Monitoring economie (actiepunt 8) Een voortdurende inspanning om gedetailleerd op de hoogte te blijven van het wedervaren van de Woerdense economie is zeer verstandig. Zo, en niet anders, kunnen de uitkomsten van economisch beleid goed worden gevolgd en gekoppeld aan de inzet van economische beleidsinstrumenten. Op zichzelf mogen van monitoring geen werkgelegenheidseffecten worden verwacht, anders dan de daaroor i te zette foratie ij de geeete of i de arkt. Samenvattend Er kan worden gesteld dat het Economisch actieplan Woerden verstandige elementen en actiepunten bevat. Van dit actieplan kan, in theorie, een positief effect worden verwacht op arbeidsmarktuitkomsten. Omdat deze arbeidsmarktuitkomsten op een zeer indirecte manier worden

14 gerealiseerd en voor het merendeel in de (verre) toekomst liggen, kan dit effect in empirische studies nauwelijks worden aangetoond. Op basis van deze conclusie stellen dat het actieplan daarmee weinig zin heeft, is echter te kort door de bocht. Zoals eerder gezegd, het plan bevat verstandige voorstellen die dienstig zijn voor een gezond economisch klimaat in de gemeente. Veel zal afhangen van een kundige uitvoering. Als die kan worden gewaarborgd, zijn de juiste voorwaarden voor economische groei en werkgelegenheidsgroei geschapen. Ronald Dekker Rotterdam/Tilburg, 15 maart 2015

15 Literatuur: Blokhuis, E. G. J. (2010). Governing multi-actor decision processes in Dutch industrial area redevelopment. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. Garretsen, Harry; Philip McCann, Ron Martin, and Peter Tyler, (2013), The future of regional policy Cambridge Journal of Regions, Economy and Society : Kline, Patrick & Enrico Moretti, (2013), People, Places and Public Policy: Some Simple Welfare Economics of Local Economic Development Programs, NBER Working Paper No Kronenberg, K. (2013). "Firm relocations in the Netherlands: Why do firms move, and where do they go?*." Papers in Regional Science 92(4): Moretti, E., & Thulin, P. (2013). Local multipliers and human capital in the United States and Sweden. Industrial and Corporate Change, 22(1), Ploegmakers, H., & Beckers, P. (2014). Evaluating urban regeneration: An assessment of the effectiveness of physical regeneration initiatives on run-down industrial sites in the Netherlands. Urban Studies,

16 Economisch Actieplan De kloppende economie Versie mei 2015 Inhoudsopgave: 1. Waarom een economisch actieplan? 2. Trends en ontwikkelingen: onze uitdagingen 3. Onze gezamenlijke missie 4. Het economisch speelveld en onze regionale partners 5. Hoe is het actieprogramma tot stand gekomen? 6. Economisch Actieprogramma Bijlagen: 1. Verslag Economisch café 29 januari Samenwerkingsagenda economie U10 3. Samenwerkingsagenda Groene Hart 4. Informatie Economy Board Utrecht 5. Acties n.a.v. onderzoek Bewijs van goede dienst 6. Uitkomsten Ondernemerspeiling Waar staat je gemeente 7. Ex ante evaluatie van het economisch actieplan door Dr. Ronald Dekker (Tilburg University)

17 1. Waarom een economisch actieplan? Ontwikkelingen in de economie hebben invloed op onze welvaart. Het hebben van werk, voldoende inkomen en een goed toekomstperspectief bepalen in hoge mate hoe tevreden en gelukkig mensen zijn. Voorzieningen als winkels, horeca en recreatie zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving. Ook draagt de lokale economie bij aan de samenleving door sponsoring van het verenigingsleven, evenementen en gemeenschapsactiviteiten. Een sterke economie is dus niet alleen nodig voor bedrijven en organisaties, het is ook belangrijk voor het welzijn van mensen. We streven naar een Woerden waar mensen prettig wonen, werken en recreëren, waar verantwoord ondernemerschap kan bloeien, het milieu wordt gerespecteerd en de economie tegen een stootje kan in economisch moeilijker tijden. Trends en ontwikkelingen die de economie van Woerden raken, vragen om initiatieven en (re)acties. Daarnaast is het voor onze rol als lokale overheid in het sociaal domein essentieel dat (elementen van) economisch beleid, onderwijs- en arbeidsmarktbeleid, sociale en participatiedoelen in visie en aanpak met elkaar verbonden worden. Dit economisch actieplan vormt hierin een belangrijke pijler. De huidige situatie In onderstaande tabel staat de verdeling van bedrijven en werkgelegenheid over diverse sectoren (2014). Sector Werkgelegenheid (%) Bedrijven (%) Landbouw 3,0 6,2 Industrie 9,2 4,6 Bouwnijverheid 7,2 10,7 Handel 22,1 18,6 Vervoer en opslag 8,8 6,7 Horeca 2,5 2,5 Financiële diensten 1,7 0,9 Zakelijke diensten 14,6 26,5 Onderwijs 3,3 4,2 Zorg 15,3 9,7 Cultuur, sport en recreatie 1,7 3,6 Overige dienstverlening 4,7 5,4 Bron: PAR Totaal 100% 100% Woerden onderscheidt zich niet in het bijzonder met één of twee sterke sectoren: het relatief grote aandeel zorg is niet verwonderlijk met een streekziekenhuis binnen de gemeentegrenzen, het grote aandeel handel bestaat vooral uit midden- en kleinbedrijf en het grote aandeel zakelijke dienstverlening komt vooral door een groot aantal zzp ers. Dit is niet anders dan in heel veel andere gemeenten. Maar een meer eigen identiteit van de Woerdense economie is wel wenselijk: het maakt de gemeente aantrekkelijk als vestigingsplaats. Gemeenteraad en college zetten daarom al enige tijd in op mogelijkheden om Woerden te profileren met een meer eigen identiteit: branche- en belangenorganisaties en de bio-based economy. 2. Trends en ontwikkelingen: onze uitdagingen Op ruimtelijk-economisch vlak heeft een aantal trends invloed op de ontwikkelingen in de economie van Woerden: De kantorenmarkt heeft te maken met conjuncturele problemen die de komende jaren weliswaar in belang afnemen, maar daar liggen structurele veranderingen onder: door het nieuwe werken zal een terugkeer naar oude volumes zich niet voordoen. Voor bedrijventerreinen ligt er een specifieke problematiek. Hier kunnen en zullen naar onze stellige overtuiging tekorten ontstaan ten opzichte van de lokale behoefte. De uitdaging/opgave is om enerzijds de kwaliteit van de terreinen te behouden en anderzijds te zorgen voor voldoende ruimte 2

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Eindconcept Door BenW vastgesteld als ontwerpbesluit 9 juni 2015 Openbaar Samenvatting Extra impulsen aan de Tilburgse economie en arbeidsmarkt Uitgewerkte

Nadere informatie

Economische visie Nieuw-West

Economische visie Nieuw-West Economische visie Nieuw-West Een agenda voor ondernemen in Nieuw-West Inhoud 1 Inleiding -4-4.3.6 Actielijnen samengevat 1.1 Een economische visie voor Nieuw- West 5 Arbeidsmarkt en scholing -- 28 4 --

Nadere informatie

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 2 INHOUDSOPGAVE 1 de context... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 WAT VERSTAAN WE ONDER ECONOMISCH KLIMAAT?... 5 1.3 WAAROM DOELEN VOOR

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012 2014 Bergen Langedijk Heiloo Schermer Castricum Heerhugowaard Graftde Rijp 2 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012-2014 PORA Economische Zaken, Toerisme & Recreatie

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

Tussenrapportage Programma Economie 2013

Tussenrapportage Programma Economie 2013 Tussenrapportage Programma Economie 2013 Evaluatie beleid 2003 Kaders nieuw beleid Voorstellen van gezamenlijke werkgroepen bedrijven, organisaties en gemeenten 8 maart 2013 Samenstelling: Tjeerd Leistra

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT Vastgesteld door de Oosterhoutse gemeenteraad op 14 december 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Wat vooraf ging 2 2.1 Evaluatie

Nadere informatie

BEGROTING 2012-2015 GEMEENTE VELSEN

BEGROTING 2012-2015 GEMEENTE VELSEN Begroting 2012-2015 BEGROTING 2012-2015 GEMEENTE VELSEN Meerjarenbegroting 2012-2015 versie Raad 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Inleiding...5 Leeswijzer...9 1. Financieel meerjarenperspectief 2012-2015

Nadere informatie

De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte

De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte Een nieuwe visie en strategie op de werklocaties in Groningen Visie Werklocaties, maart 2014 Inhoudsopgave Publiekssamenvatting 3 1. Inleiding 5 2. Visie

Nadere informatie

DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie

DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie 1 Economische visie en uitvoeringsstrategie Deventer 2020 // 20 december 2012 VOORWOORD In juli 2012 heeft de Economische kopgroep de 3

Nadere informatie

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6 Inhoudsopgave Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2 2. De waarde van werk...3 3. De focussectoren... 6 4. Visie op arbeidsmarktbeleid...10 5. Regionale arbeidsmarktanalyse... 14

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Sociale Zaken & Werk. De Marne & Winsum

Sociale Zaken & Werk. De Marne & Winsum Sociale Zaken & Werk De Marne & Winsum Beleidsplan 2009-2010 Inhoudsopgave Voorwoord 04 INLEIDING 05 0.1 Overwegingen van dit beleidsplan 06 0.2 Kaderstellende keuzes 07 0.3 Beleidsterreinen verbonden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Een verkenning naar de lokale en regionale agenda voor het overleg tussen overheid, onderwijs en ondernemers Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Nadere informatie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie Aanpak lege kantoren tweede fase Datum Auteurs Versie Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) 2.0 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kantorenaanpak van de gemeente Nieuwegein. De

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Programmabegroting 2013 C o n c e p t

Programmabegroting 2013 C o n c e p t 2013 Programmabegroting Concept Begroting 2013 gemeente Doetinchem 1 Inhoudsopgave programmabegroting 2013 Paginanummers volgen in originele document Beleidsbegroting 2013 1 Inleiding Leeswijzer 2 Toelichting

Nadere informatie