Analyse risico- en verzekeringsmanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse risico- en verzekeringsmanagement"

Transcriptie

1 Analyse risico- en verzekeringsmanagement Driessen Bouw B.V. De heer R. Driessen Directeur Postbus 123, 2300 AB BLOEMENDAAL Telefoonnummer: adres: Assurantiekantoor A B.V. D. (Dick) van Rijswijk Senior Specialist Verzekeren Postbus AB Amsterdam Telefoon (020)

2 Disclaimer Assurantiekantoor A B.V. aanvaardt niet: de aansprakelijkheid voor het identificeren, signaleren of elimineren van gevaren, noch voor schade ontstaan hierdoor; enige verplichting voor het melden van feiten of omstandigheden vastgesteld bij het bezoek of in het rapport. Dit valt volledig onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van Driessen Bouw B.V.; aansprakelijkheid uit een op Driessen Bouw B.V. rustende verplichting voortvloeiend uit (wettelijke) regels en/of statuten. Het opvolgen van een door ons afgegeven advies vrijwaart u niet van wettelijke of contractuele verplichtingen en is geen waarborg voor het zonder gevaar of schaden zijn van uw producten, diensten, bedrijfsinstallaties, gebouwen, financiële zekerheid etc. 2

3 Inleiding Dit rapport is op 29 maart 2012 in concept besproken met de heer R. Driessen. Het op een adequate wijze beheersen van risico's en het afdekken van de financiële gevolgen ervan zijn van essentieel belang om de continuïteit en rentabiliteit van uw organisatie te waarborgen. Om te beoordelen of de beheersing en verzekering van risico's passen bij het risicoprofiel van Driessen Bouw B.V. heeft Assurantiekantoor A B.V. dit rapport opgesteld. Om tot een oordeel te komen hebben wij de volgende stappen doorlopen: In kaart brengen bedrijfs- en risicoprofiel Beoordeling van de aanwezige risicobeheersmaatregelen Beoordeling van de aanwezige verzekeringen Dit rapport is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 1: achtergrondinformatie over Assurantiekantoor A B.V.. Hoofdstuk 2: bedrijfsprofiel van Driessen Bouw B.V.. Het is van wezenlijk belang dat u van tijd tot tijd, al dan niet samen met uw verzekeringsadviseur, dit overzicht controleert op juistheid en volledigheid, aangezien dit overzicht de basis vormt voor een juiste advisering over uw verzekeringsportefeuille. Hoofdstuk 3: trends, ontwikkelingen en vooruitzichten van uw sector. Hoofdstuk 4: details over de kritische aandachtspunten ten aanzien van uw verzekeringsportefeuille alsmede de vastlegging van acties en afspraken dienaangaande. Hoofdstuk 5: een korte introductie in risicomanagement en de samenhang ervan met verzekeringen. Hoofdstuk 6: een overzicht van de (mogelijke) vervolgstappen in het kader van onze dienstverlening. Bijlage 1: overzicht van de sectorgebonden risico's en -kenmerken die mogelijk ook op Driessen Bouw B.V. betrekking hebben. Bijlage 2: overzicht van de kwaliteit van de getroffen beheersmaatregelen met mogelijke verbeterpunten. Bijlage 3: meer inhoudelijke informatie over door u gesloten verzekeringen, de kritische aandachtspunten en een overzicht van belangrijke aspecten die goed zijn afgedekt. Bijlage 4: vermelding van verzekeringen waarover u niet beschikt, maar die op basis van uw bedrijfsprofiel mogelijk wel relevant kunnen zijn. Bijlage 5: een voorbeeldtekst van een zogenaamde intermediairverklaring waarmee u Assurantiekantoor A B.V. kunt aanstellen als uw enige intermediair voor uw verzekeringsportefeuille. Bijlage 6: een voorbeeld tekst waarmee u Assurantiekantoor A B.V. opdracht kunt geven tot het beëindingen van een specifieke verzekering. 3

4 Samenvatting risicobeheersing Op basis van het klantprofiel en de status van de risicobeheersmaatregelen, treft u hierna een beknopt overzicht aan van de risico's waaraan uw bedrijf blootstaat en de status van de bijbehorende risico(beheers)maatregelen. RISICOBEHEERSMAATREGEL IS GOED UITGEVOERD Risicobeheer algemeen RISICOBEHEERSMAATREGEL IS VOLDOENDE UITGEVOERD Risico's ondernemer Aansprakelijkheid Oninbare vorderingen Brand Overspanning- / bliksemschade RISICOBEHEERSMAATREGEL IS NIET OF ONVOLDOENDE UITGEVOERD Nood en calamiteitenplanning (algemeen) Nood en calamiteitenplanning (automatisering) Risico's toekomstplannen ARBO-veiligheid Uitval kritische leverancier(s) CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN KWALITEIT RISICOBEHEERSING Over het algemeen kan gesteld worden dat de risicobeheersing onvoldoende is. 4

5 Samenvatting verzekeringsportefeuille Op basis van de uitgevoerde verzekeringsanalyse treft u hierna per verzekeringssoort een overzicht aan in hoeverre de verzekeringsdekking aansluit op het risicoprofiel van uw bedrijf. VERZEKERINGSDEKKING SLUIT VOLDOENDE AAN OP RISICOPROFIEL Aansprakelijkheid Brand gebouwen SAMENVATTING NIET AANGETROFFEN VERZEKERINGEN Op basis van het opgestelde risicoprofiel treft u hierna een overzicht aan van de niet aangetroffen verzekeringen, die mogelijk wel van belang zijn voor uw bedrijf. NIET AANGETROFFEN VERZEKERINGEN, MOGELIJK WEL GEWENST Bestuurders & Commissarissen Aansprakelijkheidsverzekering WEGAM/WEGAS verzekering Goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering Transportverzekering Motorrijtuigenverzekering Constructie All Risks (CAR) verzekering Teeltplanverzekering Machinebreuk- / bedrijfsschadeverzekering Fraudeverzekering Geldverzekering Glasverzekering Kredietverzekering Milieuschadeverzekering ANW-hiaatverzekering (Collectieve) ongevallenverzekering Pensioenverzekering Reisverzekering Verzuimverzekering WGA eigen risicodragerschap verzekering WGA hiaat verzekering WIA bodem verzekering (Collectieve) ziektekostenverzekering CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN SAMENSTELLING EN DEKKING VERZEKERINGSPORTEFEUILLE Uw verzekeringsportefeuille sluit onvoldoende aan op het risicoprofiel van uw onderneming, met name door het ontbreken van de CAR verzekering. De geconstateerde lacunes zullen, conform de vastgelegde afspraken, door uw verzekeringstussenpersoon worden afgehandeld. 5

6 Wij vertrouwen erop dat de door ons geformuleerde opmerkingen en gegeven adviezen ertoe bijdragen dat de continuïteit van Driessen Bouw B.V. beter wordt gewaarborgd. In samenwerking met u zullen wij er graag voor zorgdragen dat één en ander overeenkomstig uw wensen wordt aangepast en/of voortgezet. Met vriendelijke groet, Assurantiekantoor A B.V. D. (Dick) van Rijswijk Senior Specialist Verzekeren Postbus AB Amsterdam Telefoon (020)

7 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Assurantiekantoor A B.V. 8 2 Driessen Bouw B.V Informatie over uw sector 20 4 Kritische aandachtspunten verzekeringsanalyse 21 5 Driessen Bouw B.V. en risicomanagement 25 6 Vervolgstappen 26 BIJLAGEN 1 Sectorrisico's en -kenmerken 27 2 Risicobeheersmaatregelen 28 3 Detailanalyse en - beoordeling aanwezige verzekeringen 37 4 Niet aangetroffen verzekeringen 43 5 Intermediairverklaring (voorbeeld) 69 6 Opzegbrief verzekering (voorbeeld) 70 7

8 Hoofdstuk 1: Assurantiekantoor A B.V. Algemene informatie Assurantiekantoor A B.V. is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling. Deskundigheid Wij hebben de deskundigheid van onze medewerkers hoog in het vaandel staan. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en voldoen hiermee aan de eisen die gesteld worden vanuit de wetgeving. Uitgebreid assortiment Assurantiekantoor A B.V. biedt u verzekeringen om de belangrijkste risico's af te dekken. We onderscheiden hierin drie soorten verzekeringen: Schadeverzekeringen: verzekeringen die de schade vergoeden bij bijvoorbeeld brand in uw huis, diefstal uit uw bedrijf of arbeidsongeschiktheid. Levensverzekeringen: verzekeringen waarmee u spaart voor (aanvullend) pensioen of andere toekomstige uitgaven en verzekeringen die uitkeren bij pensioen of overlijden. Zorgverzekeringen: verzekeringen die uw ziektekosten dekken. Gedegen advisering U mag van Assurantiekantoor A B.V. verwachten dat we u een gedegen advies en een juiste oplossing bieden die gebaseerd zijn op uw behoefte en risico's. Dit doen wij tegen een marktconforme prijs/kwaliteit-verhouding. In de meeste gevallen geven wij een productadvies. Bij productadvies is het advies gebaseerd op het product dat bij uw behoefte aansluit. In een beperkt aantal gevallen geven wij een integraal advies, waarbij meerdere productoplossingen overwogen worden. Goede service U mag van Assurantiekantoor A B.V. verwachten dat periodiek wordt bekeken of uw verzekeringen nog aansluiten bij uw persoonlijke- en/of bedrijfssituatie, financiële wensen en behoeften. Privacy Met uw gegevens gaat Assurantiekantoor A B.V. natuurlijk zorgvuldig om. Wij gebruiken alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of andere verplichtingen worden zonder uw toestemming uw gegevens niet aan anderen verstrekt. Wij handelen met uw gegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens, het privacystatement van Assurantiekantoor A B.V. en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Wat verwachten wij van u? Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, hebben we van u voldoende en juiste gegevens nodig. Alleen dan kunnen wij onze adviezen, oplossingen en producten op uw situatie en behoefte afstemmen. Daarom vragen wij u aan ons: de juiste gegevens te verstrekken, te informeren over andere verzekeringen die u heeft afgesloten bij andere verzekeraars of bemiddelaars, wijzigingen in uw persoonlijke situatie of die van uw onderneming tijdens de looptijd van uw verzekeringen door te geven. Als u ons van juiste en volledige informatie voorziet, heeft dat veel voordelen voor u. Allereerst weet u zeker dat uw dekking volledig is. Bij onjuiste of onvolledige informatie hoeft een verzekeraar de schade namelijk niet of slechts gedeeltelijk te vergoeden. Ten tweede voorkomt u dat u dubbele of ontbrekende verzekeringen heeft. Tot slot zorgt het tijdig informeren over wijzigingen ervoor dat uw verzekering precies aansluit bij uw (nieuwe) situatie. Voor wijzigingen of vragen kunt u contact opnemen met Assurantiekantoor A B.V.. 8

9 Samenstelling verzekeringsportefeuille en evaluatie In onze rol als uw als assurantiemakelaar en consultant op het gebied van risicobeheer en risicofinanciering is het belangrijk dat wij bij de samenstelling van uw verzekeringsportefeuille rekening houden met de specifieke- en toekomstige situatie van uw organisatie. Dit betekent dat wij onder andere bekend dienen te zijn met uw (kritische): producten en/of diensten bedrijfsvoering bedrijfsmiddelen en huisvesting afnemers toeleveranciers logistiek medewerkers management geld- en informatiestromen In dit rapport beoordelen wij in hoeverre uw specifieke situatie zich verhoudt tot de meest voorkomende verzekeringsvormen. Het is belangrijk dat u zelf ook een actieve rol speelt bij het inrichten en bijstellen van uw verzekeringsportefeuille. Zowel de maatschappij, de wet- en regelgeving maar ook uw bedrijf verandert. Denk voor wat betreft dit laatste bijvoorbeeld aan nieuw- of verbouw, leegstand, aanschaf/verkoop (WAM-plichtige) voertuigen, (tijdelijke extra) opslag van goederen van derden op uw adres of uw eigen goederen bij derden, opstarten van nieuwe bedrijfsactiviteiten etc. Van ons mag u verwachten dat wij uw bedrijfssituatie periodiek doorlichten en uw verzekeringsportefeuille up-to-date houden. Wij zullen hierover aanvullende afspraken met u maken. 9

10 Hoofdstuk 2: Driessen Bouw B.V. Op basis van de door Assurantiekantoor A B.V. ten behoeve van Driessen Bouw B.V. uitgevoerde inventarisatie, hebben wij uw organisatie- en risicoprofiel opgesteld. Een en ander treft u hierna aan. Dit overzicht heeft als basis gediend bij de beoordeling en analyse van de risico's, risicobeheersmaatregelen en verzekeringsportefeuille. Dit bedrijfsprofiel is samengesteld op basis van het intakegesprek met resp. aan de hand van de door De heer R. Driessen [Directeur] aangeleverde informatie d.d. 3 november ACHTERGRONDINFORMATIE Driessen Bouwbedrijf is een aannemingsbedrijf dat op alle fronten van de bouw actief is. Woningbouw, utiliteitsbouw, renovatiewerk, verbouwingen of een kleine reparatie, Driessen Bouwbedrijf pakt het aan. De klantenkring bestaat uit zowel particulieren als bedrijven en instellingen zoals gemeenten en scholen. Men heeft een ruime ervaring in nieuwbouw, verbouw, onderhoud en restauratie. Door deze jarenlange ervaring en ons vakbekwame personeel is men in staat de meest uiteenlopende werkzaamheden tot tevredenheid uit te voeren. MISSIE De missie van Driessen Bouw B.V. valt als volgt te omschrijven: De missie van Driessen Bouwbedrijf is om... 10

11 OVERZICHT GEÏNVENTARISEERDE ONDERWERPEN IN KAART GEBRACHT Rechtspersonen + activiteiten Leveranciers Afnemers Eigen panden, inventaris Goederen Geld en geldswaardige papieren Financiële gegevens Kredietrisico Medewerkers Buitenlandse dienst- en/of zakenreizen Transport Eigen wagenpark Lease wagenpark Trekkers, opleggers en/of aanhangers IN UW BEDRIJF AANWEZIG Kritische leveranciers Panden voor eigen gebruik Inventaris Goederen Kritische bedrijfsmiddelen Geld en/of geldswaarden Gegevens over de ondernemer/directie/bestuurder Medewerkers Buitenlandse dient- en/of zakenreizen Transport Eigen wagenpark Lease wagenpark Trekkers, opleggers, aanhangers NIET IN UW BEDRIJF AANWEZIG Kritische afnemers Panden gehuurd van derden Panden verhuurd aan derden Gehuurde zaken/objecten (géén panden) Verhuurde zaken/objecten (géén panden) Reizende objecten Motoren, scooters en/of brommers Land- en/of werkmaterieel Luchtvaartuigen Vaartuigen Levende have 11

12 RECHTSPERSONEN / ACTIVITEITEN Overzicht van de op uw bedrijf van toepassing zijnde branche, rechtspersonen en activiteiten. RECHTSPERSONEN Totaal aantal: 1 Aantal geanalyseerde rechtspersonen: 1 Namen rechtspersonen Driessen Bouw B.V. Branche Bouw / aannemerij / installatiebedrijf Bouw / aannemerij ACTIVITEITEN RECHTSPERSONEN (1.) Driessen Bouw B.V. Houdt zich bezig met: Dienstverlening: ontwerp en onderhoud van bouwobjecten Productie van woningen, utiliteitsbouw, renovatiewerk, verbouwingen BUITENLANDSE VESTIGINGEN Er zijn géén buitenlandse vestigingen TOEKOMSTPLANNEN VOOR DE KOMENDE TWEE JAAR Nieuw- en/of verbouw bedrijfspandiugiguigugig LEVERINGSVOORWAARDEN / INKOOPVOORWAARDEN DERDEN Overzicht van de op uw bedrijf van toepassing zijnde leveringsvoorwaarden en inkoopvoorwaarden. LEVERINGSVOORWAARDEN Gehanteerde leveringsvoorwaarden eigen leveringsvoorwaarden Inzet branche- en/of eigen leveringsvoorwaarden De eigen leveringsvoorwaarden worden consequent ingezet en er wordt naar verwezen. INKOOPVOORWAARDEN Acceptatie inkoopvoorwaarden van afnemers/opdrachtgevers Er worden (inkoop)voorwaarden van afnemers/opdrachtgevers geaccepteerd 12

13 LEVERANCIERS Overzicht van de op uw bedrijf van toepassing zijnde kritische leveranciers. KRITISCHE LEVERANCIERS Binnen uw bedrijf is 1 kritische leverancier aanwezig AFNEMERS Overzicht van de op uw bedrijf van toepassing zijnde afnemers. AFNEMERS Samenstelling afnemers Bedrijven: 50 % Overheid: 50 % Binnen uw bedrijf zijn géén kritische afnemers aanwezig OVERZICHT PANDEN Overzicht van de bij uw bedrijf in eigendom zijnde-, gehuurde- en/of verhuurde panden. PANDEN Profiel soort panden Eigendom: Ja Huur: Nee Verhuur: Nee ADRESSEN Uw bedrijf heeft 1 adres in gebruik Met deze analyse is 1 adres beoordeeld Voorbeeldstraat 1, 1234 AB Utrecht MONUMENTALE PANDEN Er zijn géén panden die een monumentale status hebben GECONDITIONEERDE RUIMTEN Er zijn géén geconditioneerde ruimten die bij uitval tot verstoring van het primaire proces kunnen leiden 13

14 MILIEU Overzicht van het op uw bedrijf van toepassing zijnde milieurisico. MILIEU Kans op (aanzienlijke) vervuiling aan: Water, Bodem Asbest Het is niet bekend of er panden in eigendom zijn waarin asbest is verwerkt 14

15 VOORBEELDSTRAAT 1, 1234 AB UTRECHT Overzicht van de op dit adres betrekking hebbende informatie. VOORBEELDSTRAAT 1, 1234 AB UTRECHT Rechtspersoon op dit adres gevestigd Driessen Bouw B.V. Bestemming Eigen bedrijf: op dit adres worden door het eigen bedrijf de volgende activiteit(en) verricht: Kantooractiviteiten; opslag van materialen; productie Status pand(en) Pand(en) eigendom, alleen bij eigen organisatie in gebruik Bouwaard Gebouw(en) met stenen wanden en dak van hard materiaal Gebruikte isolatiematerialen Minerale wollen (steenwol/glaswol) Taxatie panden en/of huurdersbelang: niet bekend Geïndexeerd: - Inventaris: niet bekend Geïndexeerd: - 15

16 GOEDEREN Overzicht van de in uw bedrijf of bij derden aanwezige goederen. Goederen bij eigen vestiging(en) De goederen bestaan uit: metalen Goederenfluctuatie Fluctuatie voorraad goederen: 0-5 % Goederen bij derden Er bevinden zich géén goederen bij derden Goederen van derden De volgende goederen zijn aanwezig van derden: Te renoveren delen, zoals deuren en verwarmingselementen De totale waarde van de goederen van derden bedraagt minder dan EUR KRITISCHE BEDRIJFSMIDDELEN KRITISCH BEDRIJFSMIDDEL Er zijn kritische bedrijfsmiddelen in uw bedrijf aanwezig BEDRIJFSMIDDELEN BIJ/VAN DERDEN (NIET GE- OF VERHUURD EN/OF GE(LEASE(D)) BEDRIJFSMIDDELEN BIJ DERDEN (GÉÉN VERHUUR/LEASE) Bedrijfsmiddelen die zich bevinden bij derden: gereedschappen en compressoren op bouwlocatie BEDRIJFSMIDDELEN VAN DERDEN (GÉÉN HUUR/GELEASED) Bedrijfsmiddelen van derden die zich bij uw bedrijf bevinden: Vorkheftruck van firma Bakker BV GELD EN/OF GELDSWAARDIGE PAPIEREN Overzicht van de in uw bedrijf aanwezige geld en geldswaardige papieren met een waarde van EUR of meer. ADRESSEN MET > EUR AAN GELD EN/OF GELDSWAARDIGE PAPIEREN Voorbeeldstraat 1, 1234 AB Utrecht EUR

17 INKOMSTEN Overzicht van de op uw bedrijf van toepassing zijnde inkomsten. OMZET Omzet afgelopen boekjaar: EUR Omzet (verwachting) lopend boekjaar: EUR Omzet (verwachting) volgend boekjaar: EUR Omzet USA/Canada Er wordt géén (directe) omzet gegenereerd uit USA/Canada BETALINGSVERKEER Overzicht van de voor uw bedrijf van toepassing zijnde betalingstermijnen en oninbare vorderingen en soort afnemers. KREDIET Inkomende betalingen Op rekening: 100% Oninbare vorderingen Op jaarbasis oninbaar: EUR Samenstelling afnemers Bedrijven: 50 % Overheid: 50 % OVERZICHT GEGEVENS ONDERNEMER DIRECTIE Naam ondernemer: Janssen Utiliteiten BV Continuïteit bedrijf Uw bedrijf is voor de continuïteit niet afhankelijk van u als ondernemer Inkomstenconsequentie wegvallen ondernemer > 6 maanden 0-25 % minder inkomsten Oudedagsvoorzieningen Er zijn géén oudedagsvoorzieningen getroffen 17

18 MEDEWERKERS Overzicht van de in uw bedrijf aanwezige medewerkers. SAMENSTELLING MEDEWERKERS Aantal FTE: 8 Aantal Medewerkers: 10 Specifieke medewerkers Er zijn géén medewerkers die beschikken over specifieke kennis en/of ervaring en/of kwaliteiten waardoor ze onmisbaar zijn voor uw bedrijf LOONSOM Loonsom afgelopen boekjaar: EUR VERZUIM Het verzuimcijfer is hoger dan het branche gemiddelde ONGEVALLEN Er zijn medewerkers met een verhoogde kans op ongevallen LANGDURIG ZAKELIJK VERBLIJF/WONEN IN HET BUITENLAND Er zijn géén medewerkers die op last van de werkgever langdurig in het buitenland verblijven/wonen BUITENLANDSE DIENST- EN/OF ZAKENREIZEN BUITENLANDSE REIZEN Er wordt naar het resp. de volgende wereldde(e)l(en) gereisd: Europa TRANSPORT Overzicht van de voor uw bedrijf plaatsvindende transporten. SPECIFICATIE SOORTEN TRANSPORT Inkomende zendingen: ja Uitgaande zendingen: ja Interne transportbewegingen: nee 18

19 WAGENPARK EN GEMOTORISEERDE RIJWIELEN Overzicht van de in uw bedrijf aanwezige (WAM-plichtige) voertuigen en rijwielen. OVERZICHT WAGENPARK EN GEMOTORISEERDE RIJWIELEN Wagenpark eigendom: Ja Wagenpark lease: Ja Trekkers, opleggers en/of aanhangers: Ja Brommers, motoren en/of scooters: Nee 19

20 Hoofdstuk 3: Informatie over uw sector BOUW/AANNEMERIJ Kenmerken De sector bouwnijverheid bestaat uit een grote verscheidenheid aan bedrijven. De belangrijkste clusters zijn: Aannemersbedrijven Burgerlijke- en Utiliteitsbouw (B&U); Aannemersbedrijven Grond-, Water- en Wegenbouw (GWW); Installatiebedrijven (elektrotechnisch en werktuigbouwkundig); Afbouwbedrijven (schilders, stukadoors, en overige afwerkingsbedrijven). Trends en ontwikkelingen Toenemende vraag naar duurzaam en energiebesparend bouwen; Vermindering van grootschalige nieuwbouw in buitengebied, toename van kleinschalige her)bouw in bestaande situatie. Hierdoor is er meer noodzaak tot overleg en samenwerking met bijvoorbeeld gemeenten en woningcorporaties; Bedrijven zoeken naar samenwerking door voorwaartse (richting planontwikkeling en ontwerp) of achterwaartse integratie (richting beheer, onderhoud) in het bouwproces; Meer aandacht voor virtueel bouwen oftewel Building Information Modeling (BIM). Dit is een model (database) waarin gegevens van architect, constructeur, installateur en aannemer worden verwerkt; Bouwen op grote uitleglocaties maakt steeds meer plaats voor binnenstedelijk bouwen; Door de toenemende vergrijzing en toename van het aantal een gezinshuishoudens is er een veranderende vraag naar huisvesting; Een bouwopdracht bestaat steeds vaker niet alleen uit de realisatie van een bouwwerk, maar dit wordt in toenemende mate gecombineerd met het ontwerp, de financiering, het onderhoud en/of de exploitatie. Dit kan leiden tot toenemende risico's, bijvoorbeeld op het gebied van aansprakelijkheid. Vooruitzichten De vooruitzichten voor 2013 blijven onzeker. Door de situatie op de huizenmarkt zal de woningbouw naar verwachting niet wezenlijk toenemen. Hoewel de overheid bij de lage rentestand nieuwe infrastructurele werken kan financieren, is het onduidelijk welke investeringen de overheid zal doen om deze bedrijfstak te stimuleren. Door toenemende aanbestedingen vanuit de overheid maar ook tendering vanuit private organisaties bestaat het risico dat de marges verder afnemen. 20

21 Hoofdstuk 4: Kritische aandachtspunten verzekeringsanalyse Op basis van de uitgevoerde verzekeringsanalyse treft u hierna per verzekeringssoort een overzicht aan van de aandachtsgebieden die overeenkomen met de beoordeling: Zéér kritisch Redelijk kritisch AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Verzekerde bedragen niet marktconform Verzekerd is 5.000; gangbaar is 2,5 mln Verzekerde heeft op 3 mei 2012 aangegeven van verzekering hiervan af te zien. Opzicht uitgesloten Schade als gevolg van "opzicht" is momenteel niet meeverzekerd. Dit houdt in dat de aansprakelijkheid van uw organisatie voor schade toegebracht aan zaken die u huurt, gebruikt, ter bewerking, behandeling, bewaring, vervoer of om welke andere reden ook onder u (onder uw opzicht) mocht hebben, van de dekking is uitgesloten. De opzichtuitsluiting geldt gewoonlijk niet voor zaken van ondergeschikten waarvoor u als werkgever aansprakelijk kan zijn. U heeft aangegeven dit te willen verzekeren. Wij hebben dit risico per 29 maart 2012 bij verzekeraar in dekking gegeven. Verzekerde bedragen te laag Gezien de activiteiten waarmee uw organisatie zich bezighoudt, zijn de huidige verzekerde bedragen te laag. srgfrdtwer Supercontractuele aansprakelijkheid niet verzekerd In uw aansprakelijkheidsverzekering is thans géén dekking voor "supercontractuele aansprakelijkheid". Het komt regelmatig voor dat een contractpartij zich door middel van een contract laat vrijwaren voor schade aan derden; ook indien u daar feitelijk niet aansprakelijk voor bent. Uw aansprakelijkheidsverzekering verleent hiervoor thans géén dekking. Indien gewenst zullen wij voor u onderzoeken tegen welke condities en tegen welke premie verzekeraars eventueel bereid zijn dit risico mee te verzekeren. Tenaamstelling verzekerde(n) onjuist De tenaamstelling van de te verzekeren rechtsperso(o)n(en) is niet juist vermeld. Droessen BV dient te zijn Driessen BV Financieel boekjaar loopt niet gelijk met vervaldatum polis Het boekjaar (1 juli t/m 30 juni) van uw organisatie loopt niet gelijk met de vervaldatum ( ) van deze polis. Eén van de argumenten om boekjaar en vervaldatum gelijk te laten lopen is dat het eenvoudiger kan zijn om naverrekeningsgegevens (bijv. omzet, aantal personeelsleden etc.) aan te leveren. (Nog) géén omzet USA/Canada Uw organisatie genereert thans (nog) géén omzet naar USA/Canada. Met name de claimcultuur en de omvangrijke claims die uit deze landen komen zijn berucht. Mocht Driessen Bouw B.V. van plan zijn in de nabije toekomst wel zaken te gaan doen met afnemers in USA/Canada, adviseren wij u dit zo spoedig mogelijk te melden zodat het tijdig kan worden afgestemd met verzekeraars. 21

22 Afwijken van eigen leveringsvoorwaarden niet verzekerd Het komt voor dat de leveringsvoorwaarden van uw organisatie terzijde worden gesteld. Dit kan betekenen dat verzekeraars een eventuele schade zullen afwijzen omdat de voorwaarden van derden meer aansprakelijkheden bij uw organisatie neerlegt dan op basis van uw eigen leveringsvoorwaarden het geval zou zijn. In uw polis is thans géén regeling opgenomen waarmee u de vrijheid heeft om (bijv. uit commerciële overwegingen) af te wijken van uw eigen leveringsvoorwaarden. Verzekeringstechnisch is dit wel mogelijk, mogelijk is er dan wel een eigen risico van toepassing. Graag onderzoeken wij voor u de mogelijkheden. BRAND - GEBOUWEN VERZEKERING Géén opruimingskosten meeverzekerd "Opruimingskosten" zijn op uw brandverzekering niet (mee)verzekerd. Dit betekent dat kosten die gemaakt worden voor het afbreken, wegruimen en afvoeren van puin, anders dan ten behoeve van het vaststellen van de schade, niet gedekt zijn. Indien in uw bedrijf materialen zoals asbest, chemische stoffen en dergelijke aanwezig zijn, verdient het aanbeveling om door een taxateur een schatting van de opruimingskosten te laten maken. U heeft aangegeven dit te willen verzekeren. Wij zullen hiervoor een offerte uitbrengen. Géén taxatie (deel) panden en/of huurdersbelang Een (deel van de) gebouw(en) is resp. zijn niet getaxeerd (zie bedrijfs/organisatieprofiel). Wij adviseren u de panden die thans niet getaxeerd zijn ook te laten taxeren zodat er bij een onverhoopte schade geen discussie over de waarde direct voor de schade kan ontstaan. De vooraf getaxeerde waarde geldt als basis voor de schadevergoeding, dat wil zeggen dat de waarde wordt vergoed, volgens de vooraf in het rapport (vast) getaxeerde bedragen, zonder aftrek voor economische- en/of technische veroudering. Bij de waardering wordt op meer zaken gelet, bijvoorbeeld: Herbouwwaarde (op dezelfde locatie met dezelfde bestemming); Verbouwingskosten (bij gehuurde panden) welke aan het pand aangebrachte verbeteringen, verbouwingen zijn voor rekening van de verzekerde aangebracht; Opruimingskosten (rekening houdende met de milieuaspecten); BTW wel/niet verrekenbaar. Géén indexclausule van toepassing Met opname van de indexclausule wordt het volgende geregeld: per de premievervaldag worden de verzekerde som en in evenredigheid daarmee de premie verhoogd of verlaagd overeenkomstig het laatste door een onafhankelijk deskundige instelling berekende indexcijfer. Op basis van de meeste voorwaarden bedraagt de maximum verlaging/verhoging 125% van de laatst vastgestelde verzekerde som. Bij schade zullen experts ook een raming geven van het indexcijfer op het moment van de schade. Het is belangrijk om de juiste startwaarde vast te stellen. Het meest voor de hand liggend is om dit door een taxateur te laten doen. Indien een indexclausule op de polis wordt opgenomen geldt voor gebouwen dat de geldigheidsduur van het taxatierapport van 3 jaar naar 6 jaar kan worden verlengd. Het voordeel voor u is: Lagere taxatiekosten! (slechts 1 x per 6 jaar een rapport laten opmaken); U gaat altijd van de juiste startwaarde uit. Géén fundamenten meeverzekerd "Fundamenten" zijn op uw brandverzekering niet meeverzekerd. Dit betekent dat schade aan fundamenten door bijvoorbeeld ontzetting of scheurvorming als gevolg van brand en/of explosie thans niet verzekerd is. Indien uw bedrijf gebruik maakt van bijvoorbeeld gasverwarming of indien er in verband met de activiteiten die binnen uw bedrijf plaatsvinden sprake kan zijn van een explosie, is het meeverzekeren van de "fundamenten" gewenst. Wij geven u in overweging de fundamenten mee te verzekeren. 22

23 NIET AANGETROFFEN/MOGELIJK WEL VAN BELANG AANSPRAKELIJKHEID GERELATEERD Bestuurders & Commissarissen Aansprakelijkheidsverzekering (BCA) Milieuschadeverzekering WEGAM/WEGAS verzekering GEBOUWEN, INVENTARIS, GOEDEREN GERELATEERD Bedrijfsschadeverzekering Glasverzekering Goederenverzekering Machinebreuk- / bedrijfsschadeverzekering FINANCIËN GERELATEERD Fraudeverzekering Geldverzekering Kredietverzekering VERVOER GERELATEERD Transportverzekering Motorrijtuigenverzekering PERSONEN GERELATEERD ANW-hiaatverzekering (Collectieve) ongevallenverzekering Pensioenverzekering Reisverzekering Verzuimverzekering 23

24 WGA eigen risicodragerschap verzekering WGA hiaat verzekering WIA bodem verzekering (Collectieve) ziektekostenverzekering OVERIG GERELATEERD Constructie All Risks (CAR) verzekering U heeft aangegeven deze verzekering zo spoedig mogelijk te willen afsluiten. Wij zullen ervoor zorgdragen dat u uiterlijk 1 juni 2012 de keuze heeft uit 3 offertes. Teeltplanverzekering 24

25 Hoofdstuk 5: Driessen Bouw B.V. en risicomanagement Er gebeurt binnen uw bedrijf natuurlijk al het nodige op het gebied van risicomanagement. Denk bijvoorbeeld aan debiteurenbeheer, onderhoud van apparatuur, het hanteren van leveringsvoorwaarden etc. In de praktijk zal dat echter veelal zijn ingegeven door financiële verliezen, stilstand, claims etc. waarmee u te maken kunt krijgen of omdat uw organisatie hier misschien al veelvuldig mee te maken heeft gehad. Risicomanagement bestaat grofweg uit een 4-tal stappen: 1. Risico analyse: het gestructureerd, integraal in kaart brengen van de risico's waaraan uw organisatie blootstaat. 2. Risicoprofiel: op basis van de in kaart gebrachte risico's ontstaat een overzicht van de risico's waarmee uw organisatie kan worden geconfronteerd. 3. Risicobeheersing: van de grootste risico's (dit kan bijvoorbeeld bepaald worden door van de in kaart gebrachte risico's vast te stellen hoe groot de kans is op het zich voordoen van het betreffende risico en het inschatten van het mogelijke negatieve effect zoals financieel nadeel, imagoaantasting, letsel etc.) dienen de huidige en eventueel aanvullend te treffen beheersmaatregelen te worden vastgesteld. De maatregelen dienen allereerst gericht te zijn op het voorkomen dat het risico zich voordoet en vervolgens op het beperken van de negatieve effecten als het risico zich toch voordoet. 4. Risicofinanciering: als ondanks de getroffen risicobeheersmaatregelen het risico nog onacceptabel groot is (kans op ontstaan en/of negatieve gevolgen) dan kunt u besluiten de financiële gevolgen voor eigen rekening te nemen (zelf dragen) of, indien mogelijk, de financiële gevolgen afdekken of overdragen aan derden. Een voorbeeld van "overdragen" is het afsluiten van een verzekering, waarbij de verzekeraar in geval van een gedekte schade dan de schade zal vergoeden. Met dit rapport wordt door ons een eerste stap gezet om de risico's van Driessen Bouw B.V. in kaart te brengen, huidige en aanvullende risicobeheersmaatregelen te benoemen en aan te geven op welke wijze de risicofinanciering (verzekeringen) momenteel is geregeld. 25

2 Profielschets... 5 3 Risico's per aandachtsgebied... 7

2 Profielschets... 5 3 Risico's per aandachtsgebied... 7 Voorbeeld ABN AMRO Online Risicoscan Dhr. AA Risicoscan 20 juli 2011 1 Inleiding... 3 2 Profielschets... 5 3 Risico's per aandachtsgebied... 7 3.1 Management... 7 3.2 Bedrijfsproces en logistiek... 10

Nadere informatie

RISICO-ANALYSE. Voorbeeld Beheer BV e/o gelieerde ondernemingen. Klantlogo of bedrijfslogo kan vanuit de applicatie worden geüpload.

RISICO-ANALYSE. Voorbeeld Beheer BV e/o gelieerde ondernemingen. Klantlogo of bedrijfslogo kan vanuit de applicatie worden geüpload. RISICO-ANALYSE Voorbeeld Beheer BV e/o Gelieerde Ondernemingen Klantlogo of bedrijfslogo kan vanuit de applicatie worden geüpload. Rapportage kan in eigen look en feel worden aangepast. Voorbeeld Beheer

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Risicobewust inspelen op veranderingen in de onderwijssector

Risicobewust inspelen op veranderingen in de onderwijssector Whitepaper Risicobewust inspelen op veranderingen in de onderwijssector Uw risico s het hoofd bieden Hoe succesvol is uw instelling in het realiseren van een gezonde bedrijfsvoering, financieel en operationeel?

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Oriëntatiepunt voor een goede adviespraktijk Autoriteit Financiële Markten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 6 1.1 Doel en opzet van het onderzoek 6 1.2 Bevindingen

Nadere informatie

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Oriëntatiepunt voor een goede adviespraktijk Autoriteit Financiële Markten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 6 1.1 Doel en opzet van het onderzoek 6 1.2 Bevindingen

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

1 Waarom deze dienstenwijzer... 3. 1.1 Algemeen... 3. 1.2 Dienstverleningsdocument... 3. 2 Over Summa... 3. 2.1 Algemeen profiel...

1 Waarom deze dienstenwijzer... 3. 1.1 Algemeen... 3. 1.2 Dienstverleningsdocument... 3. 2 Over Summa... 3. 2.1 Algemeen profiel... Dienstenwijzer Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Summa... 3 2.1 Algemeen profiel... 3 2.2 Contactgegevens... 4 2.3 Algemene werkwijze...

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

dienstverleningsdocument

dienstverleningsdocument dienstverleningsdocument De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële producten. Daarnaast eist de Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl Dienstenwijzer > Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Inleiding Geachte heer, mevrouw, Deze dienstenwijzer informeert u over Koekenberg Van Vuuren B.V.,

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING MAART 2014 1 Inhoudsopgave THE WILLIS CLIENT BILL OF RIGHTS... 3 Inleiding... 4 Onze diensten... 4 Onderhandelen en sluiten... 5 Financiële soliditeit van verzekeringsmarkten

Nadere informatie

deel 1 wettelijk kader

deel 1 wettelijk kader deel 1 wettelijk kader 1 FLOW 2010 Tekst: Adviesburo Nieman, 2008 / aanvullingen: De Goede Praktijk, 2010, update 2011, 2012, 2013 Redactie en druk: Graficiënt Printmedia 2 Voorwoord Voor u ligt deel 1

Nadere informatie

handreiking Bedrijfshulpverlening

handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening Uitgave: Stichting van de Arbeid Mei 2008 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Schouten Zekerheid. 1 juli 2013. Dienstenwijzer versie 2013 0701 Pagina 1 van 12

DIENSTENWIJZER. Schouten Zekerheid. 1 juli 2013. Dienstenwijzer versie 2013 0701 Pagina 1 van 12 DIENSTENWIJZER Schouten Zekerheid 1 juli 2013 Dienstenwijzer versie 2013 0701 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocumenten... 3 2 Over

Nadere informatie

Veilig en gezond werken op de bouwplaats

Veilig en gezond werken op de bouwplaats De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veilig en gezond werken op de bouwplaats Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 666

Nadere informatie

Onze dienstverlening aan u. Inhoudsopgave per 01-11-2013. Paraaf klant:

Onze dienstverlening aan u. Inhoudsopgave per 01-11-2013. Paraaf klant: Onze dienstverlening aan u Dit document wordt u aangeboden door NSP Groep Emmen waarvan NSP Verzekeringen onderdeel uitmaakt. Graag stellen wij ons aan u voor en informeren wij u over onze werkwijze. Op

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Onze dienstverlening aan u. Inhoudsopgave per 01-11-2013. Paraaf klant:

Onze dienstverlening aan u. Inhoudsopgave per 01-11-2013. Paraaf klant: Onze dienstverlening aan u Dit verleningsdocument wordt u aangeboden door KAS Verzekeringen. Graag stellen wij ons aan u voor en informeren wij u over onze werkwijze. Op basis van dit document zijn onze

Nadere informatie

Ons Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer is voor het laatst op 26juni 2012 bijgewerkt.

Ons Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer is voor het laatst op 26juni 2012 bijgewerkt. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT A. Inleiding Geachte cliënt, Met dit dienstverleningsdocument (hierna dvd te noemen) laten wij u kennis maken met Moningka Assurantien en Financiele Diensten (MAFD.NL) & HyptheekCompany

Nadere informatie