Analyse risico- en verzekeringsmanagement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse risico- en verzekeringsmanagement"

Transcriptie

1 Analyse risico- en verzekeringsmanagement Driessen Bouw B.V. De heer R. Driessen Directeur Postbus 123, 2300 AB BLOEMENDAAL Telefoonnummer: adres: Assurantiekantoor A B.V. D. (Dick) van Rijswijk Senior Specialist Verzekeren Postbus AB Amsterdam Telefoon (020)

2 Disclaimer Assurantiekantoor A B.V. aanvaardt niet: de aansprakelijkheid voor het identificeren, signaleren of elimineren van gevaren, noch voor schade ontstaan hierdoor; enige verplichting voor het melden van feiten of omstandigheden vastgesteld bij het bezoek of in het rapport. Dit valt volledig onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van Driessen Bouw B.V.; aansprakelijkheid uit een op Driessen Bouw B.V. rustende verplichting voortvloeiend uit (wettelijke) regels en/of statuten. Het opvolgen van een door ons afgegeven advies vrijwaart u niet van wettelijke of contractuele verplichtingen en is geen waarborg voor het zonder gevaar of schaden zijn van uw producten, diensten, bedrijfsinstallaties, gebouwen, financiële zekerheid etc. 2

3 Inleiding Dit rapport is op 29 maart 2012 in concept besproken met de heer R. Driessen. Het op een adequate wijze beheersen van risico's en het afdekken van de financiële gevolgen ervan zijn van essentieel belang om de continuïteit en rentabiliteit van uw organisatie te waarborgen. Om te beoordelen of de beheersing en verzekering van risico's passen bij het risicoprofiel van Driessen Bouw B.V. heeft Assurantiekantoor A B.V. dit rapport opgesteld. Om tot een oordeel te komen hebben wij de volgende stappen doorlopen: In kaart brengen bedrijfs- en risicoprofiel Beoordeling van de aanwezige risicobeheersmaatregelen Beoordeling van de aanwezige verzekeringen Dit rapport is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 1: achtergrondinformatie over Assurantiekantoor A B.V.. Hoofdstuk 2: bedrijfsprofiel van Driessen Bouw B.V.. Het is van wezenlijk belang dat u van tijd tot tijd, al dan niet samen met uw verzekeringsadviseur, dit overzicht controleert op juistheid en volledigheid, aangezien dit overzicht de basis vormt voor een juiste advisering over uw verzekeringsportefeuille. Hoofdstuk 3: trends, ontwikkelingen en vooruitzichten van uw sector. Hoofdstuk 4: details over de kritische aandachtspunten ten aanzien van uw verzekeringsportefeuille alsmede de vastlegging van acties en afspraken dienaangaande. Hoofdstuk 5: een korte introductie in risicomanagement en de samenhang ervan met verzekeringen. Hoofdstuk 6: een overzicht van de (mogelijke) vervolgstappen in het kader van onze dienstverlening. Bijlage 1: overzicht van de sectorgebonden risico's en -kenmerken die mogelijk ook op Driessen Bouw B.V. betrekking hebben. Bijlage 2: overzicht van de kwaliteit van de getroffen beheersmaatregelen met mogelijke verbeterpunten. Bijlage 3: meer inhoudelijke informatie over door u gesloten verzekeringen, de kritische aandachtspunten en een overzicht van belangrijke aspecten die goed zijn afgedekt. Bijlage 4: vermelding van verzekeringen waarover u niet beschikt, maar die op basis van uw bedrijfsprofiel mogelijk wel relevant kunnen zijn. Bijlage 5: een voorbeeldtekst van een zogenaamde intermediairverklaring waarmee u Assurantiekantoor A B.V. kunt aanstellen als uw enige intermediair voor uw verzekeringsportefeuille. Bijlage 6: een voorbeeld tekst waarmee u Assurantiekantoor A B.V. opdracht kunt geven tot het beëindingen van een specifieke verzekering. 3

4 Samenvatting risicobeheersing Op basis van het klantprofiel en de status van de risicobeheersmaatregelen, treft u hierna een beknopt overzicht aan van de risico's waaraan uw bedrijf blootstaat en de status van de bijbehorende risico(beheers)maatregelen. RISICOBEHEERSMAATREGEL IS GOED UITGEVOERD Risicobeheer algemeen RISICOBEHEERSMAATREGEL IS VOLDOENDE UITGEVOERD Risico's ondernemer Aansprakelijkheid Oninbare vorderingen Brand Overspanning- / bliksemschade RISICOBEHEERSMAATREGEL IS NIET OF ONVOLDOENDE UITGEVOERD Nood en calamiteitenplanning (algemeen) Nood en calamiteitenplanning (automatisering) Risico's toekomstplannen ARBO-veiligheid Uitval kritische leverancier(s) CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN KWALITEIT RISICOBEHEERSING Over het algemeen kan gesteld worden dat de risicobeheersing onvoldoende is. 4

5 Samenvatting verzekeringsportefeuille Op basis van de uitgevoerde verzekeringsanalyse treft u hierna per verzekeringssoort een overzicht aan in hoeverre de verzekeringsdekking aansluit op het risicoprofiel van uw bedrijf. VERZEKERINGSDEKKING SLUIT VOLDOENDE AAN OP RISICOPROFIEL Aansprakelijkheid Brand gebouwen SAMENVATTING NIET AANGETROFFEN VERZEKERINGEN Op basis van het opgestelde risicoprofiel treft u hierna een overzicht aan van de niet aangetroffen verzekeringen, die mogelijk wel van belang zijn voor uw bedrijf. NIET AANGETROFFEN VERZEKERINGEN, MOGELIJK WEL GEWENST Bestuurders & Commissarissen Aansprakelijkheidsverzekering WEGAM/WEGAS verzekering Goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering Transportverzekering Motorrijtuigenverzekering Constructie All Risks (CAR) verzekering Teeltplanverzekering Machinebreuk- / bedrijfsschadeverzekering Fraudeverzekering Geldverzekering Glasverzekering Kredietverzekering Milieuschadeverzekering ANW-hiaatverzekering (Collectieve) ongevallenverzekering Pensioenverzekering Reisverzekering Verzuimverzekering WGA eigen risicodragerschap verzekering WGA hiaat verzekering WIA bodem verzekering (Collectieve) ziektekostenverzekering CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN SAMENSTELLING EN DEKKING VERZEKERINGSPORTEFEUILLE Uw verzekeringsportefeuille sluit onvoldoende aan op het risicoprofiel van uw onderneming, met name door het ontbreken van de CAR verzekering. De geconstateerde lacunes zullen, conform de vastgelegde afspraken, door uw verzekeringstussenpersoon worden afgehandeld. 5

6 Wij vertrouwen erop dat de door ons geformuleerde opmerkingen en gegeven adviezen ertoe bijdragen dat de continuïteit van Driessen Bouw B.V. beter wordt gewaarborgd. In samenwerking met u zullen wij er graag voor zorgdragen dat één en ander overeenkomstig uw wensen wordt aangepast en/of voortgezet. Met vriendelijke groet, Assurantiekantoor A B.V. D. (Dick) van Rijswijk Senior Specialist Verzekeren Postbus AB Amsterdam Telefoon (020)

7 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Assurantiekantoor A B.V. 8 2 Driessen Bouw B.V Informatie over uw sector 20 4 Kritische aandachtspunten verzekeringsanalyse 21 5 Driessen Bouw B.V. en risicomanagement 25 6 Vervolgstappen 26 BIJLAGEN 1 Sectorrisico's en -kenmerken 27 2 Risicobeheersmaatregelen 28 3 Detailanalyse en - beoordeling aanwezige verzekeringen 37 4 Niet aangetroffen verzekeringen 43 5 Intermediairverklaring (voorbeeld) 69 6 Opzegbrief verzekering (voorbeeld) 70 7

8 Hoofdstuk 1: Assurantiekantoor A B.V. Algemene informatie Assurantiekantoor A B.V. is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling. Deskundigheid Wij hebben de deskundigheid van onze medewerkers hoog in het vaandel staan. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en voldoen hiermee aan de eisen die gesteld worden vanuit de wetgeving. Uitgebreid assortiment Assurantiekantoor A B.V. biedt u verzekeringen om de belangrijkste risico's af te dekken. We onderscheiden hierin drie soorten verzekeringen: Schadeverzekeringen: verzekeringen die de schade vergoeden bij bijvoorbeeld brand in uw huis, diefstal uit uw bedrijf of arbeidsongeschiktheid. Levensverzekeringen: verzekeringen waarmee u spaart voor (aanvullend) pensioen of andere toekomstige uitgaven en verzekeringen die uitkeren bij pensioen of overlijden. Zorgverzekeringen: verzekeringen die uw ziektekosten dekken. Gedegen advisering U mag van Assurantiekantoor A B.V. verwachten dat we u een gedegen advies en een juiste oplossing bieden die gebaseerd zijn op uw behoefte en risico's. Dit doen wij tegen een marktconforme prijs/kwaliteit-verhouding. In de meeste gevallen geven wij een productadvies. Bij productadvies is het advies gebaseerd op het product dat bij uw behoefte aansluit. In een beperkt aantal gevallen geven wij een integraal advies, waarbij meerdere productoplossingen overwogen worden. Goede service U mag van Assurantiekantoor A B.V. verwachten dat periodiek wordt bekeken of uw verzekeringen nog aansluiten bij uw persoonlijke- en/of bedrijfssituatie, financiële wensen en behoeften. Privacy Met uw gegevens gaat Assurantiekantoor A B.V. natuurlijk zorgvuldig om. Wij gebruiken alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of andere verplichtingen worden zonder uw toestemming uw gegevens niet aan anderen verstrekt. Wij handelen met uw gegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens, het privacystatement van Assurantiekantoor A B.V. en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Wat verwachten wij van u? Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, hebben we van u voldoende en juiste gegevens nodig. Alleen dan kunnen wij onze adviezen, oplossingen en producten op uw situatie en behoefte afstemmen. Daarom vragen wij u aan ons: de juiste gegevens te verstrekken, te informeren over andere verzekeringen die u heeft afgesloten bij andere verzekeraars of bemiddelaars, wijzigingen in uw persoonlijke situatie of die van uw onderneming tijdens de looptijd van uw verzekeringen door te geven. Als u ons van juiste en volledige informatie voorziet, heeft dat veel voordelen voor u. Allereerst weet u zeker dat uw dekking volledig is. Bij onjuiste of onvolledige informatie hoeft een verzekeraar de schade namelijk niet of slechts gedeeltelijk te vergoeden. Ten tweede voorkomt u dat u dubbele of ontbrekende verzekeringen heeft. Tot slot zorgt het tijdig informeren over wijzigingen ervoor dat uw verzekering precies aansluit bij uw (nieuwe) situatie. Voor wijzigingen of vragen kunt u contact opnemen met Assurantiekantoor A B.V.. 8

9 Samenstelling verzekeringsportefeuille en evaluatie In onze rol als uw als assurantiemakelaar en consultant op het gebied van risicobeheer en risicofinanciering is het belangrijk dat wij bij de samenstelling van uw verzekeringsportefeuille rekening houden met de specifieke- en toekomstige situatie van uw organisatie. Dit betekent dat wij onder andere bekend dienen te zijn met uw (kritische): producten en/of diensten bedrijfsvoering bedrijfsmiddelen en huisvesting afnemers toeleveranciers logistiek medewerkers management geld- en informatiestromen In dit rapport beoordelen wij in hoeverre uw specifieke situatie zich verhoudt tot de meest voorkomende verzekeringsvormen. Het is belangrijk dat u zelf ook een actieve rol speelt bij het inrichten en bijstellen van uw verzekeringsportefeuille. Zowel de maatschappij, de wet- en regelgeving maar ook uw bedrijf verandert. Denk voor wat betreft dit laatste bijvoorbeeld aan nieuw- of verbouw, leegstand, aanschaf/verkoop (WAM-plichtige) voertuigen, (tijdelijke extra) opslag van goederen van derden op uw adres of uw eigen goederen bij derden, opstarten van nieuwe bedrijfsactiviteiten etc. Van ons mag u verwachten dat wij uw bedrijfssituatie periodiek doorlichten en uw verzekeringsportefeuille up-to-date houden. Wij zullen hierover aanvullende afspraken met u maken. 9

10 Hoofdstuk 2: Driessen Bouw B.V. Op basis van de door Assurantiekantoor A B.V. ten behoeve van Driessen Bouw B.V. uitgevoerde inventarisatie, hebben wij uw organisatie- en risicoprofiel opgesteld. Een en ander treft u hierna aan. Dit overzicht heeft als basis gediend bij de beoordeling en analyse van de risico's, risicobeheersmaatregelen en verzekeringsportefeuille. Dit bedrijfsprofiel is samengesteld op basis van het intakegesprek met resp. aan de hand van de door De heer R. Driessen [Directeur] aangeleverde informatie d.d. 3 november ACHTERGRONDINFORMATIE Driessen Bouwbedrijf is een aannemingsbedrijf dat op alle fronten van de bouw actief is. Woningbouw, utiliteitsbouw, renovatiewerk, verbouwingen of een kleine reparatie, Driessen Bouwbedrijf pakt het aan. De klantenkring bestaat uit zowel particulieren als bedrijven en instellingen zoals gemeenten en scholen. Men heeft een ruime ervaring in nieuwbouw, verbouw, onderhoud en restauratie. Door deze jarenlange ervaring en ons vakbekwame personeel is men in staat de meest uiteenlopende werkzaamheden tot tevredenheid uit te voeren. MISSIE De missie van Driessen Bouw B.V. valt als volgt te omschrijven: De missie van Driessen Bouwbedrijf is om... 10

11 OVERZICHT GEÏNVENTARISEERDE ONDERWERPEN IN KAART GEBRACHT Rechtspersonen + activiteiten Leveranciers Afnemers Eigen panden, inventaris Goederen Geld en geldswaardige papieren Financiële gegevens Kredietrisico Medewerkers Buitenlandse dienst- en/of zakenreizen Transport Eigen wagenpark Lease wagenpark Trekkers, opleggers en/of aanhangers IN UW BEDRIJF AANWEZIG Kritische leveranciers Panden voor eigen gebruik Inventaris Goederen Kritische bedrijfsmiddelen Geld en/of geldswaarden Gegevens over de ondernemer/directie/bestuurder Medewerkers Buitenlandse dient- en/of zakenreizen Transport Eigen wagenpark Lease wagenpark Trekkers, opleggers, aanhangers NIET IN UW BEDRIJF AANWEZIG Kritische afnemers Panden gehuurd van derden Panden verhuurd aan derden Gehuurde zaken/objecten (géén panden) Verhuurde zaken/objecten (géén panden) Reizende objecten Motoren, scooters en/of brommers Land- en/of werkmaterieel Luchtvaartuigen Vaartuigen Levende have 11

12 RECHTSPERSONEN / ACTIVITEITEN Overzicht van de op uw bedrijf van toepassing zijnde branche, rechtspersonen en activiteiten. RECHTSPERSONEN Totaal aantal: 1 Aantal geanalyseerde rechtspersonen: 1 Namen rechtspersonen Driessen Bouw B.V. Branche Bouw / aannemerij / installatiebedrijf Bouw / aannemerij ACTIVITEITEN RECHTSPERSONEN (1.) Driessen Bouw B.V. Houdt zich bezig met: Dienstverlening: ontwerp en onderhoud van bouwobjecten Productie van woningen, utiliteitsbouw, renovatiewerk, verbouwingen BUITENLANDSE VESTIGINGEN Er zijn géén buitenlandse vestigingen TOEKOMSTPLANNEN VOOR DE KOMENDE TWEE JAAR Nieuw- en/of verbouw bedrijfspandiugiguigugig LEVERINGSVOORWAARDEN / INKOOPVOORWAARDEN DERDEN Overzicht van de op uw bedrijf van toepassing zijnde leveringsvoorwaarden en inkoopvoorwaarden. LEVERINGSVOORWAARDEN Gehanteerde leveringsvoorwaarden eigen leveringsvoorwaarden Inzet branche- en/of eigen leveringsvoorwaarden De eigen leveringsvoorwaarden worden consequent ingezet en er wordt naar verwezen. INKOOPVOORWAARDEN Acceptatie inkoopvoorwaarden van afnemers/opdrachtgevers Er worden (inkoop)voorwaarden van afnemers/opdrachtgevers geaccepteerd 12

13 LEVERANCIERS Overzicht van de op uw bedrijf van toepassing zijnde kritische leveranciers. KRITISCHE LEVERANCIERS Binnen uw bedrijf is 1 kritische leverancier aanwezig AFNEMERS Overzicht van de op uw bedrijf van toepassing zijnde afnemers. AFNEMERS Samenstelling afnemers Bedrijven: 50 % Overheid: 50 % Binnen uw bedrijf zijn géén kritische afnemers aanwezig OVERZICHT PANDEN Overzicht van de bij uw bedrijf in eigendom zijnde-, gehuurde- en/of verhuurde panden. PANDEN Profiel soort panden Eigendom: Ja Huur: Nee Verhuur: Nee ADRESSEN Uw bedrijf heeft 1 adres in gebruik Met deze analyse is 1 adres beoordeeld Voorbeeldstraat 1, 1234 AB Utrecht MONUMENTALE PANDEN Er zijn géén panden die een monumentale status hebben GECONDITIONEERDE RUIMTEN Er zijn géén geconditioneerde ruimten die bij uitval tot verstoring van het primaire proces kunnen leiden 13

14 MILIEU Overzicht van het op uw bedrijf van toepassing zijnde milieurisico. MILIEU Kans op (aanzienlijke) vervuiling aan: Water, Bodem Asbest Het is niet bekend of er panden in eigendom zijn waarin asbest is verwerkt 14

15 VOORBEELDSTRAAT 1, 1234 AB UTRECHT Overzicht van de op dit adres betrekking hebbende informatie. VOORBEELDSTRAAT 1, 1234 AB UTRECHT Rechtspersoon op dit adres gevestigd Driessen Bouw B.V. Bestemming Eigen bedrijf: op dit adres worden door het eigen bedrijf de volgende activiteit(en) verricht: Kantooractiviteiten; opslag van materialen; productie Status pand(en) Pand(en) eigendom, alleen bij eigen organisatie in gebruik Bouwaard Gebouw(en) met stenen wanden en dak van hard materiaal Gebruikte isolatiematerialen Minerale wollen (steenwol/glaswol) Taxatie panden en/of huurdersbelang: niet bekend Geïndexeerd: - Inventaris: niet bekend Geïndexeerd: - 15

16 GOEDEREN Overzicht van de in uw bedrijf of bij derden aanwezige goederen. Goederen bij eigen vestiging(en) De goederen bestaan uit: metalen Goederenfluctuatie Fluctuatie voorraad goederen: 0-5 % Goederen bij derden Er bevinden zich géén goederen bij derden Goederen van derden De volgende goederen zijn aanwezig van derden: Te renoveren delen, zoals deuren en verwarmingselementen De totale waarde van de goederen van derden bedraagt minder dan EUR KRITISCHE BEDRIJFSMIDDELEN KRITISCH BEDRIJFSMIDDEL Er zijn kritische bedrijfsmiddelen in uw bedrijf aanwezig BEDRIJFSMIDDELEN BIJ/VAN DERDEN (NIET GE- OF VERHUURD EN/OF GE(LEASE(D)) BEDRIJFSMIDDELEN BIJ DERDEN (GÉÉN VERHUUR/LEASE) Bedrijfsmiddelen die zich bevinden bij derden: gereedschappen en compressoren op bouwlocatie BEDRIJFSMIDDELEN VAN DERDEN (GÉÉN HUUR/GELEASED) Bedrijfsmiddelen van derden die zich bij uw bedrijf bevinden: Vorkheftruck van firma Bakker BV GELD EN/OF GELDSWAARDIGE PAPIEREN Overzicht van de in uw bedrijf aanwezige geld en geldswaardige papieren met een waarde van EUR of meer. ADRESSEN MET > EUR AAN GELD EN/OF GELDSWAARDIGE PAPIEREN Voorbeeldstraat 1, 1234 AB Utrecht EUR

17 INKOMSTEN Overzicht van de op uw bedrijf van toepassing zijnde inkomsten. OMZET Omzet afgelopen boekjaar: EUR Omzet (verwachting) lopend boekjaar: EUR Omzet (verwachting) volgend boekjaar: EUR Omzet USA/Canada Er wordt géén (directe) omzet gegenereerd uit USA/Canada BETALINGSVERKEER Overzicht van de voor uw bedrijf van toepassing zijnde betalingstermijnen en oninbare vorderingen en soort afnemers. KREDIET Inkomende betalingen Op rekening: 100% Oninbare vorderingen Op jaarbasis oninbaar: EUR Samenstelling afnemers Bedrijven: 50 % Overheid: 50 % OVERZICHT GEGEVENS ONDERNEMER DIRECTIE Naam ondernemer: Janssen Utiliteiten BV Continuïteit bedrijf Uw bedrijf is voor de continuïteit niet afhankelijk van u als ondernemer Inkomstenconsequentie wegvallen ondernemer > 6 maanden 0-25 % minder inkomsten Oudedagsvoorzieningen Er zijn géén oudedagsvoorzieningen getroffen 17

18 MEDEWERKERS Overzicht van de in uw bedrijf aanwezige medewerkers. SAMENSTELLING MEDEWERKERS Aantal FTE: 8 Aantal Medewerkers: 10 Specifieke medewerkers Er zijn géén medewerkers die beschikken over specifieke kennis en/of ervaring en/of kwaliteiten waardoor ze onmisbaar zijn voor uw bedrijf LOONSOM Loonsom afgelopen boekjaar: EUR VERZUIM Het verzuimcijfer is hoger dan het branche gemiddelde ONGEVALLEN Er zijn medewerkers met een verhoogde kans op ongevallen LANGDURIG ZAKELIJK VERBLIJF/WONEN IN HET BUITENLAND Er zijn géén medewerkers die op last van de werkgever langdurig in het buitenland verblijven/wonen BUITENLANDSE DIENST- EN/OF ZAKENREIZEN BUITENLANDSE REIZEN Er wordt naar het resp. de volgende wereldde(e)l(en) gereisd: Europa TRANSPORT Overzicht van de voor uw bedrijf plaatsvindende transporten. SPECIFICATIE SOORTEN TRANSPORT Inkomende zendingen: ja Uitgaande zendingen: ja Interne transportbewegingen: nee 18

19 WAGENPARK EN GEMOTORISEERDE RIJWIELEN Overzicht van de in uw bedrijf aanwezige (WAM-plichtige) voertuigen en rijwielen. OVERZICHT WAGENPARK EN GEMOTORISEERDE RIJWIELEN Wagenpark eigendom: Ja Wagenpark lease: Ja Trekkers, opleggers en/of aanhangers: Ja Brommers, motoren en/of scooters: Nee 19

20 Hoofdstuk 3: Informatie over uw sector BOUW/AANNEMERIJ Kenmerken De sector bouwnijverheid bestaat uit een grote verscheidenheid aan bedrijven. De belangrijkste clusters zijn: Aannemersbedrijven Burgerlijke- en Utiliteitsbouw (B&U); Aannemersbedrijven Grond-, Water- en Wegenbouw (GWW); Installatiebedrijven (elektrotechnisch en werktuigbouwkundig); Afbouwbedrijven (schilders, stukadoors, en overige afwerkingsbedrijven). Trends en ontwikkelingen Toenemende vraag naar duurzaam en energiebesparend bouwen; Vermindering van grootschalige nieuwbouw in buitengebied, toename van kleinschalige her)bouw in bestaande situatie. Hierdoor is er meer noodzaak tot overleg en samenwerking met bijvoorbeeld gemeenten en woningcorporaties; Bedrijven zoeken naar samenwerking door voorwaartse (richting planontwikkeling en ontwerp) of achterwaartse integratie (richting beheer, onderhoud) in het bouwproces; Meer aandacht voor virtueel bouwen oftewel Building Information Modeling (BIM). Dit is een model (database) waarin gegevens van architect, constructeur, installateur en aannemer worden verwerkt; Bouwen op grote uitleglocaties maakt steeds meer plaats voor binnenstedelijk bouwen; Door de toenemende vergrijzing en toename van het aantal een gezinshuishoudens is er een veranderende vraag naar huisvesting; Een bouwopdracht bestaat steeds vaker niet alleen uit de realisatie van een bouwwerk, maar dit wordt in toenemende mate gecombineerd met het ontwerp, de financiering, het onderhoud en/of de exploitatie. Dit kan leiden tot toenemende risico's, bijvoorbeeld op het gebied van aansprakelijkheid. Vooruitzichten De vooruitzichten voor 2013 blijven onzeker. Door de situatie op de huizenmarkt zal de woningbouw naar verwachting niet wezenlijk toenemen. Hoewel de overheid bij de lage rentestand nieuwe infrastructurele werken kan financieren, is het onduidelijk welke investeringen de overheid zal doen om deze bedrijfstak te stimuleren. Door toenemende aanbestedingen vanuit de overheid maar ook tendering vanuit private organisaties bestaat het risico dat de marges verder afnemen. 20

21 Hoofdstuk 4: Kritische aandachtspunten verzekeringsanalyse Op basis van de uitgevoerde verzekeringsanalyse treft u hierna per verzekeringssoort een overzicht aan van de aandachtsgebieden die overeenkomen met de beoordeling: Zéér kritisch Redelijk kritisch AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Verzekerde bedragen niet marktconform Verzekerd is 5.000; gangbaar is 2,5 mln Verzekerde heeft op 3 mei 2012 aangegeven van verzekering hiervan af te zien. Opzicht uitgesloten Schade als gevolg van "opzicht" is momenteel niet meeverzekerd. Dit houdt in dat de aansprakelijkheid van uw organisatie voor schade toegebracht aan zaken die u huurt, gebruikt, ter bewerking, behandeling, bewaring, vervoer of om welke andere reden ook onder u (onder uw opzicht) mocht hebben, van de dekking is uitgesloten. De opzichtuitsluiting geldt gewoonlijk niet voor zaken van ondergeschikten waarvoor u als werkgever aansprakelijk kan zijn. U heeft aangegeven dit te willen verzekeren. Wij hebben dit risico per 29 maart 2012 bij verzekeraar in dekking gegeven. Verzekerde bedragen te laag Gezien de activiteiten waarmee uw organisatie zich bezighoudt, zijn de huidige verzekerde bedragen te laag. srgfrdtwer Supercontractuele aansprakelijkheid niet verzekerd In uw aansprakelijkheidsverzekering is thans géén dekking voor "supercontractuele aansprakelijkheid". Het komt regelmatig voor dat een contractpartij zich door middel van een contract laat vrijwaren voor schade aan derden; ook indien u daar feitelijk niet aansprakelijk voor bent. Uw aansprakelijkheidsverzekering verleent hiervoor thans géén dekking. Indien gewenst zullen wij voor u onderzoeken tegen welke condities en tegen welke premie verzekeraars eventueel bereid zijn dit risico mee te verzekeren. Tenaamstelling verzekerde(n) onjuist De tenaamstelling van de te verzekeren rechtsperso(o)n(en) is niet juist vermeld. Droessen BV dient te zijn Driessen BV Financieel boekjaar loopt niet gelijk met vervaldatum polis Het boekjaar (1 juli t/m 30 juni) van uw organisatie loopt niet gelijk met de vervaldatum ( ) van deze polis. Eén van de argumenten om boekjaar en vervaldatum gelijk te laten lopen is dat het eenvoudiger kan zijn om naverrekeningsgegevens (bijv. omzet, aantal personeelsleden etc.) aan te leveren. (Nog) géén omzet USA/Canada Uw organisatie genereert thans (nog) géén omzet naar USA/Canada. Met name de claimcultuur en de omvangrijke claims die uit deze landen komen zijn berucht. Mocht Driessen Bouw B.V. van plan zijn in de nabije toekomst wel zaken te gaan doen met afnemers in USA/Canada, adviseren wij u dit zo spoedig mogelijk te melden zodat het tijdig kan worden afgestemd met verzekeraars. 21

22 Afwijken van eigen leveringsvoorwaarden niet verzekerd Het komt voor dat de leveringsvoorwaarden van uw organisatie terzijde worden gesteld. Dit kan betekenen dat verzekeraars een eventuele schade zullen afwijzen omdat de voorwaarden van derden meer aansprakelijkheden bij uw organisatie neerlegt dan op basis van uw eigen leveringsvoorwaarden het geval zou zijn. In uw polis is thans géén regeling opgenomen waarmee u de vrijheid heeft om (bijv. uit commerciële overwegingen) af te wijken van uw eigen leveringsvoorwaarden. Verzekeringstechnisch is dit wel mogelijk, mogelijk is er dan wel een eigen risico van toepassing. Graag onderzoeken wij voor u de mogelijkheden. BRAND - GEBOUWEN VERZEKERING Géén opruimingskosten meeverzekerd "Opruimingskosten" zijn op uw brandverzekering niet (mee)verzekerd. Dit betekent dat kosten die gemaakt worden voor het afbreken, wegruimen en afvoeren van puin, anders dan ten behoeve van het vaststellen van de schade, niet gedekt zijn. Indien in uw bedrijf materialen zoals asbest, chemische stoffen en dergelijke aanwezig zijn, verdient het aanbeveling om door een taxateur een schatting van de opruimingskosten te laten maken. U heeft aangegeven dit te willen verzekeren. Wij zullen hiervoor een offerte uitbrengen. Géén taxatie (deel) panden en/of huurdersbelang Een (deel van de) gebouw(en) is resp. zijn niet getaxeerd (zie bedrijfs/organisatieprofiel). Wij adviseren u de panden die thans niet getaxeerd zijn ook te laten taxeren zodat er bij een onverhoopte schade geen discussie over de waarde direct voor de schade kan ontstaan. De vooraf getaxeerde waarde geldt als basis voor de schadevergoeding, dat wil zeggen dat de waarde wordt vergoed, volgens de vooraf in het rapport (vast) getaxeerde bedragen, zonder aftrek voor economische- en/of technische veroudering. Bij de waardering wordt op meer zaken gelet, bijvoorbeeld: Herbouwwaarde (op dezelfde locatie met dezelfde bestemming); Verbouwingskosten (bij gehuurde panden) welke aan het pand aangebrachte verbeteringen, verbouwingen zijn voor rekening van de verzekerde aangebracht; Opruimingskosten (rekening houdende met de milieuaspecten); BTW wel/niet verrekenbaar. Géén indexclausule van toepassing Met opname van de indexclausule wordt het volgende geregeld: per de premievervaldag worden de verzekerde som en in evenredigheid daarmee de premie verhoogd of verlaagd overeenkomstig het laatste door een onafhankelijk deskundige instelling berekende indexcijfer. Op basis van de meeste voorwaarden bedraagt de maximum verlaging/verhoging 125% van de laatst vastgestelde verzekerde som. Bij schade zullen experts ook een raming geven van het indexcijfer op het moment van de schade. Het is belangrijk om de juiste startwaarde vast te stellen. Het meest voor de hand liggend is om dit door een taxateur te laten doen. Indien een indexclausule op de polis wordt opgenomen geldt voor gebouwen dat de geldigheidsduur van het taxatierapport van 3 jaar naar 6 jaar kan worden verlengd. Het voordeel voor u is: Lagere taxatiekosten! (slechts 1 x per 6 jaar een rapport laten opmaken); U gaat altijd van de juiste startwaarde uit. Géén fundamenten meeverzekerd "Fundamenten" zijn op uw brandverzekering niet meeverzekerd. Dit betekent dat schade aan fundamenten door bijvoorbeeld ontzetting of scheurvorming als gevolg van brand en/of explosie thans niet verzekerd is. Indien uw bedrijf gebruik maakt van bijvoorbeeld gasverwarming of indien er in verband met de activiteiten die binnen uw bedrijf plaatsvinden sprake kan zijn van een explosie, is het meeverzekeren van de "fundamenten" gewenst. Wij geven u in overweging de fundamenten mee te verzekeren. 22

23 NIET AANGETROFFEN/MOGELIJK WEL VAN BELANG AANSPRAKELIJKHEID GERELATEERD Bestuurders & Commissarissen Aansprakelijkheidsverzekering (BCA) Milieuschadeverzekering WEGAM/WEGAS verzekering GEBOUWEN, INVENTARIS, GOEDEREN GERELATEERD Bedrijfsschadeverzekering Glasverzekering Goederenverzekering Machinebreuk- / bedrijfsschadeverzekering FINANCIËN GERELATEERD Fraudeverzekering Geldverzekering Kredietverzekering VERVOER GERELATEERD Transportverzekering Motorrijtuigenverzekering PERSONEN GERELATEERD ANW-hiaatverzekering (Collectieve) ongevallenverzekering Pensioenverzekering Reisverzekering Verzuimverzekering 23

24 WGA eigen risicodragerschap verzekering WGA hiaat verzekering WIA bodem verzekering (Collectieve) ziektekostenverzekering OVERIG GERELATEERD Constructie All Risks (CAR) verzekering U heeft aangegeven deze verzekering zo spoedig mogelijk te willen afsluiten. Wij zullen ervoor zorgdragen dat u uiterlijk 1 juni 2012 de keuze heeft uit 3 offertes. Teeltplanverzekering 24

25 Hoofdstuk 5: Driessen Bouw B.V. en risicomanagement Er gebeurt binnen uw bedrijf natuurlijk al het nodige op het gebied van risicomanagement. Denk bijvoorbeeld aan debiteurenbeheer, onderhoud van apparatuur, het hanteren van leveringsvoorwaarden etc. In de praktijk zal dat echter veelal zijn ingegeven door financiële verliezen, stilstand, claims etc. waarmee u te maken kunt krijgen of omdat uw organisatie hier misschien al veelvuldig mee te maken heeft gehad. Risicomanagement bestaat grofweg uit een 4-tal stappen: 1. Risico analyse: het gestructureerd, integraal in kaart brengen van de risico's waaraan uw organisatie blootstaat. 2. Risicoprofiel: op basis van de in kaart gebrachte risico's ontstaat een overzicht van de risico's waarmee uw organisatie kan worden geconfronteerd. 3. Risicobeheersing: van de grootste risico's (dit kan bijvoorbeeld bepaald worden door van de in kaart gebrachte risico's vast te stellen hoe groot de kans is op het zich voordoen van het betreffende risico en het inschatten van het mogelijke negatieve effect zoals financieel nadeel, imagoaantasting, letsel etc.) dienen de huidige en eventueel aanvullend te treffen beheersmaatregelen te worden vastgesteld. De maatregelen dienen allereerst gericht te zijn op het voorkomen dat het risico zich voordoet en vervolgens op het beperken van de negatieve effecten als het risico zich toch voordoet. 4. Risicofinanciering: als ondanks de getroffen risicobeheersmaatregelen het risico nog onacceptabel groot is (kans op ontstaan en/of negatieve gevolgen) dan kunt u besluiten de financiële gevolgen voor eigen rekening te nemen (zelf dragen) of, indien mogelijk, de financiële gevolgen afdekken of overdragen aan derden. Een voorbeeld van "overdragen" is het afsluiten van een verzekering, waarbij de verzekeraar in geval van een gedekte schade dan de schade zal vergoeden. Met dit rapport wordt door ons een eerste stap gezet om de risico's van Driessen Bouw B.V. in kaart te brengen, huidige en aanvullende risicobeheersmaatregelen te benoemen en aan te geven op welke wijze de risicofinanciering (verzekeringen) momenteel is geregeld. 25

Analyse risico- en verzekeringsmanagement

Analyse risico- en verzekeringsmanagement Analyse risico- en verzekeringsmanagement Driessen BV De heer A.M. Driessen Directeur Industrieweg 2, 1056 AB Raalte Telefoonnummer: 070-1234897 E-mailadres: anton@driessen.nl Jansen Assurantiën Rotterdam

Nadere informatie

RISICO SCAN UW RISICOSCAN

RISICO SCAN UW RISICOSCAN RISICO SCAN 2014 UW RISICOSCAN Uw bedrijfsspecifieke risicoscan is een praktisch overzicht van de risico s die relevant zijn voor uw organisatie. Op basis van de bevindingen kunnen risico s worden voorkomen,

Nadere informatie

BedrijfsRisicoVerkenner Rapport voor: Voorbeeldbedrijf

BedrijfsRisicoVerkenner Rapport voor: Voorbeeldbedrijf BedrijfsRisicoVerkenner Rapport voor: Voorbeeldbedrijf Versie: definitief Dit rapport is voor u opgesteld door: zakelijk risicoadviseur en adviseur binnendienst Datum: 10 december 2014 adviseur e-mailadres

Nadere informatie

BedrijfsRisicoVerkenner voor : Voorbeeldrelatie. Dit rapport is voor u opgesteld door: Zakelijk risico adviseur en Adviseur binnendienst

BedrijfsRisicoVerkenner voor : Voorbeeldrelatie. Dit rapport is voor u opgesteld door: Zakelijk risico adviseur en Adviseur binnendienst BedrijfsRisicoVerkenner voor : Voorbeeldrelatie Dit rapport is voor u opgesteld door: Zakelijk risico adviseur en Adviseur binnendienst Versie Datum gesprek Adviseur E-mailadres Telefoonnummer Concept

Nadere informatie

MEVAS Risicomanagement Programma.

MEVAS Risicomanagement Programma. nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal MEVAS Risicomanagement Programma. Inhoud MEVAS Risicomanagement Programma. 3 Stappen die passen bij uw organisatie. 4

Nadere informatie

Eenmanszaak V.O.F. (Vennootschap onder firma) Anders: Nee. Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8%

Eenmanszaak V.O.F. (Vennootschap onder firma) Anders: Nee. Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% 1 Algemeen Adresgegevens Naam bedrijf Adres Postcode en woonplaats Telefoon Internetadres Contactpersoon E-mail contactpersoon Gespreksdatum Ondernemingsvorm Datum oprichting (B.V., N.V., V.O.F., ETC.)

Nadere informatie

Eenmanszaak Vennootschap. Anders: Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% anders, nl.

Eenmanszaak Vennootschap. Anders: Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% anders, nl. 1 Algemeen Adresgegevens Naam bedrijf Adres Postcode en woonplaats Telefoon Fax: Internetadres Contactpersoon Functie: E-mail contactpersoon Kamer van Koophandelnummer BTW-nummer Ondernemingsvorm Datum

Nadere informatie

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief NATIONALE VAN 1903 Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903 Coöperatieve U.A., en haar rechtsvoorgangers, biedt

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Meeùs is onderdeel van AEGON.

Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Meeùs is onderdeel van AEGON. Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Verzekeringen, PENSIOENEN, hypotheken met het accent op Ù Meeùs is onderdeel van AEGON. Meeùs Bouw & Infra:

Nadere informatie

Advieswijzer. Zakelijke schade- en inkomensverzekering

Advieswijzer. Zakelijke schade- en inkomensverzekering Advieswijzer Zakelijke schade- en inkomensverzekering Advies via Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden heeft eigen adviseurs die u informeren en adviseren over zakelijke schade- en inkomensverzekeringen.

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument EB- verzekeringen. Uitvoeringsafspraken tussen AHC Human Capital en. <<Naam WERKGEVER>> + logo. AHC: Arlette Hatchett

Dienstverleningsdocument EB- verzekeringen. Uitvoeringsafspraken tussen AHC Human Capital en. <<Naam WERKGEVER>> + logo. AHC: Arlette Hatchett Dienstverleningsdocument EB- verzekeringen Uitvoeringsafspraken tussen AHC Human Capital en + logo Author: AHC: Arlette Hatchett Version: Concept 1 Document date: 8 augustus 2014 Dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument:

Dienstverleningsdocument: Dienstverleningsdocument: Algemene informatie Het Bespaarhuis is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Verschuiving van grootschalige nieuwbouw in buitengebied naar kleinschalige (her-) bouw in bestaande situatie;

Verschuiving van grootschalige nieuwbouw in buitengebied naar kleinschalige (her-) bouw in bestaande situatie; Bouw De sector bouwnijverheid bestaat uit een diversiteit aan bedrijven. Belangrijke bedrijfsgroepen zijn: Aannemersbedrijven Burgerlijke en Utiliteitsbouw (algemeen en gespecialiseerd)* Aannemersbedrijven

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij 2 Bedrijfshulpverlening? Alle regels op een rij! INHOUD 1 Wat is BHV? 2 BHV verplicht? 3 Aantal BHV ers 4 Taken BHV ers 5 Opleidingseisen 6 Boetes en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeren

Dienstenwijzer Verzekeren Dienstenwijzer Verzekeren U wilt iets verzekeren, privé of zakelijk. De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij zijn en hoe wij werken. Ook vertellen we u welke verzekeringen

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Standaard Doorlopende Bouw- en Montageverzekering

Allianz Nederland Schadeverzekering. Standaard Doorlopende Bouw- en Montageverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Standaard Doorlopende Bouw- en Montageverzekering Uw project verzekerd van succes met de Standaard Doorlopende Bouw- en Montageverzekering Tijdens bouwprojecten of installatiewerkzaamheden

Nadere informatie

SVSO. Presentatie kunt u downloaden op: www.fosagverzekeringsdienst.nl. Onder het kopje: nieuws. FOSAG-Verzekeringsdienst

SVSO. Presentatie kunt u downloaden op: www.fosagverzekeringsdienst.nl. Onder het kopje: nieuws. FOSAG-Verzekeringsdienst SVSO FOSAG-Verzekeringsdienst Presentatie kunt u downloaden op: www.fosagverzekeringsdienst.nl Onder het kopje: nieuws FOSAG-Verzekeringsdienst SVSO Hoe werkt FOSAG Verzekeringsdienst FOSAG Verzekeringsdienst:

Nadere informatie

Analyse risico- en verzekeringsmanagement

Analyse risico- en verzekeringsmanagement Analyse risico- en verzekeringsmanagement V. oorbeeld De heer D. Eigenaar Directeur Postbus 1234 Telefoonnummer: 0180-623000 E-mailadres: d.eigenaar@voorbeeld.com Tinke Assurantiën Mijnheer x Adviseur

Nadere informatie

Algemene informatie. In dit document vindt u de volgende onderwerpen: Voor wie bemiddelen wij?

Algemene informatie. In dit document vindt u de volgende onderwerpen: Voor wie bemiddelen wij? Algemene informatie EZA verzekeringen is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling. EZA

Nadere informatie

Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart. www.zichtadviseurs.nl

Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart. www.zichtadviseurs.nl Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart www.zichtadviseurs.nl Het uitstippelen van een effectief risicoplan begint met elkaar leren kennen Ondernemen is risico lopen. Als ondernemer

Nadere informatie

Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering Scharenborg & Rijckenberg Versie 2010.07.26

Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering Scharenborg & Rijckenberg Versie 2010.07.26 Profiel ten behoeve van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering Mijn persoonlijke gegevens: Voorletters, Achternaam Geslacht O Man O Vrouw Geboortedatum Straat, Huisnummer Postcode, Plaats Telefoonnummer

Nadere informatie

: % Verkoop/acquisitie : % Leidinggevend : % Reizen binnenland : % Reizen buitenland

: % Verkoop/acquisitie : % Leidinggevend : % Reizen binnenland : % Reizen buitenland Profiel ten behoeve van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering Mijn persoonlijke gegevens: Voorletters, Achternaam Geslacht Geboortedatum Straat, Huisnummer Postcode, Plaats Telefoonnummer privé Telefoonnummer

Nadere informatie

Service Level Agreement. Van

Service Level Agreement. Van Service Level Agreement Van Voor. Paraaf Pagina 1 van 8 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2 Modulaire opbouw dienstverlening 3 3. Module communicatie 3 4. Module beheer 4 5. Voorwaarden voor opdrachtgever 5

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Bouw- en Montageverzekering

Bouw- en Montageverzekering Bouw- en Montageverzekering Bouw- en Montageverzekering Bouwprojecten staan bloot aan allerlei risico s zoals brand, storm, diefstal en vandalisme. Ook kan een constructiefout de oorzaak zijn van onvoorziene

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Agrarische verzekeringen Deze folder bevat informatie over de volgende agrarische verzekeringen. Gebouwenverzekering Zakenverzekering Bedrijfsschadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA Coöperatie Baronije UA KAM & Optimalisatie Coöperatie Baronije UA Edisonbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Postbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: contact@baronije.nl

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Dienstenwijzer Siebelink Assurantiën B.V. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Zorg- en verzuimmanagement

Zorg- en verzuimmanagement Zorg- en verzuimmanagement Regie op verzuim en arbeidsongeschiktheid Vanuit een integraal perspectief Gezonde werknemers, weinig verzuim Uw belang is onze drijfveer Vitaliteit en weinig verzuim, dat is

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

DOMINASS ASSURANTIEN BV

DOMINASS ASSURANTIEN BV DOMINASS ASSURANTIEN BV Assurantie adviesbureau voor theologen Hier kunt u ons aan houden Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Dominass GIDI-Advieswijzer 2 Voorwoord Als relatie

Nadere informatie

Verkeersschadeverzekering voor werknemers

Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Een belangrijke uitsluiting op de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is het gebruik van motorrijtuigen. Een

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd 2 Grip op de risico s van uw garagebedrijf In uw garagebedrijf wordt veel met grote materialen en brandbare stoffen gewerkt.

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting 2 Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie

Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering Bongers Assurantie Adviseurs B.V.

Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering Bongers Assurantie Adviseurs B.V. Profiel ten behoeve van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering Persoonlijke gegevens: Voorletters, Achternaam Geslacht Man / Vrouw*) Geboortedatum Straat, Huisnummer Postcode, Plaats Telefoonnummer privé

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. 2. Is uw onderneming aangesloten bij een (overkoepelende) branche organisatie? Ja Nee Zo ja, welke? :...

AANVRAAGFORMULIER. 2. Is uw onderneming aangesloten bij een (overkoepelende) branche organisatie? Ja Nee Zo ja, welke? :... AANVRAAGFORMULIER Voor welke verzekering wenst u een offerte te ontvangen? Beroepsaansprakelijkheid Bedrijfsaansprakelijkheid Unieke all risks brand-, inbraak- en computerverzekering S.v.p. meezenden:

Nadere informatie

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT WELKOM BIJ KZN ASSURANTIEN B.V. U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u uit hoe wij werken en hoe wij worden beloond.

Nadere informatie

In deze rapportage bespreken wij al uw lopende verzekeringen. Dat zijn:

In deze rapportage bespreken wij al uw lopende verzekeringen. Dat zijn: In deze rapportage bespreken wij al uw lopende verzekeringen. Dat zijn: Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering WEGAM/WEGASverzekering Opstalverzekering Inventaris/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

Bouwpakket Agrarisch. Bouw aan uw toekomst. informatie voor de ondernemer

Bouwpakket Agrarisch. Bouw aan uw toekomst. informatie voor de ondernemer Bouwpakket Agrarisch Bouw aan uw toekomst informatie voor de ondernemer Bouw aan uw toekomst met het Bouwpakket Agrarisch U hebt investeringsplannen voor het bouwen van een nieuwe stal of een bedrijfsgebouw.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij?

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij? DIENSTENWIJZER U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze Dienstenwijzer vindt u informatie over ons kantoor, onze dienstverlening, onze werkwijze en de beloning die

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Boutkan Assurantiën b.v.

Dienstverleningsdocument Boutkan Assurantiën b.v. Dienstverleningsdocument Boutkan Assurantiën b.v. Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond

Nadere informatie

Hoe verzeker je een bouwproces?

Hoe verzeker je een bouwproces? Hoe verzeker je een bouwproces? De Construction All Risk verzekering van Nassau Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best. De CAR-verzekering houdt rekening met de complexe risico s van dynamische

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden van Stellema verzekeringen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden van Stellema verzekeringen 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Stellema Verzekeringen, G. Bleekerstraat 1a, 9291 BS te Kollum bedoeld. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening, levenverzekering

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

Algemeen. De onderneming. Volledige bedrijfsnaam Contactpersoon Functie Vestigingsadres (hoofdvestiging) Adres. Postadres Postbus

Algemeen. De onderneming. Volledige bedrijfsnaam Contactpersoon Functie Vestigingsadres (hoofdvestiging) Adres. Postadres Postbus De onderneming Volledige bedrijfsnaam Contactpersoon Functie Vestigingsadres (hoofdvestiging) Adres Postadres Postbus Telefoon Algemeen Telefoon Contactpersoon Fax E-mail Algemeen E-mail Contactpersoon

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Eveas Verzekeringen, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17078376,Stationsstraat

Nadere informatie

Presentatie kunt u downloaden op: www.fosagverzekeringsdienst.nl of www.noaverzekeringsdienst.nl. Onder het kopje: nieuws

Presentatie kunt u downloaden op: www.fosagverzekeringsdienst.nl of www.noaverzekeringsdienst.nl. Onder het kopje: nieuws Presentatie kunt u downloaden op: www.fosagverzekeringsdienst.nl of www.noaverzekeringsdienst.nl Onder het kopje: nieuws Hoe werken wij? WUTHRICH werkt o.a. samen met: uw brancheorganisatie FOSAG en NOA

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

Klantprofiel ten behoeve van VZP AOV stappenplan

Klantprofiel ten behoeve van VZP AOV stappenplan Klantprofiel ten behoeve van VZP AOV stappenplan Mijn persoonlijke gegevens Voorletters, Achternaam Geslacht Geboortedatum Straat, huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Telefoonnummer

Nadere informatie

Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest

Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Procurement Mainland Europe

Procurement Mainland Europe Aan Van Leverancier Tata Steel IJmuiden B.V. Datum 11 juli 2013 Betreft Opmerkingen en aanvullingen van Tata Steel IJmuiden BV, op de UAV 2012 als vastgesteld op 19 Januari 2012 en gepubliceerd in de Staatscourant

Nadere informatie

Het MAAT Agrarisch Comfort Plan

Het MAAT Agrarisch Comfort Plan De wereld verandert. Verandert uw polis mee? De wereld om ons heen verandert in snel tempo. Verzekeringsmaatschappijen slaan de handen ineen, waardoor de diversiteit in aanbieders afneemt. De agrarische

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder?

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Deze brochure is voor u van belang als u een beroep wilt doen op uw arbeids

Nadere informatie

UNETO-VNI Verzekeringen

UNETO-VNI Verzekeringen Aanvraagformulier Autoverzekering / Wagenpark Aanvraagformulier beroepsaansprakelijkheidsverzekering Nederland Offerte Aanvraag Naam bedrijf Rechtsvorm Adres Postcode en Woonplaats Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

Model Abonnementsvoorwaarden

Model Abonnementsvoorwaarden Model Abonnementsvoorwaarden Inleiding Oude DAG Pensioenteam B.V. (Oude DAG B.V.) biedt ondernemers aan om hun belangen op het gebied van schadeverzekeringen te behartigen door middel van het afsluiten

Nadere informatie

Op basis van de afgegeven vergunningen door de AFM is advisering mogelijk met betrekking tot de navolgende producten:

Op basis van de afgegeven vergunningen door de AFM is advisering mogelijk met betrekking tot de navolgende producten: Noordakker 12 2371 DB Roelofarendsveen T 071-2600666 E info@kuiperadvies.com W www.kuiperadvies.com Kuiper Advies KvK 51311909 BTW nr. 084.969.544.B.02 Rabobank 1588.33.317 Sinds begin 2011 is Kuiper Advies

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Financieel advies Zakelijke relatie Inventarisatie Zakelijk. U aangeboden door Van Wiggen & De Groot assurantiën 1 Inleiding Deze inventarisatie heeft als doel inzicht te verschaffen

Nadere informatie

Onderwijs Totaal Polis

Onderwijs Totaal Polis Onderwijs Totaal Polis Eén verzekeringspolis voor onderwijsinstellingen Alle denkbare verzekeringen gebundeld Eén aanspreekpunt Jaarlijks automatische optimalisering van polisvoorwaarden En: Heldere en

Nadere informatie

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wat houd de dienstenwijzer in Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document op het gebeid van financiële dienstverlening en verplicht u niet

Nadere informatie

EMPLOYMENT WITHOUT BORDERS VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014

EMPLOYMENT WITHOUT BORDERS VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014 VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inboedelverzekering... 1 2. Doorlopende (zaken)reisverzekering... 2 3. Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren... 3 4. (Gezins)-Ongevallenverzekering...

Nadere informatie

MÉÉR DAN EEN LEVEN LANG. fatum starterspakket Verzekeringen voor startende ondernemers

MÉÉR DAN EEN LEVEN LANG. fatum starterspakket Verzekeringen voor startende ondernemers MÉÉR DAN EEN LEVEN LANG fatum starterspakket Verzekeringen voor startende ondernemers Uw verzekeringen regelt u snel en gemakkelijk online! www.fatum-suriname.com U kiest voor FATUM, uw betrouwbare partner

Nadere informatie

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren de voordelen op een rij Bescherming

Nadere informatie

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank Samen sterker U wilt inzicht in de risico s die u loopt en de financiële consequenties daarvan. U wilt weten hoe u met deze risico s kunt omgaan, of het

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer

Bochane Services Dienstenwijzer Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en Bochane Services b.v. in het bijzonder

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk

Nadere informatie

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AVB) Voor bedrijven speelt het risico van contractuele aansprakelijkheid een grote rol. Bedrijven hebben

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting 2 Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Landmateriaalverzekering

Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Als je met een heftruck, tractor of graafmachine op de openbare weg rijdt, biedt onze Landmateriaalverzekering een volledige wettelijke aansprakelijkheidsdekking,

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Agrarische verzekeringen Deze folder bevat informatie over de volgende agrarische verzekeringen. Gebouwenverzekering Zakenverzekering Bedrijfsschadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl Voorblad BHV Plan naam/logo bedrijf JAAR 2010 CumLaude Bedrijfshulpverlening pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Verantwoording BHV-plan........

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? AV risico- en assurantieadviseurs is een onafhankelijke intermediair voor

Nadere informatie

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Kempenburg Intermediair b.v. Besterdring 81 5014 HH TILBURG 013-5770395 info@kempenburg.nl www.kempenburg.nl Voordat

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Klaverblad Verzekeringen Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Deze folder bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Inventaris-/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

Informatiedocument. info@ikink-koenders.nl www.ikink-koenders.nl

Informatiedocument. info@ikink-koenders.nl www.ikink-koenders.nl Informatiedocument Hoofdstraat 6 6916 AC TOLKAMER Tel : 0316-541847 Fax : 0316-542444 E-mail : Internet: info@ikink-koenders.nl www.ikink-koenders.nl Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het

Nadere informatie

Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen. Gemak, Eenvoud en Zekerheid

Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen. Gemak, Eenvoud en Zekerheid Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen Gemak, Eenvoud en Zekerheid Het Gezondernemingsplan is een combinatie van verzuimverzekeringen en verzuimmanagement van SFS Verzekeringen en het ArboFlexiPlan

Nadere informatie

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Topland Glastuinbouwpakket. een uitgebreid schadepakket op maat. informatie voor de ondernemer

Topland Glastuinbouwpakket. een uitgebreid schadepakket op maat. informatie voor de ondernemer Topland een uitgebreid schadepakket op maat informatie voor de ondernemer Topland voor de continuïteit van uw onderneming Als ondernemer hebt u maar één wens. U wilt u voor 100 procent kunnen richten op

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten.

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten. dienstenwijzer Van der Eijk Assurantiën BV Dorpsstraat 86 1182 JG Amstelveen Telefoon: 020-4538118 Fax: 020-4538121 E-mail: office@vandereijkassurantien.nl A. Inleiding Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Landmateriaalverzekering

Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Als je met een heftruck, tractor of graafmachine op de openbare weg rijdt, biedt onze Landmateriaalverzekering een volledige wettelijke aansprakelijkheidsdekking,

Nadere informatie