Offshoring: een vergezocht probleem?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Offshoring: een vergezocht probleem?"

Transcriptie

1 Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam Offshoring: een vergezocht probleem? Een onderzoek onder de 100 grootste zakelijke dienstverleners uit de provincie Utrecht drs. M.L. Biermans drs. M.J. van Leeuwen Met medewerking van: drs. J. Poort drs. J.A.C. Korteweg Onderzoek in opdracht van de provincie Utrecht Amsterdam, december 2004

2 SEO-rapport nr. 785 Copyright 2004 SEO Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. Het is geoorloofd gegevens uit dit rapport te gebruiken in artikelen en dergelijke, mits daarbij de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld.

3 Inhoud Management Samenvatting... i 1 Introductie Beschrijving van het onderzoek Populatie & respons Overzicht van de resultaten Vestigingsklimaat provincie Utrecht Offshoring Wie doen aan offshoring? Geen ervaring met offshoring Afrondenden vragen Selectie van uitspraken en opmerkingen... 12

4

5 i Management Samenvatting De provincie Utrecht heeft de Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) gevraagd om na te gaan in hoeverre het fenomeen offshoring een verschijnsel is dat binnen de provincie voorkomt. Uiteindelijk zijn honderd acht bedrijven/organisaties die actief zijn binnen de zakelijke dienstverlening binnen de provincie Utrecht benaderd om te participeren aan dit onderzoek. Tijdens een korte telefonische enquête zijn aan de participanten vragen voorgelegd over hun ervaringen met en/of plannen en ideeën over offshoring. Uit de resultaten valt af te leiden dat het verplaatsen van activiteiten en arbeidsplaatsen naar het buitenland niet echt een issue is binnen de provincie Utrecht. Bijna viervijfde van de ondervraagde bedrijven gaf aan geen ervaring te hebben met offshoring of plannen in die richting te hebben. De voornaamste reden om niet aan offshoring te beginnen was het belang van de band met de lokale markt, hetzij via het product dan wel de klanten. Een opmerking ten aanzien van de toekomst is wel op z n plaats: hoewel veel bedrijven hebben aangegeven geen plannen te hebben werd een aantal keer wel de opmerking gemaakt dat indien de concurrentie dergelijke activiteiten zou gaan ontplooien dit resulteert in de noodzaak om zelf ook zulke veranderingen binnen het bedrijf door te voeren. Als én wanneer de kosten van offshoring verminderen (bijvoorbeeld door schaalvoordelen en voortschrijdende inzichten) en de drempel lager wordt, zal het een interessantere optie worden voor bedrijven. Daarnaast zijn er nog de ontwikkelingen op de groeiende markt van outsourcing, hetgeen een indirecte vorm van offshoring kan zijn. Dat offshoring niet de heilige graal is van bedrijfsvoering bleek ondermeer uit het feit dat slechts één bedrijf met ervaring m.b.t. offshoring, aangaf geen enkel probleem te zijn tegengekomen. De overige bedrijven met offshoring-ervaring gaven aan last te hebben (gehad) van communicatieproblemen (door andere taal en/of cultuur) op de voet gevolgd door problemen die gerelateerd zijn aan het managen op afstand. Aan de bedrijven is eveneens gevraagd of de provincie kan bijdragen aan het behouden van werkgelegenheid voor de regio. Veel van de aangedragen suggesties en oplossingen blijken vaak te maken te hebben met besluitvorming op andere niveaus van openbaar bestuur dan die van de provincie, te weten op rijks - en gemeentelijk niveau. Duidelijk is de roep om een actieve bijdrage om het competitieve klimaat te verbeteren en dan met name op het gebied van de randvoorwaarden.

6

7 1 Introductie Dit rapport bevat de resultaten van een telefonische enquête onder de grootste bedrijven/organisaties in de zakelijke dienstverlening in de provincie Utrecht met als centrale onderwerp Offshoring. Tijdens de gesprekken is ook aandacht besteed aan het vestigingsklimaat in de provincie Utrecht. In dit hoofdstuk wordt een kort overzicht gegeven van de onderzoekspopulatie alsmede de successcore van de telefonische enquête. In het tweede hoofdstuk worden de resultaten van de enquête weergegeven. 1.1 Beschrijving van het onderzoek Al maandenlang is een belangrijk gespreksthema bij ondernemers en beleidsmakers de toenemende concurrentie uit lage lonenlanden en de mogelijkheden (en risico s) van offshoring: het verplaatsen van bedrijven of bedrijfsonderdelen naar het buitenland. Natuurlijk is dit geen nieuw fenomeen. 1 Wel heeft het onderwerp, mede door de Amerikaanse presidentsverkiezingen en door de recente uitbreiding van de Europese Unie met tien nieuwe lidstaten, een nieuw impuls gekregen. De provincie Utrecht wilde inzicht krijgen in hoeverre offshoring is waar te nemen onder bedrijven in de zakelijke dienstverlening actief in de provincie Utrecht. Ook wilde de provincie nagaan wat het eventueel kan doen om werkgelegenheid te behouden voor de regio. In het kader van deze vragen is de provincie gestart met een korte literatuurstudie. Daarnaast heeft de provincie Utrecht de Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) opdracht gegeven om een telefonische enquête te houden onder de grotere ondernemingen uit de regio. De resultaten van deze enquête zijn opgenomen in dit rapport. 1.2 Populatie & respons De focus van dit onderzoek is de zakelijke dienstverlening die actief is binnen de provincie Utrecht. In totaal werken er binnen de provincie mensen binnen de zakelijke dienstverlening. Voor het onderzoek zijn in totaal 108 bedrijven benaderd om mee te doen 1 Zie ook Poort, et al (2004): Verplaatsing industrie: hoe erg is het?, Stichting voor Economisch Onderzoek, rapportnummer 753, Amsterdam.

8 2 Hoofdstuk 1 die tezamen ongeveer vijftigduizend werknemers in dienst hebben; ruwweg één zesde van de relevante (zakelijke dienstverlening) beroepsbevolking. 2 Zoals hierboven reeds is aangegeven gaat hierbij om de grootste werkgevers binnen de zakelijke dienstverlening binnen de provincie Utrecht. De selectie is gedaan door de provincie Utrecht aan de hand van het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR). In de hieronder weergegeven tabellen (1/1 tot en met 1/3) zijn enkele karakteristieken van de groep geselecteerde bedrijven weergeven. Het merendeel van deze bedrijven is gevestigd in de steden Utrecht, Amersfoort en Zeist. Tabel 1/1 Verdeling van de bedrijven in de populatie naar vestigingsplaats kolom-% Utrecht 31% Amersfoort 16% Zeist 7% Leusden 6% Nieuwegein 6% Baarn 4% Houten 4% Maarssen 4% Bunnik 3% De Meern 3% Veenendaal 3% Vianen (Utrecht) 3% Woerden 3% Overig 7% Bron: Provincie Utrecht/ SEO (2004) Op 15 september 2004 heeft de provincie Utrecht een brief aan deze bedrijven gestuurd (zie Bijlage I) met daarin een uitleg van het onderzoek, alsmede de opmerking dat de SEO telefonische contact zou zoeken. In de daaropvolgende drie weken zijn de telefonische interviews afgenomen. Omdat dit onderwerp nauw verwant is met de strategie van de onderneming is gekozen om de bedrijven zoveel mogelijk op directieniveau te ondervragen. Van de benaderde bedrijven gaven 34 aan niet mee te willen werken aan het onderzoek. 3 Daarnaast bleek het niet mogelijk om gedurende de genoemde periode het interview af te 2 De gegevens betreffende omvang van de participerende bedrijven is in bepaalde gevallen een benadering en moet in eerste aanleg worden gezien als indicatief. 3 In sommige gevallen bleek het echter wel mogelijk om de positie van het bedrijf ten aanzien van offshoring te achterhalen. Deze informatie is meegenomen in de beschrijving van de resultaten.

9 Introductie 3 handelen, dit was het geval bij 23 bedrijven. 4 Uiteindelijk zijn bij 51 bedrijven interviews afgenomen. Tabel 1/2 Bedrijven in onderzoekspopulatie naar respons en omvang* kolom-% Weigering Succes Non-respons Totaal Grootteklasse 100 t/m 199 werknemers 18 (53%) 33 (65%) 8 (35%) 59 (56%) 200 t/m 499 werknemers 11(32%) 11 (22%) 5 (22%) 27 (25%) 500 t/m 799 werknemers 2 (6%) 4 (8%) 3 (13%) 9 (8%) 800 t/m 999 werknemers 2 (6%) 0 (0%) 3 (13%) 5 (5%) 1000 en meer werknemers 1 (3%) 3 (6%) 4 (17%) 8 (7%) Totaal 34 (100%) 51 (100%) 23 (100%) 108 (100%) * De procentuele verdeling staat tussen haakjes vermeld, de indeling op basis van omvang is indicatief. Bron: Provincie Utrecht/ SEO (2004) Tabel 1/3 Bedrijven in onderzoekspopulatie naar respons en sector* kolom-% Weigering Succes Non-respons Totaal Sector Handel 5 (15%) 2 (4%) 1 (4%) 8 (7%) Communicatie 2 (6%) 1 (2%) 0 (0%) 3 (3%) Financiële instelling 10 (29%) 18 (35%) 6 (26%) 34 (31%) Zakelijke diensten 17 (50%) 30 (59%) 16 (70%) 63 58%) Totaal 34 (100%) 51 (100%) 23 (100%) 108 (100%) * De procentuele verdeling staat tussen haakjes vermeld Bron: Provincie Utrecht/ SEO (2004) 4 Bij deze willen we nogmaals alle participanten bedanken voor hun bereidwilligheid tot deelname.

10

11 5 2 Overzicht van de resultaten In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van de telefonische enquête weergegeven. Deze weergave volgt in grote lijnen de gehanteerde vragenlijst (zie Bijlage II). De eerste twee tabellen behandelen de vragen inzake het vestigingsklimaat van de provincie Utrecht. In de rest van dit hoofdstuk staat het thema offshoring centraal. 2.1 Vestigingsklimaat provincie Utrecht De eerste vraag die aan de gesprekpartners werd gesteld was of zij een cijfer konden geven voor het vestigingsklimaat van provincie Utrecht. Met een gemiddeld cijfer van een 7,2 en slechts één onvoldoende (zie Tabel 2/1a en 2/1b) kan worden geconcludeerd dat de respondenten tevreden zijn met het vestigingsklimaat in de provincie. Tabel 2/1a Kunt u een rapportcijfer (tussen 1 en 10) geven voor het vestigingsklimaat in de provincie? Cijfer Frequentie van antwoord Weet niet/ geen antwoord , , Gemiddelde beoordeling 7,2 Tabel 2/1b Gemiddelde rapportcijfer per grootteklasse Observaties Gemiddelde cijfer Min. Max. Grootteklasse 100 t/m 199 werknemers 24 7, t/m 499 werknemers 9 7, t/m 799 werknemers 4 7, t/m 999 werknemers en meer werknemers 3 7,8 7,5 8 Totaal 40 7,2 5 8

12 6 Hoofdstuk 2 Vervolgens is gevraagd naar de reden waarom het bedrijf is gevestigd in de provincie Utrecht. De antwoorden op deze vraag staan hieronder vermeld in Tabel 2/2. De meest genoemde redenen voor vestiging in de provincie Utrecht zijn de centrale ligging, historisch bepaald, en toeval. Ook de aanwezigheid van goed (opgeleid) personeel, alsmede de bereikbaarheid, werden genoemd. Hierbij moet overigens nog wel worden opgemerkt dat bereikbaarheid in het verlengde ligt van de reden centrale ligging. Tabel 2/2 Waarom heeft uw bedrijf zich gevestigd in de provincie Utrecht? Reden Frequentie van antwoorden* Procentuele verdeling Centrale ligging 21 33% Historisch bepaald 16 25% Toeval 8 13% Beschikbaarheid en kwaliteit werknemers 5 8% Bereikbaarheid 4 6% Overig 10 16% *Meer dan één antwoord mogelijk 2.2 Offshoring De belangrijkste vraag in het interview was of het bedrijf/organisatie ervaring had met offshoring (het verplaatsen van activiteiten en arbeidsplaatsen naar het buitenland); Tabel 2/3 geeft een overzicht van de antwoorden. Deze vraag had expliciet betrekking op de vestiging in de provincie Utrecht. De overgrote meerderheid (79%) van de ondervraagde bedrijven gaf te kennen hier zelf geen ervaring mee te hebben en ook geen plannen te hebben om dergelijke activiteiten te ontplooien. Tabel 2/3 Heeft uw bedrijf ervaring met offshoring? Aantal Procentuele verdeling Heeft reeds offshoring toegepast, maar geen verdere plannen 7 11% Heeft reeds offshoring toegepast en heeft nog verdere plannen 3 5% Heeft in het verleden offshoring toegepast, maar de vestiging weer gesloten 2 3% Geen offshoring toegepast wel plannen daartoe 1 2% Geen offshoring toegepast en ook geen plannen daartoe 49 79% Totaal %

13 Overzicht van de resultaten 7 Van de twaalf bedrijven die aangaven ervaring te hebben met offshoring bleek het in vijf gevallen te gaan om een verplaatsing naar het buitenland van minder dan 20 werknemers en bij de overige gevallen om een verplaatsing van meer dan 20 werknemers. In totaal ging het bij het offshoren vanuit de provincie Utrecht om 401 arbeidsplaatsen met een minimum van 2 en een maximum van 100. Tabel 2/4 geeft een overzicht van deze gegevens. Gecombineerd met de gegevens uit het Provinciaal Arbeidsmarkt Register valt op te maken dat ongeveer 2 procent van de arbeidsplaatsen in de zakelijke dienstverlening in de provincie Utrecht is verdwenen als gevolg van offshoring. Daarbij kan worden opgemerkt dat het merendeel van de betrokken werknemers is herplaatst binnen de provincie Utrecht. In twee gevallen van offshoring bleek er sprake te zijn van een capaciteitsuitbreiding over de nationale grenzen, en dus zonder (directe) opheffing/ verplaatsing van arbeidsplaatsen in de provincie Utrecht. 5 Tabel 2/4 Wat is er met de medewerkers in de provincie Utrecht gebeurd? Aantal arbeidsplaatsen Meeverhuisd 30 Herplaatst binnen Utrecht 193 Afgevloeid (ontslagen, geen verlening contract) 85 Andere baan buiten bedrijf 3 Extra capaciteit 90 Wanneer de aandacht wordt verlegd naar de vraag waar de activiteiten naartoe zijn verplaatst valt met name de voorkeur voor Oost-Europa op, gevolgd door de oude EU-14. In drie gevallen bleek het bedrijf in meer dan één land actief te zijn (zie Tabel 2/5). Tsjechië was het land dat het meest werd genoemd als de bestemming voor offshoring. Tabel 2/5 Naar welk land of welke landen heeft offshoring plaatsgevonden? Frequentie antwoord Procentuele verdeling Oost-Europa 8 53% EU % India 2 13% Oost-Europa: Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Polen, Roemenië EU-14: Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland, Ned. Antillen 5 Dit laatste is formeel technisch gezien niet aan te merken als zijnde offshoring per se, maar is wel meegenomen in het onderzoek omdat de uitbreiding in buitenland tot op zekere hoogte diensten voor de Utrechtse/ Nederlandse markt zou produceren/ leveren. Overigens moet bij het beoordelen van de hier weergegeven uitkomsten worden onthouden dat deze gegevens alleen relevant zijn voor de bedrijven die hebben meegedaan aan het onderzoek. Het is mogelijk dat bedrijven die niet hierover zijn ondervraagd wel aan offshoring doen.

14 8 Hoofdstuk 2 Bij éénderde van de bedrijven die aangaven aan offshoring te doen ging het om de afdeling automatisering en IT diensten/ondersteuning. Daarnaast handelende het ook om administratieve onderdelen gevolgd door software ontwikkeling en financiële administratie. De meest nauwe definitie van offshoring geeft aan dat activiteiten die voorheen binnen de provincie Utrecht werden uitgevoerd ten bate van de lokale markt na offshoring vanuit het buitenland worden ondernomen. In bijna alle gevallen die in dit onderzoek werden aangetroffen bleek dat de nieuwe buitenlandse afdeling diensten verleent/ ontwikkelt voor een gebied dat groter is dan alleen Nederland, bijvoorbeeld ook andere Europese landen. Dit blijkt onder andere uit de antwoorden op de vraag waarom er is gekozen voor offshoring. Gevraagd naar de reden om aan offshoring te doen (Tabel 2/6) bleek met name de loonkosten een belangrijk element te zijn. Daarna volgt het consolideren van processen en/of afdelingen. In het geval van internationale bedrijven bleek dan ook dat de beslissing om te offshoren niet zozeer lokaal was gemaakt, maar in het buitenland zelf. Zo was het bijvoorbeeld bij één van de bedrijven meer het moederbedrijf dat de backoffice activiteiten wilde bundelen (en dat vervolgens in een voor haar gunstige lokatie heeft gedaan), dan dat er sprake was van een plaatselijke wens om te offshoren. Het consolideren van de activiteiten (met name binnen de EU) was dan ook een veelgehoord antwoord. Tabel 2/6 Reden voor offshoring Frequentie antwoord* Procentuele verdeling Loonkosten 7 39% Consolidering/efficiency 5 28% Onvoldoende (gekwalificeerd) personeel 2 11% Uitbreiding 2 11% Overig 2 11% *Meer dan één antwoord mogelijk Aan de bedrijven die aangaven ervaring te hebben met offshoring is tevens gevraagd naar hun ervaringen met offshoring zelf en dan met name naar eventuele knelpunten die zij zijn tegengekomen. Zoals blijkt uit Tabel 2/7 geeft meer dan de helft van de twaalf bedrijven aan problemen te zijn tegengekomen die te maken hebben met taal en cultuur. Een ander aspect van offshoring waar achteraf toch veel problemen aan gerelateerd waren, is het aansturen (het managen ) op afstand. In twee gevallen bleken de problemen die men was tegengekomen niet op te wegen tegen de voordelen en zijn de activiteiten in het buitenland gestaakt. Eén van deze twee gaf aan voor de toekomst op zoek te gaan naar strategische partners in het binnen- en buitenland in plaats van zelf dergelijke activiteiten te ontplooien.

15 Overzicht van de resultaten 9 Eén van de ondervaagde bedrijven dat o.a. als adviseur op het gebied van offhsoring/ outsourcing optreedt merkte op dat offshoring veel te vaak wordt gezien als wondermiddel, een moderne variant van Haarlemmer olie. Het besluit om processen te offshoren is een onderdeel dat binnen de strategie van een bedrijf moet (kunnen) passen. De kostenbesparing die men door middel van offshoring tracht te realiseren zal doorgaans pas op de langere termijn tot wasdom komen. Wanneer offshoring wordt vergeleken met outsourcing is het laatste een aanzienlijk kleinere en iets makkelijker te nemen stap. Tabel 2/7 Problemen bij offshoring Frequentie antwoord* Procentuele verdeling Cultuurverschillen/ taalproblemen 7 41% Management of afstand 6 35% Kwaliteit 2 12% Vinden van een goede partij 1 6% Geen 1 6% *Meer dan één antwoord mogelijk Aan de bedrijven die ervaring hebben met offshoring is ook gevraagd of zij nog verdere plannen hebben op dit vlak voor de komende twee jaar. Het merendeel gaf aan dat het voorlopig hierbij gaat blijven. Drie bedrijven gaven te kennen te denken aan het verder offshoren van hun activiteiten. Uit Tabel 2/3 blijkt dat er nog één bedrijf is dat, hoewel het geen ervaring heeft op het gebied van offshoring, plannen daaromtrent heeft. Voor al deze bedrijven geldt dat zij nog in de oriëntatie fase zijn en géén concrete plannen hebben. 2.3 Wie doen aan offshoring? In de volgende weergegeven Tabellen (2/8 en 2/9) wordt de aandacht gericht op enkele algemene kenmerken van de bedrijven die aan offshoring doen waarbij er een vergelijking wordt gemaakt met de bedrijven/organisaties die dat niet doen.

16 10 Hoofdstuk 2 Tabel 2/8 In welke sector komt offshoring voor?* kolom-% Doet niet aan offshoring Ervaring met offshoring Totaal Sector Handel - - 6% Communicatie - - 2% Financiële instelling 19 (38%) - 32% Zakelijke diensten 27 (54%) 9 (75%) 60% Totaal 50 (100%) 12 (100%) 100% * Wanneer het aantal respondenten onder de drie is wordt dit weergegeven door een streepje. De procentuele verdeling (kolompercentages) van de antwoorden staan tussen de haakjes vermeld. Tabel 2/9 kolom-% Grootteklasse Omvang van de bedrijven die (niet) offshoren?* Doet niet aan offshoring Ervaring met offshoring Onbekend Totaal 100 t/m 199 werknemers 33 (66%) 6 (50%) 20 (43%) 59 (55%) 200 t/m 499 werknemers 12 (24%) 4 (33%) 11 (24%) 27 (25%) 500 t/m 799 werknemers 3 (6%) 1 (8%) 5 (11%) 9 (8%) 800 t/m 999 werknemers 0 (-) 0 (-) 5 (11%) 5 (5%) 1000 en meer werknemers 2 (4%) 1 (8%) 5 (11%) 8 (7%) Totaal 50 (100%) 12 (100%) 46 (100%) 108 (100%) * De procentuele verdeling van de antwoorden staan tussen de haakjes vermeld 2.4 Geen ervaring met offshoring Zoals uit Tabel 2/3 blijkt heeft de overgrote meerderheid van de bedrijven geen ervaring met offshoring en ook geen plannen daartoe. Bedrijven die aangeven geen ervaring te hebben met offshoring is de vraag voorgelegd of daar (speciale) reden voor zijn te geven. De meest genoemde reden (zie Tabel 2/10) is dat het niet past bij de bedrijfsvoering waarbij vaak werd aangegeven dat hun producten/diensten zeer lokaal verbonden zijn. Het contact met de klant en de lokale markt zijn te belangrijk om een onderdeel op afstand te laten functioneren. Overigens lieten enkele ondervraagde ondernemingen weten dat bij sommige bedrijfsonderdelen offshoring een optie zou kunnen zijn, maar dat het daarbijbehorende verlies van directe controle het voor hen niet aantrekkelijk maakt.

17 Overzicht van de resultaten 11 Tabel 2/10 Voornaamste reden voor het niet offshoren Frequentie van antwoord* Procentuele verdeling De diensten zijn teveel verbonden met de Nederlandse/ lokale markt 15 23% Geen processen die in aanmerking komen 8 13% Het directe contact met de klant is te belangrijk 7 11% Wil grip houden op bedrijfsprocessen 5 8% Zelf onderdeel van een internationaal bedrijf 3 5% Staat afkeurend tegenover offshoring 2 3% Anders 5 8% *Meer dan één antwoord mogelijk 2.5 Afrondende vragen Aan alle bedrijven werd de vraag gesteld of in hun ogen de provincie een rol kan vervullen bij het behouden van werkgelegenheid voor de regio. In Tabel 2/11 zijn de antwoorden op deze vraag weergegeven. Tabel 2/11 Kan de provincie in uw ogen een rol vervullen bij het behouden van werkgelegenheid voor de regio? Frequentie van antwoorden Procentuele verdeling Nee 12 21% Weet niet 4 7% Ja, namelijk door:* Verbeteren van infrastructuur en bereikbaarheid (parkeerproblemen) 23 40% Verbeteren van de arbeidsmarkt (incl. betere matching, scholing, etc.) 7 12% Meer ondersteunen van bedrijfsleven (incl. vermindering bureaucratie 5 9% Verzorgen van huisvesting (voor zowel bedrijven als werknemers) 6 11% *Meer dan één antwoord mogelijk De antwoorden, zoals die in Tabel 2/11 zijn weergegeven moeten voor een deel worden gezien als onderdeel van een bredere en meer algemenere aansporing tot het verbeteren van het ondernemingsklimaat in de provincie. Wat opvalt aan de lijst is dat merendeel van de suggesties te maken hebben met beleid dat de verantwoordelijkheid is van de rijksoverheid dan wel de individuele gemeentes. Wel kan de provincie, volgens verschillende geïnterviewden, een bijdrage leveren aan de matching op de arbeidsmarkt alsmede op het gebied van het innovatie en het competitieve klimaat.

18 12 Hoofdstuk 2 Vervolgens werd aan alle ondervraagden twee stellingen voorgelegd. In Tabellen 2/12 en 2/13 zijn de reacties hierop weer gegeven uitgesplitst naar bedrijven die ervaring hebben met offshoring en de bedrijven die dat niet hebben. Zoals blijkt Tabel 2/12 gaf 83% van alle geïnterviewde personen aan het eens te zijn met de stelling Offshoring is niet tegen te houden. Tabel 2/12 Stelling: Offshoring is niet tegen te houden * Doet niet aan offshoring Ervaring met offshoring Totaal Eens 29 (83%) 10 (83%) 39 (83%) Oneens 5 (14%) 2 (17%) 7 (15%) Weet niet 1 (3%) 0 (0%) 1 (2%) Totaal 35 (100%) 12 (100%) 47 (100%) * De procentuele verdeling van de antwoorden staan tussen de haakjes vermeld Ruim 60% van de ondervraagde personen was het niet eens met de stelling De gevolgen van offshoring zijn niet te overzien (zie Tabel 2/13). Tabel 2/13 Stelling: De gevolg van offshoring zijn niet te overzien * overzien. Doet niet aan offshoring Ervaring met offshoring Totaal Eens 12 (35%) 4 (33%) 16 (35%) Oneens 20 (59%) 8 (67%) 28 (61%) Weet niet 2 (6%) 0 (0%) 2 (4%) Totaal 34 (100%) 12 (100%) 46 (100%) * De procentuele verdeling van de antwoorden staan tussen de haakjes vermeld 2.6 Selectie van uitspraken en opmerkingen Aan het einde van elk interview werd de vraag gesteld of men over het thema offshoring nog iets kwijt wilde. Hieronder is een selectie van de opmerkingen die bij dit onderdeel zijn opgetekend. De overheid moet zich gaan bezig houden met de vraag Wat te doen met de overvloedige werknemers? Er moet gewerkt worden aan de employability van de achterblijvers. Veel mensen voelen zich bedreigd en dat brengt risico s met zich mee. In dat opzicht zijn we nu al te laat.

19 Overzicht van de resultaten 13 [Offshoring] is wel tegen te gaan. Het lijkt wel dat het allemaal draait om lage lonen maar dat is niet zo. Nederland moet gewoon competitiever worden. De hoogwaardige kennis moet men hier houden Ik zie een rol voor de provincie in het verzorgen van een betere matching, bijvoorbeeld door een gericht scholingsbeleid, met name bij het mbo maar ook het bedrijfsleven zou daar actiever in kunnen zijn. Offshoring is ook een vorm van innovatie en in de eerste plaats denk je toch aan het belang van de onderneming en de continuïteit. De provincie moet ervoor zorgen dat het goed vertoeven is voor bedrijven in Utrecht. Ik wil ze dan ook op het hart drukken: doe iets aan de regels! Men moet stimulerend zijn voor bedrijven en op zich doet de provincie Utrecht het goed.

20

21 Bijlage I Brief Provincie Utrecht 15

22

23 17 Bijlage II Vragenlijst Bedrijf: Geadresseerde (positie): Gesproken met (positie): Onderzoeker: Datum: Tijd: Vragenlijst offshoring Versie 21 september 2004 <Start van de telefonische enquête> Introductie Zoals aangekondigd in de brief die u onlangs heeft ontvangen van de provincie Utrecht, houdt de SEO een enquête onder de grotere bedrijven in de zakelijke dienstverlening in de provincie Utrecht. Het onderzoek richt zich op het vestigingsklimaat in de provincie Utrecht en het (mogelijk) verplaatsen van arbeidsplaatsen naar het buitenland ( offshoring ). A Vestigingsklimaat 1. Kunt u een rapportcijfer (tussen 1 en 10) geven voor het vestigingsklimaat in de provincie? 2. Waarom heeft uw bedrijf zich gevestigd in de provincie Utrecht? <open vraag> B Offshoring Introductie: Met offshoring wordt bedoeld het verplaatsen van activiteiten en arbeidsplaatsen naar het buitenland. 3. Heeft uw bedrijf hier ervaringen mee? <open> <afhankelijk van het antwoord vervolg in een van de drie loops> Geen offshoring toegepast en ook geen plannen daartoe. Geen offshoring toegepast, maar wel plannen. Reeds offshoring toegepast, maar geen verdere plannen. Heeft in het verleden offshoring toegepast, maar de vestiging weer gesloten. Heeft reeds offshoring toegepast en heeft nog verdere plannen. Loop 1 Reeds ervaring met offshoring 4. Wat is de omvang vorig jaar van offshoring in de provincie Utrecht? (in aantallen arbeidsplaatsen dat is verplaatst) 5. Wat is er met de medewerkers in de provincie Utrecht gebeurd? 6. Om welke activiteiten ging het bij deze offshoring? <open vraag> 7. Naar welk land of welke landen heeft offshoring plaatsgevonden? <open vraag> 8. Welke markt wordt bediend vanuit de nieuwe vestiging in het buitenland? 9. Wat zijn de redenen van offshoring? <open vraag> 10. Welke knelpunten bent u tegengekomen bij het offshoren? <open vraag>

24 18 Bijlage II 11. Wie heeft u geassisteerd of geadviseerd bij de offshoring? <semi-open> 12. Heeft u nog verdere plannen voor offshoring? Loop 2 Geen ervaring, wel plannen / Reeds offshoring en ook verdere plannen Zelfde vragen als hierboven maar dan vooruitkijkend (max 2 jaar) Loop 3 Geen offshoring en plannen Uw bedrijf heeft geen offshoring toegepast en ook geen plannen daartoe. 15. Waarom niet? <open vraag> Afsluitende vragen 16. Kan de provincie in uw ogen een rol vervullen bij het behouden van werkgelegenheid voor de regio? <open vraag> 17. We leggen u enkele stellingen voor. < eens of oneens> [als de respondent bij de vorige vraag al een dan de thema s heeft genoemd kan deze vraag worden overgeslagen] Verbetering van de matching op de arbeidsmarkt kan personeelsproblemen voorkomen. Investeren in innovatie is nodig om het lokale vestigingsklimaat op peil te houden. Investeren in upgrading personeel (scholing, EVC) is nodig om het lokale vestigingsklimaat op peil te houden. Offshoring is niet tegen te houden. De gevolgen van offshoring zijn niet te overzien. 18. Heeft u zelf nog suggesties of wilt u nog iets kwijt over het thema offshoring? Hiermee zijn we aan het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking!

25 Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam Roetersstraat 29, 1018 WB Amsterdam Telefoon: , Telefax:

2012 Emerging Technology Research Europe 1-meting Informal investment in Nederland

2012 Emerging Technology Research Europe 1-meting Informal investment in Nederland 1 Tornado Insider Tornado Insider is een activiteit van de pan-europese technologie research & media organisatie Emerging Technology Research Europe Inc. Voor ondernemers, investeerders en dienstverleners

Nadere informatie

Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen

Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen drs. K. Bangma drs. B. Van der Linden drs. M. Overweel drs. A. van Velzen drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 20 juli 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Monitoring kraamzorg. Inventarisatie van de opleidingsmogelijkheden en -afspraken bij kraamzorgaanbieders in Nederland

Monitoring kraamzorg. Inventarisatie van de opleidingsmogelijkheden en -afspraken bij kraamzorgaanbieders in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding ( Lamkaddem, M, Wiegers, T. Monitoring kraamzorg, NIVEL 2004) worden gebruikt. Het rapport is te bestellen via receptie@nivel.nl.

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

Onderzoeksrapport 2008. De tevredenheid van de cliënten van het

Onderzoeksrapport 2008. De tevredenheid van de cliënten van het Onderzoeksrapport 2008 De tevredenheid van de cliënten van het Onderzoekers: Najima el Allati Leila Abdelmoula Mariam Zahi Lisette Barsingerhorn Danielle Benn Hogeschool van Amsterdam, Opleiding Sociaal

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 28 maart 2006 Projectnummer 05/370 drs. C.L. van der

Nadere informatie

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers CAB Groningen Jan Dirk Gardenier Rik Lukey Cees Verhagen Hans van Rijn Groningen,

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk TNO-rapportage voor Algemene Bond Uitzendondernemingen De

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. De rol van collectiviteiten in het zorgstelsel

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. De rol van collectiviteiten in het zorgstelsel Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. De rol van collectiviteiten in het zorgstelsel Drs. M.P.J. van der Maat Dr. J.D. de Jong U vindt dit rapport

Nadere informatie

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden P. Piek (TNO), T. van Vuuren (Loyalis Consult), J. Fekke Ybema (TNO), C. Joling (TNO), J. Huijs (TNO) Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden Onderzoek uitgevoerd door

Nadere informatie

Naar een betere match? - 2

Naar een betere match? - 2 Naar een betere match? - 2 Peiling onder werkgevers naar de bekendheid van en hun mening over STRONG ZW Haaglanden Drs. Marlies Rosenbrand 079-3290707 m.rosenbrand@zwhaaglanden.nl Naar een betere match

Nadere informatie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie In opdracht van: Autoriteit Consument en Markt Project: 2013.153 Publicatienummer: 2013.153.1401 Datum:

Nadere informatie

Kansen voor een opleiding werktuigbouwkunde op Associate Degree niveau

Kansen voor een opleiding werktuigbouwkunde op Associate Degree niveau Kansen voor een opleiding werktuigbouwkunde op Associate Degree niveau Een onderzoek naar de behoefte aan een opleiding Associate Degree werktuigbouwkunde. In opdracht van de Hogeschool Rotterdam Jop van

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

Zelfstandigen zonder personeel

Zelfstandigen zonder personeel Zelfstandigen zonder personeel drs. P. Vroonhof (EIM) drs. H. Tissing (Bureau Bartels) drs. M. Swaters (Bureau Bartels) drs. A. Bruins (EIM) dr. E. Davelaar (Bureau Bartels) Zoetermeer, 10 oktober 2008

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO

ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO - eindrapport - Drs. F.E.M. Berndsen Dr. B. Dekker Drs. C.T.A. van Bergen Amsterdam, januari

Nadere informatie

De softwaresector in Nederland

De softwaresector in Nederland De softwaresector in Nederland Survey 2014 In opdracht van: Nederland ICT Project: 2013.137 Publicatienummer: 2013.137-1423 Datum: Utrecht, 1 september 2014 Auteurs: Robbin te Velde Jaap Veldkamp Matthijs

Nadere informatie

Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen

Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen Amsterdam, januari 2012 In opdracht van NRTO Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen Eindrapport Nicole Rosenboom Bert Tieben Roetersstraat

Nadere informatie

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Amsterdam, december 2011 1 Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Paswerk

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Paswerk Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Paswerk Klanten (opdrachtgevers en werkgevers) over Paswerk Auteur: Albert Beije Ramirez, Communicatieonderzoeker Datum: 19 januari 2015 Afdeling: Communicatie

Nadere informatie