Sectorplan ICT - publieksversie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sectorplan ICT - publieksversie"

Transcriptie

1 Sectorplan ICT - publieksversie datum: april 2014 Stichting CA-ICT Copyright CA-ICT CA-ICT sectorplan 3.9 definitief publieksversie 1 van 12

2 1. Achtergrond Dit sectorplan ICT is geschreven naar aanleiding van de crisismaatregel welke door sociale partners is overeengekomen in het voorjaar van Sociale partners in de ICT sector zijn er van overtuigd dat met een deel van het beschikbaar gestelde 600 miljoen een belangrijke bijdrage kan worden geleverd aan het bestrijden van de gevolgen van de crisis voor de ICT arbeidsmarkt. Vooral het voorsorteren op de toekomstige vraag speelt hierin een belangrijke rol. De ICT sector is een relatief jonge sector in het Nederlandse arbeidsverhoudingen landschap. Vanaf midden jaren tachtig zijn gespecialiseerde ICT ondernemingen enorm gegroeid en daarmee de sector. De jonge ondernemingen kenmerkten zich door het op grote schaal overnemen van hele afdelingen inclusief personeel van de meer traditionele sectoren. Overleg over arbeidsvoorwaarden vond plaats door overleg met de individuele werknemer of via overleg met de eigen ondernemingsraad. Begin jaren negentig kwamen een aantal grotere werkgevers in de sector tot de conclusie dat er behoefte bestond aan collectieve arbeidsvoorwaardenvorming via de vakbonden. In deze periode is een aantal grotere bedrijfscao s ontstaan. De afgelopen 10 jaar heeft zich door omstandigheden een forse afname voorgedaan in de bereidheid tot gestructureerd overleg tussen traditionele sociale partners. Overleg vindt tegenwoordig veelal plaats op bedrijfsniveau met de eigen ondernemingsraad. Vakbonden ondersteunen deze ondernemingsraden met bijvoorbeeld het ondernemingsraad platform voor de ICT sector (ITOP). Het voorliggende sectorplan heeft alles in zich om belangrijke stappen te zetten in de richting van overleg tussen sociale partners teneinde knelpunten te adresseren en in gezamenlijkheid tot oplossingen te komen. Vrijwel alle sectoren zijn de afgelopen 5 jaar geconfronteerd met toenemende problemen bij de financiering van ondernemingsplannen. Investeringen in opleidingen zijn dramatisch teruggelopen, zo is de markt van particuliere ICT opleidingsinstituten in de periode jaarlijks gedaald met een percentage dat varieert tussen de 15 en 20%. De ICT-sector is weliswaar minder hard getroffen dan sectoren als bouw en techniek maar desondanks is sprake van een toenemende achterstand waar het gaat om het ontwikkelen en behouden van adequaat gekwalificeerde medewerkers. In dit sectorplan wordt een aantal onderwerpen uitgewerkt die ertoe moeten bijdragen dat de ICT arbeidsmarkt wordt gestimuleerd waar mogelijk en wordt vlot getrokken waar nodig. Het CA-ICT treedt op als hoofdaanvrager, in de uitvoering wordt samenwerking vastgelegd tussen de in het CA-ICT georganiseerde sociale partners en het kenniscentrum Ecabo, waarin het CA-ICT ook bestuurlijk vertegenwoordigd is. Tot slot wordt nadrukkelijk overleg gevoerd met de sector Grafimedia en zal er naar worden gestreefd om intersectorale uitwisseling te realiseren. Hierbij is relevant te melden dat het A&Ofonds Grafimedia en CA-ICT een samenwerking hebben in het Ontwikkelingsfonds Creatieve Industrie (OCI) CA-ICT sectorplan 3.9 definitief publieksversie 2 van 12

3 2. De ICT-branche Nederland heeft sinds enkele jaren te maken met een krimpende economie. In Europa is de economie in de Eurozone in 2012 gekrompen met 0,4 procent (IMF, 2013). De aanhoudende onzekerheid ten gevolge van de kredietcrisis heeft een negatief effect op het consumentenvertrouwen. De vooruitzichten voor de Europese economie zijn somber. Voor 2013 voorspelt het IMF opnieuw een afname van 0,3 procent van de economie van de Eurozone. 2.1 Europese ICT-sector presteert goed Ondanks de aanhoudende recessie groeide de Europese ICT-sector met 1,5 procent (EITO,2013). In 2013 zullen de Europese ICT-bestedingen naar verwachting groeien met 1,1 procent. Terwijl de West-Europese ICT-markten lijden onder de kredietcrisis, wordt verwacht dat Oost-Europese landen een inhaalslag zullen maken. De Europese economie is in 2012 gekrompen met 0,4 procent (IMF, 2013). Een aanhoudende onzekerheid door de schuldencrisis heeft een negatief effect op het consumentenvertrouwen. De vooruitzichten voor de Europese economie zijn somber. Voor 2013 is de verwachting dat de Europese ICTbestedingen groeien met 1,1 procent. 2.2 ICT-sector presteert beter dan de Nederlandse economie De Nederlandse ICT-markt laat een wisselend beeld zien. Bepaalde deelsegmenten, bijvoorbeeld Applicatiesoftware, maken een gezonde groei door, terwijl bestedingen in deelsegmenten als PC s en Professionele dienstverlening flink zijn gedaald. In zijn geheel werd er in ,6 procent minder aan ICT besteed dan een jaar eerder. De totale bestedingen kwamen hierdoor uit op 29,7 miljard euro. Daarmee bedragen de bestedingen aan ICT dus ongeveer 5 procent van het Nederlands Bruto Binnenlands Product van 603 miljard euro (CPS, 2013). Het herstel van de ICT-markt dat in 2010 en 2011 plaatsvond heeft zich in 2012 niet weten door te zetten. Ondanks een lichte krimp presteerde de ICT-branche wel beter dan de gehele Nederlandse economie. Naar verwachting zullen de ICT-bestedingen in 2013 op hetzelfde niveau blijven als in Onderwijs en arbeidsmarkt ontwikkelingen Ondanks de huidige mindere economische omstandigheden in Nederland groeit de onvervulde vraag naar ICT-ers de komende jaren. Op basis van de ICT-marktmonitor welke in 2013 door Nederland ICT is uitgevoerd verwacht de ICT sector een tekort de komende jaren. Het verwachte tekort aan ICT- Professionals zal in 2017 oplopen tot bijna CA-ICT sectorplan 3.9 definitief publieksversie 3 van 12

4 3.1 De ICT- populatie nader bekeken Eind 2011 werkten er in Nederland ICT-Professionals (CBS, 2012). De populatie bleef hiermee gelijk ten opzichte van Volgens de meest recente cijfers van het CBS werkte deze ICT-professionals in 2012 bij ICT- ondernemingen. Ruim 95 procent van de Nederlandse ICT-bedrijven heeft 10 of minder medewerkers. Slechts 0,24 procent van de ICT-bedrijven heeft meer dan 100 medewerkers in dienst (CBS, 2013). 55% Van het totale aantal werkzame ICT-Professionals beschikt over een HBO- of WO-diploma. Het percentage hoger opgeleiden ligt in Nederland op 34 procent Steeds meer ICT-ers. In 2010 was 4 procent van de werkzame Nederlanders ICT-er. In 1995 was dit nog maar 3,3 procent. Ook in veel andere landen is het aandeel van ICT-ers in de werkzame beroepsbevolking sinds 1995 gegroeid (figuur 2.2.1). Deze groei was in Zweden, Finland en Denemarken sterker dan in Nederland. Vooral Zweden kende in 2010 een groot aandeel ICT-ers: 5,4 procent van de werkzame beroepsbevolking. In Frankrijk is het percentage ICT-specialisten in vijftien jaar tijd maar weinig toegenomen. Ondanks dat het aandeel zelfstandige ICT-Professionals gestegen is van 10% in 2007 naar 14% in 2010 (CBS, 2012) heeft veruit het grootste deel van de ICT-populatie een vaste dienstbetrekking. Dit zijn zowel ICT-professionals die binnen als buiten de ICT-sector werken. 3.2 ICT-arbeidsmarkt Ten gevolge van de economische crisis heeft het aantal vacatures een dieptepunt bereikte. De periode na 2010 tot aan het tweede kwartaal van 2011 groeide het aantal vacatures tot circa (CBS, 2011). Op basis van een analyse van het aantal gepubliceerde ICT- vacatures zien wij dat deze groeitrend tot het eerste kwartaal 2013 heeft doorgezet. Op dit moment zien we een afvlakking van het aantal ICT-vacatures (bron: Matchcare arbeidsmarktanalyse ICT-branche). Overduidelijk is dat de ICT-branche ten opzichte van alle andere branches de uitgesproken uitblinker is in de ontwikkeling van vraag naar personeel. Gemeten over de totale populatie ICT-ers was volgens het CBS op 1 januari ,9 procent van de ICTers werkloos. In 2012 was dit 2,9 procent. Inmiddels is de werkloosheid weer terug rond het niveau van 2010 => 3,8 procent CA-ICT sectorplan 3.9 definitief publieksversie 4 van 12

5 3.3 De onvervulde vraag Bij de analyse van de ICT-arbeidsmarkt wordt het aantal moeilijk vervulbare vacatures voor ICTprofessionals, de onvervulde vraag, als de basis van het tekort gehanteerd. In komende jaren verwachten (ICT) bedrijven vooral moeite te hebben met het invullen van vacatures in de softwareontwikkeling. ICT-gebruikende verwachten problemen met regiefuncties (aansturen van transities, outsourcing e.d.) projectmanagement en beveiliging. 4 Knelpunten analyse Op basis van beschreven ontwikkelingen binnen de ICT sector (hoofdstuk 1) en de arbeidsmarkt-, en onderwijsontwikkelingen (hoofdstukken 2 en 3) komen we tot een knelpuntenanalyse voor de ICT-sector. Op hoofdlijnen kunnen de volgende conclusies worden getrokken: De ICT-sector zal ook de komende 2 jaar licht blijven groeien. Deze verwachting is gebaseerd op basis van de marktanalyse dat drie van de vier segmenten in 2012 en 2013 een lichte groei laten zien. De deelmarkten Software & Services, Cloud Computing en Telecom & internet zullen blijven groeien, dit zal ten koste gaan van de toekomstige investeringen in het deelsegment IT-hardware & Kantoortechnologie; Door toenemende vraag naar nieuwe technologische oplossingen, innovaties en de toenemende complexiteit van de combinatie nieuwe- en oude technologie die bij bedrijven vaak aanwezig is, zal het noodzakelijk zijn om medewerkers intensief te blijven bijscholen om hun inzetbaarheid binnen de ICT-sector te waarborgen; Doordat de werkgelegenheid in het deelsegment IT-hardware & kantoortechnologie verder zal afnemen is het belangrijk om medewerkers die boventallig worden te ondersteunen door middel van begeleiding en omscholing. Met als doel deze medewerkers primair een transfer te laten maken naar de andere deelsegmenten binnen de ICT-sector of secundair naar een andere sector (intersectorale mobiliteit); Zowel de instroom in als de uitstroom uit het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO), het Hoger Beroepsonderwijs (Hbo) als het Wetenschappelijk Onderwijs (WO) moet de komende jaren blijven groeien; CA-ICT sectorplan 3.9 definitief publieksversie 5 van 12

6 De ICT-sector is ten opzichte van veel andere branches een uitgesproken uitblinker in de ontwikkeling van vraag naar personeel; De werkloosheid onder ICT-medewerkers is relatief laag ten opzicht van andere branches en het landelijk werkloosheidspercentage. Deze werkloosheid komt deels voort uit een mis match tussen vraag en aanbod van arbeid. Die ontstaat bijvoorbeeld wanneer ICT-specialismen verouderd raken en professionals zich niet op tijd (laten) bijscholen. Dit is in toenemende mate het geval bij de transitie naar bijvoorbeeld cloud-oplossingen; In komende jaren verwachten (ICT) bedrijven vooral moeite te hebben met het invullen van vacatures in de softwareontwikkeling. ICT-gebruikende bedrijven verwachten problemen met de invulling van regiefuncties (aansturen van transities, outsourcing e.d.) projectmanagement en beveiliging. Dit zijn veelal functies op HBO- en Universitair niveau, waardoor de behoefte naar hoger opgeleide medewerkers alleen maar zal toenemen; Hoe de toekomstige economische ontwikkeling ook zal verlopen, er ontstaat een tekort aan ICTprofessionals. De krapte bedraagt ten miste en mogelijk ICT-ers in Gezien de cruciale rol van ICT in de economische ontwikkeling, is dit een groot probleem; De toenemende jeugdwerkloosheid is een dreigend maatschappelijk probleem, er moet voorkomen worden dat een groot deel van de huidige jongeren te lang buiten de arbeidsmarkt blijft. Vooral leer werk banen op MBO-niveau bieden een kans op toetreding van deze groep; Het aandeel vrouwen in de ICT-sector is erg laag, het CA-ICT wil expliciet aandacht schenken aan actieve deelname van vrouwen op de ICT-arbeidsmarkt en wil naast het lopende initiatief om, meisjes te interesseren in het ICT vakgebied (lagere en middelbare scholen) ook nastreven om meer vrouwen in de projecten te laten deelnemen. Een mogelijkheid is hierbij intersectorale scholing (bijvoorbeeld van zorg naar ICT) CA-ICT sectorplan 3.9 definitief publieksversie 6 van 12

7 5 Thema s binnen de ICT-sector en de verbinding met andere projecten binnen de ICT Thema 1 Jeugdwerkloosheid De enorm gestegen jeugdwerkloosheid kan voor een deel worden bestreden door extra stages en leerbanen te realiseren voor jongeren. Het CA-ICT streeft er naar om binnen een tijdsbestek van 2 jaar minimaal 500 extra BBL-plekken te realiseren. Hiertoe zal in samenwerking met het kenniscentrum Ecabo en de tot de sector behorende bedrijven worden ingezet op promotie van leer werk trajecten. Tevens zal worden geprobeerd om bestaande (regionale) initiatieven te verspreiden om zo mogelijk het target van 500 te overstijgen Thema 2 Bij- en omscholing van de ICT-Professional Om- en bijscholing is binnen de ICT-sector is van cruciaal belang om de mismatch op de arbeidsmarkt in kwalitatieve zin zoveel mogelijk te beperken. Daarom is dit thema binnen het sectorplan ICT zeer belangrijk. Toenemende investeringen in nieuwe technologieën in combinatie met een grote groep medewerkers waarvan hun ICT-specialisme verouderd raakt maakt dat massief moet worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van competenties. Een deel van de ICT-ers zal een transfer moeten maken naar een ander deelsegment binnen de ICT-sector of daarbuiten. De maatregelen die onder Thema 3 (Goed werkgeverschap en werknemerschap) worden doorgevoerd hebben als doel om naast de ICT-professional die intrinsiek gemotiveerd is om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn loopbaan, juist de ICT-professional te bereiken die niet deze houding heeft. De ervaring leert dat door het verbinden van de maatregelen binnen thema 3 en 4 (Bevorderen van mobiliteit en begeleiding van Werk naar Werk) een positief effect wordt bereikt op de bewustzijn bij medewerkers om zelf aan de slag te gaan met hun loopbaan. Het aantal medewerkers dat binnen de ICTsector hierdoor in beweging komt zal toenemen. Tevens leert de ervaring dat door de combinatie van professionele loopbaan oriëntatie en begeleiding met daaraan gekoppeld bij- en omscholing leidt tot een behoudt van medewerkers voor de sector. De infrastructuur waarvoor gekozen gaat worden geeft ook de mogelijkheid om het opleidingsaanbod van de relevante ICT-opleiders direct te positioneren richting ICT-professional. De verwachting is dat hierdoor meer ICT-professionals sneller gebruik zullen maken van de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. Dit is voor de ICT-sector van groot belang om de verwachte krapte binnen de ICT-sector op korte termijn te ondervangen CA-ICT sectorplan 3.9 definitief publieksversie 7 van 12

8 5.1.3 Thema 3 Goed werkgever schap en werknemer schap Het CA-ICT vindt het belangrijk om de aantrekkingskracht van de ICT- sector continu te bevorderen door onder meer naar huidige en potentiële medewerkers het beroepsperspectief goed over het voetlicht te brengen. Concreet introduceert CA-ICT binnen dit sectorplan een infrastructuur (online platform) voor loopbaanontwikkeling & mobiliteit en een set van diensten om medewerkers te ondersteunen bij van Werk naar Werk trajecten en het vergroten van hun duurzame inzetbaarheid en mobiliteit. Via dit online platform is de ICT-medewerker in staat om zich geheel zelfstandig te oriënteren op loopbaanpaden, cross-sectorale mobiliteit, beroepen en opleidingen, waardoor hij/zij zelf aan de slag kan met betrekking tot het vergroten van de aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt. Deze infrastructuur geeft potentiële en instromende medewerkers inzicht in welke kansen en mogelijkheden er liggen binnen de ICT-sector. Door het introduceren van dit platform wordt Life Time Employability en persoonlijke ontwikkeling van de medewerker gepromoot waarmee invulling wordt gegeven aan het thema goed werknemer schap en werkgeverschap Thema 4 Bevorderen van mobiliteit en begeleiding van Werk naar Werk De ICT-sector zal naast vraag naar nieuwe instroom ook te maken krijgen met uitstroom van medewerkers. Deze uitstroom ontstaat door o.a. door verschuiving van werkzaamheden tussen deelsectoren binnen de ICT-sector, outsourcing van werkzaamheden naar het buitenland, maar ook door outsourcing van werkzaamheden naar detacheringsbedrijven. Daarnaast is door toenemende (ICT)-innovatie behoefte aan medewerkers met nieuwe en andere competenties. Door je als medewerker onvoldoende verder te ontwikkelen raken medewerkers hun baan kwijt. Door het aanbieden van deze begeleidingstrajecten wordt voorkomen dat vooral de oudere medewerkers met veel (soms verouderde) kennis en ervaring, verdwijnen uit de sector Thema 5 Intersectorale samenwerking ICT als cross-sectorale discipline vertolkt een sleutelrol in het realiseren van de ambities van de (top)sectoren. Een uitdaging is het verbeteren van de cross-sectorale samenwerking en het blijven ontwikkelen van het Human Capital => de competenties van de ICT-Professional. CA-ICT wil een duurzame infrastructuur bouwen waardoor alle actoren op de ICT-arbeidsmarkt samen werken, gevonden kunnen worden en worden verbonden. Dit alles met als doel om de intersectorale samenwerking te bevorderen zodat de ICT-professional maximaal gefaciliteerd wordt in zijn persoonlijke ontwikkeling. Een dergelijk platform is de sleutel om door te dringen tot de ICT-professionals die werkzaam zijn bij de vele MKB bedrijven binnen de ICT-sector CA-ICT sectorplan 3.9 definitief publieksversie 8 van 12

9 5.2. Verbinden van lopende en komende projecten met de genoemde thema s Er lopen op dit moment diverse projecten binnen de ICT-branche die door het CA-ICT financieel worden ondersteund. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld: 1. Het naar de arbeidsmarkt begeleiden en scholen van mensen met een grote afstand tot die arbeidsmarkt (bijvoorbeeld mensen met lichamelijke en geestelijke beperkingen. CA-ICT financiert instroomprojecten waarbij medewerkers met autisme of medewerkers met een lichamelijke beperking worden geholpen een (betaalde) plek op de ICT-arbeidsmarkt te vinden.; 2. Het implementeren van het e-cf 1 in Nederland en het implementeren hiervan binnen de ICT-sector; 3. Het beschrijven van toekomstige competentie profielen binnen sectoren zoals Grafimedia, Logistiek, HTSM, Gezondheid of bouwsector, waarbij ICT-competenties nadrukkelijk worden geïntegreerd. Dit is een van de projecten die in het programma Digivaardig worden geïnitieerd; 4. Medewerkers in sectoren bewust maken en in beeld brengen van hun digivaardigheid. Hierbij wordt nauw samengewerkt met ECP (www.ecp.nl); 5. Het realiseren van stageplekken voor jongeren in het kader van hun beroepspraktijkvorming (stages MBO-opleidingen); 6. Het vergroten van de instroom van meisjes/vrouwen in ICT-opleidingen en uiteindelijk ICTfuncties (project in samenwerking met Vhto); 7. Het onderzoeken van trends in ICT welke kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van het toekomstige beleid van het CA-ICT (IT-trendradar). Deze lopende projecten zullen zoveel mogelijk geïntegreerd en verbonden worden bij de activiteiten die uitgevoerd worden binnen dit sectorplan. 1 Toelichting e-cf - Het European e-competence Framework (e-cf) is een raamwerk van competenties voor de ICT-professional welke in 2012 en 2013 vertaald is naar het Nederlands (e-cf versie 2.0). De Werkgroep e-cf Nederland heeft afgelopen jaar de adoptie van e-cf in Nederland bevorderd middels eigen communicatiekanalen en de website In november 2013 tekent een diverse groep van gebruikers het e-cf convenant om het draagvlak voor dit raamwerk in Nederland te tonen. Het convenant wordt aangeboden aan CA-ICT, welke veel belang hecht aan de implementatie van e-cf in Nederland ter bevordering van de transparantie op en kwaliteit van de ICT-arbeidsmarkt. In 2014 wordt ingezet op het vormgeven van structureel beheer van de Nederlandse vertaling van e-cf en een brede adoptie van het e-cf in Nederland voor een betere aansluiting van vraag naar en aanbod van ICT-professionals. Concreet zal de huidige Werkgroep e-cf NL hiervoor worden uitgebreid en omgevormd tot een e-cf initiatiefgroep, welke als netwerkorganisatie gebruikers bij elkaar brengt en adoptie bevorderd en verbetert. Hiervoor worden bijeenkomsten georganiseerd. De e-cf stuurgroep draagt zorg voor het beheer van de Nederlandse vertaling van e-cf. Ten slotte worden eerder genoemde activiteiten ondersteund door communicatieactiviteiten. Uiteindelijk moet het vergroten van het draagvlak voor e-cf concreet zichtbaar worden in een uitbreiding van bestaande best practices en in een uitbreiding van het convenant met minimaal 20 partijen die toezeggen e-cf te gaan toepassen binnen hun organisatie. Ter ondersteuning hiervan wordt de e-cf website verder geprofessionaliseerd om naast een informatieve functie ook interactie tussen (potentiële) gebruikers te ondersteunen. CA-ICT draagt bij in het vormgeven van een model en financiering voor beheer van e-cf zoals hierboven omschreven CA-ICT sectorplan 3.9 definitief publieksversie 9 van 12

10 6 Doelstelling binnen het sectorplan ICT 6.1 Primaire doelstellingen De ICT-sector heeft binnen dit sectorplan de volgende doelstellingen: 1. Het realiseren van 500 extra BBL trajecten en 200 ICT Value pack trajecten. 2. Implementeren van een scholings- en ontwikkelplatform voor ICT- professional en ict-sector 3. Het om- en bijscholen van ICT-ers binnen de ICT-sector of daarbuiten; 4. Het ondersteunen van 300 ICT-medewerkers bij hun oriëntatie op de arbeidsmarkt door middel van een kort loopbaanbegeleidingstraject; 5. Het succesvol begeleiden van 200 ICT-medewerkers van Werk naar Werk; Met deze maatregelen wordt er in elk geval nagestreefd om het op basis van voorspellingen dreigende tekort van tot ICT-professionals zoveel mogelijk te voorkomen en voor die ICT-professionals die al dan niet gedwongen van positie veranderen in een goede voortzetting van hun werkzame bestaan te voorzien. 6.2 Lange en korte termijn interventies De ICT-sector gaat door het benoemen van deze vijf doelstellingen voor een combinatie van korte en langere termijn maatregelen. Er wordt bewust gekozen voor deze combinatie omdat aan de ene kant maatregelen worden genomen om de te verwachte tekorten op de ICT-arbeidsmarkt te verkleinen, terwijl aan de andere kant wordt gezorgd dat op langere termijn een cultuurverandering ontstaat bij werkgevers en werknemers waardoor bewuster wordt geanticipeerd op de steeds sneller veranderende arbeidsmarkt en de daarbij behorende verantwoordelijkheden en eisen die gesteld zullen gaan worden. Binnen het sectorplan beogen de sociale partners van de ICT-sector ook het volgende te bereiken: Werkgevers en werknemers in de ICT-sector en ICT-functies daarbuiten bewust maken van het belang zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen; Realiseren dat medewerkers actiever aan de slag gaan met hun loopbaan; Werkgevers te stimuleren te investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers; Effectieve begeleidingsprogramma s aan te bieden aan de medewerkers. 7 De maatregelen 7.1 Bevorderen van instroom van jongeren binnen de ICT-sector De ICT-sector is een sector die als een van de weinige sectoren in Nederland de komende jaren zal groeien en een behoorlijke vraag heeft naar nieuwe medewerkers. Het is dan ook logisch om als sector zorg te dragen dat er binnen 2 jaar minimaal 500 extra BBL-plekken te realiseren. Hiertoe zal in samenwerking met het kenniscentrum Ecabo en de tot de sector behorende bedrijven worden ingezet op promotie van leer werk CA-ICT sectorplan 3.9 definitief publieksversie 10 van 12

11 trajecten. Tevens zal worden geprobeerd om bestaande (regionale) initiatieven te verspreiden om zo mogelijk het target van 500 te overstijgen. Hiervoor zal dan ook regionaal met diverse arbeidsmarktregio worden samengewerkt en zal aansluiting gezocht worden bij bestaande initiatieven binnen de ICT sector, zoals het project ICT Valuepack parallelle opleiding. De doelstelling van deze ICT Valuepack parallelle opleiding is bij afronding van de studie optimale aansluiting op het werkveld te realiseren en de leerling een baangarantie heeft bij het verlaten van de opleiding. Deze parallelle opleiding is een aanvulling op en wordt tijden het reguliere mbo- of hboonderwijs gevolgd 7.2 Scholing De voortdurend voortschrijdende ontwikkeling in nieuwe technologie waar het ICT toepassingen betreft zorgt voor een permanente druk op de kennis en vaardigheden (competenties) van werknemers in ICT functies. Hierbij gaat het nadrukkelijk zowel om medewerkers in ontwikkelfuncties, beheerfuncties als het ICT gebruik in algemene zin. Recente onderzoeken tonen aan dat permanente scholing een conditie sine qua non is om een stevige plaats op de arbeidsmarkt te behouden. Als gevolg van economische crisis die sinds 2009 onze economie sterk onder druk zet kan zonneklaar worden vastgesteld dat het voor medewerkers cruciaal is om zich bij te scholen. Scholingsbudgetten van bedrijven staan onder druk, baanzekerheid neemt af, een groeiend aantal zelfstandige ICT-professionals betreedt (soms noodgedwongen) de markt, tarieven staan onder druk, maar de ontwikkeling van ICT gaat door, die machine is niet meer te stuiten. 7.3 Online scholings- en ontwikkelplatform Om de genoemde thema s te verbinden met elkaar wordt een scholings- en ontwikkelplatform vormgegeven. Een online platform waarbij onderwijs, ICT-professional en ICT-werkgevers informatie kunnen vinden over arbeidsmarkttrends, onderwijsaanbod, relevante informatie, self assessments, vacatures, tips. 7.4 Individuele begeleiding De individuele begeleiding is persoonlijk en kent verschillende één-op-één interventies. Er zijn twee varianten binnen individuele begeleiding: Loopbaan, bewustwording en mobiliteit: Loopbaan oriëntatietraject: 2 maanden. Van werk naar werk uitgebreid: 6 maanden CA-ICT sectorplan 3.9 definitief publieksversie 11 van 12

12 8 Uitrollen van het sectorplan in de regio Arbeidsmarktregio s Speerpunt arbeidsmarktregio Topsectoren Grote mate van ICT-bedrijvigheid Noordoost Brabant Agro & Food ICT-sector Helmond en de Peel Agro & Food, HTSM ICT-sector Zuidoost Brabant Creatieve Industrie HTSM, Health ICT-sector Drechtsteden Water, Chemie, Logistiek ICT-sector Gooi en Vechtstreek Creatieve Industrie ICT-sector Groot Amsterdam Creatieve industrie, Water, Logistiek ICT-sector Midden Utrecht Creatieve industrie, Health ICT-sector Twenthe HTSM, Logistiek, Health, ICT-sector Tabel Topsectoren speerpunten per arbeidsmarktregio in combinatie met bedrijvigheid ict-sector per arbeidsmarktregio. In de uitvoering van het sectorplan zal een definitieve keuze gemaakt worden met welke 3 arbeidsmarktregio s gestart zal gaan worden. 11 Investering Totaal begroting ,= : Deelprojecten aantallen prijs begroting deelproject scholingstrajecten BBL trajecten (extra) ICT Value pack trajecten loopbaantrajecten begeleidingstrajecten van Werk naar Werk Scholings en ontwikkelplatform Totale begroting CA-ICT sectorplan 3.9 definitief publieksversie 12 van 12

in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2012

in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2012 in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2012 ICT~Marktmonitor 2012 ICT~Marktmonitor 2012 Voorwoord De ICT-markt in Nederland is in 2011 met 1,6% gegroeid. Sommige ICT-ondernemers deden goede zaken, anderen

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland Sectorplan Zorg Noord-Nederland Groningen, Drenthe en Friesland Inhoudsopgave Raamwerk Sectorplannen Zorg... 3 1. De sector zorg en welzijn in beeld... 10 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt... 10 1.2 Het

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2009. Raad voor Werk en Inkomen 20 april 2009

Arbeidsmarktanalyse 2009. Raad voor Werk en Inkomen 20 april 2009 Arbeidsmarktanalyse 2009 Raad voor Werk en Inkomen 20 april 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Conclusies en aanknopingspunten voor het beleid 5 I Conclusies 5 II Beschouwing 6 III Maatregelen overheid en

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017. Maastricht, 6 maart 2013

ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017. Maastricht, 6 maart 2013 ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017 ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017 Maastricht, 6 maart 2013 J.W.M. Gardeniers, Msc. Drs. J.J.L. Meuwissen M.R.R.W. Poeth, MSc. J. de Quillettes, Msc. Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Voorwoord > Werk is niet alleen in economisch opzicht goed voor de mens. Het draagt ook bij aan het

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 7 1.1. Achtergrond 7 1.2. Leeswijzer

Nadere informatie

Jaarplan arbeidsmarktbeleid 2010 gemeente Helmond. Te midden van de storm. december 2009

Jaarplan arbeidsmarktbeleid 2010 gemeente Helmond. Te midden van de storm. december 2009 Te midden van de storm december 2009 Behoort bij Raadsvoorstel 12 2010 1 Achtergrond en opzet nota In mei 2007 heeft de Helmondse gemeenteraad de Kadernotitie arbeidsmarkt 2007-2010 vastgesteld, waarin

Nadere informatie

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 HUMAN CAPITAL AGENDA ZORG EN WELZIJN LIMBURG 2013-2017 In opdracht van Zorg aan Zet ondersteund door Provincie Limburg Onderzocht en samengesteld

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

Naar 4 op de 10. meer technologietalent voor Nederland. 1 Masterplan Bèta en Technologie

Naar 4 op de 10. meer technologietalent voor Nederland. 1 Masterplan Bèta en Technologie Naar 4 op de 10 meer technologietalent voor Nederland 1 Masterplan Bèta en Technologie Colofon Deze brochure is een uitgave van de Topsectoren van de Nederlandse Economie in samenwerking met het Platform

Nadere informatie

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6 Inhoudsopgave Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2 2. De waarde van werk...3 3. De focussectoren... 6 4. Visie op arbeidsmarktbeleid...10 5. Regionale arbeidsmarktanalyse... 14

Nadere informatie

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst Sectorplan Boekhandel Op weg naar een vitale toekomst Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktanalyse... 4 3. Arbeidsmarktanalyse... 9 4. Doelen en maatregelen... 15 5. Uitwerking van de maatregelen...

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Hoorn 27 mei 2014 Versie 1.0 Projectteam BSP Z&W NHN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1. De sector Zorg en Welzijn in beeld... 4 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen

Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen Verder op weg naar professionele loopbaanontwikkeling Gorinchem, december 2009 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en taken 2.1. Missie 2.2. Taken 3. Onderzoeken

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

ICT, kennis en economie 2012

ICT, kennis en economie 2012 ICT, kennis en economie 2012 Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) het getal

Nadere informatie

Visiedocument Kennisalliantie Noord- en Midden Limburg. Visiedocument Kennisalliantie Noord- en Midden Limburg. VWL Samenwerkend Limburg

Visiedocument Kennisalliantie Noord- en Midden Limburg. Visiedocument Kennisalliantie Noord- en Midden Limburg. VWL Samenwerkend Limburg VWL Samenwerkend Limburg TRANSMISSIE Het visiedocument voor de Kennisalliantie Noord- en Midden Limburg is tijdens het Algemeen Bestuur van 16 februari 2011 vastgesteld. Op basis van dit document en de

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid voor dummies

Duurzame inzetbaarheid voor dummies Duurzame inzetbaarheid voor dummies #427284 versie 10 (30 augustus 2010) Inhoud Inleiding...3 1. Kerncijfers duurzame inzetbaarheid...4 Inleiding...4 1.1. Demografie...6 1.2. Discrepanties tussen vraag

Nadere informatie

Informatie en Communicatie Sectorbeschrijving. 5 september 2014

Informatie en Communicatie Sectorbeschrijving. 5 september 2014 Informatie en Communicatie Sectorbeschrijving 5 september 2014 Sectorbeschrijving Informatie en Communicatie 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 6 1. Werkgelegenheid en vacatures 8 1.1. Werkgelegenheid

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2010

Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2010 Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2010 Bedrijvigheid, arbeidsmarkt en beroepsopleiding in de periode 2010-2014 Harry van den Tillaart Sanne Elfering Hedwig Vermeulen Carolien

Nadere informatie

in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2011

in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2011 in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2011 ICT~Marktmonitor 2011 ICT~Marktmonitor 2011 Voorwoord Onze sector heeft zich in 2010 duidelijk hersteld na het moeilijke jaar 2009. In 2010 groeiden de ICT-bestedingen

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 Datum: 9 april 2013. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Raadzaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Doorontwikkeling Roy Heiner Academie en versterking MBO. Toelichting:

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Notitie. Hart van Brabant. Met vereende krachten op koers.

Notitie. Hart van Brabant. Met vereende krachten op koers. Notitie Hart van Brabant Met vereende krachten op koers. Definitief concept tbv regioconsultering over de begroting November 2012 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september 2012 2 1. De

Nadere informatie

Onderhandelaars onder handen

Onderhandelaars onder handen Onderhandelaars onder handen werken aan kennis en kunde voor Cao-professionals Tilburg, november 2010 Dr. Joris de Rooij Drs. Kazimier Helfenrath ir. Ferdi van Wersch Drs. Elise Sijstermans IVA beleidsonderzoek

Nadere informatie

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2013

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2013 Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2013 02 042013 Voorwoord Arbeidsmarktmonitor Metalektro; derde en vierde meting 2012 In deze Arbeidsmarktmonitor vindt u de

Nadere informatie

ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM EVR2015

ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM EVR2015 ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM EVR2015 magazine Mozaïek van de nieuwe economie De Derde Maasvlakte ligt op het Weena 28 Afval is onze goudmijn voor de toekomst 40 Nieuwe economie, nieuwe kansen Voorwoord

Nadere informatie

Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering

Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering 18 april 2011 Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering Quick scan werkgeversdienstverlening door tien LeerWerkLoketten Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering Quick scan

Nadere informatie