Sectorplan ICT - publieksversie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sectorplan ICT - publieksversie"

Transcriptie

1 Sectorplan ICT - publieksversie datum: april 2014 Stichting CA-ICT Copyright CA-ICT CA-ICT sectorplan 3.9 definitief publieksversie 1 van 12

2 1. Achtergrond Dit sectorplan ICT is geschreven naar aanleiding van de crisismaatregel welke door sociale partners is overeengekomen in het voorjaar van Sociale partners in de ICT sector zijn er van overtuigd dat met een deel van het beschikbaar gestelde 600 miljoen een belangrijke bijdrage kan worden geleverd aan het bestrijden van de gevolgen van de crisis voor de ICT arbeidsmarkt. Vooral het voorsorteren op de toekomstige vraag speelt hierin een belangrijke rol. De ICT sector is een relatief jonge sector in het Nederlandse arbeidsverhoudingen landschap. Vanaf midden jaren tachtig zijn gespecialiseerde ICT ondernemingen enorm gegroeid en daarmee de sector. De jonge ondernemingen kenmerkten zich door het op grote schaal overnemen van hele afdelingen inclusief personeel van de meer traditionele sectoren. Overleg over arbeidsvoorwaarden vond plaats door overleg met de individuele werknemer of via overleg met de eigen ondernemingsraad. Begin jaren negentig kwamen een aantal grotere werkgevers in de sector tot de conclusie dat er behoefte bestond aan collectieve arbeidsvoorwaardenvorming via de vakbonden. In deze periode is een aantal grotere bedrijfscao s ontstaan. De afgelopen 10 jaar heeft zich door omstandigheden een forse afname voorgedaan in de bereidheid tot gestructureerd overleg tussen traditionele sociale partners. Overleg vindt tegenwoordig veelal plaats op bedrijfsniveau met de eigen ondernemingsraad. Vakbonden ondersteunen deze ondernemingsraden met bijvoorbeeld het ondernemingsraad platform voor de ICT sector (ITOP). Het voorliggende sectorplan heeft alles in zich om belangrijke stappen te zetten in de richting van overleg tussen sociale partners teneinde knelpunten te adresseren en in gezamenlijkheid tot oplossingen te komen. Vrijwel alle sectoren zijn de afgelopen 5 jaar geconfronteerd met toenemende problemen bij de financiering van ondernemingsplannen. Investeringen in opleidingen zijn dramatisch teruggelopen, zo is de markt van particuliere ICT opleidingsinstituten in de periode jaarlijks gedaald met een percentage dat varieert tussen de 15 en 20%. De ICT-sector is weliswaar minder hard getroffen dan sectoren als bouw en techniek maar desondanks is sprake van een toenemende achterstand waar het gaat om het ontwikkelen en behouden van adequaat gekwalificeerde medewerkers. In dit sectorplan wordt een aantal onderwerpen uitgewerkt die ertoe moeten bijdragen dat de ICT arbeidsmarkt wordt gestimuleerd waar mogelijk en wordt vlot getrokken waar nodig. Het CA-ICT treedt op als hoofdaanvrager, in de uitvoering wordt samenwerking vastgelegd tussen de in het CA-ICT georganiseerde sociale partners en het kenniscentrum Ecabo, waarin het CA-ICT ook bestuurlijk vertegenwoordigd is. Tot slot wordt nadrukkelijk overleg gevoerd met de sector Grafimedia en zal er naar worden gestreefd om intersectorale uitwisseling te realiseren. Hierbij is relevant te melden dat het A&Ofonds Grafimedia en CA-ICT een samenwerking hebben in het Ontwikkelingsfonds Creatieve Industrie (OCI) CA-ICT sectorplan 3.9 definitief publieksversie 2 van 12

3 2. De ICT-branche Nederland heeft sinds enkele jaren te maken met een krimpende economie. In Europa is de economie in de Eurozone in 2012 gekrompen met 0,4 procent (IMF, 2013). De aanhoudende onzekerheid ten gevolge van de kredietcrisis heeft een negatief effect op het consumentenvertrouwen. De vooruitzichten voor de Europese economie zijn somber. Voor 2013 voorspelt het IMF opnieuw een afname van 0,3 procent van de economie van de Eurozone. 2.1 Europese ICT-sector presteert goed Ondanks de aanhoudende recessie groeide de Europese ICT-sector met 1,5 procent (EITO,2013). In 2013 zullen de Europese ICT-bestedingen naar verwachting groeien met 1,1 procent. Terwijl de West-Europese ICT-markten lijden onder de kredietcrisis, wordt verwacht dat Oost-Europese landen een inhaalslag zullen maken. De Europese economie is in 2012 gekrompen met 0,4 procent (IMF, 2013). Een aanhoudende onzekerheid door de schuldencrisis heeft een negatief effect op het consumentenvertrouwen. De vooruitzichten voor de Europese economie zijn somber. Voor 2013 is de verwachting dat de Europese ICTbestedingen groeien met 1,1 procent. 2.2 ICT-sector presteert beter dan de Nederlandse economie De Nederlandse ICT-markt laat een wisselend beeld zien. Bepaalde deelsegmenten, bijvoorbeeld Applicatiesoftware, maken een gezonde groei door, terwijl bestedingen in deelsegmenten als PC s en Professionele dienstverlening flink zijn gedaald. In zijn geheel werd er in ,6 procent minder aan ICT besteed dan een jaar eerder. De totale bestedingen kwamen hierdoor uit op 29,7 miljard euro. Daarmee bedragen de bestedingen aan ICT dus ongeveer 5 procent van het Nederlands Bruto Binnenlands Product van 603 miljard euro (CPS, 2013). Het herstel van de ICT-markt dat in 2010 en 2011 plaatsvond heeft zich in 2012 niet weten door te zetten. Ondanks een lichte krimp presteerde de ICT-branche wel beter dan de gehele Nederlandse economie. Naar verwachting zullen de ICT-bestedingen in 2013 op hetzelfde niveau blijven als in Onderwijs en arbeidsmarkt ontwikkelingen Ondanks de huidige mindere economische omstandigheden in Nederland groeit de onvervulde vraag naar ICT-ers de komende jaren. Op basis van de ICT-marktmonitor welke in 2013 door Nederland ICT is uitgevoerd verwacht de ICT sector een tekort de komende jaren. Het verwachte tekort aan ICT- Professionals zal in 2017 oplopen tot bijna CA-ICT sectorplan 3.9 definitief publieksversie 3 van 12

4 3.1 De ICT- populatie nader bekeken Eind 2011 werkten er in Nederland ICT-Professionals (CBS, 2012). De populatie bleef hiermee gelijk ten opzichte van Volgens de meest recente cijfers van het CBS werkte deze ICT-professionals in 2012 bij ICT- ondernemingen. Ruim 95 procent van de Nederlandse ICT-bedrijven heeft 10 of minder medewerkers. Slechts 0,24 procent van de ICT-bedrijven heeft meer dan 100 medewerkers in dienst (CBS, 2013). 55% Van het totale aantal werkzame ICT-Professionals beschikt over een HBO- of WO-diploma. Het percentage hoger opgeleiden ligt in Nederland op 34 procent Steeds meer ICT-ers. In 2010 was 4 procent van de werkzame Nederlanders ICT-er. In 1995 was dit nog maar 3,3 procent. Ook in veel andere landen is het aandeel van ICT-ers in de werkzame beroepsbevolking sinds 1995 gegroeid (figuur 2.2.1). Deze groei was in Zweden, Finland en Denemarken sterker dan in Nederland. Vooral Zweden kende in 2010 een groot aandeel ICT-ers: 5,4 procent van de werkzame beroepsbevolking. In Frankrijk is het percentage ICT-specialisten in vijftien jaar tijd maar weinig toegenomen. Ondanks dat het aandeel zelfstandige ICT-Professionals gestegen is van 10% in 2007 naar 14% in 2010 (CBS, 2012) heeft veruit het grootste deel van de ICT-populatie een vaste dienstbetrekking. Dit zijn zowel ICT-professionals die binnen als buiten de ICT-sector werken. 3.2 ICT-arbeidsmarkt Ten gevolge van de economische crisis heeft het aantal vacatures een dieptepunt bereikte. De periode na 2010 tot aan het tweede kwartaal van 2011 groeide het aantal vacatures tot circa (CBS, 2011). Op basis van een analyse van het aantal gepubliceerde ICT- vacatures zien wij dat deze groeitrend tot het eerste kwartaal 2013 heeft doorgezet. Op dit moment zien we een afvlakking van het aantal ICT-vacatures (bron: Matchcare arbeidsmarktanalyse ICT-branche). Overduidelijk is dat de ICT-branche ten opzichte van alle andere branches de uitgesproken uitblinker is in de ontwikkeling van vraag naar personeel. Gemeten over de totale populatie ICT-ers was volgens het CBS op 1 januari ,9 procent van de ICTers werkloos. In 2012 was dit 2,9 procent. Inmiddels is de werkloosheid weer terug rond het niveau van 2010 => 3,8 procent CA-ICT sectorplan 3.9 definitief publieksversie 4 van 12

5 3.3 De onvervulde vraag Bij de analyse van de ICT-arbeidsmarkt wordt het aantal moeilijk vervulbare vacatures voor ICTprofessionals, de onvervulde vraag, als de basis van het tekort gehanteerd. In komende jaren verwachten (ICT) bedrijven vooral moeite te hebben met het invullen van vacatures in de softwareontwikkeling. ICT-gebruikende verwachten problemen met regiefuncties (aansturen van transities, outsourcing e.d.) projectmanagement en beveiliging. 4 Knelpunten analyse Op basis van beschreven ontwikkelingen binnen de ICT sector (hoofdstuk 1) en de arbeidsmarkt-, en onderwijsontwikkelingen (hoofdstukken 2 en 3) komen we tot een knelpuntenanalyse voor de ICT-sector. Op hoofdlijnen kunnen de volgende conclusies worden getrokken: De ICT-sector zal ook de komende 2 jaar licht blijven groeien. Deze verwachting is gebaseerd op basis van de marktanalyse dat drie van de vier segmenten in 2012 en 2013 een lichte groei laten zien. De deelmarkten Software & Services, Cloud Computing en Telecom & internet zullen blijven groeien, dit zal ten koste gaan van de toekomstige investeringen in het deelsegment IT-hardware & Kantoortechnologie; Door toenemende vraag naar nieuwe technologische oplossingen, innovaties en de toenemende complexiteit van de combinatie nieuwe- en oude technologie die bij bedrijven vaak aanwezig is, zal het noodzakelijk zijn om medewerkers intensief te blijven bijscholen om hun inzetbaarheid binnen de ICT-sector te waarborgen; Doordat de werkgelegenheid in het deelsegment IT-hardware & kantoortechnologie verder zal afnemen is het belangrijk om medewerkers die boventallig worden te ondersteunen door middel van begeleiding en omscholing. Met als doel deze medewerkers primair een transfer te laten maken naar de andere deelsegmenten binnen de ICT-sector of secundair naar een andere sector (intersectorale mobiliteit); Zowel de instroom in als de uitstroom uit het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO), het Hoger Beroepsonderwijs (Hbo) als het Wetenschappelijk Onderwijs (WO) moet de komende jaren blijven groeien; CA-ICT sectorplan 3.9 definitief publieksversie 5 van 12

6 De ICT-sector is ten opzichte van veel andere branches een uitgesproken uitblinker in de ontwikkeling van vraag naar personeel; De werkloosheid onder ICT-medewerkers is relatief laag ten opzicht van andere branches en het landelijk werkloosheidspercentage. Deze werkloosheid komt deels voort uit een mis match tussen vraag en aanbod van arbeid. Die ontstaat bijvoorbeeld wanneer ICT-specialismen verouderd raken en professionals zich niet op tijd (laten) bijscholen. Dit is in toenemende mate het geval bij de transitie naar bijvoorbeeld cloud-oplossingen; In komende jaren verwachten (ICT) bedrijven vooral moeite te hebben met het invullen van vacatures in de softwareontwikkeling. ICT-gebruikende bedrijven verwachten problemen met de invulling van regiefuncties (aansturen van transities, outsourcing e.d.) projectmanagement en beveiliging. Dit zijn veelal functies op HBO- en Universitair niveau, waardoor de behoefte naar hoger opgeleide medewerkers alleen maar zal toenemen; Hoe de toekomstige economische ontwikkeling ook zal verlopen, er ontstaat een tekort aan ICTprofessionals. De krapte bedraagt ten miste en mogelijk ICT-ers in Gezien de cruciale rol van ICT in de economische ontwikkeling, is dit een groot probleem; De toenemende jeugdwerkloosheid is een dreigend maatschappelijk probleem, er moet voorkomen worden dat een groot deel van de huidige jongeren te lang buiten de arbeidsmarkt blijft. Vooral leer werk banen op MBO-niveau bieden een kans op toetreding van deze groep; Het aandeel vrouwen in de ICT-sector is erg laag, het CA-ICT wil expliciet aandacht schenken aan actieve deelname van vrouwen op de ICT-arbeidsmarkt en wil naast het lopende initiatief om, meisjes te interesseren in het ICT vakgebied (lagere en middelbare scholen) ook nastreven om meer vrouwen in de projecten te laten deelnemen. Een mogelijkheid is hierbij intersectorale scholing (bijvoorbeeld van zorg naar ICT) CA-ICT sectorplan 3.9 definitief publieksversie 6 van 12

7 5 Thema s binnen de ICT-sector en de verbinding met andere projecten binnen de ICT Thema 1 Jeugdwerkloosheid De enorm gestegen jeugdwerkloosheid kan voor een deel worden bestreden door extra stages en leerbanen te realiseren voor jongeren. Het CA-ICT streeft er naar om binnen een tijdsbestek van 2 jaar minimaal 500 extra BBL-plekken te realiseren. Hiertoe zal in samenwerking met het kenniscentrum Ecabo en de tot de sector behorende bedrijven worden ingezet op promotie van leer werk trajecten. Tevens zal worden geprobeerd om bestaande (regionale) initiatieven te verspreiden om zo mogelijk het target van 500 te overstijgen Thema 2 Bij- en omscholing van de ICT-Professional Om- en bijscholing is binnen de ICT-sector is van cruciaal belang om de mismatch op de arbeidsmarkt in kwalitatieve zin zoveel mogelijk te beperken. Daarom is dit thema binnen het sectorplan ICT zeer belangrijk. Toenemende investeringen in nieuwe technologieën in combinatie met een grote groep medewerkers waarvan hun ICT-specialisme verouderd raakt maakt dat massief moet worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van competenties. Een deel van de ICT-ers zal een transfer moeten maken naar een ander deelsegment binnen de ICT-sector of daarbuiten. De maatregelen die onder Thema 3 (Goed werkgeverschap en werknemerschap) worden doorgevoerd hebben als doel om naast de ICT-professional die intrinsiek gemotiveerd is om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn loopbaan, juist de ICT-professional te bereiken die niet deze houding heeft. De ervaring leert dat door het verbinden van de maatregelen binnen thema 3 en 4 (Bevorderen van mobiliteit en begeleiding van Werk naar Werk) een positief effect wordt bereikt op de bewustzijn bij medewerkers om zelf aan de slag te gaan met hun loopbaan. Het aantal medewerkers dat binnen de ICTsector hierdoor in beweging komt zal toenemen. Tevens leert de ervaring dat door de combinatie van professionele loopbaan oriëntatie en begeleiding met daaraan gekoppeld bij- en omscholing leidt tot een behoudt van medewerkers voor de sector. De infrastructuur waarvoor gekozen gaat worden geeft ook de mogelijkheid om het opleidingsaanbod van de relevante ICT-opleiders direct te positioneren richting ICT-professional. De verwachting is dat hierdoor meer ICT-professionals sneller gebruik zullen maken van de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. Dit is voor de ICT-sector van groot belang om de verwachte krapte binnen de ICT-sector op korte termijn te ondervangen CA-ICT sectorplan 3.9 definitief publieksversie 7 van 12

8 5.1.3 Thema 3 Goed werkgever schap en werknemer schap Het CA-ICT vindt het belangrijk om de aantrekkingskracht van de ICT- sector continu te bevorderen door onder meer naar huidige en potentiële medewerkers het beroepsperspectief goed over het voetlicht te brengen. Concreet introduceert CA-ICT binnen dit sectorplan een infrastructuur (online platform) voor loopbaanontwikkeling & mobiliteit en een set van diensten om medewerkers te ondersteunen bij van Werk naar Werk trajecten en het vergroten van hun duurzame inzetbaarheid en mobiliteit. Via dit online platform is de ICT-medewerker in staat om zich geheel zelfstandig te oriënteren op loopbaanpaden, cross-sectorale mobiliteit, beroepen en opleidingen, waardoor hij/zij zelf aan de slag kan met betrekking tot het vergroten van de aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt. Deze infrastructuur geeft potentiële en instromende medewerkers inzicht in welke kansen en mogelijkheden er liggen binnen de ICT-sector. Door het introduceren van dit platform wordt Life Time Employability en persoonlijke ontwikkeling van de medewerker gepromoot waarmee invulling wordt gegeven aan het thema goed werknemer schap en werkgeverschap Thema 4 Bevorderen van mobiliteit en begeleiding van Werk naar Werk De ICT-sector zal naast vraag naar nieuwe instroom ook te maken krijgen met uitstroom van medewerkers. Deze uitstroom ontstaat door o.a. door verschuiving van werkzaamheden tussen deelsectoren binnen de ICT-sector, outsourcing van werkzaamheden naar het buitenland, maar ook door outsourcing van werkzaamheden naar detacheringsbedrijven. Daarnaast is door toenemende (ICT)-innovatie behoefte aan medewerkers met nieuwe en andere competenties. Door je als medewerker onvoldoende verder te ontwikkelen raken medewerkers hun baan kwijt. Door het aanbieden van deze begeleidingstrajecten wordt voorkomen dat vooral de oudere medewerkers met veel (soms verouderde) kennis en ervaring, verdwijnen uit de sector Thema 5 Intersectorale samenwerking ICT als cross-sectorale discipline vertolkt een sleutelrol in het realiseren van de ambities van de (top)sectoren. Een uitdaging is het verbeteren van de cross-sectorale samenwerking en het blijven ontwikkelen van het Human Capital => de competenties van de ICT-Professional. CA-ICT wil een duurzame infrastructuur bouwen waardoor alle actoren op de ICT-arbeidsmarkt samen werken, gevonden kunnen worden en worden verbonden. Dit alles met als doel om de intersectorale samenwerking te bevorderen zodat de ICT-professional maximaal gefaciliteerd wordt in zijn persoonlijke ontwikkeling. Een dergelijk platform is de sleutel om door te dringen tot de ICT-professionals die werkzaam zijn bij de vele MKB bedrijven binnen de ICT-sector CA-ICT sectorplan 3.9 definitief publieksversie 8 van 12

9 5.2. Verbinden van lopende en komende projecten met de genoemde thema s Er lopen op dit moment diverse projecten binnen de ICT-branche die door het CA-ICT financieel worden ondersteund. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld: 1. Het naar de arbeidsmarkt begeleiden en scholen van mensen met een grote afstand tot die arbeidsmarkt (bijvoorbeeld mensen met lichamelijke en geestelijke beperkingen. CA-ICT financiert instroomprojecten waarbij medewerkers met autisme of medewerkers met een lichamelijke beperking worden geholpen een (betaalde) plek op de ICT-arbeidsmarkt te vinden.; 2. Het implementeren van het e-cf 1 in Nederland en het implementeren hiervan binnen de ICT-sector; 3. Het beschrijven van toekomstige competentie profielen binnen sectoren zoals Grafimedia, Logistiek, HTSM, Gezondheid of bouwsector, waarbij ICT-competenties nadrukkelijk worden geïntegreerd. Dit is een van de projecten die in het programma Digivaardig worden geïnitieerd; 4. Medewerkers in sectoren bewust maken en in beeld brengen van hun digivaardigheid. Hierbij wordt nauw samengewerkt met ECP (www.ecp.nl); 5. Het realiseren van stageplekken voor jongeren in het kader van hun beroepspraktijkvorming (stages MBO-opleidingen); 6. Het vergroten van de instroom van meisjes/vrouwen in ICT-opleidingen en uiteindelijk ICTfuncties (project in samenwerking met Vhto); 7. Het onderzoeken van trends in ICT welke kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van het toekomstige beleid van het CA-ICT (IT-trendradar). Deze lopende projecten zullen zoveel mogelijk geïntegreerd en verbonden worden bij de activiteiten die uitgevoerd worden binnen dit sectorplan. 1 Toelichting e-cf - Het European e-competence Framework (e-cf) is een raamwerk van competenties voor de ICT-professional welke in 2012 en 2013 vertaald is naar het Nederlands (e-cf versie 2.0). De Werkgroep e-cf Nederland heeft afgelopen jaar de adoptie van e-cf in Nederland bevorderd middels eigen communicatiekanalen en de website In november 2013 tekent een diverse groep van gebruikers het e-cf convenant om het draagvlak voor dit raamwerk in Nederland te tonen. Het convenant wordt aangeboden aan CA-ICT, welke veel belang hecht aan de implementatie van e-cf in Nederland ter bevordering van de transparantie op en kwaliteit van de ICT-arbeidsmarkt. In 2014 wordt ingezet op het vormgeven van structureel beheer van de Nederlandse vertaling van e-cf en een brede adoptie van het e-cf in Nederland voor een betere aansluiting van vraag naar en aanbod van ICT-professionals. Concreet zal de huidige Werkgroep e-cf NL hiervoor worden uitgebreid en omgevormd tot een e-cf initiatiefgroep, welke als netwerkorganisatie gebruikers bij elkaar brengt en adoptie bevorderd en verbetert. Hiervoor worden bijeenkomsten georganiseerd. De e-cf stuurgroep draagt zorg voor het beheer van de Nederlandse vertaling van e-cf. Ten slotte worden eerder genoemde activiteiten ondersteund door communicatieactiviteiten. Uiteindelijk moet het vergroten van het draagvlak voor e-cf concreet zichtbaar worden in een uitbreiding van bestaande best practices en in een uitbreiding van het convenant met minimaal 20 partijen die toezeggen e-cf te gaan toepassen binnen hun organisatie. Ter ondersteuning hiervan wordt de e-cf website verder geprofessionaliseerd om naast een informatieve functie ook interactie tussen (potentiële) gebruikers te ondersteunen. CA-ICT draagt bij in het vormgeven van een model en financiering voor beheer van e-cf zoals hierboven omschreven CA-ICT sectorplan 3.9 definitief publieksversie 9 van 12

10 6 Doelstelling binnen het sectorplan ICT 6.1 Primaire doelstellingen De ICT-sector heeft binnen dit sectorplan de volgende doelstellingen: 1. Het realiseren van 500 extra BBL trajecten en 200 ICT Value pack trajecten. 2. Implementeren van een scholings- en ontwikkelplatform voor ICT- professional en ict-sector 3. Het om- en bijscholen van ICT-ers binnen de ICT-sector of daarbuiten; 4. Het ondersteunen van 300 ICT-medewerkers bij hun oriëntatie op de arbeidsmarkt door middel van een kort loopbaanbegeleidingstraject; 5. Het succesvol begeleiden van 200 ICT-medewerkers van Werk naar Werk; Met deze maatregelen wordt er in elk geval nagestreefd om het op basis van voorspellingen dreigende tekort van tot ICT-professionals zoveel mogelijk te voorkomen en voor die ICT-professionals die al dan niet gedwongen van positie veranderen in een goede voortzetting van hun werkzame bestaan te voorzien. 6.2 Lange en korte termijn interventies De ICT-sector gaat door het benoemen van deze vijf doelstellingen voor een combinatie van korte en langere termijn maatregelen. Er wordt bewust gekozen voor deze combinatie omdat aan de ene kant maatregelen worden genomen om de te verwachte tekorten op de ICT-arbeidsmarkt te verkleinen, terwijl aan de andere kant wordt gezorgd dat op langere termijn een cultuurverandering ontstaat bij werkgevers en werknemers waardoor bewuster wordt geanticipeerd op de steeds sneller veranderende arbeidsmarkt en de daarbij behorende verantwoordelijkheden en eisen die gesteld zullen gaan worden. Binnen het sectorplan beogen de sociale partners van de ICT-sector ook het volgende te bereiken: Werkgevers en werknemers in de ICT-sector en ICT-functies daarbuiten bewust maken van het belang zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen; Realiseren dat medewerkers actiever aan de slag gaan met hun loopbaan; Werkgevers te stimuleren te investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers; Effectieve begeleidingsprogramma s aan te bieden aan de medewerkers. 7 De maatregelen 7.1 Bevorderen van instroom van jongeren binnen de ICT-sector De ICT-sector is een sector die als een van de weinige sectoren in Nederland de komende jaren zal groeien en een behoorlijke vraag heeft naar nieuwe medewerkers. Het is dan ook logisch om als sector zorg te dragen dat er binnen 2 jaar minimaal 500 extra BBL-plekken te realiseren. Hiertoe zal in samenwerking met het kenniscentrum Ecabo en de tot de sector behorende bedrijven worden ingezet op promotie van leer werk CA-ICT sectorplan 3.9 definitief publieksversie 10 van 12

11 trajecten. Tevens zal worden geprobeerd om bestaande (regionale) initiatieven te verspreiden om zo mogelijk het target van 500 te overstijgen. Hiervoor zal dan ook regionaal met diverse arbeidsmarktregio worden samengewerkt en zal aansluiting gezocht worden bij bestaande initiatieven binnen de ICT sector, zoals het project ICT Valuepack parallelle opleiding. De doelstelling van deze ICT Valuepack parallelle opleiding is bij afronding van de studie optimale aansluiting op het werkveld te realiseren en de leerling een baangarantie heeft bij het verlaten van de opleiding. Deze parallelle opleiding is een aanvulling op en wordt tijden het reguliere mbo- of hboonderwijs gevolgd 7.2 Scholing De voortdurend voortschrijdende ontwikkeling in nieuwe technologie waar het ICT toepassingen betreft zorgt voor een permanente druk op de kennis en vaardigheden (competenties) van werknemers in ICT functies. Hierbij gaat het nadrukkelijk zowel om medewerkers in ontwikkelfuncties, beheerfuncties als het ICT gebruik in algemene zin. Recente onderzoeken tonen aan dat permanente scholing een conditie sine qua non is om een stevige plaats op de arbeidsmarkt te behouden. Als gevolg van economische crisis die sinds 2009 onze economie sterk onder druk zet kan zonneklaar worden vastgesteld dat het voor medewerkers cruciaal is om zich bij te scholen. Scholingsbudgetten van bedrijven staan onder druk, baanzekerheid neemt af, een groeiend aantal zelfstandige ICT-professionals betreedt (soms noodgedwongen) de markt, tarieven staan onder druk, maar de ontwikkeling van ICT gaat door, die machine is niet meer te stuiten. 7.3 Online scholings- en ontwikkelplatform Om de genoemde thema s te verbinden met elkaar wordt een scholings- en ontwikkelplatform vormgegeven. Een online platform waarbij onderwijs, ICT-professional en ICT-werkgevers informatie kunnen vinden over arbeidsmarkttrends, onderwijsaanbod, relevante informatie, self assessments, vacatures, tips. 7.4 Individuele begeleiding De individuele begeleiding is persoonlijk en kent verschillende één-op-één interventies. Er zijn twee varianten binnen individuele begeleiding: Loopbaan, bewustwording en mobiliteit: Loopbaan oriëntatietraject: 2 maanden. Van werk naar werk uitgebreid: 6 maanden CA-ICT sectorplan 3.9 definitief publieksversie 11 van 12

12 8 Uitrollen van het sectorplan in de regio Arbeidsmarktregio s Speerpunt arbeidsmarktregio Topsectoren Grote mate van ICT-bedrijvigheid Noordoost Brabant Agro & Food ICT-sector Helmond en de Peel Agro & Food, HTSM ICT-sector Zuidoost Brabant Creatieve Industrie HTSM, Health ICT-sector Drechtsteden Water, Chemie, Logistiek ICT-sector Gooi en Vechtstreek Creatieve Industrie ICT-sector Groot Amsterdam Creatieve industrie, Water, Logistiek ICT-sector Midden Utrecht Creatieve industrie, Health ICT-sector Twenthe HTSM, Logistiek, Health, ICT-sector Tabel Topsectoren speerpunten per arbeidsmarktregio in combinatie met bedrijvigheid ict-sector per arbeidsmarktregio. In de uitvoering van het sectorplan zal een definitieve keuze gemaakt worden met welke 3 arbeidsmarktregio s gestart zal gaan worden. 11 Investering Totaal begroting ,= : Deelprojecten aantallen prijs begroting deelproject scholingstrajecten BBL trajecten (extra) ICT Value pack trajecten loopbaantrajecten begeleidingstrajecten van Werk naar Werk Scholings en ontwikkelplatform Totale begroting CA-ICT sectorplan 3.9 definitief publieksversie 12 van 12

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office)

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) ICT~Office voorspelt een groeiend tekort aan hoger opgeleide ICT-professionals voor de komende jaren. Ondanks de economische

Nadere informatie

Digivaardig & meeting the future

Digivaardig & meeting the future Digivaardig & meeting the future Roy Tomeij voorzitter Digivaardig & José de Leeuwe, directeur IT operations Eneco werkgroep ecf 5 april 2013 2 info@digivaardigdigiveilig.nl Kansen benutten ICT biedt kansen

Nadere informatie

M201218. Meer snelgroeiende bedrijven en meer krimpende bedrijven in Nederland

M201218. Meer snelgroeiende bedrijven en meer krimpende bedrijven in Nederland M201218 Meer snelgroeiende bedrijven en meer krimpende bedrijven in Nederland drs. D. Snel drs. N. Timmermans Zoetermeer, november 2012 Relatief veel snelgroeiende bedrijven in Nederland In deze rapportage

Nadere informatie

Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt

Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Een inventarisatie door Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, verenigd in Colo, peiling mei 2007. Het aantal door kenniscentra erkende leerbedrijven

Nadere informatie

Mei Economische Barometer Weerterland en Cranendonck. Verwachting voor 2010 en 2011

Mei Economische Barometer Weerterland en Cranendonck. Verwachting voor 2010 en 2011 Verwachting voor 2010 en 2011 Mei 2010 CONCLUSIES Productiesectoren landbouw, industrie en bouw goed voor een derde van de werkgelegenheid in. Afname van de werkgelegenheid doet zich in 2010 vooral voor

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam Oktober 2016 amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam (MRA) Oktober 2016

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord

Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord Kaders van het sectorplan Doelstelling Het sectorplan beoogt een bijdrage te leveren aan de gesignaleerde knelpunten op de arbeidsmarkt Knelpunten

Nadere informatie

Datum 23 februari 2015 Betreft Beantwoording vragen naar aanleiding van het bericht ICT-sector trekt weg

Datum 23 februari 2015 Betreft Beantwoording vragen naar aanleiding van het bericht ICT-sector trekt weg > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

FIGURES, FACTS & TRENDS

FIGURES, FACTS & TRENDS FIGURES, FACTS & TRENDS Scholingstrajecten voor immigranten, groep gemotiveerde, vaak hoog opgeleide statushouders INSTROOM VANUIT MEERDERE PERSPECTIEVEN Reguliere instroom vanuit VMBO naar BOL-opleidingen

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Daling jeugdwerkloosheid zet door De daling van de jeugdwerkloosheid 15-26 jaar in het 2 e kwartaal 2010

Nadere informatie

Integrale arbeidsmarktbenadering

Integrale arbeidsmarktbenadering Werk met meerwaarde REGIONAAL SECTORPLAN Integrale arbeidsmarktbenadering regio Helmond-De Peel Inhoud Introductie sectorplan Arbeidsmarktanalyse Knelpuntanalyse Thema s uit Sociaal Akkoord Instrumenten:

Nadere informatie

Sectorplan Levensmiddelenindustrie

Sectorplan Levensmiddelenindustrie Sectorplan Levensmiddelenindustrie De levensmiddelenindustrie is de grootste (maak)industrie van Nederland met een productiewaarde van 68 miljard. Er werken 122.000 werknemers. De industrie onderscheidt

Nadere informatie

REGIONALE PLATFORM BIJEENKOMST SECTORPLANNEN. Actieteam crisisbestrijding Stichting van de Arbeid

REGIONALE PLATFORM BIJEENKOMST SECTORPLANNEN. Actieteam crisisbestrijding Stichting van de Arbeid REGIONALE PLATFORM BIJEENKOMST SECTORPLANNEN Actieteam crisisbestrijding Stichting van de Arbeid actieteam@stvda.nl Even ter herinnering: de achtergrond Sociaal Akkoord 11 april 2013 regionale arbeidsmarkt:

Nadere informatie

Sectorplan Levensmiddelenindustrie

Sectorplan Levensmiddelenindustrie Sectorplan Levensmiddelenindustrie De levensmiddelenindustrie is de grootste (maak)industrie van Nederland met een productiewaarde van 68 miljard. Er werken 122.000 werknemers. De industrie onderscheidt

Nadere informatie

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Misja Bakx Directeur Matchcare Agenda 1. Arbeidsmarkt ontwikkelingen en veranderingen 2. Trends in de rol van onderwijs,

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt

Nadere informatie

De Grote Uittocht Herzien. Een nieuwe verkenning van de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur

De Grote Uittocht Herzien. Een nieuwe verkenning van de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur De Grote Uittocht Herzien Een nieuwe verkenning van de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur Aanleidingen van deze update van De Grote Uittocht - een rapport van het ministerie van BZK en de sociale partners

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

Sectorplannen en Techniekpact: stand van zaken en regionale verknoping

Sectorplannen en Techniekpact: stand van zaken en regionale verknoping 1 Sectorplannen en Techniekpact: stand van zaken en regionale verknoping Ben Roodhuizen Actieteam Crisisbestrijding en FNV Bondgenoten Paul van Kruining Ondersteuningsteam Actieteam Crisisbestrijding en

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

De Huidige Situatie van de Nederlandse Werving en Selectie Industrie

De Huidige Situatie van de Nederlandse Werving en Selectie Industrie De Huidige Situatie van de Nederlandse Werving en Selectie Industrie www.itjobboard.nl T: + 31 (0)20 522 2304 Achtergrond van het rapport Het doel van dit rapport is het samenvatten van de huidige situatie

Nadere informatie

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Mobiliteitstrajecten Bezoekadres: Matchcare HRS Edisonbaan 14E 3439 MN Nieuwegein Postadres: Postbus 732 3430 AS Nieuwegein Telefoon:

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

- Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan

- Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan - Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan Annette de Groot, directeur Utrechtzorg Erna Laclé, projectleider sectorplan IVVU, 8 september 2015 Missie Utrechtzorg Bijdragen

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Mei Economische Barometer Valkenswaard en Waalre. Verwachting voor 2010 en 2011

Mei Economische Barometer Valkenswaard en Waalre. Verwachting voor 2010 en 2011 Verwachting voor 2010 en 2011 Mei 2010 CONCLUSIES Zakelijke dienstverlening domineert de economie van Waalre. Valkenswaard kent relatief veel industrie en groothandel. Afname van de werkgelegenheid doet

Nadere informatie

Sectorplan Levensmiddelenindustrie

Sectorplan Levensmiddelenindustrie Sectorplan Levensmiddelenindustrie De levensmiddelenindustrie is de grootste (maak)industrie van Nederland met een productiewaarde van 68 miljard. Er werken 122.000 werknemers. De industrie onderscheidt

Nadere informatie

ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee )

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee ) Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee 2016-2019 ) Economische kerngetallen uit de begroting (kerntaak 5: Regionale Economie) Er zijn 3 kerngetallen

Nadere informatie

MONITOR 2017 BRAINPORT NETWORK

MONITOR 2017 BRAINPORT NETWORK MONITOR 2017 BRAINPORT NETWORK In deze monitor wordt een overzicht gegeven van de economische groei van de zes triple helix regio s in Zuidoost- Nederland. Op de thema s arbeidsmarkt en kapitaal en EU

Nadere informatie

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4149, pagina 344, 24 april 1998 (datum) De arbeidsmarkt voor informatici is krap en zal nog krapper worden.

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4149, pagina 344, 24 april 1998 (datum) De arbeidsmarkt voor informatici is krap en zal nog krapper worden. Het informatici-tekort A uteur(s): Smits, W. (auteur) Delmee, J. (auteur) Grip, A. de (auteur) De auteurs zijn werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit

Nadere informatie

Ontwikkeling arbeidsmarkt en loopbaan vak opvattingen die veranderen

Ontwikkeling arbeidsmarkt en loopbaan vak opvattingen die veranderen Ontwikkeling arbeidsmarkt en loopbaan vak opvattingen die veranderen Misja Bakx 1 Even Voorstellen Directeur Matchcare Specialist arbeidsmarkt en loopbaanwaarde Vernieuwing instrumenten voor loopbaan en

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2013 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel?

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel? Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel? 1 Waar wil ik het over hebben? Het MBO De arbeidsmarkt Jongeren Waar hebben wij het over als we het hebben over aansluiting? Mijn conclusies 2 Het MBO

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT. in de Vlaams-Nederlandse Delta 2015-2040. Van knelpunt naar slimme kracht. Dick van der Wouw Joris Meijaard

ARBEIDSMARKT. in de Vlaams-Nederlandse Delta 2015-2040. Van knelpunt naar slimme kracht. Dick van der Wouw Joris Meijaard ARBEIDSMARKT in de Vlaams-Nederlandse Delta 2015-2040 Van knelpunt naar slimme kracht Dick van der Wouw Joris Meijaard Typisch VN Delta Doorvoerhavens en (petro)chemische industrie Goede universiteiten

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 1. Inleiding In 2012 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

337 duizend werkzame personen. Dit is ongeveer 4% van het totaal aantal werkzame personen in Nederland.

337 duizend werkzame personen. Dit is ongeveer 4% van het totaal aantal werkzame personen in Nederland. ICT Factsheet arbeidsmarkt 10 maart 2017 Werkgelegenheid: omvang en ontwikkeling De beroepsgroep ICT in 2016: 337 duizend werkzame personen. Dit is ongeveer 4% van het totaal aantal werkzame personen in

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Willem de Vries Directeur Sectorinstituut Transport en Logistiek

Willem de Vries Directeur Sectorinstituut Transport en Logistiek Willem de Vries Directeur Sectorinstituut Transport en Logistiek your company logo 1 Gezonde sector, gezond personeel Instroom Ontwikkelingen in de sector BBL traject Sectorplan transport en logistiek

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Vacatures in de industrie 1

Vacatures in de industrie 1 Vacatures in de industrie 1 Martje Roessingh 2 De laatste jaren is het aantal vacatures sterk toegenomen. Daarentegen is in de periode 1995-2000 het aantal geregistreerde werklozen grofweg gehalveerd.

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Naar een inclusieve regio

Naar een inclusieve regio Naar een inclusieve regio 1 Ontwikkeling werknemersbanen 2008-2017 (per kwartaal t.o.v. hetzelfde kwartaal voorgaand jaar) 2 2 Dr. Arjen Edzes University of Groningen, Department of Economic Geography,

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten van het jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Sectorale arbeidsmarktinformatie

Sectorale arbeidsmarktinformatie Sectorale arbeidsmarktinformatie Overschotten en tekorten Kansen en mogelijkheden Deel B: Sectorbeschrijvingen 18. Openbaar bestuur Den Haag 20 december 2011 Inhoudsopgave Openbaar bestuur...3 1. Sectorfiche...3

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Groot Amsterdam -

Nadere informatie

TECHNIEKPACTMONITOR.NL HIGHLIGHTS 2017

TECHNIEKPACTMONITOR.NL HIGHLIGHTS 2017 TECHNIEKPACTMONITOR.NL HIGHLIGHTS 2017 AANDEEL LEERLINGEN VMBO 3E LEERJAAR 2006-2007 2013-2014 2016-2017 VMBO-BB 31% 24% 24% VMBO-KB 27% 22% 21% Het betreft hier het aandeel leerlingen binnen het totaal

Nadere informatie

Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo

Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo 1. Inleiding In de afgelopen jaren is het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) gegroeid van 902.000 leerlingen in 2009

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

De Huidige Situatie van de Belgische Werving en Selectie Industrie

De Huidige Situatie van de Belgische Werving en Selectie Industrie De Huidige Situatie van de Belgische Werving en Selectie Industrie www.itjobboard.be T: + 32 (0)2 5035 364 Achtergrond van het rapport Het doel van dit rapport is het samenvatten van de huidige situatie

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Kees Hagens Rijnland Advies

Intersectorale mobiliteit. Kees Hagens Rijnland Advies Intersectorale mobiliteit Kees Hagens Rijnland Advies Programma 1. Inleiding en overzicht intersectorale mobiliteit Kees Hagens, Rijnland Advies 2. Technisch Talent Werkt Margreet Westerbeek, Koninklijke

Nadere informatie

Een Werkende Arbeidsmarkt

Een Werkende Arbeidsmarkt Een Werkende Arbeidsmarkt Bas ter Weel 16 mei2014 Duurzame inzetbaarheid Doel Langer werken in goede gezondheid Beleid gericht op Binden: Gezondheid als voorwaarde voor deelname Ontbinden: Mobiliteit als

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

HAN en duurzame energie

HAN en duurzame energie Beroepsonderwijs tijdens de energie transitie HAN en duurzame energie Van buiten naar binnen. Tinus Hammink programma-manager SEECE Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO en topsectoren; keuze van HAN 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Quickscan ICT 2012 samenvatting

Quickscan ICT 2012 samenvatting Quickscan ICT 2012 samenvatting Vraag & aanbod personeel in de ICT sector KBB 2012.25 Curaçao, november 2013 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

2. Globale analyse 2015

2. Globale analyse 2015 2. Globale analyse 2015 2.1. Tekort 2015 We zien dat de economie aantrekt. Dat zien we ook terug in Enschede. We nemen groei en dynamiek waar van bedrijven op de toplocaties (met name Kennispark en de

Nadere informatie

HBO-I EN DE ARBEIDSMARKT: ONDERZOEK NAAR CONFLICTERENDE INZICHTEN

HBO-I EN DE ARBEIDSMARKT: ONDERZOEK NAAR CONFLICTERENDE INZICHTEN HBO-I EN DE ARBEIDSMARKT: ONDERZOEK NAAR CONFLICTERENDE INZICHTEN Directe aanleiding is de commotie die oktober 2014 ontstond bij het verschijnen van de Keuzegids rondom de baankansen voor HBO afgestudeerden

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse Logistiek Een analyse van vraag en aanbod: 2015, trends en prognoses tot 2020

Arbeidsmarktanalyse Logistiek Een analyse van vraag en aanbod: 2015, trends en prognoses tot 2020 Arbeidsmarktanalyse Logistiek Een analyse van vraag en aanbod: 2015, trends en prognoses tot 2020 Wim Verhoeven 25 mei 2016 Human Capital Agenda Logistiek Werk berust op 3 pijlers: Bevordering instroom

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 Midden-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

Juni Economische Barometer Bollenstreek. Verwachting voor 2011 en 2012

Juni Economische Barometer Bollenstreek. Verwachting voor 2011 en 2012 Verwachting voor 2011 en 2012 Juni 2011 CONCLUSIES Geleidelijk herstel van Nederlandse economie in 2011 en 2012. Regionale groei van werkgelegenheid in zakelijke dienstverlening was in 2010 sterker dan

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Regionale Arbeidsmarkt Monitor en arbeidsmarkt flyers Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van 1. de inhoud van de arbeidsmarkt monitor,

Nadere informatie

ECABO - Trends binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

ECABO - Trends binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO - Trends binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Werkgeversreacties bij krapte

Werkgeversreacties bij krapte Werkgeversreacties bij krapte Van Winden, P. & Van Nes, P.J., Krapte op de arbeidsmarkt; werkgeversreacties. NEI, in opdracht van OSA (publicatie A178) De afgelopen periode van hoogconjunctuur in Nederland

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 oktober 2010 (12.10) (OR. en) 14479/10 SOC 612 EDUC 158 ECOFIN 580 NOTA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 oktober 2010 (12.10) (OR. en) 14479/10 SOC 612 EDUC 158 ECOFIN 580 NOTA RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 oktober 2010 (12.10) (OR. en) 14479/10 SOC 612 EDUC 158 ECOFIN 580 NOTA van: aan: Betreft: het Comité voor de werkgelegenheid het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d.

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d. Notitie Aan Sectorcommissie Boomkwekerijproducten Van Jan Kees Boon Kenmerk Behoort bij Agendapunt 10, vergadering d.d. 9-5-2007 Totaal aantal pagina s 7 27 april 2007 SAMENVATTING ARBEIDSMARKTMONITOR

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting Dit advies bevat de reactie van de Sociaal-Economische Raad op de adviesaanvraag over het voorkómen van arbeidsmarktknelpunten in de collectieve sector. Hierover hebben de ministers van

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In de Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Eindhoven Summa College 2012 2013 1 1. Kans op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 566 Financieel en sociaal-economisch beleid Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 Zuidoost-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 503 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, mei 2016 Aantal WW-uitkeringen gedaald In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland en IJmond is het aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Kennemerland en IJmond groeit het aantal

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

De eerste baan is niet de beste

De eerste baan is niet de beste De eerste baan is niet de beste Auteur(s): Velden, R. van der (auteur) Welters, R. (auteur) Willems, E. (auteur) Wolbers, M. (auteur) Werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)

Nadere informatie

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 t.b.v. Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Provincie Noord-Holland IJmuiden, 23 november 2012 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Belangrijkste

Nadere informatie

short-logo NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 SAMENVATTING ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING RAPPORTAGE

short-logo NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 SAMENVATTING ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING RAPPORTAGE RAPPORTAGE NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING SAMENVATTING short-logo MEI 2014 go Pagina 2 SAMENVATTING RAPPORTAGE NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING Met het doel

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Zuid- Limburg ROC Arcus College 2012 2013 1

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

ScaleUp Dashboard 2015

ScaleUp Dashboard 2015 Rapportage ScaleUp Dashboard 2015 ScaleUp Dashboard 2015 Prof. dr. Justin Jansen Lotte de Vos Rotterdam School of Management Erasmus Centre for Entrepreneurship Conclusies Nederland staat aan de Europese

Nadere informatie