De energie van d. De stijging van de aardolieprijzen, Technisch Beheer & Maintenance 44

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De energie van d. De stijging van de aardolieprijzen, Technisch Beheer & Maintenance 44"

Transcriptie

1 De energie van d Vastgoed 06 Relokalisatie & Verhuizing 10 Inrichting & Office Design 18 Facility Management 30 Technisch Beheer & Maintenance 44 Bewaking & Veiligheid 54 Schoonmaak & Onderhoud 58 Catering 64 Office Management 70 De energiefacturen van ondernemingen zijn niet langer simpele stukjes papier waarop men van tijd tot tijd eens een verstrooide blik op werpt. De jongste jaren begint men energie op een steeds professionelere manier te bekijken. Ondernemingen gaan steeds meer op hun energieverbruik letten om nieuwe financiële marges aan te boren. Sinds kort staat ook de vrijmaking van de energiemarkt op de voorgrond. Nu is het aan ons om te besparen. Fleet Management 78 De geactualiseerde gegevens kunt u permanent raadplegen op De stijging van de aardolieprijzen, de objectieven van Kyoto, de opkomst van groene energie het zijn allemaal thema s die gepaard gaan met de recente vrijmaking van de markt. De liberalisering van de energie vindt zijn oorsprong in een eerste Europese richtlijn uit 1996 die de voorwaarden voor een binnenlandse elektriciteitsmarkt beschreef. In 1998 volgde nog een tweede vergelijkbare richtlijn voor de gasmarkt. Volgens de kalender die Europa had voorzien, konden de grote industriële gebruikers als eerste genieten van de liberalisering. Dat is het geval sinds 1 juli Ten laatste vanaf 1 juli 2007 zal de Europese gas- en elektriciteitsmarkt volledig openstaan voor concurrentie. Doelstelling is om een einde te maken aan de monopoliesituaties. Europa hoopt op die manier de prijzen te doen dalen en de kwaliteit van de geboden services te verbeteren. Zo kan de Facility Manager de concurrentie ook op het gebied van energie uitspelen... Wat verstaat men precies onder liberalisering? De liberalisering van de markt betekent dat de consument voortaan het recht heeft om zelf zijn gas- en elektriciteitsleverancier te kiezen. Hij wordt ook in aanmerking komende afnemer genoemd. Deze liberalisering impliceert ook de scheiding tussen de productieactiviteiten, het beheer van de transport- en distributie-infrastructuren en die voor de levering van energie. Dat betekent het einde van bepaalde monopoliesituaties met een verticaal geïntegreerde structuur, aldus Francis Ghigny, president van de Waalse energiecommissie. Economisch en praktisch gezien is het niet wenselijk om het aantal transporten distributienetwerken (de elektriciteitsen gasleidingen) op te drijven. Daarom wordt het beheer van die netwerken wel 44 Profacility Gids 2007

2 e vrijheid Wat er verandert De prijs De aanwezigheid van meerdere leveranciers op de Waalse markt vertaalt zich in concurrentie in de prijzen en de tariefformules. De diversiteit van de aanbiedingen U kunt opteren voor het aanbod van de leverancier die het beste aan uw behoeften of aan uw waarden (groene energie) beantwoordt. U kunt de lijst met leveranciers raadplegen op de website van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (www.vreg.be). Francis Ghigny (CWaPE) "De liberalisering leidt tot een aantal monopolies, die voortvloeien uit een verticaal geïntegreerde structuur." Uw aanspreekpunt op het vlak van energie: Door de scheiding van de activiteiten hebt u twee aanspreekpunten: enerzijds uw leverancier voor alles wat betrekking heeft op de levering van energie (en vooral de factuur) en anderzijds uw netwerkbeheerder voor alles wat te maken heeft met uw aansluiting (defecten, storingen, telleropnames, enz.). De presentatie van uw factuur: U blijft ook in de toekomst één enkele totaalfactuur voor uw energieverbruik ontvangen, opgesteld door uw leverancier. Die factuur zal drie posten omvatten: de werkelijke energieprijs (onderhandelbaar) de prijs voor het gebruik van het transport- en distributienetwerk (niet onderhandelbaar) de bijdragen, toeslagen en gewestelijke en federale bijdragen in monopolie gehouden. De leveranciers worden (net zoals de producenten in andere sectoren) concurrenten en moeten zonder discriminatie en tegen vaste prijzen vrije toegang hebben tot die netwerken om energie te kunnen leveren aan de klanten met wie ze een contract hebben afgesloten. Geliberaliseerde markt, markt zonder regels? De liberalisering brengt bepaalde gevaren met zich mee zoals de hergroepering van ondernemingen op Europese schaal, wat de concurrentie dan weer zou reduceren. Maar er zijn wetten om de processen te omkaderen en er werden regelsystemen opgezet. Het Waalse Gewest heeft een wettelijk kader bepaald om de voorwaarden voor werkelijke concurrentie tussen leveranciers te garanderen. Maar het Waalse Gewest wou ook maatregelen nemen om de duurzame ontwikkeling te bevorderen door met name de productie van groene energie en hernieuwbare energie (energie die zich voortdurend regenereert zoals wind, zon en water) te ondersteunen en door een rationeel energieverbruik te promoten," vervolgt Francis Ghigny. "Bovendien moest de service aan het publiek voldoen aan een aantal verplichtingen om de kwaliteit, de veiligheid en de continuïteit van de leveringen te garanderen. De spelers in België Het beheer van het transport- en distributienetwerk blijft in de handen van enkele operatoren. Zo werd er een beheerder voor het transportnetwerk (de hoogspanningslijnen en gasleidingen onder hoge druk) aangewezen door de federale regering. Voor de elektriciteit is dat ELIA, voor gas is het FLUXYS. De beheerders van de distributienetwerken (lijnen van minder dan 70 kv en gasleidingen onder lage of middelhoge druk) werden dan weer aangeduid door de gewestregeringen. In Wallonië zijn het er dertien voor elektriciteit en zeven voor gas. Zij stemmen overeen met de huidige distributieregies en intercommunales. De concurrentieactiviteiten hebben betrekking op de productie van elektriciteit (België produceert zelf geen gas) en de levering van gas en elektriciteit. Om die leveringsactiviteiten te mogen uitoefenen, moet men over de nodige licenties beschikken. Alexander Dewulf (Nuon Belgium) "De hernieuwbare energie heeft een aandeel van 20% in de totale productie, wat neerkomt op 459 MW." Een leverancier kiezen In de eerste plaats moet men preciseren dat de kwaliteit en de technische eigenschappen van de producten tot in de details identiek zijn, ongeacht de leverancier die men kiest. Om met kennis van zaken een leverancier te kiezen, moet men in de eerste plaats een goed inzicht hebben in zijn eigen energiebehoeften. Men moet dus alle nuttige informatie over het verbruik hebben. De beheerder van het distributienetwerk dat aan de klant leverde voor die de mogelijkheid kreeg om zelf zijn leverancier te kiezen, is daarom verplicht om bepaalde gegevens te communiceren. Zo moet niet alleen het identificatienummer van de teller worden vrijgegeven maar ook het uurdebiet en de voedingsdruk, het type van teller, de verbruiksgeschiedenis van de laatste drie jaar, het verbruiksprofiel en, indien van toepassing, de modaliteiten van afschakelbaarheid. Al die gegevens moeten de klant in staat stellen om de concurrentie tussen de verschillende leveranciers te laten spelen. Vervolgens moet men de aanbiedingen nauwgezet bestuderen en vergelijken, ook op punten zoals de contractvoorwaarden, de prijsverschillen, de origine van de geleverde energie (als de klant bepaalde netwerken voorrang wil geven), de kwaliteit van eventuele extra services, de duur van het contract en eventuele herzieningsclausules. Voor bepaalde klanten kan het interessant zijn om zich te verenigen om samen de energie die ze nodig hebben te kopen. Zo komen ze aan een groter volume en dat kan een positieve impact hebben op het aanbod van de leverancier. Damien MARECHAL Profacility Gids

3 Steeds vaker outsourcing Technisch Beheer & Maintenance Outsourcing van onderhoud heeft zijn voor- en tegenstanders. De eerste groep is ervan overtuigd dat ondernemingen zich beter op hun kernactiviteiten kunnen concentreren wanneer ze zich van bepaalde taken bevrijden. Bovendien kunnen ze op die manier kosten uitsparen. De tweede groep voert dan weer aan dat ondernemingen een deel van hun knowhow verliezen en zo afhankelijk worden van externe dienstverleners. Een ding is zeker: het concurrentievoordeel van ondernemingen wordt niet bepaald door de competentie van hun partners, ook al behoren die tot de top van de markt! Maar de steeds hogere eisen inzake flexibiliteit en reactiviteit, de ontwikkeling van diepgaande specialisaties en de noodzaak om de uitgaven te rationaliseren, verplichten industriële spelers ertoe om zich een reeks vragen te stellen. Moet men onderhoud uitbesteden? Hoeveel dienstverleners moet men inschakelen? Hoe kan men het vlotte verloop van het contract waarborgen? Vandaag de dag maakt het onderzoek naar de beste benadering van onderhoud van de uitrusting het mogelijk om veel verder te gaan dan met de strategieën van het verleden zoals correctief onderhoud en later systematisch preventief onderhoud. De jongste vijftien jaar moet de onderhoudsector zich engageren om de prestaties van de uitrusting te garanderen conform twee objectieven: het serviceniveau en de optimalisering van de kosten. Die trend zet ondernemingen er steeds vaker toe aan om hun onderhoudsactiviteiten uit te besteden. Goede afspraken maken goede vrienden Terwijl onderaannemers in het verleden naar hartelust konden worden uitgebuit, is de mentaliteit geëvolueerd. De akkoorden moeten in evenwicht zijn en elke partij moet aan zijn trekken komen. Exit 'cost killers'! Voortaan is het de verhouding prijs/kwaliteit die telt. Het blijft belangrijk om de laagste kosten na te streven maar niet ten koste van onmisbare dienstverleners. Die worden trouwens steeds vaker gezien als partners, vooral wanneer ze een hoge toegevoegde waarde bieden door bijvoorbeeld experts ter beschikking te stellen. Outsourcing van onderhoud: voor en tegen Optimalisering van de kosten (zie variabilisering) Planning van het onderhoudsbudget Werken met professionals Meer tijd voor kernactiviteiten Hogere beschikbaarheid van de uitrusting Hogere productiviteit Relatie klant/leverancier comfortabeler dan manager/werknemer Geen verplichtingen qua opleiding en personeelsbeheer Advies voor de implementatie van vooruitgangsinspanningen Risico op verlies van technische expertise Mogelijke uitbreiding van de voorraad wisselstukken Afhankelijkheid van dienstverlener Risico op maatschappelijk onevenwicht tussen arbeiders van de klant en de outsourcer Oplossing in geval van contractbreuk? 48 Profacility Gids 2007

4 van onderhoud Het contract tussen beide partijen moet gebaseerd zijn op een lastenboek met een precieze omschrijving van de behoeften, de aard van de te leveren prestaties, de modaliteiten van de implementatie, de beperkingen van de interventies van de dienstverlener en de objectieven. Die objectieven moeten meetbaar zijn en de dienstverlener moet over de nodige middelen beschikken. Men moet ook rekening houden met de omkeerbaarheid van de uitbesteding. Ingeval het contract wordt verbroken, moet men financiële regelingen treffen, bepalen welke elementen men moet teruggeven of verkopen, een voldoende lange opzegtermijn voorzien en eventueel een deel van het personeel overnemen. Het verdient ook aanbeveling om zoveel mogelijk technische documenten binnen de onderneming te houden. Maar hoe goed de schriftelijke overeenkomst ook is, ze mag nooit de gesprekken tussen dienstverlener en opdrachtgever vervangen. Al was het maar omdat de oorspronkelijke regelingen regelmatig moeten worden her- De outsourcing in de onderhoudswereld evolueert op dit ogenblik naar de trend van een vooruitgangspartnerschap voor de middellange of lange termijn. Samenwerken vooraleer te produceren Voor de start van de staalfabriek Carinox (groep Arcelor), vroeg Thierry Caillis (onderhoudsverantwoordelijke) zich af hoe hij zijn team ging organiseren. Carinox heeft uiteindelijk beslist om het onderhoud voor een groot deel uit te besteden. Het was Fabricom-GTI (hier Philippe Ausloos, links) die met deze taak werd gelast. Reeds een jaar voor de fabriek werd opgestart, was er een co-onderaannemer aanwezig op de site om de montage op te volgen, betrouwbaarheidsstudies uit te voeren, preventieve onderhoudsplannen uit te werken, kritieke onderdelen te analyseren, onderdelen te bestellen voor de start-up en het computerondersteunde onderhoudsbeheer te implementeren en op gang te brengen. De zeven gouden regels voor een goed contract 1- Zeg alles op een ordelijke manier. Een artikel per thema en een thema per artikel. 2- Zeg niets twee keer. Neem dezelfde verplichting nooit twee keer op, noch op verschillende plaatsen in het contract, noch in twee verschillende contractuele documenten (risico op tegenstrijdigheden!). 3- Respecteer de Nederlandse taal. Opgelet voor grammatica, syntaxis en spelling. Vermijd finesses, complexe uitdrukkingen en begripsfouten. 4- Gebruik systematisch de termen die gebruikt worden in het artikel bepalingen. Gebruik nooit synoniemen maar herhaal het geschikte woord. 5- Schrijf onderling coherente clausules. Wat dubbelzinnig is, wordt geïnterpreteerd volgens de gebruiken van het land waarin het contract wordt ondertekend. Bij twijfel wordt de clausule geïnterpreteerd in het voordeel van degene die de verplichting is aangegaan. Houd de dingen dus eenvoudig en kort! 6- Zoek in het contract de clausule die ontbreekt en die in uw nadeel is. Dat is altijd moeilijker dan een bestaande clausule te vinden die in uw nadeel is. 7- Beheer op doordachte wijze wat voortvloeit uit andere bepalingen. Zoals op het vlak van hygiëne en gezondheid, de informaticawet en vrijheden Met andere woorden: herschrijf niet wat in de wet staat. (volgens Meester Sylvain Martin, advocaat aan het hof van beroep van Parijs) Profacility Gids

5 Technisch Beheer & Maintenance Jean Dubois, verantwoordelijke Maintenance, Process & Contrats bij Adapack Intermills Men kan meer eisen in een relatie klant/leverancier dan in een relatie manager/werknemers! zien. Het contract moet leven. Men kan immers nooit vanaf de eerste keer alles voorzien en naarmate de onderneming evolueert, veranderen de behoeften. Middelencontract of resultaatcontract? Steeds minder ondernemingen kopen werkuren. In plaats daarvan kopen ze hetzij een service, hetzij een resultaat. In het tweede geval heeft de dienstverlener meer vrijheid om het werk te organiseren en wordt hij meer een gewone dienstverlener. Men spreekt dan over de beschikbaarheid van uitrusting of over De organisatie die men implementeert, is vaak belangrijker dan de keuze om het onderhoud al dan niet uit te besteden! Patrick De Corte, Site Manager ABB De variabilisering van kosten zoals we die toepassen bij Adapack Intermills wordt beschermd door boven- en ondergrenzen (+10%/-10%). Me Sylvain Martin, Hof van Beroep van Parijs "Een goed contract bevat een artikel per thema en een thema per artikel." gekwantificeerde prestatieobjectieven. Juridisch gezien bestaat er vooral qua bewijslast een verschil tussen middelenen resultaatcontracten. Bij de prestatie van middelen moet de opdrachtgever kunnen bewijzen dat een bepaalde clausule van het contract niet werd nageleefd om aan te tonen dat hij schade heeft geleden door een fout van de dienstverlener. Het resultaatsengagement impliceert dan weer dat de dienstverlener, als verantwoordelijke voor de services die hij biedt, moet aantonen dat de fout buiten zijn wil om gebeurde (overmacht, fout van de klant of fout van een derde). Vandaag de dag evolueert men steeds meer naar een partnerschap van vooruitgang. In dat geval verbindt men er zich toe om op (middel)lange termijn naar gemeenschappelijke vooruitgang te streven, eerder dan naar een prijzenslag. Dat vereist een regelmatige analyse (self audit) van punten die voor verbetering vatbaar zijn om daarna samen een actieplan uit te werken. Hoewel het cruciaal blijft om de kosten van outsourcing te beperken, gebeurt dit niet door de dienstverlener uit te melken maar vooral door hem te helpen om zijn werkmethodes aan te passen. De bewijslast is in dit geval uiteraard een complexe zaak Variabilisering van de kosten Adapack Intermills is een Belgische papierfabriek uit Malmédy, die in 1726 werd opgericht. Samen met de onderneming ABB heeft ze een innovatief onderhoudscontact met resultaatverplichting, variabilisering van de technische kosten en implementatie van een vooruitgangscontract uitgedokterd. De basisfilosofie bestaat erin om zich toe te leggen op de productie van papier en alle andere taken uit te besteden, legt Jean Dubois (onderhoudsverantwoordelijke) uit. Men laat de kosten maximaal fluctueren zodat ze de conjunctuur kunnen volgen. Met andere woorden: als er geen papier geproduceerd wordt, betalen we geen controle/kwaliteitsdiensten en beperken we de onderhoudsactiviteiten. Samen met ABB hebben we ook een winwinsysteem omgezet. Als de machines beter draaien zodat we meer kunnen produceren, kan de onderhoudsfirma rekenen op een bonus. Als de systemen echter slecht functioneren, heeft dat ook een invloed op het onderhoudsbudget want dat wordt bepaald door de productie. Het full service contract met ABB voorziet correctief en preventief onderhoud, de analyse van problemen, technische aankopen, het beheer van de wisselstukkenvoorraad, ondersteuning bij de productie en een participatie in investeringsprojecten. Maar opgelet, we zijn geen bank, verduidelijkt Patrick De Corte (sitemanager ABB). De klant ondertekent steeds de bestelbons en regelt zijn facturen rechtstreeks met de leveranciers. Voor interne werken gebruiken we werkbonnen. Die worden steeds getekend voor akkoord door Adapack en ABB. We beslissen dan hoe het boekhoudkundig wordt verwerkt: als het over onderhoud gaat, komt het in het forfait terecht, als het om wijzigingen aan machines of normeringen gaat, wordt het in eigen beheer gefactureerd. Damien MARECHAL Meer informatie op het internet: Externalisation de la maintenance, stratégies, méthodes et contrats. Door Jean-Claude Francastel, Uitgeverij Dunod (432 blz., 80 euro). Voorbeeldcontract voor onderhoudsdiensten, uitgewerkt op initiatief van de Franse vereniging van ingenieurs en onderhoudsverantwoordelijken (5 euro, Corporate Business Pages Adressenboek op pagina Profacility Gids 2007

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN ELEKTRICITEIT

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN ELEKTRICITEIT COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN ELEKTRICITEIT I. Inleiding De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGB) heeft modelbestekken opgesteld voor de aankoop van elektriciteit en gas,

Nadere informatie

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS I. Inleiding De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGB) heeft modelbestekken opgesteld voor de aankoop van elektriciteit en gas, om de gemeenten

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

STUDIE (F)140619-CDC-1337

STUDIE (F)140619-CDC-1337 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014

ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014 ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014 INHOUD Kerncijfers p.02 2014 in het kort p.04 Electrabel: een verantwoordelijke p.06 marktleider die dicht bij zijn klanten staat 2014, het jaar van de waarheid p.10 Een

Nadere informatie

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 s Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 http://www.elektriciteit-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw elektriciteit en gas in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4 1. Wat?...4

Nadere informatie

CEO PARTNERS RELEVANTE TRENDS & ONTWIKKELINGEN VOOR BESLISSINGNEMERS DINSDAG 19 FEBRUARI 2013

CEO PARTNERS RELEVANTE TRENDS & ONTWIKKELINGEN VOOR BESLISSINGNEMERS DINSDAG 19 FEBRUARI 2013 CEO PARTNERS RELEVANTE TRENDS & ONTWIKKELINGEN VOOR BESLISSINGNEMERS 2 Verandering op C-niveau Impact van optimaal documentbeheer 3 Flexibele financiering Supply Chain Finance: ook voor uw bedrijf? 4-5

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Inleiding CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Advies van 16 december 2009 Aan de Commissie werd om advies

Nadere informatie

{Alles over de vrijmaking van. Special liberalisering. {Dossier liberalisering. {Nieuw: de EAN-code. {De markt en haar spelers.

{Alles over de vrijmaking van. Special liberalisering. {Dossier liberalisering. {Nieuw: de EAN-code. {De markt en haar spelers. Het magazine van uw distributienetbeheerder December 2006 Special liberalisering {Alles over de vrijmaking van de energiemarkt in 2007 {Dossier liberalisering Wat verandert er concreet in 2007? {Nieuw:

Nadere informatie

Stand van zaken van de Belgische wetgeving met betrekking tot de sociale maatregelen op het vlak van energie. Situatie op 1 december 2007

Stand van zaken van de Belgische wetgeving met betrekking tot de sociale maatregelen op het vlak van energie. Situatie op 1 december 2007 Stand van zaken van de Belgische wetgeving met betrekking tot de sociale maatregelen op het vlak van energie Situatie op 1 december 2007 De volgende tekst is bedoeld als een beschrijving van de huidige

Nadere informatie

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België VOORWOORD Heel bemoedigende vooruitgang voor België De resultaten van de

Nadere informatie

De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit

De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR 2011-2012 De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De Leverancier De leverancier verkoopt aardgas en elektriciteit. Vóór de vrijmaking stond de intercommunale in voor zowel de distributie als voor de levering van elektriciteit en aardgas. Sinds 1 juli

Nadere informatie

Nieuwe stap in FM-beheer: tools en praktijken

Nieuwe stap in FM-beheer: tools en praktijken Dossier uitbesteed FM-beheer/FMIS Nieuwe stap in FM-beheer: tools en praktijken Om als organisatie een stap vooruit te zetten in het facilitaire beheer, moet u de juiste informaticatools in huis hebben.

Nadere informatie

TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009)

TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009) TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009) Inhoudstafel Typebestek Aankoop Aardgas... 1 Commentaar... 1 1. Inleiding... 2 2. De liberalisering van de aardgasmarkt in Vlaanderen... 2 3. Het

Nadere informatie

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga.

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga. 2005 Jaarverslag Sibelga - Jaarverslag 2005 Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

Sibelga. Jaarverslag

Sibelga. Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

MOGELIJKE SCENARIO S VOOR EEN HERSTRUCTURERING VAN DE VLAAMSE SECTOR VOOR DE ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIE

MOGELIJKE SCENARIO S VOOR EEN HERSTRUCTURERING VAN DE VLAAMSE SECTOR VOOR DE ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIE MOGELIJKE SCENARIO S VOOR EEN HERSTRUCTURERING VAN DE VLAAMSE SECTOR VOOR DE ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIE Verslag van taak 5 van het Project PBO98/KUL/22, getiteld Op zoek naar een nieuw winstmechanisme voor

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie

INLEIDING TOT WARMTEKRACHTKOPPELING

INLEIDING TOT WARMTEKRACHTKOPPELING Warmtekrachtkoppeling - WKK > voor professionelen INLEIDING TOT WARMTEKRACHTKOPPELING Voorstudie van een warmtekrachtkoppeling April 29 Informatie : www.leefmilieubrussel.be rubriek : Professionelen >

Nadere informatie

Uitdagingen en vooruitzichten

Uitdagingen en vooruitzichten 02 Uitdagingen en vooruitzichten Als beheerder van het hoogspanningsnet moet Elia talrijke uitdagingen aangaan om het hoofd te bieden aan de energierevolutie die zich nu voordoet. De Europese integratie,

Nadere informatie

VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE. Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG

VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE. Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG Voorwoord 01 Nexans onderschrijft het Mondiaal Pact 02

Nadere informatie

'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs

'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs 'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs (OV'HFRQLQFNHQ:HQG\*LOODUG,1/(,',1* 1.1. HISTORIEK Na de Tweede Wereldoorlog was de toestand in Europa zeer schrijnend. Europa lag in ruïnes en het zag

Nadere informatie

Nieuwe technologie ten dienste van het beroep

Nieuwe technologie ten dienste van het beroep BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Nieuwe technologie ten dienste van het beroep p. 4/ 1 jaar e-invoice in de praktijk Nieuwe technologie ten dienste van het beroep

Nadere informatie

CEO PARTNERS. Technologie als drijfveer van ambitie Nieuwe kansen van de digitale revolutie P. 2

CEO PARTNERS. Technologie als drijfveer van ambitie Nieuwe kansen van de digitale revolutie P. 2 5 JUNI 2012 Technologie als drijfveer van ambitie Nieuwe kansen van de digitale revolutie P. 2 Internationale handel faciliteren Documentair krediet: het voordeel P. 3 CEO PARTNERS Energie - contract wordt

Nadere informatie

Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap

Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap e - accounting Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap Roger Lassaux Directieadviseur IAB Belastingconsulent Als bevoorrechte adviseurs van de ondernemingen kunnen de accountants

Nadere informatie

C.O.B. 30 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN OVEREENKOMSTEN TUSSEN ENERGIELEVERANCIERS EN CONSUMENTEN

C.O.B. 30 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN OVEREENKOMSTEN TUSSEN ENERGIELEVERANCIERS EN CONSUMENTEN C.O.B. 30 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN OVEREENKOMSTEN TUSSEN ENERGIELEVERANCIERS EN CONSUMENTEN Brussel, 30 maart 2011 2 Inhoudstafel Inleidend: behandeling

Nadere informatie

OUTSOURCING IT OUTSOURCING. Transport en distributie zijn bijna ondenkbaar gebruikelijk. Landen waar loonlasten minder zwaar

OUTSOURCING IT OUTSOURCING. Transport en distributie zijn bijna ondenkbaar gebruikelijk. Landen waar loonlasten minder zwaar OUTSOURCING FEBRUARI 2008 HET HOE EN WAAROM VAN EFFICIËNT UITBESTEDEN CALL- EN CONTACTCENTERS FACILITY MANAGMENT IT OUTSOURCING TRANSPORT & LOGISTIC Outsourcen van call- en contactcenters is niet on- Het

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Studie STUDIE-20121119-04 betreffende de invoering van een progressieve tarifering zoals voorgesteld door de CWaPE in haar studie

Nadere informatie