Veiligheidsinformatieblad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsinformatieblad"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Artikelnummer Stof-group : Gebruik van de stof of het preparaat Scheidingsmiddel / Identificatie van de vennootschap/onderneming Firma : FINO GmbH Weg : Mangelsfeld 1 Plaats : D-9770 Bad Bocklet Telefoon : Telefax : Contactperson : Joachim Mahlmeister Telefoon : Internet : 2. Identificatie van de gevaren Indeling GHS : Gevaaraanduidingen : Bijtend R-zinnen : Veroorzaakt brandwonden. Gevarenaanduidingen: Schadelijk bijinslikken. Schadelijk bij contact met de huid. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Specifieke risico's Het product is op grond van de berekeningsmethode van de meest recente "Algemene classificatierichtlijn voor preparaten in de EU" niet etiketteringsplichtig. 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen Chemische omschrijving ( stof ) Mengsel uit hierna opgevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen. Gevaarlijke bestanddelen EG-Nr. CAS-Nr. Stofnaam Hoeveelheid Indeling GHS-classificatie Natriumtetradecylsulfat Huidcorr. 1B; H302-H312-H % C R34 De volledige tekst van de genoemde R-zinnen vindt u in rubriek 16. Geen aanvullende gegevens. 4. Eerstehulpmaatregelen Algemeen advies Veronreinigde kleding direct uittrekken en veilig verwijderen.

2 Pagina 2 van Inademing In geval van braken bij bewusteloosheid, in stabiele zijligging brengen. Kontakt met de huid Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Kontakt met de ogen Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Inname Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken. Voor frisse lucht zorgen. Onmiddellijk arts raadplegen! Opmerkingen voor de arts Geen 5. Brandbetrijdingsmaatregelen Geschikte blusmiddelen Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving. Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk. Speciale blootstellingsgevaren die veroorzaakt worden door de stof of het preparaat zelf, verbrandingsproducten of vrijkomende gassen Verder geen gegevens beschikbaar. Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden Verder geen aanvragen bekend. Geen 6. Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat Persoonlijke voorzorgsmaatregelen Personen in veiligheid brengen. Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken. Milieuvoorzorgsmaatregelen Met veel water verdunnen. Niet in de riolering of open wateren lozen. Neutralisatiemiddel gebruiken. Reinigingsmethoden Met vloeistofbindende stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen. Neutralisatiemiddel gebruiken. Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen. Voor voldoende ventilatie zorgen. Geen 7. Hantering en opslag Hantering Advies voor veilig hanteren Als afzuiging ter plaatse niet mogelijk of onvoldoende is, moet de gehele werkplek technisch voldoende geventileerd worden. Aerosolvorming vermijden.

3 Pagina 3 van Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk. Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk. Opslag Eisen aan opslagruimten en vaten Geen bijzondere eisen. Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag Niet noodzakelijk. In goed gesloten verpakking bewaren. Opslagklasse: Bedrijfsveiligheidsvoorschriften (BetrSichV). --- Opslag-klasse (VCI) : ---. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming Grenswaarden voor blootstelling voor grenswaarden Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren. Maatregelen ter beheersing van blootstelling Beheersing van beroepsmatige blootstelling Bevat geen stoffen in hoeveelheden boven de concentratiegrenzen waarvoor een werkplekgrenswaarde is vastgelegd. Hygiënische maatregelen Nauw aansluitende veiligheidsbril Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Bescherming van de ademhalingsorganen Bij kortdurende of lage belasting een luchtfilterapparaat en bij intensieve of langere blootstelling een van de omgevingslucht onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken. Bescherming van de handen Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding. Keuze van het handschoenmateriaal met inachtneming van de doorslagtijden, permeatiepercentages en de degradatie. De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en van fabrikant tot fabrikant verschillend. Omdat het product een bereiding uit verschillende stoffen vormt, is de bestendigheid van handschoenmaterialen niet van tevoren te berekenen en moet daarom voorafgaand aan het gebruik worden getest. De exacte doorslagtijd dient van de fabrikant van de veiligheidshandschoenen te worden vernomen en dient te worden aangehouden. Geschikt materiaal: NR (Natuurrubber, natuurlatex). Bescherming van de ogen Sluitende veiligheidsbril. Bescherming van de huid Laboratoriumjas.

4 Pagina 4 van 9. Fysische en chemische eigenschappen Algemene informatie Fysische toestand : Kleur : Geur : vloeibaar helder karakteristiek Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu ph (bij 20 C) : > 9 Toestandsveranderingen Smeltpunt : Kookpunt : Verwekingspunt : Vlampunt : Ontploffingseigenschappen Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk. onderste Explosiegrenze : bovenste Explosiegrenze : Dampspanning : (bij 20 C) Dichtheid (bij 20 C) : Wateroplosbaarheid : Viscositeit / dynamisch : Oplosmiddel-gehalte Andere gegevens Organisch oplosmiddel: 93,0% Zelfontbrandingstemperatuur vast : Ontstekingstemperatuur : niet bepaald 100 C niet van toepassing. 160 C niet bepaald 1,12 g/cm³ mengbaar. --- Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf. 400 C methode 10. Stabiliteit en reactiviteit Te vermijden omstandigheden Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift. Te vermijden substanties Geen gevaarlijke reacties bekend. Gevaarlijke ontledingsproducten Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend. Geen 11. Toxicologische informatie Acute toxiciteit Geen toxicologie bekend. Specifieke werking in de dierproef Geen gegevens beschikbaar. Bijtende en irriterende effecten Huidcontact: Bijtend effect op huid en slijmvlies. Na oogcontact: sterk bijtend.

5 Pagina 5 van Overgevoeligheidseffecten Geen allergie veroorzakende werking bekend. Ernstige effecten na herhaalde of langdurige blootstelling Verder geen gegevens beschikbaar. Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten Geen verdere verwijzingen naar een kankerverwekkende of DNA-veranderende werking of naar gevaar voor de voortplanting. m.b.t. tests Het product vertoont op grond van de berekeningsmethode van de meest recente Algemene classificatierichtlijn voor preparaten in de EU de volgende gevaren. corrosief. Door een sterke etsende werking bestaat het gevaar van perforatie van de slokdarm en de maag. Empirische gegevens m.b.t. werking bij de mens Verder geen voorvallen bekend. 12. Ecologische informatie Ecotoxiciteit Niet in de riolering of open wateren lozen. Mobiliteit Geen aanvullende gegevens. Persistentie en afbraak Niet gemarkeerd. Mogelijke bioaccumulatie Gegevens hiervan zijn niet bekend. Andere schadelijke effecten Niet gemarkeerd. Niet onverdund of in grotere hoeveelheden in het grondwater, in het oppervlaktewater of in de riolering terecht laten komen. 13. Instructies voor verwijdering Overwegingen over de afvalverwijdering Mag niet met het huisvuil worden aangeboden. Niet in de riolering of open wateren lozen. Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN; afval van BFLG van vetten, smeermiddelen, zepen, detergenten, desinfecterende middelen en cosmetische producten; waterige wasvloeistoffen en moederlogen Geklasseerd als gevaarlijk afval. Afvalnummer - Afval van residuen AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN; afval van BFLG van vetten, smeermiddelen, zepen, detergenten, desinfecterende middelen en cosmetische producten; waterige wasvloeistoffen en moederlogen Geklasseerd als gevaarlijk afval. Verwijdering van de besmette verpakking Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving. 14. Informatie met betrekking to het vervoer

6 Pagina 6 van Wegvervoer UN-Nummer : ADR/RID-Klasse : Classificatiecode : Waarschuwingstabel Gevarencode : ADR/RID-Etiketten : ADR/RID-Verpakkingsgroep : Beperkte hoeveelheid (LQ) : 3267 C7 0 III LQ7 Juiste ladingnaam CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (Natriumtetradecylsulfat) Andere relevante informatie (Wegvervoer) Speciale voorschriften: 274 Vrijgestelde hoeveelheid: E1 Transportcategorie: 3 Code tunnelbeperking: E Binnenscheepvaart UN-Nummer : 3267 ADNR-Klasse : Classificatiecode : C7 Tekens : Verpakkingsgroep : III Beperkte hoeveelheid (LQ) : LQ7 Juiste ladingnaam CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (Natriumtetradecylsulfat) Andere relevante informatie (Binnenscheepvaart) Speciale voorschriften: 274 Zeevervoer UN-Nummer : IMDG-Klasse : Marine pollutant : Tekens : IMDG-Verpakkingsgroep : EmS : Beperkte hoeveelheid (LQ) : 3267 III F-A, S-B 5 L Juiste ladingnaam CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (sodium tetradecyl sulfate) Andere relevante informatie (Zeevervoer) Speciale voorschriften: 223, 274, 944 Luchtvervoer UN/ID-Nummer : ICAO/IATA-Klasse : Tekens : ICAO-Verpakkingsgroep : Beperkte hoeveelheid (LQ) Passenger : ATA-Packing instruction - Passenger : IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger : IATA-Packing instruction - Cargo : IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo : 3267 III 1 L 1 5 L L

7 Pagina 7 van Juiste ladingnaam CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (sodium tetradecyl sulfate) Andere relevante informatie (Luchtvervoer) Vrijgestelde hoeveelheid: E1 Passenger-LQ (hoeveelheidsbeperking per passagier): Y1 Cargo-maximum: 60 L 15. Wettelijk verplichte informatie Etikettering Gevaarsymboolen : C - Bijtend Gevaarlijke bestanddelen Natriumtetradecylsulfat R-zinnen 34 Veroorzaakt brandwonden. S-zinnen 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. 45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). 60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. 37/39 Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. Bijzondere etikettering voor bepaalde preparaten Geen aanvullende gegevens. Verdere aanwijzingen Het product is volgens EG-richtlijnen of volgens de betreffenden nationale wetten ingedeeld en gekenmerkt. GHS-etikettering Signaalwoord : Pictogrammen : Gevaar corrosie Gevarenaanduidingen H302 H312 H314 Schadelijk bijinslikken. Schadelijk bij contact met de huid. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

8 Pagina van Voorzorgsmaatregelen P260 P22 P301+P330+P331 P303+P361+P353 P304+P340 P305+P351+P33 P310 P312 P363 P405 EU-voorschriften Verder geen gegevens bekend. Informatie over nationale maatregelen Waterverontreinigend-klasse (D) : Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Koude-isolerende handschoenen/gelaatsbescherming/oogbescher ming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken huid met water afspoelen/afdouchen. NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Achter slot bewaren. 1 - licht watervervuilend Bedrijfsveiligheidsvoorschriften (BetrSichV) Overige informatie De volledige tekst van de R-zinnen waarnaar onder rubrieken 2 en 3 wordt verwezen 34 Veroorzaakt brandwonden. Andere gegevens De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van produkteigenschappen en vormt geen wettig contract.

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/6 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt Artikelnummer: a116-732 Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichting Fabrikant/leverancier:

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Bladzijde: 1/10 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 4305 CAS-nummer: 7646-78-8 EC-nummer: 231-588-9 Catalogusnummer: 050-001-00-5

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Blad 1/8 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt MSDS nummer: 1003002 Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Markt: Professioneel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 922 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt Artikelnummer: O14 GEV Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Fabrikant/leverancier:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Lactec 2K Epoxy Primer Stammlack Materiaalnummer 124279LU

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Lactec 2K Epoxy Primer Stammlack Materiaalnummer 124279LU Versie 1 / Pagina 1 v an 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam: Gebruik van de stof of het preparaat Componenten universeelgrondverf

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. Identificatie van de stof of het preparaat: Productnaam: Gebruik: Component van elastische reparatiecompound. Identificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 datum van de druk: 09.04.2015 Versienummer 11 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Structur 2 SC

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 30.05.2014 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: DF1516

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/7 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Artikelnummer: 029389 CAS-nummer: 75-09-2 EC-nummer: 200-838-9 Catalogusnummer: 602-004-00-3

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens verordering (EG) 1907/2006 art. 31

Veiligheidsinformatieblad volgens verordering (EG) 1907/2006 art. 31 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het product Handelsnaam Toepasssing van de stof / van de bereiding Fabrikant Importeur Noodnummer : SprayKontakt : Industrie/branche.

Nadere informatie

Adheseal Marine Black

Adheseal Marine Black 1/7. VIB: conform aan Verordening (EG) nr. 453/2010. Adheseal Marine Black RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. PRODUCTIDENTIFICATIE Productnaam :

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/6 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming - 1.1 Productidentificatie - - 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 292241 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 292241 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING PRODUCTINFORMATIE Productbenaming : Design Code Gebruik : A9584C : Insecticide Firma : Syngenta Crop Protection B.V. Jacob Obrechtlaan

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

Fluid L 10 Hydraulische olie

Fluid L 10 Hydraulische olie Fluid L 10 Hydraulische olie Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Versie: 28.05.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

PVBFLEXIPOXSD Pagina 1 van 6

PVBFLEXIPOXSD Pagina 1 van 6 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OP HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productinformatie Handelsmerk Flexipox SD basis Tweecomponenten epoxy Firma Köhlerwoodcap Bovendijk 196 3045 PD Rotterdam

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 286300, 286500 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) DELTA 2K Satin-Härter Materiaalnummer 124357DS

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) DELTA 2K Satin-Härter Materiaalnummer 124357DS Versie 3 / Pagina 1 v an 7 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam: Gebruik van de stof of het preparaat Algemeen gebruik

Nadere informatie

.butanon; ethylmethylketon - Id nr: 606-002-00-3- CAS nr: 78-93-3 - EG nr: 201-159-0

.butanon; ethylmethylketon - Id nr: 606-002-00-3- CAS nr: 78-93-3 - EG nr: 201-159-0 VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD Datum van herziening: 20/09/05 91/155/EG (2001/58/EG) -ISO 11014-1 1. /DENTIFICA TIE VAN DE STOF OF HET PREPARAA T EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming: Normaal gebruik:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 01-mei-2007 MSDS PN: 4321396 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 401936, 300570 Product benaming

Nadere informatie

: MR PROPER / FLASH / FAIRY POWER DEGREASER

: MR PROPER / FLASH / FAIRY POWER DEGREASER PROFESSIONAL MR PROPER / FLASH / FAIRY POWER DEGREASER Datum van uitgave: 16/12/2011 Datum herziening: Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

Safety VOORBEELD PRODUCT

Safety VOORBEELD PRODUCT Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Productnaam en code: Gebruik: Identificatie onderneming: Heavy duty coating. SafetyDocs Johannes Vermeerstraat 1 NL 5212

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Productnr. : AZ09-0100 RM01 Blz. 1 van 16 1 01 Rubriek 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie BLENDING FLASH 1L AZ09-0100 RM01 53228577 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Naam van het product : Productidentificatie REACH Registratie Aantekeningen Dit product is een mengsel. Alle componenten zijn

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Brilreiniger

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Brilreiniger EUrichtlijn 91/155/EC en het amendement 2001/58/EC 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Reiniger Identificatie

Nadere informatie