ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING"

Transcriptie

1 ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING Voor de activiteiten bouwen, slopen en planologisch gebruik Afdeling: bouwen/k. Ruizendaal Nummer: UV Burgemeester en wethouders van Bunschoten; beschikkende op het verzoek van: De heer J. Hopman BRS : adres: Dorpsstraat 115b, 3751 EN te Bunschoten-Spakenburg voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het slopen van twee woningen met aan- en bijgebouwen en het oprichten van twee woningen met een aan-/bijgebouw (waarbij in een deel van de aanbouw een pedicure-/schoonheidssalon wordt gevestigd) op het perceel plaatselijk bekend: Dorpsstraat 115 en 115a kadastraal bekend gemeente: Bunschoten sectie : K nummers : 4396 Beoordeling van de aanvraag de aanvraag heeft betrekking op de activiteiten bouwen van een bouwwerk en gebruiken van de gronden of bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onder a. en c. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); de aanvraag heeft betrekking op de activiteit slopen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 onder a van de Wabo; de aanvrager is eigenaar van het betreffende perceel en belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); de aanvraag voldoet aan de eisen gesteld door het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor); de aanvraag is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan Bunschoten-stad; doordat er strijdigheid is met het bestemmingsplan, wordt de aanvraag mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onder c. Wabo; voor de gevallen, waarbij buitenplans afwijken van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a. onder 1 of 2 Wabo niet mogelijk is, biedt artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo de mogelijkheid om van het bestemmingsplan af te wijken bij omgevingsvergunning; van deze mogelijkheid kan gebruik worden gemaakt indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat; Inhoudelijke overwegingen voor de aanvraag om omgevingsvergunning is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld; op basis van deze ruimtelijk onderbouwing kan geconcludeerd worden dat de aanvraag voldoet aan een goede ruimtelijke ordening en dat er op basis van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo een omgevingsvergunning om van het bestemmingsplan af te wijken kan worden verleend; aan de overlegverplichting als bedoeld in artikel 6:18 Bor juncto artikel Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) is voldaan; de adviseurs positief hebben geadviseerd; voor onderhavig plan is d.d. 28 september 2011 een planschadeovereenkomst ondertekend, zodat de economische uitvoerbaarheid gewaarborgd is. voor onderhavige aanvraag is sprake van een geval als bedoeld in artikel a sub c Bro; een aanvraag om omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo doorloopt de uitgebreide procedure, zoals bedoeld in artikel 3.10 Wabo; voor de uitgebreide procedure is afdeling 3.4 van de Awb van toepassing;

2 de aanvraag omgevingsvergunning zal, met alle stukken die op de aanvraag betrekking hebben, voor een periode van 6 weken ter inzage worden gelegd; tijdens de terinzagelegging zijn er wel/geen zienswijzen ingediend; Gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht, de bouwverordening van deze gemeente, het bouwbesluit, het ter plaatse geldende bestemmingsplan en de Algemene wet bestuursrecht; Besluiten 1. Een omgevingsvergunning verlenen voor een project bestaande uit de volgende activiteiten bouwen, slopen en planologisch gebruik, inzake: - het oprichten van twee woningen met een aan-/bijgebouw (waarbij in een deel van de aanbouw een pedicure-/schoonheidssalon wordt gevestigd) aan de Dorpsstraat 115 en 115a op grond van artikel 2.1 lid 1 onder a en c Wabo; - het slopen van twee woningen met aan-/bijgebouwen op het perceel plaatselijk bekend Dorpsstraat 115 en 115a, op grond van artikel 2.2 lid 1 onder a Wabo; - het afwijken van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo juncto artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3 Wabo omdat de aanvraag voorziet in een goede ruimtelijke onderbouwing; 2. Voor deze omgevingsvergunning wordt op basis van artikel 6.12 lid 2 Wro geen exploitatieplan vastgesteld. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hierna genoemde gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning: - Aanvraag formulier omgevingsvergunning 26 juli 2011; - Ruimtelijke onderbouwing 28 juli 2011; - Planschade overeenkomst d.d. 28 september 2011; - Bijlage bouwbesluitberekening 26 juli 2011; - Bouwbesluittoetsing 5 oktober 2011; - Bouwtekeningen 3, 4 en 5 d.d. 26 juli 2011; - Bouwgrondverklaring d.d. 2 september 2011; - Volledige Asbestinventarisatie Type A d.d. 26 juli 2011; - Verkennend Bodemonderzoek Van Dijk d.d. 26 juli 2011; - Programma van eisen inzake Archeologie d.d. 26 juli 2011; - Details blad 6 d.d. 26 juli 2011; - Parkeervoorziening blad 7 d.d. 14 september 2011; - Formulier Openbare Ruimte d.d. 28 september 2011; - Voorschriften bouw De volgende voorschriften dienen voor/bij de uitvoering in acht te worden genomen. - met het aanbrengen van de beton-, staal-, en/of houtconstructies mag geen begin worden gemaakt voordat de berekeningen van deze constructies minimaal 3 weken voor aanvang van desbetreffende bouwwerkzaamheden zijn ingediend en deze door de afdeling RO&V zijn goedgekeurd. - de voltooiing van het bouwwerk waarop de omgevingsvergunning betrekking heeft moet uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden bij de afdeling RO&V worden gemeld. - de kwaliteitsverklaringen en/of andere bewijsstukken om aan te tonen dat de materialen en bouwdelen voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit, dienen uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring aan de afdeling RO&V worden overgelegd; - voor de aanvang van de bouw moet contact worden opgenomen met de heer S. van den Heuvel telnr: van de afdeling RO&V voor het uitzetten van de voorgevelrooilijn, het aangeven van de peilhoogte, het (eventueel) plaatsen en opslaan van hekken, keten en ander materiaal en voor de aan- en afvoer van (bouw)verkeer;

3 - voor het storten/leggen van de begane grondvloer moet contact worden opgenomen met de heer S. van den Heuvel, telnr: van de afdeling RO&V dit in verband met een na controle van de peilhoogte; - de installatietekeningen dienen uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring aan de afdeling RO&V te worden overgelegd; - de hemelwaterafvoeren (HWA) van beide woningen mogen gekoppeld worden en moeten lozen op het riool gelegen in de Dorpsstraat e.e.a. te bepalen in overleg met de afdeling Openbare Ruimte; - de vuilwaterafvoeren (DWA) van beide woningen gescheiden houden en moeten lozen op het riool gelegen in de Dorpsstraat e.e.a. te bepalen in overleg met de afdeling Openbare Ruimte; - DWA en HWA mogen na het ontstoppingsstuk worden gekoppeld; - uiterlijk 2 weken voor de aanvang van de werkzaamheden dienen monsters van de toe te passen materialen en kleuren ter goedkeuring aan de afdeling RO&V te worden overgelegd; - de voorwaarden in bijgevoegde bouwgrondverklaring dienen in acht worden genomen; - de opmerkingen die in de aanvullende bijlage Bouwbesluit staan opgenomen, dienen tijdens de bouw in acht te worden genomen; - voor het realiseren van de kelder dienen gegevens en berekeningen overgelegd te worden over de wijze van het ontrekken van grondwater en de werkwijze hiervan waaruit blijkt dat er voldoende maatregelen worden getroffen zodat schade aan de omliggende gebouwen voorkomen wordt; - tijdens het onttrekken van grondwater dient de grondwaterstand van de omliggende woningen/gebouwen d.m.v. metingen (minimaal 3 peilbuizen zoals op de tekening staat aangegeven) in de gaten worden gehouden. De meetgegevens dienen iedere dag te worden gemeten en telefonisch medegedeeld worden aan de heer S. van den Heuvel telnr: van de afdeling RO&V; - aan alle bepalingen van het Bouwbesluit wordt voldaan. - Inzake archeologie dient: a. voor aanvang van de grond-/bouwwerkzaamheden op basis van archeologisch onderzoek wordt aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, of; b. voor aanvang van de grond-/bouwwerkzaamheden op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad, of; c. voor aanvang van de grond-/bouwwerkzaamheden de volgende voorwaarden in acht genomen worden indien, op basis van archeologisch onderzoek, is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten kunnen worden verstoord: 1. een plicht tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische resten in de bodem worden behouden, of; 2. een plicht tot het doen van opgravingen. - Voorschriften sloop De volgende voorschriften dienen voor/bij de uitvoering in acht te worden genomen: - tenminste 48 uur vóór de aanvang van de sloopwerkzaamheden moet daarvan kennis worden gegeven aan de afdeling RO&V (tel ) onder vermelding van: - de eventuele aanwezigheid van schadelijke stoffen of met chemicaliën danwel door olie verontreinigd puin; - de plaats waarheen de afkomende materialen worden afgevoerd, met vermelding van het stortnummer; - de gegevens van het sloopbedrijf waaruit blijkt dat het bedrijf als zodanig erkend is en dat het is ingeschreven bij de kamer van koophandel; - indien er asbesthoudende materialen moeten worden verwijderd, dient dit tenminste 7 dagen voor aanvang sanering gemeld te worden aan de afdeling RO&V.

4 - het terrein waarop de sloop plaats vindt, moet in zodanige staat worden gebracht, dat geen gevaar, schade of hinder kan ontstaan voor andere gebouwen of hun gebruikers, danwel de veiligheid of gezondheid in gevaar kan worden gebracht van gebruikers van het terrein of andere personen. Eén en ander ter beoordeling van de afdeling RO&V; - het sloopterrein dient, zo nodig in overleg met en ter goedkeuring van de afdeling RO&V, door een doeltreffende afscheiding van de openbare weg en/of overige openbaar toegankelijke terreinen te worden afgescheiden; - aanwijzingen van de controlerende ambtenaar van de afdeling RO&V dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. Hiertoe dient op het sloopterrein een door het sloopbedrijf aangewezen aan te spreken persoon tijdens de werkzaamheden aanwezig te zijn; - het bewerken van sloopafval ter plaatse is slechts toegestaan na melding bij de Gemeente Bunschoten met de benodigde vergunningen. (Provinciale Milieu Verordening (PMV), Besluit bodemkwaliteit, etc.) - voor het hergebruiken van sloopafval dient een ontheffing op grond van Provinciale Milieu Verordening (PMV) aangevraagd te worden; - uitgezonderd het verontreinigd puin dient puin dat niet ter plaatse wordt hergebruikt, voor recycling te worden afgevoerd naar een, van te voren op te geven bij de afdeling RO&V, officieel erkend puinverwerkend bedrijf, dat in het bezit dient te zijn van een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het bewaren, bewerken of verwerken van bouw- en sloopafval. Tussenstort of -opslag van afkomende materialen of puin elders is niet toegestaan; - door brand, chemicaliën, olie of andere oorzaak verontreinigd puin en bouwmateriaal moet worden afgevoerd conform de bepalingen van de benodigde ontheffing op grond van de Proviciale Milieu Verordening (PMV); - overig gevaarlijk afval moet worden aangeboden aan een vergunninghoudend verwerkingsbedrijf danwel een erkend inzamelbedrijf voor gevaarlijke afvalstoffen, waarbij de benodigde gegevens aan de afdeling RO&V moeten worden overgelegd; - asbesthoudende materialen moeten voordat het bouwwerk wordt gesloopt apart, door een bedrijf dat beschikt over een BRL 5050 certificaat voor het verwijderen van asbest, worden verwijderd en worden afgevoerd naar een regionale stortplaats, waarbij gewerkt dient te worden overeenkomstig het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet en waarvan melding moet worden gemaakt bij de arbeidsinspectie, regio Utrecht, telefoon Tevens dient de datum, het tijdstip van begin en eind van de werkzaamheden en de naam van het deskundige asbestverwijderingsbedrijf vooraf aan de afdeling RO&V te worden gemeld; - nadat de sloop is voltooid en het asbest is verwijderd dient u kopieën van de stortbewijzen bij de gemeente in te leveren; - wanneer uit de type A-asbestinventaristie een redelijk vermoeden bestaat dat er verborgen asbest in het bouwwerk aanwezig is, welke niet met licht destructief onderzoek is te onderzoeken, dient een vervolg onderzoek gedaan te worden in de vorm van type B. Dit onderzoek dient tenminste 2 weken voor de sloop aan de gemeente toegezonden te worden. Wanneer tijdens de sloop onverhoopt vermoedelijk asbesthoudende materialen worden aangetroffen dient de sloop te worden stilgelegd en contact te worden opgenomen met de afdeling RO&V; - hergebruik van sloopmateriaal, niet verontreinigd, zoals hout, plastic, metaal en glas, dient bevorderd te worden; - omwonenden dienen ten minste 48 uur voor de aanvang van de sloopwerkzaamheden door de aannemer schriftelijk op de hoogte te worden gesteld van de te verrichten sloopwerkzaamheden; - in verband met het afsluiten en/of verwijderen van eventuele gas-, water- en elektriciteitmeters, leidingen en/of schakelkasten dient voor aanvang van de sloopwerkzaamheden overleg met de betreffende nutsbedrijven te hebben plaatsgevonden; - de aanwezige riolering dient voor de aanvang van de sloopwerkzaamheden te worden afgedopt.

5 - Inzake archeologie verdient het aanbeveling: - dat minstens 48 uur voor aanvang van de sloop (onder maaiveld) contact op wordt genomen met het Centrum voor Archeologie Amersfoort (Dhr. M. Verhamme, / ); - dat medewerkers van het Centrum voor Archeologie Amersfoort tijdens de sloop (onder maaiveld) toegang verleend wordt tot het terrein en dat hen, indien zij dit noodzakelijk achten, voldoende tijd en ruimte wordt gegeven voor het documenteren van eventueel aangetroffen archeologische resten of sporen. Zienswijzen De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken worden op grond van de Awb met ingang van 17 november 2011 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn kan een ieder zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bunschoten, Postbus 200, 3750 GE te Bunschoten. namens burgemeester en wethouders van Bunschoten, J.P. van Velden directeur/secretaris M. van de Groep burgemeester Dit ontwerpbesluit is naar de aanvrager verzonden op: 3 november 2011

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND Bezoekadres Weesperplein 4 Amsterdam Postbus 922 1000 AX Amsterdam Telefoon 020 551 38 88 Fax 020 620 10 16 www.dmb.amsterdam.nl Bouw- en Woningtoezicht Retouradres: Postbus 922, 1000 AX Amsterdam Stichting

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01 Pagina 1 van 11 Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene (Wabo) bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de verbouwing

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

Datum 4 april 2012 Verzenddatum XXXXXXX Onderwerp aanvraag omgevingsvergunning nr. O2012-0100

Datum 4 april 2012 Verzenddatum XXXXXXX Onderwerp aanvraag omgevingsvergunning nr. O2012-0100 L.J. Kreeft De Stroom 1 7901 TG HOOGEVEEN Contactpersoon PV Toestel (0592) 366503 Bezoekadres Noordersingel 33 Assen Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk O2012-0100 Bijlagen Datum 4 april 2012 Verzenddatum

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND Bezoekadres Weesperplein 4 Amsterdam Postbus 922 1000 AX Amsterdam Telefoon 020 551 38 88 Fax 020 620 10 16 www.dmb.amsterdam.nl Bouw- en Woningtoezicht Retouradres: Postbus 922, 1000 AX Amsterdam ONTWERPBESCHIKKING

Nadere informatie

Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het project Van Brakelstraat 34, te Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het project Van Brakelstraat 34, te Amsterdam. Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het project Van Brakelstraat 34, te Amsterdam. NL.IMRO.0363.E1304PBSTD-VG01 Het dagelijks bestuur van stadsdeel West maakt bekend dat zij op

Nadere informatie

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT VOOR ATTERO NOORD BV, VAMWEG 7 TE WIJSTER

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT VOOR ATTERO NOORD BV, VAMWEG 7 TE WIJSTER Assen, 19 september 2011 Ons kenmerk MO/2011007668 Behandeld door de heer K.S. van der Wal (0592) 36 55 85 Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor Attero Noord

Nadere informatie

RIOOLVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN

RIOOLVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN RIOOLVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN INHOUD Afdeling I Begripsomschrijvingen...2 Artikel 1 Begripsbepaling...2 Afdeling II Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 De aansluitvergunning...2 Vergunningsplicht...2

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen hebben op 16 augustus 2013, aangevuld 26 september 2013 en 8 november 2013, van Sportstad Heerenveen

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Langezaal Afvalverwerking B.V. Aangevraagde activiteiten : wijziging luchtbehandeling, wijziging sorteerproces,

Nadere informatie

Pot- en containerteelt-terrein (PCT-terrein) ontwerpexploitatieplan. rboi. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening

Pot- en containerteelt-terrein (PCT-terrein) ontwerpexploitatieplan. rboi. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening Rijnwoude Pot- en containerteelt-terrein (PCT-terrein) ontwerpexploitatieplan rboi 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening RBOI - Rotterdam/Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever

Nadere informatie

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Woningwet, Bouwverordening en het Bouwbesluit;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Woningwet, Bouwverordening en het Bouwbesluit; AANSLUITVERORDENING RIOLERING GEMEENTE WAALWIJK De raad van de gemeente Waalwijk; Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Woningwet, Bouwverordening

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant

Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel,

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail : info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Informatie

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden particuliere bouwkavels 12.06.2012- Gemeente Weert

Algemene verkoopvoorwaarden particuliere bouwkavels 12.06.2012- Gemeente Weert Algemene verkoopvoorwaarden particuliere bouwkavels 12.06.2012- Gemeente Weert Beekstraat 54 Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert Telefoon: (0495) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail:

Nadere informatie

VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN

VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN Vastgesteld in de raad 27 november 2007 Inwerkingtreding: 8 dagen na bekendmaking INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BEHEER EN GEBRUIK VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN...2 AFDELING

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 1.1. Onderwerp aanvraag

1. ALGEMEEN. 1.1. Onderwerp aanvraag ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door de heer S.J. Koornstra (0592) 36 55 88 en de heer L. Bakx (0592) 36 51 83 Onderwerp: Besluit ten behoeve van Vermilion Oil & Gas Netherlands BV (Bosschasteeg

Nadere informatie

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur.

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur. GEMEENTE RIJNWAARDEN Behandelnummer : Dossiernummer : W&W/2005/3322 Definitieve VERGUNNING ingevolge Wet milieubeheer Deel A 1 AANVRAAG Aanvrager: Van Moerkerk konstructie en plaatwerk Soort inrichting:

Nadere informatie

Toelichting rioolaansluit- en afkoppelverordening gemeente Oldebroek

Toelichting rioolaansluit- en afkoppelverordening gemeente Oldebroek Toelichting rioolaansluit- en afkoppelverordening gemeente Oldebroek 1.1 Inleiding Inzameling en transport van stedelijk afvalwater zijn taken van de gemeente, op grond van artikel 10.33 Wm. Voor het uitvoeren

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan (ONTWERP)BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan GOC Real Estate B.V. ten behoeve van het veranderen en in werking hebben van een inrichting bedoeld voor recycling van vloeibare oliehoudende afvalstoffen,

Nadere informatie

Voorwaarden voor een aansluitvergunning

Voorwaarden voor een aansluitvergunning met betrekking tot het aansluiten op de gemeentelijke riolering van voor het perceel..in de gemeente Vianen. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Aansluiting: Aansluitleiding: Aansluitriool: Aansluitpunt: Aansluithoogte:

Nadere informatie

Specificatie bijlagetypen. Omgevingsloket online

Specificatie bijlagetypen. Omgevingsloket online Specificatie bijlagetypen Omgevingsloket online 1 mei 2015 2 Omgevingsloket online Toelichting bijlagetypen Inhoud Inleiding...4 Versiehistorie... 5 Alarminstallatie...6 Anders Wabo...7 Anders Water...8

Nadere informatie

BESTEK 1. Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie (MFA) Handel i.o.v. Gemeente Gemert-Bakel. 9 juli 2012 Projectnummer: 1276B

BESTEK 1. Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie (MFA) Handel i.o.v. Gemeente Gemert-Bakel. 9 juli 2012 Projectnummer: 1276B BESTEK 1 Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie (MFA) Handel 9 juli 2012 Projectnummer: 1276B BESTEK Ten behoeve van: De nieuwbouw van de Multifunctionele Accomodatie te Handel. Bestek 1: Hoofdstukken

Nadere informatie

WET ALGEMENE BEPALINGEN GMGEVINGSRECHT

WET ALGEMENE BEPALINGEN GMGEVINGSRECHT OMGEVNGSVERGUNNNG WET ALGEMENE BEPALNGEN GMGEVNGSRECHT verleend aan Torrgas Nederland BV ten behoeve van het realiseren van een project voor een torrefactie- en vergassingsinrichting onderdelen: milieu,

Nadere informatie

BESTEK. Datum: 22 november 2012

BESTEK. Datum: 22 november 2012 BESTEK Ten behoeve van: Woonzorg Zone Nieuwveen Datum: 22 november 2012 Op dit bestek rust het STABU Keurmerk onder licentienummer: Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2012-I Opdrachtgever:

Nadere informatie

Locatieontwikkelingsovereenkomst. Project 151. Realisatie MFC Moerdijk

Locatieontwikkelingsovereenkomst. Project 151. Realisatie MFC Moerdijk Locatieontwikkelingsovereenkomst Project 151. Realisatie MFC Moerdijk HOOFDSTUK I Artikel 1 Artikel 2 HOOFDSTUK II Artikel 3 HOOFDSTUK III Artikel 4 HOOFDSTUK IV Artikel 5 HOOFDSTUK V Artikel 6 HOOFDSTUK

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101647/ Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie