VISIE SALDEREN VÓÓR DE METER WORTMANN & VD VEGT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VISIE SALDEREN VÓÓR DE METER WORTMANN & VD VEGT"

Transcriptie

1 Notitie salderen vóór de meter In deze notitie geven wij onze visie op de implementatie van salderen vóór de meter op basis van onze kennis van de markt en de trends die we de komende 10 jaar verwachten. 1. Inleiding Zodra digitale meters voldoende ingeburgerd zijn vervalt de noodzaak van de huidige royale saldeerregeling achter de meter (art. 50 lid 2 Wbm). Mogelijk dat dit tegen 2020 staat te gebeuren. Op teruglevering hoeft dan geen belastingvoordeel meer te worden gegeven. Wel blijft ook na 2020 overeind dat daadwerkelijk zelfverbruik achter de meter onbelast is. Versobering van de huidige royale saldeerregeling is op zijn plaats. Het geboden fiscale voordeel is groot, en professionele partijen sorteren voor op grootschalige uitnutting ervan. Dat komt de netstabiliteit niet ten goede. Onder het huidige regime hoeven betrokkenen (zelfproducenten én hun leveranciers) geen reële verantwoordelijkheid te nemen voor de door hun op het net ingevoede stroom. Zolang dat op kleine schaal gebeurt is dat geen probleem. Maar op grotere schaal zal dat problemen geven, vergelijkbaar met de problemen op het Duitse net. Versobering van het salderen achter de meter levert negatieve reclame voor de slimme meter. Zoals uit het navolgende zal blijken kan dat nadeel echter in een voordeel worden omgezet. Kern daarvan is de opzet van een ordentelijke regeling van salderen vóór de meter, waarvoor wij onze visie in deze notitie in hoofdlijnen uiteenzetten. Een regeling voor salderen vóór de meter is in voorbereiding. Het lijkt logisch dat deze regeling anticipeert op de grondslag zoals die tegen 2020 zal gelden. Dat betekent dat geen belastingvoordeel wordt gegeven op niet zelf verbruikte stroom. Salderen vóór de meter wordt dan net als salderen achter de meter in 2020 beperkt tot de duurzame zelfproductie die ook daadwerkelijk zelf wordt verbruikt. Dat schept duidelijkheid voor de rechtsgenoten. Het bewerkstelligt bovendien een stabiele en innovatie-bevorderende inbedding van salderen in het energiegebouw. Zoals de slimme meter ruimte geeft voor versobering van salderen achter de meter, kan hij juist de hoeksteen worden van het salderen vóór de meter. Aldus kan hij zijn maatschappelijke belofte waar gaan maken. 2. Drie principes In onze visie gaan voor de uitvoering van salderen enkele principes gelden. Deze laten zich samenvatten door de termen gelijktijdigheid, nabijheid en verantwoordelijkheid. Het is de combinatie van die drie principes die tot een gedegen inpassing kan leiden van decentrale energie. Gelijktijdigheid en verantwoordelijkheid volgen uit en zijn consistent met de bestaande marktordening. Nabijheid is juist een nieuwe toevoeging aan het marktmodel. I. Gelijktijdigheid Tegen 2020 wordt de omvang van salderen achter de meter beperkt tot het directe eigen verbruik (reëel zelfverbruik). Productie en verbruik dienen dan gelijktijdig plaats te vinden. Het surplus (de stroom die door de kleinverbruiker niet direct zelf wordt verbruikt) wordt niet fiscaal beloond. Deze versie: 1.3 pagina 1 van 6

2 is enkel tegen redelijke vergoeding te verhandelen en niet met belastingvoordeel te leveren. Bij salderen vóór de meter kan dat principe nu al worden toegepast. De voordelen ervan zijn legio. Achter de meter komt het principe van gelijktijdigheid vanzelf tot zijn recht (wanneer de teruglevering wordt gemeten). Vóór de meter kan dat op basis van meting en matching van productie en verbruik (kwartierwaarden). II. Verantwoordelijkheid Een bezwaar tegen saldering zoals dat nu bestaat is dat het uiteindelijk destabiliserend werkt op de stroomvoorziening. Dat komt doordat niemand reële verantwoordelijkheid neemt voor de invoeding. Bij kleinverbruik wordt programma-verantwoordelijkheid genomen op basis van profielen, die minder realistisch worden naarmate er meer zelfproductie vrijelijk op het net wordt ingevoed. Bij een duurzame saldeerregeling moet dat anders. De producent moet de volle reële (programma- )verantwoordelijkheid gaan nemen (of doen nemen) voor de invoeding. Het gaat daarbij om meer dan onbalansafrekening achteraf, maar bijvoorbeeld ook om inplanning van de productie in relatie tot het verbruik. III. Nabijheid Bedoeling is dat invoeding en onttrekking in elkaars nabijheid gebeuren. Nabijheid kan immers bewerkstelligen dat netwerkkosten verminderen. De vraag is dan wel hoe de nabijheid wordt genormeerd en geïmplementeerd. In essentie betreft nabijheid in relatie tot kostenreductie de aansluiting van invoeding en onttrekking op hetzelfde middenspanningsnet. Implementatie van nabijheid kan wellicht geschieden in afstemming met het stelsel van garanties van oorsprong (GvO s, waarover later meer). Het nabijheidsprincipe staat contrair op het bestaande marktmodel dat in beginsel juist afziet van prikkels ter afstemming van de geografische opstelling van invoeding en onttrekking. Bij saldering zal die afstemming juist wel worden vereist. De vraag is dan of dit exclusief bij saldering moet gelden of dat het meer generiek in het marktmodel moet worden verdisconteerd. IV. Combinatie van de drie Het is de combinatie van nabijheid, gelijktijdigheid en verantwoordelijkheid die maakt dat decentrale duurzame invoeding kan gaan bijdragen aan stabiliteit en kostenreductie in plaats van destabilisering van de energievoorziening. Te grote installaties leiden in dit model tot niet gesaldeerde productie en dus tot een lager rendement. Er zit dan een natuurlijke prikkel in voor een juiste afstemming van vraag en aanbod. Zo wordt bijvoorbeeld voorkomen dat onder de saldeerregeling lokaal meer zon-pv wordt opgesteld dan het net aankan. Problemen zoals thans in Duitsland blijven in Nederland dan uit. 3. Verdere uitwerking: Verantwoordelijkheid 3.1 Invoeding via kleinverbruiksaansluiting? Veel gehoord geluid is dat de net-invoeding van de productie via een kleinverbruiksaansluiting (KVaansluiting) zou moeten gaan. Dit ter beteugeling van de effecten. Bij een deugdelijke saldeerregeling is dat echter onnodig. Gelet op het verantwoordelijkheidsprincipe is invoeding via KV-aansluiting zelfs een onjuist criterium. Kleinverbruik impliceert profiel-allocatie. En dat is hier versie: 1.3 pagina 2 van 6

3 ongewenst. Gestuurd moet worden op reële allocatie (op basis van meetwaarden) van de invoeding. Dat vergt aanwezigheid van een dagelijks op afstand uitleesbare meter (doaum). Typisch is dat het geval bij een gecontracteerd transportvermogen > 0,1 MW. Dat komt min of meer overeen met de grootverbruiksgrens. Reële allocatie (op basis van meetwaarden ipv profielen) is ook toe te passen bij lager gecontracteerd transportvermogen. Met de inburgering van slimme meters zal dat op termijn ook gebruikelijker worden. De te hanteren norm moet echter zijn: reële allocatie van de invoeding en daarmee ook alle vereisten en waarborgen die daarvoor benodigd zijn. Gelet op de kosten en de baten daarvan zal dit enig schaalniveau vereisen. Het is aan de producenten om per geval uit te vinden welk schaalniveau dat moet zijn. In een uitgebalanceerd saldeermodel zitten al voldoende zinvolle beperkingen die wildgroei voorkomen. Beperking van het schaalniveau tot invoeding per KV-aansluiting is voor de inpassing ongewenst én niet goed voor de kosteneffectiviteit van de investeringen van producent én van de in te zetten fiscale stimuleringsruimte. Dat saldeerbare onttrekking (verbruik) wordt beperkt tot kleinverbruik -zoals nu al het geval is in de saldeerregeling ex art. 50 lid 2 Wbm- lijkt mede gelet op de energiebelastingschijven geen bezwaar. 3.2 Rol van het lokale duurzame energiebedrijf (LDE) De gedachte is dat lokale duurzame energiebedrijven (LDE s) een rol gaan spelen in de zelfproductie door kleinverbruikers. Het LDE neemt dan de rol op zich van producent. Zoals hiervoor gesteld zou het LDE dan dus ook de volle reële (programma-)verantwoordelijkheid op zich moeten nemen voor de invoeding. Maar hoe zit het met de verantwoordelijkheid voor de met de invoeding samenhangende onttrekking door de participerende kleinverbruikers? In beginsel is de leverancier de EB-plichtige partij. Moeten LDE s nu leverancier worden om saldering te effectueren? Dat lijkt geen goed idee. Er zit geen reëel bedrijfsmodel in de kleinschalige energielevering door LDE s. De kosten zullen de baten veruit overtreffen. En de leveringszekerheid is er ook niet mee gediend. Eerder moet worden gedacht aan LDE-federaties en faciliterende energiebedrijven die de suppletielevering en EB-aangifte gaan verzorgen. De belastingdienst zal ook liever een beperkt aantal horizontaal gecontroleerde uitvoerders zien, dan een veelheid van LDE s die EB-aangifte gaan doen. Voorgaande roept wel vragen op over de verhouding tussen de leverancier (vergunninghouder), het LDE en de vrije leverancierskeuze. Hier zullen contractuele modellen moeten worden ontwikkeld, waarbij ook een toetsende rol van de NMa is weggelegd. De vrije leverancierskeuze kan getrapt worden opgezet: Het LDE kan zelf een leverancier kiezen die voor haar de administratie uitvoert en de suppletieleveringen aan de deelnemers verzorgt. De verantwoordelijkheid voor de invoeding én de onttrekking gaat dan via deze leverancier lopen. Deelnemers blijven vrij om van energieleverancier te wisselen. De mogelijkheid om te salderen is evenwel gekoppeld aan die ene door het LDE gecontracteerde leverancier. Het LDE zelf behoeft geen leveringsvergunning en is zodoende niet genoodzaakt klanten aan te nemen van buiten haar eigen kring (of gebied). Het LDE krijgt hierdoor een vitale rol, hetgeen recht doet aan de maatschappelijke trend. Tegelijkertijd blijft de algehele leveringszekerheid geborgd en onder regulier toezicht. versie: 1.3 pagina 3 van 6

4 Een verdergaande en meer complexe ontwikkeling is pro-rata toedeling van de invoeding aan verschillende leveranciers. Iets dergelijks is op de grootverbruikers gasmarkt al operationeel. De volle verantwoordelijkheid voor de invoeding moet echter voorop blijven staan. Dat betekent dus ook de productieplanning, handelsrisico s en shaping rondom de saldeerbare productieportefeuille. De verantwoordelijkheid moet niet beperkt blijven tot het onbalansrisico achteraf. Dat zou een gebalanceerd saldeerstelsel teniet doen. 4. Verdere uitwerking: gelijktijdigheid 4.1 Smart grid-innovatie Het bedrijfsmodel van smart-grids wordt sterk beïnvloed door de energiebelasting (hierna: EB). Commodity- en onbalansprijsprikkels tikken nauwelijks door in de EB-belaste eindprijs voor de kleinverbruiker. Een stabiele hoge EB in combinatie met salderen vóór de meter kan smart-grids desondanks een sterk bedrijfsmodel bieden. Het gelijktijdigheidsprincipe is daarvan de kern. Dit stimuleert de kleinverbruiker om zijn verbruik actief af te stemmen op zijn productie ( demand response ). Met toenemende invoeding van zonnestroom is dat ook gewenst. En met de introductie van elektrisch rijden wordt het zelfs essentieel. Onder het gelijktijdigheidsprincipe kan de verbruiker zijn EB-voordeel vergroten naarmate hij zijn verbruik beter weet af te stemmen op zijn duurzame zelfproductie. Dat schept de basis waarop een smart-grid ondanks hoge EB economisch bestaansrecht krijgt. De verbruiker raakt bewust betrokken bij zijn energievoorziening. De administratieve uitvoering krijgt meerdere functies: balansbewaking, inzicht verschaffen en fiscale verantwoording. Die administratieve uitvoering is geen extra last, maar een nieuwe economische activiteit. In een dergelijk saldeer-model zijn slimme meters benodigd. Dat kan tegenwicht bieden aan de negatieve beeldvorming rond slimme meters in relatie tot salderen achter de meter. De slimme meter wordt dan dienstbaar aan een stabiel model voor volwassen vormen van lokale duurzame zelfvoorziening. 4.2 Forfaitaire bepaling van gelijktijdigheid Gelijktijdigheid kan ook forfaitair worden bepaald op basis van profielen. Dat voorkomt dat de drempel voor veel LDE s te hoog zou worden. Uit vergelijking van de profielen van kleinverbruik en zon-pv volgt dat een typische kleinverbruiker alle productie uit zijn panelen daadwerkelijk verbruikt, wanneer hij 1/6 van zijn jaarbehoefte dekt uit zon-pv. Meer moet forfaitair ook niet worden vergund om incentive voor de reële gemeten variant (slimme meters en smartgrid) te bewaren. Bij saldering op profiel is de hoeveelheid die maximaal gesaldeerd mag worden dan de mindere van (1/6*verbruik; zelfproductie). Introductie van deze limiet bevordert het gebruik van slimme meters. Bij een verbruik van 3000 kwh en een zon-pv-productie van 2000 kwh wordt ongeveer 1000 kwh zelf verbruikt en 1000 kwh teruggeleverd. Je zou dan willen dat je 1000 kwh (ofwel 1/3) zou mogen salderen. Dat is twee keer zoveel als 1/6 van het verbruik (500 kwh). Dit moet echter niet forfaitair worden vergund maar wel op basis van meting van productie en verbruik. Je moet je reële zelfverbruik dan (doen) aantonen op basis van de feitelijke waarden. Zo ontstaat een incentive voor gebruik van slimme meters en ontwikkeling van slimme netten. versie: 1.3 pagina 4 van 6

5 4.3 Beperking aan de zelfproductie Saldering van zelfproductie is per deelnemer beperkt tot het eigen verbruik. Het surplus (de energie die door de deelnemer niet zelf wordt verbruikt) wordt niet fiscaal beloond. Deze is enkel tegen marktprijs te verhandelen en niet met belastingvoordeel te leveren. Toepassing van het gelijktijdigheidsprincipe is een verzwaring van deze beperking op de zelfproductie. Als norm zal een afnemer in beginsel tot 1/6 van zijn jaarverbruik in een zonnepark participeren. Door inzet van smart-grid innovatie ( demand response ) kan dit aandeel dan weer worden vergroot. Maar ook dan is er de beperking die zon-pv nu eenmaal heeft. 100% dekking van het eigen verbruik door een groot surplus aan te houden wordt praktisch onmogelijk. LDE s kunnen zonneparken rendabel exploiteren voor zover ze participerende afnemers hebben met saldeerbaar energieverbruik. Het creëren van grote capaciteitsoverschotten is bedrijfseconomisch onhaalbaar. 5. Verdere aandachtspunten 5.1 Duurzame zelfvoorziening Op de één of andere manier zal er een juridische betrekking moeten bestaan tussen productie en verbruik. Vanuit de aard van het salderen hangt deze betrekking samen met duurzame zelfvoorziening, ofwel zelfproductie voor eigen verbruik. Maar hoe deze zelfvoorziening te structureren? Te overwegen is dit aan de markt over te laten. Het hoeft niet alleen om (mede)- eigendom van productiemiddelen te gaan. Dat zou de mogelijkheden voor LDE s ernstig beknotten. Het kan bijvoorbeeld ook worden gebaseerd op in gebruik geven van duurzaam productievermogen aan kleinverbruikers. Bijkomende vraag is of het salderen vóór de meter ook een mogelijk aanbod wordt van commerciële energiebedrijven aan hun klanten (kleinverbruikers), of dat het wordt voorbehouden aan LDE s. En zo dat het geval is, op welke manier? En is dat wel EU-proof? 5.2 Vrij fluctuerende EB-tarieven? Thans wordt gedacht aan jaarlijks te bepalen verlaagde EB-tarieven voor salderen vóór de meter. Om meerdere redenen is dat ongewenst. 1) Op deze onzekere basis zijn risico s niet te calculeren en wordt financiering ernstig gehinderd. 2) Een verlaagd EB-tarief wegens duurzaamheid staat onder directe controle van Europa en is tijdelijk en niet structureel. Saldering vóór de meter heeft meer potentie dan (tijdelijke) stimulering van zon-pv alleen. Het kan een structurele verbetering zijn van het energiemarktmodel en economische basis bieden voor intelligente netten, ondanks de hoge EB. Dit is het geval wanneer nabijheid, gelijktijdigheid en verantwoordelijkheid op zinvolle wijze in de regeling worden ingebed. Het zou zonde zijn wanneer deze potentie wordt teniet gedaan door een niet-structurele stimulering middels een tijdelijk verlaagd EB-tarief. Beter is het saldering te enten op onbelastheid van duurzame lokale energie-zelfvoorziening. Dat is ook consistent met de 2020-visie voor het salderen achter de meter. Ook daar is het reële duurzame zelfverbruik een onbelaste activiteit. Dat is een juist en rechtvaardig beginsel, dat niet naar believen gewijzigd kan worden. Noch door Den Haag. Noch door Europa. Daarop kun je een duurzaam versie: 1.3 pagina 5 van 6

6 systeem bouwen. Het lokale (niet-grensoverschrijdende) karakter maakt het in beginsel ook niet- Europa-relevant. 5.3 Verhouding met GvO s De saldeerbare zelfproductie moet duurzaam zijn. Ze mag echter niet twee maal als duurzaam kunnen worden benut; éénmaal als duurzame zelfvoorziening en éénmaal als verhandelbare GvO. De verhouding met het GvO-stelsel moet worden bezien. Op zijn minst zal een saldeerbare zelfproductie-installatie geen vrij verhandelbare (Europese) GvO s mogen verkrijgen. Die installatie zou dan als zodanig moeten worden geregistreerd. Langs deze weg zijn wellicht ook andere relevante zaken te regelen zoals: voorbehoud tot een bepaalde vorm van energieproductie (bijvoorbeeld zon-pv); een toets ter voorkoming van samenloop van salderen vóór de meter en SDE; en de nabijheid van productie en verbruik. 6. Samenvatting Voorgaande visie beoogt salderen vóór de meter verantwoord en structureel in te bedden in de systematiek van het bestaande energiegebouw. Belangrijke elementen daarin zijn gelijktijdigheid, nabijheid en verantwoordelijkheid voor invoeding en onttrekking. Legitimerend beginsel is de duurzame zelfvoorziening door kleinverbruikers, al dan niet in georganiseerd verband. Het stelsel kan zo worden opgezet dat het relatief laagdrempelig is te benutten (forfaitaire gelijktijdigheid) maar ook een sterk incentive geeft voor slimme netten en demand response. Slimme meters doen de noodzaak van de huidige zeer royale regeling van salderen achter de meter vervallen. Tegelijkertijd bieden ze de mogelijkheid voor een slimmere en duurzamere methode van salderen vóór de meter. Aldus kan wildgroei onder de huidige saldeerregeling worden afgeremd en kan worden overgeschakeld op verantwoorde inpassing van decentrale energie. 15 november, 2012 mr Edgar Wortmann, Elannet B.V. drs René van der Vegt, VDV Energy B.V. Mede mogelijk gemaakt door Qurrent Renewable Energy B.V. versie: 1.3 pagina 6 van 6

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Met belangstelling heb ik kennis genomen van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) E NOTA NAAR AANLEIDING

Nadere informatie

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar (CONCEPT) Postcoderoos-regeling: Consultatie energiecoöperaties: Reacties op verlaagd EB kortingsregeling coöperatieve opwekking Werkdocument t.b.v positiebepaling: work in progress Versie 3: 18 oktober

Nadere informatie

VISIE LOKALE ENERGIE

VISIE LOKALE ENERGIE VISIE LOKALE ENERGIE 1. Aanleiding 2. Het fundament Afbakening Stand van zaken en potentieel 3. De visie Mogelijke gevolgen Lokale energie en energiebeleid 4. Het beleid Lopende acties Voorstel voor vervolgacties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 222 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Zonnepanelen die invoeden op de eigen meter hebben als voordeel dat er meer vermeden kosten zijn dan alleen de inkoop van de energie.

Zonnepanelen die invoeden op de eigen meter hebben als voordeel dat er meer vermeden kosten zijn dan alleen de inkoop van de energie. Voorwoord Mening (financieel) directeur is nog steeds in de veronderstelling dat investeren in zonnepanelen voor haar of zijn organisatie niet rendabel is. Uiteraard is dit afhankelijk van het antwoord

Nadere informatie

Participeren in de energievoorziening van de toekomst

Participeren in de energievoorziening van de toekomst 1 Participeren in de energievoorziening van de toekomst Een visie op de rol van inwoners en gemeenschappen bij de opwekking van duurzame energie 20 juni 2014 Agnes Mulder woordvoerder energie en duurzaamheid

Nadere informatie

Het energiemarktmodel

Het energiemarktmodel Het energiemarktmodel Wat is de ruimte voor smart grid dienstverleningsconcepten? 1 Het energiemarktmodel Wat is de ruimte voor smart grid dienstverleningsconcepten? Rapport Datum: 7 februari 2013 Werkpakket

Nadere informatie

ACHTERGRONDNOTITIE. Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit lokaal perspectief Energiecoöperaties, zon en wind op land

ACHTERGRONDNOTITIE. Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit lokaal perspectief Energiecoöperaties, zon en wind op land ACHTERGRONDNOTITIE Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit lokaal perspectief Energiecoöperaties, zon en wind op land Input voor gedachtevorming vanuit lokaal perspectief CONCEPT 18 mei 2014

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Energievoorziening op recreatieparken

Beleidsnotitie. Energievoorziening op recreatieparken Beleidsnotitie Energievoorziening op recreatieparken Driebergen 22 augustus 2011 1 Inhoudopgave Inleiding 3 1. Achtergrond 3 2. Torenhoge kosten en extreme stijging regeldruk 4 2.1 Administratieve lastenverzwaring

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Consultatiedocument STROOM

Consultatiedocument STROOM Consultatiedocument STROOM Inhoudsopgave DEEL I... 3 1. Inleiding... 3 2. De wetgevingsagenda STROOM... 3 3. Stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren... 4 DEEL II... 6 4. Inhoud algehele herziening...

Nadere informatie

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0 DE STR FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern OOM VERS NELL 19 JUNI 2013 ING VERSIE 6.0 afkortingen BZK CFV CO 2 DAEB ESCo ICR kwh LTV WSW WWS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 31 904 Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid

Nadere informatie

VOORRANG VOOR DUURZAAM

VOORRANG VOOR DUURZAAM VOORRANG VOOR DUURZAAM DUURZAME ELEKTRICITEIT EN WKK OP DE MARKTPLAATS PLATFORM DUURZAME ELEKTRICITEITSVOORZIENING Voorrang voor Duurzaam 1 Voorrang voor Duurzaam Duurzame elektriciteit en WKK op de marktplaats

Nadere informatie

Antwoord van minister Kamp (Economische Zaken), mede namens de staatssecretaris van Financiën (ontvangen 7 mei 2014)

Antwoord van minister Kamp (Economische Zaken), mede namens de staatssecretaris van Financiën (ontvangen 7 mei 2014) AH 1874 2014Z04158 van minister Kamp (Economische Zaken), mede namens de staatssecretaris van Financiën (ontvangen 7 mei 2014) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013-2014, nr. 1621 1 Is er een

Nadere informatie

SYSTEEMINTEGRATIE EN DE ROL VAN ENERGIEOPSLAG Routekaart Energieopslag 2030. Topsector Energie. Rapport nr.: 15-0614 Datum: 2015-03-25

SYSTEEMINTEGRATIE EN DE ROL VAN ENERGIEOPSLAG Routekaart Energieopslag 2030. Topsector Energie. Rapport nr.: 15-0614 Datum: 2015-03-25 SYSTEEMINTEGRATIE EN DE ROL VAN ENERGIEOPSLAG Routekaart Energieopslag 2030 Topsector Energie Rapport nr.: 15-0614 Datum: 2015-03-25 Projectnaam: Systeemintegratie en de rol van Energieopslag DNV GL -

Nadere informatie

Decentrale Energievoorzieningen

Decentrale Energievoorzieningen Decentrale Energievoorzieningen: van Net naar Gebruik Bezien vanuit het gebruikersperspectief Masterclass 20 januari 2011 Van: Centrum voor Energievraagstukken Mr. Gerrit Buist Dr. Simone Pront-van Bommel

Nadere informatie

LOKAAL ENERGIEK: DECENTRALE DUURZAME ELEKTRICITEIT BUSINESS CASE EN MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN-BATENANALYSE VERENIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN

LOKAAL ENERGIEK: DECENTRALE DUURZAME ELEKTRICITEIT BUSINESS CASE EN MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN-BATENANALYSE VERENIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN LOKAAL ENERGIEK: DECENTRALE DUURZAME ELEKTRICITEIT BUSINESS CASE EN MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN-BATENANALYSE VERENIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN 16 januari 2013 076879014:0.5 - Definitief C03031.000448.0100 Inhoud

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 374 Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteitsen

Nadere informatie

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT SIR0048_BR_Omslag_W.indd 3 12-06-2007 11:36:32 INHOUDSOPGAVE EEN ESSAY Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Achtergrond project en

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 270c 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 19..) MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

Notitie Visie en Roadmap Marktmodel Laaddienstverlening Elektrisch Vervoer

Notitie Visie en Roadmap Marktmodel Laaddienstverlening Elektrisch Vervoer Notitie Visie en Roadmap Marktmodel Laaddienstverlening Elektrisch Vervoer Datum 16 oktober 2010 Auteurs Opdrachtgevers Johan Boekema, Frens Jan Rumph (TNO) Douwe Lycklama, Leendert Bottelberghs (Innopay)

Nadere informatie

Hoe groen zijn de derde energierichtlijnen?

Hoe groen zijn de derde energierichtlijnen? Hoe groen zijn de derde energierichtlijnen? Masterclass 18 november 2009 Van: Centrum voor Energievraagstukken Mr. Gerrit Buist Dr. Simone Pront-van Bommel Datum: 18 november 2009 Document: Onderzoeksnotitie

Nadere informatie

Rapportage internetconsultatie Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

Rapportage internetconsultatie Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Rapportage internetconsultatie Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 1. Inleiding Door de Fiscale vereenvoudigingswet 2010 wordt de systematiek van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer

Nadere informatie

CONCEPT-NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen. 1. Algemeen

CONCEPT-NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen. 1. Algemeen CONCEPT-NOTA VAN TOELICHTING I. Algemeen 1. Algemeen Richtlijn (EU) nr. 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van de Richtlijnen

Nadere informatie

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 Het gaat om vijf partijen: De huurder: Wil plezierig, comfortabel en betaalbaar wonen op een niveau dat past bij zijn portemonnee. Betaalt iedere maand

Nadere informatie

EMBARGO TOT 21 AUGUSTUS, 11 UUR

EMBARGO TOT 21 AUGUSTUS, 11 UUR Aan de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie T.a.v. de heer M.J.M. Verhagen Postbus 20401 2500 EK 'S-GRAVENHAGE EMBARGO TOT 21 AUGUSTUS, 11 UUR Datum: 21 augustus 2012 Betreft: Visie op

Nadere informatie

Gasrondjes. Masterclass 8 juni 2011

Gasrondjes. Masterclass 8 juni 2011 Gasrondjes Masterclass 8 juni 2011 Van: Centrum voor Energievraagstukken Mr. Gerrit Buist Dr. Simone Pront-van Bommel Datum: 8 juni 2011 Document: Gasrondjes Bijeenkomst: Masterclass Tijd: 10.00 16.00

Nadere informatie