Veiligheidsinformatieblad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsinformatieblad"

Transcriptie

1 FINO QUICK PLUS/EVO Isolatie Drukdatum: / Pagina 1 van 20 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie FINO QUICK PLUS/EVO Artikelnummer: Isolatie / Andere handelsnaam ISOPROPYL ALCOHOL HEPTANE CAS-Nr.: Index-Nr.: EG-Nr.: Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik van de stof of het mengsel Vervaardiging van zaagsnedemodellen in de kroonen brugtechniek Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden Geen aanvullende gegevens. Firma: Weg: Mangelsfeld 18 Plaats: D Bad Bocklet Telefoon: Telefax: Contactperson: Joachim Mahlmeister Telefoon: Internet: RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1. Indeling van de stof of het mengsel Gevaaraanduidingen: F - Licht ontvlambaar, Xn - Schadelijk, N - Milieugevaarlijk R-zinnen: Licht ontvlambaar. Irriterend voor de huid. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. GHS-classificatie Gevarenaanduidingen: Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken Etiketteringselementen Signaalwoord: Pictogrammen: Gevaar

2 FINO QUICK PLUS/EVO Isolatie Drukdatum: / Pagina 2 van 20 Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol heptaan; n-heptaan Gevarenaanduidingen Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Voorzorgsmaatregelen Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Opslag- en opvangreservoir aarden. Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken huid met water afspoelen/afdouchen. NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. In geval van brand: blussen met Kooldioxide (CO2). Bluspoeder. Watersproeistraal.. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Achter slot bewaren. Verdere aanwijzingen Het product is volgens EG-richtlijnen of volgens de betreffenden nationale wetten ingedeeld en gekenmerkt Andere gevaren geen bijzondere noembare gevaren. RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.2. Mengsels Chemische omschrijving Geen aanvullende gegevens.

3 FINO QUICK PLUS/EVO Isolatie Drukdatum: / Pagina 3 van 20 Gevaarlijke bestanddelen EG-Nr. CAS-Nr. Index-Nr. REACH-Nr. Stofnaam Indeling GHS-classificatie Hoeveelheid propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol F - Licht ontvlambaar, Xi - Irriterend R Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H % Tekst van de R- en H-zinnen: zie onder rubriek 16. geen heptaan; n-heptaan F - Licht ontvlambaar, Xn - Schadelijk, Xi - Irriterend, N - Milieugevaarlijk R Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H225 H304 H315 H336 H400 H % RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Algemeen advies Veronreinigde kleding direct uittrekken en veilig verwijderen. Slachtoffer uit de gevarenzone halen en neerleggen. Bij onregelmatige ademhaling of ademhalingsstilstand kunstmatige beademing toepassen. Bij inademing Voor frisse lucht zorgen. Eventueel zuurstofbeademing. Bij aanhoudende klachten arts raadplegen. Bij aanraking met de huid Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. In geval van huidirritatie arts raadplegen. Bij aanraking met de ogen Als het product in de ogen komt, direct bij geopende oogspleet met veel water minstens 5 minuten spoelen. Aansluitend oogarts consulteren. Bij inslikken Laat slachtoffer niet braken. Mond grondig met water spoelen. Onmiddellijk arts consulteren Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Geen aanvullende gegevens Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Geen nadere bijzonderheden beschikbaar. RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1. Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen Schuim. Kooldioxide (CO2). Bluspoeder. Watersproeistraal. Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden Sterke waterstraal.

4 FINO QUICK PLUS/EVO Isolatie Drukdatum: / Pagina 4 van Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt De stof kan een explosief gas-lucht-mengsel vormen. Bij een vuur kan koolmonoxide vrij komen Advies voor brandweerlieden In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen. geen RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken. Personen in veiligheid brengen. Ontstekingsbronnen verwijderen. Voor voldoende ventilatie zorgen. Ondichte houders apart zetten. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit Milieuvoorzorgsmaatregelen Niet in de riolering of open wateren lozen Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Met vloeistofbindende stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen Verwijzing naar andere rubrieken Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8. Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen. RUBRIEK 7: Hantering en opslag 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Advies voor veilig hanteren In goed gesloten verpakking bewaren. Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie De dichtheid van de dampen is hoger dan die van lucht. Dampen verspreiden zich over de grond. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Verwijderd houden van warmte. Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Eisen aan opslagruimten en vaten Bij kamertemperatuur opslaan. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Brandbare vloeistoffen. Opslagvoorschriften overeenkomstig VbF en TRbF in acht nemen. In goed gesloten verpakking bewaren. Rechtstandig opslaan. Zorgdragen voor voldoende ventilatie van de opslagruimte. Ongeschikt materiaal: NR (Natuurrubber, natuurlatex). NBR (Nitrilkautschuk). Butylrubber. Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag Niet samen met brandbevorderende en spontaan ontvlambare stoffen, noch met licht ontvlambare vaste stoffen opslaan. Nadere gegevens over de opslagomstandigheden In gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

5 FINO QUICK PLUS/EVO Isolatie Drukdatum: / Pagina 5 van 20 Beschermen tegen hitte en directe zonnestraling. RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 8.1. Controleparameters Nationale MAC-Lijst CAS-Nr. Naam van de stof ml/m³ mg/m³ v/cm³ Kategorie Oorsprong Propanol TGG 8 uur Privaat - - TGG 15 min. Privaat n-heptaan TGG 8 uur Publiek 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling TGG 15 min. Publiek Beheersing van beroepsmatige blootstelling Voor voldoende ventilatie zorgen. Als afzuiging ter plaatse niet mogelijk of onvoldoende is, moet mogelijkerwijs een goede ventilatie van de werkplek gegarandeerd worden. Hygiënische maatregelen Nauw aansluitende veiligheidsbril Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken. Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Gas/damp/spuitnevel niet inademen. Bescherming van de ademhalingsorganen Adembescherming is noodzakelijk bij: onvoldoende ventilatie. Bescherming van de handen tegen oplosmiddel bestande handschoenen. Geschikt materiaal: Butylrubber. 0,5mm, FKM (fluorcaoutchouc). 0,4mm. De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en van fabrikant tot fabrikant verschillend. Omdat het product een bereiding uit verschillende stoffen vormt, is de bestendigheid van handschoenmaterialen niet van tevoren te berekenen en moet daarom voorafgaand aan het gebruik worden getest. doorbraaktijd: De exacte doorslagtijd dient van de fabrikant van de veiligheidshandschoenen te worden vernomen en dient te worden aangehouden. Bescherming van de ogen Sluitende veiligheidsbril. Bescherming van de huid Oplosmiddelbestendige beschermingskleding. RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Fysische toestand: Kleur: Geur: vloeibaar blauw Alcohol / sterk naar aardolie

6 FINO QUICK PLUS/EVO Isolatie Drukdatum: / Pagina 6 van 20 ph: Toestandsveranderingen Smeltpunt: Kookpunt: Verwekingspunt: Vlampunt: Ontvlambaarheid vast: Ontploffingseigenschappen Product kan explosieve damp-/gasmengsels vormen. Onderste ontploffingsgrens: Bovenste ontploffingsgrens: Ontstekingstemperatuur: Zelfontbrandingstemperatuur vast: Dampspanning: Dichtheid (bij 20 C): Wateroplosbaarheid: Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen: Viscositeit / dynamisch: Dampdichtheid: Verdampingssnelheid: 9.2. Overige informatie RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit Reactiviteit Geen gegevens beschikbaar Chemische stabiliteit Verder geen gegevens beschikbaar Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend Te vermijden omstandigheden Sterk verhitten Chemisch op elkaar inwerkende materialen Sterke oxidatie- en reductiemiddelen Gevaarlijke ontledingsproducten Kooldioxide. Koolmonoxide. Verdere informatie Geen aanvullende gegevens. RUBRIEK 11: Toxicologische informatie Informatie over toxicologische effecten niet van toepassing C niet van toepassing 7 C niet bepaald. 2,5 vol. % 15,0 vol. % niet bepaald. Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf. niet bepaald. 0,74 g/cm³ niet mengbaar mengbaar met de meeste organische oplosmiddelen niet bepaald. niet bepaald. niet bepaald. Methode

7 FINO QUICK PLUS/EVO Isolatie Drukdatum: / Pagina 7 van 20 Acute toxiciteit Acute toxiciteit, oraal LD50: mg/kg (Rat) CAS-Nr. Stofnaam Blootstellingsroute Methode Dosis Soort h propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol Acute orale toxiciteit LD mg/kg Rat Acute dermale toxiciteit LD mg/kg Konijn Specifieke werking in de dierproef Gegevens hiervan zijn niet bekend. Irritatie en corrosiviteit Huidcontact: ontvettende werking, kan leiden tot dermatitis. Oogirritatie: zwak irriterend. Op de ademhalingsorganen: zwak irriterend. Overgevoeligheidseffecten Geen allergie veroorzakende werking bekend. Ernstige effecten na herhaalde of langdurige blootstelling Niets bekend. Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten Geen verdere verwijzingen naar een kankerverwekkende of DNA-veranderende werking of naar gevaar voor de voortplanting. m.b.t. tests geen Empirische gegevens m.b.t. werking bij de mens Verder geen voorvallen bekend. Verder geen voorwaarden bekend. RUBRIEK 12: Ecologische informatie Toxiciteit Niet in de riolering of open wateren lozen. Ecotoxische effekten LC50: Leuciscus idus (winde) 8150 mg/g CAS-Nr. Stofnaam Aquatische toxiciteit Methode Dosis Soort h propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol Acute toxiciteit voor vissen LC mg/l 96 Acute crustaceatoxiteit EC mg/l 48 heptaan; n-heptaan Acute toxiciteit voor vissen LC mg/l Persistentie en afbreekbaarheid Het product is biologisch afbreekbaar Bioaccumulatie Geen aanwijzing op bioaccumulatiepotentieel. Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water CAS-Nr. Stofnaam Log Pow propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol 0, heptaan; n-heptaan 4,66

8 FINO QUICK PLUS/EVO Isolatie Drukdatum: / Pagina 8 van Mobiliteit in de bodem Het product werd niet gecontroleerd Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling De inhoudsstoffen van dit preparaat voldoen niet aan de criteria met betrekking tot de classificatie als PBT of VPvB Andere schadelijke effecten Geen effecten bekend. Verder geen voorwaarden bekend. RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering Afvalverwerkingsmethoden Overwegingen over de afvalverwijdering Onder inachtneming van de overheidsbepalingen uit de weg ruimen. Afvalnummer - Afval van residuen AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN; afval van BFLG van kunststoffen, synthetische rubber en kunstvezels; overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen Geklasseerd als gevaarlijk afval. Verwijdering van de besmette verpakking Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving. Aflevering bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf. RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer Wegvervoer (ADR/RID) VN-nummer: Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: Transportgevarenklasse(n): Verpakkingsgroep: Etiketten: 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. 3 II 3 Classificatiecode: Beperkte hoeveelheid (LQ): Gevarencode: F1 LQ4 33 Andere relevante informatie (Wegvervoer) Bijzondere voorschriften: C Vervoerscategorie: 2 Tunnelbeperkingscode: D1E Binnenscheepvaart (ADN) VN-nummer: Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: Transportgevarenklasse(n): 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. 3

9 FINO QUICK PLUS/EVO Isolatie Drukdatum: / Pagina 9 van Verpakkingsgroep: II Etiketten: 3 Classificatiecode: Beperkte hoeveelheid (LQ): F1 LQ4 Andere relevante informatie (Binnenscheepvaart) Bijzondere voorschriften: C Zeevervoer (IMDG) VN-nummer: Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: Transportgevarenklasse(n): Verpakkingsgroep: Etiketten: 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. 3 II 3 Marine pollutant: Beperkte hoeveelheid (LQ): EmS: 1 L F-E, S-E Andere relevante informatie (Zeevervoer) Bijzondere voorschriften: 274, 330, 944 Luchtvervoer (ICAO) VN/ID-Nummer: Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: Transportgevarenklasse(n): Verpakkingsgroep: Etiketten: 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. 3 II 3 Beperkte hoeveelheid (LQ) Passenger: 1 L ATA-Packing instruction - Passenger: IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger: IATA-Packing instruction - Cargo: IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo: L L Andere relevante informatie (Luchtvervoer) Passenger-LQ (hoeveelheidsbeperking per passagier): Y305 Bijzondere voorschriften: A Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code Verder geen voorwaarden bekend.

10 FINO QUICK PLUS/EVO Isolatie Drukdatum: / Pagina 10 van 20 RUBRIEK 15: Regelgeving Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel EU-voorschriften 1999/13/EG (VOC): Geen aanvullende gegevens. Informatie over nationale maatregelen Waterverontreinigend-klasse (D): geen 2 - watervervuilend Bedrijfsveiligheidsvoorschriften (BetrSichV) Chemischeveiligheidsbeoordeling Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden. RUBRIEK 16: Overige informatie Volledige tekst van R-zinnen waarnaar in rubrieken 2 en 3 wordt verwezen Licht ontvlambaar. Irriterend voor de ogen. Irriterend voor de huid. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Volledige tekst van H-zinnen waarnaar in rubrieken 2 en 3 wordt verwezen Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Andere gegevens De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van produkteigenschappen en vormt geen wettig contract.

11 FINO QUICK PLUS/EVO Reinigingsspray Drukdatum: Pagina 11 van 20 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie FINO QUICK PLUS/EVO Artikelnummer: Reinigingsspray Andere handelsnaam BUTANE PROPANE ISOPROPYL ALCOHOL CAS-Nr.: Index-Nr.: EG-Nr.: Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik van de stof of het mengsel Effectieve en behoedzame reiniging van de pinbasisplaten van isoleermiddelresten en overige verontreinigingen Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden Geen aanvullende gegevens. Firma: Weg: Mangelsfeld 18 Plaats: D Bad Bocklet Telefoon: Telefax: Contactperson: Joachim Mahlmeister Telefoon: Internet: RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1. Indeling van de stof of het mengsel Gevaaraanduidingen: F+ - Zeer licht ontvlambaar R-zinnen: Zeer licht ontvlambaar. Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen. GHS-classificatie Gevarenaanduidingen: Licht ontvlambare vloeistof en damp Etiketteringselementen Signaalwoord: Pictogrammen: Gevaar Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden butaan propaan propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol

12 FINO QUICK PLUS/EVO Reinigingsspray Drukdatum: Pagina 12 van 20 Gevarenaanduidingen Licht ontvlambare vloeistof en damp. Voorzorgsmaatregelen Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Opslag- en opvangreservoir aarden. Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken huid met water afspoelen/afdouchen. NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. In geval van brand: blussen met Kooldioxide (CO2). Bluspoeder. Watersproeistraal.. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Verdere aanwijzingen Het product is volgens EG-richtlijnen of volgens de betreffenden nationale wetten ingedeeld en gekenmerkt Andere gevaren De dichtheid van geconcentreerde dampen is groter dan die van lucht. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen. Vorzichtig te werk gaan! Container staat onder druk. RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.2. Mengsels Chemische omschrijving Geen nadere bijzonderheden beschikbaar. Gevaarlijke bestanddelen EG-Nr. CAS-Nr. Index-Nr. REACH-Nr. Stofnaam Indeling GHS-classificatie Hoeveelheid propaan F+ - Zeer licht ontvlambaar R12 Flam. Gas 1; H220 butaan F+ - Zeer licht ontvlambaar R12 Flam. Gas 1; H % % propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol F - Licht ontvlambaar, Xi - Irriterend R Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 Tekst van de R- en H-zinnen: zie onder rubriek %

13 FINO QUICK PLUS/EVO Reinigingsspray Drukdatum: Pagina 13 van 20 geen RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Algemeen advies Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken. Bij inademing Eigenbescherming van de eerste Hulpverlener Breng slachtoffer in frisse lucht. Slachtoffer rustig en warm houden. Bij het inademen van sproeinevel direct een arts raadplegen en hem de vepakking of etiket laten zien. Bij irritatie van de ademhalingswegen arts consulteren. Bij aanraking met de huid Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Bij aanraking met de ogen Als het product in de ogen komt, direct bij geopende oogspleet met veel water minstens 5 minuten spoelen. Aansluitend oogarts consulteren. Bij inslikken Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken. Onmiddellijk arts consulteren Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Geen aanvullende gegevens Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Verder geen gegevens beschikbaar. RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1. Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen Schuim. Bluspoeder. Watersproeistraal. Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden Sterke waterstraal Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt In geval van brand kan ontstaan: Koolmonoxide Advies voor brandweerlieden In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen. geen RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Ontstekingsbronnen verwijderen. Voor voldoende ventilatie zorgen. Ondichte houders apart zetten. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit Milieuvoorzorgsmaatregelen Niet in de riolering of open wateren lozen Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Met vloeistofbindende stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen.

14 FINO QUICK PLUS/EVO Reinigingsspray Drukdatum: Pagina 14 van Verwijzing naar andere rubrieken Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8. Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen. Kan op een vuilnisbelt weggegooid worden. RUBRIEK 7: Hantering en opslag 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Advies voor veilig hanteren Vorzichtig te werk gaan! Container staat onder druk. Niet in open vuur of tegen gloeiende voorwerpen spuiten. Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan {temp 50}. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Niet in open vuur of tegen gloeiende voorwerpen spuiten. Alleen weggooien indien volledig geledigd! Om te reinigen op het desbetreffende voorwerp spuiten en afnemen Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Eisen aan opslagruimten en vaten Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan {temp 50}. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Het materiaal alleen op plaatsen gebruiken, waar open licht, vuur en andere ontvlammingsbronnen uit de buurt blijven. Op een koele geventileerde plaats bewaren. Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag Mag niet samen met brandbevorderende of corrosieve stoffen worden opgeslagen. Nadere gegevens over de opslagomstandigheden Opslagvoorschriften cf. TRG 300 in acht nemen Specifiek eindgebruik Verder geen gegevens beschikbaar. RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 8.1. Controleparameters Nationale MAC-Lijst CAS-Nr. Naam van de stof ml/m³ mg/m³ v/cm³ Kategorie Oorsprong Propanol TGG 8 uur Privaat - - TGG 15 min. Privaat Propaan - - TGG 8 uur Privaat - - TGG 15 min. Privaat n-butaan TGG 8 uur Privaat voor grenswaarden Voor voldoende ventilatie zorgen Maatregelen ter beheersing van blootstelling - - TGG 15 min. Privaat

15 FINO QUICK PLUS/EVO Reinigingsspray Drukdatum: Pagina 15 van 20 Beheersing van beroepsmatige blootstelling Zie hoofdstuk 7. Er zijn geen overtreffende maatregelen noodzakelijk. Hygiënische maatregelen Nauw aansluitende veiligheidsbril Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Niet eten of drinken tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Gas niet inademen. Bescherming van de ademhalingsorganen Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. gasfilterapparaat (EN 141). Bescherming van de handen Er moeten geteste beschermingshandschoenen gedragen worden: Butylrubber. 0,5mm FKM (fluorcaoutchouc). 0,4mm Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren. Met doorbraaktijden en kweleigenschappen moet rekening gehouden worden. Bescherming van de ogen Sluitende veiligheidsbril. Bescherming van de huid Laboratoriumschort. RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Fysische toestand: Kleur: Geur: ph: Toestandsveranderingen Smeltpunt: Kookpunt: Verwekingspunt: Vlampunt: Ontvlambaarheid gas: gasvormig / vloeibaar kleurloos Alcohol Ontploffingseigenschappen Product kan explosieve damp-/gasmengsels vormen. Gevaar voor openbarsten bij oververhitting. Onderste ontploffingsgrens: Bovenste ontploffingsgrens: niet van toepassing ,5 C niet van toepassing -41 C --- 1,5 vol. % 11,0 vol. % Methode

16 FINO QUICK PLUS/EVO Reinigingsspray Drukdatum: Pagina 16 van 20 Ontstekingstemperatuur: Zelfontbrandingstemperatuur gas: Dampspanning: (bij 20 C) Dampspanning: (bij 50 C) Dichtheid: Wateroplosbaarheid: Viscositeit / dynamisch: Dampdichtheid: Verdampingssnelheid: 9.2. Overige informatie RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit Reactiviteit Geen gegevens beschikbaar Chemische stabiliteit Verder geen gegevens beschikbaar Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend. 240 C --- 1,5 hpa 6,0 hpa --- niet bepaald. niet bepaald. niet bepaald. niet bepaald Te vermijden omstandigheden Gevaar voor openbarsten bij oververhitting boven 50 C door verhoging van de inwendige druk. Vorming van explosieachtige mengsels met: Lucht. Heftige reactie met: Oxidatiemiddelen Chemisch op elkaar inwerkende materialen Oxidatiemiddelen Gevaarlijke ontledingsproducten Koolmonoxide. RUBRIEK 11: Toxicologische informatie Informatie over toxicologische effecten Acute toxiciteit Bij deze stof kan de additiviteitsprocedure niet worden toegepast wanneer de classificatie van overeenkomstige mengels wordt berekend. CAS-Nr. Stofnaam butaan Blootstellingsroute Methode Dosis Acute toxiciteit bij inademing LC ppm Rat propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol Acute orale toxiciteit Acute dermale toxiciteit LD50 LD mg/kg mg/kg Soort Rat Konijn h Specifieke werking in de dierproef Acute toxiciteit, oraal LD50: mg/kg (Rat) Acute toxiciteit, inhalatief LD50: 10h mg/kg (Konijn)

17 FINO QUICK PLUS/EVO Reinigingsspray Drukdatum: Pagina 17 van 20 Irritatie en corrosiviteit Huidcontact: Afkoelende werking in het sproeibereik. Oogirritatie: zwak irriterend. Overgevoeligheidseffecten Geen allergie veroorzakende werking bekend. Ernstige effecten na herhaalde of langdurige blootstelling Verder geen voorwaarden bekend. m.b.t. tests 2-propanol is een zenuw- en celgif, dat door zijn oplosbaarheid in vet in water concentratieafhankelijk in het hele lichaam werkzaam kan zijn. Snelle resorptie via de slijmvliezen. Wederzijds versterkend werkt de aanwezigheid van geneesmiddelen en drugs. Empirische gegevens m.b.t. werking bij de mens Verder geen voorvallen bekend. Verder geen voorwaarden bekend. RUBRIEK 12: Ecologische informatie Toxiciteit Niet in de riolering of open wateren lozen. CAS-Nr. Stofnaam Aquatische toxiciteit Methode Dosis Soort h propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol Acute toxiciteit voor vissen LC mg/l 96 Acute crustaceatoxiteit EC mg/l Persistentie en afbreekbaarheid Het product is biologisch afbreekbaar Bioaccumulatie Bacterietoxiciteit: EC 0: (Pseudomonas putida) mg/l Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water CAS-Nr. Stofnaam Log Pow propaan 2, butaan 2, propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol 0, Mobiliteit in de bodem Het product werd niet gecontroleerd Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling De inhoudsstoffen van dit preparaat voldoen niet aan de criteria met betrekking tot de classificatie als PBT of VPvB Andere schadelijke effecten Verder geen aanvragen bekend. RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering Afvalverwerkingsmethoden Overwegingen over de afvalverwijdering Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving. Kan op een vuilnisbelt weggegooid worden.

18 FINO QUICK PLUS/EVO Reinigingsspray Drukdatum: Pagina 18 van 20 Verwijdering van de besmette verpakking Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving. Recycle de verkoopverpakkingen via DSD (Duales System Deutschland). RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer Wegvervoer (ADR/RID) VN-nummer: Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: Transportgevarenklasse(n): Etiketten: 1950 AEROSOLS Classificatiecode: Beperkte hoeveelheid (LQ): 5F LQ2 Andere relevante informatie (Wegvervoer) Bijzondere voorschriften: Vervoerscategorie: 2 Tunnelbeperkingscode: B1D Binnenscheepvaart (ADN) VN-nummer: Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: Transportgevarenklasse(n): 1950 Etiketten: 2.1 AEROSOLS 2 Classificatiecode: Beperkte hoeveelheid (LQ): 5F LQ2 Andere relevante informatie (Binnenscheepvaart) Bijzondere voorschriften: Zeevervoer (IMDG) VN-nummer: Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: Transportgevarenklasse(n): Verpakkingsgroep: Etiketten: 1950 AEROSOLS 2-2, see SP Marine pollutant: Beperkte hoeveelheid (LQ): EmS: See SP277 F-D, S-U

19 FINO QUICK PLUS/EVO Reinigingsspray Drukdatum: Pagina 19 van 20 Andere relevante informatie (Zeevervoer) Bijzondere voorschriften: 63, 190, 277, 327, 959 Luchtvervoer (ICAO) VN/ID-Nummer: Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: Transportgevarenklasse(n): Etiketten: 1950 AEROSOLS Beperkte hoeveelheid (LQ) Passenger: 30 kg G ATA-Packing instruction - Passenger: IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger: IATA-Packing instruction - Cargo: IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo: kg kg Andere relevante informatie (Luchtvervoer) Passenger-LQ (hoeveelheidsbeperking per passagier): Y203 Bijzondere voorschriften: A145 - A Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code Verder geen voorwaarden bekend. RUBRIEK 15: Regelgeving Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel EU-voorschriften 1999/13/EG (VOC): Geen informatie. Informatie over nationale maatregelen Waterverontreinigend-klasse (D): 30 % 1 - licht watervervuilend Bedrijfsveiligheidsvoorschriften (BetrSichV) Chemischeveiligheidsbeoordeling Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden. RUBRIEK 16: Overige informatie Volledige tekst van R-zinnen waarnaar in rubrieken 2 en 3 wordt verwezen Licht ontvlambaar. Zeer licht ontvlambaar. Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen. Irriterend voor de ogen. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

20 FINO QUICK PLUS/EVO Reinigingsspray Drukdatum: Pagina 20 van 20 Volledige tekst van H-zinnen waarnaar in rubrieken 2 en 3 wordt verwezen Zeer licht ontvlambaar gas. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Andere gegevens De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van produkteigenschappen en vormt geen wettig contract.

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Productnr. : AZ09-0100 RM01 Blz. 1 van 16 1 01 Rubriek 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie BLENDING FLASH 1L AZ09-0100 RM01 53228577 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie DÉGRIP'FLASH Spuitbus 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

: Muscado Flash Guêpes

: Muscado Flash Guêpes Datum van uitgave 08/06/2015 Datum herziening 08/06/2015 Versie 1.1 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Mengsel Handelsnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA Report Date : 26/11/2012 1 / 10 Herzieningsdatum 22/07/2011 Herziening 2 Vervangt datum 31/05/2011 v1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Bladzijde: 1/10 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 4305 CAS-nummer: 7646-78-8 EC-nummer: 231-588-9 Catalogusnummer: 050-001-00-5

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere namen of synoniemen van de stof of het mengsel Registratienummer

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 23-01-2014 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam : Kill O'Dor Productcode

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Herzieningsdatum 03/05/2013 Herziening 4 Vervangt datum 03/05/2013 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Naam van het product : Productidentificatie REACH Registratie Aantekeningen Dit product is een mengsel. Alle componenten zijn

Nadere informatie

: MR PROPER / FLASH / FAIRY POWER DEGREASER

: MR PROPER / FLASH / FAIRY POWER DEGREASER PROFESSIONAL MR PROPER / FLASH / FAIRY POWER DEGREASER Datum van uitgave: 16/12/2011 Datum herziening: Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5185-5979 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Adheseal Marine Black

Adheseal Marine Black 1/7. VIB: conform aan Verordening (EG) nr. 453/2010. Adheseal Marine Black RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. PRODUCTIDENTIFICATIE Productnaam :

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/6 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010 1. RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie.

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie. Dit SDS blad (veiligheidsinformatieblad) voldoet aan de normen en wet en regelgeving van Nederland en voldoet mogelijk niet aan de wet en regelgeving van andere landen. RUBRIEK 1: Identificatie van de

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 30.05.2014 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: DF1516

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 922 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het

Nadere informatie

Fluid L 10 Hydraulische olie

Fluid L 10 Hydraulische olie Fluid L 10 Hydraulische olie Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Versie: 28.05.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/7 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Artikelnummer: 029389 CAS-nummer: 75-09-2 EC-nummer: 200-838-9 Catalogusnummer: 602-004-00-3

Nadere informatie

: Petromark Engine Flush

: Petromark Engine Flush Datum van uitgave: 07-03-2013 Datum herziening: 04-03-2014 Vervangt: 07-03-2013 Versie: 1.1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD [overeenkomstig de criteria van verordening 1907/2006 (REACH) en 453/2010] Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Chemische

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming - 1.1 Productidentificatie - - 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-25

: Vloeiend Pigment RC-25 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5190-0521EU 1.2 Relevant

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 292241 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pazzaz Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pazzaz Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : AL-FIX

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : AL-FIX VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

Tenax Spa AGER. veiligheidsinformatieblad.

Tenax Spa AGER. veiligheidsinformatieblad. Veiligheidsinformatieblad 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Blz. 1 / 8 Naam 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer (Kit) Product- of artikel

Nadere informatie