VERSLAG. Faculteitsraad 3/02-03 van maandag 24 februari

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG. Faculteitsraad 3/02-03 van maandag 24 februari 2003 03-04-30"

Transcriptie

1 FACULTEIT TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN DECANAAT KASTEELPARK ARENBERG 1 B-3001 HEVERLEE VERSLAG KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN AANWEZIG Y. Willems (voorzitter), M. Baelmans, Y. Berbers, J. Berlamont, A. Bultheel, R. Cools, C. Creemers, G. Degrande, J. Degrève, W. Dehaene, K. De Jonge, B. De Moor, G. De Roeck, D. De Schreye, J. De Schutter, F. De Troyer, W. D'haeseleer, P. Dierckx, L. Froyen, L. Gelders, G. Gielen, H. Hens, W. Heylen, H. Heynen, J.P. Kruth, B. Lauwers, A. Loeckx, K. Maex, J. Monbaliu, B. Nauwelaers, H. Neuckermans, R. Puers, D. Reynaerts, D. Roose, W. Sansen, P. Sas, M. Steyaert, J. Swevers, E. Toorman, M. Van Barel, H. Van Brussel, A. Van de Capelle, G. Vandenbosch, D. Vandepitte, G. Van der Perre, J. Vander Sloten, L. Vandewalle, S. Vandewalle, D. Van Dommelen, D. Van Gemert, P. Van Houtte, J. Van Humbeeck, E. Van Lil, D. Van Oudheusden, A. Verlinden, M. Wevers Vertegenwoordigers Deeltijds zelfstandig academisch personeel F. Catthoor, P. Heremans, D. Schreurs, L. Verpoest Assisterend academisch personeel M. Dehaene, D. Dooms, H. Hoekstra, J. Proost, L. Schueremans, F. Suykens, G. Van den Branden, J. Willekens Studenten P. Celis, T. Clijmans, V. Gaillez, J. Leys, T. Potters, L. Roose, M. Vandemeulebroucke, M. Van Puymbroeck, O. Vantomme Niet-stemgerechtigden Uitgenodigden F. Verplaetsen Emeriti / Faculteit Wetenschappen / A.M. Caproens (notulist) VERONTSCHULDIGD R. Belmans, M. Blockx, M. Bruynooghe, J.P. Celis, L. Claesen, J. Colpaert, K. De Vlaminck, J. De Wilde, B. De Wit, A. Geraerd, A. Haegemans, T. Lefebvre, J. Mewis, P. Moldenaers, J. Mortelmans, H. Olivié, L. Pintelon, B. Preneel, J. Schreurs, M. Smets, J. Suykens, C. Vandecasteele, O. Van der Biest, J. Vandewalle, S. Van Huffel, P. Verbaeten, B. Verleye, G. Vermeulen, H. Verschure, P. Wollants PROF. DR. IR. Y. WILLEMS, DECAAN TEL FAX

2 2 0. Mededelingen Joos Vandewalle, Departement Elektrotechniek, werd verkozen tot gewoon lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Marcel Smets, Departement ASRO, werd voor de tweede keer benoemd tot gasthoogleraar aan de Graduate School of Design van Harvard University. Hartanto Wong wordt als ombuds voor de GGS Master in Industrial Management vanaf het 2e semester vervangen door Barbara Willems. Thomas Ryckaert, student 2e jaar burgerlijk elektrotechnisch ingenieur, overleed op zaterdag 15 februari ll. De begrafenisplechtigheid vond plaats te Sint-Niklaas op zaterdag 22 februari ll. De Faculteitsraad neemt één minuut stilte in acht. 1. Goedkeuring verslag Faculteitsraad 2/02-03 van maandag 25 november 2002 Het verslag wordt goedgekeurd. 2. Associatie K.U.Leuven Rector Oosterlinck verstrekt toelichting bij het concept Associatie K.U.Leuven, de invoering van bachelor-master en de politieke context. Na de toelichting wordt aan de Faculteitsraad de gelegenheid gegeven vragen te stellen. De transparanten, gebruikt tijdens zijn uiteenzetting, zitten vervat in bijlage 1 aan verslag F.R. 3/02-03). 3. Verslag Academische raden (09/12/2002, 13/01/2003 en 10/02/2003) Decaan Willems brengt verslag uit. Academische raad van 9 december 2002 de vaste werkgroep Curriculumhervorming brengt positief advies uit bij de kleine programmawijzigingen voorgesteld door de Faculteit Toegepaste Wetenschappen. examenreglement - artikel 26 (criteria voor beraadslaging): de harmonisering van de toekenning van graden wordt gekoppeld aan de bespreking van de criteria voor slagen/niet-slagen. Wijzigingen aan artikel 26 zullen pas ingaan in academiejaar middelenbegroting 2003: de toevoeging van een eenmalig krediet uit de reserves aan de middelenbegroting 2003 resulteert voor de Faculteit Toegepaste Wetenschappen in een werkingskrediet dat dat van 2002 benadert. een nieuwe overheadregeling wordt goedgekeurd. Facilitaire diensten: aanrekening gebruik poollokalen - aanrekening kosten Facilitaire diensten: het aanrekeningsvoorstel stuit op studentenprotest met als gevolg dat het luik 'studenten' uit de nota werd gelicht. Hierover zal later worden beslist. het gebruik van ICT-middelen aan de K.U.Leuven: een gedragslijn voor personeelsleden, uitgewerkt door de netdeontologiecommissie, wordt door de Academische raad bekrachtigd. eredoctoraten literatuur, kerk en wetenschap: worden toegekend aan schrijver Mario Vargas Llosa, kardinaal Walter Kasper en wetenschappers Gerhard Ertl, Kai Simons en Catherine Verfaillie Academische raad van 13 januari 2003 adviezen van de Vaste Werkgroep Curriculumhervorming: Master na Master Veiligheidstechniek/Safety Engineering, Master of Science in Nuclear Engineering, Master in Industrial Management en Master in Advanced Studies: Master in Artificial Intelligence krijgen het positieve advies uitwerken. de programmawijziging burgerlijk ingenieur/burgerlijk ingenieur-architect: wordt goedgekeurd maar moet in nog ingepast worden in oude structuur. nieuwe samenstelling Onderzoeksraad : uit de Faculteit Toegepaste Wetenschappen blijft P. Suetens zetelen tot einde 2003; P. Moldenaers wordt vervangen door J. Martens (FLTBW) en D. Roose door K. Maex.

3 3 Academische raad van 10 februari 2003 procedure jaarlijkse docentenevaluatie (JaDe): wordt toegelicht door F. Lammertyn. Voor vakken met een klein aantal studenten wordt een open bevraging ingesteld. Voor deze vakken kan ook uitstel (tot volgend semester) worden aangevraagd. Per Groep zal een commissie (vice-rector, decaan, onderwijscoördinator en student) worden ingesteld die deze aanvragen onderzoekt. Zie ook agendapunt 4.1. van F.R. 3/ richtlijnen voor bachelor-mastervoorstellen: voor de vroegere GAS-opleidingen wordt gesteld dat zij alle initiële masteropleidingen moeten worden. Indien deze opleidingen echter ook mikken op studenten die reeds in het bezit zijn van een initieel masterdiploma, dan kan de opleiding blijven aangeboden worden als initiële masteropleiding, eventueel met studieduurverkorting voor zij die reeds over een masterdiploma beschikken. Eventueel kan ook een postgraduaatgetuigschrift worden afgeleverd. De titulatuur Master na Master blijft voorbehouden voor verdiepende opleidingen waarvan de helft van de opleidingsonderdelen zich specifiek op dit niveau situeren. beleidsnota 'Opdracht en taken van AAP/BAP': wordt nog op een aantal punten bijgestuurd. Belangrijkste punten zijn enerzijds de wettelijke verplichting dat ook aan de deeltijdse AAP-leden het recht wordt gegeven van minstens de helft van hun tijd aan onderzoek te besteden en anderzijds het belang dat wordt gehecht aan het doctoraatsrendement. Selectie GOA-projecten : 10 onderzoeksvoorstellen (duurtijd 5 jaar) worden bekrachtigd door de Academische raad. Voor de Faculteit Toegepaste Wetenschappen werden de door P. Suetens en W. Sansen ingediende projecten goedgekeurd. Ontwerp structuurdecreet: binnen de Vlaamse regering wordt gepoogd een 2/3 meerderheid te vinden voor goedkeuring. Implicatie van de steun van het CD&V is een verscherping van de taalregeling. 4. Onderwijs 4.1. Verslag Facultaire POC (17/02/2003) L. Froyen, voorzitter, brengt verslag uit over volgende agendapunten: belastingsdiagrammen: de Facultaire POC heeft kennis genomen van de belastingsdiagrammen van een aantal studierichtingen. De ontbrekende informatie van nog enkele studierichtingen wordt dringend ingewacht bij de Facultaire POC. bachelor 1: voor 'Probeemoplossen en Ontwerpen 1' werd een coördinator aangesteld en werden de werkzaamheden opgestart. Een voltijds medewerker staat ter beschikking; de verschillende docenten worden nauw betrokken bij de invulling van P&O 1. Een uitgebreide werkgroep heeft zich nogmaals gebogen over de invulling van 'Toegepaste mechanica, deel 2' en volgend compromis werd bereikt: het gedeelte 'sterkteleer' wordt sterker uitgewerkt; het deel 'fluïdum- en continuümmechanica' komt beperkter aan bod. De meest actuele syllabus werd echter pas maandagochtend 24 februari 2003 op CWIS geplaatst. bachelor 2: zie agendapunt 4.4. master na master: zie agendapunt 4.4. diplomabenamingen na de invoering van bachelor-master: toelichting over de richting waarin zal worden uitgegaan, werd gegeven door rectoraal adviseur T. Boon. Het diploma zal een graad (bachelor of master), een specificatie (of Science, of Art, ) (niet noodzakelijk) en een kwalificatie (bv. scheikunde, ) omvatten. De beschermde titel 'burgerlijk ingenieur' zal worden gekoppeld aan de masteropleiding en niet aan het opleidingstraject Ba FTW + Ma FTW. Het diplomasupplement zal waardevolle informatie bevatten zoals de afstudeerrichting, de gevolgde optie, Om als afstudeerrichting te kunnen worden beschouwd, moet de desbetreffende afstudeerrichting minstens 15 studiepunten verschillen van een andere afstudeerrichting. programmawijzigingen: zie agendapunt 4.2.

4 4 JaDe: de Facultaire POC blijkt weinig enthousiast voor een gecompliceerde evaluatieprocedure en stelt voor de universiteitsbrede vragenlijst te gebruiken voor alle docenten. De bevraging wordt facultair ingesteld. Logistieke medewerking wordt verleend door de departementale secretariaten en het Kandidatuurcentrum. Voor colleges met een klein aantal studenten wordt voorgesteld uitstel van bevraging aan te vragen. Aan de Faculteitsraad wordt de gelegenheid geboden op hogerstaand voorstel te reageren. Uit de reacties kan worden onthouden: - studenten en docenten worden overbevraagd: kan er worden gesnoeid in het aantal bevragingen? - de efficiëntie van de bevragingen wordt in vraag gesteld; - de universiteitsbrede vragen leveren onvoldoende informatie op over doceergedrag; er wordt best een tweetal bijkomende vragen toegevoegd; - de studenten dringen erop aan om in de mate van het mogelijke ook vakken met een klein aantal studenten te evalueren. Bij hogervermelde reacties aansluitend stelt L. Froyen voor dat aan de universiteitsbrede vragenlijst inderdaad twee vragen kunnen worden toegevoegd, evenwel telkens dezelfde twee voor alle vakken. Van het groot aantal vakken (170) met een klein aantal studenten zal een beperkte selectie worden gemaakt die via JaDe wordt geëvalueerd. L. Froyen nodigt de lesgevers nogmaals uit op de uiteenzetting over JaDe die plaatsvindt op woensdag 26 februari e.k. om 17u in auditorium Snoeys, Celestijnenlaan 300 te 3001 Heverlee. Aan de docenten wordt gevraagd met de instelling van de bevraging te wachten tot hogervermelde infosessie heeft plaatsgevonden Programmawijzigingen L. Froyen, voorzitter Facultaire POC, licht de voorliggende kleine programmawijzigingen toe. Deze programmawijzigingen werden positief geadviseerd door de Facultaire POC. De Faculteitsraad keurt de programmawijzigingen goed (bijlage 2 aan verslag F.R. 3/02-03) Aanvragen tot semesterwissel W. Heylen, academisch secretaris, verstrekt toelichting. De voorliggende lijst bevat een aantal vakken die dit academiejaar in een ander semester worden gegeven dan oorspronkelijk gepland. Het merendeel van deze vakken behoort tot opleidingen die pas vanaf academiejaar werden gesemesteriseerd met een aantal organisatorische of andere problemen tot gevolg. De Faculteitsraad neemt akte van deze semesterwissels. Afspraken met betrekking tot de programmering vanaf academiejaar moeten voor een aantal vakken nog worden gemaakt Bachelor B2- (zie en Mastervoorstellen (manama) L. Froyen, voorzitter Facultaire POC, licht aan de hand van een aantal transparanten (bijlage 3 aan verslag F.R. 3/02-03) de stand van zaken toe met betrekking tot de opbouw en de voorstellen tot invulling van bachelor 2. Vastgesteld wordt dat de inrichting van de technisch verbredende minor een vermeerdering van de didactische inspanning met 20% impliceert. Mogelijk programmeerbaar alternatief is dat de student die voor de technische verbredende minor opteert, zelf een pakket samenstelt van technisch verbredende vakken uit de verschillende hoofd- en nevenrichtingen. Probleem dat zich dan nog stelt is de concrete invulling van P&O voor deze studenten. Oplossingen ad hoc zullen moeten worden uitgewerkt. Dit probleem stelt zich niet in de nevenrichting bedrijfsbeheer. Een aantal leden van de Faculteitsraad vraagt zich af of het wel opportuun is de technisch verbredende nevenrichting in te voeren. L. Froyen stelt voor deze nevenrichting voorlopig wel

5 5 aan te bieden. Afhankelijk van de belangstelling voor deze nevenrichting kan over het behoud/de afschaffing ervan na enkele jaren worden beslist. W. Heylen, academisch secretaris, verstrekt toelichting bij een tussentijds programmatieschema voor bachelor 2. Indien dit schema wordt aangehouden zal de doceerbelasting in vergelijking met de huidige 2e kandidatuur en het 1e ingenieursjaar niet noemenswaardig toenemen. De invulling van het luik algemeen vormende vakken (9 studiepunten) is nog niet rond. Naast Bedrijfskunde (6 studiepunten) moet er nog een tweede vak van 3 studiepunten worden geprogrammeerd. Voorgesteld wordt te kiezen tussen 1) Religie, levensbeschouwing en zingeving (RLZ) (resterende 3 studiepunten, want reeds één vak van 3 studiepunten in bachelor 1 zodat voldaan is aan de universitaire eis van 6 studiepunten) of 2) keuzemogelijkheid uit huidig bestaand keuzevakkenpakket 2e kandidatuur, aangevuld met de taalvakken HB60, HJ88 en HJ89. M. Vandemeulebroucke meldt dat de studenten mogelijkheid 2 voorstaan omwille van de keuzevakken die het best tot hun recht komen in de bacheloropleiding. W. D'haeseleer beveelt mogelijkheid 1 aan omdat de filosofische vakken dan nauwer op elkaar aansluiten. De Facultaire POC zal in haar volgende vergadering de invulling van het luik algemeen vormende vakken nogmaals onderzoeken. De Faculteitsraad hecht zijn goedkeuring aan de structuur van bachelor 2 burgerlijk ingenieur. H. Neuckermans, programmadirecteur architectuur, stelt vervolgens aan de hand van een aantal transparanten (bijlage 4 aan verslag F.R. 3/02-03) de bachelor-masteropleiding architectuur voor. J. Berlamont betreurt het late tijdstip waarop 'Hydraulica', toch een basisvak voor 'Bouwfysica, deel 1' (3e jaar bachelor), wordt geprogrammeerd. H. Hens sluit zich bij deze opmerking aan. Hij voegt eraan toe dat het ontbreken van enige voorkennis van hydraulica ook nefast is voor het vak 'Installaties in gebouwen'. K. De Jonge merkt op dat de uitgebrachte kritiek de invulling van de masteropleiding betreft. Deze discussie is nu niet aan de orde. Daarenboven wordt van de Faculteitsraad verwacht vertrouwen te hebben in de voorstellen van de betrokken POC. De Faculteitsraad hecht zijn goedkeuring aan de structuur van bachelor 2 burgerlijk ingenieurarchitect. L. Froyen geeft tot slot een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de 13 master na mastervoorstellen (bijlage 5 aan verslag F.R. 3/02-03) Wijziging examenreglement W. Heylen, academisch secretaris, licht de aanpassing in de Facultaire aanvullingen bij Afdeling 2, artikel 4 van het universitair examenreglement toe. De Faculteitsraad keurt de wijziging goed mits toevoeging van een uiterste datum (15 november) voor het indienen van het uitdrukkelijk verzoek aan de faculteit (bijlage 6 aan verslag F.R. 3/02-03) Verslag Facultaire doctoraatscommissie (09/12/2002, 06/01/2003 en 10/02/2003) - verslag Facultair doctoraatssymposium (11/12/2002) L. Froyen, voorzitter Facultaire doctoraatscommissie, brengt verslag uit. Tijdens hogervermelde vergaderingen werden in eerste instantie de individuele aanvragen tot aanvang van de doctoraatsopleiding afgehandeld, een aantal tussentijdse evaluaties besproken en doctoraatsdagboeken onderzocht en goedgekeurd. Daarnaast heeft de doctoraatscommissie de 'Class of Excellence' over 'Naturally Fractured Formations', georganiseerd in het kader van de Interuniversitaire buitenlandse

6 6 Francquileerstoel, een initiatief van de Université de Liège (R. Charlier) in samenwerking met de U.L.B. (J.C. Verbrugge) en de K.U.Leuven (A. Vervoort) erkend als A1-doctoraatsactiviteit. Bij aanvragen van industrieel ingenieur om te worden toegelaten tot de doctoraatsopleiding blijft de Facultaire doctoraatscommissie de regel hanteren dat kandidaten pas worden toegelaten na het afleggen van een predoctorale proef van 60 studiepunten. De overige 30 studiepunten kunnen worden verworven tijdens de doctoraatsopleiding. Bij de Facultaire doctoraatscommissie leeft nochtans het gevoel dat een predoctorale proef van 60 studiepunten volstaat. Zie ook agendapunt 4.6. Het doctoraatssymposium van 11 december 2002, waarop 150 posters werden voorgesteld, kende veel belangstelling. Bijsturing is noodzakelijk op het vlak van de selectie van de posters, het tijdsbestek voor het bezoek aan de posters en de invulling van de inleidende sessie en de discussiesessie. Overleg over de organisatie van een interuniversitair doctoraatssymposium wordt opgezet. Vooropgestelde datum en plaats: woensdag 10 december 2003 aan de K.U.Leuven. De richtlijnen voor de doctoraatsopleiding/het doctoraat werden licht bijgestuurd. De aanpassingen betreffen: - paragraaf 8.12: 'nodige stavingstukken' werd vervangen door 'originele stavingstukken' - paragraaf 9.1.3: voor het aanvragen van een ISBN-nummer (kan nu elektronisch) wordt doorverwezen naar een verantwoordelijke in de Campusbibliotheek Verslag Vlaamse decanenconferentie (14/02/2003) Decaan Willems brengt verslag uit. De Universiteit Gent en de V.U.B. wensen in de toekomst de dubbele titulatuur 'burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur' aan te houden. Interuniversitair overleg aangaande de diplomatitulatuur moet nog worden gepland. Het voorstel van de FTW K.U.Leuven om de predoctorale proef voor industrieel ingenieurs te reduceren van 90 studiepunten naar 60 studiepunten wordt gesteund door de V.U.B.; de Universiteit Gent is voor het behoud van de 90 studiepuntenproef. Noch de Universiteit Gent, noch de V.U.B. wenst nog politiek te ageren voor het behoud van het toelatingsexamen en de bescherming van de titel van burgerlijk ingenieur. De interuniversitaire postacademische opleidingen Informatietechnologie en Telecommunicatie worden, gezien de minder goede economische conjunctuur, tot een minimum herleid in afwachting van betere tijden Verslag Belgische decanenconferentie (17/02/2003) Decaan Willems brengt summier verslag uit. De werkzaamheden rond de invoering van de bachelor-masterstructuur worden in het Franstalig gedeelte van België opgedreven. Tegenover de Associaties in Vlaanderen staan de universitaire polen in Wallonië, zonder betrokkenheid van de hogescholen. Gezien beide landsgedeelten met dezelfde problematiek worden geconfronteerd, wordt het vergaderritme van de Belgische decanen opgevoerd naar twee vergaderingen per jaar Aanvragen tot plaatsvervanging De Faculteitsraad neemt akte van de ingediende aanvragen tot plaatsvervanging voor het 2e semester van academiejaar

7 7 5. Faculteitswerking 5.1. Verslag Prof. ir. R. Van Cauterenleerstoel (27/11/2002) De decaan feliciteert de collegae R. Belmans en W. D'haeseleer voor de puike organisatie van deze zeer succesvolle studiedag Infodag FTW (15/03/2003) De decaan wijst op het belang van infodagen voor de recrutering van studenten en roept zijn collega's en VTK op hun medewerking te verlenen aan deze Infodag van zaterdag 15 maart e.k. waarop het nieuwe bachelor-masterprogramma zal worden gepromoot. 6. Internationale contacten 6.1. Socrates-Erasmus: aanvraagronde Voor de ATHENS-week (17-22 maart 2003) hebben zich 12 K.U.Leuven studenten ingeschreven. Aanvragen voor Socrates-Erasmusuitwisseling moeten uiterlijk 15 maart 2003 worden ingediend op het facultair Socrates-Erasmussecretariaat. Het aanvraagformulier kan worden afgeladen van website CESAER-SEFI Helsinki Seminar (07-08/02/2003) Decaan Willems brengt verslag uit. Hogervermeld seminarie werd georganiseerd ter voorbereiding van lobby-acties tijdens de Europese rectorenvergadering (Graz) en de Europese Ministervergadering (Berlijn). Elk land blijkt zijn eigen onderwijssysteem te verdedigen en probeert hiervoor de goedkeuring te krijgen van andere landen. De U.K. en Frankrijk blijven ijveren voor geïntegreerde masters (geen bachelorproef noch bachelordiploma). De structuur van de studies blijft dan meer efficiënt: geen uitstroom na drie jaar, geen afstudeerproject voor bachelor. Geïntegreerde masters bieden het bijkomend voordeel dat zij volledig financierbaar zijn; in een groot aantal Europese landen zal immers de studiefinanciering gereserveerd blijven voor de undergraduate of bachelorstudies. Voor masterstudies zal men naar studieleningen of andere vormen van financiering gaan. Het belang van netwerken voor de waarde van de diploma's werd nogmaals onderstreept. Daarom stelt de decaan voor dat de Faculteit zo vlug mogelijk lid wordt van het TIME-netwerk om bidiplomering mogelijk te maken. Suggesties voor het afsluiten van bilaterale bidiplomeringsakkoorden worden ingewacht op het faculteitssecretariaat. De accreditaties zullen minimumeisen vastleggen; er zal zeker een beroep moeten worden gedaan op netwerken indien een universiteit de overschrijding van deze minima officieel internationaal erkend wil zien. Volgens de Duitse delegatie werd recent in Duitsland beslist slechts één bachelor in te richten voor universiteiten (burgerlijk ingenieur) en hogescholen (industrieel ingenieur). Hierop wordt verder gebouwd met twee masteropleidingen. 7. Doctoraten 7.1. Aanvragen tot aanvang, samenstelling begeleidingscommissie en samenstelling examencommissie De decaan vraagt volgende correctie aan te brengen aan bijlage 6, p. 9 met betrekking tot de examencommissie van Koen Uyttenhove: H. Casier is geen toegevoegd maar volwaardig lid van de examencommissie. De Faculteitsraad keurt vervolgens de aanvragen tot aanvang en de samenstelling van de examencommissies goed (bijlage 7 aan verslag F.R. 3/02-03).

8 8 8. Varia Openlesweek: vindt plaats van 3 tot 7 maart 2003 (krokusvakantie). Een aantal colleges voor burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect worden opengesteld voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Studie- en informatiedagen : de decaan dankt de informatoren voor hun medewerking aan deze infosessies. ZAP-raad: wordt georganiseerd op maandag 24 maart 2003 om 15u30 (voorafgaand aan informele faculteitsraad) met volgende twee agendapunten 1) wijziging examenreglement (beraadslagingscriteria) en 2) titulatuur BaMa-diploma's 9. Rondvraag P. Celis, preses, nodigt de professoren uit op de jaarlijkse VTK-proffenavond (kaas, wijn- en bieravond) die plaatsvindt op maandag 3 maart e.k. om 20u in Zaal Pavo, J. Vandenbemptlaan 2A, te 3001 Heverlee. Een officiële uitnodiging is onderweg. De vergadering wordt besloten om 18u40.

Jaarlijks verslag. Verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands

Jaarlijks verslag. Verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands Jaarlijks verslag Verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands Analyse academiejaar 2007-2008 Inhoudstafel Inleiding... 2 Analyse... 3 A. Doelstellingen en resultaten...

Nadere informatie

Verkeer, Logistiek en Intelligente Transportsystemen

Verkeer, Logistiek en Intelligente Transportsystemen De onderwijsvisitatie Verkeer, Logistiek en Intelligente Transportsystemen Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of Science in de ingenieurswetenschappen: verkeer, logistiek en intelligente transportsystemen

Nadere informatie

INVOERING BACHELOR-MASTER SYSTEEM IN HET HOGER ONDERWIJS

INVOERING BACHELOR-MASTER SYSTEEM IN HET HOGER ONDERWIJS INVOERING BACHELOR-MASTER SYSTEEM IN HET HOGER ONDERWIJS De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, ingesteld bij wet van 15 mei 1997 (de Wet op de Onderwijsraad). De Raad adviseert, gevraagd

Nadere informatie

postinitiële masteropleiding (herindiening van bestaand masterprogramma) Master in Materials engineering

postinitiële masteropleiding (herindiening van bestaand masterprogramma) Master in Materials engineering Formulier voor het indienen van voorstellen voor postinitiële masteropleidingen (aanpassing van een bestaande master) voor de Faculteit Toegepaste Wetenschappen Luik 1: Identificatiegegevens Titel en soort

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Kerkelijk Recht

De onderwijsvisitatie Kerkelijk Recht De onderwijsvisitatie Kerkelijk Recht Een evaluatie van de kwaliteit van de masteropleidingen Master in samenleving, recht en religie en Master of Society, Law and Religion en de master-na-masteropleidingen

Nadere informatie

VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD DE ONDERWIJSVISITATIE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD DE ONDERWIJSVISITATIE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD DE ONDERWIJSVISITATIE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Een onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingen economische wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten Brussel, december

Nadere informatie

ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN

ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN DOCUMENTATIE. 2 ADVIES VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

transnationale Universiteit Limburg

transnationale Universiteit Limburg De onderwijsvisitatie Bachelor Rechten transnationale Universiteit Limburg Een evaluatie van de kwaliteit van de academische bacheloropleiding Rechten aan de transnationale Universiteit Limburg, in samenwerking

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

Industriële wetenschappen: elektronica ICT e-media

Industriële wetenschappen: elektronica ICT e-media ONDERWIJSVISITATIE Industriële wetenschappen: elektronica ICT e-media Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloropleiding en de masteropleiding Industriële wetenschappen: elektronica-ict,

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com. Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com

DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com. Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel mei 2014 DE ONDERWIJSVISITATIE INNO.COM Een gedrukte

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

I-mag INGENIEURSMAGAZINE MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER

I-mag INGENIEURSMAGAZINE MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER I-mag INGENIEURSMAGAZINE Studiepunten vervangen studiejaren in Nederland Vierjarige masters ingeburgerd MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER landmeterexperts Nieuwe duo-wet voor de adreswijzigingen:

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Handelsingenieur en Handelswetenschappen Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleidingen Handelsingenieur, de academische gerichte

Nadere informatie

Logopedische en audiologische wetenschappen

Logopedische en audiologische wetenschappen DE ONDERWIJSVISITATIE Logopedische en audiologische wetenschappen Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Logopedische en audiologische wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Flanders Business School

De onderwijsvisitatie Flanders Business School De onderwijsvisitatie Flanders Business School Een evaluatie van de kwaliteit van de Executive Master of Business Administration met focus op Entrepreneurship aan de Flanders Business School, Antwerpen

Nadere informatie

elektriciteit Een onderzoek naar de kwaliteit van de één-cyclus-opleiding elektriciteit aan de Vlaamse hogescholen

elektriciteit Een onderzoek naar de kwaliteit van de één-cyclus-opleiding elektriciteit aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE elektriciteit Een onderzoek naar de kwaliteit van de één-cyclus-opleiding elektriciteit aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 2003 voorwoord De visitatiecommissie van de

Nadere informatie

VOORSTEL (C)010823-CREG-023

VOORSTEL (C)010823-CREG-023 Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL (C)010823-CREG-023 van huishoudelijk reglement van de Commissie

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

VOORONDERZOEK HBO-SAM KWALITEITSZORG

VOORONDERZOEK HBO-SAM KWALITEITSZORG VOORONDERZOEK HBO-SAM KWALITEITSZORG Eindrapport Martine Boschmans (CVO HIK) Vera Pletincx (Arteveldehogeschool) 31 augustus 2009 Inhoudstafel 1 REGELGEVING 3 1.1 Decreet betreffende het secundair na secundair

Nadere informatie

De kwaliteit van het onderwijs in de Technische Bedrijfs- en Bestuurskunde aan de technische universiteiten in Nederland anno 2010

De kwaliteit van het onderwijs in de Technische Bedrijfs- en Bestuurskunde aan de technische universiteiten in Nederland anno 2010 QANU November 2010 De kwaliteit van het onderwijs in de Technische Bedrijfs- en Bestuurskunde aan de technische universiteiten in Nederland anno 2010 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities

Nadere informatie

Met recht advocaat. Een nieuwe opleiding: de Stagiaire-Opleiding. Advies van de Commissie Stagiaire-Opleiding

Met recht advocaat. Een nieuwe opleiding: de Stagiaire-Opleiding. Advies van de Commissie Stagiaire-Opleiding Met recht advocaat Een nieuwe opleiding: de Stagiaire-Opleiding Advies van de Commissie Stagiaire-Opleiding Nijmegen, 20 oktober 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Woord vooraf... Enkele veelgebruikte termen...

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Medisch-Sociale Wetenschappen en Gerontologie

De onderwijsvisitatie Medisch-Sociale Wetenschappen en Gerontologie De onderwijsvisitatie Medisch-Sociale Wetenschappen en Gerontologie Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Medisch- Sociale Wetenschappen en Gerontologie aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014

HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014 HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014 You can leave your hat on Baby take off your coat Real slow And take off your shoes I'll take off your shoes Baby take off your dress Yes yes yes Ach, die studentenraad,

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

architectuur Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding architectuur aan de Vlaamse hogescholen

architectuur Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding architectuur aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE architectuur Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding architectuur aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 29 november 2004 voorwoord De visitatiecommissie

Nadere informatie