Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement."

Transcriptie

1 Dossiernummer 34023/3/1/M/4 Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. VOLCKE AEROSOL COMPANY voor een inrichting gelegen Industrielaan Kuurne, KUURNE. De deputatie van de Provincieraad, Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement. Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999; Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets; Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren; Gelet op het besluit d.d. 08/05/2003 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een aerosolbedrijf voor een termijn van 20 jaar; Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 10/11/2005 waarbij de vergunning verleend wordt voor een aerosolbedrijf uit te breiden en te wijzigen voor een termijn tot 08/05/2023; Gelet op de mededeling van kleine verandering op 31/03/2011 ingediend door N.V. VOLCKE AEROSOL COMPANY, gevestigd te Industrielaan Kuurne, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Industrielaan Kuurne, kadastraal bekend : Afdeling Sectie Perceelnummer KORTRIJK 8 AFD/HEULE/ B 0516/B KUURNE A 0397/E Gelet op het feit dat op datum van 14/04/2011 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard; Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan: - de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen - het Agentschap Ruimte en Erfgoed Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is: Rubriek Omschrijving Kl. Advies Tijd. Coörd Audit Jv. X Gassen: Inrichtingen voor het niethuishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten, miv de LPG-stations met: oplossing gehouden giftige, ontplofbare of ontvlambare gassen (Totale eenheden: liter) 1 A R 0 B J 1

2 Rubriek Omschrijving Kl. Advies Tijd. Coörd Audit Jv. X Gassen: Opslagplaatsen voor oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: > l (Totale eenheden: liter) Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht en licht ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: meer dan l (Totale eenheden: liter) 1 A R 1 B N 1 A R 0 B N Rubriek Product Hoeveelheid vulinstallaties liter HFC liter P1-producten liter Concreet: wijziging van: - Uitbatingswijze t.h.v. de losplaatsen (bluskanonnen i.p.v. sprinklerkooien) - Vervanging van 4 procestanks van in totaal l P1 vloeistoffen door 2 procestanks van in totaal l (2x l); netto-vermindering met l - Vervanging van de opslag van l butaan/propaan in één van de drie ingeterpte gastanks door l HFC152a, enkel bij productie (afvullen) van amusements- en decoratiespuitbussen zonder uitbreiding van de totale hoeveelheid ontvlambaar gas ( l) Gelet op het Gunstig advies d.d. 18/05/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen; Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimte en Erfgoed; De inrichting situeert zich midden het industriegebied van Kuurne en wordt volledig door andere bedrijven omringd. Vreemde woningen liggen op ruime afstand van het bedrijf. Het betreft een bedrijf voor het afvullen van spuitbussen (insecticide, bladglans, kunstsneeuw, ). Naast het bedrijfsgebouw zijn een tankenpark voor solventen, vatenopslag en gasopslagplaatsen aanwezig. In het gebouw bevinden zich een biocidebunker, opslagplaatsen en een mengzaal. Het voorwerp van de mededeling kleine verandering betreft het wijzigen van de uitbatingswijze t.h.v. de losplaatsen (installeren van bluskanonnen i.p.v. een sprinklerkooi), het verminderen van de opslag van P1- vloeistoffen in de procestanks in de mengzaal en het vervangen van deze procestanks alsook de aanvraag van opslag van een nieuw drijfgas HFC152a in een vaste houder zonder wijziging van het totale opslagvolume van gassen in vaste houders. Bluskanonnen i.p.v. sprinklerkooi In de brandaudit (ERM brandveiligheidsstudie dd. mei 2005) werden diverse organisatorische en technische aanbevelingen vermeld, o.a. ter beveiliging van de verladingsplaats voor brandbare gassen en voor solventen. Er werd aanbevolen om als brandbescherming een sprinklerkooi te voorzien. Na onderzoek van deze uitbatingswijze door de exploitant blijkt dat een sprinklerkooi t.h.v. de losplaatsen (losplaats solventen; losplaats ontvlambaar drijfgas) rond de tankwagens de vrije doorgang belemmert voor rondgaand verkeer. In een recentere veiligheidsnota t.b.v. de brandveiligheid dd. februari 2010, 2

3 opgesteld door ERM, wordt de effectieve uitvoering van een sprinklerkooi geëvalueerd. De kans op ernstige beschadiging van de sprinklerkooi door manoeuvreren wordt als hoog ingeschat, dit zowel t.h.v. de losplaats voor (licht) ontvlambare vloeistoffen als t.h.v. de losplaats voor zeer licht ontvlambare gassen (ontvlambaar drijfgas). De werking van de sprinklerkooi kan hierdoor in het gedrang komen. Een bijkomend aandachtspunt betreft de mogelijke ernstige belemmering van de brandweer ingeval van brandbestrijding bij Volcke Aerosol Company of bij het buurbedrijf. Er wordt aanbevolen om een gelijkwaardig blussysteem te voorzien i.p.v. sprinklerkooien, met name de plaatsing van één of meerdere vaste bluswatermonitoren ( bluswaterkanon ). Deze kunnen water en/of schuim projecteren over grotere afstanden en bieden een gelijkwaardige brandbescherming. Ze kunnen hierdoor ook op grotere afstand van de bedrijfsinterne rijweg geplaatst worden zodat beschadiging door aanrijding wordt voorkomen. De exploitant wenst bijgevolg bluskanonnen op het dak te installeren, gekoppeld aan het automatisch branddetectiesysteem ter vervanging van de opgelegde sprinklerkooi. Deze zullen zo spoedig mogelijk worden geïnstalleerd. Uit de nota blijkt dat de bluskanonnen een evenwaardig alternatief zijn. Deze wijziging houdt bijgevolg geen bijkomend risico in, mits de aandachtspunten opgenomen in deze nota (voldoende toevoerdebiet, geen obstructies, rekening houden met de overheersende windrichtingen ) worden opgevolgd (bijzondere voorwaarde). Wijziging procestanks in mengzaal Ingevolge de brandaudit (ERM brandveiligheidsstudie dd. mei 2005) werd in de bijzondere voorwaarden opgelegd dat er een brandmuur diende te komen tussen de opslagplaats voor ontvlambare solventen in de mengzaal en de mengzaal zelf waar chemicaliën worden gemengd. De vergunde enkelwandige opslagtanks met P1-vloeistoffen die zich in de mengzaal bevonden (bladglans en insecticide) werden verwijderd en vervangen door 2 kleinere procestanks. Deze procestanks staan op een andere locatie in de mengzaal en zijn dubbelwandig en voorzien van lekdetectie. Het betreft echte procestanks en geen opslagtanks. De exploitant vreesde dat de plaatsing van de brandmuur de vrije doorgang voor heftrucks ernstig zou belemmeren en heeft deze maatregel laten herbekijken in de nieuwe veiligheidsnota t.b.v. de brandveiligheid (dd. februari 2010). De wijziging inzake P1-vloeistoffen werd mee opgenomen in de veiligheidsnota. Uit deze nota blijkt dat de plaatsing van deze brandmuur wel wordt behouden (brandweerstand van 2 uur) en dat tevens de toegang tot de opslagruimte van een brandwerende afsluiting dient te worden voorzien (bv. rolgordijn, klassieke brandschuifdeur ). De exploitant zal deze brandmuur dan toch zo spoedig mogelijk installeren en heeft ter bescherming van de procestanks tegen aanrijding door heftrucks reeds een metalen rail aangebracht rond de procestanks. De totale opslag van P1-vloeistoffen vermindert bijgevolg met l en de brandmuur wordt zodanig geplaatst dat de vrije doorgang voor heftrucks onbelemmerd blijft. De wijziging houdt geen bijkomend risico in. De geadviseerde maatregelen in de veiligheidsnota dienen evenwel te worden nageleefd (opslag van (licht) ontvlambare vloeistoffen in eenzelfde ruimte, adequate ventilatie, aanrijbeveiliging, ) (bijzondere voorwaarde). Periodieke opslag gas HFC152a in vaste houder van l De 3 vergunde opslagtanks van l voor een butaan-propaanmengsel zijn ingeterpt. De Europese Richtlijn 2008/47/EG bepaalt de vlamtesten van de aerosolen. Volgens de Europese Richtlijn 94/48/EG zijn ontvlambare aerosolen voor amusements- of decoratiedoeleinden verboden. De Europese Verordening 842/2006 schrijft bovendien voor dat voor deze toepassing niet langer gebruik kan gemaakt worden van het niet ontvlambaar drijfgas HFC134a waar de inrichting momenteel voor vergund is en dit omwille van een te hoge GWP (global-warming potential). De exploitant is hierdoor genoodzaakt een nieuwe drijfgas in gebruik te nemen. CO2, perslucht en stikstof gaven slechte testresultaten en door de gewijzigde (strengere) vlamtesten kon ook een butaan/propaan-mengsel niet meer gebruikt worden. Met het minder ontvlambare drijfgas HFC 152a had men goede resultaten en werd voldaan aan de vlamtesten. De exploitant wenst dit drijfgas bijgevolg op periodieke basis op te slaan, namelijk in die periodes dat er productie is van spuitbussen voor amusements- en decoratiedoeleinden. De verkoop van deze producten situeert zich voornamelijk in het najaar (halloween, kerst, carnaval), maar de productie ervan start reeds in het voorjaar en beslaat ongeveer een half jaar. 3

4 Concreet zou 1 vergunde vaste houder voor butaan/propaan tijdens deze productieperiodes ingezet worden voor de opslag van het drijfgas HFC152a. De tank wordt pas opnieuw gevuld nadat hij volledig leeg is. De bediening en het vullen van de tanks gebeurt steeds door eigen personeel. Het drijfgas HFC152a reageert niet met butaan/propaan. De gasdetectoren werden reeds vernieuwd zodat ook dit nieuwe type drijfgas kan worden gedetecteerd. De mededeling kleine verandering betreft geen toevoeging. Er is geen verhoging van klasse en er wordt geen nieuwe inrichting van 1 ste of 2 de klasse aangevraagd. AMV is van oordeel dat de mededeling kleine verandering geen bijkomend risico inhoudt voor de mens of een aantasting van het leefmilieu of de bestaande hinder vergroot, mits de voorgestelde maatregelen uit de veiligheidsnota worden uitgevoerd. Watertoets De inrichting bevindt zich in niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Vaarnewijkbeek. De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken. Uit dit advies is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot. De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden. De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage. Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde. Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename. Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden; Artikel 1 BESLUIT Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 31/03/2011 werd ingediend door N.V. VOLCKE AEROSOL COMPANY, gevestigd te Industrielaan Kuurne, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Industrielaan Kuurne, Rubriek Omschrijving Kl. Advies Tijd. Coörd Audit Jv. X Gassen: Inrichtingen voor het niethuishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten, miv de LPG-stations met: oplossing gehouden giftige, ontplofbare of ontvlambare gassen (Totale eenheden: 1 A R 0 B J 4

5 Rubriek Omschrijving Kl. Advies Tijd. Coörd Audit Jv. X liter) Gassen: Opslagplaatsen voor oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: > l (Totale eenheden: liter) Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht en licht ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: meer dan l (Totale eenheden: liter) 1 A R 1 B N 1 A R 0 B N Rubriek Product Hoeveelheid vulinstallaties liter HFC liter P1-producten liter Concreet: wijziging van: - Uitbatingswijze t.h.v. de losplaatsen (bluskanonnen i.p.v. sprinklerkooien) - Vervanging van 4 procestanks van in totaal l P1 vloeistoffen door 2 procestanks van in totaal l (2x l); netto-vermindering met l - Vervanging van de opslag van l butaan/propaan in één van de drie ingeterpte gastanks door l HFC152a, enkel bij productie (afvullen) van amusements- en decoratiespuitbussen zonder uitbreiding van de totale hoeveelheid ontvlambaar gas ( l) Artikel 2 Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 08/05/2023 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning. Artikel 3 Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn): V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: Hoofdstuk 4.1 en bijlage V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid: Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, en V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater: Hoofdstuk 4.2 en bijlagen , en V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater: Hoofdstuk 4.3 en bijlage V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht: Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, en V38: Gassen - algemeen: Afdeling V41: Gassen - industrieel vullen van verplaatsbare recipiënten en LPG-stations: subafdelingen en V45: Gassen - opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen: Afdeling en bijlagen ,

6 V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders: Afdelingen , en en bijlagen , , , , , en bijzondere voorwaarden: a) Beide veiligheidsnota s t.b.v. de brandveiligheid van ERM (nota dd. mei 2005 en nota dd. 10/11/2010) zijn onverminderd van toepassing en dienen te worden nageleefd, met uitzondering van de aanbevelingen m.b.t. de losplaatsen (losplaats solventen; losplaats ontvlambaar drijfgas). Voor de losplaatsen gelden de aanbevelingen en aandachtspunten uit de veiligheidsnota dd. 10/11/2010 (bluswaterkanonnen, voldoende toevoerdebiet, geen obstructies, rekening houdend met de overheersende windrichtingen ). Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;. In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht. Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert en Guido Decorte, leden de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier Brugge, 14/07/2011 De provinciegriffier Hilaire OST De provinciegouverneur-voorzitter Paul BREYNE AANDACHT! De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden. Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4 de + 6 de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden. 6

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BERKENRIJS MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF GELEGEN TE 2310 RIJKEVORSEL, BERKENRIJS 3A.

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BERKENRIJS MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF GELEGEN TE 2310 RIJKEVORSEL, BERKENRIJS 3A. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /GOEP/gvda. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BERKENRIJS MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00022579/1001

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00022579/1001 VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00022579/1001 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV VITRA, GULKENRODESTRAAT

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 001 Secretariaat. Notulen cbs 15 en 17 april 2013. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 4 personen 1 003 Lokale economie. Aanvraag

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015

College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015 College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015 001 Secretariaat. Notulen cbs 16 maart 2015. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 1 en 2. 003 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege.

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond Advies Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Inhoud 1. Samenvatting van het advies... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemene bemerkingen...

Nadere informatie

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening AMNE - Dienst Mer Datum: Datum wijziging: (wijzigingen zijn gemarkeerd) 11 maart 2013 / Onderwerp: Algemene handleiding project-m.e.r.-screening Inhoud Leeswijzer... 3 1. Doel van deze handleiding... 4

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

Want pas dan kan een door kritische mensen gedragen en ecologisch verantwoorde toekomst realiteit worden.

Want pas dan kan een door kritische mensen gedragen en ecologisch verantwoorde toekomst realiteit worden. Een belangrijk aspect in dit verhaal is dat de school zelf uiteraard ook de milieuwetgeving moet naleven. Niet alleen door de juiste milieuvergunning te hebben, maar door aan de voorwaarden die in de vergunning

Nadere informatie

HANDLEIDING. DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

HANDLEIDING. DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen HANDLEIDING DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie januari 2015 Colofon Contact: Provincie Antwerpen

Nadere informatie

Toelichtingsnota nieuwe milieuvoorwaarden voor windturbines

Toelichtingsnota nieuwe milieuvoorwaarden voor windturbines Afdeling Milieuvergunningen Toelichtingsnota nieuwe milieuvoorwaarden voor windturbines Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur keurde de Vlaamse Regering op

Nadere informatie

BRANDSTOFVERDEELINSTALLATIES. Het aanleggen van een vlaremconforme brandstofverdeelinstallatie.

BRANDSTOFVERDEELINSTALLATIES. Het aanleggen van een vlaremconforme brandstofverdeelinstallatie. Milieucommissie TECHNISCHE FICHE 01 BRANDSTOFVERDEELINSTALLATIES Auteur: Willy Vangossum Het aanleggen van een vlaremconforme brandstofverdeelinstallatie. Dit onderwerp is zodanig uitgebreid dat de uitwerking

Nadere informatie

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen stand regelgeving september 2010 informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke BIJLAGE 3: TOELICHTINGSNOTA gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon samenstelling Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

Tel / GSM: Tel / GSM:. E-mail : E-mail :. Straat : Huisnummer : Gemeente : Postnummer :

Tel / GSM: Tel / GSM:. E-mail : E-mail :. Straat : Huisnummer : Gemeente : Postnummer : F/035/B/2/013 AANVRAAG RIOOLAANSLUITING Gemeentebestuur Nevele DEPARTEMENT GRONDGEBIEDZAKEN Dienst Planning Aan het college van Burgemeester en Schepenen Cyriel Buyssestraat 15-17 9850 Nevele Naam aanvrager

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT BLZ 1 OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT Tussen: En: De STAD BILZEN, met zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, hierbij vertegenwoordigd dor de heer Johan Sauwens, burgemeester en mevrouw

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIË MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN *******

KONINKRIJK BELGIË MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN ******* KONINKRIJK BELGIË MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN ******* KONINKLIJK BESLUIT VAN 20 JULI 2001 HOUDENDE ALGEMEEN REGLEMENT OP DE BESCHERMING VAN DE BEVOLKING, VAN DE WERKNEMERS EN HET LEEFMILIEU TEGEN

Nadere informatie

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN APRIL 2011 Belgische Seveso-inspectiediensten Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Afdeling van het toezicht op de chemische risico s Federale

Nadere informatie

INSPECTIE-INSTRUMENT MAGAZIJNOPSLAG

INSPECTIE-INSTRUMENT MAGAZIJNOPSLAG INSPECTIE-INSTRUMENT MAGAZIJNOPSLAG NOVEMBER 2007 BELGISCHE SEVESO-INSPECTIEDIENSTEN Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Afdeling van het toezicht op de chemische risico s Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLAV1-2012-0441/HS Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER FRIED VAN OPSTAL MET BETREKKING TOT

Nadere informatie

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV INHOUD 0. Formulier algemene veiligheidsinformatie 1. Algemene aannemingsvoorschriften 2. Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften voor aannemers 3. Verzekering 4.

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN NOTA VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel van dit besluit 1.2 Hoofdlijnen van de Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen 1.3 Hoofdlijnen van dit besluit 1.4 Belangrijkste

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw D. Rimann (0592) 36 58 31 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor DSM Advanced Polyesters BV te Emmen ONTWERPBESLUIT VAN

Nadere informatie

6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen. Inhoudstafel

6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen. Inhoudstafel 6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen Bron : BINNENLANDSE ZAKEN Publicatie : 15-07-2013 nummer : 2013000448 bladzijde : 43926 Dossiernummer : 2013-07-06/01

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie