PRIJSOFFERTE PRIJSOFFERTE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRIJSOFFERTE. www.detandt.com 323 PRIJSOFFERTE"

Transcriptie

1 PRIJSOFFERTE Aanbevelingen Aanvraag prijsofferte voor schoorstenen Aanvraag prijsofferte voor CLV Algemene verkoopsvoorwaarden PRIJSOFFERTE

2 AANBEVELINGEN / PRIJSOFFERTE Voor een efficiënte verwerking van uw offerte aanvraag, verzoeken wij u vriendelijk gebruik te maken van de volgende documenten. GA ALS VOLGT TE WERK? 1. Kies het juiste document en maak er een kopie van. Document 1 Aanvraag professionele prijsopgave / bestelling voor materiaallijst. U kent het type materiaal. U wenst een prijsopgave of dit materiaal te bestellen. Document 2 Aanvraag professionele prijsopgave voor schoorstenen. U kent het te bestellen materiaaltype niet en wenst een prijsopgave. Wij wijzen u op de noodzaak dat punt 3 (gegevens over het verticale gedeelte) verplicht ingevuld dient te worden (zonder deze informatie kunnen wij u de gevraagde inlichtingen niet verstrekken). Het kader Toelichting kan eveneens gebruikt worden om een schema op te stellen. U kunt ook ter verduidelijking een tekening als bijlage meesturen. Dit document is uitsluitend bestemd voor aanvragen van schoorsteensystemen. Voor aanvragen van ventilatiesystemen, waarvoor de prijsopgaven in het algemeen complexer zijn, bevelen wij u aan uw aanvraag op eigen papier te versturen, vergezeld van ontwerptekeningen zodat wij over alle gegevens beschikken. Document 3 Aanvraag professionele prijsopgave voor C.L.V. Uitsluitend te gebruiken voor aanvragen van C.L.V 2. Vul het document in U bent reeds klant? Het is niet nodig om al uw adresgegevens in te vullen, uw klantnummer is voldoende. Stuur ons gerust zoveel mogelijk informatie over uw aanvraag. U bent nog geen klant? Vul al uw adresgegevens in, evenals de benodigde gegevens over uw aanvraag. 3. Stuur uw document op Per fax via het nummer +32(0) Per naar : Wij nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling ALGEMENE OPMERKINGEN codering van de artikelen Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de codering van de artikelen van de catalogus aangepast kan worden voor een gegroepeerde verkoop van meerdere onderdelen als een artikel. In dat geval worden om technische redenen op onze rekening de artikelnummers van de gegroepeerde artikelen gevolgd door een C en de samenstellende onderdelen van dit artikel door een *. Voorbeeld : J C - Bestaande : T-stuk 87 + dop FERROLUX Ø 150 J025150* T-stuk 87 FERROLUX Ø 150 J026150* Dop FERROLUX Ø 150 tarifering Wij vestigen uw aandacht op het feit dat onze producten afhankelijk zijn van de prijs van de grondstoffen en de ontwikkeling van de loonkosten. De vermelde publieksprijzen kunnen daarom zonder voorafgaand bericht door ons gewijzigd worden. Photographie De foto s vermeld bij de produkten zijn niet contractueel. 324

3 PRIJSOFFERTE / AANVRAAG PRIJSOFFERTE VOOR SCHOORSTENEN S.A. DETANDT-SIMON FAX : +32 (0) Document 1 Aanvraag professionele prijsopgave Bestellingl OF Gegevens van de klant : Naam... Adres... Telefoon... Fax BTW (verplicht)... Klantnr. : Materiaal : Schoorstenen Ventilatie ART. NR. Ø AANTAL OMSCHRIJVING Toelichting Handtekening voor bestelling Schema in bijlage : Ja Nee 325 PRIJSOFFERTE

4 AANVRAAG PRIJSOFFERTE VOOR SCHOORSTENEN / PRIJSOFFERTE S.A. DETANDT-SIMON FAX : +32 (0) Document 2 Aanvraag professionele prijsopgave voor schoorstenen OF Gegevens van de klant : Naam... Adres... Telefoon... Fax BTW (verplicht)... Klantnr. : Installatie : Ja Nee 1. Gegevens ketel : Brandstof : Gas condensatie Pellet Overige Stookolie condensatie Steenkool of onzuiver hout (behandeld, voc htig, gelakt,...) Gas Stookolie Graangewassen Hout 2. Gegevens aansluiting: : Lengte... Diameter... Gamma... (DW32, FU, PPS,...) Eventuele afwerking (uitsluitend voor dubbelwandige systemen) : Geborsteld Koper RAL kleur _ Dichtingen (volgens gamma en toepassing) Ja Nee Aantal bochtstukken... (45, 90, ) 3. Gegevens verticaal gedeelte: Hoogte... Diameter... Gamma... (DW32, FU, PPS,...) Eventuele afwerking uitsluitend voor dubbelwandige systemen : Geborsteld Koper RAL kleur _ Aantal bochtstukken... (45, 90, ) Buitenschoorsteen Overige, type dak Hellingshoek dak... (Plat dak, <30, 30 /45 ) Toelichting Schema bijgesloten : Ja Nee 326

5 PRIJSOFFERTE / AANVRAAG PRIJSOFFERTE VOOR CLV S.A. DETANDT-SIMON FAX : +32 (0) Document 3 Aanvraag professionele prijsopgave voor C.L.V. OF Gegevens van de klant : Naam... Adres... Telefoon... Fax BTW (verplicht)... Klantnr. : Installatie : Ja Nee 1. Algemene gegevens: Brandstof: Gas (HR + ) Gas condensatie (HRTOP) Stookolie (uitsluitend condensatie HRTOP) ketel merk van de ketel :... Vermogen van de ketel : 20 kw 25 kw 30 kw 35 kw Materialen : RVS 316 inw. / 304 uitw. Titan/Sendzimir (uitsluitend binnenzijde gebouwen) RVS 316 inw./316 uitw. (Voor kustgebieden) Type dak... (Dakpannen, leisteen, ) VERDIEPING MERK, MODEL EN VERMOGEN VAN APPARATEN (max. 2 / verdieping) INRICHTING AANSLUITING (Indien 2 ketels op de verdieping) BG Hellingshoek dak :... (Plat, <30, 30 /45 ) Type aansluiting Ø 80/80 (parallel) Ø 60/100 (concentrisch) Ø 80/125 (concentrisch) Voor een exacte berekening, geef het merk een type van elk apparaat in het kader hierouder Toelichting Dakuitgang na...verdieping Hoogte tussen verdiepingen (van vloer tot vloer):... m Schema in bijlage: : Ja Nee 327 PRIJSOFFERTE

6 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN / PRIJSOFFERTE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN DETANDT-SIMON NV, Rue d Herchies 37 B-7011 GHLIN (België) RPR BERGEN, KBO/BTW Reg ARTIKEL 1: BESTELLING 1.1. De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden maken integraal deel uit van het contract. Deze voorwaarden hebben voorrang op de gebruikelijke aankoopvoorwaarden of op elk ander document afkomstig van de klant. Het feit dat de verkoper zich op een gegeven ogenblik niet op de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden beroept, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ze later in te roepen De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten, behalve wanneer specifieke algemene voorwaarden zijn meegedeeld aan de klant (bijvoorbeeld voor de fotovoltaïsche producten). Ze zijn onmiddellijk van toepassing op elke bestelling, zelfs voorafgaande, alsook op elke wijziging van bestelling, via om het even welk middel (met name , fax, ) 1.3. Elk plan of bestek dat de klant ons voorlegt, wordt enkel ter informatie gebruikt. Het kan derhalve niet tegen ons worden ingeroepen in geval van interpretatie. Door zijn bestelling verklaart de klant de technische specificaties van het product volkomen te kennen en verbindt zich ertoe om het enkel te gebruiken met inachtneming van alle voorschriften van de fabrikant en/of van Detandt-Simon Alle bestellingen (en wijzigingen daarvan) moeten het voorwerp zijn van een schriftelijke bevestiging van onzentwege voorafgaande aan de uitvoering ervan De termijnen (vervaardiging, levering, plaatsing) worden enkel ter informatie gegeven. Ze vormen in geen enkel geval een vaste verbintenis van onzentwege. ARTIKEL 2: LEVERING 2.1. Behoudens schriftelijke toestemming van onzentwege bevinden de goederen zich op onze zetel en moeten op de vastgestelde datum worden afgehaald door de klant In het geval dat wij voor de levering moeten instaan, moet de werf vlot toegankelijk zijn en het lossen gemakkelijk worden gemaakt. De koper moet aanwezig zijn De goederen reizen altijd op eigen risico van de klant, zodra ze onze magazijnen of die van onze leveranciers verlaten. ARTIKEL 3: PLAATSING 3.1. De klant verzekert dat hij het advies heeft ingewonnen van een architect en garandeert dat zijn installaties en het ontwerp van zijn gebouw in overeenstemming zijn met de toepasselijke wettelijke, technische en veiligheidsnormen om onze producten zonder risico te kunnen plaatsen, of dat dit uiterlijk bij de plaatsing van de producten het geval zal zijn Wanneer de plaatsing door ons wordt uitgevoerd, voeren wij enkel de werkzaamheden uit die uitdrukkelijk beschreven zijn in de bestelbon. De klant verbindt zich ertoe om ons vrije toegang tot de werf te laten gedurende de hele vereiste duur van de werkzaamheden. ARTIKEL 4: PRIJZEN- ANNULERING VAN BESTELLINGEN 4.1. Onze prijzen (catalogussen, tarieven ) worden ter informatie gegeven. De in onze offertes vermelde prijzen zijn een maand geldig en kunnen worden gewijzigd afhankelijk van de toename van de prijs van de grondstoffen of van elke andere parameter die de verkoopprijs kan beïnvloeden (arbeids-, brandstof-, en vervoerskosten, belastingen, wisselkoers...). Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele drukfouten in onze catalogussen. Bij gebrek aan een schriftelijke offerte van onzentwege zijn de prijzen deze die van kracht zijn op de dag van de levering Alle wijzigingen die worden aangebracht aan bevestigde bestellingen zullen het voorwerp zijn van een prijsaanpassing naar boven of naar beneden Indien er van onzentwege geen fout is gemaakt, heeft de annulering door de klant van een nog niet uitgevoerde bestelling de betaling aan onze firma van een forfaitaire schadevergoeding van 20% van het bedrag van de bestelling tot gevolg. De annulering van een bestelling in uitvoering heeft de betaling aan onze firma van een forfaitaire schadevergoeding van 70% van het bedrag van de bestelling tot gevolg. Indien de bestelling reeds is verzonden, uitgevoerd of geleverd aan de klant, dan is in ieder geval het volledige bedrag van de prijs verschuldigd. Dit alles onverminderd ons recht om een hogere schade te bewijzen Elke door de wet vastgestelde bestaande of toekomstige belasting, zoals de btw, de douanekosten, diverse belastingen die voortvloeien uit een verkoop, zijn ten laste van de klant. ARTIKEL 5: BETALING- EIGENDOMSVOORBEHOUD 5.1. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen zijn onze facturen contant te betalen op onze zetel in Ghlin: 20% bij de bestelling, bij wijze van voorschot. De betaling daarvan is een voorwaarde voor de geldige totstandkoming van het contract; het saldo voordat de goederen onze magazijnen verlaten Indien de kredietsituatie van de koper verslechtert, alsook bij gebrek aan betaling van..n enkele vervallen factuur, behouden wij ons het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van een transactie, van de koper de waarborgen te eisen die wij geschikt achten met het oog op de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen. De weigering om daaraan te voldoen, geeft ons het recht om zelfs de in uitvoering zijnde opdrachten volledig of gedeeltelijk te annuleren, zonder enige boete te onzen laste De goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling ervan. De klant staat alle door deze goederen ontstane vorderingen op derden aan ons af (niet-limitatieve voorbeelden: verzekeringsuitkeringen, vorderingen op derden in geval van doorverkoop ) 5.4. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zal bij wijze van strafbepaling een som verschuldigd zijn ten belope van 10% van de opeisbare bedragen, met een minimum van 250 EUR. Elke verschuldigde som zal bovendien vermeerderd worden met verwijlinteresten ten belope van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand verschuldigd is. Bij gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere vorderingen opeisbaar, zelfs indien ze niet vervallen zijn en zelfs indien termijnen toegezegd zijn. Dele inlichtingen kunnen zonder voorafgaand bericht door ons gewijzigd worden, 328 ARTIKEL 6: WAARBORG - AANSPRAKELIJKHEID 6.1. Behoudens klacht binnen 24 uur na de levering of de prestatie, wordt elke levering of prestatie beschouwd als zijnde in overeenstemming met de bestelling, 6.2. Elke retour kan enkel worden uitgevoerd op onze voorwaarden, met voorafgaande toestemming van onzentwege, naar onze maatschappelijke zetel en voor rekening van de klant Elke andere klacht of betwisting zal schriftelijk (aangetekend) geformuleerd moeten worden binnen acht dagen na de ontvangst/levering van de goederen of werkzaamheden. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting geenszins op Zelfs in geval van beroep op de waarborg en in alle gevallen van schade veroorzaakt aan de klant beperkt onze aansprakelijkheid zich tot de rechtstreekse en voorzienbare schade, met uitsluiting van elke onrechtstreekse schade (bij wijze van voorbeeld en niet uitputtend: kosten, winstderving, derving van levensvreugde, meerkosten om een gelijkwaardig product te bekomen ). De van ons gevorderde schadevergoeding mag nooit meer bedragen dan het in de offerte voorziene totaalbedrag excl. btw dat reeds betaald is door de klant. Onze aansprakelijkheid is altijd uitgesloten in geval van schade gezamenlijk veroorzaakt door een gebrek van onze producten en door een fout van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is De duur van de waarborg betreffende fouten en gebreken die aan het licht komen bij het gebruik van de goederen is als volgt: Wanneer de klant voor beroeps- en/of handelsdoeleinden handelt, bedraagt de waarborg zes maanden met ingang van de inbezitneming van de goederen door de klant, voor zover de laatstgenoemde het gebrek per aangetekende brief aanzegt binnen vijf dagen na de ontdekking ervan. Wanneer de klant ten private titel handelt, buiten enig beroeps-/en of handelskader, bedraagt de waarborg twee jaar met ingang van de inbezitneming van de verkochte artikelen, tenzij een andere waarborgtermijn is overeengekomen of voorzien door de wet. Om een beroep te doen op enige waarborg zal de klant het gebrek per aangetekende brief aanzeggen binnen twee maanden vanaf de dag waarop hij het heeft vastgesteld. De Belgische wetgeving en in het bijzonder de artikelen 1649bis tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek zijn dienaangaande van toepassing Er wordt geen waarborg gegeven in geval van niet-naleving van de technische gebruiksspecificaties van het product waarvan deklant erkent volkomen op de hoogte gesteld te zijn, of in geval van een niet-vakkundige aanwending door de klant of door een derde. De klant erkent overigens dat hij het advies heeft ingewonnen van een architect en garandeert dat de structuur van zijn gebouw enal zijn installaties, in de toestand waarin ze verkeren bij de afsluiting van het contract, de aanwending van de door ons verkochteen/of geplaatste producten toelaten DETANDT-SIMON NV gaat uitsluitend een middelenverplichting aan Elke schuldige tekortkoming van een partij in de nakoming van haar verplichtingen zal de andere partij, na een ingebrekestelling die vruchteloos is gebleven gedurende 15 dagen na de verzending van een aangetekende brief, een einde stellen aan het contract per aangetekende brief via de post, onverminderd het recht om schadevergoeding te eisen ter genoegdoening van de geleden schade. In geval van faillissement, vereffening of insolventie van een partij kan de andere partij beschouwen dat de overeenkomst, zonder formaliteiten en vergoeding, van rechtswege ontbonden is. ARTIKEL 7: OVERMACHT In geval van een onvoorziene gebeurtenis, een geval van overmacht, onafhankelijk van de wil van DETANDT-SIMON NV (bij wijze van voorbeeld en niet beperkend: brand, klimaat, klimaatstoornissen, sociale geschillen bij leveranciers, onderaannemers of transporteurs, beslissingen van de Belgische of buitenlandse overheid), die de uitvoering van haar verplichtingen, zelfs gedeeltelijk, duurder, moeilijker of onmogelijk maakt, zal zij worden ontheven van haar verplichtingen, zonder enige schadevergoeding aan de klant. De partijen zullen evenwel eerst trachten om loyaal te onderhandelen over een aanpassing van het contract. ARTIKEL 8: GESCHILLEN 8.1. Elke namens onze vennootschap aangegane verbintenis bindt ons alleen indien ze afkomstig is van personen die daartoe gemachtigd zijn krachtens de statuten en statutaire benoemingen gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad of van personen die houder zijn van een bijzonder schriftelijk mandaat inzake de betreffende verbintenissen Het onderhavige contract is onderworpen aan het Belgisch recht. De in het Frans opgestelde tekst zal rechtsgeldig zijn tussen de partijen en zal, in geval van verschil of interpretaties, voorrang hebben op elke vertaalde tekst in elke andere taal De partijen komen overeen dat elk meningsverschil of geschil dat betrekking heeft op de onderhavige overeenkomst of dat voortvloeit uit de interpretatie of de toepassing ervan het voorwerp zal zijn van een bemiddeling. Daartoe verbinden de partijen in de onderhavige overeenkomst zich ertoe om deel te nemen aan minstens een bemiddelingsontmoeting door een persoon met beslissingsbevoegdheid af te vaardigen. De bemiddelaar (erkend door de federale bemiddelingscommissie) zal gekozen worden door de partijen. Bij gebrek aan een minnelijk akkoord, alsook voor elke conservatoire maatregel, zal elk geschil met betrekking tot de onderhavige overeenkomst, naar keuze van DETANDT SIMON NV, onder de bevoegdheid vallen van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Bergen (Belgi.) of van die van de woonplaats (of maatschappelijke zetel) van de klant. bezoek onze website voor de laatste versie.

Reseller Application Form

Reseller Application Form Reseller Application Form Graag ingevuld document en een kopie van de bedrijfsstatuten terugsturen naar Tech Data Per fax : 02 / 583.86.54 Per post : Tech Data bvba t.a.v. Business Development Assesteenweg

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM Versie: 1.20603 Artikel 1 : Algemeenheden. 1. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop en op alle prestaties uitgevoerd door

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Claim it

Algemene Voorwaarden Claim it * * * Algemene Voorwaarden Claim it Laatst gewijzigd op 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid & voorwaarden Artikel 3 Ons aanbod en uw serviceorder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde S&E Consulting bvba S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde Tel.: +32 (0)52 21.45.08 Fax.: +32 (0)52 22.64.39 www.sne-consulting.be Algemene Voorwaarden 1. Toepassingsgebied a. Onderhavige

Nadere informatie

Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen, noch aan artikel 5.

Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen, noch aan artikel 5. Algemene voorwaarden voor de BELPOWER-aanbiedingen ( wij ) van toepassing op residentiële klanten en professionele klanten (< 56 k Va) ( u ) in het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden Van Koalaboox Algemeen KOALABOOX is een dienst aangeboden door de BVBA Koalaboox Belgium met maatschappelijke zetel te 1140 Evere (België), Colonel Bourg straat, 127-129. Ondernemingsnummer/BTW:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Firmware

Algemene voorwaarden van Firmware Firmware bvba Adolf Hullebroekstraat 83 Ronse 9600 BTW BE 440956555 RPR Oudenaarde 1. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden van Firmware 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1. Algemene informatie over TreeTop Asset Management Belgium... 4 2. Toepassingsgebied... 4 3. Definities... 5 4.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A. Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A.1. Definities In de huidige Algemene Voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: CRM Warehouse : IT Connect, besloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP Binnen de veertien dagen vanaf de dag waarop hij materieel in het bezit komt van het product, heeft de klant-consument het recht de verkoper mee te delen dat hij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV 1. Onderhavige voorwaarden die geen stijlclausules bevatten, maken integraal deel uit van alle, ook occasionele, overeenkomsten gesloten tussen HAVEN GENK en haar medecontractant

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015

Algemene Voorwaarden Document Management Versie 2015 Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015 1. Voorwerp (a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienst die door exbo wordt aangeboden in het kader van het Contract, die erin

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN Elia Keizerslaan 20 1000 Brussel ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN Algemene aankoopvoorwaarden van Elia voor werken, leveringen en diensten Globaal werkdocument Inhoudstafel 1 Toepassingsgebied... 3 2 Definities...

Nadere informatie

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing. Algemene en Specifieke voorwaarden Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen Sharp-IT (vanaf hier aangeduid als Sharp-IT, of "verkoper", of leverancier ) en alle klanten die een dienst of product bestellen

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Algemene aankoopvoorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene aankoopvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aankopen van goederen en diensten door NV Bekaert SA en/of door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf)

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMEEN. DEFINITIES Correctief onderhoud: onderhoud bij defect van de software/hardware.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR)

Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Versie 1.1-07 Maart 2015 1. Inleidende bepaling De verkoopsvoorwaarden uitgelijnd in dit document zijn van toepassing op alle commerciële transacties met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012)

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Toepassingsgebied Art. 1 : Alle overeenkomsten tussen beide partijen, zijnde Connectingpeople Pro BVBA (ondernemingsnummer 0 8 3 9. 5

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR LOXAM België VERSIE 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR La version Française des présentes conditions est disponible sur simple demande en agence soit par le site

Nadere informatie

Appsaloon Dhr. Koen HUYBRECHTS en Dhr. Toon Nelissen werken onder de handelsnaam AppSaloon BVBA. Adresgegevens : Zuivelmarkt 19 bus 1 3500 Hasselt

Appsaloon Dhr. Koen HUYBRECHTS en Dhr. Toon Nelissen werken onder de handelsnaam AppSaloon BVBA. Adresgegevens : Zuivelmarkt 19 bus 1 3500 Hasselt Appsaloon Dhr. Koen HUYBRECHTS en Dhr. Toon Nelissen werken onder de handelsnaam AppSaloon BVBA Adresgegevens : Zuivelmarkt 19 bus 1 3500 Hasselt Website: www.appsaloon.be Tel.: +32 485 832 970 Tel.: +32

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mega

Algemene voorwaarden Mega ARTIKEL 1: Algemeen 1.1 Definities: in de Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst gelden de volgende definities: Aansluitingspunt: de fysieke plaats van de aansluiting op het distributienet waar energie

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs

Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs Advies- en ingenieursbureaus ALGEMENE VOORWAARDEN Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs ORI - Algemene voorwaarden versie 0 2009.11.24 1 VOORWOORD ORI (Organisatie van Raadgevend Ingenieurs,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Netherlands Car Trading, gevestigd te (3543 AA) Utrecht, aan de Meijewetering 19, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. - Pagina 1 -

ALGEMENE VOORWAARDEN. - Pagina 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Geeforce Design. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Geeforce Design, tenzij expliciet anders vermeld

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS Definities 1) Opdrachtgever; degene die aan Sigma Solutions opdracht geeft bepaalde werkzaamheden uit te voeren. 2) Sigma Solutions; de onderneming zoals deze is ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie