De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 18/11/2013 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 18/11/2013 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet."

Transcriptie

1 De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 18/11/2013 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. Agenda voorstellen en vragen: Voorstel van raadslid A.Cnudde inzake noodhulp aan de Filippijnen. Voorstel van raadslid B. Caron in verband met het winkelen op zondag in Kortrijk. Voorstel van raadslid P. Jolie over het gestructureerd organiseren van de signalisatie voor de bereikbaarheid van handelszaken bij wegenwerken. Vraag van raadslid L. Maddens omtrent bijenvriendelijke gemeente. Vraag van raadslid F. Santy met betrekking tot overleg Kortrijk- Moeskroen. Vraag van raadslid R. Deseyn omtrent erkenning als toeristisch centrum en invoering koopzondagen. Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent "het collectief 'Kortrijks Winkelpersoneel Spreekt'". Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent "de brandveiligheid van de moskee aan de Stasegemsestraat". Vraag van raadslid P. Soens betreffende de ontsluiting van de Wittestraat. p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 donderdag 14 november :27 - Aanvullende agenda 18/11/2013 p1/16

2 51 52 Vraag van raadslid C. Matthieu i.v.m. starten proefproject om verkeerssignalisatie B22 voor fietsen aan kruispunten met rode lichten te plaatsen. Vraag van raadslid B. Caron over de oprechte bezorgdheid van Groen over de kwaliteit van inspraak in onze stad. p12 p14 donderdag 14 november :27 - Aanvullende agenda 18/11/2013 p2/16

3 42 Voorstel van raadslid A.Cnudde inzake noodhulp aan de Filippijnen. Dossier: Voorstel inzake het vrijmaken van een solidariteitsbudget uit het Noodfonds voor noodhulp aan de Filippijnen "Niemand kan onbewogen blijven bij de schrijnende beelden die de wereld bereiken na de doortocht van tyfoon Haiyan op de Filippijnen. Duizenden doden, een ravage, mensen dakloos. In het verleden was Kortrijk steeds solidair met de slachtoffers van rampen in de wereld. Dat kan via het daartoe voorziene Noodfonds in de begroting. (voorheen per jaar) CD&V vraagt dan ook dat Kortrijk een ruim solidariteitsbudget vrijmaakt. Via de pers vernamen we onder de titel "stad solidair met de Filippijnen" dat het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Kortrijk zal vrijmaken n.a.v. de ramp. CD&V vindt dit ruimschoots ondermaats!! Het college claimt hiermee 'solidair' te zijn met mensen in het Zuiden. Dit staat wel in schril contrast met de werkelijkheid: begin dit jaar werden de kredieten voor ontwikkelingssamenwerking van de stad Kortrijk teruggeschroefd met maar liefst ! Nog erger; het is inmiddels tijd voor de begrotingswijziging; daarin het voorstel om opnieuw aan kredieten voor Ontwikkelingssamenwerking te schrappen! op een totale bevolking van inwoners betekent dat amper 0,053 wordt uitgetrokken per inwoner. Kortrijk heeft temeer reeds jaren een stedenband met Cebu. Na de gevolgen van de aardbeving vorige maand, werd ook nu Cebu opnieuw getroffen. CD&V vraagt dan ook meer solidariteit vanuit de Stad. VOORSTEL : De Gemeenteraad van Kortrijk beslist : donderdag 14 november :27 - Aanvullende agenda 18/11/2013 p3/16

4 - de stadsdiensten opdracht te geven logistieke en praktische ondersteuning te bieden waar gevraagd en mogelijk bij alle inzamelingsacties van organisaties en burgers ten voordele van de slachtoffers van deze natuurramp; euro uit te trekken als noodhulp." 43 Voorstel van raadslid B. Caron in verband met het winkelen op zondag in Kortrijk. Dossier: Vraag in verband met het winkelen op zondag in Kortrijk "De gemeenteraad van Kortrijk, gelet op de criteria inzake toeristische centra die zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening; op artikel 2. van dit KB waarin wordt gesteld dat, om als toeristisch centrum erkend te kunnen worden, de gemeente of het gedeelte van de gemeente waarvoor de erkenning wordt gevraagd, op cumulatieve wijze aan de volgende criteria moet voldoen: 1 het toeristisch onthaal wordt verzekerd door een instelling die erkend is door de inzake het toerisme bevoegde overheid of door de overheid zelf; 2 het toerisme is van essentieel belang voor de economie van de gemeente of het gedeelte van de gemeente; 3 er is een toevloed van toeristen die er verblijven of er voorbij komen wegens het bestaan van toeristische attracties. op het feit dat het laatste punt, nl. de 'toevloed aan toeristen die er verblijven' niet van toepassing is op Kortrijk, gehoord de argumenten van het winkelpersoneel van de K in Kortrijk en andere centrumwinkels, overwegende dat de stad een aanvraag wil indienen - of heeft ingediend - tot erkenning als toeristisch centrum voor Kortrijk, dat hierdoor de mogelijkheid ontstaat om 40 zondagen per jaar de winkels op zondag open te houden, donderdag 14 november :27 - Aanvullende agenda 18/11/2013 p4/16

5 dat er niet is aangetoond dat er voldoende nieuw publiek kan worden aangetrokken om de winkels op een economisch verantwoorde manier op meer zondagen open te houden dan vandaag, dat het maatschappelijk draagvlak te klein is; want handelaars geven aan dat ze een omzetspreiding verwachten wat niet in een omzetstijging resulteert en dat het voor velen vooral een extra kost betekent, dat de zondag in principe een rustdag moet zijn voor zoveel mogelijk mensen, dat de zondag vooral levenskwaliteit moet mogelijk maken, en de gelegenheid biedt om tijd te spenderen met het gezin, en andere activiteiten te beleven zoals wandelen, fietsen, sporten, horecabezoek, dat het het stadsbestuur, in functie van de levendigheid van de binnenstad, op zondag sportieve, culturele, feestelijke en recreatieve en ontspannende activiteiten kan promoten en zelf kan aanbieden, dat het wenselijk is het bereik van klanten maximaal te concentreren op de huidige openingsuren, dat er momenteel een probleem is met het bereik van klanten op vrijdagavond en zaterdagvoormiddag, beslist: 1. Geen aanvraag in te dienen voor de erkenning van de stad Kortrijk als toeristisch centrum, of de aanvraag in te trekken, mocht ze reeds ingediend zijn. 2. Initiatieven te ondernemen om meer winkeldynamiek te creëren op vrijdagavond en zaterdagvoormiddag. " 44 Voorstel van raadslid P. Jolie over het gestructureerd organiseren van de signalisatie voor de bereikbaarheid van handelszaken bij wegenwerken. Dossier: Voorstel over het gestructureerd organiseren van de signalisatie voor de bereikbaarheid van handelszaken bij wegenwerken "Wegenwerken zijn van alle tijden en van allerlei instanties en overheden, maar ze kunnen wel een serieuze streep doorheen de economische kaart van de betrokken handelszaken betekenen. Handelszaken die veelal het kloppend hart zijn van straat, wijk, dorp, stad. donderdag 14 november :27 - Aanvullende agenda 18/11/2013 p5/16

6 Wegenwerken kunnen we niet wegdenken, maar we kunnen wel de economische gevolgen proberen te beperken. Al jaren gebeuren hiervoor inspanningen. Vanuit diverse hoeken en per wegenwerk werkt men dan een oplossing uit. Dit laat leemtes. Vandaar mijn voorstel om de bereikbaarheid van de handelaars niet af en toe en hier en daar maar per definitie steeds en overal ter harte te nemen. De enige instantie die een volledig overzicht heeft over alle werken in onze stad is het stadsbestuur; zij moet hierin dan ook een regisseursrol opnemen. Vandaar ook het voorstel: Stad Kortrijk voorziet in zijn procedures rond wegenwerken steeds dat er een signalisatie over de bereikbaarheid van de handelszaken komt te staan. We stellen voor dit te bespreken en uit te werken samen met de raadscommissie mobiliteit." 45 Vraag van raadslid L. Maddens omtrent bijenvriendelijke gemeente. Dossier: Vraag omtrent bijenvriendelijke gemeente "De honing- en wilde bij heeft een immense impact, niet alleen ecologisch, maar ook economisch. De bestuiving door deze noeste diertjes is van fundamenteel belang voor de biodiversiteit én de landbouwproductie. Zo stelt het United States Department of Agriculture dat één op elke drie happen voedsel van planten komt die bestoven worden door honingbijen en andere bestuivers. Ook het economisch belang van specifieke honingbijproducten zoals honing en was, is niet te onderschatten. Denken we maar aan het Bijenhof in Bissegem. De bij heeft het echter moeilijk. We lezen allemaal geregeld in de krant meldingen van bijenvolkeren die spoorloos verdwijnen, de zogenaamde verdwijnziekte. Ook de populaties van wilde bijen gaan achteruit. De rol van bepaalde pesticiden hierbij werd reeds aangetoond. Het is dan ook een goede zaak dat het gebruik van pesticiden door lokale besturen verboden wordt vanaf Om de bijenpopulatie een duwtje in de rug te geven, kunnen en moeten we nog meer doen. Zo kan een aangepast maai- en wiedbeleid een positieve impact hebben op de biodiversiteit in onze stad. In Lier kiest men er bijvoorbeeld voor om een gedeelte van de begraafplaats om te vormen waarbij men gedeelten niet wiedt, maar inricht op duurzame wijze. Dit houdt in dat men donderdag 14 november :27 - Aanvullende agenda 18/11/2013 p6/16

7 stroken grasperk omvormt tot bloemenweiden. Het gevolg is dat men deze maar sporadisch moet maaien. Een meer kleurrijke (en een meer natuurlijke) aanblik is een aangenaam bijkomend gevolg. Wanneer men de bevolking informeert dat de Stad deze perken niet laat verloederen maar ze als het ware teruggeeft aan de natuur in het kader van de biodiversiteit, dan zal daar algemeen begrip voor ontstaan. Dat er hiervoor kan worden samengewerkt met scholen, imkerverenigingen en milieuverenigingen, lijkt me evident. Zo is het Don Boscocollege van plan volgend jaar een bloemenweide aan te leggen, met bijenkast. Er komt zelfs een bijenhotel, om ook wilde bijen onderdak te bieden. Natuurlijk kan er voor elk plekje in de stad en onze deelgemeenten geen uniform beleid bestaan. Elke plaats is immers verschillend en heeft andere noden op vlak van onderhoud, maar een algemene mentaliteitswijziging kan al een vruchtbare impact hebben op onze bloemetjes en bijtjes. Ik had dan ook graag aan de schepen van leefmilieu gevraagd welke maatregelen en acties er worden gepland om van Kortrijk een bijenvriendelijke stad te maken, in navolging van de bloemenweide op Buda, aan de Tacktoren. Ik had ook graag meteen twee voorstellen gelanceerd. Als ik me niet vergis, zijn er plannen om bij Hoeve Te Couckx een bijenhotel te plaatsen. Is het mogelijk om ook in de Kortrijkse parken en op enkele speelpleinen insecten- of bijenhotels, of zelfs insectentorens te plaatsen? Vanzelfsprekend gecombineerd met een infobord. Niet alleen zorgen we op deze manier voor nestgelegenheid voor (ongevaarlijke) wilde bijen, we zorgen ook voor een milieu-didactisch element op plaatsen waar vele jonge gezinnen komen. Er kan hierbij vanzelfsprekend worden samengewerkt met verenigingen als Natuurpunt en Velt, met wijk- en buurtcomités, en met scholen (bijvoorbeeld als technische opdracht). Enkele Howest-studenten vielen trouwens vorig jaar nog in de prijzen met een innovatieve bijenkast. Imkerscursussen worden misschien niet zo dikwijls ingericht, ze kunnen wel rekenen op enorme belangstelling. De strenge voorschriften om een bijenkast in de eigen tuin te plaatsen, weerhouden zonder enige twijfel heel wat potentiële imkers. Daarom wou ik voorstellen om bepaalde openbare domeinen ter beschikking te stellen van imkers. Zo zouden ze bijvoorbeeld op begraafplaatsen hun kasten kunnen plaatsen. " 46 Vraag van raadslid F. Santy met betrekking tot overleg Kortrijk-Moeskroen. Dossier: donderdag 14 november :27 - Aanvullende agenda 18/11/2013 p7/16

8 Vraag met betrekking tot overleg Kortrijk-Moeskroen. "Via de pers vernamen we dat er recent een constructief overleg is geweest met de Stad Moeskroen. Er is sprake van een gezamenlijke heraanleg van de Candeléstraat en de Ronsevaalstraat, die deels op grondgebied Moeskroen en deels op Kortrijk liggen. Het persbericht vermeldt ook: "Nog op het vlak van mobiliteit is Moeskroen vragende partij voor een betere ontsluiting van een industriezone via de Malgrétoutstraat, die ook gedeeltelijk op Vlaamse bodem ligt. 'We zijn hiervoor afhankelijk van het Vlaamse Gewest, maar gaan de vraag van Moeskroen mee ondersteunen', kondigde Van Quickenborne aan". Het is een goede zaak dat de stad Moeskroen nu blijkbaar eindelijk de middelen heeft gevonden om deze noodzakelijke ingrepen te doen, tenminste voor beide genoemde straten. Hierbij aansluitend volgende vragen: (1) Kan men mij het officiële verslag van deze vergadering bezorgen, met inbegrip van de wederzijdse engagementen en de timing van uitvoering? (2) Wordt de Tombroekmolenstraat, ook op de grens Moeskroen/Kortrijk(Rollegem) en waar de situatie minstens even erg is als in de vermelde straten, eveneens aangepakt? (3) Heeft het stadsbestuur van Kortrijk een onderzoek gedaan naar de mogelijke implicaties van het ontsluiten van de industriezone via de Malgrétoutstraat naar de N43/ Moeskroensesteenweg over het grondgebied Kortrijk/Aalbeke (aantal bewegingen van vrachtwagens? Rijrichting? Impact op de doortocht Aalbeke-Centrum?...). (4) Op welke manier zal Kortrijk de vraag van Moeskroen mee ondersteunen?" 47 Vraag van raadslid R. Deseyn omtrent erkenning als toeristisch centrum en invoering koopzondagen. Dossier: Vraag omtrent erkenning als toeristisch centrum en invoering koopzondagen donderdag 14 november :27 - Aanvullende agenda 18/11/2013 p8/16

9 "Naar aanleiding van mijn tussenkomst tijdens de raadszitting van 14/10 liet Schepen Scherpereel zich ontvallen dat de koopzondagen er zonder meer komen. De aanvraag voor erkenning als toeristisch centrum zou worden voorbereid en er zou geen overleg meer volgen met de betrokken belangenorganisaties. Op vrijdag 7 november organiseerden de vakbonden LBC-NVK en ABVV een inspraakvergadering voor de betrokken werknemers onder de noemer "Het Kortrijks winkelpersoneel spreekt". Hierbij kon uiting worden gegeven aan bezorgdheden die werknemers delen met ondernemers met betrekking tot de aanvraag tot erkenning als toeristisch centrum. Alle gemeenteraadsleden werden uitgenodigd om te komen luisteren naar wat ter sprake werd gebracht en ook heel wat mandatarissen gaven hieraan gevolg. Hoewel de sessie niet tot doel had om te overleggen, te dialogeren of in debat te gaan, lieten mandatarissen van de meerderheid blijken dat het dossier opnieuw bekeken zou worden in functie van het overleg van 15 november. Er was immers consensus over het feit dat de diverse bijdrages zinvol waren in de verdere evaluatie van het dossier. Dit standpunt verschilt wezenlijk met wat mij werd meegedeeld tijdens de gemeenteraadszitting van 14 oktober. Vandaar mijn volgende vragen: 1. Heeft het college op heden een erkenningsdossier ingediend? 2. Hoe evalueert en valideert het college de voorbije sessie van 'Het Kortrijks winkelpersoneel spreekt'? 3. Wat is de visie van het college op de bevindingen vanuit UNIZO en de handelaars dat er geen omzetstijging, maar een omzetspreiding te verwachten valt en dat er bovendien een verhoging van de kosten zal zijn? Hoe staat men tegenover het standpunt van UNIZO dat 10 koopzondagen ruimschoots volstaan? 4. In welke mate heeft de zorg rond arbeid/gezin gespeeld in de besluitvorming van het college? 5. Wat zijn de resultaten van het overleg met de bonden dat op 15 november plaats zal vinden/ vond? 6. Hoe kwantificeert het CBS de economische meerwaarde die als hoeksteen wordt gezien binnen dit dossier?" 48 Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent "het collectief 'Kortrijks Winkelpersoneel Spreekt'". Dossier: donderdag 14 november :27 - Aanvullende agenda 18/11/2013 p9/16

10 Vraag omtrent "het collectief 'Kortrijks Winkelpersoneel Spreekt'" "Naar aanleiding van de beslissing van de coalitie om extra koopzondagen te organiseren, richtten boze verkopers en verkoopsters het collectief 'Kortrijks winkelpersoneel spreekt' op. Het collectief verzamelde al meer dan 400 handtekeningen en telt al meer dan 500 leden op facebook. Op vrijdag 8 november kregen de gemeenteraadsleden uit de meerderheid en de oppositie van dit collectief de kans om de grieven van het verkopend personeel te aanhoren. Op deze vergadering bleek onder andere overduidelijk dat over deze beslissing totaal geen overleg werd gepleegd. Een aantal winkels weigert trouwens te zullen deelnemen aan de bijkomende koopzondagen. Andere vaak te horen kritieken: dat het familiaal leven van het personeel nu wel helemaal in het slop zal raken, dat winkelpersoneel afhaakt, dat er nu al weinig klanten zijn op zaterdag (wat een topdag zou moeten zijn), dat koopzondagen vooral passanten (én geen kopers) zullen aantrekken, én dat de deur nu openstaat voor 40 koopzondagen. De mondige verkopers en verkoopsters deden het stadsbestuur zelfs enkele suggesties. Dat men beter iets doet aan de leegstand. Dat men daarnaast beter de veiligheid verhoogt. Dat de geplande koopanimaties beter gepland worden op zaterdagen, zodat deze dag opnieuw een echte topdag wordt. En ook niet mis te verstaan: "als de winkels dan toch open moeten op zondag, dan veronderstellen we dat het stadhuis dan ook open is." Gezien het stadsbestuur heeft beslist een aanvraagdossier in te dienen als toeristisch centrum, graag volgende vragen: 1. Hoe reageert het stadsbestuur op de verzuchtingen van het winkelpersoneel en heeft het initiatief van het collectief de stadscoalitie op een of andere manier op andere ideeën gebracht? 2. Hoe reageert het stadsbestuur op de vier voornaamste suggesties van het verkopend personeel? a. Wat wordt aan de leegstand gedaan? b. Wat wordt aan de onveiligheid gedaan in het winkelwandelgebied? c. Waarom de zaterdagen niet opwaarderen in plaats van koopzondagen te organiseren? d. Zal het stadhuis dan ook open zijn?" 49 Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent "de brandveiligheid van de moskee aan de Stasegemsestraat". Dossier: donderdag 14 november :27 - Aanvullende agenda 18/11/2013 p10/16

11 Vraag omtrent "de brandveiligheid van de moskee aan de Stasegemsestraat" "Op de gemeenteraad van september jongstleden vroeg ik het stadsbestuur om een aantal antwoorden met betrekking tot de moskee 'Attakwa' aan de Stasegemsestraat. Eén van de vragen was of de inrichting voldeed aan de normen op vlak van brandveiligheid. De burgemeester beloofde mij dit punt te onderzoeken. Nu, meer dan twee maanden later, ben ik hiervan nog steeds niet op de hoogte gebracht. Eigenaardig is dat bijvoorbeeld recentelijk nog een brandveiligheidsattest werd gevraagd voor een kampeerautoterrein, dat ook handelszaken aan een brandveiligheidsonderzoek worden onderworpen en dat zelfs de spiegeltent van Busworld door de brandweer werd gecontroleerd op de brandveiligheid. Het lijkt me dan ook zeer bedenkelijk dat voor een locatie, waar wekelijks honderden mensen samenkomen, er geen duidelijkheid is over de brandveiligheid. Vandaar dat ik mijn vraag van 9 september wil hernemen, in de hoop nu wel een antwoord te krijgen: Kan het stadsbestuur al dan niet bevestigen dat de inrichting conform de brandveiligheid is? Welke acties heeft de burgemeester genomen naar aanleiding van mijn vraag? Is er een onderzoek gebeurd en wat zijn daarvan de resultaten?" 50 Vraag van raadslid P. Soens betreffende de ontsluiting van de Wittestraat. Dossier: Vraag betreffende de ontsluiting van de Wittestraat donderdag 14 november :27 - Aanvullende agenda 18/11/2013 p11/16

12 "In de gemeenteraad van 14 oktober 2013 liet Schepen Marc Lemaitre zich ontvallen dat de overweg, gelegen in de Izegemsestraat te K-Heule, in de nabije toekomst zal worden afgesloten. Deze ingreep brengt bepaalde opportuniteiten met zich mee, namelijk dat in het kader hiervan kan worden nagedacht over de ontsluiting van de Wittestraat in Heule. In de Wittestraat zijn enkele bedrijven gelegen waarvan de bezoekende vrachtwagens regelmatig via het centrum van Heule rijden. De frequentie van vrachtwagens in de Wittestraat wordt geschat op een vijftigtal vrachtwagens per dag. Een oplossing voor deze situatie bestaat erin de Wittestraat te ontsluiten via een nieuw aan te leggen weg parallel aan de R8 en over de spoorweg Kortrijk-Brugge (via een nieuw aan te leggen overweg) tot aan de bestaande ventweg van de R8. Daarmee wordt het centrum van Heule, de Wittestraat en de Vier Linden van het zwaar vrachtverkeer gespaard. Aangezien hiervoor een nieuwe overweg nodig is en de NMBS het principe hanteert van "een nieuwe overweg enkel en alleen als er een andere wordt gesloten", kan de sluiting van de overweg in de Izegemsestraat een kans bieden om het probleem van het vrachtverkeer in het centrum van Heule op te lossen. Dit kan uiteraard voor zover snel werk wordt gemaakt van een overleg met de NMBS en liefst voordat de overweg in de Izegemsestraat wordt afgesloten. Zeer onlangs nog werd in de media gemeld dat Minister van Mobiliteit Hilde Crevits enkele maatregelen zal nemen om het vrachtverkeer in de dorpskernen in te perken of te vermijden. Dit om aan te tonen dat deze vraag bijzonder actueel is en zal blijven. Vandaar mijn volgende vragen: 1. Welke is de precieze termijn binnen dewelke de overweg in de Izegemsestraat effectief zal worden gesloten? Welke begeleidende maatregelen worden hierbij ter plaatse genomen teneinde zoekverkeer te vermijden? 2. Heeft het stadsbestuur plannen om met de NMBS en de betrokken bedrijven van de Wittestraat samen te zitten om de in deze vraag voorgestelde ontsluiting te bespreken? Zo ja, binnen welke termijn en volgens welk stramien? Zo neen, graag de reden waarom het stadsbestuur daarin geen oplossing ziet? 3. Voor zover het stadsbestuur reeds met de NMBS zou hebben samen gezeten, welke is de huidige stand van zaken van dit overleg?" 51 Vraag van raadslid C. Matthieu i.v.m. starten proefproject om verkeerssignalisatie B22 voor fietsen aan kruispunten met rode lichten te plaatsen. Dossier: donderdag 14 november :27 - Aanvullende agenda 18/11/2013 p12/16

13 Vraag i.v.m. starten proefproject om verkeerssignalisatie B22 voor fietsen aan kruispunten met rode lichten te plaatsen "We stellen voor om, het verkeersbord B22 te plaatsen aan kruispunten met rode lichten waar fietsers niemand hinderen en waar door het rood licht rijden absoluut veilig is. Twee steden, Brussel en Gent, zijn met een dergelijk proefproject gestart. In Brussel werd het ondertussen al positief geëvalueerd. Wij willen voorstellen dat ook in Kortrijk een dergelijk proefproject kan starten. Dat zou kunnen op enkele kruispunten, zoals aan de verkeerslichten op de Oudenaardsesteenweg waar je zonder problemen rechts de Boudewijn IX-laan zou kunnen inrijden. Of aan verkeerslichten Langemeersstraat waar je rechts, richting Plein en Groeningepoort, gemakkelijk kan indraaien. Een dergelijk proefproject loopt over drie maanden, en wordt permanent geëvalueerd. Als het project na die drie maanden positief wordt geëvalueerd, kan het worden uitgebreid naar andere kruispunten. Uiteraard geldt een dergelijke maatregel enkel op de kruispunten waar een bord B22 staat. Op andere kruispunten moeten fietsers nog steeds stoppen bij rood. In een fietsstad moet het fietsverkeer zo comfortabel mogelijk kunnen verlopen. Niets zo frustrerend dan als fietser in de regen voor een rood licht te staan wachten terwijl het eigenlijk perfect veilig is om door te rijden. Ondertussen is er een wettelijke basis voor dergelijke maatregel. In Nederland en Frankrijk wordt het systeem trouwens al vaak toegepast. Daaruit blijkt dat het soms zelfs veiliger is voor voetgangers dat fietsers rechtsaf mogen slaan bij rood licht, omdat de verkeersstromen elkaar zo niet kruisen. Vandaar de volgende vragen: 1. Is de stad Kortrijk bereid een dergelijk proefproject op te starten? 2. En zo ja, welke kruispunten komen in aanmerking? Misschien kunnen de inwoners suggesties doen?" donderdag 14 november :27 - Aanvullende agenda 18/11/2013 p13/16

14 52 Vraag van raadslid B. Caron over de oprechte bezorgdheid van Groen over de kwaliteit van inspraak in onze stad. Dossier: Vraag over de oprechte bezorgdheid van Groen over de kwaliteit van inspraak in onze stad "Op de gemeenteraad van 10/06 kondigde de burgemeester een GAS-conferentie aan. Ik citeer hierbij het verslag van de zitting: "We zullen trouwens een GAS-conferentie organiseren in Kortrijk waar we aantonen hoe we verstandig omgaan met GAS. Daarbij zullen we onder meer de jeugdraad, de welzijnssector, de bijzondere jeugdzorg uitnodigen." (p.120 PV zitting maandag 10 juni 2013). De groene fractie stond nogal sceptisch over dit opzet. Vooral omwille van de formulering die ik net voorlas. Er worden wel meer conferenties georganiseerd om iemands eigen gelijk in de verf te zetten. Maar, uiteindelijk kwam er geen GAS-conferentie maar een GAS-debat, dat op 26/11 plaatvond in Jeugdcentrum Tranzit. We vonden het spijtig dat de scoop van dat debat vernauwd werd tot jongeren, maar waren tevreden dat er een debat zou komen. Dat een stadsbestuur rond verschillende dossiers debatten organiseert, vinden we met Groen een goeie zaak. Ik wil dat nog eens onderlijnen: Groen Kortrijk vind het een goeie zaak dat een stad in debat gaat met haar burgers. Een stad die in debat gaat met haar burgers is een stad die beweegt, durft en verandert. Als stadsbestuur moet je niet alleen polsen naar de voorkeuren van burgers, je moet ook in dialoog durven gaan. Een stadsbestuur moet haar beleid verdedigen, maar ook voelen wat het draagvlak is voor dat beleid en dan eventueel bijsturen. Zo hadden wij het GAS-debat begrepen, dus waren we tevreden. Beste gemeenteraadsleden, ik weet niet of u, of één van u leden, op dat GAS-debat was? Ik heb mijn licht bij verschillende aanwezigen opgestoken en de reacties waren unaniem: "het was beschamend". Collega's, dit is geen platte oppositie. Ik zeg dit uit oprechte bezorgdheid over de kwaliteit van inspraak in onze stad. Ik geloof in 'Kortrijk Spreekt', maar alleen als het stadsbestuur het ook serieus neemt. Wel, na het GAS-debat heb ik daar mijn twijfels over. donderdag 14 november :27 - Aanvullende agenda 18/11/2013 p14/16

15 Op geen enkel moment is daar ruimte gemaakt voor een kritische stem (ik meen mij te herinneren dat vertegenwoordigers uit de verschillende fracties betrokken zouden worden in de voorbereiding van die aangekondigde GAS-conferentie). Mag ik verwijzen naar het advies van de Kinderrechtencommissaris? De standpunten van de Vlaamse Jeugdraad? Naar het verenigde middenveld uit Vlaanderen? Die kregen geen plaats. Een tegenstem lijkt me een evidentie als je tot een grondig debat wil komen. Die was er dus niet. Na een zeer gekleurde uiteenzetting van de burgemeester en het GAS-team (duurde meer dan een uur, waarna heel wat jongeren het al voor bekeken hielden) konden deelnemers aan praattafels debatteren over afgebakende thema's. Het was natuurlijk het stadsbestuur dat besliste welke thema's open waren voor debat. Wat je eigenlijk kreeg waren ambtenaren die het beleid van hun werkgever verdedigden. Dat deden ze voortreffelijk, maar voor Groen is dat geen inspraak. Het komt zelfs niet in de buurt en het ondergraaft de goesting van burgers om zich in de toekomst nog te engageren voor dergelijke initiatieven, niet in zijn minst de goesting van jongeren, die zich toch wel bekocht voelden na het GAS-debat. De Groen fractie erkent dat het stadsbestuur weinig expertise heeft in deze materie en dat alle begin moeilijk is. Maar er moet dringend duidelijkheid komen over het kader, de methodiek en de planning van inspraak-initiatieven in onze stad. Na het GAS-debat kondigde de burgemeester een referendum af over het gras afrijden op zondag, dat werd later een online bevraging. En nu merken we dat de jeugdraad een online-bevraging organiseert rond GAS, toch grotendeels dezelfde die de stad organiseerde in aanloop van dat pijnlijke GAS-debat in Tranzit. Dit is van de hak op de tak en ongeloofwaardig. Zo organiseer je geen inspraak. Mijnheer de burgemeester, inspraak kent drie basiselementen, een soort stappenplan. 1) informatie: mensen moeten weten waarover het gaat; 2) interactie: verschillende meningen moeten een platform krijgen zodat er een debat kan plaatsvinden; en 3) participatie: mensen moeten weten op welke manier ze kunnen meebeslissen voor ze ook effectief mee beslissen. Als ik deze drie basiselementen toepas op de inspraak die uw ploeg organiseert rond GAS kom ik tot deze drie vragen: 1) Informatie: Hoe informeert u de burger over GAS in Kortrijk? Waar kan de Kortrijkzaan die informatie vinden? Onder het luikje 'inspraak' van onze stadswebsite vind ik alvast niets. Laat staan dat iemand het politiereglement kan vinden en begrijpen. En omdat u de jeugdraad een beslissende stem geeft, kan ik de vraag ook stellen naar jongeren. Waar kunnen jongeren zich informeren over GAS in onze stad? U speelt de jeugdraad vlot een online-vragenlijst door, maar informatie over GAS lees ik toch niet op hun website. Deze vraag kan ik evengoed stellen over andere 'inspraakmomenten' zoals laatst bijvoorbeeld dat over de inrichting van de Houtmarkt. Waar staat die informatie? 2) Interactie: Komt er nog een brede GAS-conferentie zoals aangekondigd of moeten we ons tevreden stellen met het eerder gebrekkige GAS-debat dat we hadden in Tranzit? Met andere woorden: durft u - rond GAS, maar ook rond andere thema's - een echt publiek debat organiseren waar ook tegen-stemmen een platform krijgen? donderdag 14 november :27 - Aanvullende agenda 18/11/2013 p15/16

16 3) Participatie: Als het gaat over GAS: wat is de methodiek die u hanteert? Het is gemakkelijk om een online-bevraging op te zetten, maar tot wat moet dat leiden? Als Kortrijkzanen dat invullen, hoe wordt dan rekening gehouden met hun stem? Hoe beslissen zij dan mee? En hoe weten de mensen die dat invullen dat dan?" donderdag 14 november :27 - Aanvullende agenda 18/11/2013 p16/16

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 579 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 12 JUNI 2015 SAMENGEVOEGDE INTERPELLATIES Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van vrijdag 12 juni

Nadere informatie

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING C224 BIN18 Zitting 2007-2008 29 april 2008 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, BESTUURSZAKEN, INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN DECREETSEVALUATIE C224BIN1829

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 571 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 13 MEI 2015 SAMENGEVOEGDE INTERPELLATIES, VRAGEN OM UITLEG, SAMENGEVOEGDE VRAGEN OM UITLEG EN VRAGEN Commissie voor Onderwijs

Nadere informatie

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media vergadering C276 CUL37 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 26 juni 2012 2 Commissievergadering nr. C276 CUL37 (2011-2012) 26 juni 2012

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE C50 OPE6 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 12 november 2002 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE Interpellatie van de heer Paul Van Malderen tot de heer

Nadere informatie

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken vergadering C18 OPE2 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van 6 oktober 2011 VOORLOPIGE VERSIE Niet citeren zonder de bron te vermelden 2

Nadere informatie

Participatie wordt ge(s)maakt!

Participatie wordt ge(s)maakt! Participatie wordt ge(s)maakt! Over de visie van politici en ambtenaren op participatie Karolien Dezeure Filip De Rynck Maart 2011 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 4 2. VISIE OP PARTICIPATIE... 5 2.1. WAAROM

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking vergadering C51 BUI2 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking van 5 november 2013 2 Commissievergadering

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C38 WON3 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 20 oktober 2011 2 Commissievergadering nr. C38 WON3 (2011-2012) 20

Nadere informatie

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE. Voorlopige niet gecorrigeerde versie

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE. Voorlopige niet gecorrigeerde versie C133 - OPE12 Zitting 2005-2006 7 februari 2006 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE Voorlopige niet gecorrigeerde versie Niet citeren zonder de bron te

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C154 WON13 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 24 februari 2011 2 Commissievergadering nr. C154 WON13 (2010-2011)

Nadere informatie

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Brochure voor de leraar van het secundair onderwijs 2 Kom in de stemming Welkom U hebt een bezoek aan het Vlaams Parlement vastgelegd: van harte

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2006-2007 Nr. 16 INTEGRAAL VERSLAG VERGADERING VAN VRIJDAG 22 JUNI 2007 OCHTENDVERGADERING INHOUD BERICHT VAN VERHINDERING...................................................

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Kris Van Dijck

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Kris Van Dijck Stuk 750 (1996-1997) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 3 mei 1999 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Kris Van Dijck houdende regelgeving omtrent openbare toiletten en toiletten toegankelijk voor het

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 De voorzitter: Het incident is gesloten. REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN De voorzitter: Dames en heren, we schorsen de vergadering enkele minuten.

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeenteraad Proces-verbaal 28 mei 2010

Gemeenteraad Proces-verbaal 28 mei 2010 Gemeenteraad Proces-verbaal 28 mei 2010 Aanwezig: de heer Freddy Willockx, burgemeester; de heren Urbain Vercauteren, Gaspard Van Peteghem, Ben Van Eynde en Wouter Van Bellingen, mevrouw Christel Geerts,

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C223 WON19 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 5 mei 2011 2 Commissievergadering nr. C223 WON19 (2010-2011) 5

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

Voorts aanwezig: dhr M.A.E. Calon (gedeputeerde), dhr D.P. Sennema (secretaris), dhr M.C. Postma (Verslagbureau Groningen, verslag).

Voorts aanwezig: dhr M.A.E. Calon (gedeputeerde), dhr D.P. Sennema (secretaris), dhr M.C. Postma (Verslagbureau Groningen, verslag). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid en Wonen, gehouden op woensdag 1 december 2004 van 14.00 tot 16.40 uur in de Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie